ZKIZ Archives


[創業板] 中國恆嘉融資租賃 (0379,必美宜)專區(關係:0692、0745、0885、8158、 8166、0821、1094、朱共山)

1 : GS(14)@2010-07-23 21:59:12

新聞區:
(留空)

公告:
暫未

專文:
無軌電車-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3867

無軌概念爆破-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3907

無軌火車系又擴張啦-邦盟匯駿(8158)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3984

有點憤概-無軌火車系發展全集及必美宜(379)最新消息
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/8295

關係貼:
朱先生加 財技人賺錢共同體-2371、8046、821、1094、3800(副系290、351、611)討論區
[url=thread.php?tid=5814]http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5814[/url]
2 : GS(14)@2010-07-28 23:55:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100728074_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-04 01:01:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100803150_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-10 00:28:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809002_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-25 22:57:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825822_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-28 14:49:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827899_C.pdf
7 : GS(14)@2010-09-11 13:53:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910030_C.pdf
8 : GS(14)@2010-09-14 23:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100913046_C.pdf
9 : GS(14)@2010-09-28 23:03:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100928630_C.pdf
10 : GS(14)@2010-11-02 00:21:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101101192_C.pdf
董事會謹此通知本公司股東,預期本集團截至二零一零年九月三十日止之三個月將錄得重大虧損,主要是由於指定為按公平值透過損益列賬之可換股優先股的公平值變動下降及出售持作買賣投資之虧損。
11 : GS(14)@2010-11-10 07:53:43

非常重大收購
據此,興勝有條件地同意收購及賣方有條件地同意以現金總代價不高於人民幣500,000,000元(約為港幣583,500,000元,並須因應作出調整)出售該出售股份。於完成時,本公司將間接地擁有目標公司50%的股權。目標公司主要於中國山東省日照港嵐山港港口為提供碼頭和物流服務,包括裝卸和轉存鐵礦石、鋼製產品、木村及其他貨物,以及出租碼頭設施和設備。

目標現擁有目標公司26%的股權。在完成收購前,目標將會從目標公司的其他合資股東收購目標公司24%的股權。目標合法及實益擁有目標公司50%的股權為協議的其中一個先決條件。

該須因應調整之代價,將會於完成時以現金全數支付。預計所需港幣583,500,000元將由本公司於二零一零年一月十一日公告之配售所得款項以及本公司內部財務資源支付。
....

誠如本公司日期為二零一零年四月二十六日之通函內所述,本公司打算重新分配配售所得款項以支付本公司一項可能投資,成立一間已繳股本不少於港幣500,000,000 元之合資公司以投資於中國山西一間煤炭公司(「建議投資」)。 然而,因該建議投資未能完成且並不會繼續進行,本公司打算將該配售所得款項重新分配於支付收購事項。


...
12 : GS(14)@2011-04-02 17:16:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110327026_C.pdf
8089 扣除所有特別項後,還蝕幾百萬
13 : GS(14)@2011-04-07 07:25:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110405002_C.pdf
於二零一一年四月一日,買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立臨時協議,據此,買方同意購買及賣方同意出售該物業,代價為人民幣27,500,000元。

代價乃買方及賣方經參考鄰近物業之類似物業之市價及經考慮由一中國獨立估值師就該物業之估值後按公平原則磋商及按一般商業條款釐定。該物業於二零一一年三月三十日按市場法進行之估值為人民幣 26,164,090 元。

「該物業」 指 位於中國深圳市龍崗區南澳鎮水頭沙村G17102-16 之物業
14 : GS(14)@2011-05-07 14:17:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506018_C.pdf
8089 盈警
15 : k2a3i4(1288)@2011-05-09 14:56:57

8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?
16 : GS(14)@2011-05-10 14:23:40

15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來
17 : k2a3i4(1288)@2011-05-10 17:09:17

16樓提及
15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來

早幾年買379輸好多...之後都冇點再跟佢地d news...
18 : hopingu(1296)@2011-06-20 21:00:06

公司網頁仍夠膽死整幅中國地圖, 用一堆線將d 城市連埋, 還整句

Railway, is the Blood Vessel of China.
Our Mission is to deliver goods along it.

