ZKIZ Archives


利世民:僭建與階級鬥爭

1 : GS(14)@2012-06-25 23:32:00

http://www.sharpdaily.hk/article/fin/20120625/104963
候任特首「思歪」兩間大宅有冇僭建,唔使審啦!至於佢老哥係唔係有心僭建,就心照不宣啦!
老實講,喺香港住得獨立屋嘅,點都會有多少改動嘅,呢個老早係香港地產業公開嘅秘密啦!
當日「思歪」、涼粉營班「蠶蟲師爺」、以及西環「日月神教總壇」,搞大僭建事件,表面上攻擊唐唐誠信同政治判斷,實際上,係階級鬥爭。
共產黨憎人富貴嘅DNA,真係好難「搣得甩」。就算已經有錢、有面、住大屋,只要覺得差人家少少,譬如人家條命生得正、家山有福、又有錢過自己少少,就即刻諗到玩階級鬥爭。
玩階級鬥爭,結果去到最後,一定係「剃人頭者,人亦剃其頭」。
讀過西洋史就知,搞法國大革命最熱血份子羅伯斯庇爾(Maximilien Robespierre)講過:「法皇一定要死,因為共和國一定要生(The king must die so that the country can live)。」但係,大革命嘅最終結局,就係羅伯斯庇爾俾人未經審訊送上斷頭台。
選舉嗰時,我已經覺得奇怪。假假哋「思歪」都係住山頂獨立屋,出入有司機接送,點解班未來社會棟樑會當正佢係基層代表?故事再次教訓世人,除非真係一窮二白、露宿街頭、成世做廢青,否則,搞階級鬥爭就等於排隊等俾人挑戰。
利世民
專欄電郵:SharpHK.Simon@gmail.com
Facebook專頁:www.facebook.com/AppleSimon
利世 世民 僭建 建與 階級 鬥爭
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=279958


ZKIZ Archives @ 2019