ZKIZ Archives


股市奇聞二則(23/4/2008)

(1) 無端端送紅股

中國澱粉(3838)在上年九月上市,在次年四月十六日公佈業績,發出公告,盈利達兩億元,扣除稅務約三千萬、出售土地的千 四百萬及其他增加利息的收入四百萬,盈利達1.42億人民幣,增加31%,計及人民幣升值10%的影響,上升給40%。以發行股數3.5 億股計,每股盈利0.406元人民幣,以1人民幣=1.12港元計,約每股0.45港元,以現價3.41元計,市盈率約7.6倍,並派發股息3.83港 仙,股息率1.14%,該公司無提及送紅股事宜。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080416/LTN20080416449_C.pdf

六 日之後,公司無端端因「回報股東對本公司之支持,並且能透過將股份溢價賬其中一部分撥充資本讓股東參與本公司之增長」,這不成理由的理由,而一送四紅股 (即一拆五)。由於此,公司相應擴充註冊股本10倍及改每手交易單位由2,000股改為5,000股以配合,這樣一變令每手價值減了一半及令股價變成只得 約六毛錢(三元除五),這樣的低價非常吸引小股東,另外股數變多了,炒作難度更為加大。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080422/LTN20080422555_C.pdf

大戶們的成本價約2元(上市價),現價3.4元。

這究竟代表著甚麼?大家想想吧。

(2) 假轉型,真集資
看漢科技(8175)在股市低潮2003年上市,集資只1,470萬,大家想想此後如何,當然是急升啦,跟著由於當時公司無盈利基礎,當然就下跌啦,之後又發行了兩次新股、又5合1,再1供3,集資只約2,000萬,你又想到會如何啦,跟著又配認股權,2007年11月,就來一次收購。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20071102/GLN20071102083_C.pdf
公司宣佈收購Proud Dragon,作價3,180萬,並注資1,580萬入Proud Dragon,共斥資4,760萬,Proud Dragon的賣方並向他們擔保2008年盈利不少於700萬。該公司從事在安徽省的供水業務,但前兩年的盈利根本不能達到要求。

3,180萬代價中,其中620萬是現金代價,其他以1,560萬以承兌票據及1,000萬每股0.25元可換股的票據支付。

公司共要支付2,500萬現金以應付交易(620萬+1,280萬)。不足資金以供股支付,公司宣佈1供3,每股0.08元,集資3,200多萬來應付。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080206/GLN20080206016_C.pdf
交易於本年2月6日完成,並易名神農控股。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080327/GLN20080327193_C.pdf
公司於3月27日宣佈Proud Dragon的盈利少於保證溢利,賣方須賠償約200萬予公司。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080415/GLN20080415051_C.pdf
公司無端認購主要股東劉先生持有19%股權的Far Glory 9%股權(即擴大後Far Glory股份的8.26%),作價2,025萬,以2,025萬作價計算,即Far Glory的估值為2.4575億元(2,025 / 0.09 * 1.09)。

該公司持有聯易匯眾集團100%股權及50%北京易來申,其餘50%股權由e-License Inc. (Japan)持有。

該 公司於上年六月成立,從事數碼版權業務,但現時並無任何業務,並只希望於下年開展業務,公司現時虧損約508,000元,公司資產只是一堆現金,價值約 500萬元,以2,025萬購入一堆只值其所擁有攤佔價值200萬的現金((500萬+2,025萬)* 0.09/1.09)的公司股權,可見這個是經典的、小型的「一億元買擦子膠」的交易。

公司收購該公司的原因如下:
誠如本集團截至零零七年十月 三十一日止年度的年報所述,董事相信,隨著經濟持續增長,而信息技術行業及電信行業的增長尤其凌厲,加上中國人民生活水平不斷提高,數碼內容等信息技術業 務在大中華地區仍然是有待開拓且前景明朗的業務。所以,董事一直積極物色中國信息技術業務的投資機會,務求為本公司增值。

......

董 事認為,中國的電信行業、音樂娛樂行業及傳媒行業對於提供合法的受著作權保護項目(尤其是網上娛樂及媒體相關項目)的需求甚殷。此外,相關著作權管理及數 碼內容授權解決方案對上述行業的從業公司尤其重要。由於e-License Inc. (Japan)在數碼媒體行業已建立領導地位,配合目標集團與e-License Inc. (Japan)之間的策略性業務關係,故董事相信,目標集團已準備就緒成為中國率先提供合法受著作權保護的網上娛樂及媒體相關項目及相關著作權管理及數碼 內容授權解決方案的公司。因此,董事會認為,中國的著作權管理及數碼授權業務具有龐大的增長潛力且有利可圖,而本集團透過認購事項從事有關業務將令本集團 能夠在中國開拓新的信息技術業務,而將收取的股息在中期來說會為本集團帶來額外的收入來源,此舉符合股東及本公司的整體利
益。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080422/GLN20080422030_C.pdf
一星期後,公司宣佈出售兩個月前收購成功的Proud Dragon,作價5,000萬元,以1,950萬現金及分兩批的3,050萬的承兌票據支付,表面上獲得約200萬的利潤。

(以我的推測(不 是真的是這樣),前述1,950萬現金是由前述公司注資2,025萬得來的,其餘3,050萬元,是由剛才收購Proud Dragon的3,180萬得來的,剩下的Proud Dragon 1,580萬注資是如何處理,只有他們才知道啦,所以供股的3,000萬,主要是給他們如何,我不能告訴你。)

該公司售出該公司的原因如下:
誠如本公司於零零七年十一月日刊發之公佈所載,本集團已訂立有關收購Proud Dragon集團之協議,而該收購事項已於零零八年月六日完成。Proud Dragon集團之主要業務為在安徽省馬鞍山市農村地區提供供水服務。Proud Dragon集團在有關農村地區經營三座水廠,當時預計該三座水廠將全部於零零八年上半年全面投產。

零零八年一月中至月底期間,中國發生了一場五十年一遇的嚴重雪災。該場嚴重的雪災對安徽省造成破壞。為此,董事會預料該場嚴重的雪災將令水廠設施的建設工作出現重大延誤。現時預計Proud Dragon集團之水廠將不會如期在零零八年上半年全面投產。據此,Proud Dragon集團實現盈利潛力之能力在中短期將大為削弱。

董事估計,為令水廠恢復正常運作及由於水廠設施的建設工程受雪災影響而有所延誤,將需要付出額外財務資源。

鑑於:
(i)代價較零零八年月賣方收購Proud Dragon集團時所支付之代價47,600,000港元有溢價,而出售事項將會帶來約2,900,000港元之財務收益(如下文「出售事項之財務影響」一段所述);

(ii)該筆財務收益表示起初收購Proud Dragon集團(於
零零七年十一月訂立並於零零八年月完成)取得了即時回報;

(iii)出售事項將解除本集團日後對上述水廠之恢復及建設作出任何財務承擔之責任;

(iv)代價將以現金及承兌票據結付;及

(v) 誠如下文「出售事項之財務影響」一段所述,部分代價將用作償還有關起初收購Proud Dragon集團之全數可換股債券及承兌票據,而本集團之負債水平會因而降低,董事會認為,考慮到當前情況及本集團就Proud Dragon集團營運的任何未來財務承擔將獲得解除,出售事項實為本公司套現於Proud Dragon集團之投資之良機。

據此,本集團將可改善其財務資源,並將財務資源分配至更佳及為本集團和整體股東帶來更高盈利之投資機會。

greatsoup 曰:
真服了他們,收購和賣出公司只兩個月,收購完成已知有雪災,但是他們仍收購該公司,售出時卻以這個做藉口,真佩服該等人的寫公告的技巧。

明為收購集資,實為集資拿錢,又好像令公司賺到錢,這可見某些人的財技是可能這樣的下等,這家公司以可以入黑名單。
股市 奇聞 二則 23 2008
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3949

股市奇聞數則

奇聞1:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080912/LTN20080912752_C.pdf

該系某公司宣佈,向系內一家財務公司提供4,500萬的循環備用貸款,由前聯營公司H字頭擔保,H字頭為該高級人士入股上市公司的利器,但於2007年9月已賣出。信貸利率以匯豐銀行最優惠利率釐定,但該財務公司以10%-20%借給某些人等,如系內另一家公司借錢給人買礦的月息是2%,另有罰息等,這是後話。

抽錢的感覺太明顯。

奇聞2:

http://blog.zkiz.com/greatsoup/2008/07/07/%E8%80%81%E5%8D%83%E7%B3%BB%E7%B9%BC%E7%BA%8C%E4%BA%92%E6%8F%9B%E8%B3%87%E7%94%A2-%E6%BC%A2%E5%9F%BA%E6%8E%A7%E8%82%A1412%E5%92%8C%E5%A8%81%E5%88%A9%E5%9C%8B%E9%9A%9B273/

買方:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080917/LTN20080917656_C.pdf
賣方:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080917/LTN20080917621_C.pdf
兩星期前,這家公司宣佈向同屬一家人的公司更改收購華匯中心一物業的代價,由發行8,660萬的未合股、供股前0.11元(經調整後0.298元)後的票據,改作每股經調整後0.14元的6.5億股票支付,完成後,賣方成為公司第二大股東,僅次於和該系的馬斯葛。


我們看看兩家公司的解釋:


買方稱:
根據每股股份於最後交易日在聯交所所報的收市價0.131港元計算,董事認為價值
85,150,000港元的償債股份較未贖回本金額86,882,392.88港元折讓約1,700,000港
元。

此外,董事亦認為提早全數贖回票據的尚未贖回本金額約8,700,000港元可節省10%的贖回溢價。按本公司因提早全數贖回票據而應付金額約95,600,000港元與代價及償債股份的上述價值85,150,000港元相比,本公司可透過訂立終止契據分別節省約4,600,000港元及約10,400,000港元。

(greatsoup: 其實過多一年半載作價的差別就會收窄,最後就會變成零,哈哈)
董事認為,本公司有關票據的負債於終止契據日期已約達86,900,000港元。彼等認
為訂立終止契據將削減本公司的負債,進而在對其現金流不構成任何影響的情況
下改善本公司的財務狀況。

(greatsoup:你們的財務情況「一路改善」嘛。)
董事亦已考慮其他選擇,例如以現金贖回或透過配售新股贖回票據。

然而,倘本公司以現金贖回票據,則本公司須根據票據的條款及條件支付10%贖回溢價,對本集團的現金流量將造成不利影響。鑑於目前市況,董事會認為本公司若透過配
售新股贖回票據及動用所得款項贖回票據,按包銷基準及以較現行市價0.131港元溢價的價格配售650,000,000股股份將極之困難。

(greatsoup:自己有七至八間公司,配售六千幾萬股票好難?!)
近數月以來,美國的次按危機已對全球股市造成不利影響。香港恆生指數由與漢
基集團訂立相關買賣協議當日約25,700點劇跌約31.5%至本公告日期約17,600點。
全球經濟現正面臨次按問題引發流動資金危機的挑戰。一方面全球流動資金變得
緊縮,另一方面利率維持高企,財務機構均不願授出銀行信貸。鑑於票據金額佔
本集團總借貸約24%,透過將該負債轉換為本公司權益的方式減低本集團負債或
可改善本集團的財務狀況及資產負債表,繼而本集團於可見將來可以較佳條件向
財務機構借款。因此,董事認為以發行償債股份替代票據的方式減低負債對本公
司及股東將更為有利。

(greatsoup: 有利?不有利都不關股東事,最有利是....)
董事以終止契據條款的整體作考慮,而非僅考慮其所產生的攤薄影響,董事認為
終止契據的條款屬公平合理,且訂立終止契據符合本公司及股東的整體利益。

(greatsoup:又來?!)