什麼是厚顏無恥, 就是這類.....哈哈哈哈~~~~
19 : GS(14)@2011-07-01 18:24:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110628080_C.pdf
董事會現正考慮出售本集團位於中國深圳的一項物業。截至本公佈日期,並沒有達成任何協議,也沒有確定特定的買家。如需要,本公司將根據創業板上市規則作進一步公佈。
20 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-09 21:51:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110809014_C.pdf
8089盈警
本公司謹此通知其股東,預期本公司連同其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年六月三十日
止之三個月及六個月錄得虧損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換
股工具指定按公平值透過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損
21 : GS(14)@2011-08-30 07:17:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110829768_C.pdf
一路蝕,炒股又蝕D,現金花得差不多
22 : GS(14)@2011-09-13 20:33:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110913004_C.pdf
8089 買的物業在香港哪兒?
23 : GS(14)@2011-09-15 08:14:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110914006_C.pdf
who rent it?
24 : GS(14)@2011-09-15 22:52:43

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15615031
8089

有市場估計,有關物業有機會是「體操王子」李寧早前在市場叫價約 4億元放售的香島道 33號單號屋。
25 : GS(14)@2011-10-25 23:47:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111025050_C.pdf
acquire 50% of a house
26 : 清風詩人(3217)@2011-10-26 10:04:57

《經濟通通訊社26日專訊》中國鐵路貨運(08089)公布,透過全資附屬Magic
Perfection Global Limited認購高登投資本金額為3000萬元之
可換股貸款票據,為期1年,年利率5%。換股價為每股30萬元,如悉數行使,將佔高登投資
經擴大後股本的50%。
  高登投資主要資產為擁有位於香港九龍配備車位之豪華住宅用途之獨立屋。(jw)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211026212&page=1
27 : GS(14)@2011-11-01 23:08:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111101202_C.pdf
8089 買間金融公司
28 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-02 19:57:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
本公司謹此通知其股東,預期本集團截至二零一一年九月三十日止之三個月錄得重大虧
損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換股工具指定按公平值透
過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損。
29 : GS(14)@2011-11-04 07:42:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
炒股票盈警
30 : GS(14)@2011-11-04 22:21:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111104080_C.pdf
原來個物業在畢架山峰
31 : GS(14)@2011-11-12 14:01:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111111208_C.pdf
呢間屋算唔算平?
32 : GS(14)@2011-11-21 23:52:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111121008_C.pdf
8089 批1.35億股@24仙
「配售代理」 指 富通證券有限公司,為可從事證券及期貨條例(香港法
例第571章)中第1類(證券交易)、第2類(期貨合約
交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合
約提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌
法團
33 : GS(14)@2012-01-26 23:50:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090831051_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120126019_C.pdf
so 巧合

Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6601
Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
34 : i3640(1387)@2012-03-12 19:39:57

吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf
35 : GS(14)@2012-03-12 21:34:50

34樓提及
吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf


追唔番多
36 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:44:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120314033_C.pdf
8089 愈配愈低
37 : traveller(1405)@2012-03-15 18:51:55

Frying low ...
38 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:13:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120401115_C.pdf
蝕少5,200萬,至7,300萬,重債

前景
美國經濟復甦步伐遲緩,且紓解歐債危機之具體措施舉步為艱,新興市場遭受負面影響。鑒於相關主要問
題會持續令全球經濟及金融市場蒙受不利影響,預期二零一二年之經濟前景會持續黯淡,而市場情緒緊張。
本集團出售部份投資組合後,將會持續檢討及重組其投資組合及策略以及其業務範圍,藉以改善其財務表
現。
美國及歐洲的經濟情況預期持續不明朗。中國的出口將因為消費品需求減少而受到負面影響。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌。經營成本持續上升,但市場競爭十分激烈,故很難將所有之成本
升幅轉嫁給客戶。董事對拋光產品業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執行成本節約措施、集中銷售高利
潤的產品和擴大分銷網絡。
新收購的碼頭和港口業務運作理想,並有助於穩定本集團的收入和利潤。受惠於政府推行的經濟政策和發
展山東省南部的經濟發展,預計對港口碼頭和物流服務的需求將持續增長。然而,由於受全球經濟疲弱及
中國政府對通貨膨脹實施控制政策,過去強勁增長的進出口將會放緩。新開發的青島港董家口港區及贛榆
港區,將增加於對在附近地區運作的港口碼頭和物流服務的競爭。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛力。
39 : GS(14)@2012-05-03 00:46:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120502221_C.pdf
8089 30萬賣埋最初上市資產
40 : GS(14)@2012-05-03 23:33:35

