ZKIZ Archives


越秀地產 (0123,前俊景投資、越秀投資) (關係:REIT:0405)

1 : GS(14)@2010-08-21 14:53:53

(留空)
2 : GS(14)@2010-08-21 14:55:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100820128_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-21 14:55:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100820134_C.pdf
4 : GS(14)@2010-09-14 23:06:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100914555_C.pdf
10供3,每股1.61,母公司包銷
5 : martin845(1570)@2010-09-16 11:50:27

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100916&sec_id=15307&subsec_id=15326&art_id=14454978&cat_id=75&coln_id=121

曾淵滄專欄:大股東包銷 供股無有怕

去年,當勝獅貨櫃( 716)宣佈供股後,我極力推薦大家參加供股,沒有股者也值得買入股票來供股,當時我所持的理由是:勝獅貨櫃供股的包銷商就是大股東。世界上沒有大股東會做虧待自己的事,大股東願意包銷,這表示供股價超值,大大的超值。去年,勝獅貨櫃供股價 0.35元,昨日收市價 1.84元,上升多少倍?值不值得供股?今年年初,越秀地產( 123)宣佈改組,將手上所擁有的越秀交通( 1052)全部賣掉及送掉,送或賣給越秀地產的股東,股東每持有 2000股越秀地產可以收現金 180元或 60股越秀交通股份,也可以再額外付出 456元收購額外 152股越秀交通股份,折合每股 3元。如果小股東不收股票,則由越秀地產的母公司,即大股東越秀集團收購那些股而付每股 3元給小股東,小股東若不願付 3元買越秀交通的股,也由大股東承包買下,換言之,越秀的大股東成了越秀交通的包銷商,包銷價每股 3元。當時我一聽到這個新聞,馬上極力推薦大家買越秀交通,或接受越秀地產派送的越秀交通股份,而不是收現金,理由與推薦大家供勝獅貨櫃一樣,即大股東包銷的股,一定是超值股。現在,越秀交通每股 4.18元,半年時間,比包銷價上漲 40%。

越地 10供 3 大股東包銷
前天,這種難得的機會再出現了,這一回主角是越秀地產本身,宣佈供股, 10供 3,供股價 1.61元,又是由大股東包銷。
今年上半年越秀地產的業績出現虧損,但是不要給這個數字嚇壞,之所以虧損,就是因為越秀地產以賤價出售,派送越秀交通給大小股東,派送價每股 3元,但是資產值 5元,這只是紙上遊戲。
過去幾個月,我經常說目前中央政府打壓房地產市場,但樓價沒有明顯的跌幅,減不減價則視地產商的實力,越秀地產的大股東越秀集團就是廣州市政府,有廣州市政府撐腰,實力自然比一般民企地產商強。

曾淵滄
作者為城市大學 MBA課程主任

==================

有睇開曾教授的專欄都知道這是他的愛股
而他亦有意無意道出自己與廣州市政府關係不錯
撇除他的個人感情及關係

我對股票粗疏的理解是
"正常"公司供股都會發生在股價高企或急需要錢的時候
但通常大股東肯自掏腰包去包銷
該股之後的表現都不會太差
尤其我對廣州地產市道亦是看好

簡單講
我想買入來供,作中長線投資
湯兄如何看??
6 : martin845(1570)@2010-09-16 12:01:14

東方日報
B10 |  產經 |  有數得計 |  By 葉心 2010-09-16

有數得計:越地宜認購新股


越秀地產(00123)類似供股,實際是公開發售,但每10股限購3股,每股1.61元,將集資不少於34.4億元,將用作未來收購土地儲備。

認購價1.61元,較公布前1.9元,折讓15.26%,較10日平均價折讓13.9%,較理論除權價折讓12.02%,較帳面資產值折讓19.5%。

新股由母公司越秀企業包銷,其應佔部分已承諾認購,並包銷其餘股份,由於全部包銷可能引致收購責任(現時越秀企業佔46.65%),因此將向證監申請清洗豁免,如獲豁免,將尋求獨立股東批准,這是包銷的主要條款,如不獲批准,越秀將不包銷,亦不發售新股。

越地集資的理由,是為未來收購土地儲備,應無迫切需要,新股是發售,並非供股,因供股權不可轉讓,亦不上市買賣,而新股由母公司包銷,並訂明需獲豁免,實際目的,應是越秀有意增購,但不願意全面收購,換言之,大股東希望小股東不認購,大股東可以全部包銷,所持股權增至58.96%。

昨收1.8元,除權後為1.756元,換言之,認購仍划算,但認購必涉及碎股,亦有人避免增加投資,或許有部分股東不作認購,其他股東亦無額外認購權利,因此母公司是有可能增持,但諸多限制而達到增持目的,作風平平。

資產值料高於2元

母公司有意增持,顯然是看好未來,內房股着重資產值,現時以1.61元而買得2元資產,已是有利,況且2元只是帳面值,在母公司心目中,資產值相信遠高於2元。

上半年越地純利下跌41%至3.55億元人民幣,今年銷售目標54萬平方米及79億元人民幣,僅較去年實數增2.5%及14%,至八月底止,已鎖定目標77%,相信全年應可達標,大股東既然有意增購,應是看好,小股東如可負擔,也應認購,但首先要看股價變化,同時看好不一定是短線,而是中長線。

葉心

=============================

這篇寫得不錯
我亦是看篇才知道不能買供股權
換句話
我要買實股再去供股
投機及貪便宜成份大減
明顯大股東不想其他人供
但這更令我想買入這股 :)
7 : GS(14)@2010-09-16 20:59:05

5樓提及

http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20100916&sec_id=15307&subsec_id=15326&art_id=14454978&cat_id=75&coln_id=121

曾淵滄專欄:大股東包銷 供股無有怕

去年,當勝獅貨櫃( 716)宣佈供股後,我極力推薦大家參加供股,沒有股者也值得買入股票來供股,當時我所持的理由是:勝獅貨櫃供股的包銷商就是大股東。世界上沒有大股東會做虧待自己的事,大股東願意包銷,這表示供股價超值,大大的超值。去年,勝獅貨櫃供股價 0.35元,昨日收市價 1.84元,上升多少倍?值不值得供股?今年年初,越秀地產( 123)宣佈改組,將手上所擁有的越秀交通( 1052)全部賣掉及送掉,送或賣給越秀地產的股東,股東每持有 2000股越秀地產可以收現金 180元或 60股越秀交通股份,也可以再額外付出 456元收購額外 152股越秀交通股份,折合每股 3元。如果小股東不收股票,則由越秀地產的母公司,即大股東越秀集團收購那些股而付每股 3元給小股東,小股東若不願付 3元買越秀交通的股,也由大股東承包買下,換言之,越秀的大股東成了越秀交通的包銷商,包銷價每股 3元。當時我一聽到這個新聞,馬上極力推薦大家買越秀交通,或接受越秀地產派送的越秀交通股份,而不是收現金,理由與推薦大家供勝獅貨櫃一樣,即大股東包銷的股,一定是超值股。現在,越秀交通每股 4.18元,半年時間,比包銷價上漲 40%。

越地 10供 3 大股東包銷
前天,這種難得的機會再出現了,這一回主角是越秀地產本身,宣佈供股, 10供 3,供股價 1.61元,又是由大股東包銷。
今年上半年越秀地產的業績出現虧損,但是不要給這個數字嚇壞,之所以虧損,就是因為越秀地產以賤價出售,派送越秀交通給大小股東,派送價每股 3元,但是資產值 5元,這只是紙上遊戲。
過去幾個月,我經常說目前中央政府打壓房地產市場,但樓價沒有明顯的跌幅,減不減價則視地產商的實力,越秀地產的大股東越秀集團就是廣州市政府,有廣州市政府撐腰,實力自然比一般民企地產商強。

曾淵滄
作者為城市大學 MBA課程主任

==================

有睇開曾教授的專欄都知道這是他的愛股
而他亦有意無意道出自己與廣州市政府關係不錯
撇除他的個人感情及關係

我對股票粗疏的理解是
"正常"公司供股都會發生在股價高企或急需要錢的時候
但通常大股東肯自掏腰包去包銷
該股之後的表現都不會太差
尤其我對廣州地產市道亦是看好

簡單講
我想買入來供,作中長線投資
湯兄如何看??個人認為,這些股沒有大前途的,穩定回報都有的,但別要和最強那些比

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100820128_C.pdf
上半年扣除一些特殊項目,根本上無錢賺,但負債較高

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100831803_C.pdf
我想供股的原因是這些地...

於二○一○年八月三十一日,本公司透過其擁有95%權益的附屬公司,分別以人民幣2,380,020,000元及人民幣495,023,000元的代價購入可建築面積最多分別約為326,836平方米及89,435平方米的番禺中心城區南區4-2地塊及5-3地塊。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100916464_C.pdf
於二○一○年九月十六日,本公司透過其擁有95%權益的附屬公司,以人民幣416,000,000元的代價購入可建築面積約366,000平方米的廣東省中山市博愛路地塊。

接納及支付發售股份之最後時限.................................... 十月二十八日(星期四)下午四時正
8 : GS(14)@2010-09-16 21:00:35

6樓提及
東方日報
B10 |  產經 |  有數得計 |  By 葉心 2010-09-16

有數得計:越地宜認購新股


越秀地產(00123)類似供股,實際是公開發售,但每10股限購3股,每股1.61元,將集資不少於34.4億元,將用作未來收購土地儲備。

認購價1.61元,較公布前1.9元,折讓15.26%,較10日平均價折讓13.9%,較理論除權價折讓12.02%,較帳面資產值折讓19.5%。

新股由母公司越秀企業包銷,其應佔部分已承諾認購,並包銷其餘股份,由於全部包銷可能引致收購責任(現時越秀企業佔46.65%),因此將向證監申請清洗豁免,如獲豁免,將尋求獨立股東批准,這是包銷的主要條款,如不獲批准,越秀將不包銷,亦不發售新股。

越地集資的理由,是為未來收購土地儲備,應無迫切需要,新股是發售,並非供股,因供股權不可轉讓,亦不上市買賣,而新股由母公司包銷,並訂明需獲豁免,實際目的,應是越秀有意增購,但不願意全面收購,換言之,大股東希望小股東不認購,大股東可以全部包銷,所持股權增至58.96%。

昨收1.8元,除權後為1.756元,換言之,認購仍划算,但認購必涉及碎股,亦有人避免增加投資,或許有部分股東不作認購,其他股東亦無額外認購權利,因此母公司是有可能增持,但諸多限制而達到增持目的,作風平平。

資產值料高於2元

母公司有意增持,顯然是看好未來,內房股着重資產值,現時以1.61元而買得2元資產,已是有利,況且2元只是帳面值,在母公司心目中,資產值相信遠高於2元。

上半年越地純利下跌41%至3.55億元人民幣,今年銷售目標54萬平方米及79億元人民幣,僅較去年實數增2.5%及14%,至八月底止,已鎖定目標77%,相信全年應可達標,大股東既然有意增購,應是看好,小股東如可負擔,也應認購,但首先要看股價變化,同時看好不一定是短線,而是中長線。

葉心

=============================

這篇寫得不錯
我亦是看篇才知道不能買供股權
換句話
我要買實股再去供股
投機及貪便宜成份大減
明顯大股東不想其他人供
但這更令我想買入這股 :)
公開發售因為是開放予全部人的權利,不是股東獨有,所以一直無供股權。所以你深色字的假設是錯的,他是特別想別人供股。
9 : Wilbur(1931)@2010-09-16 22:09:11

8樓提及
6樓提及
東方日報
B10 | 產經 | 有數得計 | By 葉心 2010-09-16

有數得計:越地宜認購新股


越秀地產(00123)類似供股,實際是公開發售,但每10股限購3股,每股1.61元,將集資不少於34.4億元,將用作未來收購土地儲備。

認購價1.61元,較公布前1.9元,折讓15.26%,較10日平均價折讓13.9%,較理論除權價折讓12.02%,較帳面資產值折讓19.5%。

新股由母公司越秀企業包銷,其應佔部分已承諾認購,並包銷其餘股份,由於全部包銷可能引致收購責任(現時越秀企業佔46.65%),因此將向證監申請清洗豁免,如獲豁免,將尋求獨立股東批准,這是包銷的主要條款,如不獲批准,越秀將不包銷,亦不發售新股。

越地集資的理由,是為未來收購土地儲備,應無迫切需要,新股是發售,並非供股,因供股權不可轉讓,亦不上市買賣,而新股由母公司包銷,並訂明需獲豁免,實際目的,應是越秀有意增購,但不願意全面收購,換言之,大股東希望小股東不認購,大股東可以全部包銷,所持股權增至58.96%。

昨收1.8元,除權後為1.756元,換言之,認購仍划算,但認購必涉及碎股,亦有人避免增加投資,或許有部分股東不作認購,其他股東亦無額外認購權利,因此母公司是有可能增持,但諸多限制而達到增持目的,作風平平。

資產值料高於2元

母公司有意增持,顯然是看好未來,內房股着重資產值,現時以1.61元而買得2元資產,已是有利,況且2元只是帳面值,在母公司心目中,資產值相信遠高於2元。

上半年越地純利下跌41%至3.55億元人民幣,今年銷售目標54萬平方米及79億元人民幣,僅較去年實數增2.5%及14%,至八月底止,已鎖定目標77%,相信全年應可達標,大股東既然有意增購,應是看好,小股東如可負擔,也應認購,但首先要看股價變化,同時看好不一定是短線,而是中長線。

葉心

=============================

這篇寫得不錯
我亦是看篇才知道不能買供股權
換句話
我要買實股再去供股
投機及貪便宜成份大減
明顯大股東不想其他人供
但這更令我想買入這股 :)
公開發售因為是開放予全部人的權利,不是股東獨有,所以一直無供股權。所以你深色字的假設是錯的,他是特別想別人供股。


我其實唔明點解佢叫公開發售

因為根本同供股冇分別,你都係要record date前持有股份,再按10供3比例申請

不過宜家唔俾excess application又冇rights share

其實手法係賤,不過又衰唔晒,起碼廣州越秀冇underwriting fee 收;

如果我冇記錯,海洋中心供股時,母公司(20定4?)包銷係有fee收的

理論上係佢地唔想人供/申請,

估計之後好快有動作
10 : GS(14)@2010-09-16 22:37:32

9樓提及
8樓提及
6樓提及
東方日報
B10 | 產經 | 有數得計 | By 葉心 2010-09-16

有數得計:越地宜認購新股


越秀地產(00123)類似供股,實際是公開發售,但每10股限購3股,每股1.61元,將集資不少於34.4億元,將用作未來收購土地儲備。

認購價1.61元,較公布前1.9元,折讓15.26%,較10日平均價折讓13.9%,較理論除權價折讓12.02%,較帳面資產值折讓19.5%。

新股由母公司越秀企業包銷,其應佔部分已承諾認購,並包銷其餘股份,由於全部包銷可能引致收購責任(現時越秀企業佔46.65%),因此將向證監申請清洗豁免,如獲豁免,將尋求獨立股東批准,這是包銷的主要條款,如不獲批准,越秀將不包銷,亦不發售新股。

越地集資的理由,是為未來收購土地儲備,應無迫切需要,新股是發售,並非供股,因供股權不可轉讓,亦不上市買賣,而新股由母公司包銷,並訂明需獲豁免,實際目的,應是越秀有意增購,但不願意全面收購,換言之,大股東希望小股東不認購,大股東可以全部包銷,所持股權增至58.96%。

昨收1.8元,除權後為1.756元,換言之,認購仍划算,但認購必涉及碎股,亦有人避免增加投資,或許有部分股東不作認購,其他股東亦無額外認購權利,因此母公司是有可能增持,但諸多限制而達到增持目的,作風平平。

資產值料高於2元

母公司有意增持,顯然是看好未來,內房股着重資產值,現時以1.61元而買得2元資產,已是有利,況且2元只是帳面值,在母公司心目中,資產值相信遠高於2元。

上半年越地純利下跌41%至3.55億元人民幣,今年銷售目標54萬平方米及79億元人民幣,僅較去年實數增2.5%及14%,至八月底止,已鎖定目標77%,相信全年應可達標,大股東既然有意增購,應是看好,小股東如可負擔,也應認購,但首先要看股價變化,同時看好不一定是短線,而是中長線。

葉心

=============================

這篇寫得不錯
我亦是看篇才知道不能買供股權
換句話
我要買實股再去供股
投機及貪便宜成份大減
明顯大股東不想其他人供
但這更令我想買入這股 :)
公開發售因為是開放予全部人的權利,不是股東獨有,所以一直無供股權。所以你深色字的假設是錯的,他是特別想別人供股。


我其實唔明點解佢叫公開發售

因為根本同供股冇分別,你都係要record date前持有股份,再按10供3比例申請

不過宜家唔俾excess application又冇rights share

其實手法係賤,不過又衰唔晒,起碼廣州越秀冇underwriting fee 收;

如果我冇記錯,海洋中心供股時,母公司(20定4?)包銷係有fee收的

理論上係佢地唔想人供/申請,

估計之後好快有動作


是啊,在香港好似兩者無分別,但最初目的就是讓其他人申請,但是其他股東不能申請,但現在連大股東都包銷了,超額的也不行,還談這個,所以這問題一定要堵塞,至少一定要不讓別人以這樣的方法行公開發售。

供股權是基於股東優先才有的,公開發售沒有優先權,所以就無供股權。

我都相信是看好,但其已經是落後,加上官方機構,其激進也不及別人,也常看錯,未來應該會落後的
11 : Wilbur(1931)@2010-09-16 22:46:51

10樓提及
9樓提及
8樓提及
6樓提及
東方日報
B10 | 產經 | 有數得計 | By 葉心 2010-09-16

有數得計:越地宜認購新股


越秀地產(00123)類似供股,實際是公開發售,但每10股限購3股,每股1.61元,將集資不少於34.4億元,將用作未來收購土地儲備。

認購價1.61元,較公布前1.9元,折讓15.26%,較10日平均價折讓13.9%,較理論除權價折讓12.02%,較帳面資產值折讓19.5%。

新股由母公司越秀企業包銷,其應佔部分已承諾認購,並包銷其餘股份,由於全部包銷可能引致收購責任(現時越秀企業佔46.65%),因此將向證監申請清洗豁免,如獲豁免,將尋求獨立股東批准,這是包銷的主要條款,如不獲批准,越秀將不包銷,亦不發售新股。

越地集資的理由,是為未來收購土地儲備,應無迫切需要,新股是發售,並非供股,因供股權不可轉讓,亦不上市買賣,而新股由母公司包銷,並訂明需獲豁免,實際目的,應是越秀有意增購,但不願意全面收購,換言之,大股東希望小股東不認購,大股東可以全部包銷,所持股權增至58.96%。

昨收1.8元,除權後為1.756元,換言之,認購仍划算,但認購必涉及碎股,亦有人避免增加投資,或許有部分股東不作認購,其他股東亦無額外認購權利,因此母公司是有可能增持,但諸多限制而達到增持目的,作風平平。

資產值料高於2元

母公司有意增持,顯然是看好未來,內房股着重資產值,現時以1.61元而買得2元資產,已是有利,況且2元只是帳面值,在母公司心目中,資產值相信遠高於2元。

上半年越地純利下跌41%至3.55億元人民幣,今年銷售目標54萬平方米及79億元人民幣,僅較去年實數增2.5%及14%,至八月底止,已鎖定目標77%,相信全年應可達標,大股東既然有意增購,應是看好,小股東如可負擔,也應認購,但首先要看股價變化,同時看好不一定是短線,而是中長線。

葉心

=============================

這篇寫得不錯
我亦是看篇才知道不能買供股權
換句話
我要買實股再去供股
投機及貪便宜成份大減
明顯大股東不想其他人供
但這更令我想買入這股 :)
公開發售因為是開放予全部人的權利,不是股東獨有,所以一直無供股權。所以你深色字的假設是錯的,他是特別想別人供股。


我其實唔明點解佢叫公開發售

因為根本同供股冇分別,你都係要record date前持有股份,再按10供3比例申請

不過宜家唔俾excess application又冇rights share

其實手法係賤,不過又衰唔晒,起碼廣州越秀冇underwriting fee 收;

如果我冇記錯,海洋中心供股時,母公司(20定4?)包銷係有fee收的

理論上係佢地唔想人供/申請,

估計之後好快有動作


是啊,在香港好似兩者無分別,但最初目的就是讓其他人申請,但是其他股東不能申請,但現在連大股東都包銷了,超額的也不行,還談這個,所以這問題一定要堵塞,至少一定要不讓別人以這樣的方法行公開發售。

供股權是基於股東優先才有的,公開發售沒有優先權,所以就無供股權。

我都相信是看好,但其已經是落後,加上官方機構,其激進也不及別人,也常看錯,未來應該會落後的小弟瞎猜,

佢一定係已睇中項目/資產,

否則唔會大費周章搞個公開發售

收足錢,隔一段時間就應該有聲氣
12 : GS(14)@2010-09-18 12:26:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100916464_C.pdf
13 : martin845(1570)@2010-09-20 15:08:26

有些不明白想請教一下
剛才我打給銀行的股票熱線
想問清楚
是否要先買股才有得供以及購買股份的期限
職員答越秀還未公布確切日期

但我見quamnet內有關供股一欄已寫明

除淨日:4/10
截止過戶日期:6/10-12/10
派息日:3/11

我剩係想問下
即係我要幾多號之前買入這隻股份才有權供股呢??
14 : GS(14)@2010-09-20 21:19:59

13樓提及
有些不明白想請教一下
剛才我打給銀行的股票熱線
想問清楚
是否要先買股才有得供以及購買股份的期限
職員答越秀還未公布確切日期

但我見quamnet內有關供股一欄已寫明

除淨日:4/10
截止過戶日期:6/10-12/10
派息日:3/11

我剩係想問下
即係我要幾多號之前買入這隻股份才有權供股呢??


除淨日前1日買,即是9月30日
15 : martin845(1570)@2010-09-20 22:56:09

14樓提及
13樓提及
有些不明白想請教一下
剛才我打給銀行的股票熱線
想問清楚
是否要先買股才有得供以及購買股份的期限
職員答越秀還未公布確切日期

但我見quamnet內有關供股一欄已寫明

除淨日:4/10
截止過戶日期:6/10-12/10
派息日:3/11

我剩係想問下
即係我要幾多號之前買入這隻股份才有權供股呢??


