📖 ZKIZ Archives


中植資本國際 (8295,前卓亞控股) 專區 (關係:0928)

1 : GS(14)@2010-07-23 00:03:13

招股書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100611020_C.pdf

舊貼:
i3640:
呢個行業,差吾多貨色,做上都系為咗賣。呢件野都似咁樣玩落去。
湯財兄,佢地圍飛前,你覺得系已經揾定下家接呢個殼?!定系搞咗上先,坐殼,博一博,等個市旺番,先至揾下家,高價散場?!
greatsoup:

見步行步吧,但我真是不知道。
i3640:
雞立出銀(雞立呢個名,妙,恰到好處,恰到好處),食殼,食大舊。卓粒拋個身出來,有得威下之余,錢又揾到D,各取所需。老散最後又系輸家,哎。。。
龍生:
圍左飛, 都唔炒, 好少見, 真係好少見

正路照計應該炒鑊甘甘地的

然後先沉靜....呢次真反常!     
i3640:
靜市搞上,全配,都系想低成本.踢高要銀吾小,而且班友坐住殼先都無蝕底.    
honkwokkwok
http://hk.jrj.com.cn/focus/asian/index.shtml

卓亚资本公司成就-近期项目:

華多利集團(01139) , 第一天然(01076), 天誉置业(59)...大部分股都唔掂
2 : GS(14)@2010-07-23 00:03:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100722032_C.pdf
破紀錄盈警
3 : 龍生(798)@2010-07-23 00:35:38

駛唔駛咁快呀....
2個月未夠
4 : 自動波人(1313)@2010-07-23 09:25:23

破紀錄之快.........smiley
5 : i3640(1387)@2010-07-24 18:47:03

連炒上用最Cheap火水爐條數都無,擺到明要賣.
http://gem.ednews.hk/listedco/li ... LN20100722032_C.pdf
6 : smallwhite(1640)@2010-08-04 02:55:01

連脈搏都冇埋, 睇黎要沉幾年.
7 : GS(14)@2010-08-11 00:54:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100810002_C.pdf
8 : GS(14)@2010-12-04 10:43:00

8樓提及
7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20100810/GLN20100810002_C.pdf


今日10:52異動抽高29%,但好快回落,好似係有先兆,唔知是否係時候入定等放煙花?


試下乾唔乾,不要太敏感
9 : hehehaha(4466)@2011-01-29 23:23:27

唔見有咩動靜...上黎做咩???
放係到都有成本= ='成本低又唔吸下水?
E+揾客好難?
10 : GS(14)@2011-01-30 10:04:38

一年內不能出售控制權
11 : GS(14)@2011-03-02 07:22:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110301178_C.pdf
變晒樣
12 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-11 22:45:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111011018_C.pdf
盈喜
13 : CHAUCHAU(1254)@2011-10-11 22:46:37

復牌個案應係德發
14 : GS(14)@2011-10-12 20:27:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106021033_C.pdf
15 : 培少(3241)@2011-12-13 14:10:22

留一留名~
16 : hsts(1521)@2011-12-13 19:50:54

留名
17 : 培少(3241)@2011-12-14 20:01:21

我POST先的. 加上你係版上面無講到唔俾
你突然出黎話唔比咁又點得呢?
同埋我呢個留言係琴晚的. 我都未知你有意見. 你可以PM我先MA.
18 : 培少(3241)@2011-12-14 20:02:05

我同佢完全無關.
19 : GS(14)@2011-12-14 22:17:43

18樓提及
我POST先的. 加上你係版上面無講到唔俾
你突然出黎話唔比咁又點得呢?
同埋我呢個留言係琴晚的. 我都未知你有意見. 你可以PM我先MA.


你唔是一個是咁,但是你有一個貼算寫了些東西,賠番5倍給你了
20 : 培少(3241)@2011-12-15 00:46:21

20樓提及
18樓提及
我POST先的. 加上你係版上面無講到唔俾
你突然出黎話唔比咁又點得呢?
同埋我呢個留言係琴晚的. 我都未知你有意見. 你可以PM我先MA.


