ZKIZ Archives


股市奇聞二則(23/4/2008)

(1) 無端端送紅股

中國澱粉(3838)在上年九月上市,在次年四月十六日公佈業績,發出公告,盈利達兩億元,扣除稅務約三千萬、出售土地的千 四百萬及其他增加利息的收入四百萬,盈利達1.42億人民幣,增加31%,計及人民幣升值10%的影響,上升給40%。以發行股數3.5 億股計,每股盈利0.406元人民幣,以1人民幣=1.12港元計,約每股0.45港元,以現價3.41元計,市盈率約7.6倍,並派發股息3.83港 仙,股息率1.14%,該公司無提及送紅股事宜。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080416/LTN20080416449_C.pdf

六 日之後,公司無端端因「回報股東對本公司之支持,並且能透過將股份溢價賬其中一部分撥充資本讓股東參與本公司之增長」,這不成理由的理由,而一送四紅股 (即一拆五)。由於此,公司相應擴充註冊股本10倍及改每手交易單位由2,000股改為5,000股以配合,這樣一變令每手價值減了一半及令股價變成只得 約六毛錢(三元除五),這樣的低價非常吸引小股東,另外股數變多了,炒作難度更為加大。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080422/LTN20080422555_C.pdf

大戶們的成本價約2元(上市價),現價3.4元。

這究竟代表著甚麼?大家想想吧。

(2) 假轉型,真集資
看漢科技(8175)在股市低潮2003年上市,集資只1,470萬,大家想想此後如何,當然是急升啦,跟著由於當時公司無盈利基礎,當然就下跌啦,之後又發行了兩次新股、又5合1,再1供3,集資只約2,000萬,你又想到會如何啦,跟著又配認股權,2007年11月,就來一次收購。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20071102/GLN20071102083_C.pdf
公司宣佈收購Proud Dragon,作價3,180萬,並注資1,580萬入Proud Dragon,共斥資4,760萬,Proud Dragon的賣方並向他們擔保2008年盈利不少於700萬。該公司從事在安徽省的供水業務,但前兩年的盈利根本不能達到要求。

3,180萬代價中,其中620萬是現金代價,其他以1,560萬以承兌票據及1,000萬每股0.25元可換股的票據支付。

公司共要支付2,500萬現金以應付交易(620萬+1,280萬)。不足資金以供股支付,公司宣佈1供3,每股0.08元,集資3,200多萬來應付。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080206/GLN20080206016_C.pdf
交易於本年2月6日完成,並易名神農控股。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080327/GLN20080327193_C.pdf
公司於3月27日宣佈Proud Dragon的盈利少於保證溢利,賣方須賠償約200萬予公司。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080415/GLN20080415051_C.pdf
公司無端認購主要股東劉先生持有19%股權的Far Glory 9%股權(即擴大後Far Glory股份的8.26%),作價2,025萬,以2,025萬作價計算,即Far Glory的估值為2.4575億元(2,025 / 0.09 * 1.09)。

該公司持有聯易匯眾集團100%股權及50%北京易來申,其餘50%股權由e-License Inc. (Japan)持有。

該 公司於上年六月成立,從事數碼版權業務,但現時並無任何業務,並只希望於下年開展業務,公司現時虧損約508,000元,公司資產只是一堆現金,價值約 500萬元,以2,025萬購入一堆只值其所擁有攤佔價值200萬的現金((500萬+2,025萬)* 0.09/1.09)的公司股權,可見這個是經典的、小型的「一億元買擦子膠」的交易。

公司收購該公司的原因如下:
誠如本集團截至零零七年十月 三十一日止年度的年報所述,董事相信,隨著經濟持續增長,而信息技術行業及電信行業的增長尤其凌厲,加上中國人民生活水平不斷提高,數碼內容等信息技術業 務在大中華地區仍然是有待開拓且前景明朗的業務。所以,董事一直積極物色中國信息技術業務的投資機會,務求為本公司增值。

......