除淨日前1日買,即是9月30日


========

我的理解亦是前一個工作天
不過聽完個職員實牙實齒咁講
我又有d懷疑

16 : GS(14)@2010-10-23 15:33:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101020668_C.pdf
買條虧錢路
17 : GS(14)@2010-10-26 22:18:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101025359_C.pdf
1052 news
18 : GS(14)@2010-12-22 07:39:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101221516_C.pdf
1052買公路
19 : GS(14)@2011-02-18 08:12:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110216344_C.pdf
1052

涉及成立一家合營公司經營梧州港項目的
須予披露交易

建議更改公司名稱
20 : GS(14)@2011-03-12 15:59:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110311130_C.pdf
1052買條路
21 : GS(14)@2011-03-19 17:49:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110316179_C.pdf
1052實際業績增10%,派息有22仙港幣...但是之後買了些蝕本項目,又開始有負債,維持派息和盈利有難度
22 : david395(4434)@2011-03-21 18:20:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110321214_C.pdf

公告及通告 - 末期業績
23 : waisinglau(3738)@2011-03-21 21:00:56

123越秀賺多多都係假不肯派息的公司不買也罷不是我杯茶。
24 : GS(14)@2011-03-21 21:40:33

23樓提及
123越秀賺多多都係假不肯派息的公司不買也罷不是我杯茶。


盤數難明的我一般不買
25 : GS(14)@2011-03-21 22:13:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110321214_C.pdf
123負債重,實際盈利大倒退且不多,得1億多,不派息
26 : GS(14)@2011-04-19 21:59:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110418609_C.pdf
2011 年 3 月 未 經 審 計 營 運 資 料
27 : GS(14)@2011-06-15 22:37:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110615334_C.pdf
2011 年 5 月 未 經 審 計 營 運 資 料
28 : GS(14)@2011-08-11 22:09:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110810236_C.pdf
1052業績實際稍有倒退,負債重

近 期 關 注 的 投 資 拓 展 方 向
本 集 團 將 繼 續 充 分 利 用 自 有 及 外 部 資 源 , 除 繼 續 保 持 對 優 質 高 速 公 路 的 投 資 拓 展
外,並積極考慮其他經營期限更長的交通基建設施項目,優化本集團的資產組合,
增 厚 可 持 續 發 展 能 力 。

本 集 團 將 繼 續 密 切 跟 蹤 國 內 多 個 經 濟 發 展 較 為 成 熟 的 地 區 , 主 要 包 括 :(1)近 年 來
受 益 於 武 廣 高 鐵 帶 來 機 遇 、 經 濟 發 展 較 為 成 熟 , 並 受 益 於 國 家 大 力 政 策 支 援 的 中
部 地 區 ;(2)受 益 於 東 盟 自 由 貿 易 區 發 展 及 珠 三 角 產 業 轉 移 而 帶 來 發 展 機 遇 的 西 部
省 份 ; 及(3)經 濟 發 展 成 熟 程 度 較 高 的 珠 三 角 及 東 部 沿 海 地 區 。

我 們 將 進 一 步 抓 緊 在 目 標 地 區 考 察 專 案 , 發 掘 並 適 時 投 資 於 預 計 回 報 理 想 、 發 展
前 景 看 好 的 項 目 。 同 時 , 我 們 亦 加 強 對 現 有 資 產 的 盤 點 、 評 估 、 挖 掘 及 整 合 , 進
一 步 提 升 優 質 資 產 的 潛 力 , 並 著 力 提 高 標 準 化 、 規 範 化 的 營 運 管 理 能 力 、 提 高 整
體 的 收 益 回 報 。
29 : GS(14)@2011-08-18 22:43:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110817163_C.pdf
扣晒D重估,又扣埋稅,其實都叫大增的,大約賺18億,負債好重
30 : monster7(4561)@2011-08-19 00:18:39

123開始派息喎
31 : GS(14)@2011-08-19 07:22:14

30樓提及
123開始派息喎


派完又抽過,加埋六叔更肯定
32 : nodnod_mat(15408)@2011-08-31 11:32:51

無睇一排,呢隻股跌到得番1.34
33 : GS(14)@2011-08-31 21:06:23

32樓提及
無睇一排,呢隻股跌到得番1.34


唔怕悶的人都喜歡睇報紙
34 : Louis(1212)@2011-09-05 20:44:06

越地估值殘 短線看1.8元 2011年9月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110905/News/eb_ebm2.htm

  【明報專訊】越秀地產(0123)是廣州市的窗口公司,其業務主要從事內地房地產及投資。早前公布的中期業績表現理想,不計算投資物業重估的影響,盈利為9.98億元(人民幣.下同),增長3.5倍,現時市帳率僅0.5倍,由於資產周轉率明顯加快,市場預期股本回報率可持續達到雙位數字,現時估值相當低殘,買入的風險相當低,建議可趁低吸納,短線可看今年4月的1.8港元水平。

下半年9盤齊發 料助銷售

上半年,越地入帳面積30.5萬平方米,收入約48.62億元,同比上升348%,創歷史新高。已預售但尚未入帳面積43.1萬平方米,涉及金額約66.15億元,預計60%未入帳面積下半年可確認。

上半年主要受限購令延伸影響越地的銷售節奏,合同銷售金額為30.74億元,完成全年目標90億元的34.2%。據公司管理層表示,公司將於下半年推售包括江門、煙台、瀋陽及中山等九個新盤,料下半年銷情較上半年理想,有信心合同銷售額可超過全年目標90億元。同時,管理層也預期未來4年內銷售額可突破200億元。基於下半年有充足的貨量推出,九個新盤蓄勢待發,估計下半年的銷售情將大有改善。
......
35 : Louis(1212)@2011-09-05 21:21:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201109051114_C.pdf


越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司於二○一一年九月五日透過其擁有95%權益的附屬公司在公開土地拍賣會上購入位於廣東省廣州市蘿崗區科學城的一幅土地(即「科學城地塊」)。

科學城地塊

科學城地塊佔地面積約89,000平方米,可建築面積約為224,000平方米,收購價為人民幣1,410,000,000元,每平方米收購價為人民幣6,308元。地塊獲批准作住宅用途。

該地塊位於廣東省廣州市蘿崗區科學城,東北側為開創大道,西北側為科翔路,南側為尖峰嶺山體。地塊毗鄰大型高檔生態住宅社區保利林語山莊和萬科城,項目天然綠化較好,自然環境優美,同時空氣清新,視野開闊,具有良好的居住氛圍。

董事會認為,科學城地塊的投資,符合公司「立足廣州,拓展全國」的發展戰略目標,可加快地產業務的發展,增強可持續發展的能力。至本公佈日,本公司的土地儲備由1,046萬平方米增至1,068萬平方米,其中廣州地區的土地儲備由540萬平方米增至562萬平方米。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達㶴
公司秘書
香港,二○一一年九月五日
36 : Louis(1212)@2011-10-12 22:03:55

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈二○一一年九月及十一黃金周未經審計的合同銷售及訂購資料如下:

二○一一年一月至九月合同銷售(未經審計)

二○一一年九月,公司合同銷售面積為8.54萬平方米,合同銷售金額約人民幣12.48億元,按年分別上升64.9%和78.3%,按月分別上升193.5%和339.4%。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111012518_C.pdf
37 : greatsoup38(830)@2011-10-22 10:55:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111021311_C.pdf

1052


2011 年9 月未經審計營運資料
38 : Louis(1212)@2011-10-26 22:56:31

123越秀地產 公告及通告 - [其他]

公佈 - 收購土地

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111026478_C.pdf
39 : GS(14)@2011-10-26 23:43:27

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司於二○一
一年十月二十六日透過其擁有100%權益的附屬公司通過公開掛牌方式購入位於浙
江省杭州市臨安的三幅土地(即「一號地塊」、「二號地塊」及「三號地塊」,統稱「臨
安地塊第二期」),總可建築面積約186,600平方米,收購價合共人民幣396,410,000
元,平均每平方米收購價約為人民幣2,100元。
40 : GS(14)@2011-11-01 07:49:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111030010_C.pdf

協議
董事會欣然宣佈,於二○一一年十月二十九日,買方(本公司全資附屬公司)與
賣方訂立協議。根據協議,買方已有條件同意收購而賣方已有條件同意出售股
權。最終代價將為「人民幣2,730,000,000元-最終經審核負債-(倘適用)經扣除
款項」。由於最終經審核負債於簽署日期尚不確定,故賣方與買方協定人民幣
1,061,549,933.47元作為初步代價。
目標公司主要從事投資、興建、經營及管理尉許高速公路。收購事項完成後,
本公司將透過買方擁有尉許高速公路的權益及經營權,而目標公司連同目標附
屬公司將成為本公司的間接全資附屬公司。
41 : greatsoup38(830)@2011-11-11 14:10:50

2011-11-08 HJ
...
今年2 月,越秀交通成立合營公司,佔51%股權,公司負責興建、管理及經營梧州港項目,註冊資本1.71 億元,該項目預期總投資5.13 億元,已於6 月完成,有五個2000 噸泊位,其中三個是多用途(可裝卸集裝箱),其餘兩個處理雜貨裝卸,年度處理能力198 萬噸(包括6 萬個標準箱),專業估值內部回報率為15.25 %。

投資港口,優點是年期達50年之久,期滿後仍可續期;而投資高速公路,經營期只是30 年,期滿後交還政府,因而選擇投資於梧州港口。

因一級公路收回,對上半年業績有若干影響,盈利只增6.8%,至2.54 億元,每股盈利15.2 分,中期息10 港仙,與上年相同。據報如剔除一級公路的影響,盈利增長應為11.4%,淨債務34.84 億元,淨債務╱總資本比率為30.7%,筆者慣用的淨借貸權益比率為44.3%;收購尉許高速後,比率進一步上升,仍非太高,越秀交通雖是紅籌,但直屬國企,相信可獲銀行支持。

憂經濟放緩公路股偏軟

越秀交通的發展意向,本對其股價有利,但今年的公路股表現平平,雖說發改委五部委聯合對公路專項清理工作,越秀交通表示並無違規,但清理仍未完結,陰霾未散;市場又擔心經濟放緩影響車流量,以致公路股表現一般,即使有發展消息,刺激也只是短暫,是整個行業問題,並非越秀交通獨有。

事實上,越秀交通發展的目標,在於長遠而非短期的業績,如內地經濟一如所料軟着陸,越秀交通不宜看得太淡,可逢低吸納,但應看重中長線,短期表現只是反覆而已。

戴兆
42 : GS(14)@2011-11-26 19:03:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111125520_C.pdf
主要交易
收購一家經營尉許高速公路的
中國公司全部股權
43 : 承天(1379)@2011-12-02 22:02:57

现金流负22亿港元 3年土储投入210亿 越秀地产卖身填窟窿
節錄: 中国最早进行房地产市场改革的越秀地产股份有限公司(00123.HK,以下简称“越秀地产”),虽然备受地方政府的呵护,却很难发展壮大。保守、固步自封,难以走出区域市场,是越秀地产发展缓慢的一个很重要原因。特别是今年前9个月,越秀地产的销售目标完成率只有52.40%。

而只是10月当月,越秀地产就完成年度销售目标的20.02%,但是在这组华丽的数据背后,却难掩越秀地产在大学城区域投入30亿元,却只回笼2.55亿元现金的尴尬;四处抛售物业变现资产,以填补资金缺口,经营活动之现金流入净额仍为-22.36亿港元的窘境。
作为20世纪90年代广州房地产市场“三大家”(广信、珠实和城建)之一:越秀地产的前身,广州城建背景雄厚,资源丰富,主导广州房地产市场久矣。凭借广州筹备“六运会”开发天河体育中心政府圈起的4.5平方公里土地划拨,继而晋升为广州“最大的地主”。

不过,越秀地产的异地扩张,绝非坦途。
更让人费解的是,就在大批开发商迫于住宅市场频遭调控高压,转战商业地产之际,越秀地产却是背道而驰。

截至目前,越秀地产现时总收益中来自物业开发及商业物业的比例各占50%。然而,越秀地产董事长陆志峰于3月21日的年度业绩会上就表示:“希望2015年前商业物业的收益占总销售比重由现时50%降至约20%。”

越秀地产相关人士对时代周报记者表示:“未来我们的主要工作是,培育数量不是很多,却是核心优质的投资物业。在过去3年,我们出售20多亿元的非核心投资物业。这是根据我们公司的特点来出售的。我们的投资物业分布在广州各个地方,比较零散而且回报不是特别高,所以我们将它定义为非核心投资物业。”

即使在大股东越秀集团的支持下,连续3年,在土储上的投入已经高达210亿元,再加上庞大的工程支出款,无疑将使越秀地产的资金链日趋紧张。
此前,为了缓解资金紧张的局面,6月29日,越秀地产与银行订立了一份10亿港元的无抵押3年期贷款融资协议;6月16日,已与一间银行订立一份融资函件,获得最高达5亿港元之无抵押3年期贷款融资;5月26日和4月1日又分别获得总额为8亿港元的无抵押有期贷款融资签订协议和最高达4亿港元的无抵押3年期贷款融资。4次融资贷款,仅融资27亿港元。http://time-weekly.com/story/2011-12-01/120822.html
这对于庞大资金渴求的越秀地产来说,无异于杯水车薪。从其半年报可以看出,越秀地产的资金已经是捉襟见肘。截至6月30日,越秀地产经营活动之现金流入净额却为-22.36亿港元,投资活动之现金流入净额为-9.78亿港元。
全文::
44 : greatsoup38(830)@2012-02-18 18:52:13

2012-2-11 iM

轉攻高效高回報項目

對於今年的銷售目標,越秀地產副總經理朱晨只表示會較去年為高,未有透露具體數字。他指出今年將於9個內地城市推出22個項目,逾半為全新項目,可銷售面積超過100萬平方米。由於這些項目均處於市中心,周邊供應不多,故並無減價壓力。公司去年共推出13個項目,可售樓面80萬平方米。

越秀於1983年開始在廣州開發房地產,累積大量體積細小、零散的在租物業,而這些投資物業現時對於越秀來說是低效和低回報的。過去數年,越秀地產已着手處置這些租金回報和價值不達標的非核心物業。公司於2009年至2011年上半年共出售總值25億元的非核心物業資產,現時仍有40億元市值的非核心物業需要處理。而去年底出售了東方寶泰廣場,預期收益為1.48億元。
....

豐富經驗應對行業冬天

廣州市於2010年底進行國有企業資產重組,政府將另外一家國企建材集團劃入越秀集團,而其在廣州市內的19間工廠,面積約100萬平方米的用地亦劃歸越秀。集團不排除分階段將這些土地儲備注入其上市公司,預計今年內有一至兩幅完成注入。在中央反覆表明不會放鬆對房地產市場調控政策的情況下,越秀集團總經理助理李峰表示2012年仍然會是行業冬天,但行業未來會朝更健康的方向發展。他表示公司見證了內地30年房地產市場的發展,有豐富的經驗和實力應對。集團應對的方法就是加大銷售力度和提高整體項目的性價比,並在投地時採取審慎策略,以確保公司財政狀況穩健。去年公司原定預留60億元買地,但最終只用了 42億元,涉及土地面積為155萬平方米,可見集團已減慢吸納土地儲備的步伐。目前集團擁有土地儲備約1,100萬平方米,當中廣州佔51%,珠三角地區佔19%,土地成本平均為每平方米約2,800元。

積極尋找碼頭作併購

截至2011年6月底,越秀交通基建於國內擁有11個收費及橋樑項目,總長度為287.9公里,期內更成立了一家附屬公司,間接擁有廣西梧州港赤水圩碼頭 51%股權。集團表示未來將積極尋找港口碼頭,此類較長經營期項目的併購機會。公司來自收費公路的毛利率高達69.73%,最近全國首條收費高速公路(位於江蘇省)停止收費,令人擔心公司旗下公路有可能發生同樣情況,越秀交通副總經理潘勇強表示,越秀交通基建旗下的高速公路完全合乎交通部的收費標準,甚至低於該水平。

另外,潘勇強表示公司負債率低且有足夠資金支持收購,但現時收購好項目有難度,原因是東部沿海地區的公路造價較高,每公里需要1億元,令未來收益難以估計。公司未來將集中於受惠於製造業轉移的中西部地區物色收購目標,而目標必須符合投資回報率超過10%的要求,及可於3年內取得盈利貢獻。他表示2009 年以來新收購項目的內部回報率均超過12%。

至於金融證券業務方面,越秀集團副總經理王恕慧表示今年重點發展信託、融資租賃及擔保業務,但由於規模不大,暫無上市計劃。越秀集團目標於2015年集團總資產增加至2,300億元以上,複合年增長率為15%;利潤總額達到超過110億元;而營業收入則達450億元以上。
45 : GS(14)@2012-03-01 22:07:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120301819_C.pdf
業績亮點
總營業收入創歷史新高,約人民幣102.72億元,同比大幅增長47%。
經營盈利約人民幣80.82億元,淨資產收益率大幅提升至25%。
物業銷售再創佳績, 合同銷售金額約人民幣90.54億, 完成全年目標的
101%。
廣州國金中心寫字樓全面交樓,帶來約人民幣47億元的評估升值。
進一步鞏固全國性戰略布局,土地儲備約1,116萬平方米。
項目建設穩步開展,新開工面積159萬平方米,在建面積約396萬平方米。
財務狀況穩健,營運資金充足,與銀行保持良好的信貸合作關係。
未來策略
縮短開發建設周期,提高資產周轉率和淨資產收益率。
打造卓越的營銷能力,再創百億銷售。
提升商業經營能力,推進「地產與房託」常態化的互動。

業績摘要
營業收入人民幣95.69億元(+70%)
總營業收入(含出售投資物業) 人民幣102.72億元(+47%)
經營盈利人民幣80.82億元(+349%)
本公司權益持有人應佔盈利人民幣51.37億元(+459%)
每股基本盈利人民幣0.5533元(+351%)
房地產合同銷售面積60.85萬平方米(+12%)
房地產合同銷售金額人民幣90.54億元(+2%)
總資產人民幣611.96億元(+21%)
股東權益人民幣202.88億元(+28%)
‧ 每股股東權益人民幣2.185元(+28%)

二○一二年,預期世界經濟前景持續不明朗,中央政府將繼續維持對房地產市場
調控的力度,抑制投資投機性購房,進一步鞏固調控成果,將引導市場往健康、
持續、穩定的方向發展。隨著近年中國經濟持續增長,城市化的進程亦步亦趨,
住房存在一定的剛性需求,相信房地產行業仍然是中國經濟的支柱產業,而且將
會繼續拉動內需。因此,二○一二年將是充滿挑戰和機遇的一年。

二○一二年是集團的總體策略從「調整優化發展」階段轉入到「全面提高發展」階段
的第一年,標誌集團的業務發展進入一個新的里程碑。面對極為複雜的經濟形勢
和激烈競爭的房地產市場,本集團對未來發展仍充滿信心,將全面貫徹董事會的
戰略部署,以「苦練內功促提升,積極應對求發展」為工作主題,穩定增長,控制
風險,有所作為,著力打造產業發展新格局,努力為實現「全面提高發展」的目標
夯定堅實基礎,確保在新的歷史起點上取得新突破。
在經營管理方面,本集團將會積極謀求發揮全國內房獨有的「地產開發與商業投
資」並行結合的雙平台優勢,著力增強商業經營能力,推進「地產與房託」常態化
的互動,冀能取得開發與商業營運雙輪驅動的均衡發展。此外,本集團也會綜觀
房地產市場發展的趨勢,結合購房者的消費態勢,在產品設計上融入低碳化、智
能化和人性化的理念、技術和要素,打造新型、優質和高端的物業產品。同時,
本集團將會繼續密切關注市場的動態,加快對市場變化的應對,保持開發節奏適
度平穩,做好財務風險管理,確保現金流穩定健康,並且不斷提高資產和經營的
品質,為股東和社會帶來更優厚的回報。

全部靠重估同外匯、特殊、一次過賣物業所得,實際蝕幾千萬,轉盈為虧,交稅交晒,負債重
46 : GS(14)@2012-03-01 22:09:30

未來展望
二○一二年,無論是全球經濟形勢還是國內的房地產市場,都存在較多不確定因
素,本集團將會密切留意市場的發展動態,因時制宜地調整公司策略。本集團二
○一二年的核心工作如下:
縮短開發建設周期,提高資產周轉率和淨資產收益率。
本集團將會繼續積極探索加快項目開發速度的新途徑,進一步提高開發建設能力,
強化項目計劃科學性,加強各方統籌協調力度,儘量降低項目開發週期,以提高
資產周轉率和淨資產收益率,爭取達到標杆企業水準。預計二○一二年新開工面
積約186萬平方米,竣工面積約101萬平方米。
打造卓越的營銷能力,再創百億銷售。
銷售在整個房地產開發週期是關鍵的一環,特別在當前嚴峻的房地產市場環境之
下,銷售能力的培育和打造是支撐核心競爭力和可持續發展能力的一項非常重要
的內容。本集團將會進一步明確行銷策略,確立有別於其他領域的銷售體制和機
制,整合內外部行銷資源,積極引入外部優質房地產仲介機構,加快樓盤去庫存
化速度和加大非持有商業物業的銷售力度。
本集團預計二○一二年平均可供銷售面積約145萬平方米,結合目前房地產市場
環境和公司情況,二○一二年合同銷售目標初定為96萬平方米和人民幣100億元。
預計二○一二年推出8個新項目,包括財富公館、星匯文宇、星匯文翰、廣州番
禺南區項目、中山星匯雲錦、中山星匯雋庭、武漢礄口項目、杭州臨安項目,而
現有在售項目亦將會有新組團陸續推出,為再創百億銷售的目標提供了堅實的基
礎。
提升商業經營能力,推進「地產與房託」常態化的互動。
在大力推進住宅物業發展的基礎上,本集團還會繼續提升商業經營能力,建立商
業運營平台,積極推進「地產與房託」常態化的互動。集團兩大核心商業物業:預
計廣州國金中心寫字樓二○一二年的出租率達80%,國金中心內的四季酒店預計
在二○一二年第二季度開業運營,而公寓部分也將於第二季度後交付使用。財富
天地廣場的招商工作要有較大的突破,預計於二○一二年開業運營。
低成本擴張,繼續推進全國性戰略佈局。
本集團將會繼續發揮在土地儲備途徑多樣化的優勢,結合自身的資金情況,以增
持廣州核心區域優質土地資源為戰略立足點,審慎挖掘具有發展潛力和良好投資
效益的項目,探索各種收購方式,低成本、適度地增加優質土地儲備,力求形成
住宅開發用地與投資物業用地比例合理,全國地域分佈得當的格局。
47 : GS(14)@2012-03-04 14:27:59

http://sddr2010.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
個人近幾天稍縮窄了關注面,內房仍然是主題之一。

Jazzf兄收市後跟我談過#123,因為帳面盈利勁升數倍,好誇張,不過我猜估到極可能是投資公允值有大幅提升。回家後粗略看了一遍業績,果如是,核心銷售盈利約為16億元人民幣,但國金中心的估值非常「恐怖」,升數十億元,導致帳面盈利颷升至51億元。

兩年多前留意過這隻股份,那時特別注意到的就是其國金中心的價值。該中心之於廣州,頗像國金二期之於香港的中環,是當地的頂級。

主要有一點不明白,純粹的帳面值的重估,為何足以導致稅項同時颷升至30多億元,而報表內的解釋是恰恰跟國金中心的估值上升有關。摸不着頭腦,純粹非現金性的資產淨值的重估,為何要交稅?抑或這批稅項也是「虛」的、純帳面形式的,等他朝真正售出交割了才正式畫撥給政府?而現在的情況好像是,一落成了,就得勁交稅……奇。

不過怎說也好,越秀這次大籮大鼓地告訴了投資者:我很值錢!

