ZKIZ Archives


世紀21的故事-資本策略(497)、冠中地產(193)、21控股(1003)


今日,21控股的控價暴跌,其後停牌,令我非常好奇。


21世紀地產,香港人應該非常熟悉,其業務主要是以多家地頭蟲組成聯盟,然後交換資訊的地產代理。據21控股(1003,前稱樂家集團、興旺行、當時稱為真樂發控股)收購世紀21的全部股權中稱:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080506/LTN20080506348_C.pdf


目標集團於一九九三年由賣方創辦。


根據分特許經營協議,世紀21香港獲授永久獨家權可轉授特許若干Century 21商標,並可授出Century 21特許經營權予持牌房地產經紀,及使用由Century 21 US開發之Century 21系統以在香港及澳門成立、發展及經營房地產代理公司。


Century 21 US為全球最大之住宅房地產銷售集團之原有特許經營權擁有人,於全球58個國家及地區擁有超過8,400個獨立擁有及特許經營代理公司。Century 21 US設計及開發出標準化之標誌、代表性佩章、名片、文具、業務表格、辦公程序手冊、中央推廣計劃、銷售培訓計劃及人事管理及監控系統。


世紀21香港根據分特許經營協議已獲授於香港及澳門使用上述系統之權利。


...


世 紀21香港主要從事提供特許經營、顧問及物業代理服務;世紀21物業代理主要從事提供物業代理服務;而世紀21測量行主要從事提供測量、物業項目顧問服 務、物業估值、物業代理服務、拍賣及招標服務。目標集團現時在香港及澳門經營超過120間(包括4間由目標集團擁有)持牌房地產代理公司。


但是世紀21的大股東是誰呢?其實來來去去只是一個人持有,就是吳啟民先生了。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090623/LTN20090623298_C.pdf


吳 先生,五十五歲,於二零零八年七月加入本公司,擔任執行董事,另獲委任為本公司若干附屬公司之董事。吳先生持有英國倫敦大學倫敦經濟及政治學院之碩士學 位。吳先生曾於文華行地產顧問有限公司、美國大通銀行、世貿中心集團及廣東銀行擔任高級職位。彼於房地產行業擁有豐富經驗,並為世紀21香港有限公司之創 辦人。吳先生為本公司一間非全資附屬公司(即欣明,稍後會詳說。)之董事兼股東之胞兄。


但世紀21卻用了不同的載體,但亦有淵源的公司來控股,讓我們來回顧一下,另由於關係太複雜,有部分細節將會被忽略。http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20010711/LTN20010711028_C.doc

2001年1月,資本策略(497,前稱海洋資訊、創見太平洋控股)購入吳啟民先生持有的Consective Profits Limited 80%股權,其持有世紀21 82.5%股權,即購入世紀21的66%股權。


Consective Profits Limited 80%股權作價1,905萬,以200萬現金,剩餘1,705萬,以每股55仙發行3,100萬股支付。


即當時世紀21的估價為:


1,905 / (82.5% x 80%)


= 2,886.36萬。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20030110/LTN20030110081_C.pdf


2003年1月,資本策略(497)購入慶屋國際(193,後稱冠中地產)的24.7%股權,即1.43億股,每股22仙,作價3,150萬。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20030325/LTN20030325001_C.pdf2003年3月,資本策略(497)購入樂家集團(1003,後稱興旺行、真樂發控股、21控股)的即28.08%股權,即2億股股份,每股30仙,作價6,000萬。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20030909/LTN20030909035_C.pdf


2003年9月,資本策略(497)把Consective Profits Limited 80%股權售予冠中地產(193,前稱慶屋國際),作價600萬,較前2年的1,905萬,下降68.05%。


至今世紀21的股權,由資本策略,轉移至冠中地產。


當時的估值為: 


600 / (82.5% x 80%)


= 909萬。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20031112/LTN20031112028_C.pdf


2003年11月,資本策略(497)把興旺行(1003,後稱興旺行、真樂發控股、21控股)的2.01億股,以每股30.35仙轉讓予梁先生及黃先生,作價6,100萬,資本策略算是微賺。


據2005年10月,資本企業家雜誌對梁黃二人的專訪,兩人稱「2000年至2004年是公司的高速發展階段,經過數年之後,我們遇到一位朋友,他對我們說:「香港做生意的人很多,但有多少人有條件當上市公司主席?」透過上市公司,我們可以加快實現理想。」


那位朋友是誰?應該是吳先生了。


http://202.66.146.82/listco/hk/21holdings/annual/2005/ar2005.pdf


2004年1月,因並沒有出公告收購,並在年報中發現,並從據21控股(1003,前稱興旺行、當時稱為真樂發控股)收購世紀21的全部股權反證,相信是向吳啟民先生弟弟購入欣科60%股權,作價600萬元。


據年報稱,欣科是買賣及製造玩具、禮品及贈品。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20040204/LTN20040204064_C.pdf


2004年2月,資本策略(497)的29.37%股權,即450,364,000股,轉移至鍾楚義先生,作價7,300萬,當時其履歷如下:


鍾楚義先生,43歲,英國倫敦大學畢業,一九八三年獲法律學位。鍾先生於一九八六年取得香港執業律師資格。


鍾先生於一九八八年任職渣打(亞洲)有限公司,一九九零年成為奔達國際有限公司(268,前稱國泰京華集團,即後來的世貿集團,鵬利集團,已在2003年私有化)之董事兼總經理,其後於一九九二年加入中策集團有限公司(235)。一九九九年三月,鍾先生加入電訊盈科集團,現為電訊盈科有限公司(8,前稱德信佳)執行董事。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20050518/LTN20050518022_C.pdf


2005年5月,資本策略(497)出售859,864,000股冠中地產(193)予朱年耀先生,作價4,041萬元,每股均價約4.7仙。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20070801/LTN20070801316_C.pdf


2007年7月,冠中地產(193)出售Consective Profits Limited 80%股權售予久違了的吳啟民先生,作價400萬,較前4年的600萬,下降33.33%。


當時世紀21的估值為: 


400 / (82.5% x 80%)


= 606萬。

奇妙之旅至此開始。


真樂發(1003,後稱21控股)經過一輪清洗及出售業務予舊股東後,在2008年5月有一項宣佈。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080506/LTN20080506348_C.pdf


公司宣佈5合1。


另外,其宣佈收購除之前的世紀21香港外,亦收購世紀21物業代理及世紀21測量行,作價4.3億元,其中2億以現金支付,1億以年息3厘承兌票據支付,剩下1.3億以年息2厘的可換股債支付,換股價是合股後13.75仙(即20合1後的2.75元)。


其擔保盈利為2,300萬,如低於此數,其代價需作一定扣減。


同時,公司配售4億股,每股12.5仙,及1億元年息2厘可換股票據,換股價13.75仙。


若全部行使,吳先生將持有28.48%股權,成為大股東。


但從其公告上,前兩年並無1年的合併盈利多於這個數字的20%。


但是其後通函稱:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080627/LTN20080627502_C.pdf


根據分別載於本通函附錄五、六及七之世紀21香港、世紀21物業代理及世紀21測量行會計師報告,於世紀21香港、世紀21物業代理及世紀21測量行截至二零零八年三月三十一日止年度經審核財務報表反映之目標集團除稅前總溢利約為24,980,000港元。


因此,該金額已達至保證溢利金額,賣方無須與Kingbox作出任何補償。


為何盈利會突然暴增,連報告內也看不出太多,相信大家非常清楚。


另外,估值更達4.65億元,較之前的一部分值606萬(其餘兩項的合共帳面值為負),不知這位估值師是否沒飯吃,需要做出誇張的估值。


在這項交易中,吳先生當然是最大受益者,把一件值數百萬的東西賣到4.3億元,其中2億更是現金,雖之前批股失敗,但暫時亦取得1,000萬現金,足夠補回購入Consective Profits Limited 的代價之餘,還賺600萬,所以他真的賺翻了。


所以他的股票可稱無本。


但最後市況好轉,公司推出更兇狠的批股計劃:


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081222/LTN20081222545_C.pdf


公司宣佈20合1,然後由恆利批新股2.2億,股價為合併後15仙(即合併前0.75仙),結好批可換股債1.2億,年息2.25%,換股價18仙(即合併前0.9仙),集資淨額1.51億,目的在償付吳先生的代價。


其後股價暴升至2元以上,這批新股及可換股債接貨者獲利豐厚,就算今日暴跌,也賺約3倍。

現時,該批作收購吳先生資產之用的可換股債行使價已下降至1.006元,但是換不換已沒所謂了。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090730/LTN20090730866_C.pdf


其後,公司放出的消息都是散貨手段。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090907/LTN20090907255_C.PDF


今日停牌,都是因為這件事可能告吹吧。


不過任務完成,已沒所謂呢。


P.S.還有一件事提醒大家,老x集團的412、913及273已進駐,真要小心。

Heritage International Holdings Limited 102(L)
    13,888,888(L)
4.37(L)
31/07/2009
Unity Investments Holdings Limited 102(L)
    13,888,888(L)
4.37(L)
31/07/2009
Willie International Holdings Limited 102(L)
14,444,444(L)
  14,444,444(L)
4.54(L)
31/07/2009PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=10889

結好之表演-21控股(1003)、星美國際(198)


21控股之故事:


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/10889


留言稱:


如果分散來沽,更加是有預謀,是一件不想別人知道的事情來的,但是股價跌得太急,令監管當局懷疑,終於被迫停牌吧。

我想,其後表現如如979、1141一樣,股價會繼續陰陰下跌,其中或有可能有一段兩三日的爆升,但好快會沉靜下來,之後會有一兩次批股吧,吳先生成功套現退出,其後新人上場,不過手法遠劣於吳先生。

合資環保公司是派貨技倆,通常無端端做緊一樣東西,然後立刻轉營,都不是吉兆,這是代表公司缺水,要借概念批股集資解困,其後可能寫的689就是一例,因為之前要找些背景資料,所以還未出街。


上次復牌急跌後,公司很快就宣佈批股。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090921/LTN20090921521_C.pdf


公司以43.5仙(即合併前2.175仙),批售4,350萬股,集資淨額1,770萬,配售代理為英皇。


至於集資用途,據稱:


本公司計劃將配售事項之所得款項淨額約17,700,000港元用作一般營運資金(包括但不限於償還承兌票據及本集團其他債項)。


不久,股價繼續下跌,配售亦未完成,但也不會成功完成,因為股價已跌至低於批售價,據停牌前股價34.5仙計,起碼每股輸9仙,即逾20%,虧本的東西沒人做,當然無人接貨。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091012/LTN20091012541_C.pdf


執筆二十分鐘前,公司宣佈1供4股,每股10仙(合併前0.5仙),發行1,445,529,192股,集資淨額為140,200,000港元,包銷商為之前配售可換股票據的結好及剛剛配新股的英皇。


該公司稱集資用途為「有意將全部所得款項淨額用作一般營運資金(包括但不限於償還承兌票據及本集團其他債項)」。


據公告稱:


於 本公佈日期,吳先生持有本金總額為130,000,000港元之可換股票據,該可換股票據可按換股價每股股份0.967港元(可予調整)轉換為 134,436,401股股份。吳先生已發出不可撤回承諾,承諾(其中包括)根據承諾書之條款並在其規限下,於記錄日期營業時間結束前概不會轉讓或買賣可 換股票據及不會行使可換股票據附帶之換股權。


greatsoup:


幾可肯定本次吳主席不供股,據公告稱,集資所得和吳主席所持的可換股債相近,且集資用途也說得明白,或會用作償還債項,故這筆錢暫時的使用權會轉移至吳先生,而該公司主導權則會轉移至兩證券行手上。


至於未來的活動,應是吳主席用手上套現的資金購回21世紀,其後又注入一些非常特別的概念,但這個10仙兇殘性供股,記憶中多屬較正面。因供股後股權較為集中,若包銷不足,也許正是機會,不過因證券行的問題,倒是要小心。


星美控股:


故事:


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/7977


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090930/LTN20090930508_C.pdf


復牌不久,就委任一位袁先生為副總裁,負責發現有之電影院業務,資歷非常短,據公告稱如下:

袁先生,36 歲,畢業於北京師範大學。彼於電影院業務擁有逾十年的豐富經驗。


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091012/LTN20091012543_C.pdf


公司宣佈配售2.69億股及3,975萬,1%年息的1年期可換股債,換股價及配售價均為26.5仙,集資淨額1.1億,配售代理亦為結好,用作營運用途。


greatsoup:


可換股債券的用途正如之前所稱的認股證用途,加上該可換股債性質,是為一些短期炒作但缺乏資金的炒家的技倆,不成只有少量損失,成功則獲大利。


這隻短期內會向好,但是都是缺水的,要小心一些。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=11818

資本策略(0497,前海洋資訊、創見太平洋)專區(關係:0145、0193、0585、1003、8220、殼王、石庫門)

1 : GS(14)@2010-06-29 23:57:16

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5988

公告:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100629770_C.pdf
2 : Wilbur(1931)@2010-06-30 00:19:15

1樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100629/LTN20100629770_C.pdf


資本策略小弟06/07年買過

金融風暴宣佈供股後微蝕離場.

對於呢隻不停從市場集資(rights issue, CB, etc),

炒賣房地產既公司,

我覺得係o個種,

生意愈做愈大,市值愈來愈高,

但係小股東永遠冇錢賺既股票...
3 : GS(14)@2010-07-06 23:57:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100706646_C.pdf
資本策略地產有限公司(「本公司」,連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣布,鍾楚義先生(「鍾先生」)已由本公司非執行董事調任為本公司執行董事,自二零一零年七月六日起生效。鍾先生於調任後仍將續任董事會主席,並會投入更多時間參與本集團之日常管理。
4 : 自動波人(1313)@2010-07-07 00:06:03

雷曼同惠理都有份...

古古怪怪
5 : Wilbur(1931)@2010-07-07 09:52:09

財技人根本冇心做生意,

平時炒炒賣賣過日晨,

一日到黑整係諗點樣食大茶飯,

似佢舊老闆佳佳.
6 : tlam(2093)@2010-07-07 11:52:36

我也有留意.如果細心一點,可能同8仔楷楷有密切關係
因為好多人都同以往8仔管理層有關係..
一間咁細既公司竟然有咁多高人
都幾有可疑..
7 : 我是毛主席!(2965)@2010-07-07 13:44:11

一看到其名:资本策略,坦白说,我就想笑。它名字给人的感觉是:其资本的运作策略高深莫测,且是市场一流水平。
8 : GS(14)@2010-07-07 22:29:30

6樓提及

我也有留意.如果細心一點,可能同8仔楷楷有密切關係
因為好多人都同以往8仔管理層有關係..
一間咁細既公司竟然有咁多高人
都幾有可疑..


不只這兩間公司。有時間我會慢慢寫。
9 : GS(14)@2010-07-07 22:30:20

7樓提及
一看到其名:资本策略,坦白说,我就想笑。它名字给人的感觉是:其资本的运作策略高深莫测,且是市场一流水平。


認同主席的說話,他們資本運作太厲害。
10 : vanadium1614(2150)@2010-09-23 18:43:06

市場傳出資本策略(00497)以近28億沽售國衛中心近90%樓面, 各位點睇?
11 : GS(14)@2010-09-25 08:38:08

10樓提及
市場傳出資本策略(00497)以近28億沽售國衛中心近90%樓面, 各位點睇?


不用說啦,這個是好消息,但是可能無太多錢派股東
12 : vanadium1614(2150)@2010-09-25 19:39:24

一有動靜就會爆升O家喇, 上車趁早!
13 : Wilbur(1931)@2010-09-25 23:41:04

12樓提及
一有動靜就會爆升O家喇, 上車趁早!


呢D公司唔會炒上被你食

除非有集資需要...
14 : GS(14)@2010-09-26 10:40:03

上市公司只是一個工具,不是目的
15 : GS(14)@2010-09-27 21:13:25

15樓提及
e 隻野揸左好耐 , 希望佢生性 , 但望下前境 , 國衛大廈講左好耐 , 亦已經係旗下潛在獲利很高的一個項目 , 完成出售 , 短期真係再見唔到仲有咩其他有利消息炒得上


總之避開這些財技高手的股票,就是生路
16 : vanadium1614(2150)@2010-10-22 15:56:38

17樓提及
久久未見國衛大廈新消息 , 又煲無米粥 , 有無buddy 揸左貨r ?


睇黎就快成事~
今日資金係開市競價時段, O係$0.245 以下大量吸納。國衛大廈以$26 億售出的話, 總市值亦會上升至差唔多呢個水平, 所以保守估計遲D 股價以升到最少$0.35 左右~
17 : GS(14)@2010-10-23 10:54:25

18樓提及
17樓提及
久久未見國衛大廈新消息 , 又煲無米粥 , 有無buddy 揸左貨r ?


睇黎就快成事~
今日資金係開市競價時段, O係$0.245 以下大量吸納。國衛大廈以$26 億售出的話, 總市值亦會上升至差唔多呢個水平, 所以保守估計遲D 股價以升到最少$0.35 左右~


的確是咁,經濟日報昨話26億賣90%。

經濟日報話,他又賣埋gi給傅家,4.2億,向8220買時是3.2億
18 : GS(14)@2010-10-23 14:33:42

20樓提及
係開市去左一輪 , 但尾市又無哂下文先古怪...... 始終隻野超多蟹貨 , 有平貨我唔建議再追lo


總之搞財技的人和我們投資的人,兩者的取向不同。

前者是為了從股民手上取得資金投資,後者是要在股票賺大錢,前者要賺大錢可以狂印股票,壓低股價,如果沒人理才會把股價推上,沒有錢就把公司派息或賣殼,套取精華部分。

在後者來說,只要是印股票,就導致供應增加,供應增加則代表股價下跌,如果股價好低都要配股,即是隻股好乾,瘋狂打上去,然後引人上去,賺晒大家D錢,然後方便公司再次融資,這就是周老師所說的分錢或甜頭。
19 : vanadium1614(2150)@2010-10-26 09:20:19

D貨已經開始歸邊喇~
未有貨者趁早上車跟爆升~! smiley
20 : GS(14)@2010-10-26 21:46:42

22樓提及
D貨已經開始歸邊喇~
未有貨者趁早上車跟爆升~! smiley


買啦買啦,好易贏餐茶飯
21 : vanadium1614(2150)@2010-11-07 14:08:00

收住14億先, 黎緊應該會增加派息~

【本港樓市】資本策略:國衛中心九層樓面已售,均價為1﹒1萬元

 《經濟通通訊社4日專訊》資本策略(00497)表示,告士打道國衛中心九層辦公室樓
面,已悉數售出,買家主要為用家及資深投資者,平均呎價為1﹒1萬元,總成交額近14億元
。(cy)

smiley
22 : 鱷不群(1248)@2010-11-07 18:05:58

U記見到的
http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=11017702&extra=page%3D4
23 : GS(14)@2010-11-07 18:42:00

25樓提及
U記見到的
http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=11017702&extra=page%3D4


U記做野真快...不如你叫他留番個貼畀他,話Webb睇到啦

記得補上本壇條link
24 : mimer(1366)@2010-11-07 18:47:19

http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=11017702&extra=page%3D4

我print左smiley
25 : 鱷不群(1248)@2010-11-07 22:25:48

26樓提及
25樓提及
U記見到的
http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=11017702&extra=page%3D4


U記做野真快...不如你叫他留番個貼畀他,話Webb睇到啦

記得補上本壇條link

Webb識睇中文?
26 : Wilbur(1931)@2010-11-07 23:58:03

26樓提及
25樓提及
U記見到的
http://www.uwants.com/viewthread.php?tid=11017702&extra=page%3D4


U記做野真快...不如你叫他留番個貼畀他,話Webb睇到啦

記得補上本壇條link


我相信497班人上市條例倒轉都識背

係咪D物業既holding structure/條例漏洞令到佢地唔駛disclose?

我懷疑單野爆出黎樣衰既會係港交所...smiley
27 : vanadium1614(2150)@2010-11-08 15:15:06

quote 自U記:
"#497經常不向貴所以及股東交代或發任何公告(公司網頁也沒有交代), 包括數月前的4.9億元重大交易:
2010年6月30日: 華置<00127.HK>$4.9億元購資本策略<00497.HK>滬商用大樓 "

上述呢行交易係有披露O既:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100803802_C.pdf

至於出售國衛九層14億元資產, 我估是因為分層出售, 與不同O既獨立財團交易 (註: 684 有披露其購入其中一層之交易), 唯並不構成需要披露O既"單一交易", 對不對?
28 : GS(14)@2010-11-08 21:22:40

30樓提及
quote 自U記:
"#497經常不向貴所以及股東交代或發任何公告(公司網頁也沒有交代), 包括數月前的4.9億元重大交易:
2010年6月30日: 華置<00127.HK>$4.9億元購資本策略<00497.HK>滬商用大樓 "

上述呢行交易係有披露O既:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100803802_C.pdf

至於出售國衛九層14億元資產, 我估是因為分層出售, 與不同O既獨立財團交易 (註: 684 有披露其購入其中一層之交易), 唯並不構成需要披露O既"單一交易", 對不對?交易是合併計算的...根據上市規則:

http://www.hkex.com.hk/chi/rules ... s/chapter_14_tc.pdf
將交易合併計算
14.22 除按《上市規則》第14.06(6)(b)條所述將收購事項以合併計算方式處理外,如一連串交易全部均於12 個月內完成或屬彼此相關者,本交易所或也會要求上市發行人,將該等交易合併計算,作為一項交易處理。在這些情況下,上市發行人須遵守該項合計後的交易所屬類別之有關規定,而用以釐訂有關百分比率的數字為上市發行人帳目內或最近期公布的中期報告內(以較近期者為準)的數字;有關數字須按《上市規則》第14.16、14.18 及14.19條的條款作出調整或修訂。

14.23 本交易所決定應否將交易合併計算時,會考慮的因素包括有關交易是否:
(1) 為上市發行人與同一方所進行者,或上市發行人與互相有關連或其他聯繫的人士所進行者;
(2) 涉及收購或出售某一特定公司或集團公司的證券或權益;
(3) 涉及收購或出售一項資產的組成部分;或
(4) 共同導致上市發行人大量參與一項業務,而該業務以往並不屬於上市發行人主要業務的一部分。
29 : vinchichak(3180)@2010-11-17 11:04:39

31樓提及
30樓提及
quote 自U記:
"#497經常不向貴所以及股東交代或發任何公告(公司網頁也沒有交代), 包括數月前的4.9億元重大交易:
2010年6月30日: 華置<00127.HK>$4.9億元購資本策略<00497.HK>滬商用大樓 "

上述呢行交易係有披露O既:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100803802_C.pdf

至於出售國衛九層14億元資產, 我估是因為分層出售, 與不同O既獨立財團交易 (註: 684 有披露其購入其中一層之交易), 唯並不構成需要披露O既"單一交易", 對不對?交易是合併計算的...根據上市規則:

http://www.hkex.com.hk/chi/rules ... s/chapter_14_tc.pdf
將交易合併計算
14.22 除按《上市規則》第14.06(6)(b)條所述將收購事項以合併計算方式處理外,如一連串交易全部均於12 個月內完成或屬彼此相關者,本交易所或也會要求上市發行人,將該等交易合併計算,作為一項交易處理。在這些情況下,上市發行人須遵守該項合計後的交易所屬類別之有關規定,而用以釐訂有關百分比率的數字為上市發行人帳目內或最近期公布的中期報告內(以較近期者為準)的數字;有關數字須按《上市規則》第14.16、14.18 及14.19條的條款作出調整或修訂。

14.23 本交易所決定應否將交易合併計算時,會考慮的因素包括有關交易是否:
(1) 為上市發行人與同一方所進行者,或上市發行人與互相有關連或其他聯繫的人士所進行者;
(2) 涉及收購或出售某一特定公司或集團公司的證券或權益;
(3) 涉及收購或出售一項資產的組成部分;或
(4) 共同導致上市發行人大量參與一項業務,而該業務以往並不屬於上市發行人主要業務的一部分。

then why they didn't disclose anything?
30 : GS(14)@2010-11-17 22:28:55

http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇
31 : vinchichak(3180)@2010-11-18 23:20:18

34樓提及
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇

Oh I see.........thanks for your info
32 : monster7(4561)@2010-11-22 12:45:19

點解vp而家會買妖股架?

都唔知跟唔跟好
33 : Wilbur(1931)@2010-11-22 15:08:27

36樓提及
點解vp而家會買妖股架?

都唔知跟唔跟好


1滴香轉左型好耐咯WOR...

仲越來越似行家星河戰隊... smiley
34 : GS(14)@2010-11-22 21:52:44

鄧普頓基金炒細股隻隻都賴大鑊
35 : vanadium1614(2150)@2010-11-25 11:08:48

35樓提及
34樓提及
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇

Oh I see.........thanks for your info


我覺得公司仍未正式公布出售國衛部分樓面總有原因O既~
有機會趁中期業績公布呢單野之外, 同時藉此宣布派發特別息~
36 : Wilbur(1931)@2010-11-25 13:07:25

40樓提及
35樓提及
34樓提及
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇

Oh I see.........thanks for your info


我覺得公司仍未正式公布出售國衛部分樓面總有原因O既~
有機會趁中期業績公布呢單野之外, 同時藉此宣布派發特別息~呢間野唔會派特別息益你

賣axa既錢會愛黎買其他野

總之d錢一定會留係公司裡邊
37 : vanadium1614(2150)@2010-11-25 13:35:48

41樓提及
40樓提及
35樓提及
34樓提及
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇

Oh I see.........thanks for your info


我覺得公司仍未正式公布出售國衛部分樓面總有原因O既~
有機會趁中期業績公布呢單野之外, 同時藉此宣布派發特別息~呢間野唔會派特別息益你

賣axa既錢會愛黎買其他野

總之d錢一定會留係公司裡邊


你對自己O既意見(偏見?) 太過自信卦??~
我認為派息增加係好有機會O既, 畢竟管理層都唔係蠢O既, 深知咁做會吹升股價, 對大家係雙贏O既
至於會唔會以特別息形式出現就睇過先知...
38 : Wilbur(1931)@2010-11-25 13:54:12

42樓提及
41樓提及
40樓提及
35樓提及
34樓提及
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/19270
可以看看這篇

Oh I see.........thanks for your info


我覺得公司仍未正式公布出售國衛部分樓面總有原因O既~
有機會趁中期業績公布呢單野之外, 同時藉此宣布派發特別息~呢間野唔會派特別息益你

賣axa既錢會愛黎買其他野

總之d錢一定會留係公司裡邊


你對自己O既意見(偏見?) 太過自信卦??~
我認為派息增加係好有機會O既, 畢竟管理層都唔係蠢O既, 深知咁做會吹升股價, 對大家係雙贏O既
至於會唔會以特別息形式出現就睇過先知...


當然係我自己既偏見勒,巴打...

(係呢度講清楚我冇貨,費事阻人發達)

我睇往績jar:

http://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=497&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e

佢地咁多物業買賣(周不時有買賣見報),

唔似會派錢出黎lor...

聽日公佈業績就有分曉

巴打祝你贏多d
39 : GS(14)@2010-11-25 22:50:27

搞財技的人加上持股偏低,好難相信他會益人
40 : GS(14)@2010-11-26 15:08:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126101_C.pdf

業績明減實增,但沒有意義,不派息
41 : vanadium1614(2150)@2010-11-26 18:39:49

唔...業績唔好, 呢D 股果然唔好掂為妙
又上O左寶貴O既一課!
42 : Louis(1212)@2010-12-25 22:40:16

尖沙嘴商住樓 13.8億沽 辣招後最大額成交 資策賺逾 8億
Apple Daily 2010年12月25日


【本報訊】市場資金氾濫,加上政府上月出辣招主要針對住宅炒風,商用物業成為資金追逐目標。資本策略( 497)的尖沙嘴服務式住宅模漢大廈,剛以 13.8億元易手,為政府出招後市場錄得最大額物業買賣。 記者:程俊華

資本策略宣佈,尖沙嘴漢口道 14至 16號模漢大廈全幢售出,代價為 13.8億元,明年 8月完成交易。物業總樓面約 4萬方呎,呎價約 3.45萬元。集團表示,會繼續投資物業,作集團業務一環,並對中港樓市前景樂觀。資本策略主席鍾楚義表示,一向沒有積極放售模漢大廈,只是有買家主動出價,而且價錢不俗,決定轉售。

地舖價值高明年租約滿


鍾楚義

模漢大廈由資策於 07年以 5.75億元購入,樓齡逾 47年,地盤面積約 4000方呎, 12層高,地下至 3樓為零售商舖,由連鎖電器店租用多年,月租約 150萬元;其餘樓層以約 3000萬元改造成服務式住宅,提供 51間房,呎租 45至 50元。以此計算,全幢每月租金收入約 260萬元,回報約 2.3厘。資策持貨 3年多,獲利 8.05億元,賺 1.4倍。

業內人士認為,物業位處核心地區,滙聚大量人流,地舖價值連城,估計值 9億至 10億元。舖位租約將於明年屆滿,若整合租戶組合轉租予國際品牌,租值可三級跳升至 450萬元,即全幢月租可達 560萬元,回報升至逾 4.8厘。

韋堅信測量師行商業及投資部董事許偉國指出,因投資核心區全幢物業涉及銀碼大,回報周期最少要 3至 5年。上述物業樓齡雖高,有重建價值,但以現時成交價結合重建成本計算,回報期則要較長。

資料顯示,尖沙嘴區內對上一宗逾 10億元物業成交,要追溯至 07年底新地( 016)以 20.7億元購入東企業廣場,故此模漢大廈已是區內近 3年最大額物業交易。現時區內只有兩幢物業放售,為藍馬商業大廈及義莎中心,叫價 2.5億及 1.7億元。

資策今年出貨套 34億

資策今年積極沽貨,先後沽出尖沙嘴 gi商場及拆售灣仔國 衞中心半幢,連同今次成交,共套現約 34億元。集團年內主要購入中環美國銀行中心多個分層單位及同區些利街 2至 4號舊樓,作價約 7億元。


鍾楚義任主席的資本策略,以 13.8億元轉售模漢大廈,持貨 3年勁賺 1.4倍。 馬泉崇攝
43 : SYSTEM(-101)@2011-01-20 00:40:09

已被greatsoup 刪除(repeated post)
44 : SYSTEM(-101)@2011-01-20 00:40:27

已被greatsoup 刪除(原因)
45 : vanadium1614(2150)@2011-03-14 19:00:13

鍾楚義

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 97&src=MAIN&lang=ZH
46 : GS(14)@2011-04-19 21:45:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110419699_C.pdf
贖回鄧普頓CB,看來抽水大計不遠
47 : GS(14)@2011-06-23 23:36:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110623182_C.pdf
業務回顧及前景
截至二零一一年三月三十一日止年度,本集團錄得本公司擁有人應佔綜合溢利857,700,000港元,
而二零一零年則為546,300,000港元。
本集團總收益為2,745,300,000港元,而截至二零一零年三月三十一日止年度則為1,447,900,000港
元。
溢利增加乃主要由於年內來自銷售物業之溢利貢獻及租金收入增加所致。
48 : GS(14)@2011-07-09 12:04:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110708010_C.pdf
199賣一半銅鑼灣物業給497
49 : greatsoup38(830)@2011-07-10 20:44:11

53樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110708/LTN20110708010_C.pdf
199賣一半銅鑼灣物業給497

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110710008_C.pdf
50 : kevindee(12760)@2011-07-11 20:59:51

經營活動之現金流量 - 近五年都係負數, 應該好快會大跌了 (估計不出一星期)
51 : 200(9285)@2011-07-11 21:01:20

54樓提及
53樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110708/LTN20110708010_C.pdf
199賣一半銅鑼灣物業給497