董 事認為,中國的電信行業、音樂娛樂行業及傳媒行業對於提供合法的受著作權保護項目(尤其是網上娛樂及媒體相關項目)的需求甚殷。此外,相關著作權管理及數 碼內容授權解決方案對上述行業的從業公司尤其重要。由於e-License Inc. (Japan)在數碼媒體行業已建立領導地位,配合目標集團與e-License Inc. (Japan)之間的策略性業務關係,故董事相信,目標集團已準備就緒成為中國率先提供合法受著作權保護的網上娛樂及媒體相關項目及相關著作權管理及數碼 內容授權解決方案的公司。因此,董事會認為,中國的著作權管理及數碼授權業務具有龐大的增長潛力且有利可圖,而本集團透過認購事項從事有關業務將令本集團 能夠在中國開拓新的信息技術業務,而將收取的股息在中期來說會為本集團帶來額外的收入來源,此舉符合股東及本公司的整體利
益。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080422/GLN20080422030_C.pdf
一星期後,公司宣佈出售兩個月前收購成功的Proud Dragon,作價5,000萬元,以1,950萬現金及分兩批的3,050萬的承兌票據支付,表面上獲得約200萬的利潤。

(以我的推測(不 是真的是這樣),前述1,950萬現金是由前述公司注資2,025萬得來的,其餘3,050萬元,是由剛才收購Proud Dragon的3,180萬得來的,剩下的Proud Dragon 1,580萬注資是如何處理,只有他們才知道啦,所以供股的3,000萬,主要是給他們如何,我不能告訴你。)

該公司售出該公司的原因如下:
誠如本公司於零零七年十一月日刊發之公佈所載,本集團已訂立有關收購Proud Dragon集團之協議,而該收購事項已於零零八年月六日完成。Proud Dragon集團之主要業務為在安徽省馬鞍山市農村地區提供供水服務。Proud Dragon集團在有關農村地區經營三座水廠,當時預計該三座水廠將全部於零零八年上半年全面投產。

零零八年一月中至月底期間,中國發生了一場五十年一遇的嚴重雪災。該場嚴重的雪災對安徽省造成破壞。為此,董事會預料該場嚴重的雪災將令水廠設施的建設工作出現重大延誤。現時預計Proud Dragon集團之水廠將不會如期在零零八年上半年全面投產。據此,Proud Dragon集團實現盈利潛力之能力在中短期將大為削弱。

董事估計,為令水廠恢復正常運作及由於水廠設施的建設工程受雪災影響而有所延誤,將需要付出額外財務資源。

鑑於:
(i)代價較零零八年月賣方收購Proud Dragon集團時所支付之代價47,600,000港元有溢價,而出售事項將會帶來約2,900,000港元之財務收益(如下文「出售事項之財務影響」一段所述);

(ii)該筆財務收益表示起初收購Proud Dragon集團(於
零零七年十一月訂立並於零零八年月完成)取得了即時回報;

(iii)出售事項將解除本集團日後對上述水廠之恢復及建設作出任何財務承擔之責任;

(iv)代價將以現金及承兌票據結付;及

(v) 誠如下文「出售事項之財務影響」一段所述,部分代價將用作償還有關起初收購Proud Dragon集團之全數可換股債券及承兌票據,而本集團之負債水平會因而降低,董事會認為,考慮到當前情況及本集團就Proud Dragon集團營運的任何未來財務承擔將獲得解除,出售事項實為本公司套現於Proud Dragon集團之投資之良機。

據此,本集團將可改善其財務資源,並將財務資源分配至更佳及為本集團和整體股東帶來更高盈利之投資機會。

greatsoup 曰:
真服了他們,收購和賣出公司只兩個月,收購完成已知有雪災,但是他們仍收購該公司,售出時卻以這個做藉口,真佩服該等人的寫公告的技巧。

明為收購集資,實為集資拿錢,又好像令公司賺到錢,這可見某些人的財技是可能這樣的下等,這家公司以可以入黑名單。
股市 奇聞 二則 23 2008
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3949

殼聞二則

亨達國際集團(111)宣佈正式賣殼:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080903/LTN20080903388_C.pdf

公司先把其餘業務(如水業、金銀買賣、財經顧問業務和科技業務)分派股份出去予各股東,主營業務(外匯買賣)留在上市公司,然後大股東把上市公司股權出售予銀建國際(171)及其母公司,兩者分別購入4,002.2萬(出資約3,734萬,購入9.58%)股及2.1865億股(出資約2.04億,購入52.32%),代價合共241,398,000港元,即每股購入價為0.9332港元。

