📖 ZKIZ Archives


有無人有今日Roma 主席在經濟的訪問

1 : GS(14)@2013-07-15 23:05:03

真是好正,話得12萬本錢創業,幾百萬千幾萬上市費是賺番來....

但是之前d古仔搞到我唔是好信
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=283336

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019