http://www.zkiz.com/news.php?id=15666
賣方是379,買的乜呢? 你睇下就知,又偷錢啦

http://www.chineseglobalinvestors.com/c/about_executive.php
柯偉聲先生
行政總裁及執行董事

柯偉聲先生於2010年10月18日加入集團擔任執行董事,並於2010年10月22日獲委任為行政總裁。他的職責包括管理投資者關係,以及集團的收購和合併活動。

柯先生擁有超過20年的企業融資經驗,包括私募分銷、首次公開招股、收購安排、跨境收購和合併,以及戰略規劃和財務管理等。他目前持有香港《證券及期貨條例》受規管活動第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)的牌照。曾任職於多間領先的跨國公司及專業機構,包括Time Warner 、Baker & McKenzie、EDAW AECOM、Hyatt International,及畢馬威會計師事務所。現時,他是深圳國富浩華中國會計師事務所之企業融資及投資顧問。

柯先生現為進能國際有限公司(前稱百富國際有限公司)及大唐潼金控股有限公司(前稱易盈科技控股有限公司)之獨立非執行董事,兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。他亦曾任安中資源實業有限公司(前稱雅域集團有限公司)及中國生物醫學再生科技有限公司(前稱邦盟匯駿國際有限公司)之獨立非執行董事。

柯先生於美國華盛頓州取得執業會計師資格,於美國成立執業會計師行「Joseph Orr & Associates, CPA」,擔任公司的主席。他亦是美國執業會計師公會、香港會計師公會及澳洲註冊會計師公會會員。他持有美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學共同頒發的工商管理學碩士學位、英國雷丁大學國際貿易和國際財務管理學碩士學位、英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士學位、中國清華大學中國工商金融研修証書及中國中山大學企業稅及會計專業文憑。
41 : GS(14)@2012-05-06 22:30:34

http://www.chineseglobalinvestor ... 072911360017_tc.pdf
鄭先生批票據是由把必美宜賣給這間公司而得,終於把幾年前的賣殼完成

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20070705097_C.pdf
42 : GS(14)@2012-05-06 22:31:19

http://www.chineseglobalinvestor ... 041412330017_tc.pdf
原來呢間公司上年買了145主要權益
43 : Hierro(1191)@2012-05-07 01:36:30

遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊
44 : GS(14)@2012-05-07 21:51:45

43樓提及
遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊


你截我糊,我呢排又想寫,算啦,讓你,睇你有乜寫漏先補
45 : GS(14)@2012-06-13 00:52:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120612055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120612526_C.pdf

董事被告有虛假聲明
46 : GS(14)@2012-06-15 00:49:47

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120614/16424311
【本報訊】必美宜(379)公佈,上周二接獲東區法院發出傳票,內容指公司於2008年2月15日、18日及20日刊發的公告,違反《證券及期貨條例》,執行董事陳瑞常亦因同意或縱容公司觸犯該等條例而被起訴。
法院傳票稱,必美宜於上述三日在港交所(388)發出的公告內容,載有虛假或具誤導性資料,已違反《證券及期貨條例》。資料顯示,必美宜於08年2月14日起,股價及成交量出現不尋常變動,當時股價由0.48元升至2月17日的0.66元,於27日再升至0.92元,交易量亦自14日起增至逾7350萬元,並在17日及19日再增至超過1.5億及1.9億元。
公司於2月15、18及20日發出公告稱,對股份及成交量的不尋常變動並不知情,又強調除了2008年1月15日已公佈訂立有關營運體育相關電視業務的諒解備忘錄外,並無任何其他收購或變賣的商談或協議須予披露。然而,公司隨即於2月28日停牌,3月12日發出復牌通告,公佈於2月11日訂立協議,向投資控股公司 Betterment認購總值6400萬元的可換股債券。東區法院亦向陳瑞常發出傳票,指其身為公司董事,協助、建議、促使、導演、同意或縱容公司違規,或由於其輕率而觸犯規例。
必美宜及陳氏正就傳票尋求法律意見,適當時候會作進一步公佈。

