📖 ZKIZ Archives


爆呢劇場之 小敗食品 3xxx (重刊)

http://clcheung.wordpress.com/2012/03/24/%E7%88%86%E5%91%A2%E5%8A%87%E5%A0%B4%E4%B9%8B-%E5%B0%8F%E6%95%97%E9%A3%9F%E5%93%81-3xxx-%E9%87%8D%E5%88%8A%EF%BC%89/

近來OT開得多了,已經是「梗有一間係左近」,大家都擔心「被OT了」,所以想歸納一下OT股的類別及加以預防。歸納前又想到原來投資者「被OT」的可能性是跟其投資定位及接收資訊有關,也有可能不是股票問題,而是人的問題,所以先重溫一些有關的舊文章,一來娛樂一下大家,二來方便討論。

==

鳴謝:

加工食品利潤高 大成食品增長可期

http://www.881903.com/page/zh-tw/snb_report.aspx?ItemId=212420

 

image

 

==

演出:股神咩水,財演寫手某甲。

 

某甲:慘啦咩水哥,小敗食品出咗季度業績,每股賺咗一仙咋 !

 

咩水:一仙都唔錯,合預期wo

 

某甲:我地個報告話今年升一倍,即係每季每股賺六仙 …

 

咩水:吓 ! 慘咩呀 ? 叫你 $2.1 放晒佢架 ?

 

某甲:放就放咗,入埋個隻味之皇添,不過點同網民交代呀 ?

 

咩水:車,出多個報告…..就話的肉米價受旱情影響lo,照比 B+ 級。

 

某甲:係wo,不過….上次出報告時的肉米都貴咗好多wo…..

 

咩水:你傻架,班友唔會咁深入去問架,你仲可以Delete D Posts ! 我地呢度好河蟹架 !

 

某甲:又係wo,好彩上次出報告都無講點解佢今年賺多一倍。不過以後D爆呢推介可能唔work wo

 

咩水:唔緊要,仲有3季,可能翻生呢 ! 我地D推介一向勁過D國際級財演,小事而已,香港人D記性一向只有10 15 日咗右,無問題。

 

某甲:有D網霸又衰衰咁唱我地wo,好似隻賭票股,明明業績無問題都話有問題…

 

咩水:怕咩woD網霸無料到。叫你早D放咗佢,唔好咁貪,留番D錢等我下一隻,一次十幾巴仙,十次就….哈哈哈哈 … 好似神尼咁就啱 !

 

某甲:哈哈,又係wo。不過神尼係網霸之一wo,你都有睇佢D野咩 ?

 

咩水:點止睇,我仲分身答佢D Posts添,有時都跟佢炒幾轉….

 

某甲:[ O晒咀 ]

 

咩水:講笑姐,我D推介食硬班友,是真正價值投資 !

 

某甲:Yeah,骨頭會萬歲 ! D準備好下隻,搵多幾幅圖整靚D報告先 !


PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=32095

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019