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110710008_C.pdf


大家也是同一系左手交右手
52 : GS(14)@2011-07-11 21:16:36

之前單保華大廈都是咁
53 : GS(14)@2011-07-26 21:50:01

http://hk.myblog.yahoo.com/tin-knows/article?mid=1512
天知兄
先謝謝你對資本策略地產有限公司的分享。
我剛粗略地閱讀了資本策略由05年至10年的年報 (準確D講其實只係係甘易睇左相關的P&L , B/S 同少少notes),我認為資本策略的生意基本上是「借錢買賣(抄買)物業賺差價」。
對我來說,要評估這間公司的價值非常困難,主要原因係買賣物業的交易雖然係該公司的主要業務,但考慮到公司的規模同所持物業的成本、數目,基本上每一單物業買賣的性質都好似「非經常性收入/虧損」一樣。在物業買賣盈/虧不確定及物業買賣出現的timing不確定的前題下,我無法就該公司長期績效作出合理的推斷,亦導致我沒法評估公司的內在價值。
當然,值價投資的核心係「安全邊際」,如果做投資決定時有非常大的安全邊際,某程度上,投資者可以容忍自己「某程度上」的無知。就是說雖然我無法評估資本策略的內在價值,但如果其股票的市場價格相對某些可知的價值(e.g. 清算價值)有大幅折讓,我就可以容忍我對公司內在價值那「某程度上」的無知了。不過,前題係我對其那些所謂可知的價值(e.g. 清算價值)不可以太無知。
54 : GS(14)@2011-07-26 21:50:16

要評估資本策略的清算價值,其實好簡單,只需要評估佢持有緊的物業的內在價值就可以了(原因﹕負債基本上不會有大的轉變,其他資產、負債淨額佔的比重不高,可以用book value 或比個discount 佢就算)。道理好似好簡單,但我發現我又再一次無能為力了……到底公司手持的物業價值是多少呢!?想到這個問題,我就醒起自己係唔識評估物業價值的(特別係香港的物業)。為什麼? 因為我認為香港的物業價值(沒錯,這裡說的是價值而唔係價格)係潛在住大幅下跌的風險。說白一點就是,如果政府放寬了土地供應,放寬前物業的內在價值就不再是其放寬後的內在價值了(這種差距似乎唔係下跌幾個% 甘少)。當影響一件資產價值的核心被一個身不由己的人(政府) 操控住,而呢個人又唔係我或受我控制,加上我又唔係呢個人肚裡的一條蟲,得出的結論就係我對呢件資產的價值係非常之甘無知。
就算當政府永遠堅守一直以來的土地政策唔改,當我去評估佢手持物業的價值時,我都一定唔會依靠果d 所謂估值師報告同近期的市場交易價(信市場先生?哈哈)。我認為如果我要評估果D 物業的價值,我最少需要果收集D 物業長期的呎價、長期的每呎租金同公司的買入呎價。有左佢地,或者可以某程度上減少我的無知。
55 : GS(14)@2011-07-26 21:50:41

除了上述的困難外,我在考慮佢內在值價及清算價值時有仲以下的憂慮同問題﹕
內在價值方面
1)   公司的管理者是否有能力每次都低買高賣? 呢間公司似乎唔係傻仔都run 得好的公司,管理者的質數係一個非常重要的關鍵。
2)   就2010年3月31日的B/S(因為太lazy,沒有看之後的中期報告及其他subsequent events),公司可以即時變現的資產只有銀行結餘及現金($581,745k),面對note 32 的在5年內到期的有抵押銀行借貸($3,739,128),公司在物業持貨期會否出現流動性的問題而被迫賣樓? 公司用大量(大約7成)的短期debts (我認為如果debt 係借來買樓,5年內到期的話算係短期) 去finance acquisition and holding of properties held for sale,其實反應左公司無打算長hold。在呢個point上,我的擔心有2點﹕公司在融資面上會唔會過份進取? 公司有否高估左自己短期抄樓的能力?
3)   從過去十數年的歷史看,物業市場似乎存在一定的周期性,如果物業市場轉差,樓價跌到低過買入價或者跌到低過內在值,在回歸內在值前,債務又陸續到期,公司可以怎樣應付 (就算管理層係抄樓神,每每可以低價入貨,在高比例借錢買樓的情況下,似乎存在一定可能會被物業市場的市場先生在短期裡玩殘...)例如﹕公司現在持有的物業在三年內沒有賣出,然後物業市場又在三年後轉差,面對第四同第五年到期的$1,129,158k 及926,572k 的有抵押銀行借貸,公司有財政能力應付嗎?
清算價值方面
1)   到底評估物業這個動作是否在自己能力圈內?
2)   自己會否高估了手持物業的估價?
56 : GS(14)@2011-07-26 21:51:02

如果問題/風險沒有或沒能被好好弄清,一個簡易的解決方法就是避開它,去找一些你能了解的。所以,如果我連評估佢手上的物業價值呢個動作(即評估資本策略的清算價值)也做不到(不在我的能力圈內),甘我就只好避開它。
弊! 吹得太長tim! 我知道自己沒有詳細閱讀資本策略的相關公開資料就係度瘋言瘋語係唔係幾arm,不過就當比d points大家brain storming 下啦… (其實係小弟懶惰,希望有詳細閱讀過資本策略年報的朋友可以幫手搵下/告知 答案^_^)
天知兄,上面吹果D 野唔係要challenge 你的投資決定,純粹只係係想分享下我在考慮資本策略的價值時的一些想法。我唔識評估資本策略的內在/清算價值,唔代比其他人都唔識,如果天知兄有把握評估,而市場先生offer 一個有非常大安全邊際的價格,甘天知兄的投資決定將會非常明智。
紙上價值投資者
57 : Wilbur(1931)@2011-07-26 23:52:45

我好期待睇佢老闆既把戲

炒賣物業肯定係表象,過日晨之用

背後一定有故事

但呢幾年未見有大變化
58 : Wilbur(1931)@2011-07-27 00:03:53

安全邊際/清算價值分析也要考慮資本結構吧

公司A:
資產 10元  負債 8元
    股東權益 2元

市值1元,較帳面值2元折讓50%.

公司B:
資產 2.5元  負債 0.5元
     股東權益 2元

市值1元,較帳面值2元折讓50%.

公司A既資產跌價2成,股東權益即變0,所謂既安全邊際即灰飛煙滅. smiley

公司B既資產跌價2成,股東權益仲有1.5元,安全邊際發揮效用,仲有得守. smiley
59 : GS(14)@2011-07-28 22:37:58

62樓提及
我好期待睇佢老闆既把戲

炒賣物業肯定係表象,過日晨之用

背後一定有故事

但呢幾年未見有大變化


我覺得只是等一個佢有錢人地無錢的機會
60 : GS(14)@2011-07-28 22:38:25

呢隻野的會計手法使它極易接火棒
61 : davesky(13894)@2011-08-01 09:41:07

佢張物業放哂響投資活動, 你只睇經營現金流你認為對嗎?
62 : GS(14)@2011-08-01 21:21:37

66樓提及
佢張物業放哂響投資活動, 你只睇經營現金流你認為對嗎?


其實兩樣都不必睇,因為它靠炒樓的,無論甚麼現金流都好,都不穩定,無法準確計算到價值,所以睇資產值就足夠

只要睇睇融資現金流,睇睇佢融資管道夠唔夠好仲好,佢最大的問題是錢
63 : GS(14)@2011-11-01 07:19:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111031277_C.pdf
董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者,本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績,應會較本集團二零一零年同期之業績有明顯改善。

財務業績預期明顯改善主要由於市場環境有所改善而有利於物業成交,致使期內因出售各項持作銷售物業所得盈利上升。
64 : samngai(17588)@2011-11-01 11:29:35

上年中期盈利太少, 不算是好消息..
65 : GS(14)@2011-11-01 20:53:57

算啦
66 : samngai(17588)@2011-11-01 22:59:41

但我心信它是會番炒的, 只要它好好清一清D賤價購股權, 隻野將會好炒好多
67 : GS(14)@2011-11-01 23:15:30

結構性問題,唔是炒的問題
68 : samngai(17588)@2011-11-01 23:23:18

我同意隻野80幾億股係亂印, 間公司一買一賣很難有固定收入 , 已經見他們發財立品想轉型, 加上只要期內任何一單大買賣成交, 已經可以值得炒作 ,除非又雷曼啦, 如果唔係我覺得任何時候真係要賣斷間公司也不止E個價, 因此佢都仍在我觀察明單上
69 : GS(14)@2011-11-02 21:00:28

如果唔係我覺得任何時候真係要賣斷間公司也不止E個價,=認同,但他們食得太盡...
70 : GS(14)@2011-12-14 22:28:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111214434_C.pdf
鍾先生太cheap 了,25.5仙買多14%股權,增加至超過50%,唉
71 : 培少(3241)@2011-12-15 00:49:52

75樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2011/1214/LTN20111214434_C.pdf
鍾先生太cheap 了,25.5仙買多14%股權,增加至超過50%,唉


用"部份現金收購建議" 呢招, 係唔係又唔想收咁多貨, 又想做最大股東?
72 : GS(14)@2011-12-15 22:38:01

76樓提及
75樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2011/1214/LTN20111214434_C.pdf
鍾先生太cheap 了,25.5仙買多14%股權,增加至超過50%,唉


用"部份現金收購建議" 呢招, 係唔係又唔想收咁多貨, 又想做最大股東?


就是咁,他想要控股權,又唔想無個地方給他抽水
73 : GS(14)@2011-12-19 23:51:41

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15905310
05年,鍾楚義獲李澤楷與袁天凡等好友支持,入股資本策略, 6年間資本策略的資產淨值從 9.85億元,到今年 9月底時上升 4.6倍至 55.16億元,年複式增長 30%,相對上周五止市值只有 18.03億元,他自然不滿。但他認為「(股價與資產淨值)折讓,係 Market Function(市場功能)」,亦要面對現實。今次他出手增持,較 12月 8日收市價 0.194元溢價 31.4%,在公司的股價未反映他們的成績下,冀提供套現機會予股東。
...
談到派息回饋股東,鍾楚義指:「買高息股唔係買我,選擇權係投資者手上」。但他透露,該公司不乏惠理基金及富達等捧場。公司派息並非慷慨,因為要將利潤再投資。在完成增持後,願意接受收購的股東就算留有碎股,他相信經電子交易買賣不難處理。
鍾楚義表示,現正是入貨時機,為公司晉身 100億元資產的目標進發。至於收購淨資產回報率,他透露,「希望每年都會維持 30%增長」。

資產大,股東無得益
74 : Wilbur(1931)@2011-12-20 08:48:12

"該公司不乏惠理基金及富達等捧場。"

仲要抽富達水...
75 : GS(14)@2011-12-20 21:57:06

79樓提及
"該公司不乏惠理基金及富達等捧場。"

仲要抽富達水...


好似他是認CB...
76 : mankit888(19963)@2011-12-23 17:52:23

我有吾少$497係手, 想請教下各位帥兄的見意:

方案A.
以現價$0.22 全部出售佢, 因為怕收購吾成功. 見財化水, 到時正股很可能跌回$0.2
方案B.
若收購完成, 估計若25%~35%被收購@0.255, 其後正股很可能跌回$0.2左右再補回出售部份. 賺取差價.

至於本人對#497的見解係.
1. 佢的資產都係磚頭, 水份不大.
2. 各位對鍾楚義的印象不好, 但相對英皇的楊生來講, 鍾生so far並沒有做什麼傷害小股東的事, 正如順叔所講, 鍾生才50出頭, 發財立品沒必沒可能, 反不著遺臭萬年.
3. 目前鍾楚義只持有35%股份, 之前股價炒上的機會對他意義不大, 要再增持亦要花大本, 現在以$0.255增持到50%以上, 對日後股價少上或私有化的機會大增, 退一萬部黎講, 市場的貨源亦會更集中, 對散戶有好處.
4. 總括黎講, 我係#497的大好友. 本人沒多少本錢炒樓, 投資鍾先生以低價入股曲線炒樓亦是其中一個選擇.
77 : greatsoup38(830)@2011-12-23 19:02:33

81樓提及
我有吾少$497係手, 想請教下各位帥兄的見意:

方案A.
以現價$0.22 全部出售佢, 因為怕收購吾成功. 見財化水, 到時正股很可能跌回$0.2
方案B.
若收購完成, 估計若25%~35%被收購@0.255, 其後正股很可能跌回$0.2左右再補回出售部份. 賺取差價.

至於本人對#497的見解係.
1. 佢的資產都係磚頭, 水份不大.
2. 各位對鍾楚義的印象不好, 但相對英皇的楊生來講, 鍾生so far並沒有做什麼傷害小股東的事, 正如順叔所講, 鍾生才50出頭, 發財立品沒必沒可能, 反不著遺臭萬年.
3. 目前鍾楚義只持有35%股份, 之前股價炒上的機會對他意義不大, 要再增持亦要花大本, 現在以$0.255增持到50%以上, 對日後股價少上或私有化的機會大增, 退一萬部黎講, 市場的貨源亦會更集中, 對散戶有好處.
4. 總括黎講, 我係#497的大好友. 本人沒多少本錢炒樓, 投資鍾先生以低價入股曲線炒樓亦是其中一個選擇.


1. 向上水份不大,但市場向下就不認同,因為要到賣一刻先知值幾多
2. 各位對鍾楚義的印象不好, 但相對英皇的楊生來講, 鍾生so far並沒有做什麼傷害小股東的事,=
你看他說甚麼資產最大化,不是股東權益最大化....即是他可以用供股加大個資產玩下去...之前8仙供股已經是失望...是不是沒有做什麼傷害小股東的事,呢單已經是啦...現在25.5仙都好傷股東心
3. 呢句支持
4. 要曲線炒物業好多都好好,例如88、369、224、237、258等等,犯不著和他纏下去,但如回購成功,我較看好
78 : greatsoup38(830)@2011-12-23 19:03:54

如果是我,選方案B,同佢賭...

但是真是唔明你的看法會認為他是好
79 : mankit888(19963)@2011-12-23 19:17:10

因為我的性格係偏向投機者, 我覺得投機係鍾楚義身上勝算較高. 目前的股票已經反映了鍾先生的負面形象.
加上佢的每股資產剩值是按當初樓價的購入價來算的, 並沒有按市價計算, 所以相對88、369、224、237、258等折讓更大.
80 : greatsoup38(830)@2011-12-23 19:44:28

84樓提及
因為我的性格係偏向投機者, 我覺得投機係鍾楚義身上勝算較高. 目前的股票已經反映了鍾先生的負面形象.
加上佢的每股資產剩值是按當初樓價的購入價來算的, 並沒有按市價計算, 所以相對88、369、224、237、258等折讓更大.


224個折讓大d wor...369 也好大...131 呢?
81 : greatsoup38(830)@2011-12-23 19:44:44

人地出了個數是1.04元...
82 : 鉛筆小生(8153)@2011-12-23 19:56:06

有人炒是好股

折讓大, 無人問津也是垃圾

除非穩定高息, 沒有偷錢
83 : mankit888(19963)@2011-12-23 20:09:30

Hi Greatsoup
十分感謝您的意見, 相信閣下對497有一定的認識, 所謂沒研究就沒有發言權,所以我會參考一下88、369、224、237、258等再作比較.
至於497如按市價入帳的話, 每股資產剩值為($1.05 March,2011), 現價0.22即折讓79%.

"In 497 March,2011 annual report we have actually done so, and under the “Asset Value” section on pages 3 to 4 of our annual report, we have stated that our unaudited NAV per share (as if properties are stated at open market value) is HK$1.05 per share. "
84 : mankit888(19963)@2011-12-23 20:39:42

市價   每股資產剩值*  折讓
#88 大昌集團 $4.7 ->  $7.67   => 38%
#369 永泰地產 $6.9 ->  $8.26  =>  16.5%
#224 建生國際 $0.64 ->  $2.96  =>  78.3%  
#237 安全貨倉 $5.29 ->  $13.33 =>  60.3%
#258 湯臣集團 $1.77 ->  $7.49  =>  76.3%
#497 資本策略 $0.22 ->  $1.05  =>  79%

* (as if properties are stated at open market value)
85 : Wilbur(1931)@2011-12-23 21:18:47

大昌NAV有$11~$12,仲要接近0負債,派息算唔錯,管理層SO FAR正派(望下董事酬金)

497根本冇得比

利申:88我冇貨,$6樓上已賣晒

我都好肯定鍾生眼光好,生意越做越大,但係股東會唔會同樣得益呢就...

http://webb-site.com/dbpub/outstanding.asp?issue=1173
86 : mankit888(19963)@2011-12-23 22:16:02

剛看了88的業績報告, 確是一隻好股.
但有些疑問:
1. 大昌NAV有$11~$12, 與AA Stock 的$7.67出入甚大.
2. 一家地產發展公司完全沒有負債,有點奇怪. 正面黎說是沒欠人錢, 清清白白, 反面黎說就是公司不夠積極進取.
  她令我想起當年老毛(澤東)以國家沒負債為榮.
3. 股價相當吸引,靠近全年新低, 如NAV真有11~12元, 我會買些.
87 : Wilbur(1931)@2011-12-23 22:21:39

91樓提及
剛看了88的業績報告, 確是一隻好股.
但有些疑問:
1. 大昌NAV有$11~$12, 與AA Stock 的$7.67出入甚大.
2. 一家地產發展公司完全沒有負債,有點奇怪. 正面黎說是沒欠人錢, 清清白白, 反面黎說就是公司不夠積極進取.
  她令我想起當年老毛(澤東)以國家沒負債為榮.
3. 股價相當吸引,靠近全年新低, 如NAV真有11~12元, 我會買些.


酒店權益要按市價計

不要買了,下跌週期才剛開始

你要進取買負債公司不如買週期性國企,犯不著跟財技人(人地師承黃鴻年/李澤楷/袁天凡 )
88 : greatsoup38(830)@2011-12-23 23:19:45

89樓提及
       市價   每股資產剩值*  折讓
#88 大昌集團 $4.7 ->  $7.67   => 38%
#369 永泰地產 $6.9 ->  $8.26  =>  16.5%
#224 建生國際 $0.64 ->  $2.96  =>  78.3%  
#237 安全貨倉 $5.29 ->  $13.33 =>  60.3%
#258 湯臣集團 $1.77 ->  $7.49  =>  76.3%
#497 資本策略 $0.22 ->  $1.05  =>  79%

* (as if properties are stated at open market value)


131 can you see it?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111017156_C.pdf
9.05 now 2.7 70% discount...

http://www.aastocks.com/tc/stock/StockTrend.aspx?&symbol=00369
369 now is 2.45 , how can you see 6.9? around 70% discount...

why don't you see it? 財技人折讓最少兩成至3成不等....
89 : greatsoup38(830)@2011-12-23 23:22:54

According the the 2011H1 report, the NAV of 369 is 9.24 now, so the discount is 73.5%,and 497 is 75%, but their shareholder and management is better, so it is easier to choose
90 : greatsoup38(830)@2011-12-23 23:23:14

91樓提及
剛看了88的業績報告, 確是一隻好股.
但有些疑問:
1. 大昌NAV有$11~$12, 與AA Stock 的$7.67出入甚大.
2. 一家地產發展公司完全沒有負債,有點奇怪. 正面黎說是沒欠人錢, 清清白白, 反面黎說就是公司不夠積極進取.
  她令我想起當年老毛(澤東)以國家沒負債為榮.
3. 股價相當吸引,靠近全年新低, 如NAV真有11~12元, 我會買些.


237 nearly the same
91 : GS(14)@2012-01-20 01:37:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120119073_C.pdf
英高財務顧問有限公司代表EARNEST EQUITY LIMITED
提出自願有條件部份現金收購建議及購股權收購建議
以向合資格股東收購資本策略地產有限公司
已發行股本中1,375,000,000股收購股份及
註銷賦予合資格購股權持有人權利
認購最高達75,420,195股資本策略地產有限公司股份之購股權
92 : Louis(1212)@2012-01-20 19:25:23

I have already bought a little bit 497 to try my luck for selling out part or almost all at $0.255 per share.


How do you feel about 199 to sell out part or almost all at $2.6 per share? I have not yet purchased any 199.
93 : GS(14)@2012-01-21 10:59:04

97樓提及
I have already bought a little bit 497 to try my luck for selling out part or almost all at $0.255 per share.


How do you feel about 372 to sell out part or almost all at $2.6 per share? I have not yet purchased any 372.


372用債券換,大部分唔是現金,是6%利息的貸款票據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111128569_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120103017_C.pdf
94 : Louis(1212)@2012-01-21 23:13:43

199用債券換,大部分唔是現金,是6%利息的貸款票據(6% per annum for 3 years), not bad if one can sell out >75% of her or his holding of 199.

It is risky if one can only sell out 33% of her or his holding of 199.
95 : redponza(12862)@2012-01-26 16:00:28

Soup,
Do you think a lot of shareholders will sell back to Mr.Chung?
ANy chance for speculation here?
Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=4&tid=5839
Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
96 : GS(14)@2012-01-26 22:28:52

100樓提及
Soup,
Do you think a lot of shareholders will sell back to Mr.Chung?
ANy chance for speculation here?
Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=4&tid=5839
Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)


我覺得反應一般,拿了這麼久賺20%真的太少了,就算要博都是等他買到50%以上吧
Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5839&page=4
Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
97 : 游浪潮(3792)@2012-02-09 21:22:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120209372_C.PDF

誠如綜合收購建議文件所載,部份收購建議及購股權收購建議之首個截止日期訂為二零一二年二月九日(星期四)。於二零一二年二月九日(星期四)下午四時正,本公司已接獲合資格股東及╱或合資格購股權持有人(視情況而定)就部份收購建議之有效批准以及部份收購建議及購股權收購建議之有效接納如下:

(1) 就部份收購建議接獲涉及2,541,806,615股收購股份之有效接納,佔並非由收購方及與其一致行動之人士持有之股份約47.5%;
(2) 就部份收購建議接獲涉及2,814,738,857股收購股份之有效批准,佔並非由收購方及與其一致行動之人士持有之股份約52.6%;及
(3) 並無就購股權收購建議接獲有效接納
98 : GS(14)@2012-02-11 12:59:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120209372_C.PDF
誠如綜合收購建議文件所載,部份收購建議及購股權收購建議之首個截止日期訂為二零
一二年二月九日(星期四)。於二零一二年二月九日(星期四)下午四時正,本公司已接獲
合資格股東及╱或合資格購股權持有人(視情況而定)就部份收購建議之有效批准以及部
份收購建議及購股權收購建議之有效接納如下:
(1) 就部份收購建議接獲涉及2,541,806,615股收購股份之有效接納,佔並非由收購方及
與其一致行動之人士持有之股份約47.5%;
(2) 就部份收購建議接獲涉及2,814,738,857股收購股份之有效批准,佔並非由收購方及
與其一致行動之人士持有之股份約52.6%;及
(3) 並無就購股權收購建議接獲有效接納。
根據收購守則第28.5條,部份收購建議須待下列條件達成後,方可作實:
(i) 就部份收購建議接獲涉及最少1,375,000,000股收購股份之接納;及
(ii) 部份收購建議獲得於首個截止日期(除非首個截止日期根據收購守則獲延長)或之前
在股東名冊登記為股東並持有50%以上並非由鍾先生、收購方及與彼等任何一方一
致行動之人士持有之股份之合資格股東之批准,該等股東須填寫批准及接納表格上
之獨立空格以表明其批准部份收購建議,並註明其批准部份收購建議所涉及之股份
數目。
購股權收購建議僅於部份收購建議在各方面成為無條件後方成為無條件。
...

收購方及與其一致行動之人士於收購期間並無收購或同意收購任何股份或股份權利。收
購方及與其一致行動之人士於收購期間至本聯合公告日期止並無借入或借出本公司任何
有關證券(定義見收購守則第22條註釋4)。收購方及與其一致行動之人士並無提呈部份
收購建議或購股權收購建議之任何接納。經計及於首個截止日期就部份收購建議接獲之
接納,收購方及與其一致行動之人士預期將持有4,259,059,255股股份,佔緊接部份收購
建議及購股權收購建議完成後本公司已發行股本約51.73%。
99 : GS(14)@2012-02-26 20:09:19

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120222/News/ea_eab1.htm
銅鑼灣近日再錄得全幢物業成交個案,由國際娛樂集團「Bigfoot Entertainment Group」持有的耀華街38號銀座式商廈「Bigfoot Center」,最近以逾8億元成交,成為繼上月登龍街大利行全幢以5.98億元易手後,近一年來區內最大宗的全幢成交個案。市場消息指出,已落成1年的「Bigfoot Center」,部分舖位仍未租出。據資料顯示,物業樓高約8層,可建樓面約59,854方呎。資料顯示,國際娛樂集團於06年以3.37億元向資本策略(0497)購入該地盤。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20060413232_C.pdf
資本策略投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,本公司之間接全資附屬公司福陞
有限公司及益迅發展有限公司(合稱「賣方」)於二零零六年四月十三日與一名獨立第三者(「買
方」)訂立具約束力之臨時協議,以總代價337,000,000.00港元(「售價」)出售(「出售事項」)一幅
位於香港銅鑼灣耀華街32、34、36、38及40號之商業發展地盤(「該物業」),並定於二零零六
年六月三十日或之前完成。
該物業佔地約4,000平方呎。出售事項乃於本公司之日常一般業務範圍以內並屬收益性質。所
得款項淨額約333,500,000港元當中,約90,000,000港元將用作償還該物業之按揭貸款,餘款將
用作本公司及其附屬公司主要業務之營運資金。估計出售事項之除稅前盈利約為93,500,000港
元,約為本集團截至二零零五年三月三十一日止年度經審核除稅前溢利之120.96%。
100 : samngai(17588)@2012-02-26 22:11:51

終於等到佢番身了 , 老千上岸了
101 : GS(14)@2012-02-26 22:49:33

買夠貨人地當然起
102 : samngai(17588)@2012-02-26 23:24:50

497禁左咁耐 , 要起應該分分鐘彈個double ,依我之見 , 鍾生大可炒佢上天 , 隻野收收埋埋咁多好消息 , 再一鋪放哂d平貨, 要上車要早了
103 : GS(14)@2012-03-04 00:53:48

http://www.snb.hk/blog/front/blo ... id=54960&blogid=330
  

細細隻的倍升股!
  
2012/2/26 下午 09:56:42   


雖事忙,但眼見愛股步步高升,長話短說也好,後補詳細分析!

一隻去年大賺13億的股票,股價只是$0.2元多,我感到有點出奇,已留意這股很久,但原來有基金比我更早留意該股。所講的是小型地產及收租股資本策略地產(497)。看好原因簡述:

  有基金人仕看好,更揚言本年底資本策略會見1元!  大股東鍾楚義經常買賣股權,但多數只持有三成多,本月9號突然爭持股權至超過五成。對上一次鍾楚義持股超過五成已是2009年5月的事,當時資本策略股價為0.078,至7月再出售股票,股票已升至0.164,股票上升達110%!  PE只有2.57,另NAV$0.51,與現價有大距離,上升空間不少。  去年大賺13億主要是新樓及出租樓鋪所致,今年續有樓盤推出,加上收租,重建等項目,營利相信可以維持。  資本策略亦有涉足國內房地產,最近中央鬆綁銀根,對國內房地產市場復甦及資本策略國內發展有利。

資本策略現價$0.27,對497有興趣的朋友需留意有點。第一,少注博大回報!第二,不要急於入貨!現時股價嚴重超賣,股價將會調整,待股價回落$0.25 - 0.26,便是好時機。

目標方面,1元看來太遙遠,於5、6月出全年業績公佈前,博一倍回報(約$0.5)!

一D唔識股票的人的睇法,但我是支持看好的看法
104 : samngai(17588)@2012-03-04 02:46:39

1 蚊又太不切實際了, 此股仍屬股本太大 , 除非配合公司大型回購後注銷股份 , 先更易作日後炒上基石 , chung 生是否有心將隻炒炒賣賣的股轉型成地產投資還有待觀察, 但可以肯定 , 佢一定係喉住公司d現金好耐, 增持一定為配合下年度派高息, 或特別息, 現價都算揸得過 , 當然, 如果大市有機會出現回吐 , 此類股一般跌得更快 , 但個人認為仍可以長線吸納
105 : Wilbur(1931)@2012-03-04 11:04:28

109樓提及
1 蚊又太不切實際了, 此股仍屬股本太大 , 除非配合公司大型回購後注銷股份 , 先更易作日後炒上基石 , chung 生是否有心將隻炒炒賣賣的股轉型成地產投資還有待觀察, 但可以肯定 , 佢一定係喉住公司d現金好耐, 增持一定為配合下年度派高息, 或特別息, 現價都算揸得過 , 當然, 如果大市有機會出現回吐 , 此類股一般跌得更快 , 但個人認為仍可以長線吸納


公司裡邊就"100%"屬於佢

派出黎就要同你分

人地又大把錢

除非佢私人炒燶野要羅錢填數....
106 : GS(14)@2012-03-04 11:14:15

呢條友仔可能真是都是私人大把project那些人...
107 : Louis(1212)@2012-03-08 14:56:16

資策4.8億洽購高登新翼
2012年3月8日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120308/News/ea_eab1.htm

【明報專訊】大額成交蔓延至非核心地區,代理消息指出,位於非自由行熱門購物區的深水高登電腦廣場,近日亦獲資本策略(0497)以4.8億洽購至尾聲,料日內將易手,為區內近年最大宗成交個案。另外,市傳由恒地(0012)持有的北角春秧街88號麗東軒,近日亦獲買家以10億洽購。


全幢物業近期成交暢旺,更擴散至非核心區。代理消息指出,欽州街94號的高登電腦廣場新翼,近日獲資本策略以4.8億元洽購,物業面積28,915方呎,呎價約16,552元;原業主於09年以2.87億元買入,若成交落實,持貨3年帳面獲利1.93億或67%。雖然深水非旅遊旺區,但區內多個電腦商場人流暢旺,向來受投資者追捧,早前黃金商場地下55號舖,便由資深投資者蔡伯能以約7380萬元沽出,呎價約5.5萬元。

......


市場消息指出,深水高登電腦廣場新翼近日以4.8億獲資本策略洽購至尾聲,勢成近年區內最大宗成交個案。(林可為攝)


108 : GS(14)@2012-03-08 21:51:28

有得炒咩?
109 : Louis(1212)@2012-03-08 22:30:38

大量進貨,分拆零售?
110 : GS(14)@2012-03-08 22:33:05

114樓提及
大量進貨,分拆零售?


可能是
111 : david395(4434)@2012-03-09 11:14:14

資策低過要約收購價更抵買

撰文:江洋
欄名:細價股實力談

資本策略(00497)現價只接近大股東要約收購價,隨資產增值變現,NAV折讓亦有望提升,資策現價吸引。

資策計及最新半年度資產價值釋放,NAV折讓已相當吸引,而且增值空間有餘未盡。

一:折讓逾六成

資策去年9月底止,股東應佔權益55.14億元,相對2010年同期35.1億元,及截至去年3月底止42.4億元,均見大增。而去年9月底止,每股NAV 0.67元,現價0.245元,相對折讓63.4%,或P/B 0.37倍。

資策2012年(3月底年結)半年度,純利高達13.12億元,大幅增長近11倍。期內毛利13.6億元,主要反映自物業投資獲利,亦反映NAV增值相當實淨。

資策最新半年度純利,已超於2011年全年度純利8.6億元。2012年度純利只要維持最新半年度水平,已可安全過渡。

目前,資策仍持有告士打道國衛中心部分寫字樓樓層、天台廣告位、地庫及地下商舖權益,另跑馬地藍塘道高尚住宅項目「The Hampton」。

集團手頭資產,同屬優質磚頭項目,仍有增值/獲利潛力,資策的NAV增值,有餘未盡。

二:大股東增持價0.255元

資策去年9月底止,共持現金21.9億元,銀貸合共25.9億元,只有淨銀貸4億元,淨銀貸比率只有7.2%,處於非常安全水平。

資策去年底公布,大股東及主席鍾楚義,擬向合資格股東,要約收購13.75億股,每股作價0.255元。上月更表示,已接獲涉及26億股股份的有效接納。作如此理解,大股東以真金白銀,投資策信心一票,而資策現價,仍低於大股東的增持成本。

結論:博NAV折讓收窄

資策短期支持0.227元,可依此作入市參考,另以上述進一步重秤前NAV作準,博NAV折讓收窄至55%,價見0.3元,代表建議入市價升幅32%,值博率吸引。
112 : Louis(1212)@2012-03-09 17:41:20

順便說一句,昨天(8-3-2012)497有一個大手U盤交易49.6百萬股每股0.244元。
113 : GS(14)@2012-03-10 11:40:28

117樓提及
順便說一句,昨天(8-3-2012)497有一個大手U盤交易49.6百萬股每股0.244元。


又食貨?
114 : Louis(1212)@2012-03-23 11:33:50

118樓提及
117樓提及
順便說一句,昨天(8-3-2012)497有一個大手U盤交易49.6百萬股每股0.244元。


又食貨?今日(23-3-2012)497又有兩大手私人盤交易90百萬股每股0.255元 & 23.8百萬股每股0.255元。
115 : hsts(1521)@2012-03-23 11:54:05

慢慢食
116 : samngai(17588)@2012-03-23 16:48:30

睇來成幫友食唔夠7成半都唔打算炒起隻野!
117 : GS(14)@2012-03-23 22:43:25

真貪心
118 : Louis(1212)@2012-04-04 07:35:57

資策財團23億買佐敦酒店 收租回報率約5厘

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20120404/00204_006.html

來港旅客數字日增,增強財團收購酒店的信心,資本策略地產(00497)夥拍Gaw Capital Partners剛以23.68億元購入佐敦彌敦道諾富特酒店,為過去十一年來本港最大單宗酒店成交。資本策略地產主席鍾楚義表示,集團持有該物業約五成權益,上址現收租回報率約5厘,未來會引入新零售租戶,以提升租值。

仲量聯行公布,領盛亞洲機會基金II以23.68億元,出售上述彌敦道諾富特酒店全數股權,買家為資本策略地產所管理的基金及Gaw Capital Partners。鍾楚義表示,因睇好內地旅客在佐敦區的消費,故夥拍財團購入上址,未來會主力提高上址零售租值。

涉389間房 入住率95%
據悉,上址為四星級酒店,提供389個房間,現入住率逾95%,原業主○六年購入大華酒店,之後進行翻新及品牌重塑,酒店於○八年四月開業。

......
119 : GS(14)@2012-04-04 16:55:13

交來交去都去番呢班人手上
120 : Louis(1212)@2012-04-04 19:15:19

124樓提及
交來交去都去番呢班人手上


你的意思是酒店(交來交去都去番呢班人手上)?