公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080215031_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080218048_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080220054_C.pdf

交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080312362_C.pdf
47 : GS(14)@2012-07-05 23:14:27

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=36829
證監會檢控必美宜集團及其董事發出虛假或具誤導性的公告
48 : GS(14)@2012-08-13 09:24:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120812003_C.pdf'
8089
錢蝕晒在股票上面

鑒於原料及勞工成本迅速上漲,電腦電話之營商環境已日漸激烈與不利。為面對
電腦電話業務於上幾個季度對本集團並無貢獻之事實,董事決定出售電腦電話業
務分部,而出售事項已於二零一二年四月三十日完成。有關出售事項之詳情於
「重大收購及出售」一節中呈報。
本集團將於管理其財務資源及投資策略方面繼續採取積極審慎之態度,以物色其
他投資機遇及探求拓展至其他業務分部之可行性。本集團將繼續物色新機遇,藉
以提升本公司之盈利能力及其股東之價值。
49 : GS(14)@2012-08-30 16:50:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829819_C.pdf
379轉虧為盈賺200萬
50 : GS(14)@2012-08-30 16:50:33

展望
展望二零一二年下半年度,環球宏觀經濟仍然存在不明朗因素,加上歐債危機加劇,令消費者對
各類型產品需求下降,使中國整體的進出口貿易疲弱,中國國內製造業持續不景氣。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌,因此董事對拋光業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執
行成本節約措施、集中銷售高利潤產品、擴大分銷網絡及研發新產品,以改善此分部的利潤。
董事會預期下半年度在種種不利因素下,全球金融市場會持續低迷。本集團將持續檢討及重組其
投資組合和策略,藉以改善其財務表現。
董事會預期碼頭和港口業務會為本集團下半年度帶來穩定的收入和收益。現時興建中的兩個新泊
位將於二零一二年第四季度投入營運,並為本集團帶來貢獻。然而,受進出口貿易疲弱的影響,
以及新開發的青島港董家口港區及贛榆港區的競爭,碼頭及港口業務的增長將放緩。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛
力。
51 : GS(14)@2012-11-01 00:01:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121031082_C.pdf
做財仔借錢畀人
52 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:50:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121127109_C.pdf
379又想買野
53 : greatsoup38(830)@2012-12-07 00:55:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券
54 : greatsoup38(830)@2013-01-09 00:15:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130108052_C.pdf
唔買地
55 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:12:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130113002_C.pdf
賤賣CB
56 : GS(14)@2013-01-29 00:33:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130128296_C.pdf
配10億股@43仙
57 : 自動波人(1313)@2013-01-29 02:21:40

咁都搵到人接貨?
58 : ng caddy(36072)@2013-01-29 08:37:04

火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,
59 : hinhin1985(1579)@2013-01-29 10:41:08

成好幾億$$咁大龍鳳??
60 : ng caddy(36072)@2013-01-29 11:19:18

當然.....大龍鳳,才好玩
61 : GS(14)@2013-01-29 23:53:35

58樓提及
火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,


華匯背後back住
62 : 自動波人(1313)@2013-02-19 18:49:38

買野???
related to 8166?
63 : greatsoup38(830)@2013-02-19 22:39:25

我覺得是8017
64 : greatsoup38(830)@2013-03-05 01:20:34

譴責
65 : qt(2571)@2013-03-25 20:38:27

盈喜
66 : qt(2571)@2013-03-29 23:21:29

379
二零一二年全年業績公佈
67 : qt(2571)@2013-03-30 00:55:26

8089
年報
68 : greatsoup38(830)@2013-03-31 01:42:40

轉盈為虧,蝕2,100萬,7,000萬現金
69 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:53:22