你唔是一個是咁,但是你有一個貼算寫了些東西,賠番5倍給你了


好吧 多謝你
21 : Hierro(1191)@2011-12-17 11:43:52

呢班人應該冇乜興趣炒股票的

小心是下一隻8340
22 : GS(14)@2012-03-07 00:00:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120306009_C.pdf
谷數轉主板

在此背景下,本集團在去年收獲頗豐,並且根據先前的委聘,順利完成三宗公
司復牌業務。其中兩宗為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板(「主板」)
上市的發行人:野馬國際集團有限公司(「野馬國際」)(前稱「德發集團國際有
限公司」,股份代號:928)及合俊集團(控股)有限公司(「合俊」,(股份代號:
2700),而第三個發行人則於聯交所創業板(「創業板」)上市,即東麟農業集團有
限公司(前稱「中華藥業生物科學有限公司」,股份代號:8120)。於首兩宗個案,
除擔任財務顧問外,本集團亦參與包銷╱ 配售其股份及可換股債券以及承購若干
股權及可換股債券。值得重視的是合俊個案,該公司是在處於臨時清盤狀態而仍
然能錄得可觀溢利的極少數公司之一,並始終保留其核數師羅兵咸永道會計師事
務所- 實乃成功重組的典範。本集團透過承購配售的投資(總成本約13,340,000
港元),按全面攤薄基準計,佔合俊已發行股本約6.96%,即對該公司市值的估值
為約1.92億港元。本集團相信,一旦市場開始認識到其全部潛力,合俊將得到更
好的估值,從而讓本集團受惠。
23 : GS(14)@2012-03-07 00:01:10

展望
鑑於歐債危機引起的不確定性、美國經濟復甦前景不明朗、中國繼續實施抑制通
脹的貨幣政策及冷卻房地產價格的行政政策,中國的外商直接投資呈現明顯萎縮
跡象,同時香港的通脹及金融行業衰退威脅亦日漸迫近。即使美國繼續放鬆銀
根,股市反彈亦可能不會持久。另一方面,《關於外國投資者併購境內企業的規
定》(俗稱「10號文」)的放鬆或會鼓勵更多國內企業尋求赴港上市。本集團已接到
兩項擬於二零一二年上市的首次公開發售工作。鑑於手上已有四項持續進行中的
公司復牌工作及其他集資及併購工作,本公司董事認為,儘管宏觀經濟形勢不穩
定,但本集團的業務將可得以持續。管理層亦在設法發展卓亞的上海代表處以捕
捉商機。
24 : GS(14)@2012-03-07 00:01:23

轉板上市之可能性
董事會初步認為,根據聯交所證券上市規則第8.05(1)條,本公司符合從聯交所創
業板轉主板上市(「轉板上市」)的利潤要求。董事會將研究及探討轉板上市的可
能性。董事會亦在研究是否本公司能夠符合轉板上市的所有其他要求、轉板上市
的成本和效益以及轉板上市是否符合本公司及本公司股東之整體利益。股東及公
眾投資人士務須知悉,轉板上市最終申請與否仍存在不確定性,即使最終提出申
請,聯交所是否會批准轉板上市亦存在不確定性。因此股東及公眾投資人士於買
賣本公司股份時務請審慎行事。
25 : 龍生(798)@2012-03-07 16:04:29

我估應該可以轉得成

始終都叫做有少少成績

但唔代表會炒, 而且班人極小氣
26 : GS(14)@2012-03-07 21:12:04

26樓提及
我估應該可以轉得成

始終都叫做有少少成績

但唔代表會炒, 而且班人極小氣


最緊要個殼值錢,炒唔炒根本無關
27 : CHAUCHAU(1254)@2012-03-09 12:25:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309005_C.pdf
28 : GS(14)@2012-03-10 11:43:21

真是cheap
29 : GS(14)@2012-04-16 21:33:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120416023_C.pdf
轉主板

繼本公司於二零一二年三月五日刊發內容有關(其中包括)本公司從創業板轉主板上市的可
能性之公佈,董事會欣然宣佈,本公司已於二零一二年四月十六日向聯交所遞交一項正式
申請,以根據主板上市規則第9A章申請轉板之建議。
本公司自二零一零年六月十八日於創業板上市。 本集團主要從事提供企業顧問服務及相
關活動,包括投資活動。
董事會相信,股份於主板上市將有助於提升本集團之知名度和形象及增加股份之交投活
動。董事會認為,轉板之建議將有利本集團未來的成長、資金來源的靈活性及業務發展。
於本公佈日期,董事會並無計劃在進行轉板之建議後對本集團業務性質作出變動。轉板之
建議將不涉及本公司發行任何新股份。
股東及潛在投資者務請注意,成功實行轉板之建議須待(其中包括)聯交所授予有關批准
後,方告作實。概不保證將可獲得聯交所批准轉板之建議。因此,轉板之建議亦不一定
會成功。股東及潛在投資者在買賣股份時務須審慎行事。
30 : GS(14)@2012-08-08 13:26:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120807029_C.pdf
摘要
• 在全球經濟不穩定的背景下,本集團於二零一二年第二季度的收入受證券
淨收益帶動而增至約8,150,000港元(二零一一年:約4,820,000港元),較
二零一一年同期增長約69.09%。因此,二零一二年上半年的收入達至約
18,190,000港元(二零一一年:約8,510,000港元),較二零一一年同期增長
超過一倍。
• 由於租金及員工成本增加, 二零一二年第二季度的經營開支上升至約
6,780,000港元(二零一一年:約4,970,000港元),較二零一一年同期增長約
36.42%。二零一二年上半年的經營開支增至約11,270,000港元(二零一一
年:約9,620,000港元),較二零一一年同比增長約17.15%。
• 二零一二年第二季度的除稅前溢利約1,540,000港元,而二零一一年同期則
錄得輕微虧損。二零一二年首六個月的除稅前溢利約為7,270,000港元(二零
一一年:虧損約960,000港元)。於二零一二年六月三十日,仍有約8,470,000
港元之證券收益尚未變現。
• 二零一二年第二季度之全面收益總額約1,020,000港元(二零一一年:虧損
約90,000港元),而二零一二年首六個月之全面收益總額則約5,610,000港元
(二零一一年:虧損約1,060,000港元)。
• 配售本公司240,000,000股新股份已於二零一二年三月十九日完成,扣除費
用後籌得新資金約24,000,000港元。連同配售事項所得款項及溢利滾存,
於二零一二年六月三十日,本公司普通股權益持有人應佔權益總額增至約
123,680,000港元(二零一一年十二月三十一日:約92,470,000港元)。流動
資金的實力將能令本集團把握資本市場中可能湧現的商機。
• 截至二零一二年六月三十日止六個月的每股盈利約0.42港仙(二零一一年:
每股虧損約0.09港仙)。
• 董事會不建議派付截至二零一二年六月三十日止六個月的中期股息。

