ZKIZ Archives


中環在線:謝瑞麟為響朵搵微雕大師幫手 李華華

2011-1-24  AD
 

今時今日做生意真係唔容易,好似謝瑞麟個新抱謝邱安儀咁,為咗令全人類都知道「謝瑞麟」(417)呢個珠寶首飾品牌,成日要度橋,近排佢就度咗條好橋,請咗全球微雕大師Willard Wigan嚟,喺100瓣切割面嘅Estrella鑽石上面微雕一個藝術品。

一般人對Willard Wigan可能唔係咁認識,不過呢位大師,真係藝術界猛人,佢嘅雕刻藝術,被喻為「世界第八大奇蹟」。

華華聽講,佢曾經用一粒沙,雕刻出一座完整嘅聖巴薩羅姆教堂(St Bartholomew's Church),堪稱雕刻史上鬼斧神工之作。

Willard Wigan同邱安儀會擦出乜嘢火花,4月先會揭盅,不過,據華華所知,邱安儀計劃將產品申請刷新健力士世界紀錄,為求全球響朵兼流芳百世。

 


中環 在線 謝瑞麟 謝瑞 為響 響朵 朵搵 微雕 大師 幫手 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21851


ZKIZ Archives @ 2019