http://hk.myblog.yahoo.com/yomagyomag/article?mid=3690

尋日講到我地隻駱駝,大大吓原來變左另外一種動物,基因突變。

呢種動物叫做giraffe,長頸鹿。呢隻動物個外形就喺咁嘅。

 

       

唔知大家有冇聽過一句說話,就喺『餓死的駱駝比馬大』,個意思喺話因為體形嘅關係,最瘦嘅駱駝都會比馬匹大。咁大家又知唔知唔知長頸鹿同駱駝又點比較呢?就喺『最矮的長頸鹿都比駱駝高』,即喺話我地可能唔再喺睇緊動物個背脊,而喺睇緊佢地條頸。

長頸鹿嘅另外一個特徵,喺佢地條頸喺好少『烏低』嘅,駱駝嘅食物喺從地上而來的干草,而長頸鹿喺食樹上的樹葉嘅,所以長頸鹿連瞓覺都伸直條頸,唔會瞓低,最多搵啲嘢靠埋去唉吓。

長頸鹿仲有一個好處,就喺萬一要烏低頭,佢會擺好晒陣,伸開晒四隻腳,先慢慢低頭,所以應該有預警,唔會措手不及;唔似得駱駝,會遨吓遨吓,忽然間低頭,劇烈調整。

                  

仲有,長頸鹿的頸背,只有一列棕毛,形成小鋸齒狀,波幅不大,一路上比較平穩。

       

這 就是牛三的前期,這既是它的好處,亦是它的壞處,因為它很悶,而且如果因為任何原因,我地甩了貨,就可能永遠追不回來。你問阿牛,阿牛會話俾你聽,牛三仲 難炒過牛二,因為牛二錯過一次搵錢機會,還有下次,就算全部錯過晒,齋揸住股票,毫無建樹,都仲會好過好多人。但到牛三時,假如有乜依郁,譬如說樓市下 跌;咁減唔減持好呢?唔減持,佢大調整,咁就慘喇。但萬一,佢好似今次咁樣,調整僅一兩天,個樣就似足跌市,但之後忽然急抽,調整五百點,但抽高一千點; 咁如果甩左貨,一定後悔莫及。萬一身痕賣空埋,咁就搵定繩吊頸都得喇。

是駝是鹿,好快開估。