以窗口公司而言,#123算是近兩三年最有為且幹得最清脆利落的了,大手筆搞轉型,風風火火,雷厲風行,擁有甚優質資產,時不時割賣一些價值較低的被定為非核心資產的項目,到處攻城掠地,把觸手伸至不少廣東以外的城市,而且似乎都能取得一些較好的地塊。

不知市場如何看待這次業績。總的來說是彰顯了其本身潛藏的價值,而且,擴張速度和毛利率都算不錯……

雖然核心市盈率在一眾內房股中並不算低,不過比對其潛在資產淨值有相當大的折讓,而且沒有倒閉的風險……未嘗不是內房股中另一隻選擇。
...

Jazzf Y 提到...

  謝山頂兄。

  因為持股123的「朋友」其實是女朋友的媽媽,所以收市後見到出左份帳面咁好的業績就先「打電話問功課」。

  交稅那邊多了的二十億就是遞延稅當中那項暫時性差異的產生及轉回,讀書時不是修內地稅,但就我的認知遞延稅是稅局根據公司的帳面盈利來估算的,這樣做希望不會引致一年今年重估帳面盈利大增,下年如大跌蝕錢沽出令帳面出現虧蝕卻要交重稅的情況,所以就在重估時同年計埋稅就比較「合理」,這應該只是會計的數字遊戲而已,本期實際稅額交的是六億七千幾萬才對。

  p.s.資料是個人記憶也不知有沒有錯。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120301819_C.pdf
本公司及附屬公司
本期稅項
 香港利得稅25 3,767
 中國企業所得稅262,669 163,364
 中國土地增值稅415,094 150,182
 代扣企業所得稅- 49,297
 過往年度(超額撥備)/撥備不足(6,501) 1,900
遞延稅項
 暫時性差異的產生及轉回2,050,863 621,100

 未分派盈利的代扣企業所得稅385,767 31,639
3,107,917 1,021,249


稅項
截至二○一一年十二月三十一日止年度,本集團的稅項支出約人民幣31.08億元,較去年的人民幣10.21億元大幅上升204%。主要是本年度確認收入及投資物業重估公平值增值較去年大幅增加所致。

按: 分派盈利都要交,所以實際應該大約10億,其實新會計準則是唔使計呢項稅,賣那時先計,所以他唔用新方法真是有點奇怪,特別他這樣需要錢的時候
48 : GS(14)@2012-03-24 14:34:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120321262_C.pdf
業績亮點
‧ 營業收入人民幣13.22億元,再創歷史新高。
‧ 中西部項目增長強勁:廣西蒼郁高速、湖北漢孝高速、陝西西臨高速的路費
收入同比雙位數高速增長。
‧ 簽約收購優質高速公路:於二○一一年十月底簽約收購河南尉許高速(預期
於二○一二年完成收購),項目目前已實現盈利(詳情請參考二○一一年十一
月二十八日公布的通函文件),經評估的內部收益率(IRR)高達14.78%。
‧ 自二○○九年起加速併購,控股項目由2個增加至8個,遍佈全國七省(市),
基本達成公司「三年資產倍增」目標。淨資產收益率(ROE)由二○○九年的
5.02%穩步上升到報告年度的7.04%。
‧ 資產結構調整效果顯著:二○一○年十月底退出廣州地區一級公路後,本集
團控股的公路項目已全為優質高速公路。
未來策略
‧ 仍專注於優質高速公路項目的投資併購,重點關注受益於國家政策大力支
持、經濟發展迅速且受益於產業轉移的中、西部省份。
‧ 堅持對項目的「標準化、規範化、精細化」營運管理。
‧ 通過收購優質資產,進一步優化公司整體的資產組合,著力持續提升淨資產
收益率(ROE)。

業績摘要
‧ 路費收入人民幣13.22億元(+5.5%)
‧ 來自道路收費的毛利人民幣8.865億元(+14.9%)
‧ 來自道路收費的毛利率67.1%(+5.5個百分點)
‧ 本公司股東應佔盈利人民幣5.582億元(+4.4%)
‧ 每股基本盈利人民幣0.3336元(+4.4%)
‧ 總資產人民幣161.5億元(+16.6%)
‧ 本公司股東應佔權益人民幣79.0億元(+1.5%)
49 : GS(14)@2012-03-24 14:34:38

1052
董事會建議派發二○一一年度末期股息每股0.14港元,相當於約人民幣0.1139866
元(二○一○年:每股0.12港元,相當於約人民幣0.101237元),連同已派付之中
期股息每股0.10港元,相當於約人民幣0.0825196元,報告年度內的股息總額為每
股0.24港元,相當於約人民幣0.1965062元,全年派息率相當於58.9%。(二○一○
年:58.4%)
50 : GS(14)@2012-03-24 14:35:12

行業政策
根據「五部委通知」開展的第一階段收費公路調查摸底工作在報告年度末結束,各
省調查結果顯示收費公路行業普遍存在負債比率高、資金壓力大的問題,預期大
幅度下調收費標準的可行性和操作性並不高。目前,各省已陸續公佈收費公路清
理方案,我司在各省投資的項目基本不涉及被清理整頓範圍。廣東省政府於二○
一二年一月八日下發《廣東省收費公路專項清理工作實施方案》(簡稱《方案》),要
求統一全省收費標準、嚴格執行一類至五類車的收費系數標準,並要求互通立交
平均匝道長度析半計入收費里程。本集團所投資於廣東省內的高速公路收費標準、
收費係數均均符合《方案》規定,預計個別項目的匝道收費里程或受調整,但預計
總體影響不大。
廣東省未來可能陸續出台兩項政策,即廣州市環城高速對外籍貨車限行,以及廣
東全省實施計重收費,預計兩項政策將有望促進本集團投資的廣州北二環高速、
廣州西二環高速的路費收入明顯增長。
項目營運展望
在中、西部省份經濟持續快速增長的預期下,廣西蒼郁高速、湖北漢孝高速、湖
南長株高速、河南尉許高速(尚待審批完成)等優質高速公路項目的收入及利潤貢
獻將逐步提升。而位於廣東省內的項目,如廣州北二環高速、虎門大橋、廣州北
環高速、汕頭海灣大橋等,已相對成熟,仍將是本集團穩定利潤的主要來源。
投資拓展
本集團未來仍專注於優質高速公路項目的投資經營,並密切關注下列區域的投資
機遇:(1)經濟發展成熟度較高的珠三角地區;(2)近年來,經濟發展凸顯巨大潛
力,並受益於中央政府政策支持、東部沿海地區產業轉移帶來發展機遇的中、西
部省份。
本集團仍然看好中國內地的交通基建投資機遇,將充分利用中國內地及香港兩地
融資平台的優勢,充分利用內、外部資源,合理、適度地提高財務杠杆,伺機收
購優質的項目,優化整體資產結構,提高本集團的資產盈利水平和股本回報水平。
51 : GS(14)@2012-03-24 14:38:59

盈利少3%,至6.3億,負債一般
52 : GS(14)@2012-04-09 16:46:20

2012-04-05 HJ
...
盈利有望雙位數增長越通現價3.85 元,核心O11倍,息率6.23%,條件合理,而今年已有增長點,虧損中的清連高速及湖南長株高速經營逐漸改善,均有利未來增長。可以注意的是,越通已維持穩定的股息比率,去年為58.9%,前年為58.4%,相信未來的股息增長與盈利同步。

去年越通的核心盈利雖無增長,而今年將會改善,有望達致雙位數字增長,但仍待估計中的條件落實,包括可能的計重收費及可能的個別項目通道收費里程調整,因而股價上升約10%後表現回順,是由於收費公路的政策仍未完全明朗,理論上可以看好,但不必急進,不妨候股價橫行時吸納,並以中線為主。

戴兆
53 : greatsoup38(830)@2012-04-29 11:38:11

http://www.blogger.com/comment.g ... 5987945509327459549


#604比之於#123,主要是執行力相對較弱,開發進度不知為何有「慢人一拍」的感覺。不過現價相信已經過於折讓,無論怎樣算也不該是目前這個價格。#123過去兩年左右是幹得不錯的,一年多兩年前,我到其網站看其宣傳短片,有「嘩」的感覺,比較有朝氣。平均而言,越秀比深控較能搶到較佳的地皮,但深控的土地成本則是相當便宜。
54 : skfv(15984)@2012-05-05 14:54:59

湯sir, 差唔多半個月啦, 405入得貨未呀?
55 : GS(14)@2012-05-05 14:56:45

54樓提及
湯sir, 差唔多半個月啦, 405入得貨未呀?


我想要逐月投入先得...預輸10-20%先啦
56 : skfv(15984)@2012-05-05 14:57:41

即係點呀? 而家入要預計輸10 - 20%?
57 : greatsoup38(830)@2012-05-05 15:02:05

56樓提及
即係點呀? 而家入要預計輸10 - 20%?


是啦...10%啦,所以定額買住先
58 : skfv(15984)@2012-05-05 15:08:03

我讀晒味皇兄, 其他名家既blog, 但出既結論係, 其實佢地d大廈既地段都好靚, 但奈何唔可以好似領匯咁扑爛晒重新裝修, 吸引d大公司來租(寫字樓另計啦),

同埋佢地有幾個場都差唔多租爆, 係有一個零零舍舍好低出租率, 所以, 應該可以逐小咁買
59 : greatsoup38(830)@2012-05-05 15:09:24

58樓提及
我讀晒味皇兄, 其他名家既blog, 但出既結論係, 其實佢地d大廈既地段都好靚, 但奈何唔可以好似領匯咁扑爛晒重新裝修, 吸引d大公司來租(寫字樓另計啦),

同埋佢地有幾個場都差唔多租爆, 係有一個零零舍舍好低出租率, 所以, 應該可以逐小咁買
有剩錢就買囉,無剩錢就買潛力大D的
60 : skfv(15984)@2012-05-05 15:10:35

咁愛高算唔算潛力大呀?
61 : greatsoup38(830)@2012-05-05 15:11:41

60樓提及
咁愛高算唔算潛力大呀?


無405 咁好囉
62 : greatsoup38(830)@2012-05-12 21:18:15

http://sddr2010.blogspot.com/2012/05/blog-post.html

越秀,仍未復牌,要看「內容」如何。若報章的報導不假,估量,一方面是要套利(國金帳面值狂升,但市場不視之為實質的利潤,真是「不識貨」^-^,所以要套成現金,「實現價值」,讓投資者興奮一下?),一方面想積極減債,希冀在行業處於低潮時利用其特殊地位進一步搶佔市場。密切關注中。不過相對而言,個人暫時會把更多的資金配置給予中宏,除非有特殊的驚喜。
63 : greatsoup38(830)@2012-05-19 16:55:16

http://www.blogger.com/comment.g ... 1597629454181013779
夢兄謬讚!

個人目前現金佔組合比重約兩成半,而廣藥則仍佔股票組合的三成半至四成比重;因對持有的股份有較強信心,所以持倉不低,但不排除若預期大市再惡化下去的話輕量再減點磅以備撿拾更便宜的貨。

內房股其實平均過去數天至一兩個星期已有一定程度的回調,當中或許中海外、中宏等數股跌幅較小一點,而#123則是創一年新高後停牌(希望套現國金一事成真,估量市場到時的反應不壞)。我維持近日的猜估,即,今年全年大部分內房企業的銷售量難以達標,只有大概不到三分之一可以完成任務,個別的或能超標,受競爭力、項目落成地段、售價所影響。全國幅員很大,難以就未來的房價走勢一刀切,以未來一兩年而論,估量一些非熱點城市的房價未必跌得深(因為或許本來不算太高),但熱點城市中的非理想地段很可能比對去年高峰期下挫動輒兩成甚至五成,如此將殺死部分房企,但不足以讓大部分上市的內房滅亡。

無法猜估這波跌市何時終止或再跌多少,內房股的價格無疑已貼現了不少悲觀的預期,但能否獨善其身或者跌幅平均有限,暫未敢斷言,因為大市真要瘋就甚麼都可能發生。

由於特別關注其競爭力、增長潛力、執行力、毛利率、生存能耐和帳目的可信度,所以在這一波跌市之前我開始較側重於#81和#123。#604相對來說或較考驗持貨者的耐性,因為沒有像其他中大型內房一樣幾乎每月公布銷售數據(這一點讓投資者不喜),無法跟張化橋任財官時那樣事事向投資者坦白言明,前段時間又有人士變動,但資產折讓很大,忘記它收息並等待他朝「價值」的回歸,是一個選擇;我前不久純粹是基於機會成本方面的考量而暫且捨棄之。而恒大#3333,今早則是反彈力度太弱而拋之追入廣藥再獲利。

人行這次調降存準率給市場看「穿」了,沒達到「預期」效果(加上歐債危機的復熾)。真實的通脹數據,我一直視之為一個「謎」或「謊言」,懷疑中央「有苦自己知」。而且像謝國忠等人之前所說的那樣,若大放水,之前一切的調控成果可能便付諸東流……關鍵似乎在於,中央評估歐洲方面的情況到底有多壞……
64 : Clark0713(1453)@2012-05-28 16:30:47

#123 & #405

聯合公佈 (I) 越秀地產股份有限公司有關廣州國際金融中心的非常重大出售事項; (II) 越秀房地產投資信託基金有關廣州國際金融中心的非常重大收購事項及關連方交易; (III) 越秀房地產投資信託基金的基金單位配售; (IV) 持續關連方交易; (V) 建議修訂越秀房地產投資信託基金的信託契約; (VI) 股東及基金單位持有人登記冊暫停辦理過戶登記;及 (VII) 恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120528132_C.pdf
65 : GS(14)@2012-05-28 23:00:43

真是自己作大個數叫股東受,我唔贊成可以管理費用單位折
66 : Wilbur(1931)@2012-05-28 23:07:25

睇少隻

唔係話佢唔好,不過單DEAL要慢慢消化

加上每年有1.9999%新增單位溝淡

寫字樓出租率得50%

酒店同服務式住宅都未開業
67 : GS(14)@2012-05-28 23:08:50

66樓提及
睇少隻
唔係話佢唔好,不過單DEAL要慢慢消化
加上每年有1.9999%新增單位溝淡
寫字樓出租率得50%
酒店同服務式住宅都未開業


他D單位分幾年畀,攤薄是逐層來,我最不滿是他賤價批單位給投資者,可以1供1嘛,咁公平好多
68 : GS(14)@2012-05-28 23:09:18

那個物業最大租戶是越秀,我反對這交易
69 : Wilbur(1931)@2012-05-28 23:14:39

67樓提及
66樓提及
睇少隻
唔係話佢唔好,不過單DEAL要慢慢消化
加上每年有1.9999%新增單位溝淡
寫字樓出租率得50%
酒店同服務式住宅都未開業

他D單位分幾年畀,攤薄是逐層來,我最不滿是他賤價批單位給投資者,可以1供1嘛,咁公平好多


DPU唔跌多過0.018只是保証1年吧?

我唔信佢D數,加上我唔鍾意撈埋酒店同SERVICE APARTMENT
70 : GS(14)@2012-05-28 23:19:57

69樓提及
67樓提及
66樓提及
睇少隻
唔係話佢唔好,不過單DEAL要慢慢消化
加上每年有1.9999%新增單位溝淡
寫字樓出租率得50%
酒店同服務式住宅都未開業

他D單位分幾年畀,攤薄是逐層來,我最不滿是他賤價批單位給投資者,可以1供1嘛,咁公平好多

DPU唔跌多過0.018只是保証1年吧?
我唔信佢D數,加上我唔鍾意撈埋酒店同SERVICE APARTMENT


真是好PK,搞Service Apartment,人多錢少,好心搞到似1881咁啦
「預測期間」指由二○一二年一月一日起至二○一二年十二月三十一日止期間
71 : GS(14)@2012-05-28 23:20:14

現在真是搞到太複雜
72 : Wilbur(1931)@2012-05-28 23:25:17

71樓提及
現在真是搞到太複雜


等出CIRCULAR計計數

不過瓜多過菜
73 : GS(14)@2012-05-28 23:33:32

72樓提及
71樓提及
現在真是搞到太複雜

等出CIRCULAR計計數
不過瓜多過菜


我都覺,成本300幾頁都有
74 : Wilbur(1931)@2012-05-28 23:41:55

73樓提及
72樓提及
71樓提及
現在真是搞到太複雜

等出CIRCULAR計計數
不過瓜多過菜

我都覺,成本300幾頁都有


黎黎去去幾個PARAGRAPH

重重覆覆

不過APPENDIX I II III IV VI...N...都去左100幾頁...
75 : GS(14)@2012-05-28 23:43:08

74樓提及
73樓提及
72樓提及
71樓提及
現在真是搞到太複雜

等出CIRCULAR計計數
不過瓜多過菜

我都覺,成本300幾頁都有

黎黎去去幾個PARAGRAPH
重重覆覆
不過APPENDIX I II III IV VI...N...都去左100幾頁...


可能今次公告一份,函件又幾十頁,Appendix又幾份的Audit Report,又估值報告、之後又是一堆唔知乜...
76 : greatsoup38(830)@2012-06-03 11:40:14

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/05/blog-post.html
山頂洞人 提到...

  Emma不用客氣!

  #123市前交易價下跌。看這宗交易,大致上幾乎是雙贏的局面。越秀房託以折讓價取得優質資產,收入有一定保證,也有利他朝取得更佳的借貸。#123可藉此減債,又套得一筆現金,有利在目前較低迷的狀況下更廉價取得更多的土儲,加快發展速度。不過停牌前已較大幅跑贏大市和同行,也許要稍「追跌」,但反也更具吸引力。


遲D計埋條數你睇,一睇就知搵笨
77 : Wilbur(1931)@2012-06-03 11:58:10

76樓提及
http://sddr2010.blogspot.hk/2012/05/blog-post.html
山頂洞人 提到...
Emma不用客氣!
#123市前交易價下跌。看這宗交易,大致上幾乎是雙贏的局面。越秀房託以折讓價取得優質資產,收入有一定保證,也有利他朝取得更佳的借貸。#123可藉此減債,又套得一筆現金,有利在目前較低迷的狀況下更廉價取得更多的土儲,加快發展速度。不過停牌前已較大幅跑贏大市和同行,也許要稍「追跌」,但反也更具吸引力。
遲D計埋條數你睇,一睇就知搵笨


係咪佢已經成呢做財演?
78 : greatsoup38(830)@2012-06-03 12:01:12

77樓提及
76樓提及
http://sddr2010.blogspot.hk/2012/05/blog-post.html
山頂洞人 提到...
Emma不用客氣!
#123市前交易價下跌。看這宗交易,大致上幾乎是雙贏的局面。越秀房託以折讓價取得優質資產,收入有一定保證,也有利他朝取得更佳的借貸。#123可藉此減債,又套得一筆現金,有利在目前較低迷的狀況下更廉價取得更多的土儲,加快發展速度。不過停牌前已較大幅跑贏大市和同行,也許要稍「追跌」,但反也更具吸引力。
遲D計埋條數你睇,一睇就知搵笨

係咪佢已經成呢做財演?


他應該未,不過他睇得報紙多,給洗腦也說不定
79 : cambo(29079)@2012-06-03 19:49:32

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120530/16380653
Apple Daily 30/5/2012
立論:越地賣商廈越房啃唔落?
林少陽

越秀地產(123,以下簡稱越地)及其聯營公司越秀房產信託(405,以下簡稱越房)前晚發表聯合公告,前者以總代價88.5億元(人民幣.下同),出售持有98.99%的廣州 IFC商業物業的 Tower Top予後者。

越房獨立股東未必就範

本欄初步分析相信,交易對越地有利,對越房則頗為負面。因此,理論上,投資者在越地復牌後股價上升,而越房則應該下跌。
頗為出人意表的是,復牌之後,兩間公司的股東,都不約而同地在市場沽貨。究竟,越地的股東怕甚麼?
他們可能就是怕這單交易,對越地的股東太「筍」,驚越房的獨立股東不肯就範。
由於交易價值佔越房最後可行日期淨資產逾1.73倍,以及停牌前市值逾2.5倍,此項關連交易須於特別股東大會,由獨立投資者以簡單大比數通過始能生效。
我想了很久,還是不太明白,越房的獨立股東怎可能會樂於接受這個高風險、低回報的注資建議?
扣除越地收取越房實物基金單位所得及相關交易費用,越地淨套現金額約40億元,同時將越地於 Tower Top的45億元債務轉移到越房的賬目之中。而根據公告文件,越地從是項交易,將帶來大約5億至7億元的出售資產收益。
截至2011年底止,越地總股本約207億元,而總帶息銀行借貸高達228億元,扣除48億元手頭現金,淨借貸仍然高達170億元,淨借貸/總股本比率高達81.8%。

倘過關 越地可大幅減債

一旦建議獲通過,越地的總股本將增加5億至7億元,至最多215億元,而淨借貸將減少至85億元,淨借貸佔總股本比率,將由原來的81.8%,大幅改善至40%。
交易文件披露,廣州 IFC項目估值約153.7億元, Tower Top佔98.99%權益約值152億元。交易作價88.5億元,連同承擔項目債務,總作價實際高達134.4億元,收購作價較估值折讓略高於12%。
項目總建築面積約45.7萬平方米,相對交易總代價134.4億元,每平方米作價不足3萬元。該項目目前只有六層商場全面出租,而總數58層的寫字樓出租率只有52%,至於總數達658間房的酒店及服務式住宅,將於今年7月開始營運。
截至去年底, Tower Top的現金稅前溢利只有大約4275萬元,若扣除25%利得稅,稅後淨利潤估計只有3200萬元。相對項目作價,估值約為去年盈利的417倍。
由於寫字樓只有約五成出租率,而酒店及服務式住宅仍未啟用,上述市盈率計算方法,可能意義不大,但很明顯,交易將大幅減低越房未來的派息能力,越地亦只能保證,本財政年度的每基金單位可分派股息( DPU)淨減少不多於0.018元,相對去年按年減少8.35%。
以該項目寫字樓及零售物業目前平均租金每平方米6.1元,以及酒店及服務式住宅每年「保證租金收益」不少於2.68億元計算,整個項目於成熟期,每年租金收入亦不多於7.8億元,若假設平均出租率為90%,每年租金收益將是7億元,扣除因收購而增加的57億元債務利息開支、行政、管理及稅項開支,因收購得來的可分派收入,怎計也不大可能超過2.3億元(原有資產每年產生的可分派總收入)。


但是,因為這單收購,以昨日收市價計算,越房將至少發行26.5億股新股,佔已發行股本近2.5倍。簡單講,這單收購對越房的股東來說,明顯是「唔啱數」。
80 : cambo(29079)@2012-06-03 19:50:32

林少陽's comment is much more sensible than other commentators.
81 : cambo(29079)@2012-06-03 19:53:24

I sold all my 405. Wait and see. What will happen one, two, ..... years later. Time can prove the truth.
82 : GS(14)@2012-06-04 00:20:43

山頂洞人 提到...

Vinda,關於#123,有空可以參閱其2011年業績推介資料:

http://www.yuexiuproperty.com/upload/file/20120312133243373.pdf § ¶

個人近月除#81外較看重它,粗略說,大概因為:

1. 雖不像#688和#1109這種央企所背靠的實力那麼雄厚,但始終是廣州市政府的窗口公司,在吸納土地、借貸等方面比對其他大部分同行有優勢。而像北控和上實,似乎不善於弄地產,深控則似乎內部更官僚效率較低,惟獨越秀地產在地產這個行當內善於把握機會而且具備相當的執行力;該企業自2009年、2010年左右開始煥發這方面的活力和魅力。

2. 土儲成本不算特別低,但平均而言(因為)地段較佳,尤其是商業物業,像剛「套現」的國金,還有未來的三個項目,都相當值錢。

3. 以內地企業而言,獨一無二地擁有房託。這玩意兒在這一波賣國金事件中,充分發揮這種組合的優越性。快速地建成富升值潛力的商業物業,然後把它注入房託,充分凸顯其「價值」,套得資金後又開始新一波的發掘和套現,提升資產收益率,且又能藉持有房託權益而長久取得利息收入和克享物業升值的好處。一種極佳的財技,簡直羡煞同行!