379
70 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:57:41

轉虧為盈賺800萬,重債
71 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:28:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130320012_C.pdf
8089
借8166 3,100萬
72 : greatsoup38(830)@2013-04-07 13:13:21

上市決策
73 : greatsoup38(830)@2013-05-03 00:54:40

8089
74 : GS(14)@2013-05-28 14:24:43

用人民幣,真怪
75 : GS(14)@2013-05-28 14:52:25

批1.35億輪,每份輪1仙,認購價20仙
76 : ant2012(35387)@2013-07-17 20:28:09

董事會欣然宣佈,自二零一三年六月十二日起,本公司之名稱已由「China Railway Logistics Limited」更改為「Chinese Strategic Holdings Limited」,而於更改名稱生效後本公司已採 納「華人策略控股有限公司」為第二名稱,以取代僅作識別用途之中文名稱「中國鐵路 貨運有限公司」。本公司已向香港公司註冊處辦理所需之存檔登記手續。
77 : GS(14)@2013-08-03 13:51:45

盈警
78 : greatsoup38(830)@2013-08-04 19:50:15

8089 出售 8166 CB予人頭
79 : greatsoup38(830)@2013-08-09 01:48:21

379
80 : GS(14)@2013-08-12 19:34:23

8089
3個月虧損增1成,至900萬,6個月虧損降1成,至2,200萬,5,000萬現金
81 : GS(14)@2013-08-28 12:07:10

379 盈喜
82 : GS(14)@2013-09-11 15:21:03

379

盈利增19.3倍,至6,100萬,3.41億現金
83 : GS(14)@2013-11-06 10:23:47

8089 盈喜
84 : iniesta(1400)@2014-01-01 03:26:49

8089 換金至尊邪人
85 : GS(14)@2014-01-03 09:30:17

8089
86 : GS(14)@2014-01-03 09:30:44

又買379
87 : GS(14)@2014-01-20 23:17:14

又投錢入港口
88 : 自動波人(1313)@2014-02-27 23:18:42

買酒店....

HAHHAHHA!

"有關酒店及賭場之資料
自一九九八年四月開業以來,酒店為天寧島上一間及唯一一間酒店,附設整個北馬利安納群島聯邦唯一一間賭場。酒店合共設有404間客房,其中括22間行政套房及2間總統套房。酒店亦特設5間餐廳,提供日本菜、傳統粵菜、韓國菜及西式佳餚等選擇,酒店更配備泳池及海灘等康樂設施。賭場目前經約40張賭桌,大部份為百家樂及21點。賭場內亦設有約50部博彩機。
89 : GS(14)@2014-02-28 00:55:35

10億去塞班搞賭
90 : GS(14)@2014-03-18 01:15:16

8089
91 : greatsoup38(830)@2014-03-24 17:20:39

379
92 : GS(14)@2014-03-30 03:06:23

8089

虧損增4成,至3,200萬,1,2億現金
93 : greatsoup38(830)@2014-03-30 20:47:29

379

盈利增5.1倍,至9,800萬,2.6億現金
94 : iniesta(1400)@2014-04-04 00:12:51

哈哈, 又反收購
其實都預左架啦
95 : greatsoup38(830)@2014-04-04 00:13:25

十幾億無事就奇
96 : greatsoup38(830)@2014-04-16 01:25:20

轉型失敗
97 : GS(14)@2014-04-23 01:47:02

8089
98 : GS(14)@2014-05-11 13:54:45

379 獲王力平注入融資租賃公司,生命人壽會認購股份
99 : greatsoup38(830)@2014-05-11 19:21:41

又無左
100 : GS(14)@2014-05-18 14:33:15

8089
101 : GS(14)@2014-06-19 01:14:05

發行130份債券期權,每份1萬,1份可認購1份100萬債券
102 : GS(14)@2014-06-20 11:06:43

8089
103 : Clark0713(1453)@2014-07-19 12:30:12

(I) 有關代理協議之內幕消息; (II) 給予一間實體之墊款; (III) 有關收購東來旅遊有限公司38%股權之須予披露交易; 及 (IV) 停牌
104 : greatsoup38(830)@2014-07-20 00:19:09