難理解,為什麼如此昂貴(每房600萬元)!

難道店鋪的面積是非常有價值的。
121 : GS(14)@2012-04-04 19:36:36

123樓提及
資策財團23億買佐敦酒店 收租回報率約5厘

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20120404/00204_006.html

來港旅客數字日增,增強財團收購酒店的信心,資本策略地產(00497)夥拍Gaw Capital Partners剛以23.68億元購入佐敦彌敦道諾富特酒店,為過去十一年來本港最大單宗酒店成交。資本策略地產主席鍾楚義表示,集團持有該物業約五成權益,上址現收租回報率約5厘,未來會引入新零售租戶,以提升租值。

仲量聯行公布,領盛亞洲機會基金II以23.68億元,出售上述彌敦道諾富特酒店全數股權,買家為資本策略地產所管理的基金及Gaw Capital Partners。鍾楚義表示,因睇好內地旅客在佐敦區的消費,故夥拍財團購入上址,未來會主力提高上址零售租值。

涉389間房 入住率95%
據悉,上址為四星級酒店,提供389個房間,現入住率逾95%,原業主○六年購入大華酒店,之後進行翻新及品牌重塑,酒店於○八年四月開業。

......


http://www.unicorn-property.com. ... m=31352&searchitem=
訪港旅客數字穩步向上,基金趁勢推售酒店物業。消息指,美資LaSalle Investment Management旗下基金,近期暗盤放售佐敦諾富特(Novotel)酒店全幢,意向價約28億元。

市場人士指,由LaSalle Investment Management持有的佐敦諾富特酒店,近期於市場暗盤放售。物業於92年落成,樓高15層,共提供389間房,以28億元意向價計,每間房價值719萬元。

07年16.9億 向蔡志明購入

據悉,該基金於07年,向玩具大王蔡志明購入大華酒店,涉資16.9億元,基金即把酒店易名,由國際連鎖酒店品牌諾富特接手,並轉為香港九龍諾富特彌敦道酒店,並加以翻新大堂、餐廳及房間等。

由於酒店位處油尖旺彌敦道地段,前往尖沙咀及旺角的購物中心相當方便,故獲不少內地旅客入住,現時該酒店入住率高,平均每晚房租1,400元。

入住率高 每晚房租1400

LaSalle Investment Management基金早年曾一度活躍於本港物業市場,08年以4.2億元向金朝陽(00878),購入華倫街3至10號,及重士街1至11號豪宅地皮,及後去年以7.13億元售給永泰。事隔兩年,基金獲利2.9億元,地皮升值68%。永泰把地皮發展成豪宅項目「瑆華」,近期積極部署開售。相信該基金有見諾富特酒店項目,已持有4年,屬合適時間放售,加上酒店需求大,故決定暗盤推售。
經濟日報
2011/10/18
122 : GS(14)@2012-04-04 19:36:59

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9 ... 9%E9%85%92%E5%BA%97
歷史

香港九龍諾富特酒店的前身是大華酒店,後來改名為香港九龍諾富特酒店,由拉塞爾投資管理公司所擁有,雅高集團負責管理,並且以港幣188萬元(約 24萬美元)翻新,以提升酒店至四星級。大華酒店曾經亦是一間電影院 - 大華戲院。於1929年開業,並於後來成為大華酒店,348迪士高跟卡拉OK酒吧。而被關閉的迪士高,曾由一個臭名遠播的香港黑社會頭目Teddy經營。他於尖沙咀同時亦有經營非法賭博,鴉片煙館和酒吧等。 2009年,他在被逮捕後因入信宗教而悔改。當時香港報紙亦有廣泛報導。

仲量聯行於2007年以16.9億元從麗新(488)及有「玩具大王」之稱的旭日國際集團主席蔡志明購入大華酒店的100%股權,其後再斥資2,400萬美元(約1.87億元)進行徹底翻新工程,並把其易名為諾富特酒店。


2012年4月3日仲量聯行旗下投資管理業務分支領盛投資管理,代表領盛亞洲機會基金II,以作價23.68億元出售其香港九龍諾富特酒店的100%股權;而買方則為Gaw Capital Partners及資本策略
123 : GS(14)@2012-04-04 19:41:23

http://www.singtao.com/archive/f ... keyword1=&keyword2=
蔡 志 明 於 ○ 四 年 間 , 趁 香 港 零 售 業 處 於 低 潮 期 , 向 當 時 正 進 行 資 產 重 組 的 麗 新 發 展 , 購 入 該 酒 店 五 成 權 益 , 其 後 於 ○ 五 年 , 蔡 氏 斥 資 逾 一 千 五 百 萬 元 , 為 商 場 進 行 翻 新 , 將 可 租 面 積 由 四 萬 多 方 呎 擴 展 至 約 五 萬 二 千 方 呎 , 大 大 提 高 商 場 收 益 。 翻 新 後 的 商 場 , 有 接 近 半 數 樓 面 由 飲 食 業 租 用 , 其 後 , 經 濟 不 斷 好 轉 , 酒 店 及 商 場 價 格 日 漸 水 漲 船 高 。


此 外 , 大 華 酒 店 附 近 雖 聚 集 多 間 酒 店 , 但 不 少 酒 店 並 沒 有 附 設 商 場 及 食 肆 , 因 此 , 該 商 場 能 夠 大 做 自 由 行 人 士 生 意 。 大 華 酒 店 位 於 彌 敦 道 三 百 四 十 八 號 , 共 有 三 百 八 十 七 個 房 間 , 包 括 五 十 二 間 標 準 客 房 、 一 百 七 十 九 間 中 價 客 房 、 一 百 四 十 七 間 豪 華 客 房 及 九 間 套 房 , 另 有 八 層 面 積 達 六 萬 六 千 二 百 多 方 呎 的 商 場 。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040614062_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040510019_C.pdf


http://news.kyohk.net/html/93/n-3293.html
大華酒店共有381間房間,另在酒店的地庫,原本有兩層商場,樓面共4萬方呎,地庫現時由蔡志明旗下的香港體檢(0397)租用,為香港體檢的旗艦店。
124 : GS(14)@2012-04-04 19:44:39

http://www.singtao.com/archive/f ... keyword1=&keyword2=
( 星 島 日 報 報 道 ) 麗 新 發 展 ( 488 ) 宣 布 , 由 於 在 一 九 九 七 年 向 公 司 購 入 大 華 酒 店 及 大 華 中 心 物 業 的 買 家 , 決 定 行 使 認 沽 權 , 將 物 業 售 回 予 麗 展 , 麗 展 已 在 上 周 以 總 代 價 十 六 億 五 千 六 百 萬 元 購 回 有 關 物 業 , 其 中 十 一 億 元 以 抵 銷 對 方 欠 麗 展 的 票 據 支 付 , 餘 額 透 過 以 有 關 物 業 抵 押 的 銀 行 貸 款 六 億 元 撥 付 ﹔ 換 言 之 , 交 易 對 麗 展 現 金 流 量 , 應 未 有 即 時 影 響 。 據 地 產 界 市 場 消 息 , 麗 展 已 開 始 將 有 關 物 業 放 盤 。

對 現 正 商 討 債 務 重 組 的 麗 展 來 說 , 現 金 流 量 應 是 最 重 要 的 一 環 。 該 公 司 早 已 表 示 , 一 直 尋 求 出 售 資 產 套 現 的 機 會 , 在 購 回 大 華 酒 店 及 大 華 中 心 物 業 後 , 相 信 該 公 司 也 會 伺 機 將 物 業 出 售 , 而 出 售 作 價 能 否 高 於 物 業 抵 押 的 六 億 元 , 將 對 公 司 未 來 現 金 流 量 , 有 一 定 影 響 。

持 有 大 華 酒 店 及 大 華 中 心 物 業 的 公 司 Fortune Sign , 在 今 年 三 月 底 時 經 審 核 資 產 淨 值 , 仍 達 九 億 九 千 六 百 萬 元 , 在 ○ 二 及 二 ○ ○ 一 年 度 純 利 , 分 別 為 一 千 四 百 多 萬 元 及 二 千 二 百 三 十 萬 元 。

上 述 物 業 樓 齡 約 九 年 , 為 一 座 樓 高 二 十 層 、 總 建 築 面 積 約 三 十 萬 四 千 平 方 呎 的 大 廈 , 包 括 設 有 三 百 八 十 七 間 客 房 的 大 華 酒 店 , 以 及 樓 面 約 六 萬 五 千 平 方 呎 的 大 華 中 心 購 物 商 場 。
...

麗 展 是 在 一 九 九 七 年 底 , 協 議 以 總 代 價 二 十 億 三 千 六 百 萬 元 , 出 售 大 華 酒 店 及 大 華 中 心 物 業 權 益 , 對 方 以 十 一 億 元 票 據 加 九 億 三 千 萬 六 百 元 現 金 支 付 ﹔ 按 當 時 的 交 易 條 款 , 買 方 已 有 認 沽 權 , 可 要 求 麗 展 在 二 ○ ○ 一 年 二 月 內 , 以 十 九 億 三 千 萬 六 百 元 購 回 物 業 。

上 述 認 沽 權 後 來 經 過 多 次 修 訂 , 認 沽 權 行 使 期 限 也 告 押 後 , 延 至 今 年 底 止 。 由 於 麗 展 早 已 預 期 , 買 方 可 能 行 使 認 沽 權 , 故 此 早 已 為 應 收 的 十 一 億 元 票 據 , 全 數 作 減 值 準 備 。

麗 展 昨 天 一 度 跌 至 創 下 五 十 二 周 新 低 , 最 低 見 三 仙 一 , 其 後 卻 顯 著 反 彈 , 倒 升 百 分 之 九 , 以 全 日 高 位 三 仙 六 收 市 , 成 交 二 十 萬 股 。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20021203012_C.pdf
125 : GS(14)@2012-04-04 19:46:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20070523024_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20070613102_C.pdf
2007年出售全部部分
126 : Clark0713(1453)@2012-04-10 20:47:38

預期盈利明顯改善

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120410990_C.pdf

"財務業績預期明顯改善主要由於市場環境有所改善而有利於物業成交,致使期內因出售
各項持作銷售物業所得盈利上升。"
127 : GS(14)@2012-04-10 21:08:06

真是咁玩野法
128 : Louis(1212)@2012-04-10 23:16:30

00497
資本策略地產  翌日披露報表 - [其他] 翌日披露報表
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204101000_C.pdf

行使認股權利,準備出售?
129 : GS(14)@2012-04-10 23:18:40

有機會
130 : samngai(17588)@2012-04-11 00:15:12

其實上年都有過同一安排,刻意炒高然後先賣出舊有平股獲利,'本人認為鍾生生意計到咁盡497唔可能就咁一直上,盤數計哂隱瞞利潤至現在'才發營喜,計到咁,自己唔揸70%+唔可能長駒直上!'不久肯定回一回,鍾生財技了得, 必然貴賣平買增添彈藥,沒貨千萬別追,497跟很長日子了,大概咩路都睇到哂!到鍾生揸夠,過往平股又清哂497肯定一支箭咁上, 現在還早'~
131 : Louis(1212)@2012-04-16 18:18:51

聯交所股權變動資料顯示,資本策略(00497)於12年4月13日被執行董事周厚文減持500萬股,每股的平均價$0.335, 最新持股數目20,088,569股。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&
132 : GS(14)@2012-04-16 21:28:49

又少玩一隻
133 : kcwong(25904)@2012-04-17 11:47:40

135樓提及
其實上年都有過同一安排,刻意炒高然後先賣出舊有平股獲利,'本人認為鍾生生意計到咁盡497唔可能就咁一直上,盤數計哂隱瞞利潤至現在'才發營喜,計到咁,自己唔揸70%+唔可能長駒直上!'不久肯定回一回,鍾生財技了得, 必然貴賣平買增添彈藥,沒貨千萬別追,497跟很長日子了,大概咩路都睇到哂!到鍾生揸夠,過往平股又清哂497肯定一支箭咁上, 現在還早'~


佢上年無"主動"賣出過,不過係option無execute, 所以權益減少,不過明顯地0.31呢個行使價佢當時覺得唔抵....是一大指標...
134 : samngai(17588)@2012-04-17 20:24:10

佢唔execute只係已經計埋一年後佢會以低於此價錢.26買回51%權益,佢炒高唔一定落佢戶口,可以是親朋好友一齊派低佢,如果唔係點會跌得咁急呢,整個年度的操作,條友就是低買高賣,中間節省了幾多彈藥才購回主導權,題材可以攞來拍戲喇!此人城府之深,睇埋佢點買番餘下廿多%自然一清二楚,此價位別碰了,不是它不值,是以現時大市成交量,個價跟本任人舞,除非你預左揸3,5,7年吧~
135 : greatsoup38(830)@2012-04-17 21:18:23

佢炒高唔一定落佢戶口,可以是親朋好友一齊派低佢,如果唔係點會跌得咁急呢

呢D他一定有啦
136 : samngai(17588)@2012-04-17 22:25:23

最怕d發行量大又唔歸邊的股票, 成交量小時真係任得佢地舞,應升都攪到唔一定升
137 : samngai(17588)@2012-04-26 00:14:05

我覺得自己好似锺生肚入面一條虫~497又要回到起點了
138 : GS(14)@2012-04-26 01:10:54

142樓提及
我覺得自己好似锺生肚入面一條虫~497又要回到起點了


他們唔識炒股票
139 : GS(14)@2012-06-28 01:07:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120627142_C.pdf
末期股息
董事會建議向於二零一二年八月二十七日名列本公司股東名冊之股東派發二零一二年末期股
息每股2.4港仙(二零一一年:1港仙),總金額約為199,300,000港元(二零一一年:82,300,000
港元),待本公司股東於二零一二年股東週年大會上批准後,股息將於二零一二年八月三十一
日或前後支付。
業務回顧及前景
截至二零一二年三月三十一日止年度,本集團錄得本公司股權持有人應佔綜合溢利
1,754,100,000港元,而二零一一年則為857,700,000港元。
本集團總收益為3,217,900,000港元,而截至二零一一年三月三十一日止年度則為
2,745,300,000港元。
溢利增加乃主要由於年內來自銷售物業之溢利貢獻增加所致。
概覽
由於歐洲主權國債務危機的陰霾揮之不散,加上中國經濟有放緩跡象,故回顧年內對本集
團而言可謂充滿挑戰。香港物業市場方面,由於香港採取多項措施以壓抑樓價,故香港物業
市場亦較以往更加波動。儘管面對重重挑戰,我們欣然宣佈我們本年度的業績再度創出記
錄。
本集團於本年度建立了另一項里程碑。我們近期成立的優質住宅發展部門-尚家生活的首
個項目,位於跑馬地之The Hampton取得了重大成功。The Hampton由屢獲獎項的建築師及
設計師梁志天先生(他亦是尚家生活的副主席)所領導的國際著名設計團隊設計和打造,廣
受市場歡迎之餘,其售出的單位更接連創出高價。我們銳意將尚家生活打造為著名的高檔
住宅發展商,定位為市場推崇的傑出和別樹一幟的個人化家居供應商,滿足那些並不單止
於追求大眾化住宅單位的買家日趨嚴格的要求。
商業物業
年內完成之大型出售包括售出位於尖沙咀漢口道14至16號之模漢大廈,代價為13.8億港元,
以及中環夏愨道12號美國銀行中心32樓之部分單位,代價為3.18億港元。此外,我們亦已完
成出售告士打道151號安盛中心其中七層寫字樓樓層,總代價約為11億港元。本集團仍然持
有安盛中心超過八層寫字樓樓層及天台之大型廣告牌、地庫、地下全部商舖及78個泊車位,
並會定期檢討本集團對於出售有關物業之合適時機。
收購方面,我們已於二零一一年五月完成收購銅鑼灣伊榮街1號之J Plus精品酒店(前稱香
港JIA精品酒店)。在酒店管理團隊全心全意地努力工作下,我們自收購該酒店後,入住率和
房租持續上升,入住率更接近100%。
此外,於二零一二年三月,本集團與我們的合作夥伴Gaw Capital同意收購位於九龍彌敦道
購物熱點及旅遊勝地的佐敦諾富特酒店。該酒店為一個設有389間房間之零售及酒店綜合
項目。預期有關交易將於二零一二年七月底落成,代價為23.68億港元,即初步收益率約為
5.5%。我們的短期計劃是重新設計和翻新零售面積的規劃,並以較高消費力的租戶作為租
賃對象。鑒於該項目位於九龍的優越地點,故此地區重建機會亦使該項目坐擁龐大的升值
潛力。
就本集團之中國物業組合而言,本集團擁有50%權益之上海盧灣區太倉路233號新茂大廈繼
續帶來穩定的租金收入,出租率接近100%。大部分租戶為頂尖跨國企業,例如麥肯錫公司
及渣打銀行等。位於上海靜安區之購物街四季坊亦已完成策略轉型工作,現已成為該區之
潮流購物標誌,出租率逾95%。隨著太古物業集團於毗鄰之購物區即將揭幕,預期該個購物
商場的人流和收益將進一步提高。除積極轉型及提升價值外,本集團將密切留意市場形勢,
以為出售該等資產時作出最合適的定價。
尚家生活-住宅物業發展
The Hampton的成功出售,為尚家生活今後成為香港豪宅發展市場的最終品牌奠下基礎。尚
家生活將繼續興建優質住宅單位,在豪宅市場的最前線努力開拓業務。憑藉全球著名室內
設計師所供給的設計構思,再配合訂製家具、織造物、地毯、浸漆木刻牌、牆身裝飾及皮制
裝設的使用,尚家生活始終能夠在高尚的豪宅市場內制定優質和時尚的標準。
The Hampton為香港的高尚住宅買家提供了嶄新的機會,以觀賞、感受及體驗該等風格獨
特、裝修華麗的豪宅單位,完全滿足真正追求優質生活品味的買家。The Hampton總共11個
單位中,每個均附有獨特的設計和生活模式概念,當中八個已經裝設全部傢具和售出。我們
現在為餘下三個單位進行室內設計和安裝傢具,並有信心它們的獨特性將繼續定出新的標
準和基準,吸引渴望獲得優質住宅的人士認購。
尚家生活的下一個項目將會是位於銅鑼灣銅鑼灣道33至39號,一幢帶領潮流的住宅大廈。我
們現正與這個獨特項目的合營發展商夥伴緊密合作,甚有機會標誌一個國際著名的品牌。
有關單位將為其買家提供預定環境,利用耀目的室內設計、採光、傢具及時尚色調來創造出
獨特的生活空間,將古典和現代化揉合於一身。這130個以上的高檔單位將座落於交通便利
和時尚的銅鑼灣區,預售日期定為二零一三年。
除了這些近期項目外,尚家生活近期已投得一塊土地,位於新界著名豪宅區九肚山一個約
50,376平方呎的房屋地段。該幅地皮預期將興建超過20幢生活導向的豪華別墅。座落於山脊
頂部,該等別墅將飽覽沙田馬場和毗鄰範圍的壯麗景觀,同時又極方便業主,無論跟中環抑
或內地邊境相距亦不過20分鐘車程。透過尚家生活匠心獨韻的精妙設計,預期該等別墅將
成為優質居住和生活模式的另一典範。
中國方面,我們已於二零一一年五月完成收購上海青浦區一幅優越住宅土地之50%權益。
該土地鄰近虹橋國際機場,車程僅需15分鐘,且位於著名的高尚豪宅別墅區內。有關土地將
發展為227幢優質豪宅別墅及96戶公寓。尚家生活正就該個項目的設計和規劃與合營夥伴緊
密合作,我們深信尚家生活將會精心打造這個位於中國的項目,而有關項目亦會替高尚豪
華住宅市場訂定新的基準和標準。
企業活動
我們欣然宣佈,國際著名建築師及室內設計師梁志天先生已於二零一二年三月獲委任為尚
家生活的副主席。管理層相信在彼率領之下,尚家生活能乘著過往在豪華住宅項目包括大
潭道12至16號及The Hampton的成功優勢,成為亞洲區內領導群雄的豪華時尚住宅發展商。
此外,於二零一二年三月,我們的控股股東鍾楚義先生已完成部分收購本公司股份的事項,
其股權藉此由34.45%增至51.15%。我們歡迎鍾先生增持股權,乃由於這充分彰顯我們的控
股股東對本公司的重大抱負及彼對本集團今後擴張和前景的堅定信心。
前景
全球經濟在歐洲債務危機的持續困擾及美國經濟的緩慢復甦下,正在慢慢地復甦過來。預
期中國經濟亦會在短期內面對本身的挑戰。此外,以梁振英先生為首的香港政府新管治班
子將於二零一二年七月履新,這些因素和不明朗情況可能造成市場波動,但同時亦為資本
策略及尚家生活帶來更多挑戰。
尚家生活方面,本集團希望新政府會出售較多小型土地,以營造一個較平衡的市場讓中型
發展商也能參與政府舉行的拍賣及投標。藉此,我們希望能為尚家生活爭取更多的發展機
會,以充分利用其獨特優勢,發展成為香港和中國的優質發展商。
商業物業方面,管理層將運用其已在市場建立的優勢,並且在香港及上海繼續物色和投資
符合我們提升價值模式的物業。
最後,於上一財務年度,本集團已與多名主要合作夥伴建立物業及住宅發展方面的合營企
業。管理層感激與該等居於領導地位的公司攜手合作以推進本集團增長的機會,並期望與
彼等緊密合作以於往後年度為我們的股東創造價值。

盈利增1倍,至15.7億,接近無負債...靠賣物業交數
140 : Louis(1212)@2012-06-28 10:36:46

資本策略497慷慨分紅((股息2.4仙), 接近無負債, 股價/每股淨資產值 < 0.5倍, 加上良好的管理, $0.32算大超值! 點都好過自己買樓收租。

我覺得497是比224更好, 起碼易於買賣, 規模也較大。

承擔你自己的風險!

141 : ksw(1423)@2012-06-28 11:57:29

樓上我已bookmark, 太..太...太~~"好人"了
142 : Louis(1212)@2012-06-28 13:44:41

僅供參考, 不是建議購買資本策略0497

蘋果綠葉
資策料業務持續增長 28-6-2012
  

資本策略(497)宣佈,截至3月底止全年純利按年升104.5%至17.54億元;每股盈利21.3仙,末期息2.4仙。主席鍾楚義表示,公司現時手上可售資源約30億元,加上不少項目在籌備階段,有信心今年業務可持續增長。公司早前以5.3億元投得九肚山地皮,正研究不同發展方案,初步擬興建15至20幢洋房,預期2015年落成。

資策明春推銅鑼灣盤
Oriental Daily 28-6-2012

資本策略地產(00497)近年銳意發展住宅,旗下尚家生活現在港約有5個項目,除跑馬地The Hampton外,最快將於明年首季推售銅鑼灣道33至39號項目。

九肚地研建20幢洋房
公司執行主席鍾楚義稱,The Hampton累沽8伙,套現約8.07億元,計劃下月推出餘下3伙,市值近3億元。最快明年首季推售銅鑼灣道33至39號住宅項目,該項目佔地逾9,000方呎,涉及樓面逾10萬方呎,大、細單位均有提供,預計一四年底至一五年初入伙。

至於早前以逾5.3億元投得的沙田九肚第56A區豪宅地皮,正研究發展方案,料興建15至20幢花園洋房,每幢面積2,000餘至3,000餘方呎,預計一五年底落成;而山頂白加道47號現為一幢面積逾4,000方呎古蹟洋房,目前仍與當局磋商發展方向。

港住宅佔比冀達50%
他又表示,未來會加大在港的住宅項目發展,冀比重由現時30%,增至50%;至於內地方面,上海青浦項目正申請施工許可,料一五年中完工,總投資額10億至20億元人民幣。

另外,早前公司夥拍基金斥約23.68億元購入的佐敦諾富特酒店,將翻新增值,目標兩年內將租金提升達35至40%,回報率增至7厘。他指出,公司向來將購入項目增值後轉售,年內可出售的物業共涉約30億元。

資策冀港住宅發展佔50%

Sun Daily 28-6-2012

近年積極吸納物業項目及可發展地皮的資本策略地產,旗下尚家生活現時在港約有5個項目,除銷情理想的跑馬地The Hampton外,銅鑼灣道33至39號項目亦最快將於明年首季推售,而早前斥逾5.3億元投得的沙田九肚豪宅地,將發展15至20幢花園洋房。

資本策略地產執行主席鍾楚義稱,The Hampton累沽8伙,套現約8.07億元,計劃下月推餘下3伙,市值近3億元。最快明年首季推售銅鑼灣道33至39號住宅項目,項目佔地逾9,000方呎,涉及樓面逾10萬方呎,大、細單位均有提供,預計一四年底至一五年初入伙。

九肚地擬建20洋房

至於早前投得的九肚第56A區地皮,正研究發展方案,料興建15至20幢花園洋房,每幢面積2,000餘至3,000餘方呎,預計一五年底落成;而山頂白加道47號現為一幢面積逾4,000方呎古蹟洋房,目前仍與當局磋商發展方向。
他又表示,未來會加大在港的住宅項目發展,冀比重由現時30%,增至50%;至於內地方面,上海青浦項目正申請施工許可,料一五年中完工,總投資額10億至20億元人民幣。
143 : Louis(1212)@2012-06-28 16:19:45

資本策略在過去6個月內,今天的0.69億股是第二大成交額,第一大成交額是在3月23日的1.26億股。

美林今天積極買資本策略。

收市前, 不知道是誰照價拿:

15:58 8.1百萬股 $0.33

15:59 3.6百萬股 $0.33

15:59 0.93百萬股 $0.335

15:59 0.2百萬股 $0.335


我猜應該是對辨吧!?

注意: 以上僅供參考, 不是建議購買資本策略0497。

接近52週高位追買,很蝕章!!!

144 : GS(14)@2012-06-28 21:47:00

我唔信鍾先生為人
145 : Louis(1212)@2012-06-28 22:31:07

149樓提及
我唔信鍾先生為人


唯有寄望他發財立品
146 : GS(14)@2012-06-28 22:32:21

150樓提及
149樓提及
我唔信鍾先生為人

唯有寄望他發財立品


我都有D希望
147 : 鉛筆小生(8153)@2012-06-29 23:03:19

我信賤莊也唔信佢
148 : Louis(1212)@2012-06-29 23:29:18

呢隻資產係好好, 但係死都唔炒!

下個月,497會做52週新高價?

突破$0.4才是真的好趨勢?
149 : samngai(17588)@2012-06-30 00:17:33

佢越高調先越要驚, 今年交盤咁靚的數, 下年9成無以為繼, 地產接火捧頭號份子,炒到咁大成交量, d基金散哂水都未知咩事.
150 : samngai(17588)@2012-06-30 00:21:35

佢會計盤數任得佢點入帳... 半年彈個盈警出來都夠成地蟹 , 497至興波浪咁炒, 死的都是小本散戶, 長揸一定揸唔長,哈哈,但唔貪一定有餐茶
151 : 馬謖(20548)@2012-06-30 03:36:34

153樓提及
呢隻資產係好好, 但係死都唔炒!
下個月,497會做52週新高價?
突破$0.4才是真的好趨勢?
下個月,497做52週新高價!?突破$0.4是真的極好消息!
152 : 馬謖(20548)@2012-06-30 03:46:53

156樓提及
153樓提及
呢隻資產係好好, 但係死都唔炒!
下個月,497會做52週新高價?
突破$0.4才是真的好趨勢?
下個月,497做52週新高價!?突破$0.4是真的極好消息!
但股票沽左買唔返, 點算smiley

值得罰錢上返車嗎?
153 : GS(14)@2012-06-30 10:12:48

157樓提及
156樓提及
153樓提及
呢隻資產係好好, 但係死都唔炒!
下個月,497會做52週新高價?
突破$0.4才是真的好趨勢?
下個月,497做52週新高價!?突破$0.4是真的極好消息!
但股票沽左買唔返, 點算smiley
值得罰錢上返車嗎?