4. 建房賣房的執行力不錯,又能保持不算低的純利率,具備較穩定的增長動力。

5. 現在藉套現國金,較大幅地削減了負債,也降低了本身的平均借貸息率。等於卸掉了一些包袱並提升了腳力,保證較佳的前進速度。


因此,個人覺得,除#81以外,是中型內房目前的第二選擇。其他照察的內房,要不市值較大始終有點懷疑其未來長年的增長速度,要不總有一些瑕疵在特殊的地產環境之下難以徹底放心(當然也有一些是個人沒留意或者看不透的)……停牌前已創出一年新高,現在幾乎所有同行的股價都低於年內高點,所以市場或以此作為今天「壓價」的藉口。不過除非後市相當極端地差勁,估量年內未來日子仍可以輕易地創出新高……

當然,個人不敢保證現價的越地未來某段時日股價攀升的幅度必定高於其他絕大部分同行。^-^
2012年5月29日下午5:21
83 : david395(4434)@2012-06-04 07:24:27

越房:穗IFC交易 非「輸血」越地
曾獲出價150億洽 探互動模式

市值36億元的越秀房託(00405),擬斥約90億元(人民幣,下同)「鯨吞」母公司越秀地產(00123)旗下廣州國際金融中心(IFC),越房董事長梁凝光接受專訪時再次否認「泵水說」。

「如果我們驚(越地資金緊張)的話,早就以150億元,(把IFC)賣給另一間內地公司了。哪還要這麼麻煩,為這單交易再付2億元交易費?」

市場曾揣測,越房此時購買仍未發展成熟的IFC,是因越地資金緊張急需「輸血」。但梁凝光強調,由越地發展項目,成熟後再注入越房,是集團致力發展的互動模式。

競購系外項目遭搶走

他更無奈指出,過去亦試過購買非母公司項目,但因房託規模小、募資難、需時長,曾屢遭「截糊」。公司曾參與北京投標,雖然出價較高,但礙於資產負債比例45%的上限,要股東特別大會批准,才能通過供股或配股籌資,需時較久。

「投標無非一個比價錢高,一個比快,結果競爭公司出價比我們低,但因為快而拿到了項目。在上海又是如此,我們看中淮海路一個項目,盡職審查都已做好……結果又被同一間公司捷足先登。」經再三思考之下,越房決定向新加坡嘉德置地(CapitaLand)學習,由母公司注入項目。

同區寫字樓需求仍在

但IFC寫字樓截至3月底的出租率僅為52%,而當今經濟環境充滿挑戰,廣州寫字樓供應量又大,回報率究竟能否迅速提升?投資者關係總監夏恒良指,珠江新城今年將新增60幾萬平方米供應量,但當中一半為自用或早已獲預租,實際供應量僅30萬平方米;外加珠三角區有大量公司擬來廣州設立總部,相信需求仍在。

越秀預測,交易若成功,今年每基金單位分派攤薄不逾1.8分,相信隨着IFC日漸成熟,未來攤薄會逐漸收窄;而擬作出的每股6.35分特別分派,料可以彌補未來2至3年可能出現的攤薄,梁凝光對通過股東特別大會充滿信心。

談及為何選擇配股而非供股,梁指,了解小股東中不少是重視分派的長者,故不會向其拿錢,「不可以傷害小股東」;至於為何不予小股東優先認購權,「想過AB股啊,派紅股啊,甚麼都研究過,但交易太複雜,實在不敢加。」

撰文:應毓華
84 : david395(4434)@2012-06-04 07:40:35

越房轉移資產 睇長線

越秀系兩公司早前宣布「資產轉移大法」,市值約37億元的越秀房託(00405)用多項財技,將估值達153億元(人民幣‧下同)的廣州國際金融中心(GZIFC),從越秀地產(00123)手上買下,越房被指「蛇吞象」之舉不僅壯大資產,也惠及越地套現逾40億元。但越房主席兼執董梁凝光強調,交易非為玩弄財技或巧取小股東權益,而是為長遠發展。
租/售   租  售  搜尋
地區  
地點  
樓盤由GoHome.com.hk提供
相關新聞

  穗商廈空置或被高估

關鍵字
越秀房託基金
熱門:
升學顧問 減肥瘦身 海外升學
課程 幼兒課程 電話系統
市場推廣 婚紗攝影 網上商店
禮品 花籃 核數
商標 冷氣工程 英語
興趣班 不織布袋 五金廢料
會計 專業化妝 印刷
脫髮 宣傳方法
我的瀏覽記錄

  細鱷收貨 候噬博士蛙 (今日)
  證監狙擊 不實招股書 (今日)
  基金掟貨22億 未敢撈底 (今日)
  淡友話事 港股絕境 (今日)
  清除記錄

是次越房購入價為估值「八七折」,梁凝光指早前有海外財團以足價洽購GZIFC,「若越地為錢,賣給它就乾手淨腳」,為了越房能買下該物業,越秀集團花盡心思,越房除向銀行借貸12億元,越房又增發54億元基金單位,當中36%支付越地,餘額24億元以遞延基金單位方式支付引入機構投資者。

梁凝光承認本次交易攤薄小股東權益,但他說「若要溝淡小股東股權,簡單供兩次股就可以,唔使搞咁多嘢」,原因是引入重大資產,每股淨值明顯增加,集團亦計算過,交易後越房本年基金單位分派較交易前少1.8分,故越房會為交易進行特別分派4,300萬元,即每基金單位6.35分,每手基金獲63.5元。
冀購併資產來收租

梁凝光希望集團未來發展有突破,現時房託基金增長,一是依賴租金和物業價值上升,這可隨市場自然增長或翻新物業來增加租值,其二是靠購併更多資產來收租。然而,越房過往只靠廣州內五個物業營運,規模較細,要「買嘢」籌錢往往被其他較強對手捷足先登。

梁凝光透露,越房過往曾兩次洽購資產都失敗而回,其中一次是投標本港前上市房託睿富的北京佳程廣場,因向越房股東供股集資而需召開股東大會等程序,錯失先機。另一次是擬購上海環海路商場寫字樓物業,已耗逾百萬元律師費做盡職審查,惟銀行審批貸款太慢,又輸了給淡馬錫。

若今次完成購買GZIFC,將可擴大資產和引入機構投資者,令基金流通量增加,屆時作任何方式集資都可以更快。

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20120604/00202_019.html
85 : 咖哩黃(16844)@2012-06-04 09:09:30

因為小股東變聰明左,唔搞咁多野不能使其相信?


梁凝光承認本次交易攤薄小股東權益,但他說「若要溝淡小股東股權,簡單供兩次股就可以,唔使搞咁多嘢」,原因是引入重大資產,每股淨值明顯增加,集團亦計算過,交易後越房本年基金單位分派較交易前少1.8分,故越房會為交易進行特別分派4,300萬元,即每基金單位6.35分,每手基金獲63.5元。
86 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:48:53

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html

#123再創五十二周新高!自公布賣國金予越房的計畫後所有擔憂者的疑慮都成「浮雲」。總覺得奇怪,很容易得出正確判斷的一些事,偏偏有不少人作出錯誤的評量!
87 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:49:02

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html
#123再創五十二周新高!自公布賣國金予越房的計畫後所有擔憂者的疑慮都成「浮雲」。總覺得奇怪,很容易得出正確判斷的一些事,偏偏有不少人作出錯誤的評量!
88 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:49:58

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html

苗兄,#123,根據管理層回應傳媒的語調,似乎成數很高。這種國企搞這種「組織性」的事情,通常會弄得頗為嚴密,跟部分管理不強的私企有別;一如唐營搞選舉一盤散沙,但中聯辦若要英哥成事,便自然「成」給人看^-^。不過萬一不成事,按理以其在廣州的地位,也不難取得借貸資金,之前成本較高,未來也許在這方面可以鬆一點吧,加上近半年銷售成績不俗,所以個人估量其資金鏈沒有問題,主要是稍緩其擴張的步伐吧。
89 : GS(14)@2012-06-20 21:26:21

http://www.blogger.com/comment.g ... 5556844298491827071
  原來湯兄等人持有#405,失覺。越秀地產這宗安排,對#123企業本身和股東而言,肯定利好,對#405,企業自身的發展和壯大也是利好(這是作為國企的管理層比較在乎的),但似乎沒有特別關護越房小股東的感受,至於利益,短期肯定略受損,長線,則或見仁見智……

  國金轉讓予越房,因為是「買賣」,估量從#123的角度,不見得願意給予比現有計畫更大的折讓,不過作為越房的股東,確也有權利針對國金收租業務的未成熟而「據理」力爭。應否用越房的現有資產淨值價配股,恐也有爭議,至少市價也是比對其淨值出現較大幅折讓,但也認同以供股的方式,讓小股東都有參予的空間更讓人心折。

  不過國企習慣用「屈機」的方式進行安排。以香港證監的風格,估量不會阻撓這種事情。至於維權,則有待好戲的上演……

  #405和#123,尤其是後者,在公布這宗買賣復牌當天,股價下挫。我個人倒是更傾向於相信是「追跌」的「成份」居多。同類股在停牌期間普遍下行不少,而#123在停牌前更是先升為「敬」,這種狀況,絕對不排除不少短線操作者沽越秀而反買其他同類,這是非常「流行」且「自然」的市場行為。而股價很快回復並上路,正正表明市場看好#123的前景及這宗買賣……
90 : GS(14)@2012-07-07 15:40:51

http://www.blogger.com/comment.g ... sPopup=false&page=2

#123近日大幅跑輸給同行,大概是受到了越房維權活動陰影所影響,不過「對決」很快就到了。
91 : GS(14)@2012-07-13 00:26:06

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120712/16506449


【本報訊】越秀房產信託基金(405)公佈,截至6月底止中期盈利按年跌69.9%至2.5億元(人民幣.下同),建議每基金單位分派約13.67港仙。行政總裁劉永杰表示,今年租約到期的寫字樓面積約5萬平方米,當中料有八成續租,整體續租租金升幅4至5%。
他解釋,上半年盈利大跌,主因物業重估升幅不及去年,加上期內一次性收購支出2390萬元,拖累收益減少,但強調估值增減不會影響公司分派。以公司6月30日收市價計算,上半年基金單位分派率約為3.67%,較去年同期的3.33%略高。若以昨日收市價3.89港元計算,年度化分派收益率約7%。
物業出租率微降

對於期內物業出租率按年跌1.58個百分點至98.34%,劉永杰指出,廣州甲級寫字樓今年空置率約12%,預計未來5年寫字樓空置率約10%,租金可保持平穩增長。至於人行近期再度減息,隨着借貸成本下跌,主席梁凝光預期每基金單位盈利可提升25點子。
行政總裁劉永杰認為,今年廣州市寫字樓供應略大於需求,加上珠江新城開幕,令部份租戶流失;同時佔總經營收入59%的白馬大廈附近,今年會再有一個30多萬平方米的批發市場落成,料對租務構成壓力。

92 : 味皇(1196)@2012-07-13 00:49:11

大家收到投票書未?
93 : greatsoup38(830)@2012-07-13 00:51:56

I have received already
94 : jjolean(1007)@2012-07-15 11:21:13

123 幫廣州IFC 大賣廣告
好多電車車身有
中環港鐵站幾個相連大燈箱
好似志在必得實通過
95 : greatsoup38(830)@2012-07-15 11:25:05

94樓提及
123 幫廣州IFC 大賣廣告
好多電車車身有
中環港鐵站幾個相連大燈箱
好似志在必得實通過


打定輸數都要食一餐
96 : cambo(29079)@2012-07-15 13:24:50

95樓提及
94樓提及
123 幫廣州IFC 大賣廣告
好多電車車身有
中環港鐵站幾個相連大燈箱
好似志在必得實通過

打定輸數都要食一餐

spport
97 : cambo(29079)@2012-07-15 13:25:54

support
98 : GS(14)@2012-07-15 13:43:18

97樓提及
support


你幫唔幫呢單?
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/34988
99 : cambo(29079)@2012-07-15 13:57:12

I'd sold already. But I think I can contribute $200 for the advertisement. Just tell me how to do.
100 : cambo(29079)@2012-07-15 13:57:36

For justice's sake.
101 : greatsoup38(830)@2012-07-15 14:07:55

呢鋪是輸定的了...希望唔好跌太大啦
102 : cambo(29079)@2012-07-15 14:14:54

以後買reits都要小心。講開又講,1881會唔會私有化?
103 : greatsoup38(830)@2012-07-15 14:15:58

102樓提及
以後買reits都要小心。講開又講,1881會唔會私有化?

應該唔會的,他們近排都唔用管理費換股啦,所以無攤薄
104 : greatsoup38(830)@2012-07-15 14:16:43

我就會繼續持有405的,我預期通過後會跌15-20%,身家無一截...唉
105 : cambo(29079)@2012-07-15 14:17:47

1881 seems a bit better.
106 : greatsoup38(830)@2012-07-15 14:19:07

105樓提及
1881 seems a bit better.


我睇埋價錢會買的
107 : greatsoup38(830)@2012-07-15 15:36:53

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/07/874.html
#123六月環比表現一般,但全年銷售達標非常樂觀。預料當拉布行動結束而越秀「屈機」成功的話,「追落後」是大概率……

Kelvin兄,如果#123這次屈機不成功,我會懷疑越地管理層的辦事能力。其實花點心思和手段,就可以輕易拆解這次拉布行動……
108 : Clark0713(1453)@2012-07-23 22:50:13

公佈 - 股東特別大會投票表決結果

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120723517_C.pdf

"董事會欣然宣佈,於今日舉行的股東特別大會,建議批准(1)認購事項(包括本公司
與Tower Top訂立認購契約及補充認購契約)及完成根據認購契約及補充認購契約擬
進行的交易;(2)轉讓事項(包括本公司訂立債項協議及補充債項協議)及完成根據債
項協議及補充債項協議擬進行的交易;(3)根據認購契約、本公司於完成時訂立補貼
款項契約,及完成根據補貼款項契約擬進行的交易;及(4)特別分派權利豁免的普通
決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司已委任其股份過戶登記處--卓
佳雅柏勤有限公司為監票人,負責股東特別大會點票工作。"

Very evil.....
109 : GS(14)@2012-07-23 23:01:57

都預左...都話D老散唔識分析單野就睇報紙支持就算
110 : GS(14)@2012-07-23 23:28:30

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=36209&page=18#lastpost
就是缺水的老母想以靚靚地的價賣出去,但是又唔想失去控制權搞出來的野

現在剩下最好都是823,今次越秀做了一個非常不體面、對公司管治不利的事情,看來折讓會繼續提升
111 : GS(14)@2012-07-23 23:28:57

那些甚麼流通量增加就忘記了它吧,我祝他配售超級不順利
112 : GS(14)@2012-07-23 23:29:44

既然他屈得405,以後123、1052都屈得,大家都是唔好買呢系股,個老細為錢連呃小股東都做得出
113 : cambo(29079)@2012-07-24 07:50:48

112樓提及
既然他屈得405,以後123、1052都屈得,大家都是唔好買呢系股,個老細為錢連呃小股東都做得出

poor management team
114 : GS(14)@2012-07-24 11:51:51

113樓提及
112樓提及
既然他屈得405,以後123、1052都屈得,大家都是唔好買呢系股,個老細為錢連呃小股東都做得出

poor management team


都是沽剩1,000股留番來食番餐就算
115 : thomasgp02a(16679)@2012-07-24 21:36:19

又冇咩跌喎
116 : GS(14)@2012-07-25 09:26:07

115樓提及
又冇咩跌喎


成百億配售wor,個市咁淡來講,單野唔細的
117 : GS(14)@2012-08-15 17:13:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815168_C.pdf
盈利跌30%,至2.3億,主要因為稅務影響,債略重

中期業績與股息
本集團二○一二年上半年(「報告期」)的路費收入為人民幣701,400,000 元,較二○
一一年同期增長12.5%,本公司股東應佔盈利為人民幣243,000,000 元,較二○一一
年同期下降4.5 %。
董事會建議派發二○ 一二年中期股息每股0.09 港元, 相當於約每股人民幣
0.0735952 元(二○一一年中期:每股0.10 港元,相當於約每股人民幣0.0825196
元)。

財務回顧
主要營運業績數據
截至六月三十日止六個月
二○一二年二○一一年變動
人民幣千元人民幣千元%
路費收入701,425 623,333 12.5
來自道路收費的毛利476,512 434,647 9.6
營運盈利464,493 365,555 27.1
除利息、稅項、折舊及
攤銷前盈利1 725,065 577,935 25.5
財務費用(132,190) (44,928) 194.2
應佔聯營公司的業績96,795 75,972 27.4
應佔共同控制實體的業績3,942 10,480 -62.4
本公司股東應佔盈利243,018 254,460 -4.5
每股基本及攤薄盈利人民幣0.1452 元人民幣0.1521 元-4.5
中期股息123,137 138,069
1 利息、稅項、折舊及攤銷前盈利包括來自聯營公司和共同控制實體盈利及不包括非現金收益
及虧損。

經營成本
報告期內,本集團收費公路之經營成本為人民幣224,900,000 元(二○一一年同期:
人民幣188,700,000 元), 較二○ 一一年同期增加人民幣36,200,000 元或19.2%。
從經營成本分析中顯示,新收購的湖南長株高速(於二○一一年下半年合併入賬)
和河南尉許高速(於二○一二年五月底合併入賬)的經營成本於報告期間合共人
民幣27,000,000 元。其他控股收費項目之經營成本於報告期間合共增加了人民幣
9,300,000 元或4.9%,主要原因是無形經營權攤銷(按報告期間的實際交通量除以項
目壽命年期之預測總交通量,再根據單位使用法計算攤銷)增加;及隨著湖北漢孝
高速的機場北連接線於二○一一年十一月開始營運使其他營運開支增加。

一般及行政開支
本集團於報告期內一般及行政開支為人民幣92,400,000 元(二○一一年同期:人民
幣75,900,000 元),較二○一一年同期增加人民幣16,600,000 元或21.8%。該增加主
要是源自新收購的湖南長株高速(於二○一一年下半年合併入賬),使一般及行政開
支總額於報告期內增加了人民幣5,100,000 元;及員工成本增加約人民幣10,000,000
元,原因包括(1) 人員添加和薪酬水平增加;及(2) 根據有關政府政策而採用新的基
準計算社會保障成本。

...
所得稅開支
本集團於報告期內的所得稅開支總額為人民幣142,300,000 元, 顯示有人民幣
65,400,000 元或85.0% 的增幅。在新中國企業所得稅法提供的五年過渡期內,本集
團的國內附屬公司和聯營公司於報告期內適用的所得稅率於二○一二年(為過渡期
的最後一年)由24.0% 增加至25.0%。廣州北二環高速於報告期內錄得所得稅開支增
加人民幣30,600,000 元,這主要是因為其稅率由二○一一年(是其稅務優惠期的最後
一年)的12.0% 增加至二○一二年起及以後的25.0%。本集團成功獲得豁免一級公路
應收補償款的營業稅,並於報告期內撥回於二○一○年計提的金額,亦因此導致於
報告期內計提所得稅人民幣14,200,000 元。湖南長株高速的全六個月遞延稅項(於二
○一一年下半年合併入賬)為人民幣8,900,000 元,於報告期內已計入所得稅開支總
額內。由於廣西蒼郁高速持續錄得營運盈利,於報告期內從其遞延稅資產中撥回合
共人民幣6,400,000 元及計入所得稅開支。陝西西臨高速在報告期內確認了一項屬於
以前年度企業所得稅調整為人民幣3,750,000 元。
118 : GS(14)@2012-08-15 17:14:22

未來展望
宏觀經濟
報告期內,歐洲仍受困於債務危機,美國及其他新興市場經濟疲弱,全球經濟復甦
前景依然面臨不確定性;在複雜的國際經濟形勢下,中國二○一二年上半年國內生
產總值仍保持7.8% 的同比增長,但增速明顯放緩,預計下半年政府將加大預調、微
調的力度,經濟仍將平穩運行。
我司也關注到中國各地區之間的經濟發展差異:東部沿海地區以出口導向型經濟為
主,受歐美經濟疲弱的不利影響較明顯,進出口貿易增速下降,經濟增速相對放
緩;中西部地區的經濟發展受進出口影響相對較小,同時又受益於東部沿海地區勞
動密集型產業轉移及國家政策支持等因素,經濟增速相對較快。因此,預計未來我
司東部沿海地區項目的業務增長將相對穩定,而中、西部省份項目則有望延續強勁
的增長。
行業政策
為期一年的收費公路專項清理整頓工作已階段性完成
自二○一一年六月十四日起,由國家交通運輸部、發改委、財政部等五部門聯合開
展的收費公路行業清理整頓工作,目前已階段性完成,各省也陸續落實了具體的清
理整頓措施。
廣東省統一高速公路收費標準
二○一二年五月三十一日,廣東省物價局、廣東省交通運輸廳聯合下發《關於實施
統一全省高速公路車輛通行費收費標準的通知》(粵費〔2012〕1 號),要求自二○一二
年六月一日零時起,廣東省各高速公路收費項目執行統一的收費標準。
本公司在廣東省投資及營運的高速公路基本符合前述規定,部分的路費收入因「互
通立交匝道按平均長度折半計入收費里程」而受到微小影響。
廣東省全面實施計重收費
廣東省自二○一二年六月一日零時起統一高速公路收費標準實施的同時,亦將廣州
併入中片區域實施聯網收費,由此進一步加快了全省聯網收費及全面計重收費的進
程,兩項工作預計今年底至明年初有望落實。
另一方面,廣州市政府已宣佈由七月一日零時開始實施控制中小型客車牌照的試行
計劃,旨在確保交通暢順、改善環境質量及中小型客車保有量合理增長。除此計劃
外,相關部門現正研究合理限制外地籍車輛(計劃詳情仍未公佈)數量。概略預期本
集團的廣州北二環高速及廣州西二環高速可能會受惠於此計劃。
廣州市車輛限牌和外地籍車輛限行
為保障城市交通有效運行,改善和保護大氣環境質量,實現中小客車數量合理、有
序增長,有效緩解交通擁堵狀況,廣州市自七月一日零時起對全市中小客車試行總
量調控管理。
作為上述政策的配套,有關部門同時在研究綜合的交通疏導政策,包括針對外地籍
車輛行駛市區的適度控制措施(具體內容暫未正式公佈)。目前初步預計,本集團在
廣州地區的北二環、西二環高速可能因此而一定程度上受益。
重大節假日免收小型客車通行費實施方案
二○一二年七月二十四日,國務院批准並要求執行五部委下發的《重大節假日免收
小型客車通行費實施方案》。根據要求,免費通行的車輛範圍為7 座以下(含7 座)
車;免費通行的時間範圍為春節、清明、勞動節、國慶節四個國家法定節假日,以
及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日。
倘以本集團經營的高速公路車流量歷史數據為基礎進行估算,且不考慮該因素對車
流量產生的進一步其他影響,預計該政策可能導致本集團年路費收入減少約3%左
右。