賣方稱:

本公司為一間投資控股公司,其附屬公司主要從事物業相關投資、證券投資、
廣告及彩票相關業務投資以及放債業務。
本集團於二零零八年五月與威利集團訂立數份協議,以出售該等物業之全部
權益。威利已向本集團發行本金額為86,882,392.88港元之可換股票據作為代
價,本集團有權按每股威利股份0.11港元之初步轉換價將可換股票據轉換為
威利股份。

由於威利在二零零八年六月十九日宣佈股份合併及供股,轉換價
已於其後調整至每股威利股份0.298港元。鑑於過去三個月威利股價一直低於
轉換價,訂約各方遂商討並協定取消及終止可換股票據,作為代價,威利將
按每股威利股份0.14港元之價格向認購人發行合共650,000,000股入賬列作繳
足之威利股份。

根據可換股票據之條款,威利可於可換股票據發行日期起計滿一週年後任何
時間贖回全部或任何部份之本金額未償還之可換股票據,惟倘於到期日前進
行贖回,則須按將贖回可換股票據本金額之110%進行贖回。此外,可換股票
據之持有人擁有絕對酌情權於可換股票據發行日期當日或其後至到期日前7
日止任何時間,按當時的通行換股價將全部或任何部份尚未償還本金額之可
換股票據轉換為威利股份。
假設並無終止可換股票據,若本集團按目前每股威利股份0.298港元之轉換
價悉數轉換可換股票據,本集團將有權認購合共291,551,633股威利股份,相
當於威利目前之已發行股本約11.90%,亦相當於經發行該等股份而擴大之威
利已發行股本約10.64%。根據終止契據,本集團將有權認購合共650,000,000
股威利股份,相當於(i)威利目前之已發行股本約26.53%(即由11.90%增加
約14.63%);及(ii)經發行認購股份而擴大之威利已發行股本約20.97%(即由
10.64%增加約10.33%)。

(greatsoup:幾錢都唔緊要,最緊要是發行到股票,佔比例多少都不重要,下次又可以變多些股票出來換錢。)
誠如本公司日期為二零零八年五月二十日之公佈所披露,執行董事對威利業
務之未來前景感到樂觀。
雖然本集團可能(i)於可換股票據到期後以現金收取
全部本金額;或(ii)倘若威利未有於到期日前贖回可換股票據,則收取可換股
票據本金額之110%,但鑑於本集團有機會以合理價格取得威利之主要權益
並且受惠於威利及其附屬公司之未來增長,董事仍然認為終止契據之條款為
公平合理,符合股東之整體利益。

(greatsoup: 這句確是精妙絕倫!!!)

奇聞3:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080923/LTN20080923657_C.pdf

公司半年虧三億,即一日虧一百六十萬元,Balance Sheet多了資產,但「應收貸款」一路多起來,達到四億四千萬。

精文佳句:

本集團有意透過該等收購及於其後租賃物業鞏固自身之收入基礎。董事會相信,本公司各類物業產生之租金收入將為本集團帶來穩定之收入來源。由於收購大多數物業時並未動用內部資金,故本公司仍將維持穩固之現金及流動資產狀況,且本公司仍處於良好形勢之下,能緊緊抓住每次可能浮現之良機。

未來一年將充滿種種不明朗因素,經濟亦因政府推出一系列刺激經濟方案而仍將維持增長,但面臨著高通脹、信貸緊縮及各種不明朗因素,經濟增長將較為緩慢。於年內餘下時間,董事將會謹慎行事。

奇聞3:

http://blog.zkiz.com/greatsoup38/2008/09/23/%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%B2%B7%E6%B3%95%E6%8B%89%E5%88%A9-%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/

左先生已講如何騙錢,不贅。

http://www.sentfun.hk/wang_ya_yuan_showtopic_12_6293

我的留言:

之前買了衣服80%,但未過股東一關,再之前想買DOTV又失敗。

賣了大廈套現一筆都無用,根本就是不務正業,錢又唔想同股東分。

加上殼王的公司買了這家公司的可換股債,要小心。

奇聞4:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080922/GLN20080922024_C.pdf

匯隆控股發行1,020萬兩年期可換股票據予一獨立第三者區女士,行使價每股0.60元,較股價約一毛多錢,溢價3倍,利率8%,全數兌換後,區女士將持2.27%股權。

股價一毛多,但兌換價0.6元,一換就虧七成,你猜她會不會換?

重點是在利率上面,公司求財,區女士求息,一舉兩得。

奇聞5:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080924/LTN20080924574_C.pdf

公司宣佈三供一優先股,每股0.70元,大股東為包銷商。

公司以幾億買一家接近破產的紙廠,財政吃緊,故集資以解困。

通常工業股的大股東對股價的眼界較差,看來呢批貨都要捱下價。

奇聞6:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080924/LTN20080924574_C.pdf

黎智英辭任壹傳媒CEO,由朱先生接替。

奇聞7:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20080924/GLN20080924003_C.doc

雅高企業宣佈公司有重大收購,繼大股東售股後,賣殼之事又進一大步。

奇聞8:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080924/LTN20080924364_C.pdf

做肥料的世紀陽光(509),又學它的同業玖源生態買礦,收購一鎂礦48%股權,作價3,500萬人民幣,上年公司無營業額,並錄得1萬元虧損。

看看公司解釋的理由:

如本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之年報所述,本公司預計,由於原材料及勞工的成本增加,有機肥及複合肥之營運收益率可能會持續下降。儘管面對不利市況,本公司仍將積極尋找能夠在可見未來有助於增加其收入及溢利的其他投資商機。

鎂因其具有多種特性(如低密度)及在世界各地有豐富儲量而日益得到廣泛應用,而其他主要金屬資源由於在過去數十年大量使用而持續減少。鎂產品可用於航空、運輸、電腦、通訊及消費電子產品等多個領域。中國已成為世界上最大的鎂消費、生產及出口國。根據中國第十一個五年計劃,鎂合金之發展及產業化列於「優先發展」類別。

根據賣方向董事提供之資料,董事認為,收購事項將有助本公司將其業務多元化發展至鎂行業及產生未來收入來源。

做肥料做唔掂,又去搞礦,都不知搞甚麼。

預告:(不日推出)

1.梁先生玩轉兩殼(766和8071(?))

2.徐先生考(續)
股市 奇聞 數則
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4069

榮科科技招股書曝奇聞:程序員月薪不足千元

http://www.21cbh.com/HTML/2012-2-15/zNMzA4XzQwMTgzNQ.html

一連串的質疑都阻擋不住榮科科技IPO的腳步,該公司已在去年11月8日成功過會並成功發行1700萬股,很快就將以東北軟件行業新秀的身份登陸深圳創業板。
然 而,記者從其招股書中發現奇聞:作為一家高科技軟件企業,其2008年的人均月薪僅1218元,若扣除高管和高工(高級工程師)的部分,普通程序員的薪酬 將不足千元。但到了2011年上半年,公司的月均薪酬驟然增至6000元,是2010年全年水平的2倍有餘。試問,2008年的低薪酬,公司如何招到上百 位技術人才?讓同行豔羨的、精美無比的招股書,是不是亦做低成本,包裝出來的嫌疑?人均薪酬支出的巨大變化,是否意味著員工人數或者平均工資存在疑問?
記者近日的調查結果顯示,榮科科技2008年的低薪酬水平和當時的人力市場情況也格格不入。
人均薪酬遠低於業內平均水平
作為一家主要面向東北地區的重點行業用戶提供IT服務的軟件外包企業,榮科科技主營業務為向客戶提供數據中心第三方服務、重點行業信息化解決方案以及金融IT外包服務。
不過,作為國內IT行業的後起之秀,榮科科技不僅在搶佔市場上表現出了匪夷所思的能力,盈利能力也強於當地同行「大哥」東軟集團不少,甚至還以遠遠低於當地軟件服務行業薪酬水平,輕鬆實現了規模快速擴張。
根據榮科科技招股書,2008年至2010年公司員工人數分別為110人、95人、232人。截至2011年6月30日,公司員工人數為308人,其中技術人員佔比70.78%。
同 時,招股書還顯示,2008年至2010年公司支付給職工以及為職工支付的現金分別為160.77萬元、357.33萬元、667.78萬元,2011年 1~6月則高達1129.88萬元。由此推算,榮科科技2008年至2010年的人均用工成本分別為1.46萬元、3.76萬元、2.88萬元,2011 年1~6月則高達3.67萬元。進一步推算,在尚未扣除「五險一金」的情況下,該公司2008年至2010年平均每月薪酬分別為1218元、3134元、 2397元,2011年1~6月則高達6114.07元。
對於2011年1~6月和之前公司人均工資的巨大差異,杭州某高級註冊會計師向記者表示,簡單計算就能發現,榮科科技近年來的人均薪酬支出存在一些差異,員工人數或者平均工資可能存在問題。
但榮科科技招股書對此給出的解釋為:2008年度、2009年度期間費用佔營業收入的比例基本保持了穩定,2010年度和2011年度1~6月公司期間費用佔營業收入的比例較高,主要是由於當年公司人員增長較快,並且相應調整了工資水平,使得職工薪酬支出增長較多。
但這一說法沒有解釋公司遠低於正常水平的低薪酬。
根據上述數據,2008年榮科科技的人均工資非常低,如果剔除8名公司高管,攤薄到這些普通員工層面的人均工資還將更低——只有數百元的月薪,甚至還遠遠不如當地實習生的待遇。
橫 向比較來看,即便將「五險一金」計算在內,榮科科技2008~2010年人均薪酬不僅遠遠低於神州數碼、華勝天成、東軟集團等同行業上市公司,甚至還低於 瀋陽市在崗職工平均工資水平。來自瀋陽市統計局的信息顯示,2008年瀋陽市在崗職工平均工資為33544元,月均工資2795元。
2008年公司所屬的信息傳輸、計算機服務及軟件行業平均工資水平為50858元,月均工資4238元。排名末位的住宿及餐飲行業平均工資為13318元,月均工資1110元。
同時,2010年瀋陽市在崗職工平均工資為41899元,月均工資3492元,榮科科技人均月薪為平均水平的50%。
不 過,從公司披露的2010年董事、監事、高管薪酬可以看到,最高的為公司總經理付永全,年薪12.31萬元,最低的為公司職工代表監事韋潔,年薪僅有 2.49萬元,而對公司銷售業績至關重要的公司銷售總監尹春福年薪也僅為3.79萬元。榮科科技的人力成本真的如此之低嗎?
員工人數存蹊蹺
記者獲得的一份來自瀋陽市信息產業局(現為「瀋陽市經濟和信息化委員會」)2009年5月的瀋陽市軟件服務業發展報告文件也顯示,榮科科技近年來的人均薪酬也與當地軟件服務行業人力成本嚴重背離。
上述報告指出,在面向國家基礎設施和企業信息化建設的解決方案方面,當地企業主要有東軟集團、奧維通信、北方電腦、昂立信息技術、先鋒集團。
在面向國際市場的服務外包業務方面,截至2008年,瀋陽有軟件外包人員2萬,服務外包企業100餘家,出現了瀋陽新思、大宇宙、共興達、謳立德等一批專業外包企業。
薪酬方面,瀋陽市軟件服務業初級程序員薪酬水平最低的C初級程序員的平均年薪超過4萬元,Java初級程序員平均年薪在4.5萬元左右,而最高的.net初級程序員平均年薪接近5萬元。
昨 日 (2月14日),《每日經濟新聞》記者試圖向瀋陽市經濟和信息化委員會軟件服務業處瞭解榮科科技的相關情況,但電話始終無人接聽。在主管當地軟件服務產業 的政府機構網站,記者沒有查到「榮科科技」的任何相關信息,並且在重點企業名單裡也沒用「榮科科技」的蹤影,東軟集團和瀋陽數據中心等同行業競爭對手則赫 然在列。
與此同時,記者還在瀋陽工業大學的一份 《企業對2008應屆生需求表》中發現了榮科科技的蹤影。
根 據瀋陽工業大學信息科學與工程學院網站披露的一份 《企業對2008應屆生需求表》,位於第16家、擬向該校招聘5位計算機及相關專業應屆生的用人單位 「瀋陽榮科科技有限公司」現身其中,企業性質為民營,企業規模則為「50人以下」。但榮科科技招股書披露的信息卻顯示,截至2008年12月31日,該公 司員工人數為110人。
榮科科技招股書顯示,公司目前已經由其前身「瀋陽榮科科技工程有限公司」改製為「榮科科技股份有限公司」,此「榮科」正是彼行將上市的「榮科」。
上述高級註冊會計師表示,如果員工人數並沒有招股書中披露的那麼多的話,該公司的平均工資將與當地實際薪酬水平比較接近,但財務方面的其他問題還看不出來。
為了進一步核實應屆生需求表中的相關細節,記者輾轉聯繫上瀋陽工業大學就業指導服務中心一位姓王的老師,其表示,2008年到現在時間有點久遠,對榮科科技記不大清楚。
對於用人單位向該校招聘應屆畢業生的流程,王老師則表示,「用人單位要是有應屆生的需求話,就找學校聯繫並提供其營業執照複印件和公司簡介,我們在進行核實確認,在不存在其他問題的情況下,就可以進行正式招聘了。」
對於應屆生需求表中 「公司規模為50人以下」,但招股書卻顯示當時有110人的規模,王老師表示,一般用人單位的公司簡介裡面都會有對應的說明,如果沒有的話我們就進行簡單的核實。
「來我們學校招聘的單位可多了,我們沒有辦法一家一家地核實,但是我們這邊那幾家主要的大公司,像東軟之類的,給我們打個電話就可以了,而如果是在瀋陽市內的話,像(榮科科技)這樣的小公司,學生們也無所謂。」王老師對記者進一步指出。
除此之外,王老師還透露,從近幾年就業的情況來看,像榮科科技所披露的人均工資水平(1218元)在計算機專業「估計夠嗆」。
「剛畢業第一年每個月能拿個2500左右就可以,等畢業一、兩年業務熟悉以後能拿個四五千。」王老師還表示,「如果只是學生的實習工資還行,但如果過了實習期,還是給這麼點錢的話,肯定不行。」
昨日下午,記者試圖就瞭解到的情況向榮科科技進行採訪,但該公司聯繫電話要麼無人接聽,要麼被掛斷。截至記者發稿,仍然未能與該公司取得聯繫。