大股東保證資產淨值不少於2.3億,現金值不少於1.3億。

計應值資產,殼價為: 241,398,000 - 230,000,000 = 11,398,000 元

只計現金,殼價為: 241,398,000 - 130,000,000 = 111,398,000 元

計及應佔資產部分: 241,398,000 - 230,000,000 * 61.8% = 99,258,000 元

只計應佔現金: 241,398,000 - 130,000,000 x 61.8% = 161,058,000 元

四者平均為: 95,778,000 元

http://blog.zkiz.com/greatsoup/2008/07/05/%E5%94%94%E6%80%AA%E4%B9%8B%E5%BE%97%E8%B3%A3%E6%AE%BC-%E4%BA%A8%E9%81%94%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E6%8E%A7%E8%82%A1111/

加上大股東拿回約1.6億(2007年資產淨值3.9億減2.3億保證剩下資產)加約2,700萬盈利(上年4千萬盈利的8個月盈利)的61.8%,共1.155億((1.6億+0.27億) x 61.8%)。

即現時主板殼價為:

9,578 萬 + 1.155億

= 2.1078億元。

較幾年前大把上市公司值幾千萬相比,的確很貴,但這殼很靚,則另當別論。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080903/LTN20080903377_C.pdf

茂盛控股(22)繼購入漢普頓酒店之債權後,公司宣佈,將會收購一中心區大廈,發行股數會為現有股本的82.9%,以公司股數1,310,925,244股計,發行股數即約10.86億股,以公司停牌前0.085元計,因公司無甚現金,所以應大部分以股份支付,所以收購代價約在1億至2億元之間,甚至可能是大股東注入資產。

股價看來可能會向好。
殼聞 二則
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4057

市盈率二則的擴展討論 朱曉芸

http://xueqiu.com/8869718109/22229540
比較懶,評論就不一一回覆了。可能孤零零的兩條有些單薄,那麼延伸開來談談吧。

1)為什麼會有這兩則?
昨兒有朋友看到後立馬聯繫我說覺得這是很basic的東西呀,為什麼我還這麼慎重的把它們列出來呢,難不成蟄伏了一段時間已經嚴重退步了?
我說我退步了是很正常的,凡事不進則退嘛,都閒散好一陣子了。接著,我問他兩個問題:第一,能否做到在任何時候都不考慮同類公司估值水平,以及公司歷史上的估值水平?第二,10倍PE的格力和20倍PE的茅台相比較,能否不假思索的說茅台未必比格力貴?他沒有正面回答。
我想,所有覺得這兩則很basic的親們,都可以問問自己這兩個問題哦。其實我在這上面也是沒過關的,比如我也曾一閃唸過:為什麼國外的酒類公司增長不如茅台可是市盈率還跟茅台差不多哦?

2)現金流貼現才是王道吧?
是 的,沒錯的,非常對,現金流貼現是王道,它是思維方式的王道。其實在第一則中,「一個公司現在股價貴不貴,不僅跟同類公司是多少倍市盈率無關,也跟這個公 司過去的市盈率水平關係不大,它只跟從今往後公司能夠實現的業績增長有關。」,這種跟過去劃清界限、跟同儕劃清界限的行為後頭,體現的就是現金流貼現的思 維方式哦。

3)10%和10倍是啥意思?
在回答這個問題之前,先說說我為什麼反覆強調現金流貼現是一種思維方式,而不是具體的估 值方法呢?做過DCF模型的同學們應該清楚,模型裡的值只要有小小的變化,結果就會有大大的不同哦。尤其是永續增長率,除了「拍腦袋」這一神技之外,估計 找不到其他的技術去預測這個數值。因此,如果哪位較真了非得用DCF算出來一個結果,很遺憾這可能就是巴老所說的「精確的錯誤」哦。
既然DCF給 不了我們公司究竟該值多少錢的結論,那可行的方案是什麼?按照該前輩的指導思想,公司該值多少錢,是自己能看到的公司未來能賺到的利潤乘以PE。那麼,既 然我們不能借鑑公司過往PE和同類公司的PE,我們該如何判斷未來公司的合理PE水平呢?答案是:如果我們在當前並不清楚那個時點之後公司的業績增長,其 實我們是無法判斷那時公司「合理」的PE水平的。
找不到「合理」的,就只能主觀了。主觀的就是,如果我們在投資時期望能獲得10%的回報,那我們就可以接受公司以10倍PE來作價。同理,如果希望有12%的回報,那麼就用8倍的PE作價。
舉個例子,假定我們看得到茅台在2020年之前有機會賺到600億的單年淨利潤,那麼我們從主觀上接受它的6000億市值。當然在從現在到2020的過程中,我們對茅台的跟蹤也會讓我們對它形成新的判斷,包括對更遠的未來的判斷,這個並不是靜態和一成不變的。