NO la. This time, he pay a lot of money to repurchase the stock and therefore making a huge cash outflow. So this time he try to make the profit and dividend better in order to attract people. He is so smart but try to eat all the shareholders, so it is not trustworthy
154 : Louis(1212)@2012-06-30 11:59:32

真正是比較複雜, 但它是不可避免的用以使公司發展壯大:

發展概覽
 - 2004年2月,集團主席朱耀銘以每股$0﹒162,將所持之4﹒5億股集團股份,出售予鍾楚義,套現
  7300萬元。項目完成後,鍾楚義及其一致行動人士將佔集團29﹒47%權益。
 - 2004年5月,集團以總代價2﹒23億元,收購尖沙咀漆咸道富國中心,總樓面面積4﹒96萬平方呎。
 - 2004年11月,集團董事及主要股東鍾楚義將透過Earnest Equity Ltd﹒提出以每股
  $0﹒48,全購集團股份,另以每股$0﹒01,收購未行使購股權,總代價約1﹒29億元。
 - 2004年12月,Earnest Equity以每股價介乎$0﹒54至$0﹒55之價格,購入集團
  合共2790萬股,佔集團7﹒29%權益,故Earnest Equity持集團37﹒54%權益,收
  購價亦相應調升至$0﹒55。
 - 2005年1月,集團以總代價2﹒96億元,出售九龍尖沙咀漆咸道19層高商業樓宇富國中心。所得款項
  淨額約2﹒93億元,約1﹒43億元用於償還銀行貸款,餘數將作集團經營主要業務及撥作營運資金。
 - 2005年3月,集團以每股$1﹒06,配售1億新股,其中2500萬股由電盈(00008)主席李澤
  楷認購,4000萬股由德祥企業(00372)認購,1000萬股由電盈副主席袁天凡認購,餘下之
  2500萬股則由證券行配售予獨立第三方。項目完成後,李澤楷、袁天凡及德祥企業分別持有集團
  5﹒16%、2﹒07%及8﹒26%。
 - 2005年5月,集團悉數出售所持冠中地產(00193)17﹒63%權益予獨立第三方
  Supervalue,套現4041萬元。項目完成後,集團將不再持有冠中地產任何權益。
 - 2005年11月,集團與雷曼兄弟及保華建業(00577)成立合營企業,分別持有25%、50%及
  25%權益。合營公司以總代價7﹒8億元,向保華集團(00498)收購香港九龍觀塘保華企業中心全部
  權益。
 - 2006年2月,集團以每股$1﹒1,配售5000萬股予Stark Asia,Shepherd
  Investment及Stark International,佔經擴大後已發行股本9﹒35%。
 - 2006年3月,集團全資附屬公司的以總代價4230萬元,出售所持香港淺水灣麗景道璧池第9號物業。
 - 2006年4月,集團以總代價3﹒37億元,出售銅鑼灣耀華街之商業發展地盤,佔地約4000平方呎,
  所得淨額中之9000萬元將用作償還該物業之按揭貸款,餘額約2﹒44億元則用作營運資金。
 - 2006年5月,集團與持集團47﹒1%權益之Earnest集團以每股$1﹒59,分別配售2﹒12
  億股及1﹒02億股,集資總額約4﹒99億元;另集團向Earnest集團與8位獨立第三方發行
  1﹒33億元可換股票據。集資所得之其中1﹒48億元將用作收購集團非執行主席鍾楚義先生持有之尖沙咀
  厚福街8號商住物業,餘額則用於物色香港及台灣新項目。
 - 2006年11月,集團以代價3336萬元出售全資附屬公司Winner Ever50%權益連
  1308萬元銷售貸款予Honeyguide Investment。預期出售收益約1950萬元。
  Winner Ever持擁有尖沙咀厚福街一幅佔地約2200平方米土地連上蓋物業之龍豐全部權益。該
  物業將重建為「銀座式」商業大廈,而鑑於Honeyguide擁有相關發展經驗,出售可為重建之設計及
  宣傳主題增值。
 - 2007年7月,集團以7﹒83億元悉售Global Equity Assets全部權益連8948
  萬元銷售債項,預期出售收益約1﹒36億元。Global Equity持有灣仔告士打道88號一塊面
  積約10﹒4萬平方呎之土地連其上蓋物業,及告士打道77號華比富通大廈之17個車位。
 - 2007年9月,集團與天安中國投資(00028)成立合營公司宏信,雙方各佔50%權益,集團之總資
  金承擔為4780萬美元(約3﹒73億港元)。宏信將以1﹒05億美元收購Bracewood
  Developments全部權益,Bracewood持有上海南京西路之永新廣場,該辦公大樓之總建
  築面積約2﹒9萬平方米。
 - 2009年5月,集團以2﹒37億元贖回一項未償還本金為4﹒34億元之貸款。
 - 2010年1月,集團已更改名稱為「資本策略地產有限公司 CSI Properties Ltd﹒
  」,前稱為「資本策略投資有限公司 Capital Strategic Investment
  Ltd﹒」。
 - 2010年6月,華人置業(00127)行使認購期權,以15﹒6元向集團購入得智無投票權股份,佔其
  已發行股本20%,並向集團支付得智所欠之股東貸款1﹒95億元。完成後,集團與華人置業將各自持有該
  公司50%權益,其持有位於上海之商用大樓,建築面積為43﹐335平方米,出租率超過93%。
 - 2010年12月,集團以13﹒8億元出售位於尖沙咀漢口道之模漢大廈(2007年購入價為5﹒75億
  元)。
 - 2011年7月,集團以3﹒37億元向德祥地產(00199)收購Vastness Inv 50%權
  益連股東貸款,其持有位於銅鑼灣之若干地塊。該等地塊擬重建為豪華時尚住宅高樓,總可出售面積約
  90﹐000平方呎。
 - 2011年9月,集團以2﹒18億元出售美國銀行中心32樓A3 6號辦公室及32樓A1部份,預期出
  售收益為1﹒24億元。
 - 2011年12月,集團主要股東鍾楚義向其他股東提出收購建議,擬以每股$0﹒255,收購集團
  13﹒75億股股份(佔集團已發行股本16﹒7%),總代價為3﹒51億元。完成後,鍾楚義持有集團權
  益由34﹒45%增至51﹒15%。


 股本變化
 - 2000年2月,以每股$0﹒8,配售2﹒56億股。
 - 2001年1月,以每股$0﹒38,配售1﹒15億股;2月,以每股$0﹒5,配售1﹒13億股;6月
  ,以每股$0﹒55,配售3100萬股;9月,以每股$0﹒15,2供1,發行不少於4﹒21億股。
 - 2002年12月,以每股$0﹒105,配售2﹒5億股。
 - 2004年7月,4合1。
 - 2005年3月,以每股$1﹒08,配售1億股。
 - 2006年2月,以每股$1﹒1,配售5000萬股;5月,以每股$1﹒59,配售3﹒14億股。
 - 2007年1月,以每股$1﹒49,配售9000萬股;4月,1拆5。
 - 2009年6月,以每股$0﹒078,20供9,配售22﹒23億股;8月,以每股$0﹒245,配售
  10億股。
 - 2011年4月,因行使購股權,以每股$0﹒1061,發行4950萬股;6月,因行使購股權,以每股
  $0﹒1061,發行1979萬股。
 - 2012年4月,因行使購股權,以每股$0﹒0884,發行7281萬股。


 可換股債券及票據
 - 2006年5月,發行1﹒33億元於2011年到期之可換股票據,年利率1﹒5%,換股價$1﹒86。
 - 2007年6月,發行3﹒9億元於2012年到期之可換股票據,年利率2%。
 - 2009年11月,發行7800萬元三年期可換股票據,年息4厘。
 - 2011年4月,以9680萬元贖回本金額7800萬元於2012年到期之4厘可換股票據。

派息紀錄
最新派息公佈 財政年度 事項 除淨日 截止過戶日期由 截止過戶日期至 派送日
2012/03 末期息2﹒4仙 20/08/2012 22/08/2012 27/08/2012 31/08/2012
2012/03 不派中期息 -- -- -- --
2011/03 末期息1仙 11/08/2011 15/08/2011 18/08/2011 24/08/2011
2011/03 不派中期息 -- -- -- --
2010/03 末期息0﹒5仙 29/07/2010 02/08/2010 05/08/2010 11/08/2010
2010/03 不派中期息 -- -- -- --
2010/03 二十供九,供股價7﹒8仙 11/06/2009 15/06/2009 17/06/2009 13/07/2009
2009/03 末期息0﹒22仙 20/08/2009 24/08/2009 27/08/2009 18/09/2009
2009/03 不派中期息 -- -- -- --
2008/03 末期息0﹒8仙 20/08/2008 22/08/2008 27/08/2008 19/09/2008
2008/03 不派中期息 -- -- -- --
2008/03 一拆五 23/05/2007 -- -- --
2007/03 末期息0﹒8仙 21/08/2007 23/08/2007 28/08/2007 19/09/2007
2007/03 不派中期息 -- -- -- --
2006/03 末期息1﹒7仙 23/08/2006 25/08/2006 29/08/2006 19/09/2006
2006/03 不派中期息 -- -- -- --
2005/03 末期息3﹒5仙 19/08/2005 23/08/2005 25/08/2005 13/09/2005
2005/03 不派中期息 -- -- -- --
2005/03 四合一 31/08/2004 -- -- --
2004/03 不派末期息 -- -- -- --
2004/03 不派中期息 -- -- -- --
2003/03 不派末期息 -- -- -- --
2003/03 不派中期息 -- -- -- --
2002/03 不派末期息 -- -- -- --
2002/03 不派中期息 -- -- -- --
2002/03 二供一,供股價15仙 05/09/2001 07/09/2001 11/09/2001 --
2001/03 不派末期息 -- -- -- --
2001/03 不派中期息 -- -- -- --
2000/03 不派末期息 -- -- -- --
155 : GS(14)@2012-06-30 15:37:11

所以我幾討厭他的作風
156 : Louis(1212)@2012-10-09 17:43:48

153樓提及
呢隻資產係好好, 但係死都唔炒!
下個月,497會做52週新高價?
突破$0.4才是真的好趨勢?盈利警告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121009149_C.pdf

本公告乃本公司根據上市規則第13.09條而作出。

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者,本集團截至二零一二年九月三十日止財務年度上半年之未經審核綜合純利,預期會較截至二零一一年九月三十日止同期大幅減少。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時,務請審慎行事。

本公告乃資本策略地產有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條而作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,本集團截至二零一二年九月三十日止財務年度上半年之未經審核綜合純利,預期會較截至二零一一年九月三十日止同期大幅減少,這主要由於本集團錄得之物業銷售額有所下跌所致。儘管如此,目前物業市場仍然蓬勃及持續向好,董事會對本集團於整個財務年度之表現前景保持樂觀。

本公告所載資料乃僅基於董事會目前對市場形勢及本集團最近期管理賬目作出之評估,有關賬目並未經過確認或審核。本集團截至二零一二年九月三十日止財務年度上半年之詳盡表現,將於二零一二年十一月底前刊發之本集團中期業績公告內披露。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時,務請審慎行事。
承董事會命
資本策略地產有限公司
執行董事
公司秘書
簡士民
香港,二零一二年十月九日

smiley


今天已經0.38元! 非常快速突破到0.4元???
smiley


目前物業市場仍然蓬勃及持續向好,董事會對本集團於整個財務年度之表現前景保持樂觀。
經濟通引用預測, 估計來年2013年每股盈利18仙股息2.1仙,希望它可以觸及3倍PE即54仙。

我太貪婪了嗎?

157 : Louis(1212)@2012-10-09 18:45:46

百樂酒店嗌55億泰富商洽購機高

本港酒店房價逐年升,增強海外財團來港吸納酒店信心,百樂集團主席羅家寶透露,尖沙咀百樂酒店連基座商場獲泰國富商洽購,出價接近意向價55億元;若成交落實,約十年物業升值近10倍,亦是十多年來本港最大宗單一酒店交易。

羅家寶表示,除上述泰國富商對百樂酒店項目有興趣外,新加坡大華銀行亦有派代表洽購,酒店部分意向價約35億元,連同商場總意向價約55億元,由於準買家出價接近意向水平,不排除短期內可出售。他指出,上述項目總樓面約30萬方呎,當中約70%為酒店部分。至於被問及買家是否泰國前總理他信,羅氏則指不便透露。揸十年賺近10倍

據悉,百樂酒店樓高16層,○二年底以5.22億元成交,當時買家公司董事包括羅氏地產家族成員羅家駒等,若成交以意向價落實,即帳面可賺近49.8億元。羅家寶表示,近年積極將資金轉投酒店,而百樂集團正物色英國倫敦酒店綜合項目,該項目包括有酒店、辦公及住宅物業,市值約150億元。他重申,該集團投資酒店物業,會以Park Hotel Group名義參與。

此外,萊坊公布大中華酒店報告指,今年上半年香港酒店日均房價在五個城市中錄最高增長,按年同期升約12%。近年本港財團都積極購酒店,資本策略地產(00497)夥拍財團月前購入佐敦彌敦道諾富特酒店,作價23.68億元,為過去十一年來本港最大單宗酒店成交。

受此消息刺激, 影響497今天上漲?
158 : greatsoup38(830)@2012-10-09 21:55:40

有可能,但隻股近排都升
159 : jj1984(29252)@2012-10-10 11:28:11

升成咁,
等一拆五?
160 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-10 17:15:44

盈警用來震倉, 勁
161 : Wilbur(1931)@2012-10-10 19:19:22

165樓提及
盈警用來震倉, 勁


虛則實之,實則虛之

77四十九種玩法

88六十四種策略

總之就玩死你地為止 smiley
162 : GS(14)@2012-10-10 21:53:59

166樓提及
165樓提及
盈警用來震倉, 勁

虛則實之,實則虛之
77四十九種玩法
88六十四種策略
總之就玩死你地為止 smiley


呢d玩財技最怕無人信
163 : kcwong(25904)@2012-10-10 22:06:50

呢隻野平時太少成交,買賣差價又太大
164 : GS(14)@2012-10-10 22:14:45

168樓提及
呢隻野平時太少成交,買賣差價又太大


其實老細買乾貨的一刻後我是看好,但是唔喜歡就是唔喜歡
165 : kcwong(25904)@2012-10-10 22:17:39

上年我最高峰hold 過幾十萬,頂佢一日成交又得幾十萬。

呢d服只能低位買,上年都上過0.35,一跌跌一半,完全無得守
166 : GS(14)@2012-10-10 22:18:23

170樓提及
上年我最高峰hold 過幾十萬,頂佢一日成交又得幾十萬。
呢d服只能低位買,上年都上過0.35,一跌跌一半,完全無得守


點知甚麼價是低位,呢個老細的股低完可再低
167 : kcwong(25904)@2012-10-10 22:26:49

講真佢boss不是太差,你地對佢有d偏見。

仲有佢派息佢亂九黎,志在收番水,今年一定keep不到上年派息,所以出業績一定見光死
168 : GS(14)@2012-10-10 22:31:17

172樓提及
講真佢boss不是太差,你地對佢有d偏見。
仲有佢派息佢亂九黎,志在收番水,今年一定keep不到上年派息,所以出業績一定見光死


我唔是對佢有偏見,是他往績真是好差,特別是2008年至2011年是注重規模多過理股價,可能他認為規模重要d啦,唔理股東權益,呢個先是問題,他以甚麼維持穩健全部都是藉口...

至於間公司派息情況,他近排買番幾件貨又唔慌派得好
169 : kcwong(25904)@2012-10-10 22:37:14

你睇下湯文亮d文,佢講果時call loan好勁,好多公司其實無水被逼比銀行收樓,佢cap水對d無錢供既股東係好慘, 但對公司其實係無錯

佢果時要撻訂輸過千萬就知佢窮途末路
170 : GS(14)@2012-10-10 22:40:23

174樓提及
你睇下湯文亮d文,佢講果時call loan好勁,好多公司其實無水被逼比銀行收樓,佢cap水對d無錢供既股東係好慘, 但對公司其實係無錯
佢果時要撻訂輸過千萬就知佢窮途末路

1. 對公司無錯,但是其實他是在傷口洒鹽....我覺得如果間公司真是咁,對股東是咁,真是唔掂好過掂,大股東如果真是為股東著想,應該私人擔保,拿埋間屋做個loan幫公司,唔是供股集資
2. 輸一千萬是好少,他本身無傷
171 : kcwong(25904)@2012-10-10 22:48:47

175樓提及
174樓提及
你睇下湯文亮d文,佢講果時call loan好勁,好多公司其實無水被逼比銀行收樓,佢cap水對d無錢供既股東係好慘, 但對公司其實係無錯
佢果時要撻訂輸過千萬就知佢窮途末路

1. 對公司無錯,但是其實他是在傷口洒鹽....我覺得如果間公司真是咁,對股東是咁,真是唔掂好過掂,大股東如果真是為股東著想,應該私人擔保,拿埋間屋做個loan幫公司,唔是供股集資
2. 輸一千萬是好少,他本身無傷Total 輸四千幾萬,仲有雷曼爆佢上海個project如果比人平買平賣,銀行要佢填數就pk
172 : GS(14)@2012-10-10 22:54:24

填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題
173 : Louis(1212)@2012-10-10 22:58:16

股市縱橫:資策資產折讓大具值博

http://paper.wenweipo.com  [2012-10-09]  


韋君 內地最新公布的官方採購經理人指數(PMI)顯示製造業活動依然低迷不振,加上投資者擔心IPO申請重新啟動不利市場氛圍,都成為滬深股市昨日復市後承壓的原因。本地投資者憧憬內地股市長假後有表現的預期落空,而恒指亦已連升5個交易日,加上部分近期炒味較濃的二三線股份出現「散水」格,都加速了資金計數離場,導致市況變得更波動。

 港股獲利沽壓突然湧現,不過觀乎部分二三線本地地產股卻有不俗的表現,就以香港興業國際(0480)為例,便一舉升穿年高位的3.53元,高見3.78元,並以近全日高位的3.76元報收,仍漲6.82%。有報道指,香港興業位於愉景灣的新盤「津堤」最快本月中開售,明年中入伙,整個項目提供164個單位;該公司有信心上述樓盤呎價或會創區內新高。此外,香港興業截至今年6月底止的每股資產淨值為10.736元,現價PB僅0.35倍,該股資產大折讓,相信也成為股價得以破位走高的動力。

 資本策略地產(0497)也為資產折讓較大的本地二三線地產股,該股昨也突破年高位的0.355元,高見0.37元,收市報0.355元,仍升0.02元或5.97%。值得留意的是,資策股價攀高,單日成交達3,486萬元,較上周五大增逾10倍,其買盤動力顯增,料有利股價後市延續升勢。

6項目陸續推出 盈利有保證

 資策旗下的The Hampton共推出11伙面積逾3,000呎的單位,去年推出的8伙已全數沽出,套現約8.07億元,現有兩伙仍在發售。此外,集團旗下位於銅鑼灣道33至39號的項目,預計2014年底落成,總樓面面積約9萬方呎。至於九肚山、渣甸山及山頂白加道47號項目,也將在未來兩至四年陸續落成。另外,內地上海青浦項目,共建273間別墅,則將於20個月至兩年完工。集團6個豪宅項目「含金量」頗高,將為其維持未來盈利增長勢頭提供保證。

 就估值而言,該股今年預測PE低於2倍,在同業中也處於極偏低水平。截至今年3月底止,該股每股資產淨值0.724元(1.15元如果全都重新評估),現價PB為0.49倍,大折讓也是其具值博率之處。在股價買盤動力增強下,料其反覆走高之勢已成,中線目標將上移至0.5元。
174 : kcwong(25904)@2012-10-10 23:03:37

177樓提及
填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題


總之我想講佢唔係太衰,衰過佢既大把,但要避開佢亦無可口非,因為大把其他選擇
175 : samngai(17588)@2012-10-10 23:05:39

6月都預言左盈警啦, 物業買賣, 盤數幾時入任佢UP, 長線唔洗理, 估計短線又係唔覺唔覺突然一日跳崖下挫, 震走D老散
176 : GS(14)@2012-10-10 23:09:33

179樓提及
177樓提及
填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題

總之我想講佢唔係太衰,衰過佢既大把,但要避開佢亦無可口非,因為大把其他選擇

我都是有同感,他又好過宏安同永義
177 : GS(14)@2012-10-10 23:09:43

180樓提及
6月都預言左盈警啦, 物業買賣, 盤數幾時入任佢UP, 長線唔洗理, 估計短線又係唔覺唔覺突然一日跳崖下挫, 震走D老散


唱得太行
178 : jj1984(29252)@2012-10-10 23:12:35

[url=]http://forum1.hkgolden.com/view.aspx?type=FN&message=4008027[/url]
收到莊家order,要幫手唱好497資本賊

高登已經幾個POST唱好,特別係INTEL兄,估唔到INTEL兄係呢邊冇重點唱好呢隻(佢想悶聲發大財?)

真係好牛3,呢排個個都買折讓股
179 : GS(14)@2012-10-10 23:17:55

183樓提及
[url=]http://forum1.hkgolden.com/view.aspx?type=FN&message=4008027[/url]
收到莊家order,要幫手唱好497資本賊
高登已經幾個POST唱好,特別係INTEL兄,估唔到INTEL兄係呢邊冇重點唱好呢隻(佢想悶聲發大財?)
真係好牛3,呢排個個都買折讓股

呢邊有...在個貼...牛3? 成交似牛1
180 : jj1984(29252)@2012-10-10 23:22:01

INTEL係呢邊有唱好497?
181 : GS(14)@2012-10-10 23:24:27

178樓
182 : Louis(1212)@2012-10-10 23:36:56

Deleted (wrong position)
183 : jj1984(29252)@2012-10-10 23:37:45

真係有身分證都可以隨時做莊家
184 : GS(14)@2012-10-10 23:38:41

187樓提及
如果有人想購買1.1千萬股(5%街道貨),很容易看到0.5元。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121009149_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,本集團截至二零一二年九月
三十日止財務年度上半年之未經審核綜合純利,預期會較截至二零一一年九月三十日止同
期大幅減少,這主要由於本集團錄得之物業銷售額有所下跌所致。儘管如此,目前物業市場
仍然蓬勃及持續向好,董事會對本集團於整個財務年度之表現前景保持樂觀。
185 : GS(14)@2012-10-10 23:38:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121004654_C.pdf
5% 是4億幾股
186 : Louis(1212)@2012-10-10 23:45:07

190樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/1004/LTN20121004654_C.pdf
5% 是4億幾股


Wrong post. I meant 4XX(如果有人想購買1.1千萬股(5%街道貨),很容易看到0.5元).
187 : GS(14)@2012-10-10 23:49:53

你買到1,100萬股先算,我現在都是0.03x%
188 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-10 23:53:21

192樓提及
你買到1,100萬股先算,我現在都是0.03x%


1,100萬股好易, 大手掃2格就有
189 : GS(14)@2012-10-10 23:56:04

193樓提及
192樓提及
你買到1,100萬股先算,我現在都是0.03x%

1,100萬股好易, 大手掃2格就有


唔是講497
190 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-10 23:58:17

181樓提及
179樓提及
177樓提及
填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題

總之我想講佢唔係太衰,衰過佢既大把,但要避開佢亦無可口非,因為大把其他選擇

我都是有同感,他又好過宏安同永義

永義好過497

因為永義年中派幾次錢
191 : GS(14)@2012-10-11 00:04:26

195樓提及
181樓提及
179樓提及
177樓提及
填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題

總之我想講佢唔係太衰,衰過佢既大把,但要避開佢亦無可口非,因為大把其他選擇

我都是有同感,他又好過宏安同永義

永義好過497
因為永義年中派幾次錢

永義是買晒人地d股先派賤
192 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-11 00:08:08

196樓提及
195樓提及
181樓提及
179樓提及
177樓提及
填咪大股東出面填,呢個是大股東自己的問題

總之我想講佢唔係太衰,衰過佢既大把,但要避開佢亦無可口非,因為大把其他選擇

我都是有同感,他又好過宏安同永義

永義好過497
因為永義年中派幾次錢

永義是買晒人地d股先派賤


你計到幾時派GAsmiley
193 : greatsoup38(830)@2012-10-11 00:09:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100528387_C.pdf
194 : Louis(1212)@2012-10-17 16:38:36

資策兩批物業料套28億

市場資金搶購優質商用物業,消息稱,資本策略地產亦伺機一口氣拆售灣仔安盛中心最後一批共8層單位,意向呎價1.7萬元,同時亦放售尖沙咀厚福街8號「H8」銀座式商廈,兩批物業售罄料可套現約28億元。

資本策略地產一○年底先拆售安盛中心低層,意向呎價1萬元起,消息稱,該集團拆售的上述8層高層樓面,現由保險公司租用,意向平均呎價1.7萬元,個別呎價約1.8萬元,涉及樓面約11.4萬方呎。據悉該集團約六年前以平均呎價約9,000元購入上述8層,現開價調高近九成。

觀塘全幢叫價3.1億
由該集團發展的上述H8意向價逾7.3億元,呎價約1.6萬元,上址樓高約22層,現時平均呎租約30多元。另外,同系的跑馬地The Hampton近期亦售出一個低層單位,上址近日以8,400萬元登記售出,據了解,上址面積3,235方呎,呎價近2.6萬元。

商廈方面,世邦魏理仕指,葵涌九龍貿易廣場2座中層共8層樓面現招預租,涉及樓面約20.8萬方呎,市場料市價呎租約25元。恒地昨公布柴灣東貿廣場一批商廈單位價單,其中23樓全層定價約5,530萬元,呎價7,159元。

仲量聯行馮嶽宗說,觀塘大業街4號一幢7層高工廈以售後租回形式放售,業主意向價3.1億元。


現拆售的安盛中心高層全層,每層面積約1.4萬多方呎。(資料圖片)
195 : GS(14)@2012-10-17 22:45:21

賺完又買賺完又買
196 : Louis(1212)@2012-10-17 23:28:57

200樓提及
賺完又買賺完又買


快速增長股票!?
197 : GS(14)@2012-10-17 23:44:01

201樓提及
200樓提及
賺完又買賺完又買

快速增長股票!?


唔是是資產增長
198 : Louis(1212)@2012-10-18 00:17:28

202樓提及
201樓提及
200樓提及
賺完又買賺完又買

快速增長股票!?

唔是是資產增長


497使用3〜5年快速賺取100%, 讓下一手用8〜10年慢慢地賺取另一個100%! 你明白我的意思。
199 : GS(14)@2012-10-18 00:18:37

203樓提及
202樓提及
201樓提及
200樓提及
賺完又買賺完又買

快速增長股票!?

唔是是資產增長

497使用3〜5年快速賺取100%, 讓下一手用8〜10年慢慢地賺取另一個100%! 你明白我的意思。

唔好再供就得
200 : Louis(1212)@2012-10-18 00:26:19

唔好再供就得

很難說,難保證
201 : Wilbur(1931)@2012-10-18 20:06:33

高登又有好多人搵louis兄... smiley傳資本策略(00497.HK)折讓11.4%至16.5%配股籌最多3.1億元

2012-10-18 16:47:46

市場消息指,資本策略(00497.HK)透過摩根大通及里昂,以先舊後新方式配股,配股價介乎0.33元至0.35元,較今日收市價0.395元,折讓11.4%至16.5%,集資最多3.1億元。(ad/u)
202 : greatsoup38(830)@2012-10-18 22:32:05

真是咁Q賤的老細
203 : Louis(1212)@2012-10-18 22:54:06

206樓提及
高登又有好多人搵louis兄... smiley
傳資本策略(00497.HK)折讓11.4%至16.5%配股籌最多3.1億元
2012-10-18 16:47:46
市場消息指,資本策略(00497.HK)透過摩根大通及里昂,以先舊後新方式配股,配股價介乎0.33元至0.35元,較今日收市價0.395元,折讓11.4%至16.5%,集資最多3.1億元。(ad/u)鍾楚義的權益將低於50%!?
204 : Wilbur(1931)@2012-10-18 22:58:34

208樓提及
206樓提及
高登又有好多人搵louis兄... smiley
傳資本策略(00497.HK)折讓11.4%至16.5%配股籌最多3.1億元
2012-10-18 16:47:46
市場消息指,資本策略(00497.HK)透過摩根大通及里昂,以先舊後新方式配股,配股價介乎0.33元至0.35元,較今日收市價0.395元,折讓11.4%至16.5%,集資最多3.1億元。(ad/u)

鍾楚義的權益將低於50%!?


都唔知邊個數先係佢 smiley
205 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:03:40

大約得番46%
206 : Wilbur(1931)@2012-10-18 23:05:26

210樓提及
大約得番46%


上番50%要GO喎

佢諗緊乜?
207 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:06:51

211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?


可以申請清洗豁免嘛
208 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-18 23:09:24

211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?


佢有計GA LA, 呢隻唔係散戶能大贏既股
209 : Wilbur(1931)@2012-10-18 23:12:04

213樓提及
211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?

佢有計GA LA, 呢隻唔係散戶能大贏既股


呢隻係散戶唔輸都偷笑既股 smiley
210 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:15:31

213樓提及
211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?

佢有計GA LA, 呢隻唔係散戶能大贏既股


所以直情唔理
211 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:15:47

214樓提及
213樓提及
211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?

佢有計GA LA, 呢隻唔係散戶能大贏既股

呢隻係散戶唔輸都偷笑既股 smiley


對手是乜決定命運
212 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-18 23:16:14

216樓提及
214樓提及
213樓提及
211樓提及
210樓提及
大約得番46%

上番50%要GO喎
佢諗緊乜?

佢有計GA LA, 呢隻唔係散戶能大贏既股

呢隻係散戶唔輸都偷笑既股 smiley

對手是乜決定命運


不是, 係自己係乜, 就決定命運
213 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:18:08

我地是閒唔可以決定個莊點的
214 : SYSTEM(-101)@2012-10-18 23:20:21

Louis(zid:1212)所發的貼子已被Louis(管理組:1) 刪除了。(原因:廣告)
215 : Louis(1212)@2012-10-18 23:26:40

我不太相信用0.3元稀釋1.15元資產smiley
216 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:27:06

220樓提及
我不太相信用0.3元稀釋1.15元資產smiley


不過呢位人兄就是有這個奇怪的思維
217 : ezone2k(22605)@2012-10-18 23:27:18


218 : Wilbur(1931)@2012-10-18 23:29:50

220樓提及
我不太相信用0.3元稀釋1.15元資產smiley


小股東個D愈來愈稀

佢個份愈來愈杰...
219 : greatsoup38(830)@2012-10-18 23:33:06

223樓提及
220樓提及
我不太相信用0.3元稀釋1.15元資產smiley

小股東個D愈來愈稀
佢個份愈來愈杰...


目的都是用股東錢變做他的錢
220 : kcwong(25904)@2012-10-19 00:31:01

正一曲街。我唔會再幫佢講好說話。
221 : greatsoup38(830)@2012-10-19 00:31:49

225樓提及
正一曲街。我唔會再幫佢講好說話。


他條街當然曲的啦
222 : samngai(17588)@2012-10-19 10:04:08

180樓提及
6月都預言左盈警啦, 物業買賣, 盤數幾時入任佢UP, 長線唔洗理, 估計短線又係唔覺唔覺突然一日跳崖下挫, 震走D老散


唉..又中, 我是鐘生肚裡一條虫..
223 : kcwong(25904)@2012-10-19 12:14:07

227樓提及
180樓提及
6月都預言左盈警啦, 物業買賣, 盤數幾時入任佢UP, 長線唔洗理, 估計短線又係唔覺唔覺突然一日跳崖下挫, 震走D老散

唉..又中, 我是鐘生肚裡一條虫..


你咁勁, 咁之後升定跌呀?
224 : samngai(17588)@2012-10-19 14:16:48

跌, 條粉腸一定乘機再增持, 如果你有跟足497個波幅, 你就會知咩事, 我曾經係2010年0.171 幾年前買入 , 升過上0.34 再渣多半年俾佢迫走的一批, 你可以想一想今次佢想渣到70% , 回落波幅要有幾大.

我仲可以預言埋, 配股為的日後是10合1.
225 : Louis(1212)@2012-10-19 16:00:47

資產負債比率低加上雄厚的資產, 根本上沒有需要低價配股, 4億元向銀行貸款沒難度,為什麼要稀釋小投資者的資產?!

阿Q滴想:

發低價格的股票給基金, 是為了吸引他們收幹497的股票, 才進一步炒高賣給小投資者, 再折讓1x%配股, 再收幹, 再炒高賣給小投資者, 再折讓1x%配股, 再收幹, ......

週而復始, 重複又重複!

只有這樣, 497才可以快高長大!

看來鍾楚義非常渴望盡快培育497成為一家大公司。


財務比率-全年業績 2012/03 2011/03 2010/03 2009/03 2008/03

變現能力分析
流動比率(倍) 5.61 3.97 5.01 5.44 15.47
速動比率(倍) 2.75 1.57 1.85 1.37 5.22

償債能力分析

長期債項/股東權益(%) 32.36 40.14 83.48 100.23 93.60
總債項/股東權益(%) 44.70 65.79 114.49 136.44 98.65
總債項/資本運用(%) 33.65 46.79 62.10 67.46 50.36

投資回報分析

股東權益回報率(%) 29.44 20.24 16.00 2.53 13.13
資本運用回報率(%) 22.16 14.40 8.68 1.25 6.70
總資產回報率(%) 19.38 11.16 7.01 1.03 6.30

盈利能力分析

經營利潤率(%) 52.88 33.29 34.96 10.72 32.40
稅前利潤率(%) 58.64 34.26 39.14 12.10 60.26
邊際利潤率(%) 54.51 31.24 37.73 9.32 80.83

營運能力分析

存貨周轉率(倍) 0.99 0.66 0.31 0.15 0.13

投資收益分析

派息比率(%) 11.26 9.51 6.83 22.00 12.18

相關統計

財政年度周最高價 0.350 0.255 0.305 0.249 0.495
財政年度周最低價 0.156 0.165 0.079 0.055 0.235
財政年度最高市盈率(倍) 1.64 2.43 4.17 24.90 7.53
財政年度最低市盈率(倍) 0.73 1.57 1.08 5.50 3.58
財政年度最高週息率(%) 15.38 6.06 6.33 4.00 3.40
財政年度最低週息率(%) 6.86 3.92 1.64 0.88 1.62
226 : VA(33206)@2012-10-19 19:57:41

資本策略(497)小股東之權益再被攤薄
09:04

資本策略(497)宣佈,先舊後新配售12.1億股,每股作價0.335元,集資4.1億元,擬用於未來物業投資以及一般營運資金。配售價較昨日收市價0.395元折讓15%,配售股份佔擴大後股本13%。完成後,大股東持股由50.7%降至44.2%。

公司之集資活動頻密並不感到意外,幾乎已是家常便飯。然而,只是不明白為何會受各方青睞,當中包括謝清海及「新興市場」之父麥樸思。前者早年直接入股,後者做法較聰明一點,只買入可換股債券。資本策略大股東鍾楚義是財技高手,低價買入公司股份,高價配股予街外人,卻不斷攤薄小股東之權益,似乎身為蟻民的,實在難以匹敵。以上日收市價0.395計,市值30億元,有五成折讓,看似吸引,但考慮到集團過往炒賣資產多過落手落腳做生意,即使估值再便宜,亦不覺得應為此下半點注。

08年底大幅回落至0.055(經調整分拆及供股)始見底回升;09年中攀至0.232後遇上極大阻力,翌月迅即打落至0.12覓到支持,其後股價又急速反彈上0.305水平後再次遇阻,反覆下挫至去年5月份0.165後喘穩;經四個月橫行整固後走勢依然反覆;今年4月衝破0.255重要阻力位,攀上0.35後便無以為繼更形成頭肩頭,跌穿頸線後跌勢加速,打落至0.156後才止跌回升;踏入2012年後走勢更佳,升勢一浪比一浪高;本月初升順利突破去年高位,昨日一度攀上0.40創五年新高,最終收報0.395;可惜,今天遇上折讓配股消息,相信難避一跌,若一舉跌穿兩條平均線的話,必須馬上提高警覺。


張偉傑 (SFC CE NO:ANY303) ,本文之作者為證監會持牌人,申報於本文章刊登之時,並沒持有此股票。
http://www.quamnet.com/traderscornerView.action?articleId=2451147
227 : Wilbur(1931)@2012-10-19 21:04:44

229樓提及
跌, 條粉腸一定乘機再增持, 如果你有跟足497個波幅, 你就會知咩事, 我曾經係2010年0.171 幾年前買入 , 升過上0.34 再渣多半年俾佢迫走的一批, 你可以想一想今次佢想渣到70% , 回落波幅要有幾大.
我仲可以預言埋, 配股為的日後是10合1.


