ZKIZ Archives


行政局與行政會議 左丁山

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20130531/18277668

陶傑日前講到港英時代行政局非官守議員,係因時代需要而特別用人,例如工業興旺時期任用「鍾士元、唐翔千、安子介等等」大工業家。陶傑所言甚是,不過左丁山有少少修正,唐翔千(唐英年父親)為人低調,富而有禮,甚少在公眾場合露面及擔任政府公職。上世紀五六十年代至七十年代中期,香港係輕工業高速發展時期,先以紡織業為主,後有電子業接上,故此幾十年前嘅行政局議員之中,有一位唐炳源(字星海)先生,在聖約翰、清華、MIT受教育,係無錫唐家望族後人,高唐翔千一輩。唐炳源之公子係唐驥千,孫兒唐裕年,唐翔千係佢嘅堂姪。因唐家與錢穆先生同是無錫人,唐炳源先生大力支持農圃道時期嘅新亞書院,係新亞校董會主席,又捐錢三百萬元興建中文大學圖書館,曾經有不少新亞經濟工管系學生畢業後就到荃灣南海紗廠工作(今麗城花園原址)。
當年港英搵行政局議員,明刀明槍係官商勾結,英資滙豐,怡和嘅大班係「當然成員」,華商大亨如周埈年爵士、周錫年爵士、馮秉芬爵士、簡悅強爵士等分階段入局,至到後來有新興電子業,先至輪到鍾士元及更年青嘅李鵬飛入立法局,太古彭勵治及鄧蓮如在七十年代中之崛起,其實與怡和老早部署遷冊有關,港英索性傾向另一大英資財團。行政立法局內之非官守議員全是港督委任,自然聽話到極,加上佢地代表晒英資華資財團之經濟利益,行政局傾掂嘅政策,出面邊會有人反對㗎!
唐翔千雖然冇入行政立法兩局,但佢間公司(由唐家與周文軒家族佔大部份權嘅南聯實業)嘅高層職員安子介(董事)成為兩局議員,且成為貿發局主席㖭,安子介後來收咗一位徒弟,就叫做梁振英,所以前年特首競選活動時期,曾經有人講笑話,唐家掌櫃嘅徒弟仔出來挑戰唐家大官!
世界就是這樣的挪移,沒甚麼規則。南海紗廠已改組到不知去向,很多香港人已不認識唐炳源與唐驥千,香港當然亦沒有了大紗廠、染廠,(現愉景新城就是查家中國染廠的舊址),特區政府的行政會議成員再沒財團大班,沒有大老闆出來講話支持政府,入面啲專業人士根本對香港經濟運作毫無影響,第一謀臣張震遠已成大笑話,點樣支撐一個行政主導嘅政府喎!


行政局 行政 會議 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=56326


ZKIZ Archives @ 2019