4)第二則討論的是什麼?
有必要說明一下,第二則討論的並非「企業該不該負債經營」的問題,而是「我們評估企業價格時要不要考慮負債「的問題。
大部分親們的回覆中說的其實都是前者哦,很抱歉那是跑題了呢。

5)為什麼要考慮淨負債?
首先,什麼是淨負債?一般來說是金融負債(主要是有息有償還期的負債)減去金融資產(主要是現金及現金等價物),如果要更加謹慎些,可以再考慮一下應付預收的類負債項減去應收預付的類資產項。
好了,為什麼要考慮淨負債呢?有人在我微博上回帖說,債權人不享受利潤分配,所以不用考慮它...我有點無語。
我們都知道,巴老投資體系的核心是買生意買企業而不是買股票。假如我們是按照這個理念指引的話,又怎麼能不考慮負債的問題呢?
一個用100億收了一家企業的收購方,在享受了利潤分配的同時,同時承擔了償還債權人債務的義務,這是收購方的隱性成本呀。

6)企業該不該負債經營?
鑑於大量回覆中其實討論的是這個問題,這裡也就單列出來談一談。這實在是個複雜的問題,我能力有限給不出答案,不過有幾條或許是common sense:
第一,當資本回報率高於債務成本時,可以適當舉債。
第二,想活的長,儘量不負債或是少負債。任何企業的經營,都會必然在某個時候遇到困境,高負債的企業很有可能因為負債而邁不過這道檻。
另外,用前輩的話說,企業負債經營相當於我們用margin做投資,如果我們能認同投資時不用margin,為何卻又能認同我們投資的企業在經營時用margin?

7)兩則的本質是神馬?
本質是,買公司而不是買股票。

重要提示:本文只是拿茅台舉例子,親們請不要跟貼討論茅台哦,不然又跑題了。欲討論茅台請移步老任的大樓。謝謝,謝謝...
市盈率 市盈 二則 擴展 討論 朱曉
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=37312

市盈率二則的擴展討論 朱曉芸

http://www.ltkdj.com/news/gzyl/2012/913/1291321441D247F48BCG6BI6EDIGKI.html
比較懶,博客的微博的評論就不一一回覆了。可能孤零零的兩條有些單薄,那麼延伸開來談談吧。

1)為什麼會有這兩則?

昨兒有朋友看到後立馬聯繫我說覺得這是很basic的東西呀,為什麼我還這麼慎重的把它們列出來呢,難不成蟄伏了一段時間已經嚴重退步了?

我說我退步了是很正常的,凡事不進則退嘛,都閒散好一陣子了。接著,我問他兩個問題:第一,能否做到在任何時候都不考慮同類公司估值水平,以及公司歷史上的估值水平?第二,10倍PE的格力和20倍PE的茅台相比較,能否不假思索的說茅台未必比格力貴?他沒有正面回答。

我想,所有覺得這兩條很basic的親們,都可以問問自己這兩條問題哦。其實我在這上面也是沒過關的,比如我也曾一閃唸過:為什麼國外的酒類公司增長不如茅台可是市盈率還跟茅台差不多哦?

2)現金流貼現才是王道吧?

是的,沒錯的,非常對,現金流貼現是王道,它是思維方式的王道。其實在第一則中,「一個公司現在股價貴不貴,不僅跟同類公司是多少倍市盈率無關,也跟這個公司過去的市盈率水平關係不大,它只跟從今往後公司能夠實現的業績增長有關。」,這種跟過去劃清界限、跟同儕劃清界限的行為後頭,體現的就是現金流貼現的思維方式哦。

3)10%和10倍是啥意思?