咁緊係要改下1手股數咁啦 smiley
228 : samngai(17588)@2012-10-19 22:07:20

改咩都無用, 以為發財會立品, 人渣始終係人渣!
229 : ezone2k(22605)@2012-10-19 23:16:30

鍾楚義是財技高手,低價買入公司股份,高價配股予街外人,卻不斷攤薄小股東之權益,似乎身為蟻民的,實在難以匹敵。以上日收市價0.395計,市值30億元,有五成折讓,看似吸引,但考慮到集團過往炒賣資產多過落手落腳做生意,即使估值再便宜,亦不覺得應為此下半點注。

有貨好走...你點夠佢玩..

仲有好大機會向下抄, 497 古古怪怪
230 : VA(33206)@2012-10-19 23:29:40

呢條友係BIG SHARK
231 : greatsoup38(830)@2012-10-20 11:22:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121019007_C.pdf
於二零一二年十月十八日,(a)賣方、控股股東、本公司及聯席賬簿管理人訂立配售協
議,據此,(i)賣方已委任獨家全球協調人作為配售事項之獨家全球協調人,而獨家全
球協調人已有條件地同意擔任配售事項之獨家全球協調人;及(ii)賣方已委任聯席賬簿
管理人,而聯席賬簿管理人已個別(而非共同亦非共同及個別)有條件地同意擔任賣方
之聯席賬簿管理人,促使承配人按每股0.335港元之配售價購買最多1,212,200,000股賣
方持有之配售股份;及(b)賣方與本公司訂立認購協議,據此,賣方有條件同意按每股
0.335港元之認購價(相當於配售價)認購最多1,212,200,000股認購股份。
...
認購事項之所得款項總額將約為406,100,000港元。認購事項之所得款項淨額將約為
394,800,000港元,擬用於未來物業投資以及作為本集團之一般營運資金。
232 : Louis(1212)@2012-10-21 18:09:15

不管怎麼說,計算其大約的的稀釋(假設配售事項發生於31-3-2012):

賬面價值:
每股淨資產值 0.7238 下降到 0.67

(83x0.7238 + 12x0.33)/95 = 0.67

以所有資產重新評估到達市場價值:
每股淨資產值 1.15下降到1.05

(83x1.15 + 12x0.33)/95 = 1.05

並不嚴重的即時攤薄,但存在長期的攤薄影響。當然,優點是公司可以成長得更快, 大股東取得最大的利益!

假設配售事項發生於30-9-2012, 497的每股淨資產值應該是能夠返回到在31-3-2012的原有價值(分別為賬面0.72和所有資產重新評估1.15)。 等待下月中期業績公佈, 用它來證明。

233 : RY(2041)@2012-10-21 21:10:13

呢round應該唔係散貨,似係為咗做大炒上...
234 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-21 21:13:09

238樓提及
呢round應該唔係散貨,似係為咗做大炒上...


炒唔炒上都唔會為呢隻發夢啦
235 : 0o4(31752)@2012-10-21 21:18:58

大家都唔會掂架la
236 : Louis(1212)@2012-10-21 22:24:18

238樓提及
呢round應該唔係散貨,似係為咗做大炒上...


我也覺得是這樣,保持在2013年看0.5元周圍。
237 : RY(2041)@2012-10-21 22:51:49

241樓提及
238樓提及
呢round應該唔係散貨,似係為咗做大炒上...

我也覺得是這樣,保持在2013年看0.5元周圍。


射程我無留意,只係唔明點解好多人都唔明白大雞唔食細米呢個道理...
238 : GS(14)@2012-10-22 23:39:34

咁樣都是有些損害股東權益
239 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-23 00:32:03

242樓提及
241樓提及
238樓提及
呢round應該唔係散貨,似係為咗做大炒上...

我也覺得是這樣,保持在2013年看0.5元周圍。

射程我無留意,只係唔明點解好多人都唔明白大雞唔食細米呢個道理...


咁你慢慢磨大米
240 : GS(14)@2012-10-23 00:32:57

老細是股壇大老鼠
241 : RY(2041)@2012-10-23 00:40:38

243樓提及
咁樣都是有些損害股東權益


可能同838之前嗰case咁,唔批平貨唔同佢炒...
242 : GS(14)@2012-10-23 00:41:08

246樓提及
243樓提及
咁樣都是有些損害股東權益

可能同838之前嗰case咁,唔批平貨唔同佢炒...


你做生意定炒股票?
243 : RY(2041)@2012-10-23 14:20:05

你搞亂了,係炒高股票繼而批股做financing,咁生意又可多條路substain...

做乜或炒乜都好,記住乜嘢叫business
244 : greatsoup38(830)@2012-10-23 16:12:01

248樓提及
你搞亂了,係炒高股票繼而批股做financing,咁生意又可多條路substain...
做乜或炒乜都好,記住乜嘢叫business


他個business model 唔是做地產,地產是點綴引你上釣,實際上就是印股票
245 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-24 17:51:36

249樓提及
248樓提及
你搞亂了,係炒高股票繼而批股做financing,咁生意又可多條路substain...
做乜或炒乜都好,記住乜嘢叫business

他個business model 唔是做地產,地產是點綴引你上釣,實際上就是印股票


所以呢系我少掂
246 : greatsoup38(830)@2012-10-24 22:43:54

自從2008年就臭左
247 : david395(4434)@2012-10-25 10:10:10

vincent Lam

財技

近期市場出現多單離奇交易。鍾楚義主持大局的資本策略(497),以大折讓大比例配售12.122億股新股予機構投資者,每股配售價只得0.335元,較公司每股帳面值大幅折讓54%。

配股數量高達集團已發行股本14.59%,或擴大後股本12.74%,集資淨額約3.948億元。於今年三月底,集團短債7.26億元,而集團手頭現金24.24億元,顯示集團沒有短線資金壓力;長債19.28億元。扣除現金,淨負債只得2.3億元,相對股東59.59億元的股東資金,是微不足道的3.9%。

以集團目前的財務狀況,即使年結後或短期內有任何新投資項目,區區四億港元的貸款,銀行絕對沒有可能不借錢給財務信譽超著的大股東,集團本身資本實力雄厚,投資策略高超的資本策略,而且這類有抵押的銀行貸款,標準借貸利率不可能高於3%。偏偏,管理層竟然決定用表面看最貴的集資模式,以較帳面值大折讓配股的方式集資。

明顯地,這家公司一直的本業,就是做買賣(deals),除了買賣物業之外,當然還包括自己公司的股票。

配股集資所得的錢,與向銀行借錢的最大分別,是配股集資所得,是唔使還的,對擁有控制權的大股東來說,那是零息兼不用還本,即廣東人所講的伸手「攞錢」,連兩厘息都慳返,而最重要是,兼且唔使還錢。

計死數的小股民,是不會明白上等人的思維方式的了。

另外,思捷(330)剛公布的供股計劃,在局外人眼中,同樣是令人費解。原來,多位城中財技界名人,早已進駐這隻過氣藍籌。看來今後,港股中又可以睇少一隻。
248 : ironforge(21491)@2012-10-25 10:31:39

呢隻都係搵blank cheque...
249 : samngai(17588)@2012-10-25 13:53:25

難得仲有人信就證明了橋唔怕舊才是硬道理~
250 : Louis(1212)@2012-10-25 14:08:45

254樓提及
難得仲有人信就證明了橋唔怕舊才是硬道理~


非常正確,走著看。 記得在三年後檢討這個硬道理。
251 : kcwong(25904)@2012-10-25 15:55:48

見番0.2我會買
252 : greatsoup38(830)@2012-10-25 22:04:53

256樓提及
見番0.2我會買


咁賤,永遠當睇唔到
253 : 鉛筆小生(8153)@2012-10-25 22:34:54

257樓提及
256樓提及
見番0.2我會買

咁賤,永遠當睇唔到


跌得去0.2 , 就真的PK了, 買乜鬼
254 : VA(33206)@2012-10-25 22:38:23

林少陽提呢兩隻,我情願博330
255 : greatsoup38(830)@2012-10-25 22:42:39

259樓提及
林少陽提呢兩隻,我情願博330


330 好d... 不過他又學我的,睇少隻我成日都講
256 : samngai(17588)@2012-10-30 09:59:04

又向下炒了... 直指0.25, 交學費的朋友早交早著
257 : greatsoup38(830)@2012-10-30 22:51:34

261樓提及
又向下炒了... 直指0.25, 交學費的朋友早交早著
看來不像
258 : samngai(17588)@2012-11-01 11:50:25

對上一次都唔像, 講像唔像, 股價一早唔應該係ED位, 所以不用睇圖
259 : Louis(1212)@2012-11-01 13:12:52

無需爭辯,走著看吧!
260 : greatsoup38(830)@2012-11-01 22:27:17

264樓提及
無需爭辯,走著看吧!


希望你贏
261 : Louis(1212)@2012-11-01 23:06:59

265樓提及
264樓提及
無需爭辯,走著看吧!

希望你贏


很難說。
262 : samngai(17588)@2012-11-02 14:24:30

我成日唔明, 既然明知隻野唔係按價值玩, 又明知賤莊要人高買低賣鬥耐力, 點解見勢色唔對都仲唔止蝕走人, 硬係要死守到坐完一輪過山車先捨得放, 由佢增持當天開始, 炒高, 配股已經完全在預計內, 下一步一定係震死高位有貨的老散, 點解無人聽到呢...
263 : Louis(1212)@2012-11-02 23:04:22

當然,大鱷非常可能繼續壞!
264 : GS(14)@2012-11-03 09:57:17

267樓提及
我成日唔明, 既然明知隻野唔係按價值玩, 又明知賤莊要人高買低賣鬥耐力, 點解見勢色唔對都仲唔止蝕走人, 硬係要死守到坐完一輪過山車先捨得放, 由佢增持當天開始, 炒高, 配股已經完全在預計內, 下一步一定係震死高位有貨的老散, 點解無人聽到呢...


有人是會執迷不悔,挑戰難度
265 : ironforge(21491)@2012-11-03 10:08:29

有人覺得係老千手中贏錢係好大滿足感的..
雖則那些錢其實唔係老千的, 而係水魚的..
不過贏左就本事啦.唔好輸左做水魚就OK...
266 : GS(14)@2012-11-03 10:19:33

270樓提及
有人覺得係老千手中贏錢係好大滿足感的..
雖則那些錢其實唔係老千的, 而係水魚的..
不過贏左就本事啦.唔好輸左做水魚就OK...


老千股是一種賭場的財務分配
267 : samngai(17588)@2012-11-03 10:29:47

但股票市場與賭場的最大分別, 是股價低的時間風險會低多些, 越折讓大時風險會再低多些, 而且可以睇個dealer有幾吊那星, 有很多客觀的數據分析, 497低位上來已經成一倍, 在現價追還想升多一倍賺錢真的有點不切實際, 既然買時都知道升幅有限, 不走更待何時.
268 : ironforge(21491)@2012-11-03 10:33:02

不過問題係老千股會向下炒, 沒有最低, 只有更低..
269 : GS(14)@2012-11-03 10:55:54

273樓提及
不過問題係老千股會向下炒, 沒有最低, 只有更低..


資產是一個局,要的是你的錢
270 : ironforge(21491)@2012-11-03 11:01:01

其實配股價唔比低過資產淨值, 或一個百分比, 已經可以打擊一下呢個向下炒行為..
點解政府唔做野...
271 : GS(14)@2012-11-03 11:03:43

275樓提及
其實配股價唔比低過資產淨值, 或一個百分比, 已經可以打擊一下呢個向下炒行為..
點解政府唔做野...


可以好多方法搞到蝕錢的,有時好多因素不可控

資產淨值定義如何?
272 : ironforge(21491)@2012-11-03 11:09:46

276樓提及
275樓提及
其實配股價唔比低過資產淨值, 或一個百分比, 已經可以打擊一下呢個向下炒行為..
點解政府唔做野...

可以好多方法搞到蝕錢的,有時好多因素不可控
資產淨值定義如何?


可能係難執行..但呢個唔係一個唔保障小股東利益既藉口..
273 : GS(14)@2012-11-03 11:12:31

但我覺得做呢樣野好困難,順得哥情就失嫂意,所以就是等大家有錢的時候自救啦
274 : GS(14)@2012-11-20 00:19:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121119110_C.pdf
497
盈利降78%,至3.2億,主因為出售物業下降,輕債。
前景
全球經濟在歐洲債務危機的持續困擾及美國經濟的緩慢復甦下,正在慢慢地復甦過來。預期中國經濟亦會隨著中國政府領導層換屆而緩慢但穩健地取得經濟增長。此外,目前以梁振英先生為首的政府新管治班子推出了多項全新的房屋政策和印花稅措施,冀最終能達到穩定香港地產市場發展的目標,這些因素和不明朗情況可能加劇市場波動,但同時亦為資本策略及尚家生活帶來更多機遇。
尚家生活方面,本集團關注到新的買家印花稅及特別印花稅將會抑制住宅房屋市場的短期意欲。但是,我們相信這些措施最終會有助政府達致香港地產市場的穩定發展。所以對尚家生活來說,由於我們主要部分的高檔住宅項目將於二零一四年往後才推出市場,我們相信屆時候上述政策對市場以至對海外潛在買家所產生的影響,可能已經變得十分輕微。憑藉配售股份所獲得的款項,管理層相信現時前景有欠明朗的市況將更有利於本集團按公平價格爭取更多收購優質物業用地的機會,從而繼續讓我們建立土地儲備,使尚家生活可發揮其獨特性及確立作為香港和中國優質發展商的地位。
商業物業方面,管理層將繼續運用其已在市場建立的優勢,並且在香港及上海繼續物色和投資符合我們提升價值模式的優質商用物業。
275 : Louis(1212)@2012-11-20 16:23:59

資策:辣招反成增土儲機會 公司亦會繼續在港增加土儲


文章日期:2012年11月20日


【明報專訊】早前企圖以公司轉讓形式推售旗下跑馬地The Hampton餘貨避開買家印花稅(BSD)的資本策略(0497)昨日公布業績,主席鍾楚義指出,由於公司大部分物業主要在2014年後才推出市場,屆時新政策對買家的影響將變得輕微,相信對公司影響不大,且現時為增加土儲的機會。

鍾楚義﹕九肚項目2014年後才推

鍾楚義在業績報告中表示,雖然政府推出BSD及加強版額印,有可能加劇市場波動,抑制住宅市場的短期需求,但相信措施最終會有助政府達致本港地產市場的穩定發展。

由於公司旗下尚家生活的高檔住宅項目,主要於2014年後才會推售,包括今年5月投得的沙田九肚項目,以及今年7月購入的渣甸山白建時道項目,相信屆時有關政策對樓市的影響,可能已變得十分輕微。

他又指出,對集團而言,在新政下反而會有更多機遇,相信在現時市不明朗的情下,將有利該公司爭取更多收購地皮的機會,而該公司亦會繼續在港增加土儲。

中期賣樓收益按年跌68%

另外,該公司中期業績報告顯示,至9月30日,本財政年度總收益為7.93億元,較去年同期的25.11億元減少68%,主要由於期內物業銷售額減少所致,期內物業銷售及租金收入金額分為為6.84億及1.09億元,按年減少71%及4%。
276 : Louis(1212)@2012-12-05 23:20:11

佐敦諾富特 資策497有意重建  

【AD本報訊】資本策略(497)等今年初以23.68億元購入佐敦九龍諾富特酒店,現有意拆卸,加入住宅元素,重建為一項集住宅、酒店及零售於一身的混合發展物業。

坐落於彌敦道348號的九龍諾富特酒店及商場,佔地約221194方呎,落成約20年。資策及Gaw Capital Partners,於今年4月斥資23.68億元購入。現發展計劃為在基座4層平台及3層地庫之上,分別建一幢18層高酒店及23層高住宅,分別提供299間酒店房及138個住宅單位,平均面積近900方呎。非住宅及住宅樓面均約127166方呎,即地積比率達12倍。

該酒店原由麗新發展(488)及玩具大王蔡志明持有,原名大華酒店,07年LaSalle Investment Management以近17億元購入,至今年初再轉售予資策等。
277 : greatsoup38(830)@2012-12-05 23:24:35

轉來轉去都是同一堆人
278 : Louis(1212)@2012-12-06 01:24:09

佐敦酒店項目申增住宅

http://paper.wenweipo.com  [2012-12-05]  

  
 香港文匯報訊 (記者 顏倫樂) 資本策略4月夥拍財團以23.68億元購入的佐敦諾富特酒店,計劃放棄原來准許的商業用途,向城規會申請作混合式發展,提高重建價值。新方案擬提供約138伙住宅,涉及樓面127,166方呎,發展商更主動「限呎」,將三分一單位面積訂在不超過700方呎,以增加闖關勝算。

 諾富特酒店位於彌敦道348號,現劃為商業地帶,申請人指,佐敦是一個混合用途地區,同一街區商業大廈及住宅發展並存並非罕見,而且地皮位置清靜,旁邊有學校,相信有條件興建住宅。

 地皮儘管申建住宅,但繼續以商業用途才准許的12倍地積比率進行申請,相比傳統住宅用途容許的9倍地積比率為高。申請文件顯示,地盤於同一基座之上興建2幢物業,可建樓面254,332方呎中,住宅與酒店各佔一半,其中1幢30層高(包括3層地庫及4層平台)住宅大廈,提供138伙,平均單位面積893方呎。

設「限呎」盼放寬地積

 為增加城規會批准的誘因,發展商「自我設限」,規定三分一(46伙)單位面積不大於700方呎,以配合政府增加中小型單位的政策。另1幢會用作酒店,提供127,166方呎,興建1幢25層高酒店(包括3層地庫及4層平台),提供299個房間。除酒店及住宅外,基座3層及地庫的第1層會用作零售,餘下2層地庫用作停車場。
279 : Louis(1212)@2012-12-28 12:37:25

資本策略(0497)拆售旺角商廈 料套逾6億

2012年12月28日

【明報專訊】投資者拆售物業浪接浪,本月中資本策略(0497)等相關人士,向德祥集團以7.3億元購入的旺角彌敦道703至705號全幢,近日隨即拆售1至19樓約16層樓面,地舖則暫時保留,料樓上售罄可套現逾6億元,市場指至少7層樓面獲洽購,包括1樓全層獲買家以約5001萬元洽購,面積約2223方呎,呎價22,500元。

米蘭站姚君達4698萬購荃灣舖

上址現為一座興建中的銀座式商廈,總樓面面積約2.8萬方呎,其中1至19樓約16層樓面,每層面積由1835至2657方呎,呎價約17,500至22,500元,入場費由3248萬元起。另外,市傳該廈地下至2樓,面積共約6000方呎,獲珠寶行以月租800萬元洽租,呎租逾1300元。

另一邊廂,資深投資者物流張近日連環摩出(成交前已轉讓)多個舖位,包括以4698萬元摩出的荃灣青山公路紅棉大廈地下A及B舖,據悉新買家為米蘭站(1150)主席姚君達,現以5800萬元再放售。

大鴻輝8.7億購觀塘嘉域大廈

市場指出,觀塘工廈嘉域大廈1至6樓等一籃子物業以8.71億元易手,買家為大鴻輝,並已購入逾九成業權,料重建機會大。

興勝創建(0896)大角嘴工廈The Bedford,市場指兩層高層單位以呎價7000元獲買家洽購,每層做價約2128萬元,料於短期內落實成交,項目有機會加價3至5%。
280 : ezone2k(22605)@2012-12-28 23:15:14

上番配股價未? 未就系甘先
281 : greatsoup38(830)@2012-12-29 10:35:40

他都唔是為股東就算啦
282 : Louis(1212)@2012-12-29 16:03:28

資策旺角商廈16層迅沽清 地舖意向呎價20萬

文章日期:2012年12月29日


【明報專訊】資金持續追捧拆售物業,資本策略(0497)等在本月中購入的旺角彌敦道703至705號全幢銀座式樓花商廈,拆售1至19樓約16層樓面,市場指昨已迅速全數沽清,套現逾6億元,買家傳包括廖創興家族或相關成員及印巴籍人士等,物業現僅餘地舖尚未售出,面積約2000方呎,市傳意向呎價近20萬元,料沽出可套近4億元。

「H8」舖傳「摩上摩」 一周賺半億

早前同樣極速沽清的尖沙嘴厚福街8號銀座式商廈「H8」,市傳上周以1.51億元易手的地舖,近日以「摩上摩」(成交前兩度轉讓)方式,由一名印籍投資者以約2億元購入,面積約3336方呎,呎價高達5.99萬元,據悉上手買家為一名本地投資者,持貨約一周,迅速大賺逾4900萬元或32%。

另「H8」6樓全層亦市傳以3800萬元「摩上摩」成交,面積約2146方呎,呎價約17,707元,上手買家於本月初以3457萬元購入,轉手賺近10%。該廈全幢本月初由資深投資者廖偉麟以7億元向資策購入。

佐敦寶靈街舖7000萬易手

市場消息透露,佐敦寶靈街14號地舖,面積800方呎,由投資者蔡漢麟以7,000萬元購入,呎價8.75萬元,現以8500萬元放售。物業現由一家餅店以月租約13.2萬元承租,租金回報約2.3厘。
283 : joelivvs(6543)@2013-01-08 11:11:22

資本策略(00497.HK)公佈,公司全資附屬公司ESL建議發行五年期擔保票據,並擬把所得款項淨額轉借予公司,再由其運用所得款項淨額作未來的商住等物業投資,以及作一般營運資金之用。

公司認為,建議票據發行為適時補充其未來物業投資所需資金的契機,相信可進一步提升公司形象及進入國際債務資本市場的能力。
284 : Louis(1212)@2013-01-08 17:00:51

還需要升穿0.4元才是良好的, 希望在今年上半年有機會!
285 : greatsoup38(830)@2013-01-08 22:52:51

288樓提及
資本策略(00497.HK)公佈,公司全資附屬公司ESL建議發行五年期擔保票據,並擬把所得款項淨額轉借予公司,再由其運用所得款項淨額作未來的商住等物業投資,以及作一般營運資金之用。

公司認為,建議票據發行為適時補充其未來物業投資所需資金的契機,相信可進一步提升公司形象及進入國際債務資本市場的能力。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130108020_C.pdf
下次貼張公告啦

建議所得款項用途
票據發行的完成取決於市況及投資者興趣。倘進行票據發行,ESL將把整筆所得款項淨額轉
借予本公司及╱或較大集團的其他成員公司,再由其運用所得款項淨額作未來的商業及╱
或住宅物業投資以及較大集團的一般營運資金。
286 : greatsoup38(830)@2013-01-08 22:55:14

289樓提及
還需要升穿0.4元才是良好的, 希望在今年上半年有機會!好操控feel


http://www.csigroup.hk/investor- ... inal_K1sHnKRYTe.pdf
287 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-08 22:56:54

291樓提及
289樓提及
還需要升穿0.4元才是良好的, 希望在今年上半年有機會!好操控feel


http://www.csigroup.hk/investor- ... inal_K1sHnKRYTe.pdf

if manipulation, please contact sfc
i hate that
288 : greatsoup38(830)@2013-01-08 22:58:28

高手邊會有證據呢
289 : Louis(1212)@2013-01-10 11:34:04

資本策略地產有限公司* (於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:497)
公 告 http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130110004_C.pdf

發行於二零一八年到期的150,000,000美元6.50%有擔保票據

茲提述本公司於二零一三年一月八日就票據發行刊發的公告。

董事會欣然宣佈,於二零一三年一月九日,本公司及ESL(本公司的全資附屬公司)與JP摩根及美銀美林(各自為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人)就發行票據訂立認購協議。票據發行的估計所得款項淨額(扣除包括佣金及估算發售開支後)將約為147,600,000美元。ESL將把整筆所得款項淨額轉借予本公司及╱或較大集團的其他成員公司,再由其運用所得款項淨額作未來的商業及╱或住宅物業投資以及較大集團的一般營運資金。

積極經營,應該是一間快速成長的公司。smiley
290 : ezone2k(22605)@2013-01-10 15:28:46

資本策略附屬發1.5億美元票據 年息6.5%

資本策略地產(00497)公布,全資附屬公司ESL發行於2018年到期的1.5億美元有擔保票據,年利率6.5%。

ESL將把整筆所得款項淨額轉借予資本策略及較大集團的其他成員公司,再由其運用所得款項淨額作未來的商業及住宅物業投資,以及較大集團的一般營運資金。

唔抽水就奇...
291 : ironforge(21491)@2013-01-10 15:31:48

犧牲小股東利益既公司..
292 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-10 16:02:58

293樓提及
高手邊會有證據呢


所以我唔玩呢D高手既股

跟高手過招, 十有九輸
293 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-10 16:02:58

293樓提及
高手邊會有證據呢


所以我唔玩呢D高手既股

跟高手過招, 十有九輸
294 : Louis(1212)@2013-01-10 19:13:02

I jumped on boat @ 0.219. Having received Final Dividends 2.4 cents, I don't mind to play with OT Boss for some years.
295 : greatsoup38(830)@2013-01-10 23:49:39

299樓提及
I jumped on boat @ 0.219. Having received Final Dividends 2.4 cents, I don't mind to play with OT Boss for some years.


所以能人所不能...
296 : greatsoup38(830)@2013-01-10 23:49:53

298樓提及
293樓提及
高手邊會有證據呢


所以我唔玩呢D高手既股

跟高手過招, 十有九輸


你同班好老細做朋友啦
297 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-10 23:53:28

301樓提及
298樓提及
293樓提及
高手邊會有證據呢


所以我唔玩呢D高手既股

跟高手過招, 十有九輸


你同班好老細做朋友啦


咁要先拜周大師為大哥
298 : greatsoup38(830)@2013-01-10 23:58:49

302樓提及
301樓提及
298樓提及
293樓提及
高手邊會有證據呢


所以我唔玩呢D高手既股

跟高手過招, 十有九輸


你同班好老細做朋友啦


咁要先拜周大師為大哥


壞朋友識少個啦
299 : 自動波人(1313)@2013-02-07 01:13:18

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130206/18158207

法巴2.8億沽九龍灣商廈

【本報訊】九龍東商廈呎價急升,法國巴黎銀行趁高價出售九龍灣企業廣場1期全層樓面,涉資逾2.8億元,呎價約7,000元,新買家為資本策略(497)及有關人士。
據悉,法巴以逾2.8億元出售企業廣場1期1、2及3座12樓相連全層樓面,面積約40,505方呎,連兩個車位,呎價約7,000元。現時第1座交吉,2、3座則每月租金收入約43.7萬元,物業甚具拆售潛力。
法巴於97年斥資4.238億元買入該廈12及15樓全層,當中15樓於一年多前以2.11億元出售,連同是次成交,共套現4.91億元,持貨16年獲利逾6,700萬元。

尹柏權賣舖速賺1,800萬

另外,舖位方面,資深投資者尹柏權繼續出貨,剛售出土瓜灣北帝街12至14號地下,共3062方呎,尹柏權去年9月以8,200萬元向星展購入,現以1億元交吉售予連鎖食肆「點心皇」前大股東馮偉開,呎價3.27萬元,持貨五個月賺1,800萬元,升值22%。
恒地(012)及桂洪持有的中環安蘭街18號全幢銀座式商廈日前拆售,至今售出約六層低層樓面,每層2,464方呎,成交價9,240萬至9856萬元,呎價由3.75萬至4萬元。
另銅鑼灣The Sharp再錄摩貨,高層1580方呎單位以5,980萬元摩出,呎價37,848元,持貨一個月獲利856萬元,賺16.7%。
300 : Louis(1212)@2013-02-21 19:08:19

資策yoo Residence建呎叫3萬 壹環現樓重推 平均實呎2.6萬
文章日期:2013年2月21日


資策旗下尚家生活位於銅鑼灣道33號之項目,樓花期長達24個月,已命名為yoo Residence,項目以一、兩房單位為主,意向建築呎價約3萬元。(林尚民攝)【明報專訊】近年銅鑼灣、大坑一帶有多個單幢盤推售,其中資本策略(0497)旗下尚家生活及德祥地產(0199)合作發展的銅鑼灣道33號項目yoo Residence,樓花期長約24個月,項目快將推售,主打一、兩房單位,以意向建築呎價約3萬元計,入場費超過1000萬元。

1房500呎起 入場費逾千萬

尚家生活董事總經理方文彬稱,yoo Residence將於批則後即時推出,最快可於上半年推售,項目共提供144伙,以一房及兩房單位為主,一房單位建築面積約500方呎起,項目亦會保留部分單位出租。

他又指出,該公司今年仍有機會推出渣甸山及九肚兩個新盤,前者提供不少於20伙建築面積4000方呎起之大單位,而九肚項目則有十多幢洋房,建築面積由2000方呎起。

壹環頂層意向建呎3萬

另華置(0127)近日入伙的灣仔壹環,年初迄今再售10個實用面積848方呎的3房戶(建築1176方呎),平均實用呎價2.47萬元(建築呎價17,787元)。

華置銷售總經理鍾志霖表示,壹環餘下34個待售3房戶,將趁現樓示範單位對外開放重推,平均實呎約2.5萬至2.6萬元(建呎1.8萬至1.9萬元)。

至於6個分佈於頂層、實用面積944至1416方呎的特色戶(建築1239至1978方呎),代理估計意向建呎2.5萬至3萬元。

中海外8300萬沽龍苑特色戶

另外,中國海外(0688)九龍塘龍苑剛售出首個特色戶,2座頂層B室,實用面積2318方呎(建築3010方呎),連1893方呎天台,另加兩個車位成交價8300萬元,實呎3.58萬元(建呎約2.76萬元)。
301 : Louis(1212)@2013-03-13 18:01:50

還算有些少良心:

2013年3月11日, 鍾楚義在場內增持資本策略2982萬股, 每股的平均價0.362 。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... =MAIN&lang=ZH&tk=ds
302 : greatsoup38(830)@2013-03-13 22:50:32

真是他玩晒
303 : ezone2k(22605)@2013-04-03 01:10:16

yoo Residence首批30伙 1084萬起P.S. 世界級投資心動價... 名都seven 過人, 價又貴過人 smileysmileysmiley
資本策略(00497)旗下尚家生活等合作發展的銅鑼灣yoo Residence今日開價。尚家生活董事總經理(銷售及市場部)方文彬表示,首批30伙,分佈於6至22樓,的1及2房單位,建築平均呎價為22233元,實用平均呎價為31392元。

價單顯示,首批單位中,最平售價單位為6樓D室,建築面積495方呎,實用面積349方呎,定價1084.545萬元,建築呎價21910元,實用呎價31076元。

最平呎價單位為6樓C室,建築面積732方呎,實用面積520方呎,定價1513.044萬元,建築呎價20670元,實用呎價29097元。

最貴呎價單位為22樓D室,建築面積495方呎,實用面積349方呎,定價1216.215萬元,建築呎價24570元,實用呎價34849元。

他又表示,yoo Residence已經收約1000個查詢,當中有3成為非本地買家,絕大部分為外籍人士。樓盤尚未進行預留,當中海景單位較普遍單位有3成至4成溢價,暫只提供建築期付款。項目計劃於周五開售,而示範單位將盡快開放予公眾參觀。

另外,有不少買家出價洽購全層,每層涉及金額約1億元;頂層泳池複式特色戶已經有買家出呎價5萬元洽購,但與發展商意向價仍然有距離。

樓書顯示,yoo Residence位於銅鑼灣道33號,是單幢樓宇,住宅樓層由5至33樓,地下是商舖及會所,設有144個單位及15個車位,預期2015年6月30日或之前完工。每方呎管理費2.81元,私家車每月管理費500元。
304 : ezone2k(22605)@2013-04-03 01:17:43

比夠你 $50 / sq feet rental.. 500 sq ft, 25k per month, annual income 300K..

less gov rent, management fee.. 實收 250-270k... yield = 2.7


10 球買的甘既 studio..
305 : ezone2k(22605)@2013-04-03 01:17:51

smileysmileysmiley
306 : Louis(1212)@2013-04-04 17:27:56

yoo一房複式貴絕 建築/實用呎價高見3.3萬/4.52萬元

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20130404/00204_008.html

豪宅新盤未受市靜影響,資本策略地產(00497)旗下尚家生活等的銅鑼灣yoo Residence,昨首推2伙建築/實用面積僅約636/464方呎的一房複式戶,相信是全港最細一房複式戶,售價逾1,839萬元起,建築/實用呎價約30,960/42,437元,其中29樓A室建築/實用呎價高見3.3萬/4.52萬元。若落實售出,勢必取代尖沙咀名鑄成為全港呎價最貴一房戶。

尚家生活董事總經理方文彬表示,yoo Residence繼日前公布首張價單後,單日錄約100宗查詢,當中佔20%查詢對項目只有11伙的「yoo Double」有興趣,故昨首度加推2伙該類單位,分別是25及29樓複式A室,其中29樓A室售價約2,098.8萬元,建築/實用呎價33,000/45,233元,較名鑄一房戶建築呎價高出近一成,該2伙將在周六發售;而周二已公布共31伙價單,平均呎價逾2.2萬元,安排在明日發售。

EI8HT沽清 料套逾6億

目前全港最貴的一房戶為名鑄一個極高層D室,○九年以約2,450萬元售出,折合建築/實用呎價30,025/41,525元,事實上,這類「迷你」單位供應及放盤極少。

......

