ZKIZ Archives


房價循環 左丁山


2010-03-30  AD

 

法國老總B話巴 黎一百年不變,市內好少新樓盤,即使有,都貴到買唔起。據左丁山睇過好多報導,巴黎市有租金管制,嚴格保護古蹟文物條例,故此二手樓市場係賣家世界,舊租 客住落,點都唔願搬走,年青一代想住在巴黎呀,除非繼承遺產啦。最新Knight Frank豪宅價格調查報告,2009年貴重物業市價平均下跌5.5%,上海豪宅勁升52%,而前五名城市就係摩納哥(4300-5900美元一呎),倫 敦(3600-4400美元),巴黎(2400-3300美元),香港(2000-2500美元),羅馬(1800-2500美元),上海排第十三 (500-700美元),如果睇好上海有朝一日可與倫敦、巴黎、香港並列,上海豪宅可以繼續升完又升,升多六至七倍就差唔多了。

在資本主義 社會,地產市道升升跌跌,循環不息,香港嘅大趨勢係樓價永遠反覆向上,供二十年樓一定發過租二十年樓。九○至九七樓價升足七年,九八至二○○三年跌足六 年,○四至○九又升足六年,至今上升勢頭未減,上升之時,總有人大聲抗議,上街示威話買唔到樓;九○至九七之時我哋見過唔少抗議樓價升嘅場面,到咗樓價大 跌嘞,又有人上街示威,大罵政府隊冧市,呢班人係業主階層,九八至○三年就有好多啦。現在升到咁上下,輪番到無殼蝸牛大聲疾呼咯喎。特區政府高官要聽邊一 派嘅聲音好?以事論事,九八至○三年時,樓價大跌,燒炭、破產之事,無日無之,似乎樓價下滑帶來之禍害大過樓價上升帶來之不便,買咗樓而破產,係唔係慘過 因買唔到樓而仍然住在公屋或出租私樓呢?左丁山唔敢講,只係希望啲甚麼短炒王、摩貨王、釘王唔好以炒樓賺錢為樂,推波助瀾,推高樓價,令社會怨氣加深啫, 你哋咁叻,炒股票期貨啦,炒樓損害民生o架。

如果問政府,高官見到九八至○三年之狀況,猶有餘悸,再印證07年美國房地產市道爆煲所帶來災 難性後果,一定唔敢用政策推低樓市,出吓口術就無妨,頂多加快興建公屋而已,復建居屋唔使諗。房價 循環 左丁 丁山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=14971


ZKIZ Archives @ 2019