在回答這個問題之前,先說說我為什麼反覆強調現金流貼現是一種思維方式,而不是具體的估值方法呢?做過DCF模型的同學們應該清楚,模型裡的值只要有小小的變化,結果就會有大大的不同哦。尤其是永續增長率,除了「拍腦袋」這一神技之外,估計找不到其他的技術去預測這個數值。因此,如果哪位較真了非得用DCF算出來一個結果,很遺憾這可能就是巴老所說的「精確的錯誤」哦。

既然DCF給不了我們公司究竟該值多少錢的結論,那可行的方案是什麼?按照該前輩的指導思想,公司該值多少錢,是自己能看到的公司未來能賺到的利潤乘以PE。那麼,既然我們不能借鑑公司過往PE和同類公司的PE,我們該如何判斷未來公司的合理PE水平呢?答案是:如果我們在當前並不清楚那個時點之後公司的業績增長,其實我們是無法判斷那時公司「合理」的PE水平的。

找不到「合理」的,就只能主觀了。主觀的就是,如果我們在投資時期望能獲得10%的回報,那我們就可以接受公司以10倍PE來作價。同理,如果希望有12%的回報,那麼就用8倍的PE作價。

舉個例子,假定我們看得到茅台在2020年之前有機會賺到600億的單年淨利潤,那麼我們從主觀上接受它的6000億市值。當然在從現在到2020的過程中,我們對茅台的跟蹤也會讓我們對它形成新的判斷,包括對更遠的未來的判斷,這個並不是靜態和一成不變的。

4)第二則討論的是什麼?

有必要說明一下,第二則討論的並非「企業該不該負債經營」的問題,而是「我們評估企業價格時要不要考慮負債「的問題。

大部分親們的回覆中說的其實都是前者哦,很抱歉那是跑題了呢。

5)為什麼要考慮淨負債?

首先,什麼是淨負債?一般來說是金融負債(主要是有息有償還期的負債)減去金融資產(主要是現金及現金等價物),如果要更加謹慎些,可以再考慮一下應付預收的類負債項減去應收預付的類資產項。

好了,為什麼要考慮淨負債呢?有人在我微博上回帖說,債權人不享受利潤分配,所以不用考慮它...我有點無語。

我們都知道,巴老投資體系的核心是買生意買企業而不是買股票。假如我們是按照這個理念指引的話,又怎麼能不考慮負債的問題呢?

一個用100億收了一家企業的收購方,在享受了利潤分配的同時,同時承擔了償還債權人債務的義務,這是收購方的隱性成本呀。

6)企業該不該負債經營?

鑑於大量回覆中其實討論的是這個問題,這裡也就單列出來談一談。這實在是個複雜的問題,我能力有限給不出答案,不過有幾條或許是common sense:

第一,當資本回報率高於債務成本時,可以適當舉債。
第二,想活的長,儘量不負債或是少負債。任何企業的經營,都會必然在某個時候遇到困境,高負債的企業很有可能因為負債而邁不過這道檻。

另外,用前輩的話說,企業負債經營相當於我們用margin做投資,如果我們能認同投資時不用margin,為何卻能認同我們投資的企業在經營時用margin?

7)兩則的本質是神馬?

本質是,買公司而不是買股票。
市盈率 市盈 二則 擴展 討論 朱曉
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=38166

爛gag二則

  歷史老師問小明:“你知唔知咩叫曲線救國?”
  小明想了想,點頭:“我知!好似歷史上o既西施呀王昭君呀貂蟬呀咁,犧牲自己曲線玲瓏o既肉體嚟救國家,咪係曲線救國咯!”
  老師:%X*@$Y……

  小明:老師,請問如果我歷史考到A,有冇機會考入大學歷史系?
  老師:小明,乜你唔記得我教過你,歷史係冇如果o既咩?
gag 二則
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=197293

17 Nov 2016 - [紅猴語錄] 第二則 #投資機會可遇不可求


17 Nov 2016 紅猴 語錄 二則 投資 機會 可遇 不可
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=229279


ZKIZ Archives @ 2019