幾仙淨資產,盈利開始交唔出
31 : GS(14)@2012-08-08 13:27:06

轉板上市
本公司已於二零一二年四月十六日向聯交所遞交一項正式申請,以根據聯交所證
券上市規則第9A章申請將股份由創業板轉往聯交所主板上市(「轉板之建議」)。董
事會相信,股份於聯交所主板上市將有助於提升本集團之知名度和形象及增加股
份之交投活動。董事會認為,轉板之建議將有利本集團未來的成長、資金來源的
靈活性及業務發展。聯交所現正審閱轉板之建議,直至本公佈日期,聯交所尚未
授予有關批准,且概不保證將可獲得聯交所的有關批准。董事會目前並無計劃在
轉板之建議完成後對本集團業務性質作出變動。
展望
如今全球的金融市場主要依靠歐洲、美國及中國三大支柱,猶如坐在一張搖擺不
穩的三腳凳上,誰也難以預料這三大支柱的其中之一何時會支撐不住而令整張凳
子翻倒。與此同時,中國遏制房價的政策正處於關鍵時刻並繼續對中國房地產公
司及該等公司的集資能力構成影響。
本集團通過溢利滾存及配售事項已增強其財政實力,並已就迎接具價值的股票和
其他金融資產的投資機會作好準備。由於經濟前景變得脆弱,本集團在公司復牌
業務的豐富經驗和良好往績記錄可為有需要的客戶提供援助。
本集團手上現有一項擬於二零一二年上市的首次公開發售工作,並正在積極爭取
更多此類工作。憑藉公司復牌以及其他集資和併購工作,連同本集團已作出的投
資,本公司董事(「董事」)相信,儘管宏觀經濟形勢不穩定,本集團的業務將可得
以持續。惟於二零一二年六月三十日按市值計算的投資會承受市場風險,並可能
不時影響本集團的盈利。

32 : greatsoup38(830)@2012-10-04 00:45:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121003213_C.pdf
盈警
33 : 龍生(798)@2012-10-05 00:29:04

咁係咪即係衰左了?

申請轉主版, 點知出盈警....如果轉得成仲得了?
34 : greatsoup38(830)@2012-10-05 00:32:45

34樓提及
咁係咪即係衰左了?
申請轉主版, 點知出盈警....如果轉得成仲得了?35 : fineram(806)@2012-10-06 12:20:08

將錄得虧損..應好難比佢轉喎smiley
36 : greatsoup38(830)@2012-10-16 00:29:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121015027_C.pdf
於二零一二年四月十六日,本公司向聯交所遞交一項正式申請,以根據主板上市規則第
9A章申請轉板之建議(「轉板申請」)。由於自遞交轉板申請至今已六個月,轉板申請
已於今日屆滿並失效。
在過往六個月,本公司向聯交所上市科數度提交文件,以證明本公司截至二零一一年十二
月三十一日止三個會計年度(「往績記錄期間」)符合主板上市規則第8.05(1)(a)條規定
的最低盈利要求。然而,鑑於本公司於往績記錄期間的財務表現波動以及各種一次性的交
易,本公司始終未能說服上市科其業務的可持續性 。本公司相信,一次性的交易乃是本
公司業務的一個特徵,董事會仍然相信將股份由創業板轉主板上市乃符合本公司及股東之
最佳整體利益,並可能會考慮於適當時候就轉板之建議重新提交新的轉板申請。
37 : 龍生(798)@2012-10-16 12:44:24