經營管理展望
集團旗下的廣州北二環高速、虎門大橋、陝西西臨高速、廣州北環高速、廣西蒼郁
高速、汕頭海灣大橋、天津津保高速等已相對成熟,預計依然是穩定利潤的主要來
源。
湖北漢孝高速、湖南長株高速、清連高速於報告期內路費收入延續雙位數的強勁增
長,是本集團未來重要的利潤增長點。漢孝高速已連續第二年實現盈虧平衡,長株
高速、清連高速仍處於培育期,其中清連高速已大幅減損。
本集團於二○一一年十月底簽訂收購河南尉許高速股權轉讓合同,並已於二○一二
年五月二十八日正式接管,河南尉許高速自此正式納入公司的合併財務報表。
投資拓展
本集團仍然專注於優質高速公路資產的投資與經營,並密切關注下列地區的投資機
遇:(1) 經濟發展成熟度較高的珠三角地區;(2) 近年來,經濟發展突顯巨大潛力,
並受益於中央政府政策支持、東部沿海地區產業轉移帶來發展機遇的中、西部地
區。
本集團在完成河南尉許高速的收購後,總資產已增至人民幣191 億元,負債比率升
至47.3%。本集團亦將密切跟蹤考察有關項目,在適當的時候仍會力爭收購優質高
速公路項目,並進一步提升標準化、精細化、規範化的營運能力。本集團亦將進一
步改善深化境外融資、境內投資及精細化管理的業務模式,從而提升公司整體資產
組合的長期回報。
119 : GS(14)@2012-08-21 18:04:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120821140_C.pdf
‧ 與越秀房產基金互動取得歷史性突破。本集團將廣州國際金融中心注入越秀
房產基金於股東特別大會及基金單位持有人特別大會上獲高票率通過,認同
本集團兩個上市平台常態化互動的重要發展戰略,預期完成注入帶來約人民
幣40 億元的現金回籠,並減少約人民幣45 億元的銀行負債,淨借貸比率大幅
下降37.8 個百分點至約33.5%。
‧ 銷售業績再創新高。二○一二年上半年累計合同銷售金額約為人民幣71.48
億元, 合同銷售面積約為57.15 萬平方米, 同比分別大幅上升132.5% 和
187.0%,分別佔全年合同銷售目標不少於人民幣100 億元和96 萬平方米約
71% 及60%。
‧ 營業收入略有下降,但毛利率仍維持高位水平。總營業收入(含出售投資物業)
約為人民幣48.40 億元,同比下降10.4%,受惠於高毛利率的商業和中高端住宅
產品入帳,整體毛利率( 含出售投資物業收益)上升12.8個百分點至約56.5%。
‧ 核心業務之權益持有人應佔盈利穩步增長。若不考慮本集團(包括越秀房產基
金)的投資物業評估升值的影響,核心業務的權益持有人應佔盈利約為人民幣
9.03 億元,同比增長15.9%。
‧ 現金流穩健,財務狀況良好。二○一二年上半年完成融資約人民幣56 億元,
經營性現金流入約人民幣58 億元,現金及監控戶存款(含持作出售的非流動
資產中的現金及存款)約人民幣68 億元,未使用銀行貸款額度約人民幣11.49
億元。

‧ 營業收入 人民幣42.64 億元(-14.0%)
‧ 總營業收入(含出售投資物業) 人民幣48.40 億元(-10.4%)
‧ 毛利率(含出售投資物業收益) 56.5%(+12.8 個百分點)
‧ 經營盈利(核心業務) 人民幣23.88 億元(+20.0%)
‧ 權益持有人應佔盈利(核心業務) 人民幣9.03 億元(+15.9%)
‧ 淨利率(核心業務) 19.0%(+5 個百分點)
‧ 房地產合同銷售面積 57.15萬平方米(+187.0%)
‧ 房地產合同銷售金額 人民幣71.48 億元(+132.5%)
‧ 總資產 人民幣664.57 億元(+8.6%)
‧ 股東權益 人民幣214.34 億元(+6.2%)
‧ 每股股東權益 人民幣2.307 元(+6.2%)


轉盈為虧,賺5.8億,主要靠稅減少,重債

業務展望
雖然二○一二年上半年的房地產市場的形勢較為嚴峻,但是本集團認為在中國人口
結構和城市化進程等因素驅動下,在未來很長一段時期,房地產市場的剛性需求仍
十分旺盛。因此,中國經濟保持穩定合理增長及剛性需求旺盛等對房地產市場仍然
是利好的因素。二○一二年下半年將會充滿機遇及挑戰,本集團將會繼續全面推進
「苦練內功」,提升核心經營能力,確保各項經營指標保持高位運行。
銷售能力建設取得新進展,力爭超額完成全年目標
雖然本集團在報告期內已完成了全年合同銷售目標的71%,目標完成情況理想,但
本集團仍毫不鬆懈,將會繼續以銷售能力建設為重點,研究和分析營銷戰略、營銷
體系及客戶關係管理等方面優劣,制定銷售能力提升的方案。採用更加有效、適應
市場的營銷策略,整合營銷資源,形成多渠道營銷體系和模式,加快產品的銷售速
度,力爭超額完成全年合同銷售目標。
二○一二年下半年,本集團將會繼續推出七個新項目,分別是位於廣州市內的「可
逸」品牌系列項目,包括可逸陽光、可逸江畔、可逸錦園及可逸雋軒,以及中山星
匯雋庭、武漢礄口項目及杭州臨安項目,進一步深化全國化推進。預計下半年可取
得預售證的建築面積約95 萬平方米,貨量充足,產品類型豐富,能覆蓋不同層面的
客戶群的需求。
進一步提升商業經營能力,深化「越秀地產+越秀房產基金」常態化互動
本集團是國內唯一一間擁有及管控一家在香港上市的房地產投資信託基金的香港上
市房地產企業,因此本集團將會穩定推進各項優質商業項目建設,進一步提供商業
經營能力的同時,繼續善用這個獨特的平台,深化「越秀地產+越秀房產基金」常態
化互動,形成差異化優勢。
除了廣州國金中心外,本集團還擁有多項優質商業項目,包括廣州財富天地廣場、
廣州財富中心和亞太世紀廣場等。廣州財富天地廣場建築面積約27 萬平方米,已進
入內部裝修階段,並於下半年正式啟動招商,預計明年正式營運,該項目將會打造
成一個具休閒購物特色,零售、批發、展貿功能一體化的大型皮具主題商場。廣州
財富中心建築面積約21 萬平方米,目前已開始動工,工程進度如期進行,預計將於
二○一六年竣工。

致謝
本集團多年來穩健的發展,除了憑藉董事局正確的領導以及全體員工堅持不懈的努
力外,亦有賴股東、客戶和合作夥伴的充分信賴和鼎力支持,藉此亦向各位表示衷
心感謝。

...
稅項
截至二○一二年六月三十日止期間,本集團的稅項支出約人民幣15.29 億元,較去
年同期的人民幣25.27 億元大幅減少39.5%。主要是本期確認收入及投資物業評估升
值較去年同期大幅減少所致。
120 : ironforge(21491)@2012-08-25 11:54:02

估唔到呢隻又有息收..要乸唔要仔係正確的

二○一二年擬派中期股息每股普通股0.042港元等值人民幣0.034元
(二○一一年:每股普通股0.04港元等值人民幣0.033元)
121 : GS(14)@2012-08-25 12:01:35

四仙幾都是低
122 : ironforge(21491)@2012-08-25 12:07:04

121樓提及
四仙幾都是低
因為唔預佢派息嘛..又多幾百蚊駛下幾好.
123 : GS(14)@2012-08-25 12:07:50

122樓提及
121樓提及
四仙幾都是低
因為唔預佢派息嘛..又多幾百蚊駛下幾好.


你太多錢啦
124 : greatsoup38(830)@2012-08-30 14:23:35

2012-8-27 MT
...
已完成銷售目標92%

 年初越地就定下了100億銷售額的目標,截至8月21日,已達標92%,相信全年目標如無意外應可超額完成。被問到有否打算上調目標時,越秀集團董事長陸志峰表示,「雖然國家近期銀根好像稍為放鬆,之後還預期下調存款準備金率及利率,但環境又並非那麼好,宏觀國民經濟下行態勢明顯而且會有一定慣性,所以即使短期有刺激措施都要時間收效。」他認為,下半年不明朗因素較多,所以只維持年初的銷售目標。

 另外,針對創新高的毛利率,陸志峰進一步分析道︰「上半年整體高毛利率主要是由於出售商業及住宅物業毛利率較高,預料毛利率下半年會回降,全年應約在50%左右,到2013年將回到行業常態約30%或稍高一點水平。」
...

 陸志峰指,「傳統上房產發展都是經過土地購買、開發及銷售的簡單循環經營,在流動性寬鬆時周轉很快,但當經濟差時,可持續發展能力弱。現在兩間公司聯手,越秀房託將成為越秀地產商業物業經營的上市平台。越秀地產在開發商業項目後,部分可出售,而優質的就持有經營,成熟後再注入越秀房託。若得到市場、投資者及監管機關三方面認同,開發、持有及注入的模式未來希望成為常態。」

 理論上,這個架構能成功運作的話,可加快越秀地產資金流轉速度,因優質成熟商用物業可注入越秀房託後,越秀地產可取回資金開發新項目,而由於越地持有越房,所以仍能享受物業相關收益。對越房而言,就可以不斷有具合理回報的優質項目供應,以增加組合多元化及保持增長動力。

---------------------------------

年內望奪海珠區地皮

 越秀地產今年只在6月用1.64億元買入了廣州從化一塊住宅地,吸納土儲的態度甚為審慎,展望下半年,越秀地產投資關係總監夏恒良透露,第三季或第四季公司打算出手競投一塊面積達50萬平方米的海珠區臨江用地,「這塊地其實我們心儀已久,現粗略估值約70至80億,不過,由於政府仍在規劃中,到開賣時會盡力爭取。」
125 : greatsoup38(830)@2012-09-22 16:21:42

2012-09-22 HJ
...
下半年展望,越通廣州北二環高速的前景未宜樂觀,位於省外的公路,除湖南長株高速外,其餘均有不錯表現。

內地四大節日假期期間,7 座位及以下客車免費通行,估計越通路費收入減少約3%。

同時,廣州已併入市民區域聯網收費,因而全省聯網收費及全面計劃收費,預期於今年年底或明年初落實。相關部門正研究限制外省籍車輛(非不准進入,而是改路),預期廣州北二環及亞二環高速可受惠於此項計劃。越通下半年發展一般,下半年利率較上半年低,對業績表現或有幫助。

越通今年全年業績很大機會出現減退,但考慮上半年的一次過收益,以及去年下半年的大量滙兌收益及稅項變動, 相信降幅約10% , 中期已減派息10% 作配合。越通股價由7 月高位3.96 港元回落至3.33 港元,跌幅16%,是反映業績可能下跌的因素。

預測僅10倍

越通昨天收報3.66 港元,預期P╱E10 倍左右,息率約5.8%。儘管公路股前景暫不樂觀,仍待經濟轉好帶動,但目前條件足以支持股價,至少下跌風險不大。

五部委聯手整頓公路股,大致完成,個別省份仍有若干措施推出,希望利好越通發展。內地業務常受政策左右,公路股也不例外。

戴兆
126 : GS(14)@2012-10-09 00:39:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121008939_C.pdf
IFC賣得出
127 : cambo(29079)@2012-10-09 08:01:55

長遠看,又睇吓點,時間是最公正的。
128 : greatsoup38(830)@2012-10-13 14:23:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012374_C.pdf
公 佈
收購土地
於二○一二年十月十二日,本公司透過其擁有95.48%權益的附屬公司通過公開
掛牌方式,以人民幣1,201,000,000元的代價購入總可建築面積約323,900平方米
的湖北省武漢市江岸區塔子湖地塊。
越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈,本公司於二○一
二年十月十二日透過其擁有95.48%權益的附屬公司通過公開掛牌方式購入位於湖
北省武漢市江岸區塔子湖地塊(即「武漢江岸區地塊」),代價為人民幣1,201,000,000
元,平均土地成本每平方米約為人民幣3,710元。
武漢江岸區地塊
武漢江岸區地塊總佔地面積約141,800平方米,總可建築面積約323,900平方米,地
塊獲批准作住宅和商業用途。截至本公告日,本公司總土地儲備約1,287萬平方
米。
該地塊位於湖北省武漢市江岸區塔子湖的東南側,西至塔子湖東路,處於武漢市
政府規劃的三大住宅新區內。塔子湖是漢口地區最大的城中湖,水質清澈,環境
優美,地塊內的高層住宅擁有較好的湖景資源。該地塊距離武漢市中心僅10分鐘
的車程,緊鄰將於二○一七年開通的武漢地鐵8號線,並在地塊周邊設有站點,
交通十分便利。此外,地塊周邊有學校、醫院以及大型超市等,生活配套完善。
董事會認為,是次購入的武漢江岸區地塊後,公司於中部地區的土地儲備近100
萬平方米,進一步擴大公司在該地區的發展規模,為公司在該地區建立和提升品
牌形象提供強大的支持。
129 : ironforge(21491)@2012-10-18 00:19:48

今日d買賣盤比例好跨張,5mvs25m 收市時係12mvs34m..
止賺了.等錢駛!
130 : GS(14)@2012-10-18 00:20:44

129樓提及
今日d買賣盤比例好跨張,5mvs25m 收市時係12mvs34m..
止賺了.等錢駛!


唔玩呢系
131 : teddycmh(30805)@2012-10-23 13:37:14

129樓提及
今日d買賣盤比例好跨張,5mvs25m 收市時係12mvs34m..
止賺了.等錢駛!

睇個勢一浪高於一浪, 1.88重貨區應該有好大支持, 做乜咁快止賺
近排又有內房好消息

個勢貼住條上升通道中軸, 45度靚靚仔仔
132 : greatsoup38(830)@2012-10-23 16:16:49

131樓提及
129樓提及
今日d買賣盤比例好跨張,5mvs25m 收市時係12mvs34m..
止賺了.等錢駛!

睇個勢一浪高於一浪, 1.88重貨區應該有好大支持, 做乜咁快止賺
近排又有內房好消息
個勢貼住條上升通道中軸, 45度靚靚仔仔


要買都唔買呢系啦,小股東都夠膽呃
133 : greatsoup38(830)@2012-10-28 13:27:16

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNSB206926120121026
路透香港10月25日電---湯森路透旗下基點引述消息人士報導,香港上市的越秀地產正在為一項住宅地產開發項目尋求18億元人民幣(2.88億美元)三年期定期貸款.

消息人士稱,上海浦東發展銀行擔任牽頭行.中國銀行、東亞銀行和廣州銀行尋求參貸.

貸款利率為中國人民銀行基準利率的105%.一位消息人士稱,綜合收益定價較基準利率高15%.該貸款具有一年的寬限期.

借款人為越秀地產子公司廣州城建開發集團有限公司,貸款將由土地及項目本身提供擔保.該項目坐落於廣州市番禺區.

越秀地產為總部位於香港的越秀集團所有.根據該公司網站,其主要股東廣州越秀集團有限公司(廣州越秀集團)是隸屬廣州市人民政府國有資產監督管理委員會管理的國有企業.(完)

--編譯 王興亞;審校 石冠蘭
134 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:08:56

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20121115/News/ec_ecj1.htm


【明報專訊】越秀地產(0123)從8月開始積極增加土地儲備,執行董事陳志鴻對房地產前景感到樂觀,表示明年將大力推盤。他亦表示,港府開徵境外買家印花稅(BSD),表明內地人在港置業需求強,越秀不會劈價賣樓。

陳志鴻預計市場明年的推貨量會減少,而越秀地產會大力推進。8月至今,越秀地產共動用約58億元增加190萬平方米的土地儲備,陳稱新拍土地會在拍地後3個月內開工建設。

十八大提國民收入翻番 利好樓市

他認為,今年年初房地產市場偏冷,但從第3季開始,市場表現優於地產商的年初預期。這反映市場對房地產的剛性需求大,經濟週期對房地產的影響小於預期,「未來十幾二十年,無論經濟是冷是熱,房地產都會有發展」。

此外,陳志鴻亦表示,十八大提出2020年國民收入比2010年翻一番,預示政府會推更多政策幫助國民增加財富,這對房地產市場一定是利好消息。

越秀地產8月統一香港太子道西4幅舊樓業權,可建樓面3700平方米。陳志鴻認為地產在香港「一定有得做」,這幾年很多內地人有意在香港置業,香港政府對非香港居民徵收買家印花稅,實際上是肯定了這一需求,因此不會擔心買家稅會影響銷量,更不會劈價出售物業。

越秀地產10月初向其房託基金越秀房託(0405)出售廣州國際金融中心。交易完成後,越秀房託的市值和投資組合價值均上升3倍左右,越秀地產減少45億元銀行借款並增加48億元現金。
135 : david395(4434)@2012-11-30 10:19:54

越秀房託 – REITs中的滄海遺珠
12年10月9日
最近聯儲局宣佈接近零息政策將由原來“至少到2014年底”再延長到“至少到2015年中”, 現在歐美皆作出救市措施,但環球經濟仍沒有大起色,通漲則維持溫和,低息承諾確有機會實現。此環境下,高息資產相信仍然是投資者追逐的對象。

確實,過去一年房產信託深受投資者擁戴,領匯(823)及置富(778)股價均持續創新高。雖然領匯亦是可核心持有的公司,但筆者反而想分析另一間既高息亦有增長潛力,但並未受惠重估的房託 - 越秀房產信託(405)。

最近越秀房託終於完成了從越秀地產(123) 注入廣州國際金融中心(廣州IFC)。是次越秀房託以一系列融資完成:
1) 3.3港元批售9.75億股集資32.2億港元;
2) 3.3港元向越秀地產發行5.85億股;
3) 銀行融資29.8億港元;
4) 向越秀地產以4.0港元發遞延股份7.33億股以及
5) 承擔建築貸款約55億港元,
所以扣除開支後總代價約為163億港元。

塵埃落定後,雖然股份數目即時比本來增加1.5倍,但由於廣州IFC辨公室的現金流及越秀地產對酒店收入有最低收入保證,所以注入了廣州IFC的越秀房託可以保持每股年派息不少於人民幣0.2017,換言之,以10月8日收市價計算,股息率至少達6.94%.

然而廣州IFC辦公室出租率從年初52%續步上升至如今約65%並預計到年底為70%,之後仍有不少上升空間。加上剩餘待租單位處於較上層,故估計比現租金水平每月平米人民幣210元為高。因此這高息率在未來2-3年應可穩步上揚。

廣州IFC位於珠江新城區,並處於兩條地鐵線之交匯點,四季酒店亦已在廣州IFC開業,到過此處便察覺它的定位是猶如本港IFC的地標式建築。對越秀房託來說,筆者認為廣州IFC的成功注入還有幾重意義。首先,廣州IFC將取代白馬大廈成為越託的主要租金收入及未來增長動力,我們估計廣州IFC對越秀房託2013年股息的貢獻將佔六成,以往白馬城及其他物業增長緩慢,如今IFC應可以加快越秀房託的租金收入增長。其次,廣州IFC每年的估值評估應可提升越秀房託的資產值,從而降低越託的負債率,使越託可作出更多收購。另外,可以預期越託將有機會再以低息港貸支持其內地收購,賺取租金回報與低息率的套息利差。

在批股融資及資產注入完成後,該股的發展風險亦大為降低,在股息率有7厘而有穩步上揚空間下,本身已經是吸引,加上未來該股再有收購合併的可能,筆者認為越秀房托仍是當今低息環境下的其中一顆滄海遺珠。

披露: 華富大中華基金持有越秀房產信託基金(405)及領匯房產基金(823)

免責聲明:上述觀點只代表作者本人意見,與華富財經集團的立場無關

http://www.quamnet.com/newscolum ... =COL_JIF&ppId=38052
136 : greatsoup38(830)@2012-12-01 11:03:08

識唔識的他,亂up當祕岌
137 : cambo(29079)@2012-12-02 10:19:07

rubbish
138 : greatsoup38(830)@2013-01-12 15:04:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130111028_C.pdf
123

如日期為二○一三年一月十一日的發售通函所述,越秀地產股份有限公司(「本公
司」)已向香港聯合交易所有限公司申請本公司2,000,000,000美元中期票據計劃(「計
劃」)上市及批准根據計劃於二○一三年一月十一日後12個月內僅向專業投資者發
行的任何票據上市及買賣。預期計劃將於二○一三年一月十四日或前後上市。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130111030_C.pdf
本集團之土地儲備及在建物業
於二○一二年十二月三十一日,本集團擁有土地儲備約14.25百萬平方米,包括位
於包括廣州、中山、江門、佛山、煙台、武漢、杭州、瀋陽、海口及香港等城市
之在建物業及計劃用作未來開發之物業。在建物業之建築面積約5.64百萬平方米、
未開發物業建築而積約8.61百萬平方米。我們之土地儲備包括位於廣州、珠三角
(不包括廣州)、環渤海、長三角、中部地區、海南地區及香港之土地,而於二○
一二年十二月三十一日, 該等地區分別佔土地儲備約44.9%、17.7%、15.7%、
12.8%、7.9%、0.5%及0.5%。住宅及商業物業分別佔我們土地儲備約61.2%及
38.8%。
除越秀房產基金持有的商用物業組合外,本公司繼續發展其本身的商用物業業務,
該業務於二○一二年十二月三十一日包含總建築面積約2.81百萬平方米,及包括
兩項均位於廣州的著名物業財富天地廣場及財富中心。總建築面積約266,000平方
米的財富天地廣場處於有利位置,可成為主要的大型主題商業購物商場,以皮革
產品的零售、批發以及展覽為主。現時該物業正進行預租,預期於二○一三年下
半年開始營運。
下表載列於二○一二年十二月三十一日本集團按地理及開發階段分類之土地儲備
明細:
在建物業未開發物業
建築面積建築面積總建築面積
位置(平方米) (平方米) (平方米)
廣州3,365,000 3,040,500 6,405,500
珠三角(不包括廣州) 1,032,400 1,486,300 2,518,700
環渤海423,000 1,822,100 2,245,100
長三角180,400 1,638,300 1,818,700
中部地區643,900 476,800 1,120,700
海南地區- 68,000 68,000
香港- 75,600 75,600
合計5,644,700 8,607,600 14,252,300

下表載列於二○一二年十二月三十一日本集團按地理及用途分類之在建物業明細:
物業建築面積
位置(平方米)
廣州
住宅3,288,900
商業及其他3,116,600
小計6,405,500
珠三角(不包括廣州)
住宅1,544,900
商業及其他973,800
小計2,518,700
環渤海
住宅1,701,100
商業及其他544,000
小計2,245,100
長三角
住宅1,454,700
商業及其他364,000
小計1,818,700
中部地區
住宅587,400
商業及其他533,300
小計1,120,700
香港
住宅75,600
商業及其他-
小計75,600
海南地區
住宅68,000
商業及其他-
小計68,000
住宅合計8,720,600
商業及其他合計5,531,700
合計14,252,300
...
本集團之財務資料
截至二○一二年十二月三十一日止年度,本公司之合同銷售約人民幣12,300百萬
元,合同銷售建築面積約1,035,200平方米,分別較截至二○一一年十二月三十一
日止年度增加35.9%及70.1%。平均售價約每平方米人民幣12,500元,較截至二○
一一年十二月三十一日止年度下跌18.8%,主要因為產品組合的改變。
根據本集團採取平衡的「住宅+商業」雙輪驅動業務模式,於截至二○一二年六月
三十日止六個月,我們之住宅項目及商業項目合同銷售分別佔我們累計合同銷售
額約54%及46%。
本集團收取之租金一般根據當前市值租金釐定。
139 : greatsoup38(830)@2013-01-18 01:34:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130117038_C.pdf
根據2,000,000,000 美元中期票據計劃建議發行
350,000,000 美元於二○ 一八年到期之3.25 厘票據及
500,000,000 美元於二○ 二三年到期之4.50 厘票據
本公佈乃根據上市規則第13.09條及第13.18條刊發。
茲提述本公司於二○一三年一月十一日刊發有關該計劃之公佈。
董事會謹此公佈於二○一三年一月十六日,本公司與經辦人訂立認購協議,據
此經辦人(越秀證券除外)已同意個別而非共同地認購及支付票據的認購款項淨
額。
票據僅會向專業投資者發售及發行。本公司將通過僅向專業投資者發債的方式
申請批准票據於聯交所上市及買賣。
建議票據發行的所得款項總額將約為846,703,500美元。本公司擬將所得款項淨
額用作再融資若干債務及作為一般企業用途。
...
140 : ironforge(21491)@2013-01-18 01:35:55

3.25 厘票據及4.50 厘票據..d息好低喎..仲美元...
141 : greatsoup38(830)@2013-01-20 00:03:22

http://www.financeasia.com/News/329231,yuexiu-property-bonds-widen-amid-talk-of-mis-pricing.aspx
Yuexiu Property bonds widen amid talk of mis-pricing
Yuexiu Property, the company formerly known as Guangzhou Investment Company, prices an $850 million debut bond that sells off heavily in secondary.
By Denise Wee | 18 January 2013
Keywords: yuexiu property
inShare

Chinese state-owned property company Yuexiu Property priced a $850 million dual-tranche debut bond deal late Wednesday night, but the bonds sank in secondary trade on Thursday, leading some investors to criticise the deal’s execution.