榮科 科技 招股 書曝 奇聞 程序員 程序 月薪 不足 千元
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=31254

【特稿】剛果故事:一家中國公司在非洲創業的奇聞趣事

來源: http://newshtml.iheima.com/2014/1027/147209.html

i黑馬導讀:非洲已經成為中國公司投資的熱土,在那片遙遠的大陸上,有哪些奇聞趣事?中國工廠如何管理非洲員工?中國工人去哪里找樂子?一線工人向《創業家》雜誌講述他最真實、最震撼的經歷。
 
 
 
\(中國工人樂樂所在工廠的廠區,位於剛果(金)利卡西市剛博烏鎮馬奔鬥村)


口述/樂樂
整理/徐利君
 


2011年,我24歲,在浙江一家民營鈷礦采掘及加工企業,從事礦產勘探。次年,我被派往剛果民主共和國——簡稱剛果(金),參與新礦區的籌建與開發。
 
我們一行7人,從杭州出發,經埃塞俄比亞到剛果(金)加丹加省首府盧本巴希市,再乘專用越野車輾轉到達目的地——利卡西市剛博烏鎮馬奔鬥村礦區。全程12000公里。
 
每個去非洲的員工,都是公司的運輸工具。我們就像一支後勤押運分隊,除了自己的隨身行李,還要承擔運輸一部分非洲公司急需物品。7個人,一共22件行李,都是30多公斤的大箱子。單拿我來說,左右各斜挎一臺筆記本電腦,胸口一個單反相機,後背是40升登山包,左手拎一袋藍圖,右手持護照和機票。
 
旅途漫長又無聊。所幸埃航的空姐還算漂亮,身材嬌好,五官立體,長睫毛,大眼睛,眼窩深陷,鼻梁挺直,有點像新疆姑娘,只是皮膚黑了點兒。服務尚可,一路上,為我身邊的印度乘客提供了四份咖哩牛肉飯。
 
途經埃塞俄比亞首都機場轉機。航站樓是一棟三層鋼結構通透玻璃建築,據說也是中國人所建。我用英語詢問轉機怎麽走,對方用標準的中文答:“轉機,那邊!”親切感油然而生。機場安檢處,除了保留內衣褲其它衣物一概脫掉,男乘客拎著褲子到處跑算是機場一景了。
 
候機期間,地勤人員一會兒把我們帶到2號登機口,一會兒5號,一會兒又2號。最後他們決定在7號下樓坐擺渡車。好不容易登上了飛往盧本巴希的飛機,我倒頭便睡。
 
迷迷糊糊中,飛機落了地,乘客就著急忙慌地下飛機。我的兩位同事身手敏捷,早已不見蹤影。此時空姐提示,飛機只是經停。我急急忙忙地跑去找人,人已經坐著擺渡車走了。不一會兒,兩人灰溜溜地跟著新登機的乘客回來了。
 
飛機降落在盧本巴希機場,滑行,可以看到跑道上的條條裂縫。候機樓只有一排簡陋的2層小樓,依稀有我國小城火車站的影子。
 
沒有任何指示,我們只能跟著人流朝著一個小屋走去。拿著中國56式突擊步槍的剛果大兵來回巡邏。進了小屋,發現三個窗口,確切說,是崗亭。排隊過關時,總是有當地人來回詢問。我們都不懂法語,不清楚他們是幹什麽的。海關的人,看著護照,在一個大本子上記錄信息。接著就像是被轟出去一樣,我們在一群剛果警察和海關人員註視下往外走。到了一個門口,不清楚為什麽又被一個胖女人給攔了下來。接我們的黑人同事匆忙過來嘰嘰喳喳說了半天,才把我們放走,只是護照、疫苗證全被扣下了。
 
接機的HR同事告訴我們,黑人會處理好證件的事情,行李也不用管,有人會幫我們取。我們都知道,每個人的行李都會被撬開、搜索一番,值錢的東西很可能不翼而飛。據老同事說,這只是這個機場腐敗現象的冰山一角而已。
 
我們驅車前往設在本市的獨資子公司。
 
盧本巴希市的公路極其簡陋,除為數不多的幾條主幹道是柏油路外,其它的全是土路。汽車過處,塵土飛揚,遮天蔽日。主幹道沒有劃分行車道,看上去也就是雙車道。
 
公司門口是一大段土路,卡車、集裝箱車往來不息,一片繁忙景象。中國保安、黑人保安、黑人警察組成的“國際安保聯隊”扛著槍守衛大門,每有黑人進出,都要經受簡單搜身。辦公場所是一層板房,設施陳舊。迄今為止,獨資公司已成立六年,擁有近300名中國員工、近千名本地員工。其中還有不少中國女生,可以說算是天堂了。接下來我要去的礦區,只有30名爺們兒相依為命。
 


來接我的黑人司機叫佛德,是我接觸到的第一個非洲朋友。身材稍顯矮小,肌肉極為結實。那是一種與生俱來的體質。
 
汽車里音樂狂響,佛德自然地跟著節奏哼唱,一路狂飆,駕輕就熟。第一次接觸這個未知的環境,我保持著足夠的戒心,坐到了後排而非副駕駛。
 
正好是4月,雨季剛剛結束。氣溫舒適,並沒有想象中的炎熱,感覺類似我國的昆明。車窗外是一片類丘陵的地貌,遠處濃密的草原,零星的大樹,構成獨特的稀樹草原。蔚藍的天空上,白雲朵朵,像一群吃草的綿羊在無盡的草原上。
 
佛德的英語不怎麽靈光,我又不懂法語,所以兩人的交流總是磕磕絆絆,有時只能手舞足蹈。我遞給他一袋真空包裝的內蒙古牛肉幹。他找不到開口處,使勁撕咬包裝袋。嚼頭十足的牛肉幹,讓他滿意地豎起了大拇指:“Good!”。
 
路過一個破敗不堪的收費站,一群婦女小孩拎著水桶、抱著木盆沖著我們的車子跑過來,把我嚇了一跳。定睛一看,才發現他們拎的是冰鎮飲料,抱的是各種吃食,其中有最熟悉不過的可口可樂。
 
“Chinois!Chinois!”小孩們看到我以後大叫著。當我懂得一星半點兒法語後,才知道他們喊的是“中國人!中國人!”那就像我們小時候見到外國人一樣。他們的目的是向我推銷水桶里的貨物,我唯有微笑著向他們擺擺手。
 
直到夜幕降臨,我們才到駐地。一棟兩層別墅,看上去跟國內農村的小樓並無二致。如果說白天的旅程是令人心曠神怡的郊遊,在夜里,我感覺到的就是空曠無際的黑暗。為數不多的小城鎮,都是暗淡無光。
 
晴空萬里的夜晚,一擡頭便能看到璀璨的銀河,感受宇宙的浩瀚。這樣的景象,小時候我在包頭也見過。
 

 
現在佛德已是我們的接待車隊副班長,每個月可以拿到200美金的薪水,算得上當地的中產階級了。大部分人,食不果腹,衣難蔽體。
 
這個國家物資匱乏,多依賴進口,物價很高。利卡西當地大多數人沒有正式工作,要麽務農,要麽幫別人挖礦。
 
利卡西地處隆達—加丹加高原,土壤為貧瘠的紅土,主要農作物包括木薯(一種灌木狀多年生作物)和玉米。人們的耕作方式還是原始的刀耕火種。雨季來臨前,農民燒荒,用自制的鋤頭把地刨好,撒下種子,便不再理會。雨季到來,不僅僅玉米,這塊土地上的所有植物都瘋狂生長,恨不得插根樹枝就能長出一棵大樹來。玉米在旱季成熟,農民不是一次性收割,餓了才下地采摘。
 
木薯是當地窮人的主要食物,塊根富含澱粉,葉子則是最主要的蔬菜。當地人將塊根割下後裝入麻袋綁好,置於河里的淤泥中發酵,曬幹後磨成粉方能食用。因此,這種木薯粉吃起來有一股濃烈的臭味,但當地人卻引以為美食。
 
稍微富裕的人,吃的是一種用玉米粉和木薯粉混合加工而成的面粉。當地人稱之為cima粉,從國外進口而來,每袋零售價10美金左右。
 
無論是木薯粉或是cima粉,“烹飪”手法都一樣。將面粉加水置於鍋中,一邊加熱,一邊用木棍不斷地攪動,直至達到一定稠度。這里所說的“鍋”,其實就是一個奶粉罐,或者其他鐵皮罐。而他們的調料,無非就是鹽巴、辣椒和一種自制的番茄醬。當地的辣椒如小指大小,呈圓形,辣度遠超國內的小米椒。他們也沒有碗筷刀叉之類的餐具,吃飯時,直接用手從“鍋”中抓取面糊糊,捏成團狀(我們稱之為“團團”),蘸著另一個“鍋”中的湯汁——由木薯葉子、洋蔥和番茄醬熬制而成——進食。
 