我認我黑心...嬴完45%

而家衰左, 我覺得將來仲有機會添食...哈哈
38 : 龍生(798)@2012-10-16 12:47:57

轉乜鬼...假轉版, 真散貨
39 : GS(14)@2012-10-16 22:51:33

38樓提及
我認我黑心...嬴完45%
而家衰左, 我覺得將來仲有機會添食...哈哈


你呢d真是壞人
40 : GS(14)@2012-10-16 22:51:40

39樓提及
轉乜鬼...假轉版, 真散貨


造個消息好
41 : 龍生(798)@2012-10-17 14:25:20

唔好咁話我啦...我都係想嬴錢姐...

言下之意, 你覺得佢真係想轉板但失敗?
42 : 龍生(798)@2012-10-17 14:25:38

但做得咁肉酸?

駛唔駛捉番條財顧出黎鞭屍?
43 : GS(14)@2012-10-17 23:00:32

42樓提及
唔好咁話我啦...我都係想嬴錢姐...
言下之意, 你覺得佢真係想轉板但失敗?


我真心認為他想轉,但是造唔到
44 : GS(14)@2012-10-17 23:00:42

43樓提及
但做得咁肉酸?
駛唔駛捉番條財顧出黎鞭屍?


他肯定唔得啦
45 : GS(14)@2012-11-07 00:24:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121106064_C.pdf
轉板上市
於二零一二年四月十六日,本公司向聯交所遞交一項正式申請(「轉板申請」),以
根據聯交所證券上市規則(「主板上市規則」)第9A章申請建議將其股份由創業板
轉往聯交所主板上市(「轉板之建議」)。該轉板申請已於二零一二年十月十五日屆
滿並失效。
在轉板申請期間,本公司向聯交所上市科數度提交文件,以證明本公司截至二零
一一年十二月三十一日止三個會計年度(「往績記錄期間」)符合主板上市規則第
8.05(1)(a)條規定的最低盈利要求。然而,鑑於本公司於往績記錄期間的財務表現
波動以及各種一次性的交易,本公司始終未能說服上市科其業務的可持續性。本
公司相信,一次性的交易乃是本集團業務的一個特徵,董事會仍然相信將本公司
股份(「股份」)由創業板轉往主板上市乃符合本公司及其股東之最佳整體利益,並
可能會考慮於適當時候就轉板之建議重新提交新的轉板申請。股東及潛在投資者
務請注意,本公司不一定會就轉板之建議重新遞交新的轉板申請,因此在買賣股
份時務須審慎行事。

展望
第三輪量化寬鬆政策、歐洲金融穩定基金以及中華人民共和國所推行的寬鬆財政
政策看來至少會對香港經濟發展起到推動作用,而香港房產市場目前正被受考
驗,因政府剛提高稅收以試圖控制不斷飆升的房價。鑑於港元與美元掛鈎,故已
有跡象顯示股票市場將可獲短期受惠。雖然該等影響的範圍及持續性難以預測,
但本集團在履行收入多元化策略,及憑藉其財政實力,當能審慎地把握具價值的
股票及其他金融資產的投資機會。

於二零一二年九月三十日,本集團按公平值於損益表列賬之投資約為28,670,000
港元。然而,該等投資會承受與投資相關的市場風險,並可能不時影響本集團的
盈利表現。

46 : greatsoup38(830)@2013-03-07 01:14:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130304148_C.pdf
8295
轉盈為虧300萬,1.1億現金資產
47 : greatsoup38(830)@2013-07-03 01:27:57

盈警
48 : greatsoup38(830)@2013-08-06 01:12:25

3個月盈利增4倍,6個月盈利大跌,殼
49 : greatsoup38(830)@2013-10-17 23:54:48

8295
50 : GS(14)@2014-03-05 09:37:10

8295
轉盈800萬,1.2億現金
51 : ninomiyau(41302)@2014-04-07 00:39:56

卓亞資本(08295.HK)料首季虧損按年大幅收窄

卓亞資本(08295.HK)預期,截至今年3月底止三個月,將錄得除稅後虧損按年大幅下降,主要由於集團的投資組合所產生的公平值虧損顯著減少;以及經營開支減少,因無需如2013年第一季度般負擔關於一項不良資產回收工作的專業費用開支。
52 : GS(14)@2014-05-22 00:27:00

華融買殼
53 : idk(1803)@2014-06-22 18:52:36

收購價$0.2,現價$0.4,點解咁益小弟呢D有史前蝕本貨既蟹民?
54 : greatsoup38(830)@2014-06-22 22:33:03

idk54樓提及
收購價$0.2,現價$0.4,點解咁益小弟呢D有史前蝕本貨既蟹民?