進軍塞班島賭業
105 : GS(14)@2014-07-26 21:35:23

盈警
106 : GS(14)@2014-08-07 10:32:21

盈喜
107 : GS(14)@2014-08-07 10:34:57

盈喜
108 : greatsoup38(830)@2014-08-29 00:32:08

盈利增4%,至5,900萬,1.9億現金
109 : GS(14)@2014-11-06 14:35:03

王力平將股權讓予生命人壽
110 : hklccjoe(2044)@2014-11-10 22:12:24

生命人壽何許人?為何係咁買379 ?有無可能變身?已經去到29.99%!
111 : GS(14)@2014-11-10 22:59:33

[realblog]http://realblog.zkiz.com/%E5%A4%A9%E8%A1%8C%E8%80%85/117970[/realblog]
112 : GS(14)@2014-12-11 00:35:18

換Auditor
113 : GS(14)@2014-12-16 00:04:18

又賣港口
114 : ninomiyau(41302)@2014-12-16 02:29:32

賣碼頭,清殼?
115 : greatsoup38(830)@2014-12-16 23:33:14


116 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:26:28

全賣日照港
117 : greatsoup38(830)@2015-02-10 18:57:37

sell CB
118 : GS(14)@2015-04-02 16:15:42

盈利降40%,至6,000萬,3億現金
119 : GS(14)@2015-07-22 12:05:35

增資融資租賃公司
120 : greatsoup38(830)@2015-08-30 02:30:34

盈利降95%,至300萬,3.9億現金
121 : GS(14)@2015-12-19 23:13:39

改名為中國恒嘉融資租賃
122 : GS(14)@2016-03-22 22:35:57

盈警
123 : greatsoup38(830)@2016-03-30 01:17:55

轉虧1,900萬,4.1億現金
124 : greatsoup38(830)@2016-05-25 07:04:10

增資租賃公司
125 : greatsoup38(830)@2016-07-02 02:51:59

379認290股
126 : greatsoup38(830)@2016-09-19 00:54:49

虧損增2.2倍,至1,600萬,輕債
127 : GS(14)@2016-11-10 11:33:31

向379接290股份
128 : greatsoup38(830)@2016-11-18 19:08:53

賣必美宜業務
129 : GS(14)@2017-03-07 18:30:53

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本公司截至二零
一六年十二月三十一日止年度之初步未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得資料,
預期本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得的本公司擁有人應佔純利
較截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔純利約3,400,000港元
大幅增加。有關增加主要是由於(i)綜合入賬於二零一六年年初新收購的融資租賃業
務的溢利貢獻;(ii)出售附屬公司的一次性收益;及(iii)轉換全部可換股債券為股份的
公平值收益與出售半數該等股份的虧損的整體收益。
130 : GS(14)@2017-04-09 12:41:28

虧損降70%,至2,000萬,輕債
131 : GS(14)@2017-07-09 04:35:28

盈警
132 : GS(14)@2017-07-26 18:42:06

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
六月三十日止期間(「本期間」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期,本期間
將錄得凈虧損,而於截至二零一六年六月三十日止期間(「相應期間」)則錄得純利約
3,100,000港元。有關不利變動主要歸因於(i)其他收入大幅下降,原因為在相應期間並
無來自一項非經常性財務扶持政策產生的約8,900,000港元政府補助收入,令整體政
府補助減少,惟本期間來自稅務優惠政策應收的政府補助收入約4,100,000港元則部
分抵銷及(ii)證券投資公平值變動產生的淨虧損由相應期間的約5,100,000港元增加至
本期間的約12,500,000港元。
133 : GS(14)@2017-08-16 12:37:51