像這樣的飯食,一天就一頓。有時就靠著幾個芒果、兩根香蕉過上一天。從村里小孩圓滾滾的肚子就可以知道,他們正遭受饑荒。
 
吃肉對他們來說是極為奢侈的事情。盡管當地野生動物眾多,他們自己也養雞、鴨、羊、豬等,但這些都是變現的商品。
 
當地人養雞、養羊或者養豬,都是散養。比如小羊羔產下後,便任其四處遊蕩,自生自滅,只要記住自己放出去的個數即可。等羊長大了,便如數抓回拿去賣了。有時我們去村里買羊,看上哪只就自己動手抓,第一個過來收錢的人便成為這只羊的主人。他們從不為此爭辯。
 
他們散養的豬,我們是絕對不吃的。我們經常看到它們在公司旁邊刨垃圾吃,大廚說這種豬肉有肉蛆。不過土羊倒是肉質鮮美,而且價格實惠,60美金就能買一只。
 
與家畜相比,當地的野味更為中國人喜愛。至今為止,下過我們大廚油鍋的有野鴨、野兔、野狗、麋鹿、穿山甲、蟒蛇……有一次,我們甚至吃了一只被司機不小心撞死的野狼。這些野生動物獵殺起來難度較大,普通人偶然得之,都是賣給我們換錢;在當地菜市場則都能買到,我們最喜歡吃的穿山甲,40美金一只,前年(2012年)還是10美金呢。
 
他們吃老鼠。當地的老鼠個頭肥碩,經常把廚房的貓嚇得亂竄,此時廚房的Madame(我們管黑人大媽叫Madame)便成了貓的保鏢。不過,當地人多信天主教,我們吃狗總是要躲著這幫Madame。如果不小心被發現,她們就要拿著狗毛追著罵我們是“畜牲”。
 
為了滿足中國人對野味的追求,個別人幹起了獵人的行當。我認識一個專門獵殺穿山甲的獵人。他的捕獵工具是一條獵狗,它可以循著味道找到穿山甲的巢穴,然後刨土開荒,將其獵殺。我出價100美金向他購買這只獵狗,被斷然拒絕。
 
在當地開礦的公司,大多擁有自己的農場。也有一些外國人獨立經營的農場,主要從事蔬菜種植和畜牧養殖。
 
我們吃的牛肉,一部分就來自於印度人的農場。據說,印度人在當地養牛已有數十年歷史,他們將自己奉若神明的牛宰殺後就地賣給中國人、歐洲人,以及當地權貴。
 
由於大量農場的出現,部分當地人也逐漸學會了種植多種蔬菜,亦或從農場主手中采購,拿到市場去賣。
 
我們食堂的蔬菜主要產自公司在盧本巴希的農場。每隔三天,負責采購的同事便要驅車120公里前往。有時,廚房短了某些食材,我們便到離礦區60公里外的利卡西菜市場采購。這個菜市場足有一個足球場那麽大,主要賣瓜果蔬菜和活禽、生畜,其中最密集的群體是蒼蠅。
 
整個菜場找不到任何稱重工具。當地人賣東西,多以“個”、“摞”、“把”等為單位。比如三個西紅柿為一摞,根據新鮮程度分成好幾摞,價格從500剛郎到100剛郎不等,青菜則按“把”,羊按“只”。我們買的品類和數量較多時,老板定要掰著指頭算上半天賬,然後隨意說出一個總價。
 
在活禽區,賣雞的madame們看到顧客來了,迅速地把兩手伸入籠子中,抓出兩只雞,一擁而上,將我們團團圍住,每個人都嚷嚷著她的雞最好。更有甚者,一把抱住我,非要我買了她的雞。
 
出了菜場,我們便站在路邊拍打身上的雞毛,空氣中彌漫雞糞的味道。
 

 
村子里窮人的衣服,其實就是一塊布。稍有錢的人,便到利卡西中國人開的外貿店買二手翻新的衣服。店內一條全新的“made in china”的牛仔褲要賣到十幾美金。店老板多為浙江人,這群聰明人在國內收購大量的舊衣物,經過處理翻新後,裝在集裝箱內,一箱箱運到萬里之外,賣給這個物資匱乏國家的人民。
 
當地家庭,小孩多則7、8個,少則3、4個。小孩平日無所事事,又沒有玩具,唯一的體育運動就是拿蘆葦包些塑料袋當足球踢。更多時候是在村里刨沙挖土,追逐打鬧,或者到各個廠礦區門口等待垃圾車,想從中淘點有用的東西。
 
人們住在土墻茅草房里。沒有家具,沒有電,更別提家電了。一家人擠在一個狹小的空間內,床是從垃圾堆里撿來的一塊木板,或者一塊塑料紙。條件好點的可能會有一間磚墻水泥房。佛德告訴我,當地蓋房子的原料很貴,1立方米沙子需要90美金,水泥則要120美金。往往需要三四年時間,他們才能蓋起一棟水泥房子,如果中途丟了工作,就只能看著它變成爛尾樓了。
 
窮人唯一的代步工具是自行車,也只是為極少部分人所擁有。我所看到的自行車,大多數已破爛不堪:鏈條掉了,車只能在下坡時騎,上坡就得靠人推;剎車片沒了,需要用雙腳控制速度,防止栽跟頭。即便如此,很多人仍然夢想擁有一輛這樣的車,用來運糧食和木頭。
 

 
當地銅礦資源豐富,有些地方開采難度小,拿把鋤頭就能挖出礦石。但私自挖礦,不但要受到法律制裁,有時甚至會喪命他人之手。我的同事告訴我,他曾親眼目睹一位私自開礦者,在公司門口被一槍打死,賣礦石所得的美金撒落一地。
 
因此,他們只能投靠“持槍者”——警察和軍人,替後者挖礦。政府忌憚軍人手中的槍支,對他們私自挖礦睜一只眼閉一只眼,而且還能從中分得好處。
 
當銅價上漲時,當地便會出現萬人挖礦的景象。人們拿著鋤頭、柴刀在這片紅土上,豎著挖,橫著挖。如果礦洞塌了,人就死了。死於野礦的人不計其數。
 
只有極少數一部分人,能夠像我們的黑人員工那樣,進入到正規的采礦企業工作。我們公司黑人員工的薪水,多則600、700美金一個月,比如有文憑的管理和技術型人才,少則如臨時工,1500剛果法郎(約為1.75美金,簡稱“剛郎”)一天。大多數生產崗位的員工,基本月薪在200美金左右。這些人,在普通老百姓中是最令人艷羨的了。
 
不僅僅是因為薪水。在這里,他們還可以享受免費午餐——三個“團團”,一條魚,一份蘸“團團”的湯;每年可以領到兩套工作服和一雙膠鞋;還可以得到子女教育補貼和家庭醫療補貼。每天,他們都把工作服穿得整整齊齊,從來不見脫下,下班後走在大街上,把頭擡得高高的。
 
佛德有三個小孩,每年可以得到100美金的教育補貼。窮人負擔不起每年90美金的學費,小孩長大後,只能重複父母的生活:男孩挖礦,女孩結婚生子。
 
每到發工資的時候,我們公司的黑人員工都會去酒吧暢飲啤酒,喝醉了第二天不來上班是常有的事。在當地,啤酒是大眾消費品,一瓶一升裝本地產的辛巴啤酒只要1500剛郎,一瓶375ml的喜力啤酒比在中國還賣得便宜。只要是個人口相對密集的地方,就可以看到酒吧林立。哪怕是我們公司大門對面,搭個棚子,擺幾張塑料凳子,就是非洲兄弟的休閑場所,每到周末,我們也時不時前往,暢飲一番。
 
有些人,甚至會在幾天把薪水揮霍殆盡後,跑到公司來鬧事。
 
當地人愛顯擺,特別希望能從我們手中買到他們需要的商品。一般都是分期付款。佛德從我手中買過一部手機,是我在國內花了600元買的天語智能機。我以總價200美金賣給他,足足四個月,他才把所有費用付清。在此期間,他主動加班工作,以獲得更多報酬。
 
也發生過賴賬逃跑的事情。後來,為了防範,我們都是提前跟負責發工資的同事溝通好,每個月從黑人員工的工資里自動扣除需還貨款。慢慢地,中國員工開始放起了高利貸,借50還70或者借100還150。
 
我們生產崗位的當地員工,雖然沒什麽文化,但還算老實本分,幹活踏實。而且就我所認識者而言,他們似乎有一種天生的自信。我曾經和一個剛果司機交談,問他是否會開卡車。他回答:肯定的。是否會開壓路機?會。是否會開裝載機?會。是否會開推土機?會。是否會開挖掘機?會。總之,他會所有的工程機械。我用土語說了一句:“胡扯,你是看開這些車輛的工資都比你高吧!”他沖我呲牙咧嘴地傻笑。
 
有一個員工跟著我們的楊大廚學了兩年廚藝,會炒土豆絲、番茄雞蛋等家常菜,還會蒸饅頭,被別的廠礦高薪挖走了。我們經常拿大廚開玩笑,說他的徒弟青出於藍而勝於藍,待遇都比大廚高了。公司培養的一些卡車和工程車輛司機,不是由於偷柴油被追得漫山遍野跑,最後無影無蹤,就是技術熟練了另謀高就。
 
反而那些有文化的人喜歡使壞心眼。公司發生的偷盜事件,多與他們相關。其中有一位員工,擁有盧本巴希大學本科和中南大學碩士學位,在我們公司任技術員,月薪高達1100美金,卻夥同他的堂弟等人,監守自盜,將公司用於檢測礦石品位的價值3萬美金的鑒定儀盜賣。他被公司開除了。
 
當地人有時也會用法律來維護自己的權利。我們公司實行罰單累積制度,當地員工累積三張罰單,我們有權將其開除。我曾開除過一位員工,很快就被他告上了當地法庭。在那個簡陋無比的法院里,雙方就開除理由是否充分、是否存在我夥同他人誣陷的情況,爭論了不下一個星期。最終雖然以他敗訴收場,但他的做法充分達到了損人不利己的目的。
 
當中資公司與當地政府發生矛盾時,我們的黑人員工都無條件地站在政府一邊。一說罷工,他們就會立馬響應,結束後又若無其事地來公司上班。
 
在公司的當地員工里面,臨時工是一個特殊群體。他們沒有合同,薪水很低,一天1500剛郎。我仔細觀察過他們中好多人,發現他們似乎從來不吃飯。上午幹活勇猛無比,中午大家吃飯,他們便在一旁休息,到了下午沒了氣力,就開始磨洋工。我剛到剛果的時候,曾就這個現象問過同事,他們告訴我:1500剛郎在公司門口的小攤上能買三個烤玉米,或者三把花生米,一把剛好能覆蓋手心。如果他們花了這些錢,家里的老婆孩子就要挨餓。
 

 
在當地做事業,無論是公司還是員工,需要比在國內付出更多。
 
開礦建廠,成本很高,保守估計是國內的2到3倍。新建一個礦區,從選址到基建再到生產線建設,不論是發電設備、選礦設備、采掘機械、重型卡車、廠房等生產所需的基礎物資,還是桌椅板凳、柴米油鹽等生活物資,要麽由國內出口,要麽從南非進口,運費高昂。
 
除特定的大型機械設備和大宗貨物(如焦炭)外,一般貨物采用船運公司常用的40尺高櫃集裝箱運輸。先走海運,從上海港、天津港或者大連港出發,歷時一個月左右到達南非的德班港;再轉陸運,用卡車運到坎博韋。滿載情況下,全程運費約為12000美元。從南非進口的貨物,陸運價為每噸400美元。遇上著急使用的機械零件,則要通過空運加急配送,運費更高。
 
