ZKIZ Archives


8 Jun 2016 - [個股] 領展(823)全年業績(至2016年3月)撮要

若想得到更多最新訊息及分享,請Like已有超過11,100個Fans的「紅猴FACEBOOK」(按此),謝謝支持!
---------------------------------------------------------------------
去年有100%觀眾認同能夠從中獲益的「紅猴精讀課程」,6月29日(Wed)載譽再辦,早鳥優惠(6月15日前)報名從速:http://www.etbc.com.hk/e565b.html

---------------------------------------------------------------------
(節錄自領展(823)全年業績(至2016年3月)公告)

零售物業
2016331日,物業組合的租用率高達96.0%,續租租金調整率為25.9%,而零售租金則按年錄得6.7%增長。停車場物業
隨著需求增加,加上到訪我們已提升的商場的訪客數目上升,我們的停車場業務於年內表現理想。截至2016331日止年度,每個泊車位每月收入增加14.4%2,022港元。


資產提升
於回顧的年度內,我們合共完成五項資產提升工程,包括青衣商場、黃大仙中心北館、朗屏商場、禾輋廣場及天盛商場。這些物業進行了簡約翻新以至大型提升工程等不同規模的改良,並已帶來理想的投資回報。


現正進行11個提升項目,8個項目快將展開,同時亦有逾16個項目正於審視階段,將資產提升計劃伸延至2020年。


資產收購
分別於20154月及20158月完成收購北京歐美匯購物中心以及上海企業天地1號及2號。

市場的強大需求令歐美匯購物中心取得卓越表現,於2016331日的租用率達100%,而財政年度內的零售續租租金調整率則為38.7%

企業天地1號及2號繼續為當地及跨國企業設立其上海辦公室的首選地點。於本年度內,辦公室的續租租金調整率為12.8%,而於2016331日的租用率則為100%

20162月,我們宣布透過政府招標收購香港旺角彌敦道700號的商業項目。於本財政年度結束後,有關收購已於2016415日完成。基於其位置及人流的優勢,我們相信此項物業為經營大眾市場零售、餐飲及服務業之絕佳之選,惟該物業需進行全面翻新工程,蛻變成為現代化的零售商場及大樓。

資產出售
年內,我們持續檢視及精簡物業組合,並於201512月完成出售五項物業,出售價較該等物業於2015930日的估值總額溢價30%。我們亦分別於2016331日及2016411日,宣布再次出售九項物業。其中兩項物業的總代價為16.90億港元,較該等物業於2016331日的估值總額溢價15%,而其餘七項物業以較2016331日的估值總額溢價23%,即以19.62億港元售出。該批物業出售已於本財政年度結束後,即2016531日完成交易。

物業發展
現正與其合作夥伴南豐發展有限公司緊密合作,進行一項位於香港九龍東海濱道的商業發展項目。該物業為頂尖的甲級商業物業,預計將可如期於2019年內落成。

香港物業組合收益分析


---------------------------------------------------------------------
去年有100%觀眾認同能夠從中獲益的「紅猴精讀課程」,6月29日(Wed)載譽再辦,早鳥優惠(6月15日前)報名從速:http://www.etbc.com.hk/e565b.html
---------------------------------------------------------------------
證券投資組合管理服務 (按此,再往網頁左下方) 
投資收費專欄「觀微知勢」(按此
2014年著作「港股A餐」(按此
Facebook專頁(按此)
港企專門店 (按此)
香港八十前 (按此)
上市公司財務分析摘要大公開 (按此)
Jun 2016 個股 領展 823 全年 業績 撮要
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=199175

Summly天才少年翻新新聞撮要app

1 : GS(14)@2012-11-03 14:33:45

http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20121103/18056093

還記得獲香港首富李嘉誠打本支持的英國天才少年達洛伊西奧(Nick D'Aloisio左圖)嗎?他得到眾多星級人士支持後,將新聞撮要app「Summly」大翻新(右圖),前天(週四)在他17歲生日強勢推出2.0版本,繼續向成為下一個朱克伯格目標進發。
Summly用程式將英文新聞報導自動濃縮成300至500字撮要,有興趣就看原文,方便人們從浩瀚網海掌握新聞。達洛伊西奧在「水頭充足」下有錢請人幫他全面改革程式,改善了撮要功能,採用類似視窗8的亮麗新版面,還有把手指左右掃、就可文章增長縮短的獨特介面。
暫時休學開公司的達洛伊西奧說:「我設計Summly,是因為覺得我們這一代人不再用傳統方法看新聞。」他去年獲「李超人」私人基金注資約234萬港元後聲名大噪,再獲史提芬費利和艾斯頓古查等名人支持,集資逾800萬港元,史提芬費利還幫他拍宣傳片,說Summly是自己的五大必備app之一。
英國《每日郵報》
2 : abbychau(1)@2012-11-03 17:07:06

而家多水無地洗
3 : GS(14)@2012-11-03 20:40:34

WHY?
4 : abbychau(1)@2012-11-03 21:13:17

唔知, 可能低息
5 : qt(2571)@2012-11-04 11:43:11

234萬對佢黎講, 跌左都唔知啦, 更何況可能變刀仔鋸大樹
6 : greatsoup38(830)@2012-11-04 12:42:28

5樓提及
234萬對佢黎講, 跌左都唔知啦, 更何況可能變刀仔鋸大樹


他賣個單位都唔只
Summly 天才 少年 翻新 新聞 撮要 app
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=281832


ZKIZ Archives @ 2019