ZKIZ Archives


職場點滴(19):交換式權力架構 脫苦海

http://notcomment.com/wp/?p=2693

講開大學時讀書的生活,常常聽到類學生會同學經常都提「應然命題」及「實然命題」,直接d講就係「世界應該是怎樣」和「世界實際是怎樣」。

學校永遠都教小朋友們應然命題,彷彿實然命題人人都知,駛乜佢教?事實上學校內的老師不論大中小學,何嘗對「世界實際是怎樣」有多少理解?報章耐不耐就會有象牙塔式專訪,例如有人話自己涯到兩眼發黑像條死魚,更有人說渣車返工時會忽然痛哭流淚不想返學,先生小姐,你們拿別人幾倍的人工,當然要承擔相應的責任,呢個世界就係咁!依賴這類人為小朋友介紹殘酷動物世界,沒門!

學校無教小朋友們就要自己諗掂佢,聰明的小朋友在踏出社會之前,會透過觀察片面地知道;無咁聰明的就會以為電視同老師講的係真,當然碰了一陣釘點都學乖掛?偏偏有些人出來社會打滾十幾年仲係保持「赤子之心」,更有些行業的人由於環境夠封閉夠抽離,可以幾十歲人都仲係咁「赤子」。

我們在辦公室打滾,就打理下辦公室政治。辦公室其實係一個交換式權力架構。公司用錢換我們的服務,公司及其代表對我們有權力,同事一方面要互相合作,一方面又互相爭奪資源、生存空間、地盤等等,其實只是社會的縮影。

職場 點滴 19 交換式 交換 權力 架構 苦海
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=82035


ZKIZ Archives @ 2019