有些海外公司不具備直接進口設備的資質,需要由國內總部先從國外進口,再出口到剛果(金),往往稅費和運輸費用就遠遠超出了設備本身售價。
 
但是,本地員工才不管這些,他們糟蹋設備的本事比他們操作設備高明多了。
 
比如,開長途卡車的那幫黑人司機,平時看上去畏畏縮縮的,一旦上了車,把上了方向盤,便成了一群瘋子。
 
當地人不需要經過任何培訓,花幾十美金就能買到一本駕照。我們花100美金也能買到一本國際駕照,回國後通過科目一考試便能換成國內駕照。
 
跟佛德一樣,黑人開車都喜歡把音樂放到最大聲,油門踩到底。載著30噸貨物的卡車,在崎嶇不平的黃土路上,時速仍然可以保持100邁以上。整輛車劇烈地晃動,司機也跟著節奏搖頭晃腦,但他們的技術比佛德差遠了。要是半路車壞了,他們就把車連同貨物丟在路上,跳到另一輛車上徑直回公司去了。
 
我們礦區現役有二十多輛中國重汽產的“紅巖”重卡,拜黑人司機所賜,這些車都經歷過不同程度的“傷病”。其中,“傷病”最集中的部位在傳動軸,這個零部件的采購頻率長期占據進口總榜第一。
 
嚴重時,卡車底板斷裂,於是,在接下來的一段時間里(長短取決於新底板的采購進度),這輛車只能老實地呆在事發地點。最令人費解的是,有幾次車門竟然不翼而飛,國內的采購員差點兒因此發文要求對海外公司負責物資采購申報的同事和相關領導進行調查。還有些卡車徹底報廢了,盡管距離合理的報廢年限甚遠。
 
車禍時有發生,隔壁礦區就發生過好幾起車毀人亡的事故。無所畏懼的司機們給他人造成的災難更多。受害者大部分沒有保險,即使有,也很難從當地的保險公司獲得賠償,至少我還沒見過成功案例。公司司機撞死人,在鑒定為違規的情況下,倒黴的還是公司。前段時間,我們公司發生過一起,賠了死者家屬2000美金。
 
我是不敢坐他們的卡車的。物流部門的同事小王,經常出門辦事,往往找他信任而且聽話的司機,每次出門,一路上不斷提醒司機:慢點、慢點、再慢點。也有勇敢的同事樂於挑戰,從結果來看,運氣都還不錯。
 
一旦發生車禍,當事人受到嚴重創傷後,生還的可能性極低。當地醫療條件極其落後,利卡西只有兩家醫院,一家是吉卡明醫院(剛果國家礦業公司所屬醫院),另一家是一位名叫Telgato的西班牙醫生以其個人名字命名的私人健康中心。後者主要為外國居民和當地權貴服務,住院費普通床位每天70美金,單間200美金。我們有同事曾在此住院,一天的藥費加住院費高達400美金。即便如此,醫院所能提供的服務也極有限,里面最高端的設備是一臺在國內醫院隨處可見的CT機。
 
普通老百姓得了病,可以選擇到吉卡明就診,醫生根據病情有且僅有三種對策:小病開藥,大病打針,病危就註射強力抗生素藥物。很多人只能依靠自身的抵抗力與疾病作鬥爭,他們賺的錢連溫飽都難以解決,何況買藥治病。我們公司的黑人員工可享受公司提供的每戶3人的免費醫療。
 
我們公司有自己的醫療服務隊伍,“醫生”都是從國內招聘的護士,只負責輸液和藥品管理,無法對病情進行診斷。公司高層也曾想招聘一兩位有經驗的醫生,礙於每年數十萬元的薪資,不了了之。
 
受了嚴重的外傷,當地醫院,包括盧本巴希的私人醫院,無法提供手術治療。醫生只是擺擺手,聳聳肩,給出轉院治療的建議。
 
我的同事老吳,在2011年春遭遇飛來橫禍,卸礦時,左腳被黑人開的叉車誤傷,發生粉碎性骨折,在利卡西的Telgato私人健康中心進行傷口清理和固定後,被轉送回國,錯過了最佳治療時機,丟掉了左腳。或許,我們可以把老吳送到首都金沙薩,但誰也不知道那兒的醫院是否具備做這種手術的能力。
 
當地疫病橫行,發病率最高的是瘧疾——一種由瘧原蟲所致的傳染性疾病,癥狀與感冒相似,一旦疏於治療極有可能發展成惡性瘧。惡性瘧死亡率極高,是導致當地小孩早夭的主要流行病。
 
我們出國前一般都要註射三種疫苗:黃熱、傷寒和霍亂。瘧疾沒有疫苗,因此到了非洲後,患病者不在少數。一般的瘧疾只需口服抗瘧藥和註意休息即可痊愈,同事小陳卻差點兒因此喪命:頭天上午人還是好好的,下午突然高燒到40度,伴隨頭痛、厭食、疲乏、畏寒甚至尿血等癥狀,接連一周都只能躺在床上,喝粥度日,註射奎寧(一種治療惡性瘧的藥物)後才將病情控制住。對於得瘧疾的感受,小陳總結道:就像一個失戀的人得了重感冒,頭部還慘遭痛擊。
 
所幸,至今我們的中方同事沒有因瘧疾致死的。但死亡有時離我們很近。
 
物流部門的同事小王就經歷過一起。2012年除夕,跟往年一樣,公司準備了好酒好菜,犒賞三軍。年夜飯一共上了108道菜,領導拿出私藏的茅臺、價值幾百美金的進口紅酒。老李(化名)來自四川,患有哮喘,第一次在國外過年,多喝了幾杯,當場死亡。那天,是他到達非洲的第七天。當地只有土葬,我們不能把他葬在異國他鄉,就請吉卡明醫院用木炭堆出一個火場,澆上汽油,把老李火化了,然後把骨灰帶回國。
 
小王因此抑郁不已,回國休息了一個月才逐漸調整過來。
 

 
除了基建及人工投入,應付當地政府部門的公關費用也是一筆不小的支出。
每個月,當地的“有關部門”,包括移民局、商檢局、法院、海關等,時不時跑到公司,二話不說開出一張罰單——金額從幾百萬美金到幾千萬美金不等。我們的經驗是:千萬不要詢問罰款的理由,也不要爭論金額的合理性。
 
公司領導出面了:“萬事好商量,坐下來談談?”
“OK.”
這就意味著事情正在往好的方向發展。旁邊的秘書趕緊塞上400或500美金小費。
“我們到利卡西的西餐廳邊吃邊聊,如何?”
“OK.”
罰金由此可減至幾千甚至幾百美金。
 
有一次移民局到公司檢查,以簽證程序存在問題為由,把我們的護照全給收繳了,要求以3000美金贖回。當時領導沒同意,移民局的工作人員大為光火,拿著護照氣急敗壞地往外走,邊走邊說要給我們好看。領導一看勢頭不對,又是托人,又是花錢,最後花了7000美金才將護照拿回。
 
抵抗是沒有意義的,講道理、講法律也是沒有意義的。不交罰款,他們就貼封條禁止作業,然後由警察出面抓捕膽敢撕毀封條擅自開工的人。一旦到了法院,最終判處的罰金極難改變(一般與最初的罰金相差不大),別忘了,法院也是站在他們一邊的。從這個角度講,當地人還算團結,對外的時候意見出奇地統一。
 
我們的生產線24小時不停歇作業,規定的工作時間是周一至周六合計45小時,周日休息。就工作時長而言,符合當地勞動局的規定。有一天勞動局突然通知,黑人周六不上班,於是所有黑人員工周六都不來上班。經過與上述類似的“談判”,勞動局收取5000美金“罰金”後允許公司把周六工作時間改為半天。
 
時不時,警察把我們出勤的車輛攔住,開口要錢。雖然金額不算多,但招人煩,我們要是不給,他們非得死皮賴臉跟你擡杠半天。
 
為了盡量減少類似的“非生產性事故”對生產造成的影響,每個月,公司會向這些政府部門“進貢”,內部代號“月供”。“月供”的內容根據層級不同而有所差異:一般小頭目每個月1或2袋50公斤裝的cima粉,大頭目是若幹袋cima粉外加幾百美元現金。公司用於“月供”的cima粉超過100袋。除此之外,每逢聖誕、元旦、國慶等節假日,則按不同級別發放100到500美金不等的紅包。
 
不僅如此,當地的政府部門要求繁多。比如,汽車沒油了,要求我們給加滿;辦公室屋頂被風刮跑了,要求我們給修葺好。前段時間礦業廳送來一張施工圖,讓我們去給他們建新辦公樓。還有些部門,缺錢的時候就派人到我們公司,死乞白賴地要錢,不停地念叨“boss maguda”(maguda,當地土語,意為“錢”),令人頭痛不已。
 
依靠搜刮外國公司,當地官員斂財甚多,官越大錢越多。他們組成了這個國家最富裕的階層,他們的子女大多被送往國外讀書,開豪車,喝名酒,出入上流社會,與白人子女交往。退休時,他們帶著大把大把的錢移居海外,誰還管自己的國家會敗落到何種地步呢?
 

 
在非洲,工作之余寂寞無聊,很多人受不了,主動要求加班。所以我們會不斷給自己找樂子。
 
剛到坎博韋時,我們30個人住在一棟老舊的別墅里,沒有電視、網絡等可供消遣的設施。初來乍到,也不敢去酒吧,日出而作,日落而息。來非洲之前,有經驗的同事都會準備一到兩個大容量移動硬盤,里面塞滿了各種電影,相互之間還能互通有無。沒有準備的,只能向同事借用,或者在當地的“移動音像店”購買。“移動音像店”,就是幾個黑人背著光盤到處售賣,只有少量的中文電影——李小龍和成龍的功夫片。他們還向我們推薦非洲和歐美的成人電影,似乎沒有日本的。有一次,我們的廚師拿手機看日本的成人片,幾個黑人員工圍過來,非說里面的演員是中國人。
 
我們組建了“美食家協會”,逢周末,時不時湊點錢買只羊或穿山甲,煮火鍋喝啤酒。協會的“領導者”是素以“愛吃、會吃”聞名的幾名四川同事,當然,敢於殺生也是他們成為頭兒的重要因素。
 
廠區建起來後,接上了衛星寬帶,可以看電視和上網,生活又多了點樂趣。我們接入的是BT Infonet公司(Infonet是一家全球性的通信服務供應商,總部位於美國加利福尼亞,2005年被英國電信收購後更名“BT Infonet”。)代理的衛星寬帶,1M流量的網絡日收費330美金,40多個人共享,平均分配下來的流量只能看網頁、發郵件、聊QQ等,有時碰上大附件郵件,則需要集中流量。到了晚上,領導的流量配額多,我們每個人只有2、3kb,質量很不穩定。我們重新陷入了無聊,隨後一副麻將的出現讓情況有所好轉。
 
平時,我們更願意通過電話與國內聯系,因為資費相比寬帶網絡便宜不少,每分鐘0.12美元(剛果國內每分鐘0.1美元)。剛果(金)跳過固話階段,直接進入了移動通信時代,目前有大大小小十幾家運營商在該國競爭。實力較強的三家分別是南非電信集團(Telkom)和英國移動通信運營商沃達豐(Vodafone)合資的沃達康(Vodacom)、法國電信(Orange,2011年,Orange通過收購中興在剛中電信全部51%的股份進入當地市場。剛中電信由剛、中兩國合作創建,2001年網絡投入使用)以及印度巴帝電信(Bharti Airtel)。這些公司正在當地大力鋪設3G網絡,像金沙薩、盧本巴希這樣的大城市已經實現覆蓋。其中,沃達康和巴帝電信也提供寬帶服務,價格與衛星寬帶相差無幾,但信號的穩定性較差。
 