賣方後台勁
55 : 自動波人(1313)@2014-06-23 01:02:27

佢地想要個牌多過想要個殼
56 : greatsoup38(830)@2014-06-23 01:08:08

牌可以自己拿
57 : 自動波人(1313)@2014-06-23 08:29:48

greatsoup3857樓提及
牌可以自己拿


嫌煩嫌慢,佢地最緊要快
58 : greatsoup38(830)@2014-06-23 23:13:21

畀多好多錢
59 : GS(14)@2014-07-09 00:00:35

8295
60 : GS(14)@2014-10-09 01:52:16

盈警
61 : greatsoup38(830)@2015-01-07 00:55:38

盈警
62 : greatsoup38(830)@2015-03-19 02:39:21

維持虧100萬,1.08億現金
63 : GS(14)@2015-04-08 14:31:03

維持虧100萬,1.14億現金
64 : greatsoup38(830)@2015-07-09 23:56:09

盈喜
65 : greatsoup38(830)@2015-08-02 00:23:28

3個月無賺錢,6個月轉賺60萬,9,200萬現金
66 : greatsoup38(830)@2015-08-11 02:49:28

又賣盤
67 : greatsoup38(830)@2015-08-25 12:06:36

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150825/news/ec_ecl1.htm
中資再買殼 卓亞資本易手
  2015年8月25日

【明報專訊】向以處理企業重組個案見稱的卓亞資本(8295),擬賣盤予中資金融機構。新買家中海晟融(北京)資本管理旗下的中植資本,擬出資逾1.99億元,購入卓亞70.45%股權,並且以認購新股形式向卓亞注入6.3億元新資金。中植資本按例將向卓亞其他股東,提出全面收購。

新買家中海晟融近2億入股

這是繼本地證券商華富國際宣布賣盤後,另一間金融公司賣盤。卓亞宣布,中植資本與集團主席楊佳錩及輝立資本(香港)訂立意向書,取得兩個月獨立洽商期,另在簽訂意向書7日內存入1500萬元作誠意金。若最終落實交易,中植資本將以每股0.39元,向集團主席楊佳錩及輝立資本(香港),收購5.11億股,涉資超過1.99億元。每股作價較停牌前收市價0.35元溢價11.4%。另中植將認購卓亞共21億股新股,每股作價0.3元,作價總值6.3億元。每股作價較停牌前收市價折讓14.3%。完成收購後,中植資本將持有卓亞擴大後股本72.1%。

卓亞指,中海晟融成立於2011年,主要股東為解直錕,旗下中植資本的註冊資本達10億元人民幣,為內地最大產業併購基金之一。卓亞本身主要從事企業顧問、配售及包銷股份為主。其主打企業重組及購併及財務顧問工作,並且兼任新股上市保薦人。

68 : greatsoup38(830)@2015-11-25 01:44:45

39仙提全購
69 : greatsoup38(830)@2015-12-30 01:34:45

盈喜
70 : greatsoup38(830)@2016-01-07 02:37:02

1. 29.8仙中植資本認購新股
2. 38.76仙配售新股
3. 大股東38.76仙減持股
71 : greatsoup38(830)@2016-01-11 23:46:41


72 : GS(14)@2016-01-23 16:57:55

引人幾家大股東
73 : greatsoup38(830)@2016-02-13 00:38:17

3個月轉盈300萬,12個月賺600萬,增5倍,1.9億現金
74 : greatsoup38(830)@2016-04-05 08:38:58

盈喜
75 : GS(14)@2016-04-23 15:48:46

盈喜
76 : greatsoup38(830)@2016-06-13 23:58:57

亂出盈喜
77 : greatsoup38(830)@2016-06-22 03:09:24

轉盈1.08億,7.6億現金
78 : Clark0713(1453)@2016-09-02 23:55:21

更改公司名稱
董事會欣然宣佈,隨著有關更改公司名稱之特別決議案於 2016 年 8 月 10 日舉行之股東週年大會上獲股東通過後,開曼群島公司註冊處已於 2016 年 8 月 15 日發出更改名稱註冊證明書,以證明本公司名稱改為「ZZ Capital International Limited 中植資本國際有限公司」。更改公司名稱於 2016 年 8 月 10 日生效。"
79 : GS(14)@2016-11-09 12:19:42

虧,7.5億現金
80 : GS(14)@2017-05-24 16:34:29

董事會欣然宣佈,於2017年5月23日(聯交所交易時段後),買方(本公司之直
接全資附屬公司)與賣方訂立協議,據此,買方同意購買而賣方同意出售目標公
司0.673% 權益,代價為1,880,000美元,惟須受協議之條款所限。