“I think there was a mispricing,” said one investor. “There were different expectations between investors and the leads about where the bonds were supposed to come at. I think it came too tight. It’s a case of bad habits dying hard with these new issues. The first few deals such as Country Garden have performed, but since then pricing has gotten way too tight.”

The leads — Bank of China, DBS, HSBC and Morgan Stanley — started off marketing the five-year bond at Treasuries plus 280bp and the 10-year bonds at Treasuries plus 300bp. They told investors that the total deal size would not exceed $1 billion.

On the back of initially strong demand, this was significantly tightened to Treasuries plus 255bp to 260bp for the five-year bonds and Treasuries plus 275bp to 280bp for the 10-year bonds. At that point, there were about $4.5 billion worth of orders, with demand skewed towards the 10-year bond. The company finally priced a $350 million five-year bond and $500 million 10-year bond at the tight end of final guidance.

Yuexiu was the first triple-B state-owned enterprise to tap the international bond market in 2013. It is rated Baa3 by Moody’s and BBB- by Fitch.

According to Fitch, Yuexiu’s standalone credit profile is BB+ but its ratings benefit from a one notch uplift due to its “moderately strong linkage” with the state-owned Assets Supervision and Administration Commission of Guangzhou Municipal People’s Government.

However, that argument was slightly contentious, and more than a few fund managers and analysts argued that it did not deserve a triple-B rating.

“The low-BBB rated but really a small BB+ Yuexiu Property [is] vulnerable to a re-run of the Franshion saga given that the rating agencies (and primary market) seems to have placed too much faith in the Guangzhou municipality support (Gitic clearly long-forgotten),” said Owen Gallimore, head of credit strategy Asia at ANZ, in a credit trading note.


Guangdong International Trust & Investment Corp, known as Gitic, defaulted on its debt back in 1998. At that time, many had thought that the Chinese government would stand behind the debt of its provincial investment companies. They thought wrong.

Yuexiu was formerly known as Guangzhou Investment Company, but changed its name to Yuexiu Property Company in 2009.

Investors also struggled to find the right comparable for Yuexiu. According to a source, there were two schools of thought: some investors were comparing the deal to China Overseas Land and China Resources Land, both stronger credits, while others were comparing it to Franshion Properties. In addition, the mood in the market softened quickly overnight.

“It was a slightly schizophrenic credit to begin with, and investors weren’t quite sure how to look at it,” he said. “It priced amid a softening backdrop, with KWG Property pulled last night and Cheung Kong struggling. Today, the street took a view that it should trade wider than where it priced and set up shorts.”

Even though the bonds priced tightly, there were still investors keen to buy at those levels. Yuexiu drew an order book of $3 billion across both tranches from 172 accounts. However, some $1.5 billion of orders had fallen away from the time of final guidance to pricing. The deal was also scaled back from $1 billion to $850 million.

In secondary, the five- and 10-year bonds traded down to Treasuries plus 285bp/275bp and Treasuries plus 310bp/295bp, respectively, or about 25bp and 20bp wider from reoffer, though there were quotes that put the bonds as far as 35bp to 40bp wide of reoffer throughout the day.

For the five-year tranche, asset managers were allocated 39%, banks 24%, private banks 24%, insurers and agencies 10%, and other investors 3%. Asian investors were allocated 76% and the rest allocated to European investors. For the 10-year tranche, asset managers were allocated 35%, private banks 33%, banks 16%, insurers and agencies 15%, and other investors 1%. Asian investors were allocated 89% and European and other investors 11%.

The Guangzhou-based property company listed on the main board of the Hong Kong Stock Exchange in 1992. In 2005, it spun off four commercial properties to establish GZI Reit, which is now known as Yuexiu Reit.

© Haymarket Media Limited. All rights reserved.
142 : greatsoup38(830)@2013-02-11 22:55:36

123 報告
143 : ng caddy(36072)@2013-03-04 22:49:01

123市盈率(倍) 3.62
144 : greatsoup38(830)@2013-03-09 16:34:21

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0C048H20130308
路透香港3月8日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士稱,越秀企業(集團)公司已委託台北富邦銀行辦理1.50億美元三年期貸款。

這項分期償還貸款的平均年限為2.5年,資金將作為營運資本。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。

越秀在2011年4月取得一筆16億港元(2.06億美元)三年期俱樂部貸款,放款銀行包括中國農業銀行、中銀(香港)、工銀亞洲和永亨銀行。(完) (編譯 王冠中; 審校 高琦)
145 : greatsoup38(830)@2013-03-20 01:12:36

1052
盈利跌20%,至3.6億,重債
146 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:46:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130321219_C.pdf
123
由無賺錢變成賺1億,超重債
147 : greatsoup38(830)@2013-04-21 11:10:02

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0D646D20130419


路透香港4月19日 - 湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,越秀企業(集團)公司1.50億美元三年期貸款稍早展開聯貸籌組。

台北富邦銀行擔任牽頭行兼簿記行(MLAB)。

這筆貸款分三期每半年等額償還,平均年限為2.5年。

貸款價碼為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個基點。

5月16日之前回覆的銀行,將在先付費用之外,另獲一筆7.5基點的提早優惠費用。

包括提早優惠費用在內,承諾3,000萬美元或以上的銀行,獲得綜合收益260個基點,費用為42.5個基點,取得MLAB頭銜。承諾2,000-2,900萬美元者,綜合收益255個基點,費用為30個基點,取得主辦行頭銜;承諾1,000-1,900萬美元者,綜合收益250個基點,費用為17.5個基點,取得安排行頭銜。

一般回覆期限為5月23日。

預定4月26日在台北舉行一次銀行會議。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。

越秀在2011年4月取得一筆16億港元(2.06億美元)三年期俱樂部貸款,放款銀行包括中國農業銀行、中銀(香港)、工銀亞洲和永亨銀行。(完) (編譯 蔡美珍; 審校 張荻)
148 : greatsoup38(830)@2013-05-04 16:55:41

2013-05-04 HJ
...
展望越通現年業績,廣東省外公路的增長,特別是位於湖北、湖南及河北三條高速,可惹人憧憬,而廣東省貨車限行及加快全網統一計量收費帶來的貢獻,尚待觀察,因此現年業績可穩可升,須觀察中期表現。

越通股價年內高位為4.57 港元,業績前曾接近高位,業績後跌至3.87 港元,其後反覆回升至4.2 港元,現價3.94 港元,P╱E 12.4 倍,息率5.1%,P╱B 0.64 倍,未來表現看消息而定,相信越通仍有意繼續收購擴張,大體而言,可候反覆收集看好中線。

戴兆
149 : greatsoup38(830)@2013-05-12 18:29:40

母公司又包底買野...
150 : greatsoup38(830)@2013-05-13 00:34:15

http://cn.reuters.com/article/re ... CNL3S0DQ2DE20130509


路透香港5月9日 - 湯森路透旗下基點報導,消息人士指出,在港上市的越秀地產已下調18億元人民幣(2.93億美元)三年期定期貸款的綜合收益。

一名消息人士稱,此貸款的綜合收益現較人行指標利率加碼10%,而去年10月的最初定價為加碼15%。貸款利率仍為指標利率的105%。

是次貸款由上海浦東發展銀行牽頭,中國銀行、東亞銀行和中國招商銀行正申請內部信貸許可以參貸。

如此前報導,所貸資金將用於廣州番禺區的一個住宅項目。

此貸款以土地作擔保,並由越秀地產旗下的廣州市城市建設開發公司借入,擁有一年的寬限期。(完) (編譯 許娜; 審校 石冠蘭)
151 : greatsoup38(830)@2013-05-29 16:10:49

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0EA0GT20130529


路透香港5月28日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士稱,越秀企業(集團)公司已完成1.50億美元三年期貸款案。

該貸款獲得超額認貸,有逾10家銀行參與,其中包括先前報導的六家提早回覆銀行。

台北富邦銀行為牽頭行兼簿記行。

承諾放貸金額已超過1.50億美元。

一如先前報導,這筆貸款分三期每半年等額償還,平均年限為2.5年。

貸款利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個基點。

提早優惠費用為7.5個基點。

包括提早優惠費用在內,承諾3,000萬美元或以上的銀行,獲得綜合收益260個基點,費用為42.5個基點,取得牽頭行兼簿記行頭銜。承諾2,000-2,900萬美元者,綜合收益255個基點,費用為30個基點,取得主辦行頭銜;承諾1,000-1,900萬美元者,綜合收益250個基點,費用為17.5個基點,取得安排行頭銜。

該貸款主要針對台灣的銀行。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。(完) (編譯 王冠中; 審校 張濤)
152 : greatsoup38(830)@2013-06-23 00:40:11

http://cn.reuters.com/article/bo ... &feedName=bondsNews

路透香港6月19日 - 湯森路透旗下基點報導,消息人士表示,越秀地產旗下廣州番禺區民用住宅項目的18億人民幣(2.94億美元)三年期定期貸款已結案。

牽頭行上海浦發銀行核貸6億人民幣。中國銀行廣東分行以最高層級加入,核貸3億人民幣。中國招商銀行和東亞銀行分別核貸5億和4億人民幣。

貸款案定於月底前簽約。

如此前報導,此貸款以土地作擔保,並由越秀地產旗下的廣州市城市建設開發公司借入,擁有一年的寬限期。此貸款的綜合收益現較人行指標利率加碼10%,而去年10月的最初定價為加碼15%。貸款利率為指標利率的105%。

香港上市的越秀地產是香港越秀集團的分公司。據公司網站顯示,越秀地產的大股東--廣州越秀控股是一家國有企業,受廣州市政府國有資產監督管理委員會監管。(完) (編譯 侯向明; 審校 高琦)
153 : MrYeung(15476)@2013-06-28 20:28:54

越秀地產 (123.HK) - 預期下半年銷售放緩
154 : GS(14)@2013-07-04 18:35:50

1052 ...
155 : greatsoup38(830)@2013-07-07 12:27:33

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0F910820130703


路透香港7月3日 - 湯森路透旗下基點援引消息稱,越秀集團1.5億美元三年期貸款規模可能擴大。

一如此前報導,該貸款獲得超額認貸,有逾10家銀行參與,其中包括六家提早回覆銀行。

台北富邦銀行為牽頭行兼簿記行。

這筆貸款分三期每半年等額償還,平均年限為2.5年。

貸款利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個基點。

提早優惠費用為7.5個基點。

包括提早優惠費用在內,承諾3,000萬美元或以上的銀行,獲得綜合收益260個基點,費用為42.5個基點,取得牽頭行兼簿記行頭銜。承諾2,000-2,900萬美元者,綜合收益255個基點,費用為30個基點,取得主辦行頭銜;承諾1,000-1,900萬美元者,綜合收益250個基點,費用為17.5個基點,取得安排行頭銜。

該貸款主要針對台灣的銀行。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。(完) (編譯 梁睿雪; 審校 石冠蘭)
156 : greatsoup38(830)@2013-07-11 01:06:14

買母公司地
157 : greatsoup38(830)@2013-07-27 14:38:18

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0FU2N220130724

路透香港7月24日 - 湯森路透旗下基點援引消息稱,越秀企業(集團)公司1.5億美元三年期貸款案規模擴大到2.80億美元。

富邦銀行(香港)有限公司、兆豐國際商業銀行和合作金庫各自承貸3,000萬美元,與台北富邦銀行共擔牽頭行兼簿記行頭銜,後者也承貸3,000萬美元。

台灣銀行、彰化銀行、遠東國際商業銀行和台灣企銀分別承貸2,000萬美元,任主辦行。

玉山銀行、華南銀行和台灣土地銀行分別承貸1,500萬美元,擔任安排行。其他兩家安排行台中商業銀行和萬泰銀行分別承貸1,000萬美元和500萬美元。

一如此前報導,這筆貸款分三期每半年等額償還,平均年限為2.5年。

貸款利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個基點。

提早優惠費用為7.5個基點。

包括提早優惠費用在內,承諾3,000萬美元或以上的銀行,獲得綜合收益260個基點,費用為42.5個基點,取得牽頭行兼簿記行頭銜。承諾2,000-2,900萬美元者,綜合收益255個基點,費用為30個基點,取得主辦行頭銜;承諾1,000-1,900萬美元者,綜合收益250個基點,費用為17.5個基點,取得安排行頭銜。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。(完) (編譯 洪曦; 審校 王興亞)
158 : GS(14)@2013-08-15 18:19:10

1052
盈利增3成,至2.4億,重債
159 : GS(14)@2013-08-22 14:37:58

123
盈利降45%,至2.4億,利息資本化前虧3.5億,增100%,重債
160 : greatsoup38(830)@2013-09-12 22:55:18

又90億人仔
161 : Louis(1212)@2013-09-13 15:43:29

越地90億人民幣奪武漢總價及樓面地價的雙料地王雖然中央嚴控樓市,惟內地頻誕地王。越秀地產(00123)昨以90.1億元(人民幣‧下同)投得武漢精武路地塊,創武漢的總價及樓面地價的雙料地王紀錄。分析員相信,在內地一、二線城市「靚地」賣一幅少一幅情況下,再現新地王的可能性極高。

武漢精武路地塊拍賣吸引越秀地產、世茂房地產(00813)及復地等多間房地產發展商參與競投,經過一個多小時的競價,終由越秀地產旗下的廣州城建南沙房地產開發公司以90.1億元成功投得,較底價高出28.71%。若以成交價計算,樓面地價每平方米約1.2617萬元。

一二線城市投地陷瘋狂
分析員指,今年內地樓市回暖,發展商資金充裕,加上大型房地產商加大了推盤量,因此存量不足亦增加發展商出手投地的意欲,並指上海及北京等一、二線城市投地已陷入瘋狂情況。

由今年五月以來,北京、上海、廣州及深圳四個一線城市已誕生13塊地王。單計九月至今,全國已誕生八塊新地王,分別位於北京、上海、杭州、蘇州及武漢,投地涉及資金合共達529.03億元。

調控房價任務難完成
北京中原研究總監張大偉指,按照今年頻頻湧現的地王測算,若未來售價要達正常利潤水平,樓價在一年內需再升達50%,否則地王入市的風險將非常大,因大部分地王樓面價已超該地區在售的房價。

張大偉指,在限價的大環境下,發展商仍敢以高價投地入市,反映一、二線城市的樓市調控政策已基本失效,預期很多城市都難以完成年度調控房價的任務。

地方政府亦成為推高地價的「推手」,據內地媒體報道指,江西宜春市、江蘇鹽城市、黑龍江齊齊哈爾市等,在今年都修訂土地基準價格,有部分城市藉此提高土地收益用來解決地方政府的債務問題。

另外,復地昨合共以10.65億元投得杭州兩幅商業用地,樓面價分別為每平方米6,059元及6,405元。


smiley
162 : Louis(1212)@2013-09-13 15:47:27

Declare: I have not touched any 123 up to now.
163 : ironforge(21491)@2013-09-13 16:03:53

123又幾有水喎..又90億..
164 : Louis(1212)@2013-09-13 21:35:18

事實上,用30億人民幣回購自己股票更具成本效益, 更直接了檔, 更穩賺, 更有利於股東!
165 : greatsoup38(830)@2013-09-14 10:32:17

政府是求做大,唔是賺錢
166 : ironforge(21491)@2013-09-14 11:18:48

d 房價真係唔好爆煲..唔係鏈式反應就pk了
167 : Louis(1212)@2013-09-14 13:13:49

165樓提及
政府是求做大,唔是賺錢


這就是為什麼我已投資於1098,但不是123或604!
168 : greatsoup38(830)@2013-09-14 16:48:17

2013-09-10 HJ
...
下半年展望,基於經濟逐漸轉好,7 月份路費收入環比有相當增長,是全面增長,下半年的免收小車路費的節日假期較上半年少3 天,由此估計,業績應勝於上半年。

公路關閉或有補償

此外,下半年可能有非核心盈利9100 萬元,是來自出售廣州證券權益4.04%,已協議出售,因未達成條件延至11 月。其他的可能非核心盈利,或將來自清連二級公路,交通廳已通告6 月底起取消收費,但該公路實際於2010 年9 月已封閉維修,並沒有收入,通告並未提及影響業績,現正與政府部門協調取消收費的具體安排及後續事項,但尚未落實,如能落實,或將帶來補償,這是合理的估計。

於5 月初,國家交通部已公布管理條例修正徵求意見稿,內容包括延長收費年限以補償經營者因免費政策的損失,因改建擴客增加投資調整收費年限核定,以及釐定公路收費標準的各項條件。管理層認為,行業政策逐漸明朗,並現回暖訊號,看來去年對公路的調節已完成,此後的政策修訂將是正面。

越秀交通表示仍尋求發展,如順利完成協議,下半年將收回前年出售公路的餘數5.87 億元及出售廣州證券套現2 億元。既然政策是正面,考慮發展是合理,使資金盡量得以活化,就公路股而言,因收益穩定,淨借貸比率51%,可以接受,如有理想投資,還可提升若干比例。

成交欠旺難短炒

受過去年對公路股的各項調節,市場對公路股並不熱衷,但政策的可能修訂,是對公路股經營者的安撫,此後的表現,將與經濟共進退,相對而言,是較為穩定的股份,但如無特殊消息,例如清連二級公路的補償獲得協議等,股價亦不易顯著上升,加上成交不活躍,難以短炒。

越秀交通現價4.12 港元,往績市盈率12.9 倍,息率5.08%,今年增長較佳,相信息率可以更高,其每股資產值6.2 港元,可供參考。

儘管並非具進取性的投資,而逢低收集看中長線,應有一定價值,可視作投資組合一部分。

戴兆
169 : qt(2571)@2013-09-29 16:07:26

http://money.163.com/13/0929/08/99U4PI7F002534NU.html

越秀巩固地产格局 全国化战略发展
2013-09-29 08:03:06 来源: 新华网 有0人参与
分享到

越秀地产明确专注“广州与外地并重”、“住宅与商业并举”、“产业经营与资本运作并行”的发展思路,充分发挥香港上市内房企业中唯一拥有房产基金的优势,推动越秀地产与越秀房产基金的 “常态化互动”,实现由“拿地+开发+销售”的传统房地产发展模式向“开发+运营+金融”的高端商业发展模式转型,致力将公司打造成为“具有较高影响力和知名度的大型全国性综合房地产企业”。

越秀地产执行董事、营运总经理陈志鸿,曾在越秀地产企业品牌更名换标新闻发布会上,公布了越秀地产的十二五规划及未来战略部署——

计划共分三个阶段,第一阶段是调整拓展期(2011年-2013年),目标是加大土地储备力度,加快布局珠三角、长三角、环渤海和中部地区,房地产主营业务收入超过100亿元。

第二阶段是快速发展期(2014年—2015年),目标是到2015年,将公司建设为品牌知名度高、综合实力强的全国性大型房企,房地产经营收入超过200亿的规模,年施工面积700万平米以上。

第三阶段是持续稳定发展期(2015年后),目标是房产开发和物业经营双轮驱动、资产规模和管理水平上新台阶,成为品牌知名度高、综合实力强的全国性大型房企。

“立足广州,拓展全国”的战略布局

作为一家深耕广州30年的房地产企业,越秀地产的业务主要集中在广州地区;而自2009年开展全国化发展至今,公司业务已逐步扩展至珠三角、长三角、环渤海和中部地区,分布在广州,佛山,中山,江门,烟台,沈阳,青岛,杭州,昆山,武汉,海口,香港等12个主要城市。未来,越秀将继续巩固“广州大本营”的地位,同时依托珠三角市场的区域领先优势,进一步加快进军外地项目。

“住宅地产+商业地产”双轮驱动

越秀地产一直以来坚持“住宅地产+商业地产”双轮驱动战略,在强调推进住宅物业发展的基础上,重视提升商业经营能力,即在推进商业项目开发进度的同时,针对不同客户的需求采取多样化的创新商业营销策略。

“开发+运营+金融”高端发展模式

2012年10月8日,越秀地产与越秀房产基金联合公布,越秀地产旗下超高端优质商业地产项目广州国际金融中心注入越秀房产基金的交易宣告完成,标志越秀地产成功利用“越秀地产+越秀房产基金”这个独特的互动平台,确立了公司的“开发+运营+金融”高端发展模式,成为越秀地产向大型房地产综合企业迈进的核心竞争力。

地产与房产基金常态化互动

越秀地产目前是国内唯一拥有房产基金平台的房地产上市公司,一直专注发展住宅和商业物业,而越秀房产基金作为其优质商业物业的持有平台,持有及提升越秀地产优质商业项目,这一优势可以让“地产”和“房产基金”能够通过优质商用物业实现互动,成为越秀地产独特的核心能力。未来公司将会继续保持并完善这种互动模式,为股东和社会带来更优厚的回报。

从越秀地产三十年的发展, 可以看到中国房地产行业发展的一些轨迹:越秀地产从最初只做“实业经营”成长为一个“实业经营与资本运作”并行的地产上市公司;由早年“纯住宅开发”成长为一个“住宅开发和物业经营并重”的综合地产发展商;由最初“简单物业开发”成长为一个“以区域规模开发运营、打造地标和高端物业为主导”的城市运营商;从最初仅在广州发展的“区域型公司”成长为一个“全国化房地产综合型企业” 。目前, 越秀地产全国化战略发展格局在持续巩固。
170 : greatsoup38(830)@2013-10-13 00:36:53

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0HY20Q20131008


路透香港10月8日 - 湯森路透旗下基點引述消息來源報導稱,越秀企業(集團)公司正在自行安排34億港元(4.36億美元)三年期俱樂部貸款,以為一筆2010年10月簽署的同等金額貸款提供再融資。

該筆期末一次性償還貸款的綜合收益為265個基點,利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼235個基點。

參與2010年那筆融資的所有銀行都被邀請加入此次貸款案。這些銀行包括:中國農業銀行、中銀香港、東亞銀行、星展銀行、匯豐控股和永隆銀行。

該公司剛剛在今年7月簽署了2.8億美元三年期貸款,由台灣銀行業者組建的財團。貸款平均年限為2.5年,最高綜合收益為260個基點,利率較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼240個基點。該融資由台北富邦商業銀行牽頭,在13家其它銀行加入後,貸款規模增至2.8億美元。

此外,野村、台灣銀行和兆豐國際商業銀行正在為越秀集團安排一筆約10億美元的一年期過橋貸款,用於越秀收購香港上市企業創興銀行的股權。消息人士稱目前商談的價格是,最初三個月的利率較Libor加碼約300個基點,之後從第七個月開始逐步增到加碼450個基點左右。

消息人士稱,2.8億美元三年期貸款也可能用於收購股權的部分融資。

越秀是廣州一家主要國有企業。越秀集團旗下有三家公司在香港上市--越秀地產、越秀交通基建、越秀房產信託基金。(完)

(編譯 高琦 審校 杜明霞)
171 : greatsoup38(830)@2013-10-31 23:47:14

買左塊地
172 : MrYeung(15476)@2013-12-13 21:00:01

123
173 : greatsoup38(830)@2014-04-03 00:10:19

123

盈利增1.1倍,至5億,資本化後轉虧6億,降25%,重債
174 : greatsoup38(830)@2014-04-20 01:49:13

2014-04-16 HJ
...
現年展望,控股的陜西西臨高速去年下半年表現已改善,湖北漢孝高速繼續好轉,湖南長株高速去年虧損已收窄37.9%,今年可望持續轉好,天津津保高速去年利潤分配比例由90%,降至40%。參股的清連高速,去年已獲盈利280 萬元,遠勝上年應佔虧損2440 萬元。廣州西二環交高速受交通政策影響,車流量按季上升反映經營持續向好。對現年經營影響最大的,是節日免收小客車通行費只是維持,而去年則增加12天,即是今年收入不會為此再跌。

越交控股的湖北漢孝高速,該省公佈其收費期由29 年調整為30 年,但試運營期納入收費期,即收費期由2006 年9 月至2036 年9 月,較原來收費期限縮短10個月,因加得減!