轉盈200萬,輕債
134 : GS(14)@2017-09-27 16:48:15

打和,輕債
135 : GS(14)@2018-03-14 14:30:44

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
十二月三十一日止年度(「本年度」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期本年
度將錄得淨虧損,而於截至二零一六年十二月三十一日止年度(「相應年度」)則錄得
純利約51,800,000港元。有關不利變動主要由於(i)中國金融業環境不樂觀,在嚴謹的
監管政策下資金短缺和利率上升,導致本集團難以取得銀行信貸以支付潛在融資租
賃項目,故租賃業務數量及整體盈利能力均縮減,令致融資租賃業務的毛利金額大幅
減少近一半。加上中國的融資租賃公司數目日益增加,融資租賃行業競爭越趨激烈,
令業務表現受壓;(ii)確認商譽的非現金減值虧損不超過約50,000,000港元,此筆金額
於二零一六年一月收購融資租賃業務時產生,主要因二零一七年市況轉差,而在最近
四年的財務預算中已計及市況轉差的因素而將收入及毛利率下調(相比去年而言),
因而有關差額確認為減值虧損;(iii)證券投資公允值的不利變動,由相應年度的可換
股債券及上市股份所產生的整體溢利38,000,000港元,轉為本年度上市股份所錄得的
虧損約27,000,000港元;及(iv)本年度並無一次性出售附屬公司收益20,500,000港元。
136 : GS(14)@2018-05-16 17:38:03

終止非常重大出售事項

有關出售碼頭及物流服務業務權益
之非常重大出售事項
137 : GS(14)@2018-09-29 10:25:57

董事會謹此向股東提供新業務的近期發展。於本公告日期,啟康已取得第一條生產線
山梨糖醇的生產許可,山梨糖醇是一種常用於口香糖、壓片糖果、食品保鮮及烘焙食
品,亦適用於糖尿病人服用的甜味劑。隨著所需廠房及設備與員工目前已準備就緒,
山梨糖醇即將開始生產。
本集團將審慎分配額外資源設立更多生產線以及開展相關研發及營銷項目,以將新
業務的產品品種擴展至超高倍甜味劑和診斷試劑(如愛德萬甜及EPS*),其亦旨在中
國市場銷售。此舉預計將推動本集團的未來收入及利潤增長。本公司將繼續監察未來
發展,並適時作出進一步更新。
138 : GS(14)@2019-01-02 22:17:19

董事調任及委任行政總裁
董 事 會 欣 然 宣 佈,繼 胡 先 生 如 上 文 所 述 的 辭 任 後,非 執 行 董 事 兼 董 事 會
主 席 蔡 振 忠 先 生(「蔡先生」)已 調 任 為 執 行 董 事 及 獲 委 任 為 本 公 司 行 政 總
裁,自 二 零 一 九 年 一 月 二 日 起 生 效。蔡 先 生 仍 會 繼 續 擔 任 董 事 會 主 席。
就 此,雖 然 蔡 先 生 同 時 出 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 一 職,與 香 港
聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則(「上市規則」)附 錄14所載的企業管治
守則的守則條文第A.2.1條 有 所 偏 離,但 在 評 估 本 公 司 目 前 狀 況 及 考 慮 到
蔡 先 生 的 經 驗 及 過 往 表 現 後,董 事 會 認 為:
(i) 現 階 段 由 蔡 先 生 兼 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 屬 恰 當 之 舉,並
符 合 本 公 司 利 益;因 此 舉 有 助 於 維 持 本 公 司 政 策 的 連 續 性 及 營 運 的
穩 定 性;及
(ii) 此 兼 任 將 不 會 損 害 現 時 安 排 下 權 力 與 權 限 之 平 衡,且 現 時 之 董 事 會
乃 由 經 驗 豐 富 及 具 才 幹 之 人 士 組 成,且 有 足 夠 數 目 之 獨 立 非 執 行 董
事,故 亦 能 足 以 確 保 權 力 及 權 限 均 衡。

139 : GS(14)@2019-01-09 09:59:24

買垃圾項目
140 : GS(14)@2019-03-07 02:58:42

賣基金
141 : GS(14)@2019-04-11 02:39:40

買垃圾
創業板 創業 中國 恆嘉 融資 租賃 0379 必美 美宜 專區 關係 0692 0745 0885 8158 8166 0821 1094 、朱 朱共 共山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270126


ZKIZ Archives @ 2019