81 : GS(14)@2017-06-16 03:51:57

盈利降28%,至7,900萬,9.17億現金
82 : greatsoup38(830)@2017-07-16 00:07:22

買靚野
83 : GS(14)@2017-08-02 12:27:11

本公司董事會(「董事會」或「董事」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據
本集團截至 2017 年 6 月 30 日止三個月(「2017 年第一財政季度」)的初步未經審
核綜合管理賬目,本集團預期於 2017 年第一財政季度錄得淨虧損,相比於截至 2016
年 6 月 30 日止三個月錄得純利約 142,700,000 港元。該不利變動主要由於來自關聯方
的投資諮詢及管理收入大幅下降,以及隨著本公司發展其投資業務活動令經營成本
增加,例如近期訂約收購 Alerian,一旦完成將大幅多樣化地擴寬本公司之未來收入
渠道,交易詳情可參閱本公司於 2017 年 7 月 14 日刊發之公告。

84 : GS(14)@2017-11-02 03:23:19

盈警
85 : GS(14)@2017-11-09 06:52:02

虧,6億現金
86 : GS(14)@2018-05-24 10:31:47

(1)終止建議收購ALERIAN全部股權
(2)內幕消息 — 附屬交易
(3)恢復買賣
1. 背景
茲提述內容有關建議收購Alerian 全部股權之該等公告。除非另有指明,否則
本公告所用詞彙與該等公告內所界定者具有相同涵義。
於2018年5月22日,(A) (i)Alerian 單位購買協議訂約方同意終止Alerian 單位購
買協議及(ii)本公司與Aretex Capital訂立附屬交易( 包括貸款承諾協議及綜合協
議 );及(B) Aretex Alerian買方與該等賣方訂立收購Alerian股權的協議(「Aretex
Alerian收購事項」),以( 其中包括 )促成向買方發還買方根據Alerian單位購買
協 議 存 入 終 止 費 用 託 管 賬 戶 的 終 止 費 用( 金 額 為 25,000,000 美 元 )。 本 公 司 知
悉,該等賣方終止Alerian 單位購買協議、向買方發還終止費用、訂立附屬交
易的協議及訂立Aretex Alerian收購事項將同時發生。
由於附屬交易相互關聯,因此附屬交易須合併計算,猶如彼等為一宗交易。
由於GEM上市規則第19.07條所載有關附屬交易的任何適用百分比率並無超過
5 %,附屬交易就GEM上市規則而言不構成須予披露交易,但根據證券及期貨
條例( 香港法例第571章 )第XIVA部項下內幕消息及GEM上市規則第17.10條須
作出披露。
Aretex Capital及其聯繫人由Sergio D ’ Angelo先生及Andrew Feller先生間接控
制,於本公告日期,Sergio D ’Angelo先生及Andrew Feller先生為本公司附屬公
司中植資本英國分公司及中植資本美國分公司的董事。然而,就GEM上市規
則而言,該等附屬公司為本公司的非重大附屬公司,故根據GEM上市規則第
20.08條,Sergio D ’ Angelo先生、Andrew Feller先生、Aretex Capital或Aretex
Capital 的 聯 繫人 均 非本 公 司的 關連 人 士。 因 此, 附 屬交 易 不會 構 成本 公司 於
GEM上市規則第20章項下的關連交易。
應 本 公 司 要 求 , 本 公 司 股 份 自 2018 年 5 月 23 日 上 午 九 時 正 起 於 聯 交 所 暫 停 買
賣,以待刊發本公告。本公司已向聯交所申請自2018年5月24日上午九時正起
恢復其股份於聯交所買賣。
2. 終止ALERIAN單位購買協議
根據Alerian 單位購 買協議,Alerian單 位購買協議 之交割須待 Alerian單 位購買
協議項下所有條件達成或獲豁免( 視情況而定 )後方可作實。倘Alerian單位購
買 協 議 之 交 割 並 無 於 2018 年 3 月 3 1 日 或 之 前 完 成 , 則 該 等 賣 方 代 表 可 終 止
Alerian 單位購買協議 。倘該等賣方代表於 該等情況下選擇終 止Alerian 單位購
買協議,則買方根據Alerian 單位購買協議存入終止費用託管賬戶的終止費用
( 金額為25,000,000美元 )應支付予該等賣方代表。然而,該等賣方代表已同意
於2018年5月22日與( 其中包括 )買方訂立Alerian終止協議,以終止Alerian單位
購 買 協 議 及 向 買 方 發 還 終 止 費 用 。 本 公 司 知 悉 , 該 等 賣 方 同 時 與 Aretex
Alerian買方訂立Aretex Alerian收購事項的協議,據此,Aretex Alerian買方同意
購 買 Alerian 的 股 權 。 為 免 生 疑 , 買 方 或 本 集 團 的 任 何 成 員 公 司 均 非 Aretex
Alerian收購事項的協議訂約方。
根據Alerian終止協議,
. 訂約方同意,Alerian單位購買協議及Alerian附屬文件以及其項下所有權利
及 責 任 將 不 具 有 進 一 步 的 效 力 及 效 用 , 且 概 無 任 何 訂 約 方 或 彼 等 各 自 的
聯繫人、繼承人於其項下擁有任何其他權利、責任或任何持續責任;
. 買方根據託管協議存入的終止費用25,000,000美元將會發還予買方;及
. 本公司及買方將獲解除Alerian單位購買協議及Alerian附屬文件下的所有責
任,惟終止Alerian單位購買協議明確有效或Alerian終止協議明確規定的申
索除外。
3. 貸款承諾協議
根據貸款承諾協議,本公司已同意向借款人貸款,其中,貸款須與完成Aretex
Alerian 收購事項同時進行及╱或其後最多七個月進行。貸款所得款項將由借
款 人付予 ACM UK 及 ╱ 或 ACM US 的 若 干 主事人 及 僱 員 , 以 便 彼 等 能 夠 向