受制經濟增長放緩

去年國家交通運輸部發佈收費公路管理條例修正案徵求意見後,提及以延長收費期形式彌補營運商因節日免費等措施所受損失,並在收費率制定上綜合考慮建造成本及通脹等因素。雲南、江西及廣西等陸續批覆上調高速收費率,並延長部分路段的經營期限,據報當局正積極研究修訂及補充,仍待決定。去年越交為執行國家規定的綠色通道免費政策,減少收入1.28 億元,為執行節日免費小型客車路費收入減少1.1億元。

越交現價4.01 港元,核心P╱E 9.7 倍,息率6.48 釐,P╱B 0.65 倍,如無政策影響,預期今年的營運表現應可穩好,儘管收費公路不應期望過高。國家經濟增長放緩,多少也有影響,只能個別地區較佳,而收費受管制,只能受惠於交通政策,例如車流量組合的變動。至於發展,越交財務逐漸改善,應有進一步安排,但相信仍看國家的管理條例如何修正而定。

戴兆
175 : greatsoup38(830)@2014-06-18 00:09:46

2014-06-16 MT
【直擊】越秀交通基建 受惠粵新政   

重點

1.計重收費的實施利好越秀交通的發展,估計對廣州的高速項目收入提升幅度在10%左右。

2. 潘勇強表示,在負債比率下降,現金充裕的情況下,今年越秀交通希望能實現新的收購。

3. 公司估值低,派息高,防守性強,而且業績增速較快,今年具政策利好,可逢低吸納。

---------------------------------

越秀交通基建(01052)上週五邀請本刊記者到廣州考察廣州北二環及西二環高速,由於是工作日,高速路面十分暢通,我們一行人首先來到廣州北二環高速監控中心,其核心豎立著一個超大屏幕的現代化監控系統,負責路面24小時實時監控及收費站管理。

北二環高速副總經理晏珂介紹,廣州北二環全長42.5公里,鏈接廣深、廣清、廣河等高速,作為廣東交通要道,平日日均車流量達16萬輛次。「這套監控系統投資了200多萬元(人民幣?下同),全程配備79枝視像槍,可實時監控路面情況,及時快速作出反應。」

下午參觀的廣州西二環高速橫跨廣州及佛山,全長40.7公里,路面配備43枝視像槍,但平日日均車流量僅5萬多台。西二環高速總經理陳東明表示,「西二環的設計日車流量有12萬台,目前佛山、三水都在建汽車城,周邊的工業基地也在興建,有望逐步帶動西二環的車流量提升。」

計重收費利好收入增長

廣州所在的粵中地區將於7月1日起實施計重收費,屬於全國最遲實施計重收費的地區,與天津超1%就開始計算超載費用相比,粵中對超載30%以上的車輛才開始加收超載費用(計費標準見表一),略顯寬鬆。

項目管理層介紹,北二環及西二環分別新安裝了12條計重車道,分別新增約360萬元的投入。

越秀交通基建副總經理潘勇強認為,「計重收費對公司是好事,惡性事故多由超載引起,而且有助維護路面,降低管理成本。」他續說,「公司每年投入的維護費用逐年上升,一年大概要8,000萬元至1億元,每年增速大概估算下來約3%至5%。若無超載,本來3至4年一次的大改,可延長為5至7年一次。」

對於實施計重收費對收入的影響,他認為要考慮3個因素,「一是路上有多少貨車,二是超載情況,三是當地的政策支持。」具體而言,「有統計,不同地區計重收費後收入增長介乎5%至60%,廣東清連高速和廣西蒼鬱高速上升了約40%,我們判斷廣州高速的收入提升幅度在10%左右,希望這是保守估計。」

他亦強調,由於新鮮蔬果類農產品原先是免費通行的,計重收費實施後,一旦超出其車輛的標準重量5%,便要按標準重量收費,亦利好公司收入的增加。

廣東聯網 收入影響不大

7月1日亦是廣東高速聯網收費正式啟動的大日子,全省將只剩下36個終點收費站和10個省界收費站。只需在高速入口拿卡,在出口或出省時繳費,中途換高速時毋須繳費,收益通過系統向各企業分配。

據瞭解,北二環和西二環屆時將分別撤下3個和2個主幹線收費站。潘勇強認為廣東高速聯網有兩大好處,「一是車主可提高通行效率,二是對我們高速,可降低收費站的設備和人員成本。」但因之後將由第三方代收費,公司需繳納結算服務費,他介紹道,「每年收入在3億元以下會按1%收取,3億至6億按0.75%,6億以上按0.5%。目前成本的下降基本可以抵消費用的增加。」

新項目成增長點

併購新路段是公司的增長模式,2010年和2011年收購的湖北漢孝高速、湖南長株高速及河南尉許高速至今表現亮眼,今年首4月,日均收費車流量增速及路費收入基本都在20%或以上水平(見表二)。

今年首4月尉許高速表現最佳,路費收入1.18億元,同比增28.7%,主因京港澳高速河北段改擴建,車輛需繞道尉許高速,工程預計於2015年6月30日完成,今年仍可受惠。潘勇強表示,「京港澳改擴建後將變成8車道,收費若提高,對尉許高速的影響未必很大。」

--------------------------------

今年或重啟收購

公司已連續兩年沒有新增高速項目,他憧憬,「希望今年有新的收購,目前跟我們接觸的公司挺積極的,而且我們從負債結構和現金上,已具備收購的能力。」去年底公司的資產負債率較年初下降2.5個百分點至43.6%,手持現金16.05億,較年初大增51.8%,為今年的擴張奠定基礎。

對於今年收購的地區,他認為,「在中西部,我們會優先選擇已有項目的地區,特別是在省會的周邊。中部是人口勞動力大省,隨著製造業從東部沿海向內陸轉移,對交通運輸的需求將會增強。」

他以湖南長株高速為例,「由於南車的廠在我們這一側,預計這片區會成為湖南的工業區,現在大眾正在旁邊建設汽車工業園,一期產量達30萬輛車,隨著零部件配套等進駐,貨物便需要大量往外運,利好長株高速收入。」去年底長株高速仍處於虧損,今年他表示會有改善,但能否盈虧平衡仍是未知數。

雖然各個地區都有一定的地方保護主義,但公司看中中西部正在爭奪東部製造業資源,對基建投入和交通的需求巨大,而且公司具有資金優勢,和高速路企業的專業性,在競爭中能凸顯優勢。

---------------------------------

政策風險大

由於高速公路屬於公用事業,受國家及地方政策的影響較大。如2012年開始全國實施重大節假日免收小型客車通行費,目前有4個節假日免費,春節、五一、十一、清明,總天數約20至21天,潘勇強估算今年該政策對公司收入影響約有4%至5%。他表示,目前正在談補償方案,延長經營期限的可能性較大。

當地政策亦有影響,自2013年起,廣州實施對外地貨車分時段限行環城高速,令外地貨車分流至廣州北二環、西二環高速,帶動其路費收入增長,但同時亦減少了廣州北環高速的貨車流量。潘勇強認為,環城限行在去年已基本消化完成,估計今年對收入的影響約10%至12%。

今年首4月,廣州北二環、西二環及北環高速的路費收入分別同比增長11.8%、11.2%、10.5%,日均收費車流量亦分別同比增16.7%、15.3%、11.4%(見表二)。

另外,此前由於關閉了4條一級公路,廣州市政府同意補償公司13.13億元,在2011年收到其中的50%,並於2013年全部付清。公司屬於廣州企業,在補償金額及償還速度上或有本地優勢,隨著逐步向中西部擴張,未來的政策不確定性將會更大。
176 : GS(14)@2014-06-24 09:48:41

賣給母公司
177 : simonwor(34306)@2014-07-12 00:03:01

123
http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL4S0PJ2DV20140708
路透基点:越秀地产15亿港元贷款案启动--TRLPC

路透香港7月8日 - 汤森路透旗下基点报导,据消息人士称,香港上市中资公司--越秀地产股份有限公司一笔15亿港元(1.935亿美元)的三年期子弹式定期贷款已经启动,牵头行兼簿记行为永隆银行。

按照平均三年期限,银行分三个层级参贷:

承贷3亿港元及以上,获得280个基点综合收益和120个基点费用,取得牵头行头衔;

承贷1亿-2.99亿港元及以上,获得275个基点综合收益和105个基点费用,取得主办行头衔;

承贷5000万-9900万港元及以上,获得270个基点综合收益和90个基点费用,取得高级经理行头衔。

实地考察将于7月14日在广州进行,回复截止日为7月23日。

签约将在8月第二周进行。

贷款资金用于该公司的一般融资要求,包括为现有贷款再融资。

该公司由国有企业越秀集团,2012年12月曾在香港市场寻求38亿港元的三年期子弹式定期贷款。中国银行、东亚银行、中国工商银行、恒生银行、中国农业银行和汇丰控股参贷。

该公司6月13日宣布,开始与一家银行为现有5亿美元定期贷款再融资进行磋商。

越秀集团旗下另一家实体--越秀企业(集团)公司与七家银行敲定9.45亿美元贷款,以取代去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款。那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

在该笔9.45亿美元贷款中,有3亿美元是由中国银行提供的三年期双边贷款,综合收益是280个基点,利率较Libor加码250个基点。银团贷款部分包括5.19亿美元的1.5年期贷款,和9.83亿港元(1.266亿美元)的1.5年期贷款。后面两部分贷款有240个基点的综合收益,利率为较Libor或Hibor加码175个基点。(完) (编译 朱晓军;审校 田建华)
178 : greatsoup38(830)@2014-07-13 19:48:29

2014-07-10 HJ
越秀地產估值低爆炸力強   

越秀地產(123)6 月合同銷售31.33 億元( 人民幣.下同),增長192%;銷售面積24.74萬方米,增長174%;經過首季銷售下降後,4月起已回覆增長,6月的銷售更為理想。

集團上半年合同銷售金額106.3 億元,上升23%;累計銷售面積83.56萬方米,增長35%,越秀今年銷售目標220億元,至今已完成48%,6月底部分訂購仍待簽署合同將短期內簽署,以此計算,上半年銷售應為110.75 億元,佔全年銷售目標50.3%,符合管理層預期。越秀第一季銷售下跌24%,是受市場各種因素影響,不能為據,應以全年計算;第二季的強勁回升,已達指標。

越秀業績持續穩定上升,其業務是物業發展及投資,亦佔已分拆上市的越秀房產基金(405)權益35.69%,去年核心盈利(扣除投資物業公允值收益及稅項及負商譽)15.4億元,上升28.8%;每股核心盈利16.54分,全年每股派息6.6分,相當於每股核心盈利40%。

去年銷售額146.34 億元,上升19%;銷售面積115.52萬方米,增長11.6%;銷售目標設為132億元,其後調高至145 億元,仍順利達標;入賬收入142 億元,增長75%;毛利41 億元,毛利率28.9%,減少18.6個百分點,是區域及產品結構的影響,亦受銷售時市場環境影響。樓市已非持續上升,毛利率有反覆在意料之中。

越秀屬廣州市國企旗下,土地儲備豐厚,應佔權益1259萬方米,分佈於全國12個城市共40個項目,廣州的佔37.6%,珠三角佔15.2%,環渤海佔13.4%,長三角佔18.1%,中部地區佔14.5%,海南佔0.7% 及香港佔0.5%;按用途分類,住宅佔57.9%,商業及其他佔42.1%,平均地價成本遠低於市價。

投資物業共61.36萬方米,寫字樓佔8.5%,商業佔60.2%,停車場及其他佔31.3%,2013年租金收入4.57億元,投資物業評估增值19.75億元。去年底已售未入賬物業涉129.14億元,面積113.34萬方米,平均每方米11400 元。今年新開工面積171.3萬方米,將完工面積113.3萬方米,計劃交付104.1萬方米,較2013年約增11%。

房產是資本密集行業,越秀總借貸238.6億元,現金及現金等價物50.55 億元,借貸淨額為188.1 億元,淨借貸比率77.8% 或資本負債率43.8%,該等借貸超過5年期,一年內將還款83.3億元,主要為人民幣佔43.4%,其餘為港元及美元。越秀的融資渠道取得突破,首次發行5年期3.5億美元債券及10年期5億美元定息債券,除優化債務結構外,並降低融資成本,由2012年的平均7.03%下降至5.59%。

為提高財務靈活性,推出創新合作模式,去年首次與投資基金合作購地,去年購入土地7塊,涉資201.2億元,其中4塊與基金合作,越秀應付地價僅58.17億元,此舉可加快規模效應,亦可維持較低負債比率。

財政穩健銷售好轉

內房受政策調控影響,其經營策略必須適應及靈活,既要配合調控政策,亦必須有豐厚的土儲,靈活的銷售手法及穩健的財務策略,越秀的條件是行業中的優勝者,完全可以應付間有的逆境,今年初銷售曾見減退,第二季轉好,隨即可以達標。

近期調控政策似有放寬之象,將有利於未來的銷售,更重要的是並無財務壓力,可以從容面對市場變動,如調控政策放寬,其潛力可獲進一步釋放。

越秀以發展物業為主,但估計從投資物業所得淨利約30%,換言之,業績較單純的物業發展穩定,評價應較高。現價1.53 港元,核心市盈率7.4倍,息率5.49%,市賬率0.473倍;如以總盈利計,其市盈率僅3.97 倍,於同類股份中是相對偏低。

此外,其市賬率特低,儘管經過逆境,而部分同業的市賬率已在1 倍或以上,或許是越秀的特性,亦顯示其較為吸引,雖不能期望股價短期升回至市賬率1倍,而豐厚的資產,對未來走勢將提供更佳動力。

基本上,越秀是慢熱股份,近期升勢不大,但已突破各項移動平均線,預期市勢喘定後,未來升勢加速,宜趁低收集,估計未來將有較佳表現。

戴兆
179 : GS(14)@2014-07-22 10:00:31

1052 cb issue
180 : greatsoup38(830)@2014-08-21 18:38:53

1052

盈利增1成,至2.8億,債一般
181 : nodnod_mat(15408)@2014-08-27 17:21:02

班財演成Q日話內房估值低, 叫人買, 內房PE一向低都無影啦, 叫人去接貨咩
182 : greatsoup38(830)@2014-08-28 00:29:06

我唔信內房PE
183 : greatsoup38(830)@2014-08-28 00:38:01


184 : greatsoup38(830)@2014-08-28 00:41:28

盈利增6成,至4.3億,重債
185 : greatsoup38(830)@2014-09-03 23:43:03

100供33@1.25
186 : greatsoup38(830)@2014-09-09 17:18:58

2014-09-03 HT
越秀地產100供33 集38億儲備彈藥   

 【本報訊】越秀地產(00123)以100股供33比例供股,發行約30.8億股,集資38.46億元,每股供股價1.25元,較前收市價的1.67元折讓25.15%。市場關注內房會否掀新一輪供股潮。

 該股昨早開始停牌,今早起復牌。

 其母公司越秀亦已通過訂立不可撤回承諾,以總代價19.1億元承購其供股項目下所有配額。

 越秀地產上一次供股為2010年9月,按10供3比例,發行最多21.59億股,供股價1.61元,供股價當時折讓15.26%。公司當時料集資最多34.76億元,將用作未來土地儲備收購。此前在越秀中期業績會上,公司董事長張招興曾特意澄清公司資金鏈非常健康。

突供股 冀抓投資機會

 今次突然供股,公司公告指,是為抓住預計在今年下半年或明年初可能出現的投資機會,尤其是公司大本營廣州及珠三角地區出現的投資機會。

 越秀在回應查詢時指,會留意在廣州及珠江三角洲內的土地機會,資金會運用於高回報項目,與投資基金的合作則視乎機會而定,亦一向不排除海外併購擴張,但現時無時間表及具體計劃,強調財務仍非常健康,淨借貸比率處62.7%水平。
187 : ming1230873(5126)@2014-09-11 12:49:54

供唔供好 ?!
188 : jocheung(52282)@2014-09-19 01:40:52

我都有貨
它幾時可以供股?
大家覺得應該賣出供股權定係供股好呢?
189 : greatsoup38(830)@2014-09-19 01:50:23

123

盈利增68%,至4.2億,重債
190 : GS(14)@2014-11-25 02:01:11

買大地
191 : GS(14)@2014-11-25 02:01:28

發票據
192 : qt(2571)@2015-04-26 19:14:40

http://cn.reuters.com/article/2015/04/23/idCNL4S0XK3M420150423

2015年4月23日星期四16:41 BJT
相關話題: 房地產, 金融服務, 債券
路透基點:越秀地產委託台北富邦銀行安排8,000萬美元三年期貸款--TRLPC

路透香港4月23日- 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,香港上市中資公司--越秀地產股份有限公司委託台北富邦商業銀行安排一筆8,00
0萬美元的三年期貸款。
  
  消息人士稱,越秀地產將於週五在台北為這項融資舉行銀行推介會。
  
  所籌資金將用作運營資本。
  
  越秀地產於2014年9月完成一筆15億港元三年期子彈式定期貸款,最高綜合收益為280個基點,利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼240個基點,費用為120個基點。 永隆銀行任牽頭行兼簿記行,中國農業銀行(香港)和上海浦東發展銀行(香港)以牽頭行身份加入。 (完)
193 : qt(2571)@2015-05-09 17:54:10

http://cn.reuters.com/article/2015/05/07/idCNL4S0XY1NH20150507

路透基點:越秀地產8,000萬美元三年期貸款案展開籌組--TRLPC

路透香港5月7日- 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,香港上市中資公司--越秀地產股份有限公司的8,000萬美元三年期子彈式貸款案已展開籌組,牽頭行兼簿記行為台北富邦商業銀行。

貸款利率為較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼240個基點,銀行受邀參與以下幾個層次的貸款:

承貸2,000萬美元或以上的銀行,獲得270個基點的綜合收益和90個基點的前端費,以及牽頭行頭銜;

承貸1,500-1,900萬美元的銀行,獲得266.67個基點的綜合收益和80個基點的前端費,以及牽頭行頭銜;

承貸1,000-1,400萬美元的銀行,獲得263.33個基點的綜合收益和70個基點的前端費,以及主辦行頭銜;

承貸500-900萬美元的銀行,獲得260個基點的綜合收益和60個基點的前端費,以及高級經理行頭銜。

此融資案擁有一項4,000萬美元的綠鞋貸款選擇權,以及25個基點的額度費。

所籌資金將用於運營成本。 回复截止日期為6月5日。

該公司於4月24日在台北舉行一場面向銀行的貸款推介會。

越秀地產於2014年9月完成一筆15億港元三年期子彈式定期貸款,最高綜合收益為280個基點,利率為較香港銀行同業拆息(Hibor)加碼240個基點,費用為120個基點。 永隆銀行任牽頭行兼簿記行,中國農業銀行(香港)和上海浦東發展銀行(香港)以牽頭行身份加入。

2014年1月,越秀集團旗下另一家實體--越秀企業(集團)公司與七家銀行敲定9.45億美元貸款,以取代去年10月獲得的10億美元一年期過橋貸款。 這筆融資是用來支持越秀收購香港上市企業創興銀行的股權。

在該筆9.45億美元貸款中,有3億美元是由中國銀行提供的三年期雙邊貸款,綜合收益是280個基點,利率較Libor加碼250個基點。 銀團貸款部分包括5.19億美元的1.5年期貸款,和9.83億港元(1.266億美元)的1.5年期貸款。 後面兩部分貸款有240個基點的綜合收益,利率為較Libor或Hibor加碼175個基點。 (完) (編譯許娜;審校龔芳)
194 : greatsoup38(830)@2015-07-28 01:41:57

買地
195 : greatsoup38(830)@2015-08-21 16:49:11

盈利增33%,至4.8億,重債
196 : greatsoup38(830)@2015-11-15 10:43:49

2007 and 123 develop land
197 : GS(14)@2016-01-20 16:57:02

取消新加坡上市
198 : GS(14)@2016-02-07 00:05:57

盈警
199 : GS(14)@2016-03-01 23:30:01

盈利增6成,至7.2億,重債
200 : GS(14)@2016-05-29 23:12:45

出售項目公司51%股權,不用併表又賺錢
201 : Louis(1212)@2016-05-30 08:10:57

何車500:越秀地產價太殘
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160530/19633115越秀地產(123,前名越秀投資)1992年12月15日上市,經股本變化調整後首日收報1.18元(未經調整的招股價1.05元),現價0.97元,堂堂廣州市人民政府的公司,寒來暑往掛牌近25年,股價仍然要跌;同期恒指升2.9倍,中國海外(688)飆升19.4倍,長和(001,前身長江實業)急漲8.1倍,近年脫腳的滙控(005)亦有2倍的升幅。「人民政府公司」的長期股東,氣得七竅生煙。

(1)年初至今,越地跌幅28%。最近兩周零一日的跌幅9%,主要因為遭踢出MSCI中國小型股指數。一些基金按指數成份股進出而買賣,不必分析股票的優缺點,實在諷刺。過去11個交易日,越地成交6.51億股,佔大股東以外股份的10.5%,按指數成份股變化出現的拋售,相信漸告一段落。

(2)越地的土地儲備,八成位於國內一二線城市。去年營收221.15億元人民幣,升41%,純利10.13億元人民幣,大跌59%。不計投資物業重估減值與滙兌虧損的核心純利12.4億元人民幣,只跌21%。今年首四月,物業銷售114億元人民幣,按年大增100%。現價往績PE10倍,彭博綜合券商預測,今年PE6.4倍,與過去六年平均PE6.1倍相若。

(3)越地今年預期PB0.33倍,較6年平均0.64倍折讓近一半。業務涉水資源、估值較高的粵海投資(270)預期PB2倍。越地佔37.1%的越秀房產信託基金(405)預期PB0.84倍。

(4)去年底,越地的銀行淨借貸230億元人民幣,淨借貸/股東資金比率73%,在內房股而言,不屬高比率一員。公司正計劃發行80億元人民幣的有擔保債券。

★越地股價太殘,PE回升至0.5倍,已值1.47元,上升空間51%。

202 : greatsoup38(830)@2016-05-31 13:20:05

這隻沒有期望
203 : greatsoup38(830)@2016-07-10 21:06:57

買地
204 : greatsoup38(830)@2016-07-28 03:01:59

債券
205 : greatsoup38(830)@2016-07-28 03:01:59

債券
206 : greatsoup38(830)@2016-08-23 08:01:20

無錢賺,重債
207 : greatsoup38(830)@2016-09-08 02:02:17

買地
208 : GS(14)@2016-10-25 10:50:11

buy land
209 : GS(14)@2016-11-08 10:46:51

BUY LAND
210 : Louis(1212)@2016-12-22 17:30:31

公司董事歐韶和余立發最近在場內​總共買了602萬股越秀地產123, 每股的平均價1.11元至1.13元, 股價位於過去多年的較低範圍, 你會如何評論他們的行動? 我有一點心動!