黑人大都用老式的諾基亞手機。在高端超市里也有品牌智能機售賣專櫃,但問津者寡,倒是中國的山寨手機頗受當地人喜愛。在盧本巴希市區,有一條中國山寨手機專賣街,單價在100到200美金。我見過其中一款,功能強大,帶有天線,可以收看衛星電視,當地人對其喜愛有加。
 
再往後,我們有了籃球場和健身房。健身房有兩臺跑步機和一臺多功能健身器,還能打乒乓球。國內電視節目中非洲孩子追著足球跑的畫面蒙蔽了我,我帶來的足球鞋至今也沒能用上。
相比盧本巴希分公司,我們要自由多了,至少不限制外出。倘若我在駐地呆膩歪了,就跟著小王到利卡西采購,逛街買東西。說是逛街,無非就是到黎巴嫩人或者印度人在當地開的超市買點兒中國生產的零食,或者幫朋友買點兒象牙飾品,又或者到白人開的咖啡館吃頓奢侈的西餐(人均50美元左右。我們求政府人員辦事,就帶他們來吃上一頓)。
 
水果成熟時,也去摘果子。當地熱帶水果種類不多,常見的有芒果、香蕉、甘蔗等。摘芒果風險很大,容易被芒果蠅螫傷。芒果蠅是當地一種常見的寄生蟲,傷人的同時會在人皮膚下產卵並繁殖生長,如果不開刀根治,幼蟲會在里面長大,最後咬破皮膚鉆出,期間引起傷口腫大化膿。跟我同屆的女翻譯曾被螫傷過,一周後,她拿刀親手割開皮膚將幼蟲摳出。所以,大部分時候我們就叫小黑(我們管黑人小孩叫“小黑”)去摘,每個芒果100剛郎。村民有的頂著大簸箕沿街叫賣,有的幹脆坐在家門口樹蔭下,顧客要買的話,他們就一溜煙爬到樹上去摘。
 
不乏有使壞的同胞。我們公司外協單位的某國企員工,在當地時常幹些偷竊的勾當。來得早的同事告訴我,他們剛來時,正好是甘蔗成熟的季節。到了晚上,這幫國企員工便去偷甘蔗,一夜之間把一片甘蔗消滅殆盡。第二天村民到公司門口罵街,討公道,鬧得不得安寧,最後賠了200美金才了事。當地關於他們的傳說還有很多,譬如進村掃蕩,三五成群,所到之處,玉米地光了、果樹光了,家禽也全沒了。
 
 
特稿 剛果 故事 一家 中國 公司 非洲 創業 奇聞 趣事
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=116628

湯未生特約: 第一屆股市奇聞電影頒獎典禮(Author's uncut version)

鑑於本星期日是香港電影金像獎頒獎典禮,決定仿友報高仁舉辦一個股市奇聞電影頒獎典禮。因篇幅所限,未生決定只頒以下四個獎:

最佳新股電影: 駿杰國際(8188): 炒半日
在證監會嚴打「圍飛」的背景下,由葉劉淑儀的侄兒葉天賜持有的浩德控股(8149)以全配售方式如常上市,上市當日上半天股價仍然急升,於是證監會利用特權勒令該公司停牌,並調查股票交易紀錄,最終決定破了「上市半年內大股東不得減持」的軟規則,由大股東減持5%配予市場復牌,股價雖然在復牌後急跌又炒上,完美演繹了視監管當局於無物之情況。

最佳男主角:蔡文勝
美圖廣告收入少虧損大,最終想到賣手機增加收入,達成香港交易所「市值/收入」測試,終於成功以360億估值上市。進入港股通後,股價大升,蔡文勝在微訊朋友圈像個股票報導員,上升時聽說有派微訊紅包、並在微訊圈不斷更新動態,稱美圖為「福建民營企業市值最高公司」,但是後來股價跌了,又說投資公司需要用長遠眼光看待。在業績發佈會的時候,又用Snapchat作對比,認為美圖低估。但Snapchat主要收入是在廣告,很少是賣硬件,但美圖在廣告收入未成熟,硬件已經佔大頭,蔡文勝完美的演繹,堪稱一代男神。

最佳女主角:葛坤
綜合各項資料,葛坤小姐在21歲已擔任輝山乳業(6863)主席楊凱的祕書,其後陸續高升至其合作夥伴級數,持有輝山主要股東10%的Champ Harvest Limited股權,負責資金調度,在3月底被曝周轉不靈後,葛小姐突然稱2016年12月混水報告後,壓力變大,身體變差,之後只傳書予楊凱說現階段別聯繫後,就無法聯絡,並不出席公司會議,變臉真快。這獎因為得獎者缺席,暫由未生保管,直至復牌為止。

最佳股票電影: 恆大招風
恆大(3333)近年動作多多,大幅擴張地產業務,又進行業務多元化,後退出部分,買銀行,吃保險,搞球隊,吞A股上市公司,放棄萬科(2202),借殼深深房,又成為廊坊發展大股東,雄安新區建設後得益不少。雖資產規模雖達1萬多億,但仍發行高息永續債,扣除特別收益更是虧錢,究竟他未來是否仍可大幹一場?

(按: 未生在之前《元朗搵食地圖》提及的居酒屋,前兩星期怪獸老婆中午去光顧鯖魚定食,未生遲到,結果怪獸老婆竟不叫幫我叫餐,最終未生餓了半天,並對此事予以譴責。希望老闆見到她來的時候,幫未生留一個咖哩雞扒定食,唔該,咳咳。)
湯未 未生 特約 第一屆 股市 奇聞 電影 頒獎 典禮 Author's uncut version
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=244820

桃色風波+黑研報:券商電話會議為何頻出“奇聞怪事”?

券商電話會議再度出現“奇聞怪事”,這次是新時代證券電話會議中爆出“桃色事件”——有人自稱是該券商研究所行業分析師的老婆,自爆老公出軌、亂寫黑報告。

類似的亂象總是不定期在資本圈上演,引發市場熱議。此前券商電話會議就發生過邀請假專家、假公司高層、將小職務粉飾成大職務等案例;關於“黑研報”一事也並不少見,未實地調研便下預判、誇大業績預判等情況也最後被“打臉”。

在多位業內人士看來,不管是電話會議還是研究報告頻出事端,都反映出券商機構合規和風控沒有做到位,而背後的原因則可能是未能抵禦利益誘惑,但不爭的事實是,未來針對券商行業的合規將越來越嚴。

揭秘券商電話會議亂象

“我是新時代證券研究所馬浩博(音)的老婆張艷萍(音),馬浩博在外面包養小三、嫖娼被抓,帶小三睡到我們家里來,他在外面亂寫黑報告,亂拉票,亂賺這些臟……”8月13日晚間,新時代證券的電話會議提問環節出現這麽一段突如其來的“爆料”。

涉事的新時代證券次日發布聲明稱,有人假冒新時代證券研究所員工參會,故意擾亂會議秩序,將對電話會議中的情況做進一步調查,將尊重事實,對於不良風氣堅決抵制。

此事一出立馬引發金融圈的關註,在“八卦”群眾將註意力放在“桃色事件”之余,也有圈內人士將註意力放在了頻出亂象的券商電話會議背後。

在這之前,券商電話會議曾出現過邀請假專家、假公司高層、將小職務粉飾成大職務等案例。其中,2016年8月份,國泰君安在一次解讀滴滴和優步中國合並事件的電話會議中,所邀請的滴滴出行高層被指冒名頂替,事後經核查確認,“由第三方服務公司邀請參加當天電話會議的’滴滴副總裁張總’並非滴滴出行公司現任員工,亦未擔任副總裁職位”。

緣何券商電話會議頻出“烏龍”、鬧“怪事”?在了解原因之前,從券商電話會議到底是如何召開的、有何潛規則或許可以一探究竟。

“以我所在券商研究所為例,開電話會議的流程是,券商研究所內部發起,由負責電話會議的老師預約電話發布平臺,並向後者提出所需要的客戶要求、主講的題目。此後,我們會向客戶進行內部推送,輔之以一定程度的微信傳播,微信群主要是我們的微信客戶群。”一名大型券商策略分析師稱,以他所在的券商機構為例,在傳遞電話會議的信息時更為謹慎,銷售部門會再度審核一遍。

另一名曾有10年券商分析師履歷的資深人士介紹電話會議流程稱,一般程序是主持人開場——分析師或邀請的嘉賓發言——聽眾提問,“電話會議參與的人員少則幾十人,多則四五百人”。

對於電話會議中的嘉賓是如何被邀請的,上述資深人士稱,一般是由研究員邀請專家人士,“有些嘉賓則是研究員的朋友”。一券商行業分析師也稱,“一般是邀請認識的、知道底細的人士作為嘉賓參會。”

而關於券商電話會議常出現邀請假專家、擡高嘉賓身份等亂象,上述資深人士稱,曾聽聞過相關的事情,“那可能是因為分析師被逼急了吧。人脈廣是券商招聘分析師的重要參考依據,譬如當前招聘宏觀分析師多從有政府背景的平臺招募。分析師邀請到知名的專家、官員,則可向券商研究所的領導表明自己有渠道、人脈廣,有利於在公司、行業中立足。”一般而言,分析師將邀請來的嘉賓上報,都會通過,管理層也不會逐個查所邀請的電話會議嘉賓的真實性。

另一家券商研究所人士稱,電話會議中的嘉賓有券商自己邀請的,也有第三方公司邀請的,如果是第三方公司邀請的話,可能券商方面對嘉賓的信息並不了解,也不知道嘉賓所講的內容是否為投資者所感興趣,不過一般情況下,券商都會和嘉賓做一些前期溝通。

除了邀請嘉賓之外,券商電話會議還需要邀請聽眾。第一財經記者獲悉,聽眾一般為機構投資者,由券商銷售人員邀請,正常情況下,沒收到邀請的人員不能參與電話會議,但是實際情況中,在知道電話會議號碼和密碼的情況下套用機構名稱也可以混入電話會議中,少數情況會逐一核對邀請名單,阻攔未被邀請人員參與。

“之所以會出現這些亂象,主要是由於合規和風控沒有做到位。”上述資深人士稱。上述券商研究所人士則稱,券商電話會議合規方面將越來越嚴格。

“黑研報”再被抖出

此次新時代證券的電話會議也爆出“黑研報”一事。而有關這方面的亂象和討論一直未有停息。

第一財經記者查閱中國證券業協會信息發現,馬浩博目前確實在新時代證券擔任證券投資咨詢業務(分析師)一職,此前曾在海通證券、東吳證券同樣的崗位任職。

2016年10月13日,東吳證券發布由馬浩博、湯瑋亮撰寫的研究報告《福成深度報告二:3個100億支撐市值翻倍》。當年10月25日,福成股份發布澄清公告,對相關失實內容逐一反駁。

2016年11月,江蘇證監局對馬浩博等人采取監管談話措施,給出的理由是,“因報告質量存在嚴重問題,報告未遵循合規、客觀、專業、審慎的要求,未能保證引用的信息來源合法合規,研究方法缺乏專業審慎,分析結論依據不足,違反了《發布證券研究報告暫行規定》。”

類似的情況在資本市場並不少見。2017年7月,一份關於方大炭素的券商研報做出關於“7月份公司凈利潤預計達到5億元左右,高利潤大概率持續到明年3月,年化盈利能力已達70億元”的預判,引起交易所關註及質疑的同時,也引發市場熱議。