Aretex Capital及╱或其聯繫人作出注資,以滿足於( 其中包括 )Alerian權益投
資的若干基金合夥協議的要求。
貸款承諾協議的主要條款載列如下。
日期
2018年5月22日
訂約方
(1) 本公司( 作為貸款人 )
(2) 借款人( 作為借款人 )
本金總額
2,000,000美元( 相當於約15,600,000港元 )
年期
7年
利息
每年9.5%
擔保
擔保貸款的抵押品將為貸款承諾協議項下擬定借款人享有的若干權利及應收
款項。
償還
貸 款 及 應 計 利 息 將 由 借 款 人 於 到 期 日 以 Aretex Capital 或 其 聯 繫 人 於( 其 中 包
括 )Alerian投資的分派( 如有)償還
貸款承諾協議的條款( 包括借款人應付本公司的利息 )乃經訂約方在買方以本
公司的利益收取終止費用的背景下經協商後達致。
4. 綜合協議
綜合協議的主要條款載列如下。
綜合協議
日期
2018年5月22日
訂約方
(1) 本公司
(2) 母公司
(3) ACM US
(4) ACM UK
標的事項
本公司應促使非組合資產持有人將其非組合資產的所有權利、擁有權及權益
( 並無附帶任何產權負擔)轉讓予ACM US或ACM UK。
此外,本公司應促使(i)中植資本英國分公司向ACM UK授予倫敦辦事處的使
用 許 可 ; 以 及 (ii) 中 植 資 本 美 國 分 公 司 向 ACM US 授 予 紐 約 辦 事 處 的 使 用 許
可,各項許可期限截至Aretex Alerian收購事項交割及非組合資產轉讓完成後
六個月止。倘本公司就相關辦事處獲得新長期分租戶,則可終止上述各項許
可。ACM US及ACM UK須使用商業上合理的方式分別幫助紐約辦事處及倫敦
辦事處獲得新租戶。
綜合協議的總代價
綜合協議項下Aretex Capital應付予本公司的總代價( 包括Aretex Capital及其聯
繫人同意將予承擔的交易成本及開支 )約為7,100,000港元,以Aretex Capital及
其聯繫人協定的方式支付,用作(i)促成發還終止費用;(ii)幫助獲得紐約辦事處及倫敦辦事處的新租戶;及(iii)承擔本公司應付的與促成發還終止費用有關
的若干交易成本及開支( 項目(i)至(iii)統稱為「Aretex綜合代價」)。總代價的詳
情載列如下:
. 向ACM UK 及ACM US轉讓的非組合資產的總價值約為1,700,000港元;及
. 倫敦辦事處及紐約辦事處的臨時使用總價值約為5,400,000港元。
先決條件
綜合協議的交割須待( 其中包括 )達成或豁免( 視情況而定 )下列條件後方可作
實:
(1) Aretex Alerian收購事項交割與綜合協議交割同時作實;
(2) 本 公 司 及 母 公 司 已 交 付 經 非 組 合 資 產 持 有 人 正 式 簽 署 的 非 組 合 資 產 轉
讓;及
(3) 已向貸款承諾協議擬定的人士提供貸款。
5. 議定書
於2018年3月8日,本公司訂立原議定書,據此,倘Aretex Alerian收購事項及
附 屬 交 易 未 能 完 成 , 本 公 司 同 意 就 Aretex Capital 及 其 附 屬 公 司 產 生 的 有 關
Aretex Alerian收購事項及附屬交易的法律及其他諮詢服務費用及開支向Cross
Border及其聯繫人補償不超過880,000美元。於2018年5月22日,本公司與Cross
Border同意訂立經修訂議定書,將本公司向Cross Border及其聯繫人補償的法
律 及 其 他 諮 詢 服 務 費 用 及 開 支 增 至 金 額 不 超 過 2,300,000 美 元( 相 當 於 約
17,900,000港元 )。
6. 進行交易的理由及裨益
董事認為,附屬交易將促進Aretex Alerian收購事項,繼而能夠以本公司的利
益向買方發還終止費用。董事認為,Alerian 終止協議、貸款承諾協議及綜合
協議整體將有利於本公司未來更專注於中國相關投資業務。
貸款承諾協議及綜合協議各自的條款,乃由本公司與各有關協議的相關訂約
方計及買方可收回終止費用為本公司之利益下、Aretex Capital及其聯繫人為
促進發還終止費用而投入及奉獻的大量成本及時間以及Aretex綜合代價的因素
下,經磋商後釐定。
經計及前述各項及在買方以本公司的利益可收回終止費用的背景下,董事( 包
括 獨 立 非 執 行 董 事 )認 為 , 貸 款 承 諾 協 議 及 綜 合 協 議 各 自 的 條 款 誠 屬 公 平 合
理,且符合本公司及其股東的整體利益。
董事於附屬交易概無擁有重大權益,亦毋須就相關董事會決議案放棄投票。
7. 訂約方的資料
本公司之主要業務為投資控股。其附屬公司主要從事提供企業顧問服務及相
關活動、投資多種類型資產、放債、投資諮詢以及資產管理。
母公司為一家於香港註冊成立的公司,於本公告日期持有本公司已發行股本
總額約60.82%。其主要從事投資管理。
ACM US為一家於美國特拉華州成立的有限合夥公司,並由Sergio D’Angelo先
生及Andrew Feller先生控制,彼等於本公告日期均為本公司非重大附屬公司
的董事。其主要從事財務諮詢服務。
ACM UK 為 一 家 根 據 英 格 蘭 及 威 爾 斯 法 律 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 , 為 Aretex
Capital的聯繫人。其主要從事財務諮詢服務。
Aretex Capital 為 一 家 於 美 國 特 拉 華 州 成 立 的 有 限 合 夥 公 司 , 並 由 Sergio
D’ Angelo先生及Andrew Feller先生控制。其主要從事投資控股。
ACP Cayman為一家根據開曼群島法律成立的有限合夥公司,為Aretex Capital
的聯繫人。其主要從事投資控股。
Cross Border為一家於美國特拉華州成立的有限公司,並由Sergio D’Angelo先
生及Andrew Feller先生控制。其為Aretex Capital的聯繫人及主要從事財務諮詢
服務。
87 : GS(14)@2018-06-23 04:43:21