看看它們是否可以高價出售?smiley
307 : Louis(1212)@2013-04-06 22:59:04

港島單幢盤yoo 首日賣逾20伙 投資客4千萬掃3伙 須付雙印稅

文章日期:2013年4月6日


劉先生昨陪同家人前來看樓,他稱其胞姊有意為子女買樓,問到她將要付雙倍印花稅,劉先生稱「買得起就冇所謂」。(劉焌陶攝)

【明報專訊】昨日開售的銅鑼灣單幢新盤yoo Residence,碰上股市大跌逾600點,不過作為近期少有的港島新盤,首日銷情算不俗,單日沽出20伙,佔首批可供出售單位31伙的65%。發展商稱,料最快日內加推單位,加價1%至2%。

投資客4000萬掃3伙 須付雙印稅

資本策略(0497)旗下尚家生活董事總經理方文彬昨日指出,開售約一個半小時,已經賣出15個單位,當中以實用349方呎(建築495呎)的D室最受歡迎,幾近售罄。發展商指,截至晚上八時許,全日賣出20伙,套現約3億元,並有機會在日內會加推單位,售價將輕微上調1至2%。

方文彬指出,已售出單位中錄得有買家印花稅(BSD)成交,當中包括來自內地買家,另外不少本港買家本身已持有物業,故須付雙倍印花稅。昨日最大手成交為一本地客連掃3伙,涉資逾4000萬元,並須付雙倍印花稅。

睇樓客﹕買得起冇所謂

昨日在中環美國銀行大廈售樓處現場所見,來睇樓人士背景各異,除年輕男女外,亦不乏上年紀的退休人士。

其中年屆中年劉氏姐弟來睇樓,劉先生稱陪同胞姊來睇樓,又稱胞姊在銅鑼灣及太古城已有自住物業,今次有意為子女買樓,不擔心雙倍印花稅加重負擔,「買得起就冇所謂」。
smileysmiley
308 : Louis(1212)@2013-04-08 17:27:15

還算有些少良心:

2013年3月8日到4月3日為止, 公司主席鍾楚義十次在場內增持資本策略15,000萬股, 每股的平均價0.345~0.362 (2012年10月以每股$0﹒335配售12﹒12億股)。

公司董事周厚文已經售出所持有資本策略2,500萬股, 每股的平均價0.335~0.361。


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&
309 : samngai(17588)@2013-04-08 17:55:17

是鍾生太貪心吧
310 : GS(14)@2013-04-10 00:02:18

314樓提及
是鍾生太貪心吧


他又想炒起少少又批股
311 : Louis(1212)@2013-04-20 23:05:42

絲絲講場:鍾楚義太太「掃清」The Hampton

香港豪宅用地買少見少,唔少發展商都惜貨如金。好似資本策略地產(00497)旗下首個跑馬地豪宅項目The Hampton賣到最後一個單位,都「肥水不流別人田」,以主席鍾楚義嘅老婆簡淑妍名義買入,唔知係咪鍾主席買畀太太嘅禮物。

話說回來,鍾太其實來頭亦唔小o架,佢係本港著名測量師簡福貽嘅女,以佢嘅財力,即使買豪宅亦綽綽有餘,鍾太只係平日作風低調,養尊處優,而佢細佬簡士民亦喺資本策略地產做執董。

最後一伙 估為投資
講番今次單交易,鍾太買嘅係藍塘道The Hampton 1樓A室及地下第4同第5號車位,面積有2,700呎,總共價值8,680萬元。絲絲估計鍾太係買嚟投資,雖然依家樓市氣氛係差啲,但豪宅位置唔錯,等吓再善價而沽,亦未嘗不可!

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130419975_C.PDF
312 : Louis(1212)@2013-05-29 16:51:23

資策沽企廣摸貨僅賺7.6%, 短炒高手!

市場罕有錄得3宗寫字樓獲利短炒成交,賺幅均不超過8%,消息稱,資本策略地產(00497)於「加辣招」前購入的九龍灣企業廣場1期1、2及3座12樓全層,剛以約2.83億元「摸出」,約三個月帳面獲利約2,000萬元,賺幅僅約7.6%。另紀惠集團廖偉麟摸出金鐘力寶中心2座高層戶,涉資約2,430多萬元,約一個月帳面賺約152萬元,賺幅僅約6.7%。
313 : GS(14)@2013-06-20 01:39:43


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130619171_C.pdf
497盈利降7成,至4.3億,輕債
314 : Louis(1212)@2013-06-20 19:09:23

資本策略獨資投將軍澳及掃管笏地

http://paper.wenweipo.com  [2013-06-20]  

 香港文匯報訊 (記者 顏倫樂) 將軍澳第68B1區及屯門掃管笏第55號地皮將在明日截標,南豐、資本策略昨日都表示正研究項目,後者更稱有興趣以獨資形式入標。南豐發展董事總經理蔡宏興昨稱,正研究地皮招標文件,但未透露是否入標。

 資本策略首席財務官周厚文表示,對截標兩地有進行研究,有興趣會以獨資形式入標,鑑於現時舊樓重建涉及程序繁複,發展商須先繳付15%買家印花稅,故集團未來會傾向以投地方式增加土儲。

 根據資料,將軍澳地皮最高可建樓面面積821,035方呎,當中最多679,478方呎用作住宅用途,設限量條款,住宅單位不少於840個,平均單位面積約809方呎。市場估值由34億元至37.77億元,每呎地價由4,141元至4,600元。

 同日招標項目包括屯門掃管笏第55號地皮,有機會以洋房及分層單位混合式發展,地盤面積37,211方呎,最高可建樓面面積48,374方呎。業界估值由1.45億元至1.935億元,每呎地價約3,500至4,000元。

我真的很想用稍為便宜一些價格購買更多的224和497, 比自買樓便宜好多!!!
我很後悔去年沒有在$0.22買了很多497!!!

315 : Louis(1212)@2013-07-12 11:37:18

已發行股本95億股, 開了市已經兩個小時,成交五萬股。

年度報告第4頁說其資產淨值每股1.11元, 信不信由您決定。

物業位置優越(年度報告第135~136頁),絕對是一個事實!

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130711006_C.pdf

316 : ironforge(21491)@2013-07-12 11:48:55

根據最近一份業績, 股東權益70.1億, 股本95.1億
淨值先0.737咋..
317 : greatsoup38(830)@2013-07-13 10:26:25

321樓提及
根據最近一份業績, 股東權益70.1億, 股本95.1億
淨值先0.737咋..


他用帳面個估價計
318 : ezone2k(22605)@2013-07-20 00:19:07

資本策略佐敦諾富特酒店,改建計劃獲得規劃署首肯

起 Service apt 收錢先, peak hotel room rate...

 規劃署不反對資本策略(00497)重建佐敦諾富特酒店,作住宅酒店混合發展的申請,
項目涉及約150伙住宅及近300間客房,有關申請將於明天遞交城規會審議。

 發展商早前申請重建為1幢住宅及1幢酒店物業,分別樓高27層及22層,其中4層為商
場,總樓面面積約25﹒43萬平方呎,平均住宅及客房面積分別約845及161平方呎。

 規劃署表示,重建發展用途符合地皮的規劃意向,而且建議興建的單位,有超過一半屬中小
型單位,相信有助增加區內的住宅供應。該署指出,地盤附近已有住宅及商業物業落成,故認為
新發展不會出現環境不協調問題。《香港經濟日報》
319 : greatsoup38(830)@2013-07-20 11:01:26

323樓提及
資本策略佐敦諾富特酒店,改建計劃獲得規劃署首肯

起 Service apt 收錢先, peak hotel room rate...

 規劃署不反對資本策略(00497)重建佐敦諾富特酒店,作住宅酒店混合發展的申請,
項目涉及約150伙住宅及近300間客房,有關申請將於明天遞交城規會審議。

 發展商早前申請重建為1幢住宅及1幢酒店物業,分別樓高27層及22層,其中4層為商
場,總樓面面積約25﹒43萬平方呎,平均住宅及客房面積分別約845及161平方呎。

 規劃署表示,重建發展用途符合地皮的規劃意向,而且建議興建的單位,有超過一半屬中小
型單位,相信有助增加區內的住宅供應。該署指出,地盤附近已有住宅及商業物業落成,故認為
新發展不會出現環境不協調問題。《香港經濟日報》


http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... e=1&category=latest
320 : Louis(1212)@2013-07-31 08:55:29

資策實呎2.65萬收購中區舊樓 創區內紀錄 漫畫家尊子20年賺1514萬  

文章日期:2013年7月31日

http://property.mpfinance.com/cf ... 0731/paa01/laa1.txt
321 : Louis(1212)@2013-08-21 07:27:03

資策鍾楚義﹕辣招影響地皮入標價
2013年8月21日


資本策略主席兼執行董事鍾楚義(右)表示,受辣招影響成交偏淡,集團投地時出價亦會有所調整;左為尚家生活董事總經理方文彬。(尹錦恩攝)

【明報專訊】樓市辣招實施半年,同時影響發展商貨如輪轉的策略,投地意欲大為下降。資本策略(0497)主席兼執行董事鍾楚義昨於股東會後表示,集團今年未有投得政府官地,主要因為遏市辣招影響出價;另外,資策同時證實收購中環己連拿利園林大樓,並已統一近九成業權。

證實收購中環園林大樓

辣招令發展商投地變得審慎,鍾楚義表示,政府出招後交投淡靜,集團出價都會有所調整,「政府時有出口術打擊樓市,住宅物業市場方面,未來我們要有清晰前景才夠膽投資」。

集團亦證實已收購中環己連拿利園林大樓,除該廈重建外,資策還包括沙田九肚56A 區、渣甸山白建時道、白加道、上海青浦等項目。其中沙田九肚20幢獨立洋房現正申請預售,料於明年推售;上海青浦項目則有近100萬呎樓面面積,共提供227伙洋房及96個單位,項目處施工階段,料亦於明年中推售。
322 : Louis(1212)@2013-08-29 23:36:05

本地客斥9900萬 掃6伙yoo Residence

文章日期:2013年8月29日

【明報專訊】繼西半山蔚然錄得有投資客斥資逾1.32億元連購3伙的大額成交後,資本策略(0497)旗下樓花期長近兩年的銅鑼灣yoo Residence,亦錄得投資客斥資逾9901萬元,一次過購入6個實用349至539方呎單位的成交個案,成為一手新例後,涉及單位數量最多的單一成交,而涉及銀碼則僅次於蔚然的大額成交。

發展商回贈3.75% 涉逾371萬

yoo Residence今次連環售出的6伙,為23、26樓的C、D、E室,單位售價由1274萬至1885萬餘元不等,買家據悉是本地投資客。由於發展商會提供3.75%回贈,意味買家可獲逾371萬元回贈。

嘉里郭氏家族1639萬購港圖灣

另嘉里(0683)土瓜灣港圖灣再沽出3伙。嘉里發表公告指出,昨售出的38樓實用890方呎C室,買家為嘉里主席郭孔丞及其家族成員,作價1639.8萬元,呎價逾1.84萬元。公告亦顯示,郭孔丞胞姊郭綺光去年底斥資逾3634萬元,購入集團同系跑馬地紀雲峰一個實用1460方呎單位和一個車位,交易已於去年底完成。郭氏家族成員對嘉里系樓盤向來甚捧場;以郭綺光為例,2010年初曾斥資逾3548萬元,購入西環縉城峰兩個高層單位。

另外,新世界(0017)本周六推售238伙的元朗溱柏,估計過去5天累積接獲認購登記近550個。
323 : ezone2k(22605)@2013-09-17 23:29:51

資本策略地產關連出售九肚山項目權益

九肚地買貴左... 而家smiley

資本策略地產(00497)公布,旗下全資附屬Radiant Talent Holdings Limited作為賣方,於今日與買方1957 & Co. (KTS) Limited訂立協議,內容有關出售8股Dynamic股本中每股面值1美元之股份及轉讓Dynamic結欠賣方為數約2535.51萬元之股東貸款(合共佔向買方出售之該集團所持有Dynamic權益總額的8%),現金代價為約2535.52萬元。

買方為該公司一間附屬公司之前董事的聯繫人士,故為該公司之關連人士。因此,出售事項構成該公司之關連交易。

Dynamic集團擁有位於香港新九肚山一個約50376平方呎的房屋地段,該幅地皮的地盤平整工程經已開始,計劃於2015年第一季前建成20幢以生活品味導向的豪華別墅。smileysmiley
324 : greatsoup38(830)@2013-09-17 23:34:58

328樓提及
資本策略地產關連出售九肚山項目權益

九肚地買貴左... 而家smiley

資本策略地產(00497)公布,旗下全資附屬Radiant Talent Holdings Limited作為賣方,於今日與買方1957 & Co. (KTS) Limited訂立協議,內容有關出售8股Dynamic股本中每股面值1美元之股份及轉讓Dynamic結欠賣方為數約2535.51萬元之股東貸款(合共佔向買方出售之該集團所持有Dynamic權益總額的8%),現金代價為約2535.52萬元。

買方為該公司一間附屬公司之前董事的聯繫人士,故為該公司之關連人士。因此,出售事項構成該公司之關連交易。

Dynamic集團擁有位於香港新九肚山一個約50376平方呎的房屋地段,該幅地皮的地盤平整工程經已開始,計劃於2015年第一季前建成20幢以生活品味導向的豪華別墅。smileysmiley


賣畀個設計師呀
325 : Louis(1212)@2013-09-18 11:33:27

朦朧條件下的自然反應, 設計師也不是一個愚蠢的傢伙!
smiley
326 : Louis(1212)@2013-10-01 18:57:24

資策放售安盛涉七層 呎價萬七 羅素街舖新租金升50%

近年積極從事住宅發展的資本策略地產(00497),消息稱,該集團剛委託代理放售灣仔安盛中心最後一批寫字樓單位,涉及7層,共約10萬方呎樓面,市值呎價約1.7萬元,較該集團分批購入平均呎價大升近九成,料是次售罄可套現約17億元。

早年平均購入呎價九千

消息稱,上述安盛中心最後一批貨尾單位均位於高層,總樓面約10萬方呎,而該廈高層全層今年初以約1.7億元售出,平均呎價約1.65萬元。現時全層放盤少,故是次單位市值呎價料約1.7萬元,市值共約17億元。據悉,該集團於○六、○七年間分段購入大部分樓面,平均呎價約9,000元。市傳另一財團持有的大角咀一幢酒店,獲出價約5億元洽購,每間房間涉資約350萬元。

羅素街舖新租金升50%

另外,銅鑼灣一線街舖租金升幅趨溫和。消息稱,化妝品店以每月約150萬元續租羅素街雙號地舖,呎租近1,880元,較現租金僅升約五成。另霎東街Oliv銀座式商廈樓花項目,其中地下至2樓獲銀行洽預租,月租約250萬元。

同區霎東街單號地舖獲餐廳以每月約60萬元續租,呎租300元。另中環雲咸街中央廣場地下部分獲餐飲店以每月逾63萬元續租。

另美聯旺舖蕭裕邦說,屯門仁政街屯門中心大廈地下03號舖放租,意向月租金約6.8萬元,呎租達約272元,較前租金高約1倍。
327 : Louis(1212)@2013-10-02 14:01:05

富豪1.8億掃yoo Residence十伙

http://www.hkdailynews.com.hk/property.php

昨日正值十‧一國慶之始,新盤巿場未見內地豪客,反而有本地買家豪買10伙,為自新例實施以來最大手的買家。尚家生活旗下銅鑼灣yoo Residence則罕見錄本地客連掃10伙,涉資逾1.8億元。新地(0016)部署重推九龍站天璽,昨日上載樓書,有望月內開售,或截擊會德豐(0020)The Austin。

【本報記者關凌雲報道】新地重推九龍站天璽,昨日上載樓書,單位由一房至五房間隔,實用面積介乎435平方呎至3,174平方呎,全部單位不設窗台、陽台以及工作平台。據悉,該盤餘下不足300伙,巿場消息則指出該盤有望下周開價,或硬撼會德豐及新世界等的The Austin項目。發展商則表示,有意於未來兩周至三周以現樓重售。同系元朗RESIDENCE譽88亦沽出一伙,成交價691.6萬元。


溱柏創新高價成交

尚家生活旗下銅鑼灣yoo Residence錄大手成交,有一組本地買家連掃十伙,成交紀錄冊顯示涉及21至29樓的C和E室,總金額達1.85億元,全部以建築期付款。事實上,8月底亦有有一組買家以近億元買入6伙。自新例後開賣以來該盤已累售28伙。

一手住宅銷售網頁顯示,yoo RESIDENCE 昨日售出10伙,分布於21樓E、22樓C、22樓E、25樓C、25樓E、27樓C、27樓E室、28樓E、29樓C及29樓E室,全部用建築期付款方法,涉資逾1.85億元(已扣優惠),買家享10%折扣及3.75%釐印費優惠,省回約2,700萬元。
328 : Louis(1212)@2013-10-26 22:56:06

資策呎價2.2萬購美銀10樓06至07室 近一年新低  


文章日期:2013年10月26日

【明報專訊】核心區商廈租售價近期連破低位。土地註冊處資料,資本策略(0497)斥約6732萬元,連租約購入金鐘美國銀行中心10樓06至07室,面積約3060方呎,呎價僅約2.2萬元,低市價近一成,並創該廈近一年來呎價新低。資策亦持有該廈高層全層自用,主席鍾楚義稱,新購入單位待租約期滿後,將用作自用。

6732萬購入 擬作自用

代理透露,中環長江集團中心高層02室,剛以月租約124萬元租出,面積約9234方呎,呎租約135元,屬市價水平。

另土地註冊處顯示,投資者羅珠雄斥1.035億元,購入新蒲崗彩虹道84至114號地庫及地下M號舖,呎價約3163元。

市場消息又稱,投資者莊明拆售北角英皇道新時代廣場1至2樓約51間舖,面積約100至359方呎,定價由99萬至380萬元,呎價約1.09萬元,據悉將提供2年6厘回報保證。

329 : Louis(1212)@2013-11-27 18:05:58

27/11/2013
17:19  00497  資本策略地產  
公告及通告 - [中期業績]
中期業績公告 截至二零一三年九月三十日止六個月

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131127322_C.pdf

業績回顧

本集團截至二零一三年九月三十日止六個月錄得之總收益約為2,164,100,000港元(截至二零一二
年九月三十日止六個月:793,000,000港元),主要來自銷售物業收入約2,060,600,000港元及租金
收入約103,500,000港元。收益錄得增幅主要由於期內物業銷售額增加所致。

截至二零一三年九月三十日止六個月,本集團錄得本公司擁有人應佔綜合溢利約600,900,000港
元(截至二零一二年九月三十日止六個月:372,900,000港元),增加約61.1%。

業務回顧及前景

由於香港政府推出多項印花稅措施,導致住宅及商業地產的流動性受到限制,本集團於回顧期
內面臨重重挑戰。中國政府領導層換屆亦令國內地產市場之政策不明朗。儘管面臨上述挑戰,
但本集團期內繼續錄得穩健業績並展現其盈利能力,同時持續致力於打造其在香港及中國房地
產投資和發展日益突出的領袖地位。本集團管理層堅信,集團將能夠利用其充裕的現金結餘化
不利為有利,收購商業及住宅領域之優質項目,從而進一步增加其土地儲備及加快本集團未來
數年之發展。

商業物業
期內完成之重大出售事項包括以1,029,000,000港元出售位於旺角彌敦道703–705號的一幢新商業
大廈 — 金鑽璽,以約668,000,000港元出售位於尖沙咀的H8商廈,以及以284,000,000港元出售位
於九龍灣企業廣場的一層商業寫字樓。該等物業的成功出售為本集團期內帶來巨額溢利。
收購方面,本集團與我們夥伴攜手合作完成購入位於旺角西洋菜街最繁華地段的一個高檔零售
商舖,代價約為593,000,000港元。目前擬利用該區域因內地遊客人數增加所帶來的商機提升租
戶組合,將明年開始的新租賃合約之租金收益提高一倍以上。鑒於其位置處於黃金地段,且零
售銷售對象為在九龍之港人及內地遊客,該項目之升值空間巨大。此外,本集團積極評估多個
位於中環、銅鑼灣及尖沙咀等主要地帶的高端商業項目,並且近期聯合信和置業及麗新發展競
投被香港政府掛牌出讓的中環美利大廈。

尚家生活 — 住宅物業發展

The Hampton的2A室期內以代價80,000,000港元售出。報告日期後,最後一個單位亦以代價
87,000,000港元成交。這說明儘管香港政府新推印花稅措施導致市況淡靜,但市場對高尚生活品
味住宅之需求仍然強勁。

此外,本中期期間集團於銅鑼灣以生活品味導向之項目yoo Residence於預售期間火爆銷售,144
個單位中超過120個已經售出,該項目預期於二零一五年年中落成。售價大幅高於周邊其他發
展商推出之項目。認購反應強烈充分證明我們團隊在設計及營銷方面之實力深受市場認同,並
有利於進一步鞏固尚家生活在亞洲的一流高尚住宅發展公司地位。

尚家生活的其他住宅發展項目(包括位於新界九肚山及上海市青浦區的別墅項目)施工進展順
利,集團正計劃於明年年底開始預售該等別墅單位。另外,位於渣甸山的超奢華生活品味發展
項目松園不久將會拆卸現有構築物,新住宅樓宇預期將於二零一七年落成。該項目乃夥拍英國
著名的Grosvenor Fund,預計該項目在完工後將成為亞太區最經典住宅樓宇之一。此外,本集
團已收購位於中環黃金地段毗鄰蘭桂坊區域的一幢住宅大廈逾80%權益,並計劃收購餘下權益,
其後會在適當時候將該地盤重新發展為品牌式新公寓。

憑藉該等蓄勢待發的項目,我們銳意繼續將尚家生活打造為市場推崇的傑出和別樹一幟的個人
化家居領先發展商,滿足那些並不單止於追求大眾化住宅單位的買家日趨嚴格的要求。

前景

全球經濟目前正緩慢復甦,同時美國及歐元區的經濟數據更加穩健。中國新一屆政府領導層順
利換屆,並維持穩定的經濟政策,刺激經濟增長。此外,在香港現任政府推出各種印花稅措施
後,物業市場日趨穩定,多間發展商在香港的主要單位銷售火爆即為佐證。資本策略及尚家生
活可綜合利用上述因素把握當前市場機會,保持本集團的穩定發展勢頭。
330 : 鉛筆小生(8153)@2013-11-27 18:07:35

強勁
331 : greatsoup38(830)@2013-11-27 23:32:18

Louis334樓提及
27/11/2013
17:19  00497  資本策略地產  
公告及通告 - [中期業績]
中期業績公告 截至二零一三年九月三十日止六個月

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131127322_C.pdf

業績回顧

本集團截至二零一三年九月三十日止六個月錄得之總收益約為2,164,100,000港元(截至二零一二
年九月三十日止六個月:793,000,000港元),主要來自銷售物業收入約2,060,600,000港元及租金
收入約103,500,000港元。收益錄得增幅主要由於期內物業銷售額增加所致。

截至二零一三年九月三十日止六個月,本集團錄得本公司擁有人應佔綜合溢利約600,900,000港
元(截至二零一二年九月三十日止六個月:372,900,000港元),增加約61.1%。

業務回顧及前景

由於香港政府推出多項印花稅措施,導致住宅及商業地產的流動性受到限制,本集團於回顧期
內面臨重重挑戰。中國政府領導層換屆亦令國內地產市場之政策不明朗。儘管面臨上述挑戰,
但本集團期內繼續錄得穩健業績並展現其盈利能力,同時持續致力於打造其在香港及中國房地
產投資和發展日益突出的領袖地位。本集團管理層堅信,集團將能夠利用其充裕的現金結餘化
不利為有利,收購商業及住宅領域之優質項目,從而進一步增加其土地儲備及加快本集團未來
數年之發展。

商業物業
期內完成之重大出售事項包括以1,029,000,000港元出售位於旺角彌敦道703–705號的一幢新商業
大廈 — 金鑽璽,以約668,000,000港元出售位於尖沙咀的H8商廈,以及以284,000,000港元出售位
於九龍灣企業廣場的一層商業寫字樓。該等物業的成功出售為本集團期內帶來巨額溢利。
收購方面,本集團與我們夥伴攜手合作完成購入位於旺角西洋菜街最繁華地段的一個高檔零售
商舖,代價約為593,000,000港元。目前擬利用該區域因內地遊客人數增加所帶來的商機提升租
戶組合,將明年開始的新租賃合約之租金收益提高一倍以上。鑒於其位置處於黃金地段,且零
售銷售對象為在九龍之港人及內地遊客,該項目之升值空間巨大。此外,本集團積極評估多個
位於中環、銅鑼灣及尖沙咀等主要地帶的高端商業項目,並且近期聯合信和置業及麗新發展競
投被香港政府掛牌出讓的中環美利大廈。

尚家生活 — 住宅物業發展

The Hampton的2A室期內以代價80,000,000港元售出。報告日期後,最後一個單位亦以代價
87,000,000港元成交。這說明儘管香港政府新推印花稅措施導致市況淡靜,但市場對高尚生活品
味住宅之需求仍然強勁。

此外,本中期期間集團於銅鑼灣以生活品味導向之項目yoo Residence於預售期間火爆銷售,144
個單位中超過120個已經售出,該項目預期於二零一五年年中落成。售價大幅高於周邊其他發
展商推出之項目。認購反應強烈充分證明我們團隊在設計及營銷方面之實力深受市場認同,並
有利於進一步鞏固尚家生活在亞洲的一流高尚住宅發展公司地位。

尚家生活的其他住宅發展項目(包括位於新界九肚山及上海市青浦區的別墅項目)施工進展順
利,集團正計劃於明年年底開始預售該等別墅單位。另外,位於渣甸山的超奢華生活品味發展
項目松園不久將會拆卸現有構築物,新住宅樓宇預期將於二零一七年落成。該項目乃夥拍英國
著名的Grosvenor Fund,預計該項目在完工後將成為亞太區最經典住宅樓宇之一。此外,本集
團已收購位於中環黃金地段毗鄰蘭桂坊區域的一幢住宅大廈逾80%權益,並計劃收購餘下權益,
其後會在適當時候將該地盤重新發展為品牌式新公寓。

憑藉該等蓄勢待發的項目,我們銳意繼續將尚家生活打造為市場推崇的傑出和別樹一幟的個人
化家居領先發展商,滿足那些並不單止於追求大眾化住宅單位的買家日趨嚴格的要求。

前景

全球經濟目前正緩慢復甦,同時美國及歐元區的經濟數據更加穩健。中國新一屆政府領導層順
利換屆,並維持穩定的經濟政策,刺激經濟增長。此外,在香港現任政府推出各種印花稅措施
後,物業市場日趨穩定,多間發展商在香港的主要單位銷售火爆即為佐證。資本策略及尚家生
活可綜合利用上述因素把握當前市場機會,保持本集團的穩定發展勢頭。


盈利增70%,至5.3億,輕債
332 : Louis(1212)@2014-04-23 23:12:30

相當有誠意的回購:

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140423465_C.pdf

自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股本的百分比 1.986 %


資本策略地產有限公司00497
股份回購最後二十個記錄(每日)
日期數量(股)最高價最低價
2014年4月23日80,000,0000.2750.275
2014年4月22日27,000,0000.2800.275
2014年4月17日40,050,0000.2800.275
2014年4月16日3,000,0000.2800.280
2014年4月15日25,000,0000.2750.275
2014年4月14日14,000,0000.2800.270

股份回購 最後十二個記錄(每月)
日期  數量 (股)  最高價  最低價
2014/04/01  189,050,000  0.280  0.270
2008/04/01  3,800,000  0.270  
2008/01/01  4,650,000  0.390  0.390
2007/09/01  17,680,000  0.395  0.365
2006/11/01  2,992,000  1.290  1.220
2006/10/01  476,000  1.330
333 : Yurilau(48107)@2014-04-27 13:43:15

睇返中期報告, 分類資產 - 證券投資 由上期7億6到今期16億, 但係無表示持有那一類證券, 無詳細表列, 比較奇怪
334 : greatsoup38(830)@2014-04-27 14:54:41

Yurilau338樓提及
睇返中期報告, 分類資產 - 證券投資 由上期7億6到今期16億, 但係無表示持有那一類證券, 無詳細表列, 比較奇怪


中期報告難睇少少
335 : Louis(1212)@2014-06-25 22:55:16

《公司業績》資本策略(00497.HK)全年純利跌10%至8.2億 末期息1.14仙
2014年6月25日  04:29:59 p.m. HKT, AAFN

資本策略地產(00497.HK)公布截至3月底止全年業績,純利8.15億元,按年跌9.66%,主要由於年內來自銷售物業之溢利貢獻減少所致。每股盈利8.57仙;派末期息1.14仙。

期內,營業額25.78億元,按年升121.79%;毛利9.4億元,按年升27.35%。(ca/u)

阿思達克財經新聞

資本策略(00497.HK)鍾楚義:放寬樓花免DSD換樓期提振成交量
2014年6月25日  06:26:35 p.m. HKT, AAFN

資本策略(00497.HK)執行主席鍾楚義表示,近期政府放寬樓花免雙倍從價印花稅的換樓期,對樓市已有一定提振,令市況稍為好轉,成交量回升。惟他認為,樓市始終很受政策影響,如買家印花稅便影響了豪宅交投。

他又認為,目前發展商開價合理,樓價難回落因為地價及建造成本高。早前白石住宅地低價批出令市場意外,他相信現在重新拍賣也不會如此低價,料地價難以再下行。

商業物業方面,他指出今年的二線區舖位,如旺角及油麻地等租金仍有升幅,但一線區過去幾年升幅太大,增長開始放緩。他又反對削減自由行,認為這方法是消極應對,相反應該加快配套,積極處理問題。他預期,削減自由行最影響上水、元朗等地區舖位,但對酒店影響不大。

內地方面,他認為住宅及商廈均因為供應大而出現飽和,料住宅價將下行,商廈價則緩慢向上。(bi/u)

阿思達克財經新聞

資本策略(00497.HK)傾向發展短期項目

2014年6月25日  06:42:35 p.m. HKT, AAFN

資本策略(00497.HK)執行主席鍾楚義表示,未來購地會考慮更多短期項目(發展期兩至三年),規模要適合公司發展。大型項目則會夥拍大發展商,如公司過去曾夥拍新世界(00017.HK)、信置(00083.HK)及麗新(00488.HK)等入標政府賣地。

澳門方面,公司正在物色各類物業發展機會。而在內地,他看好上海虹橋地區的發展,料可受惠高鐵站及新機場,適合發展商業項目。

就項目翻新方面,公司將申請更改深水(土步)黃金商場物業用途,由酒樓改為電腦用品舖,料在發展成熟後再出售;上海四季坊物業則希望由食街改造為名牌旗艦舖,以配合日後太古地產(01972.HK)大中里項目發展。(bi/u)

阿思達克財經新聞

資本策略(00497.HK)正申請預售九肚項目
2014年6月25日  06:06:13 p.m. HKT, AAFN

資本策略(00497.HK)執行董事方文彬表示,公司未來一年可售項目包括銅鑼灣yoo Residence之住宅餘貨及商舖,貨值約10億元;九肚別墅項目;上海虹橋項目,貨值約40億元,公司佔一半權益;以及本港安盛大廈,貨值約20億元。

他指出旗下九肚項目正申請預售,計劃以現樓形式於明年第二季發售,若市場反應理想,預售順利獲批,會考慮在年內推出預售。

被問及會否憂慮未來九肚房屋供應大增,他認為該區未來供應主要是分層單位,少有獨立屋供應,加上久未出現供應,相信會有一定需求。
(bi/u)

阿思達克財經新聞
336 : Louis(1212)@2014-06-25 23:15:08

497股份回購 最後十二個記錄(每月)
日期  數量 (股)  最高價  最低價
2014/04/01  249,050,000  0.280  0.270
2008/04/01  3,800,000  0.270  
2008/01/01  4,650,000  0.390  0.390
2007/09/01  17,680,000  0.395  0.365
2006/11/01  2,992,000  1.290  1.220
2006/10/01  476,000  1.330  

看看是否有任何進一步的回購?