之後方大炭素回複交易所問詢函稱,該公司短期內無擴產計劃,石墨電極價格預計長期將難以維持,而券商分析師預計“7月份公司凈利潤達到5億元左右”與事實不符,“年化盈利能力已達70億元”缺乏判斷依據。事實是,2017年方大炭素的凈利潤為36.2億元,與上述研報的預測金額相距甚遠。

上述有10年券商分析師履歷的資深人士認為,分析師應該是沒有進行真實的調研,憑借主觀臆斷和遐想寫作了相關研報,研究所也未盡合規的職責。“事實上,在行業中,券商分析師,尤其是登上新財富排名的券商分析師被各方利益驅使,買通分析師的途徑很多, 一些莊股買通分析師寫研報,意圖拉升某只股票。”他稱。

也有券商界人士透露,實際上,一般上市公司都會與相關的行業分析師建立長期固定的關系,提供一手信息,或者分析師在上市公司需要的時候提供戰略意見等,雙方類似是相互默契合作的關系。

“過去監管層對’黑研報’也有監管,現在這一亂象已有明顯好轉,但依舊屢禁不止,背後原因是利益的驅使。在金融圈財富集中,人的欲望被放大,從業人員很容易站不住立場。要杜絕此類事件,除了監管層的嚴監管、券商嚴守合規和風控,更重要的是,分析師要有信仰,守得住自己的信仰。”上述資深人士補充稱。

實際上,自2016年下半年開始,監管層對於不規範研報加大了監管力度,當時滬深兩地交易所分別在其官方微博上披露,將四方面加大上市公司一線監管力度,其中之一為繼續將可能對公司股價造成較大影響的券商研究報告納入監管範圍。之後,監管層對券商分析師的言論和研報監管更日趨收緊。

上述券商研究所人士稱,現在關於研報方面的合規比以前更嚴,深度研報必須進行實地調研,所寫研報需要質量控制、合規等多個程序都通過才能對外發布。

此內容為第一財經原創。未經第一財經授權,不得以任何方式加以使用,包括轉載、摘編、複制或建立鏡像。第一財經將追究侵權者的法律責任。 如需獲得授權請聯系第一財經版權部:
021-22002972或021-22002335;banquan@yicai.com

責編:黃向東

桃色 風波 黑研 研報 券商 電話 會議 為何 頻出 奇聞 怪事
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=267293

中門大開:85000奇聞

1 : GS(14)@2012-06-06 23:27:40

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120606/16401519
中門 大開 85000 奇聞
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=279725

第一城奇聞盤朝租晚售

1 : GS(14)@2012-08-14 13:47:31

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120814/16602208

【本報訊】新政府上場後,樓市越見瘋狂。特首梁振英指不會拉低私宅樓價遷就購買力,細價樓買家繼續抓狂搶盤,沙田第一城一個544方呎單位,一日內同時又租又賣,先獲租客1.3萬元承租,同日晚上即獲投資客「撲槌」連租約420萬元買入,呎價7721元,創下沙田第一城分層戶新高紀錄。記者:湯家明
消息指,沙田第一城3座高層 F室,面積544方呎,側望城門河,向東南,一名租客心宜該單位,於過去週末早上籤訂租約,以月租1.3萬元承租,呎租23.9元。
投資者斥420萬 連租約買
豈料,同日晚上獲另一投資者「睇中」,即使連租約,要付半數樓價,仍向業主出價420萬元購入,單位一日內朝租晚售,呎價7721元,刷下屋苑分層戶新高外,原業主97年9月332萬元買入,較97價還要高27%,賬面仍賺88萬元。
區內代理指,同一單位同日內租出兼賣出情況「聞所未聞」,相信是因盤源少,買家或租客加快決定,遂出現搶租又搶買。代理指,整個沙田第一城總數1.06萬個單位,如上述易手的3房戶,在市場放售中兼可以睇樓的不足10伙,盤源嚴重短缺,2房放售中單位則約30至40個。
另一熱門細價屋苑嘉湖山莊,中原分行經理陳思麗表示,翠湖居1座低層 G室,705方呎3房,向東南,儘管「未滿刑期」,業主沽出須從價付5%SSD稅,惟仍獲一買家以315萬元購入作度假用途,呎價衝至4468元,創97後呎價新高紀錄。
隨著購買力湧入細價樓搶貨,樓價上升動力大增。上述單位原業主去年3月才以240萬元購入,持貨不足1年半,樓價卻升31%,扣除5%即15.75萬元 SSD稅(額外印花稅)及釐印費、佣金等費用,業主淨袋約50萬元,為屋苑錄 SSD貨交易以來賺價最多個案。
2 : Sunny^_^(11601)@2012-08-14 15:18:17

我覺得同個租客有關,有可能係個租客好好..

如果係內地學生,比得起1年預繳既我都會買呀(如果打算買既話).
3 : 龍生(798)@2012-08-14 23:09:44

張圖好正
4 : 肥B(18468)@2012-08-15 00:14:51

係. 設計幾好~
一城 奇聞 盤朝 朝租 租晚 晚售
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=280951

講膠所手記:盂蘭節睇樓奇聞

1 : GS(14)@2012-08-30 11:21:41

http://www.sharpdaily.hk/article ... 3%E5%A5%87%E8%81%9E
地產新聞每日除了破頂,還是破頂,悶到抽筋,於是幾個星期前,YY諗住整番個農曆七月凶宅特輯,講嚇market有乜凶宅、鬼節睇樓買樓有乜禁忌,結果,冇人肯講盂蘭節呢個topic;有兩個就老實嘞,話講咗出嚟冇人睇樓架嘛,點講呢?
咁,等YY講自己嘅見聞喇!某年,女經紀帶睇樓,上單位前佢講明自己應該開唔到門,但冇解釋,結果真係開唔到,佢二話不說將條匙交俾YY個剛陽味好重嘅男性長輩,一擰就開到,嗰一刻大家靜曬,即刻閂番門走人。
據聞個單位原業主係一對老夫妻,佢哋過咗身後,仔女將間屋放盤,但呢間屋,到o依家都未賣得出。
另一單係YY個親戚,10幾年前去睇樓,入到屋嘅時候,佢見神檯上有本passport,手多拎嚟睇之餘,仲口多話相中人樣衰。
結果,passport嘅持有人就跟足佢咁多年,直到o依家都未搞得掂呀……係咪好驚呢?
YY
講膠 膠所 手記 盂蘭節 睇樓 奇聞
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=281288

【奇聞】公司Canteen的態度

1 : GS(14)@2015-05-20 08:51:45

物價飛漲人人都知,打工仔中午外出用餐的代價越來越高,不過你又不可以不進食。退而求其次,唯有幫襯公司Canteen。好一餐不好也一餐,沒有那些公司的Canteen質素是很好的,味道不過不失,價錢公道就可以了。所以燒味是凍的,例湯是凍的,蛋牛治餡料是薄薄的,我都不介意,但最起碼也要把正確的食物送給客人吧?叫外賣,米線變粗麵,餐蛋變火腿,烏冬變了飯。也知道和送外賣的姐姐無關,向她發火也沒有用。而且我已餓得金星亂冒,你送個雪糕炒米加青給我也要食,但真的不可以多花一點心機,讓客人可以安心食個飯嗎?記者:李聰

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150520/19153221
奇聞 公司 Canteen 態度
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290509

【奇聞】「無手機焦慮症」 廿問便知你有冇

1 : GS(14)@2015-05-20 08:52:21

當今世上,除了冇錢、冇車、冇樓、冇戀人會讓人十分焦慮外,還有一樣沒有了你或許會周身唔自在。這個就是跟你朝夕相對、親過老婆仔老公仔的手機大人。這個手機上癮現象不是鬧着玩,而是有根有據可驗證,科學家喚作「無手機焦慮症」(nomophobia,即no-mobile-phone-phobia),只要你依着問卷問問自己,就知自己有沒有。美國愛荷華州立大學圍繞着「無手機焦慮症」四大範疇制定問卷:一,不能溝通;二,失去聯繫;三,無法獲取資訊;以及四,不夠方便,並在301名學生身上進行測試。你是否不能沒有手機?答答以下的問題,1分為完全不同意,7分為十分同意,把分數加起來,找出答案吧!1.若不能持續從智能手機獲取信息,我會感到不舒服。2.若不能隨時隨意看到手機的信息,我會生氣。3.若無法從手機上獲取消息(如天氣、突發事件等),我會緊張。4.若不能使用手機的功能時,我會生氣。5.若手機電池不足,我會怕。6.若超越了每月數據上限,我會恐慌。7.若手機無信號或無法連接到Wi-Fi,我會不斷檢查是否有信號或接通Wi-Fi網絡沒有。8.若我不能用我的手機,我會害怕會給隔絶了。9.若有一會不能看手機,我有看它的慾望。如果我沒有攜帶手機,我會……10.我會感到焦慮,因為我不能立刻跟家人或/和朋友聯絡。11.我會擔心,因為我的家人或/和朋友找不到我。12.我會緊張,因為我不能夠接收短信和電話。13.我會着急,因為我無法跟家人或/和朋友保持聯繫。14.我會緊張,因為我不知道是否有人曾試圖找我。15.我會焦慮,因為跟家人和朋友的聯繫中斷了。16.我會緊張,因為跟上線的「我」分開了。17.我會不舒服,因為不能緊貼社交媒體和網絡資訊。18.我會覺得尷尬,因為我無法查看網絡和其他聯繫的更新通知。19.我會感到焦慮,因為我無法查看我的電子郵件。20.我會覺得奇怪,因為我不知所措。你的得分結果:20:完全不焦慮。你跟手機關係健康,分開也不成問題。21-60:輕度焦慮。你會因為手機在留在家裏或在某些地方卡住不上不到WiFi而坐立不安,但焦慮不算嚴重。61-100:中等焦慮。無論走在街上或是跟朋友一起你都要查看手機,聯繫不上會感到焦慮。101-120:嚴重焦慮。忍不到60秒不查看你的手機。你早上起床第一件事和晚上臨睡時都要看一看,並且主宰整天大部份的時間。或許是時候要關注這個情況。記者:恒仔

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150520/19153227
奇聞 手機 焦慮 廿問 問便 便知 知你 你有 有冇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290511

【奇聞】用「鐵魚」煲湯 抗貧血加鐵質

1 : GS(14)@2015-05-21 09:11:02

全世界有三份之一人口受貧血影響,因飲食營養不足而缺少鐵質。越南人卻以低成本的聰明方法解決了這嚴重健康問題。加拿大科學系畢業生Christopher Charles,六年前到訪越南時,發現「貧血」是越南共同面對的健康問題。他在越南南部的干丹省遇到的村落兒都童皮黃骨瘦,智力發展遲緩;因為貧血,婦女同時面對頭痛、疲勞等健康問題,影響日常生活和工作;孕婦在生育前後更有出血問題。本來以藥片方式為小孩補充鐵質是最有效解決方法,但藥片帶副作用,且費用不菲,平民難以負擔。因此,Dr. Charles靈機一動,發明了「鐵魚」,只要在煮食時把它放在煲裏煮十分鐘,鐵魚便會釋放出適量鐵質,為當地人提供所需營養。越南人認為魚象徵好運,加上鐵魚外形就像村民平日吃開的魚,因此鐵魚比起昂貴的藥片,更受越南人歡迎。一年後,一半以鐵魚煮食的村民,已不再貧血影響。越南干丹省中,一半以鐵魚煮食的村民,已不再貧血影響;Dr. Charles當天遇見的瘦小小孩重拾笑顏。

鐵魚用法簡單,只要把它放入湯或滾水中,煮十分鐘便可。資料來源:BBC news記者:王秋婷

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150521/19154436
奇聞 鐵魚 煲湯 貧血 鐵質
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290536

【奇聞】情侶睡姿大檢閱

1 : GS(14)@2015-05-25 23:58:18

躺在伴侶的壯闊胸膛上安然進睡,是不少人夢寐以求的睡姿。然而臀彎太強而有力,伴侶隨時醒唔番!