盈利降85%,至1,000萬,4.8億現金
88 : GS(14)@2018-11-13 15:03:14

虧損增62.5%,至1.3億,5.1億現金
89 : GS(14)@2019-03-10 10:18:02

關於貸款協議之內幕消息

本公告乃由中植資本國際有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司
GEM證券上市規則(「G E M上市規則」)第1 7 . 1 0條及香港法例第571章證券及期
貨條例第X I V A部項下內幕消息條文(定義見GEM上市規則)而刊發。
茲提述本公司日期為2 0 1 7年9月1 7日有關訂立融資協議 的公告(「該公告」),
據 此 Z Z C I C S 同 意 向 G e o s w i f t 授 出 最 多 為 3 1 , 0 0 0 , 0 0 0 美 元 ( 相 當 於 約
2 4 1 , 8 0 0 , 0 0 0 港 元 ) 的 貸 款 融 資 。 除 非 另 有 所 指 , 否 則 本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公
告所界定者具有相同涵義。
借款人拖欠償還貸款
根 據 貸 款 協 議 , 貸 款 的 本 金 額 連 同 利 息 合 計 約 3 4 , 1 0 0 , 0 0 0 美 元 ( 等 同 約
2 6 7 , 6 9 0 , 0 0 0 港 元 ) 於 2 0 1 9 年 3 月 7 日 已 到 期 。 董 事 會 獲 悉 借 款 人 未 能 於 最 後 償
還日期償還前述金額,該事項根據貸款協議構成拖欠償還貸款。
本公司現正尋求有關如何進一步保護其就借款人違約的利益的法律意見,包括但
不限於 考 慮 根 據 抵 押 文 件 佔 有 抵 押 股 份 3 , 0 5 3 股 G e o p a y 的普通股 。同時,本公
司將嘗試就有關貸款及其應計利息的償還安排與借款人進一步磋商。本公司將於
適當時候另行刊發公告。

90 : GS(14)@2019-05-23 08:07:43

集中
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270124

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019