337 : GS(14)@2014-06-26 01:33:26

497

盈利增4成,至6.4億,輕債
338 : Louis(1212)@2014-06-26 11:52:56

資本策略少賺一成
2014年06月26日

鍾楚義表示,地價已經見底,惟樓價在成本壓力下難以下跌。

【本報記者陳堡明報道】資本策略地產(0497)執行主席鍾楚義於業績發布會上表示,地價已經見底,惟樓價在成本壓力下難以下跌,認為市場上對樓房有充足的需求,只因懼怕政府政策持續打壓,令購樓人士卻步。自政府放寬雙倍印花稅後,樓市於成交量上立刻反彈,惟樓價未有上升的趨勢,又指今年的銷售若能達到正常交易量的一半已感滿足。

賺逾8億 末期息1.14仙

資本策略地產公布年度業績,截至2014年3月31日為止,集團純利達8.16億元,按年減少10%,鍾楚義解釋因去年有一筆一次性收入,扣除該收入後純利較去年還有增幅。每股盈利8.6仙,並派末期息每股1.14仙,總收益則錄得超過一倍的按年增長,達25.78億元,去年同期總收益為11.62億元。

其中物業銷售收益方面錄得增長更大,物業收益為資本策略帶來23.7億元的收入,負債方面亦按年跌8%,為40.69億元。整體而言,資本策略業績表現與去年持平,不過鍾楚義便指,由於去年yoo Residence售出的120個單位未能入帳,該筆總值18.2億元的收益將撥入下年度的財政報告中,即意味資本策略地產已獲得上個財政年度七成的收入。

除了該筆收入,住宅方面集團會繼續出售yoo Residence餘下的20個單位,還有位於九肚山22個及上海虹橋的220個別墅單位,將會於今年取得預售證,不過會視乎市況決定是否提供預售。

商業物業方面,鍾楚義稱資本策略地產會將安盛大廈餘下的6層辦公室及地下商舖出售,若成功套現,將為集團帶來20億元收入。

339 : Louis(1212)@2014-07-08 21:04:22

Louis341樓提及
497股份回購 最後十二個記錄(每月)
日期  數量 (股)  最高價  最低價
2014/04/01  249,050,000  0.280  0.270
2008/04/01  3,800,000  0.270  
2008/01/01  4,650,000  0.390  0.390
2007/09/01  17,680,000  0.395  0.365
2006/11/01  2,992,000  1.290  1.220
2006/10/01  476,000  1.330  

看看是否有任何進一步的回購?


果然繼續有行動。

08/07/2014
17:22  00497  資本策略地產  
翌日披露報表 - [股份購回]

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140708301_C.pdf
340 : Louis(1212)@2014-07-15 11:08:22

基金6.55億洽購黃金商場舖 呎價逾2.27萬元

http://property.mpfinance.com/cf ... 0715/paa01/lac1.txt

另市場消息稱,資策(0497)持有的深水埗黃金商場地下至1樓,獲準買家以約6.55億元洽購,上址面積共約2.87萬方呎,呎價逾2.27萬元,市傳洽購者為里昂或東南亞基金。據悉,資本策略於2012年3月斥約4.8億元購入物業,若落實交易,轉手帳面料賺約1.75億元或36%。
341 : derek777(35201)@2014-07-17 21:16:14

回購炒自己,時機到又配過。
342 : Louis(1212)@2014-07-17 23:10:12

derek777341樓提及
回購炒自己,時機到又配過。


希望他會改過.
其實, 我覺得497比2288更有價值.
343 : greatsoup38(830)@2014-07-17 23:14:47

497 真是好賤好賤
344 : GS(14)@2014-08-27 10:33:49

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140827/news/ea_ead1.htm看好零售 資策屯門舖擬長線收租


2014年8月27日

【明報專訊】儘管內地自由行消費有放緩趨勢,但早前獨資以4.27億元投得屯門仁政街商住地皮的資本資略(0497),集團執行主席鍾楚義認為,本地零售業前景仍然有可為,並吼準舖位價值,項目計劃提供的兩層合共約15個舖位,估值雖然介乎4.7億至5.5億元,但暫時無意拆售,並計劃保留作長線收租用途。


鍾楚義指,集團最新投得的屯門仁政街商住項目,設兩層舖位及分層住宅,擬提供約15個舖位及約120個住宅單位,惟目前未有具體面積資料,只透露住宅部分會以吸引上車客和區內分支家庭為主,但不會提供百餘方呎迷你戶,估計總投資額約9億元,而項目總市值料超過14億元。

2.3億購澳門商場 年底拆售

至於項目提供的商用樓面涉約1.26萬方呎,鍾表示會保留作長線收租,因為仁政街人流極旺,加上看好舖位潛力,故此拍板出價每方呎逾5300元入標,但出價仍較心目中最高意向每方呎5500元仍有若干距離。

另資策近期先後在澳門購入2個商場,當中位於白馬行街的銀座商場已分拆出售,套現2.9億元,扣除手續費獲利約9000萬元;另一位於水坑尾街的百老匯中心,涉及兩層舖位,早前以2.3億元購入後將斥資翻新,料今年內有機會推出。住宅方面,資策現時正在發展的項目共5至6個住宅項目。
345 : Louis(1212)@2014-08-27 12:55:33

資本策略公司董事及澳門辦事處主管何樂輝透露,位於澳門兩個商場項目已售出一個,其中位於白馬街地庫商場銀座,樓面面積約2萬平方呎,涉及逾30個舖位,買入價1.9億元,銷售一周已沽清,套現2.8億,扣除使費帳賺8,000萬。另一位於水坑尾街百老匯中心,樓高兩層,暫未有銷售安排。買入價兩億餘元。

賺錢(8,000萬元)如此容易!


smileysmileysmiley
346 : Louis(1212)@2014-09-12 23:20:50

資本策略盈警 半年純利料大減

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140912894_C.pdf

資本策略地產(00497)發出盈警,預期截至今年9月底止上半年之未經審核綜合純利,將較去年同期大幅減少。

綜合純利大減,主要由於該集團之物業銷售額於上述期間預期將錄得下跌。儘管如此,目前物業市場(尤其是商業物業領域)仍然蓬勃及持續向好,董事會對該集團於截至2015年3月底止之整個財務年度表現前景保持樂觀。

347 : greatsoup38(830)@2014-09-13 23:15:46

Louis346樓提及
資本策略盈警 半年純利料大減

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140912894_C.pdf

資本策略地產(00497)發出盈警,預期截至今年9月底止上半年之未經審核綜合純利,將較去年同期大幅減少。

綜合純利大減,主要由於該集團之物業銷售額於上述期間預期將錄得下跌。儘管如此,目前物業市場(尤其是商業物業領域)仍然蓬勃及持續向好,董事會對該集團於截至2015年3月底止之整個財務年度表現前景保持樂觀。

348 : Louis(1212)@2014-09-15 17:06:59

2014年9月15日 星期一
香港地產

資策渣甸山新盤 參考OPUS
樓花期3年 舊契項目隨時可售資本策略執行董事方文彬指出,渣甸山白建時道重建項目屬舊契,不需申請預售樓花紙;他不諱言,集團會以太古東半山豪宅OPUS,作參考對象。(陳淑安攝)資本策略執行董事方文彬指出,渣甸山白建時道重建項目屬舊契,不需申請預售樓花紙;他不諱言,集團會以太古東半山豪宅OPUS,作參考對象。(陳淑安攝)


資本策略的白建時道47-49號地盤,於2012年以逾14億元購入;以重建項目可建樓面約7.5萬方呎計,折合樓面呎價約1.9萬元。換言之,如項目參照OPUS呎價水平推出(即平均實呎約8萬元),資策將獲豐厚利潤。(林俊源攝)

【明報專訊】近期市區「蚊型戶」熱銷的同時,作價動輒逾億元的超級豪宅亦不乏買家承接。近年在本港積極吸納土地儲備的資本策略(0497),其執行董事方文彬接受專訪時指出,集團除部署開售沙田九肚洋房項目外,2012年中以逾14億元,向包氐基金購入的港島白建時道47至49號地盤,樓花期雖預計長達3年,但由於屬舊契項目,不需申請預售樓花紙,意味隨時可突擊推出,有機會成市場樓花最長新盤之一。方不諱言,集團目標是將項目打造為「渣甸山版OPUS」,希望挑戰本港分層豪宅呎價之冠。

太古(0019)東半山司徒拔道現樓傲璇OPUS,過去兩年來雖只累售4伙,惟沽出的9、10樓單位的實用呎價,分別高達8.62萬及8.47萬元,是目前亞洲分層豪宅呎價排名最高的首兩位。

方文彬表示,集團過往開售的跑馬地The Hampton、銅鑼灣yoo Residence都獲不俗銷情,顯示標榜時尚味的港島新派豪宅,具一定承接力;不過,略為有別於前兩者的是,由資策牽頭(佔六成權益),與泛海(0129)、英國地產商高富諾(Grosvenor)合作的白建時道47至49號項目,由於位處渣甸山,除打造為傳統超級豪宅外,亦會以OPUS作開價參考指標。

倘實呎逾8萬 市值近60億

資料顯示,白建時道47至49號地盤面積佔地逾2.2萬方呎(原為老牌名廈Monterey Court),項目重建後可提供總樓面接近7.5萬方呎;以資策購入地盤作價逾14億元計,折合樓面成本呎價只約1.9萬元。如以相約OPUS平均實呎逾8萬元計,估計項目市值近60億元,是資策在本港的重頭戲。

項目於7月已獲當局批出單位圖則,方文彬透露物業重建後樓高約22層,單位總數少於20伙,但全屬大碼設計,標準戶型實用面積約3000方呎起,另設複式、相連,甚至「天池屋」等特色大戶,估計實用最大一款特色戶將達6000方呎(OPUS各標準戶實用5000餘方呎)。

就現場所見,上址原有物業的拆卸工程已近完成,即將開展地基工程;項目預計2017年落成,即樓花期長達3年。

單位少於20伙 最大6000呎

雖然方文彬強調,資策仍未敲定項目的具體開售時間表和售價,但由於屬舊契物業,不需預售樓花紙,推售時間和安排會比較有彈性;只要乎合一手住宅新例各項要求,上載樓書、價錢和銷售安排,就可以遠期樓花形式推出。

業界估計,由於港島分層豪宅供應量不多,資策有機會於年底先推出少量單位,以測試市場水溫;此外,OPUS、新地(0016)山頂TWELVE PEAKS,都曾以招標方式推售部分單位,不排除資策亦會以招標,推出白建時道項目的單位。

明報記者 林可為

349 : Louis(1212)@2014-09-17 06:36:14

資本策略(00497)透過先舊後新方式,以每股0.35至0.365元,配售13億股股份,集資4.55至4.745億元,另可加碼配售3億股,令集資可增至5.6至5.84億元。配售價較昨收市價0.39元折讓6.4至10.3%。


17/09/2014
06:04  00497  資本策略地產  
公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份 / 內幕消息]
根據一般授權 配售現有股份 及認購新股份

配售事項及認購事項


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140917006_C.pdf

於二零一四年九月十六日(交易時段後),(a)賣方、控股股東、本公司及聯席賬簿管理人訂立配售協議,據此,賣方已委任聯席賬簿管理人,而聯席賬簿管理人已有條件地同意擔任賣方之聯席賬簿管理人,促使承配人按每股0.350港元之配售價購買最多1,300,000,000股賣方持有之配售股份;及(b)賣方與本公司訂立認購協議,據此,賣方有條件同意按每股0.350港元之認購價(相當於配售價)認購最多1,300,000,000股認購股份。

350 : GS(14)@2014-09-17 09:34:54

發行13億@0.35元
351 : derek777(35201)@2014-09-17 19:51:03

greatsoup350樓提及
發行13億@0.35元


與86同出一徹。
352 : Louis(1212)@2014-09-17 22:45:27

86 & 497管理還不錯!
353 : greatsoup38(830)@2014-09-18 01:24:23

討厭亂印股票
354 : Louis(1212)@2014-09-18 08:55:50

greatsoup38353樓提及
討厭亂印股票


1. 沒有辦法, 他們心急想做大公司, 手法有滴問題。

2. 資本策略近期​​配售13億股,相當於擴大後已發行股本約12.4%,每股配售價35仙。這稀釋現時每股淨資產82仙, 損害股東的利益。

3. 但是當從另一個角度來看,它做得還不錯:
在2009年, 資本策略20股供9股每股7.8仙。時隔5年半, 每股配售價已經上升超過當年供股價三倍。都算對得住股東!

355 : greatsoup38(830)@2014-09-18 23:47:19

我不會接受這樣的行為
356 : Louis(1212)@2014-09-24 17:46:05

惠理集團有限公司於19-9-2014場內購買資本策略511,510,000股每股的平均價0.349元。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&

357 : greatsoup38(830)@2014-09-24 22:39:51

Louis356樓提及
惠理集團有限公司於19-9-2014場內購買資本策略511,510,000股每股的平均價0.349元。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&


自殺
358 : Louis(1212)@2014-09-25 19:05:38

用兩到三年的時間, 看看它是否會成為一隻基金股, 即繼續增持:

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&

名稱  持有權益的股份數目(請參閱上述*註解)  佔巳發行股本之百分比(%) (請參閱上述*註解)  最後申報有關通知之日期 (日/月/年)
鍾楚義  4,405,332,062(L) 4 7.95(L) 16/09/2014

FIL Limited  559,292,014(L) 6.08(L) 17/09/2014
Value Partners Group Limited  530,770,000(L) 5.77(L) 19/09/2014
Value Partners High-Dividend Stocks Fund  496,130,000(L) 5.40(L) 19/09/2014
Dalton Investments LLC  463,680,000(L) 5.00(L) 09/05/2014

359 : greatsoup38(830)@2014-11-21 02:04:51

2014-11-15 EW
港商過大海 三個月賺近億 澳門首現 劏舖奇跡   

珠三角有句流行語「廣州城、香港地、澳門街 」,此說法凸顯澳門的空間與地位。在這個僅有六十二萬人口的地方,市民習慣行街,從來不逛商場。

是故澳門寥寥可數的商場,慘淡經營,四年來更落得十室九空。近期,有港商過大海,將「死場」點石成金。位處澳門白馬行的地庫,被一劏逾三十個舖位,創出首日沽九成舖位的奇迹,更在短短三個月間勁賺近一億元。

將「劏舖」這條「橋」輸入澳門的,就是資本策略主席鍾楚義,十年來他在港靠炒樓發達,目前「香港地」難炒,難得在「澳門街」找到新天地,難怪他風騷說:「小試牛刀一擊即中,集團將加大澳門投資!」

律師出身,早年是投資銀行要員的鍾楚義,十年前自立門戶,開展地產事業,買賣豪宅,商廈及舖位,食過翻尋味,累積資本,從而晉身小型發展商,今年甫投得有屯門「羅素街」之稱的地皮,轉眼間重施故技,突然在澳門拆售商場。

鍾楚義:牛刀小試「今次過澳門投資,只是小試牛刀,其實公司澳門team(隊伍)僅三個人,幸好一擊即中,第一個場悉數售罄,第二個場將於短期內拆售,相信反應唔錯!」鍾楚義向記者親身講述今次澳門經驗。該商場位處白馬行銀座廣場地庫,合計面積約一萬四千方呎,被分間三十多個舖位,面積介乎約三百至六百平方呎,購入價約一億九千萬元,短短三個月,舖位成功沽出,平均呎價約兩萬元,套現二億八千萬元,帳面勁賺約九千萬元。

上星期記者直擊該拆場,由於資本策略本月初才正式將舖位逐一交予新買家,因此,目前整個商場烏燈黑火,未有商舖開業,大部分舖位門外仍張貼招租或求售廣告。

現場所見,該銀座廣場由地下以至一樓,雖有店舖營運中,惟人流不暢旺,雖然物業接近澳門最暢旺的板樟堂街,五分鐘步程,更可抵達議事亭前地,不過,原來澳門人不習慣行商場。

澳門人不慣行商場

「銀座廣場落成四、五年,樓高六層,過去是『死場』,只有地下及一樓商舖有商戶營業中,二樓一直在招租中,三、四樓以至剛拆售的地庫,數年來都丟空。」在澳門土生土長的地產經紀Eric續說,不過隨着地庫開業在即,二樓舖位突然租出約七成,三樓全層亦獲外資玩具店洽租,「死場」可望翻生。

Eric解釋:「澳門好細,過去只有街舖有人流,連一個出名的商場也沒有,今番資本策略拆售三十多個地庫舖位,可說製造一個奇迹,過去商場舖根本不值錢,現時商場有價,相信日後會有商場跟風分拆。」

事實上,今番「劏舖」已顯著拉高銀座廣場租金,現時二樓舖位最新呎租升至三十至四十元,地庫細舖小業主,要求呎租更高達五、六十元,相對於一年前,該商場呎租僅約十五元。

位於該商場一樓皇冠小館,老闆鄭冠文說,去年落實進駐該商場,面積達四千多方呎,月租六萬元,呎租十多元,見租金平,才「膽粗粗」租下商場舖擴充。

星級食肆破天荒進駐

皇冠小館總店位於水坑尾街,以蝦子撈麵及海蟹粥著名,連續兩年獲「米芝蓮」推介,銀座廣場分店兩個月前開張,當日獲食神「韜哥」及莫樹錦醫生,專程從香港過來撐場。

鄭冠文在澳門生活了三十多年,他坦言:「澳門人不慣行商場,過去銀座廣場很靜,今次擴充貪商場租金平,博一博,期望靠食肆品牌帶旺人流,兩個月來生意不俗,平均每月生意額超過九十萬元。」

原來,「米芝蓮」食肆進駐銀座廣場,推動鍾楚義的拆場劏舖行動。「去年,他們(資本策略)還沒買地庫已拜訪我,得悉皇冠小館承租一樓,才落實購入地庫。」鄭冠文不諱言,比對現時澳門街舖,資本策略購入呎價很便宜,所以拆售價不算貴。

核心舖每呎六十三萬

澳門首個拆場賣個滿堂紅,曾在香港任職代理多年的仲量聯行澳門董事總經理古嘉豪(Gregory)認為。「澳門情況跟香港一樣,核心區街舖炒高至幾千萬,甚至逾億元入場,拆場勝在細細粒容易食,吸引散戶入市。」

新近澳門錄一宗「天價」舖位成交,賣草地街五號地下連閣樓,剛以三億一千五百萬元沽,有關地鋪僅約五百平方呎,呎價高達六十三萬元(不計閣樓),租客為藥房,相比之下,銀座廣場地庫舖位呎價兩萬元,甚為低廉,兩者位置甚接近,步程約五分鐘。

澳門地舖與商場舖售價差天共地,該賣草地街澳門「新舖王」,正是由議事亭前地通往大三巴必經地,人流最暢旺。

記者於下午時份途經該藥房,見舖內亦擠滿旅客,店員笑言:「這裏由早到晚都好旺,客源以旅客為主。」問到舖位天價易手,新業主可能大幅加租,店員無奈回應:「加租是必然的事。」據悉,該舖位現時月租約十萬元,日後可能倍升。

澳門出生的古嘉豪坦言,今番拆場成功,日後肯定陸續有來,不過,法規上兩地不同,香港所有舖位「話劏就劏」,想分拆多少沒有限制,澳門並沒有Sub-divded Share(業權再分割)概念,除非有關項目本身入則時已間細,或者得到所有業權人一致同意,才可以重新入則間細。」

「基本上澳門沒有劏場,拆場必須一早入則,香港劏場容易得多,劏多大多小都無問題。」鍾楚義也承認在澳門拆場有限制。「如果有好的機會,我都想買多些,除了已拆售銀座廣場,目前只有另一個籌備中。」

鍾楚義食髓知味,第二個澳門拆場項目,與銀座廣場步程五分鐘,一個街頭一個街尾,銀座位處於伯多祿局長街街頭,部署中的百老滙中心,位處於伯多祿局長街與水坑尾街交界。

相對於白馬行,水坑尾街屬二、三線區,區內以民生舖為主,鍾楚義購入百老滙中心二樓及三樓,物業地下現時為超市,一樓由文具店租用。

澳門代理國度置業高級客戶經理林文森說,百老滙中心正裝修中,預計於下月推出,共提供五十個舖位,面積介乎約三百至五百平方呎,最近與發展商方面傾過,意向呎價約一萬五千元,不用五百萬就可以入場。

林文森有協助拆售銀座廣場。「上次單日沽出二十幾個舖位,相信今次兩、三日售罄。」

銀座廣場有二手業主放售舖位,當中一個面積三百方呎單邊舖,面積約六百平方呎。「業主以一千六百萬元購入,現時以二千一百萬元放售,較購入價高出三成一。」林文森補充,由於大多都是長線投資者,大部分都是長線收租,回報約三厘左右。

除了鍾楚義外,近年來亦有個別香港投資者進駐澳門,最早進駐是有「阿爺」之稱的資深投資者吳鎮科,早於三年前夥拍永光集團譚逢敬,以九億五千萬元購入新馬路三十九號全幢商廈。

這座物業已易名永光廣場,地下至四樓更獲六福珠寶以月租六百萬元「天價」包租,地下至一樓作為六福旗艦店,新近已將二至四樓分拆出租,平均呎租約五十至六十元。

澳門舖市近見頂

至於英皇集團楊受成,主力在新馬路及殷皇子大馬路一帶插旗,目前在區內持有多個地盤及舖位,其中殷皇子大馬路項目已展開重建,估計興建大型商場。

未來澳門舖市能否長升長有,見證着澳門舖市升浪的古嘉豪提醒,過去兩、三年,澳門舖位升勢與香港不遑多讓,幅度達一至兩倍,惟未來可能同步回落,澳門舖市接近見頂,售租價可能回落,基於近期澳門賭場收入已回落,自由行旅客有所減少,難有再升空間。

他說,最重要是未來路氹城將有多個大型商場及購物中心落成,單是興建中的商業樓面多達三百萬方呎。「雖然澳門核心區舖難再有新供應,惟近年來,不少國際名牌選擇於路氹開設旗艦店,大量新供應影響下,相信澳門核心區舖租金亦受影響。」

撰文?地產組 攝影?地產組設計?張文彪
360 : GS(14)@2014-11-23 16:37:30

1. 賣左塊澳門地,作價22億,勁賺16億
2. 賣埋澳門蘭桂坊酒店予497及其他人,作價38.5億
361 : GS(14)@2014-11-30 01:10:35

盈利降8成,至1.3億,輕債
362 : Louis(1212)@2015-04-28 17:48:33

資策申強拍尖沙嘴舊樓
2015年04月28日
http://www.hkdailynews.com.hk/NewsDetail/index/586045
smiley
363 : GS(14)@2015-04-29 02:11:25

又要集資了
364 : GS(14)@2015-05-02 00:25:03

盈警
365 : Louis(1212)@2015-05-02 06:59:06

hope it will give chances for big hand purchase around 0.25~0.23smiley
366 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:35:32

算啦,買垃圾來幹甚麼
367 : GS(14)@2015-07-03 00:29:31

495 賣山頂物業予畀497,作價19.5億
368 : greatsoup38(830)@2015-07-05 02:48:29

盈利降80%,至1.4億,債一般
369 : greatsoup38(830)@2015-07-19 02:14:39

同497 買番安盛中心的物業
370 : kenpan1314(51348)@2015-07-20 11:20:54

咁樣左手交右手意圖在哪?
371 : GS(14)@2015-07-20 14:48:19

kenpan1314369樓提及
咁樣左手交右手意圖在哪?


all booked their gain
372 : GS(14)@2015-07-22 12:22:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150722/news/ea_eaa3.htm
資策4.99億沽灣仔安盛中心
2015年7月22日

【明報專訊】資本策略(0497)近期動作多多,本月初以18.25億元向百利大(0495)購入山頂欣怡居一籃子物業,該公司旗下灣仔安盛中心20及21樓,總樓面約31,440方呎連7個車位,剛獲百利大以4.99億元購入,平均呎價15,870元。資策2006年以7.8億元購入安盛中心部分樓面,每呎均價約9000元,單計已沽出的4層樓面已收約9.7億元,帳面獲利約1.9億元。

己連拿利項目申建商廈

另資策早前成功收購的中環己連拿利3至4號園林大樓,最新向城規會申請於上址興建1幢22層高的辦公大樓,上址現時規劃為「住宅(甲類)」用途,地皮面積5753方呎,按地積比12倍發展,擬建樓面共69,036方呎。

373 : greatsoup38(830)@2015-08-13 02:03:23

1051 購入安盛中心17-19樓及幾個車位
374 : GS(14)@2015-10-07 01:03:22

盈喜
375 : greatsoup38(830)@2015-11-30 00:14:02

盈利增6.7倍,至4.7億,輕債
376 : Louis(1212)@2015-12-28 23:14:12

有誠意的回購

資本策略地產有限公司 00497 股份回購  
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2015/12/28 42,290,000 0.255 0.250
2015/12/24 44,740,000 0.250 0.245
2015/12/23 67,020,000 0.243 0.239
2015/12/22 5,010,000 0.238 0.236

股份回購 最後十二個記錄(每月)
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2015/12/01 159,060,000 0.255 0.236
2014/08/01 7,740,000 0.330 0.325
2014/07/01 74,290,000 0.325 0.290
2014/04/01 249,050,000 0.280 0.270
2008/04/01 3,800,000 0.270
2008/01/01 4,650,000 0.390 0.390
2007/09/01 17,680,000 0.395 0.365
2006/11/01 2,992,000 1.290 1.220
2006/10/01 476,000 1.330

377 : greatsoup38(830)@2015-12-29 00:49:47

間公司在炒自己股票
378 : derek777(35201)@2015-12-30 22:04:43

greatsoup38376樓提及
間公司在炒自己股票


絕對同意! 細列配股記錄就更清楚了。
379 : greatsoup38(830)@2016-01-02 00:26:46

derek777377樓提及
greatsoup38376樓提及
間公司在炒自己股票


絕對同意! 細列配股記錄就更清楚了。


所以不想玩
380 : Louis(1212)@2016-01-04 10:06:46

greatsoup38378樓提及
derek777377樓提及
greatsoup38376樓提及
間公司在炒自己股票


絕對同意! 細列配股記錄就更清楚了。


所以不想玩


497的大股東鍾楚義的確是個很有本事的人, 野心也很大, 它日必成大器!
我也放一些注碼在他的身上。

今天2016年1月4日10:02hrs,已經22M股成交額$0.265〜0.27,又是大手回購。

​股份回購記錄
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2015/12/31 34,810,000 0.265 0.260
2015/12/30 43,000,000 0.260 0.255
2015/12/29 30,010,000 0.255 0.250
2015/12/28 42,290,000 0.255 0.250
2015/12/24 44,740,000 0.250 0.245
2015/12/23 67,020,000 0.243 0.239
2015/12/22 5,010,000 0.238 0.236
381 : Louis(1212)@2016-01-04 19:12:56

今天2016年1月4日大暴跌行情, 497在$0.265回購55.57M股。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201601041750_C.pdf
382 : greatsoup38(830)@2016-01-05 01:53:15

我怕供股
383 : Louis(1212)@2016-01-05 08:12:00

九肚山峰呎價高見4.33萬 區內新指標

資本策略執行董事方文彬(左)表示,61號洋房家具及裝修費用涉約1800萬,將會以招標形式發售;圖右為尚家生活助理董事柯穎豪。(陳淑安攝)

【明報專訊】新一年開始,樓市成交依然淡靜,不過個別發展商繼續推盤,搶先推出的不是上年樓市火車頭中小型單位,而是豪宅洋房新盤。

資本策略(0497)沙田九肚山峰盡推20幢洋房,發展商昨日公布其中5伙價單,折實實呎高見4.33萬元,勢成區內洋房新指標,直逼信置(0083)大埔白石角逸瓏灣,以實呎逾4.5萬元所創下的新界東最高洋房呎價水平。

盡推20幢洋房 折實6693萬入場

九肚山峰共設20幢洋房,為九肚麗坪路區內首個推售的純洋房新盤,發展商昨日公布5個單位價單,實用面積由2031至4162方呎,定價由8672.1萬至2.33971億元,呎價36,161至56,216元,發展商提供最高7%即供折扣,另有17%回贈,扣除折扣及回贈後,折實價約6693.95萬元至1.8億元,折實呎價27,913至43,393萬元。

周五發售 提供二按

上述單位將於周五發售,而項目另外15伙則會以招標形式推出,其中一伙周五截標,餘下14伙將會於3月30日截標。項目亦提供二按計劃,一按、二按合共最高樓價八成,二按由發展商旗下財務公司提供,首2年為最優惠利率(P現為5厘)減0.75厘,其後為P加3.25厘;而發展商亦為買家提供最高樓價23.5%的辣稅借貸。

麗坪路一帶未有洋房新盤開售,九肚山峰開價成為區內新指標,區內的二手屋苑寶栢苑,其中2期單號屋,實用1253方呎,去年底以4450萬元沽出,實呎3.55萬元。資策執行董事方文彬表示,九肚山近期二手實呎約3.5萬元,即今批最低實呎約2.79萬元,較鄰近二手低約一成。

天匯3.2億再沽一伙

另恒地(0012)西半山天匯剛錄今年第3宗成交。市場消息稱,實用3917方呎的41樓(又稱61樓)A室,昨日獲買家承接,單位定價3.2255億元,實呎82,364元,惟交易至昨晚暫未上載至成交紀錄冊。

傲瀧獲批預售涉680伙

新世界(0017)西貢傲瀧已獲批預售,涉及680伙,主打3房及4房戶,料可於首季推出。
華懋同區清水灣碧沙路20及22號,合共2幢洋房將於2月5日截標。另同系同區銀海峯部署下周開放現樓示位予傳媒參觀。
384 : Louis(1212)@2016-01-06 15:25:19

497最近十個交易日(包括今天), 應該總共回購超過4.3億股。

每月股份回購記錄
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2016/01/01 122,570,000 0.265 0.255
2015/12/01 266,880,000 0.265 0.236
385 : greatsoup38(830)@2016-01-07 00:58:30

有無咁堅呀
386 : greatsoup38(830)@2016-01-07 01:49:57

有無咁堅呀
387 : Louis(1212)@2016-01-09 23:37:53

2016年1月9日 星期六
香港地產

九肚山峰示範屋 實呎逾4萬沽

【明報專訊】 雖然近日整體一手交投淡靜,但豪宅仍具承接力。資本策略(0497) 沙田麗坪路九肚山峰,昨以招標形式,成功售出實用3244方呎61號屋,成交價近1.3035億元、實呎4.01萬元,成為麗坪路一帶住宅物業新高價指標,但略低於大埔白石角逸瓏灣II、於2014年底售出的6號屋的呎價4.5萬元。代理消息稱,上述九肚山峰洋房買家為本港客。


本地客5147萬購璈珀山景戶

資本策略執行董事方文彬表示,儘管近日股市波動,惟現時市場以用家為主導,股市波動主要對投資客構成影響,並指豪宅擁有較強抗跌能力。

不過,九肚山峰昨以發價單形式,首輪推出的5幢洋房,卻暫未有成交。是次九肚山峰首批以出價單方式發售的洋房,實用2031至4162方呎,定價8672萬至2.33億餘元,資策除提供7%即供折扣外,買家於3月前成交可再獲17%回贈。

另華置(0127)干德道璈珀,錄得2016年首宗成交,最新售出9樓實用1636方呎D室,由本港買家以5147萬元購入,實呎3.14萬元,同時亦為璈珀首個沽出的向山景三房戶。璈珀上月中推出至今累沽12伙,華置套現逾15億元。

傳君臨錄撻訂 恒隆﹕已完成交易

市場消息指,恒隆地產(0101)九龍站君臨天下2座高層E室,實用832方呎,去年9月以2300萬元售出後,近日遭買家撻訂,但該公司傳訊助理董事關則輝表示,該單位經已完成交易。
388 : Louis(1212)@2016-01-09 23:47:02

greatsoup38384樓提及
有無咁堅呀


系更堅呀!
十個交易日回購了4.4995億股!!