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... +Property+Co.+Ltd.&
211 : GS(14)@2016-12-24 10:27:50

我不相信他們
212 : GS(14)@2017-02-23 17:43:56

盈利增60%,至8.6億,重債
213 : GS(14)@2017-03-14 10:24:14

123 減405
214 : abbychau(1)@2017-04-10 01:40:50

123
215 : GS(14)@2017-06-27 10:10:33

買方的資料
買方為廣州越秀的全資附屬公司,及通過其各附屬公司從事(其中包括)物業發展、
基建、建設等各項業務。
216 : greatsoup38(830)@2017-08-19 06:03:10

轉盈10億,重債
217 : GS(14)@2017-09-12 10:27:09

本公司欣然宣佈,於二○一七年八月三十一日,賣方與買方訂立資產轉讓協
議,據此賣方同意出售,而買方同意購買酒店(連同設備),總代價為人民幣
199,256,500元。
218 : GS(14)@2017-10-18 05:30:16

1862及123合作
219 : GS(14)@2017-11-17 09:56:17

123 asset injection to 405
220 : GS(14)@2017-11-17 18:44:44

123 sell projects to 405
221 : GS(14)@2018-03-06 00:15:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180228504_C.pdf
123
盈利增4倍,至17.3億,重債

222 : GS(14)@2018-04-04 12:40:15

3,000,000,000美 元 有 擔 保 中 期 票 據 計 劃 之 設 立 及 上 市 建 議
董事會欣然宣佈,於二○一八年四月四日,本公司之間接全資附屬公司卓裕控股
有限公司成功設立一項3,000,000,000美元之有擔保中期票據計劃。該等票據可由
發行人不時發行並將由本公司擔保。

223 : GS(14)@2018-08-13 19:25:33

盈利降52%,至4.8億,重債
224 : GS(14)@2018-11-23 13:13:27

進行潛在出售事項的理由及好處
廣州越滙主要持有財富天地廣場。本公司預期建議出售可提升資產周轉率和提高現
金回流,提升本公司集團收購新增土地或其他地產公司股權的能力。
就潛在出售事項啟動公開掛牌程序
董 事 會 欣 然 宣 佈, 將 於 二 ○ 一 八 年 十 一 月 二 十 二 日 至 二 ○ 一 八 年 十 二 月
二 十 日(包 括 首 尾 兩 日 )(「投 標 期 」)就 潛 在 出 售 事 項 啟 動 在 廣 州 產 權 交 易 所
公 開 掛 牌。 有 意 者 根 據 適 用 於 潛 在 出 售 事 項 的 相 關 規 定 於 投 標 期 申 請 在 公
開 掛 牌 中 投 標。 於 投 標 期 結 束 後, 提 供 最 高 有 效 競 標 價 的 合 資 格 投 標 者 即
為 中 標 者。 有 關 進 一 步 資 料(例 如 潛 在 出 售 事 項 的 主 要 條 款、 潛 在 投 標 者
的 資 質 規 定 以 及 公 開 掛 牌 程 序 的 詳 細 程 序 ), 請 參 閱 廣 州 產 權 交 易 所 網 站
(http://gz.gemas.com.cn)
潛在出售事項的最低代價(即初步投標價)(「最低代價」將為(i)人民幣2,417,500,000
元以收購廣州越滙的77.79%股權及(ii)承接廣州越滙77.79%的有關債務。截至二
○一八年十一月二十日,77.79%的有關債務為人民幣280,044,000元。股東務請注
意,最終代價視乎任何成功中標者作出的最終投標價而定,惟將不少於最低代價。
經考慮最低代價,預計潛在出售事項的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07
條)超過5%但低於25%,故若潛在出售事項成事的話,將構成本公司的須予披露交
易,可能須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。
225 : GS(14)@2018-12-22 11:30:10

出售廣州市越滙房地產有限公司77.79%股權
本公司宣佈,根據與出售事項有關的公開掛牌,買方已獲廣州產權交易所確認為
中標人。投標期已於二○一八年十一月二十二日開始並於二○一八年十二月二十
日結束。有效競標價為(i)人民幣2,417,500,000元以作股權轉讓及(ii)承擔廣州越
滙於有關債務轉讓日期的77.79%相關債務。
就買方成功競標而言,賣方與買方訂立股權轉讓協議,據此,賣方同意出售而買
方同意購買廣州越滙77.79%的股權,代價為人民幣2,417,500,000元。此外,於
貸款基準日,廣州越滙欠付廣州城市建設開發的債務總額為人民幣360,000,000
元,其中人民幣280,044,000元(即佔貸款金額約77.79%)須於完成日期後五個營
業日內由買方注入廣州越滙。於收到買方的還款金額之日當日,廣州越滙須向賣
方支付相同金額,以部分償還貸款金額。
226 : GS(14)@2018-12-22 11:30:24

出售事項的理由及裨益
廣州越滙主要持有位於廣州市的越秀財富天地廣場。本公司預期出售事項可提升資
產周轉率和提高現金回流,提升本集團收購新增土地或其他地產公司股權的能力。
經計及出售事項所得款項淨額及上述原因及裨益,董事(包括獨立非執行董事)認為
股權轉讓協議及其項下擬進行的交易的條款符合正常商業條款,屬公平合理及符合
本公司及股東的整體利益。
227 : GS(14)@2018-12-24 16:13:58

405 acquired 123 asset
228 : GS(14)@2018-12-24 16:14:37

405 acquired 123 asset
229 : GS(14)@2018-12-25 12:30:12

出售事項
董事會於二○一八年十二月二十三日宣佈,本公司的全資附屬公司城市建設開發集
團(中國)有限公司(作為賣方)(「賣方」)、越秀房地產投資信託基金(「越秀房產基
金」)的特殊目的公司Yuexiu REIT 2018 Company Limited(作為買方)(「買方」)及本
公司(作為賣方的擔保人)訂立股份購買契約(「股份購買契約」),據此,賣方應:
(i) 向買方出售位於中國浙江省杭州市江干區錢江新城稱為「杭州維多利商務中心2
幢」的物業(「目標物業」)(透過出售本公司間接附屬公司達富控股有限公司(「目
標公司」)的全部已發行股本,目標公司間接全資擁有杭州越輝房地產開發有限
公司,該公司為目標物業相關土地使用權及現有所有權的登記合法業主);及
(ii) 於出售事項(定義見下文)完成當日,向買方轉讓一筆由目標公司欠賣方約人民
幣550,104,716.73元的股東貸款(「貸款」)連同於出售事項完成時貸款附帶的權

(上文(i)及(ii)所述交易應稱為「出售事項」)。
230 : GS(14)@2019-02-28 10:28:05

盈利降18%,至14億,重債
231 : GS(14)@2019-02-28 12:17:03

獲廣州地鐵認購新股並注入項目
232 : Louis(1212)@2019-03-03 12:09:47

越秀地产(00123)之后,还有哪些内房股将爆发?
2019年3月3日 11:12:09

https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/185288.html

近几日,港股内房股时不时有个股开始躁动,如2月28日,受“业绩靓丽+广州地铁入股”双重利好,越秀地产(00123)当日放量跳空上涨10.37%,明显异动。

https://img.zhitongcaijing.com/i ... rocess=image/format,jpg/quality,Q_90

(行情来源:富途证券)

3月1日,中国奥园(03883)、佳兆业集团(01638)接棒越秀地产分别大幅大幅拉升10.37%、9.29%,领涨内房股。

智通财经APP了解到,佳兆业股价上涨,主要受益于其2019年1-2月销售数据强劲,同比涨幅高达72%;而奥园上涨主要为其分拆得物业公司——奥园健康生活即将IPO。

从越秀的表现来看,是否意味着业绩稳健、布局良好的房企,仍是不错的标的?鉴于内房个股出现分化,未来哪些内房股具备配置价值呢?


越秀地产财报亮点:一个字“稳”

2月27日,越秀地产发布2018年财年业绩,为第一家发布业绩的内房股。

2018年,越秀地产全年实现合同销售金额约577.8亿元人民币(单位下同),同比上升41%;核心净利润约为28.1亿元,同比上升19.6%;整体毛利率为31.8%,远高于2017年的25.7%,亦高于市场预期。

就在同日,越秀地产发布公告,拟向广州地铁全资附属配售30.81亿股,占经扩大后公司股份约19.9%,每股发行价为2港元,较2月27日收市价1.64港元溢价约22%。

越秀地产从来就不是那种让你惊艳的房企,但正是基于求稳,让其在风刀霜剑的2018年显得格外“稳”。

从毛利率水平来看,31.8%的毛利率属于中规中矩水平。根据亿翰智库分析,2018年上半年统计的95家房企的综合毛利率为32%,同期毛利率最高的为华润置地(01109)的48%。

此外,从其负债水平来看,该公司的表现也是一个字“稳”,截至2018年,流动有息负债为57.86亿,较2017年的84.6亿大幅减少31.6%。

https://img.zhitongcaijing.com/i ... rocess=image/format,jpg/quality,Q_90

此外,越秀地产将2019年的合同销售目标定为680亿元,同比增长18%,与此前2017年提出的“2020年,目标800亿,争取千亿”的目标相比,似乎重回保守基调。对比其2019年全年可售资源为1312亿元,目标去化率仅52%。

整理来看,越秀地产的业绩非常稳,但是过于谨慎,虽保证了企业的稳健性,却也导致了增长缺乏亮点,这也并非资本市场所乐见的结果。

因此最吸引的还是广州地铁的这场“联姻”,丰厚的“见面礼”虽然稀释了股权,但是溢价22%配股,且其未来盈利前景清晰,可抵消不利因素。

毕竟,对房地产公司来说,通过与地铁公司合作进行轨道沿线土地开发,意味着可以获得大量的优质土地资源。地铁上盖的物业开发,不仅易于销售,而且也有很高的持有价值。

2019年,地产行业“唯稳”的一年

从越秀地产的销售目标来看,尽管有了广州地铁的加持,令其“轨交+房地产”的业务战略得以实现,但是18%的增长目标也意味着管理层对2019年行业持悲观谨慎的看法。

对此,其董事长林昭远解释称:“每个企业肯定还是应该根据自己自身的资源,包括对整个行业、整个经济发展的态势做一些研判,从而得出自身的目标。”

18%的增长目标与高盛预期一致,该行预期内房股2019年物业合约预售可同比平均升18%(2018年同比升31%)。

智通财经APP了解到,近期万科董事长郁亮在集团内部讲话,也流露出对未来地产趋势持相对悲观及审慎的态度。万科认为,从目前宏观层面看,经济下行压力较大,L型走势还没到底,预计到2020年左右才会探底,简而言之,宏观形势不太乐观,大家期待的“触底反弹”不会很快到来,需要做好长期准备。

从行业的角度来看,政策继续坚持“房住不炒”的基调,等于投资属性被长期抑制住了,对行业的影响是显而易见的。

此外,旭辉集团董事长林中也预计地产行业在2020年探底回升,因此,2019年是中国房地产维稳的一年,不管是销量还是房价、政策,都是以稳为主旋律的一年。

高盛也预期,2020年内房股的盈利能力可望回稳及改善,鉴于内地地价已持续回调。

其实稳,不代表着投资内房股没有机会,因为对于房企的利润而言,不过是结算节奏而已,不必多虑。

毕竟,2016-2018年为中国房企增长最快的三年,百强房企整体销售规模的年复合增长率达40%。因此,只要财务稳健,未来2-3年业绩是没有问题的。

如越秀地产的最新财报表示,2018年期末已售未入账的销售金额为639亿元,较年初上升60.9%,且平均销售价格同比增长26%。

此外,越秀2018年全年派息10.06亿,股息率约5.7%。

反观目前破净的内房股,越秀地产、佳兆业对应的PB分别为0.57倍、0.75倍,其估值别说反应公司内在价值,很多连本身静态该给的价值都没有。

正在爆发业绩的大湾区地产股

上文提到,求稳的2019年,不代表着投资房企没有机会,除了可关注高盈利水平、低估值、高派息、财务稳健的内房股标的外,对于在大湾区有着良好的布局的房企,更值得期待。

目前看来,在有着广阔前景的粤港澳大湾区推动下,区域房地产业无疑将会踏入新的黄金发展阶段

据悉,广州地铁此次战略入股越秀地产,为积极响应粤港澳大湾区战略规划。截至2018年底,越秀地产的总土地储备约为1941万平方米,其中约48%位于大湾区,占比近半。

值得一提的是,越秀地产2018年90%的投资都落户于大湾区,2019年的全年可售资源1312亿元中,大湾区占比为58%,预计新开盘 16个项目,其中大湾区、长三角、中部地区和环渤海四个地区分别有8个、1个、5个和2个项目。

智通财经APP注意到,从佳兆业2019年首月按地区分布的合约销售中,深圳和珠三角销售总额占比达58%,佳兆业似乎顺利搭上湾区这趟红利快车。

此外,据克而瑞统计,截至2018年底,TOP30企业于粤港澳大湾区的土地储备货值和建面总量分别达5.73万亿元和3.26亿平方米,其中TOP10房企土储货值和建面总量分别达3.08万亿元和1.85亿平方米,占比超过50%,TOP30企业的货值可以支撑大湾区约3.5年的销售。

货值榜单中,本土企业的数量最多,达到了13家,拥有的货值总量占比达到了38%。这些房企凭借地缘优势,以大本营为核心,在深耕布局的同时向周边城市辐射发展,典型如龙光地产(03380)、佳兆业、合生创展(00754)、越秀地产、奥园集团等等。


https://img.zhitongcaijing.com/i ... rocess=image/format,jpg/quality,Q_90

此外,据智通财经统计,根据2018年上半年大湾区房企核心利润及利润率指标,再结合下半年各大房企的销售回款率,基本可以推测其2018年将会有靓丽的业绩表现,且未来业绩增长可期。
233 : GS(14)@2019-05-07 09:05:51

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司旗下一家間接中國附屬公司(「項目公司」)
建議在中國設立兩項5年不動產債權投資計劃(「計劃」),為中國一個商業物業開發
項目的兩期不同開發提供資金。計劃由獨立資產管理公司(作為受託人)發起設立,
其資金募集對象為保險公司等機構投資者(亦為中國的合格投資者),並受計劃的受
益人所委聘的獨立監督人所監督。根據兩項計劃將予募集的總投資資金分別不得超
過人民幣12億元及人民幣33億元,適用利率將按照不同批次根據計劃推出時的市
場反應釐定。
項目公司根據計劃支付本金及利息的責任由本公司及本公司控股股東的全資中國附
屬公司按其各自於項目公司的間接實際權益比例分別提供約 99.64%及約0.36%的保
證擔保。項目公司的前述有關責任亦由本公司擁有95%權益的間接中國附屬公司廣
州市城市建設開發有限公司悉數提供保證擔保。
本公司認為,設立計劃為其於中國的物業開發項目提供資金乃於其日常及一般業務
過程中進行,而作出本公告旨在讓投資者知悉本公司的業務發展情況。
234 : GS(14)@2019-05-29 00:13:41

兩項新地鐵房地產項目
廣州地鐵(透過其兩間全資附屬公司,各為「新項目公司」)已成功投得以下兩幅地
塊:
首個項目(「蘿崗項目」)的戰略位置毗鄰地鐵6號線香雪站,僅相隔600米,並由地
下通道直接連接地鐵站。按本公司所了解,此為黃浦區核心地區的僅有大面積地塊
(地盤面積為282,931平方米(「平方米」)及總建築面積為911,922平方米),可發展由
住宅樓宇及教育設施組成的多用途綜合體。
第二個項目(「陳頭崗項目」,連同蘿崗項目統稱為「新地鐵房地產項目」)位於地鐵
22號線陳頭崗站東面,為番禺區罕有大面積純住宅房地產開發項目(地盤面積為
242,094平方米及總建築面積為881,240平方米)。地鐵22號線預期將於二○二○年
啟用,預期將符合陳頭崗項目的銷售期,將有助提升項目的價值。
於本公告日期,新地鐵房地產項目仍處於建設前期的設計及繪圖階段。按本公司所
了解建設預期將於二○一九年第三季展開。
兩份越秀地產期權契約
於本公告日期,廣州越秀(透過其附屬公司)與廣州地鐵訂立(其中包括)股權轉讓
協議,以收購兩間新項目公司各自的51%股權(連同按比例未償還股東貸款及累計
利息,統稱「51%股權及初期貸款利息」)(各為「廣州越秀51%收購事項」)。假設於
二○一九年五月三十日完成(僅供說明),總代價分別約人民幣43.6億元(與蘿崗項
目有關)及約人民幣34.9億元(與陳頭崗項目有關)將由廣州越秀(透過其附屬公司)
就有關收購事項支付。此外,預期廣州越秀將(直接或透過其附屬公司)向新項目公
司提供進一步資金(按廣州越秀於相關項目的持股比例計算,各為「進一步股東貸
款」),支持該等項目初步開發。接本公司所了解,於本公告日期,廣州地鐵亦與其他方訂立股權轉讓協議,以收購新項目公司(其持有蘿崗項目)的 9%股權,並按比
例分攤未償還股東貸款(包括應計利息)。據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉
及所信,該名其他方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。
於本公告日期,廣州越秀亦與本公司訂立兩份期權契約(「越秀地產期權契約」),據
此,廣州越秀同意授予本公司權利(各為「越秀地產期權」),以(直接或透過附屬公
司)向廣州越秀(或其附屬公司)收購兩間新項目公司各自的51%股權及初期貸款利
息(連同任何進一步股東貸款)以及累計利息(「越秀地產51%收購事項」)。越秀地
產51%收購事項可按直接轉讓新項目公司的相關權益進行,或倘廣州越秀及本公司
同意,按轉讓持有相關新項目公司該等相關權益的特殊目的公司權益進行,前提是
在第二個情況下,下文所列行使價的定價方程式須作出公平合理的調整,並計及將
予轉讓特殊目的公司之繳足註冊資本(及其他資產及負債,如適用)以及其他附帶成
本。
兩份越秀地產期權可按本公司的選擇共同或個別行使。就行使各份越秀地產期權而
言,本公司(或其附屬公司,視乎情況而定)就相關越秀地產51%收購事項應付的行
使價應為以下的較高者:
(1) 廣州越秀收購有關51%股權及初期貸款利息的成本,及任何進一步股東貸款加
每年6.5%的累計利息以及其他附帶成本的金額;或
(2) 將由廣州越秀及本公司協定,根據由獨立專業估值師編製的估值報告釐定將予
轉讓的權益的價值。
本公司可於相關廣州越秀51%收購事項完成後及於二○一九年十二月三十一日或之
前(或廣州越秀及本公司書面協定的有關較後日期)(「屆滿日期」)任何時間行使各份越秀地產期權。根據任何有關行使完成各越秀地產51%收購事項,將於廣州越秀及
本公司協定的日期(不遲於屆滿日期)進行,並須待(其中包括)本公司遵循上市規則
項下所有適用規定(包括取得獨立股東的批准(倘需要))後,方可進行。
越秀地產期權契約的理由及裨益
董事會認為,落實收購新地鐵房地產項目51%權益的權利為本公司與廣州地鐵建立
戰略合作關係以及實現「軌交+房地產」業務戰略的重要一環。越秀地產期權將為本
公司提供機會收購額外優質地塊儲備約1.79百萬平方米,佔本集團現有土地儲備約
9.2%。於兩份越秀地產期權均獲行使後越秀地產51%收購事項完成時,本集團地鐵
相關項目的總建築面積將增加至約3.25百萬平方米,佔本集團現有土地儲備總量約
16.7%,及一線城市土地儲備約41.9%。
董事會亦認為,越秀地產期權契約可令本公司擁有更大靈活度管理其現金流量,繼
而提升在現時宏觀經濟環境下維持增長及穩健的最佳平衡的能力。受限於上述估
值,本公司現時有意於二○一九年第四季行使兩份越秀地產期權及完成越秀地產
51%收購事項,惟須遵循上市規則項下所有適用規定(包括取得獨立股東的批准(倘
需要))。僅供說明用途,倘有關收購事項於二○一九年十二月三十一日完成,並假
設行使價按上文「兩份越秀地產期權契約」一節(1)所載的基準計算,及進一步股東
貸款最高金額約人民幣313百萬元(就蘿崗項目而言)及最高金額約人民幣372百萬
元(就陳頭崗項目而言)已預付予相關新項目公司,則本公司就蘿崗項目及陳頭崗項
目應付的總代價將分別約為人民幣49.3億元及人民幣40.7億元。
越秀 地產 0123 前俊 俊景 投資 關係 REIT 0405
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270407


ZKIZ Archives @ 2019