戀人安靜地一起入睡,親密自在。正值熱戀期的情侶,剛開始同睡一張床時,總有手腳不知往哪裏放的問題。不是她手肘壓住了他的臉,便是他把她推到床角動彈不得。所以說,伴侶平日再溫柔體貼,入睡後手腳不受控制,就容易洋相盡出,影響枕邊人。有外國漫畫家畫出情侶間十個最好和最壞睡覺姿勢,好好參考一下,避免睡着了也跟伴侶打架。

面貼面抱着睡確是舒服又甜蜜,但男孩睡着了也沒有「手多多」的藉口,手愛放哪就放哪。

情侶總難黏住瞓足全程,偶爾換個姿態,拖着手各有各睡也夠sweet。太進攻把伴侶迫到牆角,臉貼臉變成臉貼牆。

貓奴最清楚,貓咪總愛睡在人面上,貪其柔軟又夠暖笠笠。與貓同睡能增進愛侶感情嗎?也得看這「第三者」夠唔夠識做!資料來源:swimmingly記者:王秋婷

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150522/19155687
奇聞 情侶 睡姿 檢閱
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290554

【奇聞】畢業禮穿數學功課做禮服

1 : GS(14)@2015-06-12 09:01:12

裙上以紅筆寫有「我受過教育,但不是每個女性有這權利。Malala.org」的字句。


為謝師宴的服裝而煩惱?不妨參考加拿大Victoria的一名十八歲女生,她在畢業禮穿上一條用數學功課自製的短裙,目的是喚醒大家對全球女性教育意識。這位女生叫Erinne Paisley,就讀Reynolds Secondary School,她指出是受去年獲得諾貝爾和平獎,努力爭取女性教育的馬拉拉啟發,希望自己也能為女性教育出一點力。因此,她原本打算以250加拿大元購買禮服的金錢捐到馬拉拉基金,再花七個多小時,跟朋友一起研究及自製用數學功課做成短裙。上月底,Erinne穿着這條裙參加畢業禮,現在該短裙於gobid.ca作慈善拍賣,拍賣所得將同樣捐到馬拉拉基金,截至昨日香港時間中午十二時,最高拍賣價是1,150加拿大元(約7,300港元)。資料來源:cbc.ca及 gobid.ca記者:黃碧珊

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150612/19181078
奇聞 畢業 禮穿 數學 功課 禮服
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290827

【奇聞】牛巴屎狂野時速

1 : GS(14)@2015-06-15 00:55:32

曾大師一句「這是社會現實」猶如醍醐灌頂,唔聽話遲啲連屎都冇得食呢!英國Reading Buses最新款巴士Bus Hound就乖乖食屎,成功爭取成為全球最快速巴士,上月在試車場上狂飆時速123.57公里。今日該公司開放日,參加者將有機會登上這輛「巴屎」。該巴士公司從環保出發,將牛屎經過壓縮液化處理後,注入置於巴士車頂的7個屎缸中,屎力逼人,名副其實既環保又快捷。記者:邵超資料來源:Reading Buses

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150614/19183435
奇聞 牛巴 巴屎 狂野 時速
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290888

【奇聞】創意取勝 能避雨的巴士站

1 : GS(14)@2015-06-15 00:55:39

鰂魚涌的避雨亭以「不能避雨」揚名,花費數十萬成為笑柄。大而無當,自然令人卻步,反正要花錢,不如以創意搭救。看看國外這些巴士站的創意廣告,能避雨自然不在話下,街坊不但能自娛一番,廣告商也能名利雙收。資料來源: http://www.demilked.com/creative-bus-stop-advertisements/記者:劉東佩好的廣告能吸引人互動,巴士站不但能避雨,更可能成為景點。

健身廣告將巴士凳變成秤,間接令人想減肥,高招!

巴士站搖身變為桑拿房,令人有想去桑拿的衝動。來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20150614/19183455
奇聞 創意 取勝 避雨 巴士站 巴士
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=290890

【奇聞】不重複的早餐 兩個男人的浪漫

1 : GS(14)@2016-01-06 14:48:39

早兩年,網絡上流傳一篇《一生只想尋找一個肯挨麥記的女人》的潮文,話願意與你食麥記的女人娶得過,但如果有個男人願意兩年多來每日都為你煮早餐,而且係每天煮唔同的早餐,咁又嫁唔嫁得過呢--雖然這位男人的另一半都係男人。兩位鬍鬚佬Michael Zee和Mark van Beek好恩愛,晨早起身就會大晒幸福生活,每日Michael負責整早餐,Mark就開心食,放閃指數百分百。由於早餐係兩人份,拍攝成照片後看起來好似對稱,所以後來乾脆在instagram開設帳戶symmetry breakfast,至今有50萬追隨者。重點係兩年來每日的早餐都不重複,難度指數百分之二百,Michael話想為愛人整早餐,可以由雞蛋三文治加一杯熱茶開始,慢慢再嘗試水果沙律、waffle、奄列等,旅途中他還會煮各式異國風格的早餐,絕對係非常值得參考的早餐食譜。當然晒恩愛的前提是有另一半,獨男當道的世界,有一技傍身真係好重要。新年新願望,強烈建議友台《毛記電視》愛情專家Dickson親身示範,令「脫獨」之日指日可待。由於早餐係兩人份,拍攝成照片後看起來好似對稱,二人乾脆在instagram開設帳戶symmetry breakfast作分享。

二人晨早起身就大晒幸福,Michael(右)負責整早餐,Mark就開心食,放閃指數百分百。資料來源:
https://www.instagram.com/symmetrybreakfast/記者:劉東佩

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160105/19438894
奇聞 重複 早餐 兩個 男人 浪漫
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294099

【奇聞】生於清末每年一獨照 見證中國百年變遷

1 : GS(14)@2016-01-14 13:32:58

中國近百年變遷,可以由1881年出生於福州的葉景呂,從他連續62年每年拍攝的獨照,默默記錄下來。


葉景呂生於清末光緒七年,那年清朝與俄國簽訂《中俄伊犁條約》,清朝收回伊犁,但仍割棄霍爾果斯以西及北疆齋桑湖以東地區。他是朱元璋第23子的後人,明朝亡國,1646年整個家族改姓葉,並留下「不得在清廷為官」的祖訓。由於葉景呂母親原是清廷駐英國、意大利及比利時三國的欽差大臣羅豐祿的丫鬟,所以他15歲成為羅家的隨從,跟羅豐祿到倫敦生活。在英國的五年,他愛上西方流行的攝影,1901年回國,1906年結婚後,1907年開始了每年拍一張獨照的習慣。眾所周知,清朝於1912年亡國,其後是民國,1949年,中國共產黨在內戰中勝利,建立中華人民共和國(簡稱中國)。縱然葉景呂生於亂世,經歷亡國、第二次世界大戰、新中國成立,個人又在50年代陷於五反批鬥漩渦,1960年老宅被政府沒收,1968年文革期間,家人受到牽連,對當年已87歲的葉景呂與年老太太大受打擊,雙雙病倒,但是照片上,他的面容永遠是從容淡定。這就是他想展現的生活方式,無懼時代改變,勇敢地度過88年的人生。至2月底,在福建博物院《時間都去哪了──〈觀我〉影像展》可以欣賞到這62張獨照。看着這些照片,彷彿看見中國近百年的政治與文化改變,滄海桑田,心裏有點戚戚然。1907年首張年度照片,27歲的葉景呂留着長辮子,拿着流行的傘,身旁西式的枱上放有西洋鐘、假花及線裝書等中西合璧道具。

1909年,清朝最後一個皇帝宣統登基,葉景呂身穿西裝留影,是唯一一張非唐裝的照片。

1912年,中華民國成立,葉景呂把辮子剪掉。1949年10月1日,中華人民共和國成立當天,葉景呂拿着報紙拍攝,相信是參考毛澤東為構圖。

1952年是葉景呂最難熬之年,長子因加入秘密宗教組織,長孫又舉報他販賣黃金,年過70的葉景呂受到審查,雖然事後免受追究,他自覺是污濁之年,所以不拍照,改為剪影,並在旁寫上當年發生的事作警惕。

1959年,葉景呂左眼失明已兩年,那年代沒法醫好眼睛,但是當年可以把門牙修補,他特意在6月1日兒童節拍下該照片,寓意返老還童。1968年,葉景呂最後的一相片,終年88歲。資料來源:Hyperallergic、人民網記者:黃碧珊

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160114/19450649
奇聞 生於 清末 每年 一獨 獨照 見證 中國 百年 變遷
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294193

【奇聞】EQ高語文能力好 爆粗識睇場合

1 : GS(14)@2016-01-22 01:53:05

長輩成日話依家啲後生同從前無得比,一班廢青經常以粗言穢語「打情罵俏」,無嚟家教。可是現在香港實在發生太多荒誕事,讓人禁不住大罵三字經,難道被失蹤也不發一言嗎?其實罵髒話的藝術在於Timing,我大聲講不代表我無禮貌,講普通話也不代表中文好,而且已有研究證實了。麻省藝術學院心理學系最新發佈的研究,找來200個18至22歲大學生參與口述語意聯想測驗,測試三個範疇的文字流暢度,當中包含標準詞彙、禁語(髒話)及動物詞彙,結果教授Dr. Timothy Jay發現,「髒話的流暢度跟整體語文能力有關連,一般語文能力越高,表示在所有範疇的用語也越廣。」Dr. Jay說,懂得運用粗口,同時表示你洞悉它在甚麼社交場口才適用,是一種情緒智商。換言之,不是說你任何時候都如機關槍般發射髒話就等於你中文好,而是各個範疇都要認識,才是語文的最佳訓練。所以話,死讀書沒有用,說話要能雅俗共賞,才是王道啊。資料來源:Jay T, Jay K. Taboo Word Fluency and Knowledge of Slurs and General Pejoratives: Deconstructing The Poverty-Of-Vocabulary Myth. Language Sciences.2015.記者:馬朗澄

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160121/19459882
奇聞 EQ 語文 能力 爆粗 粗識 識睇 場合
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294757

【奇聞】十本改變人生的漫畫 《男兒當入樽》排第一

1 : GS(14)@2016-01-22 01:53:14

不知道這個世代還有沒有人膚淺地認為漫畫只是小朋友玩意,圖畫加上文字的震撼,隨時比巨著名書更加入心入神。最近有日本網站做調查,選出十本「改變人生的漫畫」,排第一的《男兒當入樽》當然是經典中的經典,大家最深刻的畫面,可能是三井流晒眼淚對安西教練說:「我想打籃球。」櫻木受傷也要堅持出場時說:「我的光輝時刻,就是現在了。」而記者最深刻的畫面是湘北對翔陽,櫻木撞開花形入樽,畫面配合那一話的標題「盡管是偶然」。每個人,可能都有一時半刻,是幸運湊巧也好,是努力成果也好,達到人生高峰,你呢?達到自己的高峰沒有?1.《男兒當入樽》2.《龍珠》3.《海賊王》4.《怪醫黑傑克》5.《東大特訓班》6.《三國志》7.《足球小將》8.《多啦A夢》9.《危險調查員》10.《北斗之拳》資料來源:ddnavi記者:李聰

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20160121/19459907
奇聞 十本 改變 人生 漫畫 男兒 當入 入樽 排第 第一
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294759

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019