資本策略地產有限公司 00497
股份回購 (每日)
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2016/01/06 60,500,000 0.255 0.249
2016/01/05 67,000,000 0.265 0.255
2016/01/04 55,570,000 0.265 0.265
2015/12/31 34,810,000 0.265 0.260
2015/12/30 43,000,000 0.260 0.255
2015/12/29 30,010,000 0.255 0.250
2015/12/28 42,290,000 0.255 0.250
2015/12/24 44,740,000 0.250 0.245
2015/12/23 67,020,000 0.243 0.239
2015/12/22 5,010,000 0.238 0.236

######
2014/08/11 2,000,000 0.330 0.330

股份回購 最後十二個記錄(每月)
日期 數量 (股) 最高價 最低價
2016/01/01 183,070,000 0.265 0.249
2015/12/01 266,880,000 0.265 0.236

2014/08/01 7,740,000 0.330 0.325
2014/07/01 74,290,000 0.325 0.290
2014/04/01 249,050,000 0.280 0.270
2008/04/01 3,800,000 0.270
2008/01/01 4,650,000 0.390 0.390
2007/09/01 17,680,000 0.395 0.365
2006/11/01 2,992,000 1.290 1.220
2006/10/01 476,000 1.330
389 : greatsoup38(830)@2016-01-09 23:52:55

又炒自己股
390 : Louis(1212)@2016-01-10 00:04:43

greatsoup38388樓提及
又炒自己股


我覺得也不算又炒自己股, 不要總是懷著偏見從陰謀論出發, 不然你可能會失去很多很好的賺錢機會。
391 : greatsoup38(830)@2016-01-10 00:26:58

Louis389樓提及
greatsoup38388樓提及
又炒自己股


我覺得也不算又炒自己股, 不要總是懷著偏見從陰謀論出發, 不然你可能會失去很多很好的賺錢機會。


他高價配股,低價又收番

我不是抱偏見或陰謀論,但這一隻股真是不值得投資,雖然他有很多資產,但永不在股東的角度出發,我覺得應該值得懷疑他是否有這樣做

麗新、新世界那些垃圾,我只覺得投資是浪費時間
392 : derek777(35201)@2016-01-10 01:13:26

2012年10月19日
詳情:1,212,200,000 (配售)
每股0.335港元
集資金額:406,087,000

董事認為,認購事項為籌集額外資金之良機,以鞏固財務狀況及擴闊本集團之資本基
礎,從而有利於日後發展。董事認為,配售協議及認購協議之條款屬公平合理,按一般
商業條款訂立,且符合本公司及股東之整體利益。
認購事項之所得款項總額將約為406,100,000港元。認購事項之所得款淨額(經扣除認購
事項之所有適用成本及開支)約394,800,000港元,擬用於未來物業投資以及作為本集團
之一般營運資金。每股認購股份之淨價將約為0.326港元。

回購日期     數量 (股)  最高價  最低價
2014/04  249,050,000  0.280  0.270
2014/07   74,290,000  0.325  0.290
2014/08    7,740,000  0.330  0.325

期間共回購331,080,000股

2014年9月17日
詳情:1,300,000,000 (配售)
每股0.350港元
集資金額:455,000,000

董事認為,認購事項為籌集額外資金之良機,以鞏固財務狀況及擴闊本集團之資本基礎,從
而有利於日後發展。董事認為,配售協議及認購協議之條款屬公平合理,按一般商業條款訂
立,且符合本公司及股東之整體利益。
認購事項之所得款項總額將最多約為455,000,000港元。認購事項之所得款淨額(經扣除認
購事項之所有適用成本及開支)將最多約為442,400,000港元,擬用於未來主要在香港及澳門
之物業投資以及作為本集團之一般營運資金。每股認購股份之淨價將約為0.340港元。

回購日期    數量 (股)  最高價  最低價
2015/12  266,880,000  0.265  0.236
2016/01  183,070,000  0.265  0.249

期間共回購449,950,000股~或以上

已發行股本 104.87億股
按照上市規則,根據購回授權可購回之股份數目最多為決議案通過當日本公司已發行股份數目總額之10%。
393 : greatsoup38(830)@2016-01-10 01:33:06

所以間野就出來托價了
394 : derek777(35201)@2016-01-10 01:34:46

現在睇黎股價跌得大過物業價,估佢都係回購推高再配,趁物業價低迷又再執死雞。
395 : greatsoup38(830)@2016-01-10 10:53:45

我想他們都是咁做
396 : greatsoup38(830)@2016-03-26 03:34:55

8022買497物業?
http://ps.hket.com/content/229923
397 : greatsoup38(830)@2016-04-28 01:47:25

盈喜
398 : greatsoup38(830)@2016-07-03 09:57:31

盈利增866%,至14.5億,輕債
399 : greatsoup38(830)@2016-08-01 17:46:48

notes
400 : greatsoup38(830)@2016-08-02 00:12:05

notes
401 : GS(14)@2016-08-02 17:08:27

2.5億美元票據
402 : GS(14)@2016-10-29 13:44:33

盈警
403 : greatsoup38(830)@2016-12-02 02:17:59

虧損降95%,至2,400萬,債重
404 : Louis(1212)@2016-12-15 11:12:01

我喜歡497和878這樣積極經營的公司!

1. 資策夥基金20億購京住宅
2016-12-15地產
http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1520151&target=2

2. 傅金珠(主席兼執行董事)今天也在積極增持自己公司878的股票。

資策夥基金20億購京住宅

2016-12-15地產

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1520151&target=2

 (星島日報報道)資本策略近期動作頻頻,消息指,該集團近期夥拍一家外資基金,以約18億元人民幣(相當於逾20億港元),購入北京東城區金寶街的勵駿華庭現樓住宅項目,預計購入後將作翻新,共涉逾100伙,是次亦為該集團首度進軍北京市場。

 是次該財團購入為北京東城區金寶街90號勵駿華庭,該個住宅項目已經入伙多年,距離王府井大街只有數分鐘步程,屬市中心的地段,項目總面積約3萬方米,相當於超過32.2萬方呎。

 據悉,資本策略早前夥拍1家外資基金,以約18億元人民幣購入上述項目,相當於每方米約6萬元人民幣(每方呎約6300港元),即成交價涉資逾20.2億港元,乃該集團近期較大手的收購,同時為資策首度進軍北京市場。

 據了解,資本策略等今次購入上述住宅物業,將作翻新用途,而上述項目共涉逾100伙,預計日後將主打面積數千方呎的豪宅大單位。

 市場人士透露,是次的投資項目,乃由資本策略牽頭,並由該集團佔逾一半的權益,至於夥拍資策購入勵駿華庭的財團,為一家外資基金,並以豐泰地產投資的呼聲最高。

 資料顯示,資本策略過往也曾與其他發展商合作,於內地發展或投資地產項目,該集團於內地較為矚目的投資,包括該集團與泛海合作,於上海大虹橋發展的Queen's Gate英庭名墅,涉及分層及洋房戶,該個豪宅盤現時仍在開售中,買家不乏本港及當地客等。此外,資本策略去年底亦把與華置共同持有、位於上海新天地的甲廈新茂大廈,售予新加坡基金亞騰資產管理(ARA),市場預計作價逾30億元人民幣,表現頗為活躍。

405 : GS(14)@2016-12-15 22:27:24

Louis402樓提及
我喜歡497和878這樣積極經營的公司!

1. 資策夥基金20億購京住宅
2016-12-15地產
http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1520151&target=2

2. 傅金珠(主席兼執行董事)今天也在積極增持自己公司878的股票。

資策夥基金20億購京住宅

2016-12-15地產

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1520151&target=2

 (星島日報報道)資本策略近期動作頻頻,消息指,該集團近期夥拍一家外資基金,以約18億元人民幣(相當於逾20億港元),購入北京東城區金寶街的勵駿華庭現樓住宅項目,預計購入後將作翻新,共涉逾100伙,是次亦為該集團首度進軍北京市場。

 是次該財團購入為北京東城區金寶街90號勵駿華庭,該個住宅項目已經入伙多年,距離王府井大街只有數分鐘步程,屬市中心的地段,項目總面積約3萬方米,相當於超過32.2萬方呎。

 據悉,資本策略早前夥拍1家外資基金,以約18億元人民幣購入上述項目,相當於每方米約6萬元人民幣(每方呎約6300港元),即成交價涉資逾20.2億港元,乃該集團近期較大手的收購,同時為資策首度進軍北京市場。

 據了解,資本策略等今次購入上述住宅物業,將作翻新用途,而上述項目共涉逾100伙,預計日後將主打面積數千方呎的豪宅大單位。

 市場人士透露,是次的投資項目,乃由資本策略牽頭,並由該集團佔逾一半的權益,至於夥拍資策購入勵駿華庭的財團,為一家外資基金,並以豐泰地產投資的呼聲最高。

 資料顯示,資本策略過往也曾與其他發展商合作,於內地發展或投資地產項目,該集團於內地較為矚目的投資,包括該集團與泛海合作,於上海大虹橋發展的Queen's Gate英庭名墅,涉及分層及洋房戶,該個豪宅盤現時仍在開售中,買家不乏本港及當地客等。此外,資本策略去年底亦把與華置共同持有、位於上海新天地的甲廈新茂大廈,售予新加坡基金亞騰資產管理(ARA),市場預計作價逾30億元人民幣,表現頗為活躍。


如果497不供股,我提升評級
406 : Louis(1212)@2016-12-31 11:58:21

derek777393樓提及
現在睇黎股價跌得大過物業價,估佢都係回購推高再配,趁物業價低迷又再執死雞。再一次證明資產有價, 我喜歡163, 497和878這樣積極經營的公司!

資策七億奪中環中晶77%業權

2016-12-31地產

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1527789&target=2

(星島日報報道)近期商廈市場升溫,中環中晶商業大廈一批樓面,佔該廈業權約77%,跨境於北京拍賣,由資本策略以7億元奪得,長線或不排除將物業拆售。

 資本策略物業投資者部董事何樂輝表示,上址為擺花街46號中晶商業大廈地鋪,及樓上17層寫字樓,總樓面共36797方呎,由集團以7億元奪得,集團將持有作中線收租,長線亦不排除拆售。該廈大堂企理,門口可停車,屬於優質商廈。

 據了解,上址地鋪面積約2986方呎,1樓3211方呎,可作鋪位用途,並擁有大廣告位,單是地鋪及1樓,估計市值約2.5億元,其餘17層每層樓面1800方呎,寫字樓共約30600方呎,呎價約1.5萬元水平。項目在北京一家酒店拍賣,共有4名準買家競投,包括有內地客及港商,合共承價約8口,最後由資本策略奪得。

 該批物業共佔全幢大廈77%業權,資料顯示,原業主為廣東廣銀實業擁有,於1994年9月以3.88億元購入全幢,之後曾拆售2、3、13、15及18樓共5層,其餘單位今番才售出,中晶商業大廈樓高23層,於1994年落成。

 美聯商業營業董事羅仲英指出,寫字樓聚集補習社、美容等行業,目前呎租約35元,該批樓面是中環區內少有大批商廈樓面放售,加上物業位處蘇豪區,具重新打造潛力,該廈單位適宜做食肆,呎租可望提高至逾60元。

407 : GS(14)@2017-01-02 01:50:28

如果亂供股,壓低自己價值,就不是好公司
408 : Louis(1212)@2017-01-07 11:46:44

做得好![鼓鼓掌]
是次沽貨帳面獲利約十億二千餘萬元, 不包括持貨期間營業利潤。

資策17億沽銅鑼灣酒店及舊樓
2017-01-07港聞

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1531434&target=2


資本策略以約十七億元,沽出銅鑼灣J Plus Hotel及毗鄰的邊寧頓街十四號舊樓。

 (星島日報報道)大手交投氣氛活躍,資本策略剛以十七億元,沽出銅鑼灣伊榮街J Plus Hotel全幢精品酒店,以及毗鄰的邊寧頓街十四號全幢舊樓,新買家以資深投資者吳鎮科及相關人士的呼聲最高,預計購入後將部署作重建商廈,樓面呎價約二萬零九百三十八元。

 資本策略新近沽出的,為銅鑼灣伊榮街一至五號J Plus Hotel全幢酒店,以及毗鄰的邊寧頓街十四號全幢舊樓,上述兩大廈鄰近香港富豪酒店及利園二期,位處鬧市旺段,屬優質物業。

 據悉,資策本身未有於市場放售物業,但由於近期接獲財團以進取價洽商,且出價理想,涉資達十七億元,故物業最終落實易手。

 本報獲悉,新買家以資深投資者吳鎮科及相關人士呼聲最高,吳氏一向鍾情銅鑼灣一帶物業,現時亦於區內持有多座商廈。本報曾就今次的交易致電吳鎮科,惟於截稿前仍未能聯絡上;另本報亦曾就此致電資本策略執行董事黃宗光,惟他指不就有關交易作評論。

 據了解,新買家今次斥高價購入,主因乃看中物業的重建價值,皆因現時兩座大廈合共面積僅約四萬八千方呎,但若把兩座大廈合併重建,樓面可達八萬一千一百九十二方呎,且可享三面單邊,以十七億元成交價計算,每呎樓面約二萬零九百三十八元,屬合理水平。事實上,上述地盤早於一二年,已獲屋宇署批則,可重建成一幢樓高二十六層高的商廈。

 是次易手的酒店,樓高二十五層,設有五十四個房間;至於毗鄰的邊寧頓街十四號,面積約八百方呎,樓高只有四層,總面積約三千方呎,可謂「蚊型」舊樓,有市場人士指出,即使扣除舊樓部分,預計全幢酒店的成交價亦有十多億元,意味着平均每間房作價最少逾二千多萬元,乃本港歷來新高,較年前易手的尖沙嘴洲際酒店,平均每房間約一千五百萬元,還要高出很多。

 土地註冊處資料顯示,資本策略於一○年斥五億四千八百萬元,購入上述全幢酒店;及後於一一年以接近一億三千萬元,購入邊寧頓街十四號全幢,總成本約六億七千八百萬元,是次沽貨帳面獲利約十億二千餘萬元。

409 : GS(14)@2017-01-09 10:09:52

應資本策略地產有限公司(「本公司」)要求,本公司股份將自二零一七年一月九日
上午九時起於香港聯合交易所有限公司主板短暫停牌,以待本公司發出一份與須
予公佈的交易及內幕消息有關的公告。
410 : GS(14)@2017-01-10 12:45:57

SELL Hotel property
411 : Louis(1212)@2017-01-13 14:50:10

積極經營業務, 好或壞, 就讓時間告訴我們。
我主觀上希望它會慢慢上升。[笑]

資策「買殼」 10億購渣甸山屋地

2017年1月12日 10:27

http://ps.hket.com/content/1621800

超級豪宅買賣氣氛暢旺,消息指,資本策略剛以「買殼」形式購入渣甸山軒德蓀道一幅相連屋地,市場料作價約10億元,並從而擴大其在渣甸山的版圖。

兩相連屋地 佔地共逾2萬呎

豪宅屋地有價有市,據悉,位於渣甸山軒德蓀道11、12號的相連屋地,剛成功以公司股權轉讓形式易手,兩地盤分別佔地10,149及10,496平方呎,以地積比率0.6倍計算,可重建樓面約6,089平方呎及6,298平方呎。消息稱兩物業分別以約5億元易手,每呎樓面地價8.21萬及7.94萬元,買家為資本策略,料是次交易最多可省稅約3億元。

兩物業均由海外註冊公司持有,據悉原業主為同一人。值得一提的是,其中12號屋地曾經由美聯集團主席黃建業持有,及後於2005年轉售。

地段幽恬 名人紛擇居

渣甸山為港島貴重的洋房區之一,往返港島商業核心地段相當便利,且環境幽恬,甚受名人的追捧,例如華置(00127)大股東劉鑾雄,便稱得上是渣甸山的大地主,持有白建時道、高士美道多幅屋地;有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地(01224)主席張松橋,持有包華士道1號屋地,於2015年7月以約7.6億元購入,呎價逼近10萬元,至今仍是渣甸山地價的最高紀錄;至於去年6月份易手的高士美道6號,有指背後的買家為「賭王」千金何超瓊,可見區內業主均星光熠熠。

資策素來精於發展豪宅,近年相當積極收購豪宅貴重屋地及項目,資料顯示,集團所牽頭的財團,於2012年7月份斥14億元購入白建時道47至49號屋地,並將重建20伙大宅,預計明年以現樓形式推出,而是次購入的軒德蓀道屋地,亦可藉此擴大集團在區內的版圖。

踏入新一年豪宅市場已頻頻出現大額買賣,氣氛相當暢旺,如山頂普樂道1、3及5號以逾30億元易手,以成交價計算屬近兩年來豪宅市場最大宗成交,重慶富商安晉辰亦以逾6億元售出旗下南區赫蘭道12號大屋,適逢多宗大額成交出現,或有望吸引其他豪宅業主放售旗下物業測試市場氣氛。

412 : GS(14)@2017-01-14 08:00:37

希望不要供股
413 : Louis(1212)@2017-01-17 12:06:38

greatsoup410樓提及
希望不要供股


優秀! 靈敏的行動, 只是拆售短炒, 已可獲利三成!

資策中晶商廈今年翻新料拆售


http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20170117/00204_007.html

拆售潮料延至寫字樓市場,消息透露,資本策略地產(00497)早前以約7億元購入的中環擺花街乙級商廈中晶商業大廈一籃子商廈樓面,將斥資約2,000萬元翻新設施,並料發展商於今年內拆售該批單位。

消息人士指出,資本策略地產早前購入的中晶商業大廈21層樓面連地舖部分, 料於三月份完成交易,而目前該集團僅持有該廈約76.67%業權,料難以把餘下物業業權收購,估計持有物業將於今年內推出拆售。

該集團將斥資不超過2,000萬元作翻新該商廈,包括改善大廈大堂、走廊及洗手間等設施,每方呎翻新費用約400至500元。

資本策略地產董事及首席執行官何樂輝稱, 目前市場很少出現享有三成利潤的項目, 因稅項及佣金等支出已佔去逾一成, 料只有可拆售的物業才有此水位。
414 : GS(14)@2017-01-18 07:45:58

太精明
415 : Louis(1212)@2017-01-18 09:07:49

greatsoup412樓提及
太精明


沒什麼好奇怪的, 已經有了幾次前科!
416 : GS(14)@2017-01-18 22:37:43

Louis413樓提及
greatsoup412樓提及
太精明


沒什麼好奇怪的, 已經有了幾次前科!


你無限金錢就狙擊他吧
417 : GS(14)@2017-07-02 10:46:43

盈利降9成,至1.4億,重債
418 : Louis(1212)@2017-07-14 08:16:07

資本策略鍾楚義:港商舊思維難以搶地
2017-07-14地產

http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1631940&target=2

資本策略鍾楚義認為,舊思維難於搶地,麵粉貴過麵包成為趨勢。

 (星島日報報道)中資近年積極南下投地,港商投地不易,資本策略執行主席鍾楚義認為,身為發展商,若以舊思維,一定難於搶地,麵粉貴過麵包成為趨勢,集團策略與中資合作投地。還有,他薦政府幫助小業主,開放二手市場,皆因只有二手樓能夠流通,經濟才能有長足的發展。

 近年來內地財團頻頻來港購地,新高地價使市場嘩然,有人擔心變相推高樓價,亦有港發展商投地難。鍾楚義形容,作為發展商,若然按照過去心態出價,以固有的舊思維,一定難以在市場搶地。

 他表示,國內地產市場龐大,一家大發展商每年銷售額可以數千億,香港整體全年賣樓只有一千多億,國內一家大公司,可以超過香港整個市場總和,若果港發展商抱著日後有一成利潤的心態買地,一定投不到地,內地發展商的想法是「麵粉貴過麵包」,賺未來樓價上升,皆因內地發展處起步階段,樓價不斷上升,像小孩子一定會長大,令他們有高價投地的習慣。

 他表示,身為港商,他會與內地發展商合作,過往有合作過,只是投不到地,未來會循着這方向走。他說,身為拍擋,最重要大家有共識,大家同步地進取。


 日前美國聯儲局耶倫講話,市場一致視為加息步伐放慢,鍾楚義認為,現時利息屬低水平,樓價短期內仍難以大跌,不過二手樓卻淡靜非常,他建議政府微調辣招,例如減少二手單位買賣稅項,或者放寬按揭成數,把市場購買力搬至二手,以便激活二手市場,啟動換樓鏈。


 他解釋,港商賣樓賺錢,可能不在香港投資,轉而投資海外,造成資金外流,只有二手市場買賣,才能令貨幣不斷在港流通,才能激活香港經濟,令經濟將有長足發展。

 他說,妨且,發展商推新盤有提供優惠,二手小業主沒有能力提供優惠,市場一潭死水,小業主賣樓不容易,換樓客也不容易換樓。

 日前亞洲聯合基建出售屯門全幢住宅菁雋,予鋪王鄧成波,作價12億元。雖然集團屯門區有新盤,鍾楚義表示,暫時無意仿效全層出售,作為發展商,希望建立起自己的住宅品牌,所以無意以全幢形式出售現正申請預售的屯門仁政街新盤城.點。

 他指出,該項目位於區內市中心,而且是最受用家歡迎的細價樓,並非超級豪宅,因此去貨容易,不愁銷情,寧願自己賣;惟當然在商言商,他笑言:「若有人出價每方呎3萬元敲門,就沒有理由不賣!」

 鍾楚義續指,現時區內個別二手屋苑呎價高見1.4萬元,所以城.點將以高於二手價開盤,希望今季之內可獲批預售及趕及推售,項目示範單位將設於金鐘美國銀行中心,提供開放式的示範單位。

 屯門城.點樓花期長約26個月,單位總數共204伙,實用面積介乎200多方呎至近400方呎,戶型涵蓋開放式、一房及兩房單位,當中以一房單位為主打。而資本策略是於2014年8月以4.27億元投取相關地皮,當時折合樓面地價5300餘元。

419 : Louis(1212)@2017-07-14 08:35:17

我一向不買所謂的概念股, 不買高PB的所謂成長股! 大多數都是在騙錢!

我已經滿手資產淨值大折讓的香港地產股, 17, 28(代替271), 163, 216(代替160), 224, 497, 878, 898 等。

我喜歡傳統價值股, 我信住先, 食住花生睇戲。
仲行唱好樓價  兩年半再升15%

2017-07-14

http://paper.wenweipo.com/2017/07/14/FI1707140030.htm

■仲量聯行董事總經理曾煥平(左)認為,政府不調整措施方向,樓價下跌機會不大。香港文匯報記者周曉菁 攝

偏遠細單位 投資無價值

香港文匯報訊(記者 周曉菁)仲量聯行昨日發佈《香港住宅市場升勢報告》白皮書,董事總經理曾煥平於記者會上預計,未來30個月住宅樓價續升15%,並認為政府推出的「辣招」以及市場的新增供應,皆未能夠壓制樓價上揚。若政府再不調整冷卻樓市的方向,樓價下跌機會較小。

曾煥平解釋,樓價自2009年來已上升一倍,「政府一刀切的冷卻樓市措施並未能壓制樓價」,印花稅和調低借款率等措施增加買賣成本,令用家更難置業。「辣招」亦致使二手市場陷入僵局,買家傾向選擇發展商提供的高成數按揭和優惠,進入一手市場,令樓價攀升。

增流動性 籲鬆二手辣招

他建議,政府應該釋放二手市場約116萬伙的住宅供應,下調二手成交的雙倍印花稅,增強樓市的流動性,令市場正常運作。若政府不調整措施方向,樓價下跌機會不大。

對於可能出現的樓市泡沫風險,曾煥平則比較樂觀,認為今年本港經濟穩定,無需和1997年的樓市危機作比較。且現今的樓市氛圍與當時大不相同,買家以自用居多,美國加息也並無太大影響。

市場推出更多細單位,部分買家視其為投資選擇。曾煥平建議,若地理位置處在偏遠地區,幾乎就無投資價值。報告指出,今年建築中住宅單位平均面積600方呎,較2015年下降25%,但細單位供應量與家庭可負擔樓價存在落差。

此外,報告顯示,香港樓價與收入比率為17.3倍,仍為全球最難負擔的住宅市場,但目前供款及入息比率(DSR)或每月家庭收入與按揭供款僅47%,仍屬可負擔水平。估計現時約有127萬個月入超過2.8萬元的家庭,有能力於二手市場以儲蓄,及向銀行、非銀行金融機構及按揭證券公司,借貸樓價的七成至八成來置業。此數據下,該行料本港有一半家庭可於私人市場置業,但仍少於2006年錄得的70%。

支持延換樓客退稅期限

有立法會議員提出,換樓客申請退稅的期限由現時的6個月,延長至9個月或12個月。曾煥平回應,延長至12個月更加合適,但即便延長退稅期限,相信市場也不會湧現炒家,因為現階段的放租回報率不高,額外印花稅仍能起到打擊炒家的作用。

420 : Louis(1212)@2017-07-14 11:41:09

vanadium161412樓提及
一有動靜就會爆升O家喇, 上車趁早!

現時樓市、股市已升了很好,股份無論擁有酒店、商廈、住宅物業,以至土地儲備,很多大、中、小型酒店股或者地產股,其實市價都遠低於以現價重估之後的價值。可以說,很多隻股份都可以炒。例如一隻三線地產股、鍾楚義的資本策略(497),現價0.385元,市值只有38.6億元,市盈率2.9倍,派息率4.2厘,市賬率0.4倍。即是說以去年底資產值計算,有60%資產值折讓,旗下有多個地產發展物業項目,如果計埋今年物業價格的上升,折讓將會更深。


資本策略1年圖

不過,買股睇資產,第一要看大股東會否沽貨套現,像資本策略這些地股其實好一些,因為是做房地產開發,一攞到政府預售批准就可以賣。資本策略主席鍾楚義近期話,未來3年將會是集團賣樓高峰期,其中屯門仁政街項目正等待預售文件,料最快第3季推出,涉及204伙,單位面積約200至近400方呎。而明年將會以出售豪宅項目為主,包括渣甸山白建時道47至49號項目,涉及約 16伙,包括6款戶型,單位實用面積逾3,000方呎以上。而山頂山頂道8至12號項目,提供約17伙,單位實用面積逾2,000方呎起。明年年尾料推出白加道47號一幢洋房屋,地盤面積約7,000方呎。另外,他指出,上海及北京亦有項目正在銷售。


資本策略這些地產股勝在有樓會賣,而踏入賣樓高峰期,收入會大增,加上較肯派息,對小股東有啲吸引。不過買細股有它的風險,有少少炒作味,只宜細注,如分注不要向下買,要升才加注,向下就要止蝕。佢現價0.38元,買入可以定番0.342元作止蝕。

陸羽仁
421 : greatsoup38(830)@2017-07-15 00:47:06

鍾先生唔低價印股先啦
422 : greatsoup38(830)@2017-07-19 07:59:01

513買497灣仔地
423 : GS(14)@2017-09-13 12:21:29

公告
建議發行將由本公司擔保的美元高級永續資本證券
424 : GS(14)@2017-09-15 10:25:53

發行將由本公司擔保的200,000,000美元5.75%高級永續資本證券
茲提述本公司於二零一七年九月十三日就資本證券發行刊發的公告。
董事會欣然宣佈,於二零一七年九月十三日,本公司及ESL(本公司的全資附屬
公司)與星展銀行有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities
plc、UBS AG 香港分行、尚乘資產管理有限公司、招商證券(香港)有限公司、工
銀國際證券有限公司及泛海證券有限公司(各自為聯席牽頭經辦人)就資本證券
發行訂立認購協議。
425 : Louis(1212)@2017-10-24 14:53:13

兩個都是好股票
【價高者得】永泰地產(0369)(佔65%)及資本資略(0497)(佔35%)合組財團116億奪市建局嘉咸街商業地王 每方呎樓面地價約2.68萬元
https://www.mpfinance.com/fin/in ... 1254&issue=20171024
426 : GS(14)@2017-10-26 00:13:33

不覺得497郕
427 : GS(14)@2017-12-03 13:37:30

盈利增128%,至5,700萬,重債
428 : GS(14)@2018-01-16 09:53:37

423 buy 497 project
429 : Louis(1212)@2018-01-23 12:45:01

資策今年推四項目 中環些利街打頭陣
2018-01-23地產
http://std.stheadline.com/daily/ ... id=1736675&target=2


資策中環些利街2至4號商廈,意向呎價3萬元。

 (星島日報報道)資本策略執行主席鍾楚義建議,今年旗下將推售4個項目,中環些利街2至4號商廈打頭陣,每層2300方呎,全幢總樓面接近5萬方呎,意向呎價3萬元,每層涉資6000萬至7000萬元,現時,亦有準買家洽購全幢,集團意向20億元。

 資本策略與億京合作發展的九龍灣商廈項目,今年將取得售樓紙,項目由億京作賣樓策劃,預計於今年收到售樓紙時,將於第一季賣樓花,項目以分層形式推出,亦有機會以全幢形式售予單一買家,將於2019年入伙。他表示,東九龍是政府打造的新商廈區,現時已聚集國際級大機構。

 該集團年內推售豪宅,包括渣甸山白建時道47號項目,共有16個單位,還有山頂白加道47號獨立屋。

 資本策略近期將中環己連拿利3至6號住宅50%業權售予盈大,該集團將收取約20.02億元及分享該項目所有未來溢利50%。鍾楚義表示,該交易屬雙贏局面,若市況逆轉,集團已收回逾20億元,既鎖定利潤,可靈活尋找新投資項目。對於盈大來說,該幅地皮市值24億,現時平價取得,有緩衝位減低成本,雙方將以團隊模式合作發展,項目有99%機會打造豪宅。」
430 : GS(14)@2018-01-25 08:07:03

不要亂集資就得
431 : Louis(1212)@2018-02-23 16:38:03

慧悦财经:2.8亿变20亿 资本策略(0497.HK)改造商厦本小利大
https://xueqiu.com/5474981144/101893860

brian1207 今天 11:06
真是呀,早几年入了这股票时还时低位,现在后悔很早把它放了

阿him 今天 11:09
497的出手身影敏捷,做的都是大买卖,其老板应该是个厉害的资本家,这家公司前程不可估量.....

阿him 今天 11:10
我相信现在再买入也不迟

432 : GS(14)@2018-02-24 01:56:30

太難贏
433 : Louis(1212)@2018-03-07 14:48:55

497資本策略四毫七八企得到鬼咁穩, 沒平貨買!
434 : GS(14)@2018-03-08 01:14:53

這隻死老千不玩
435 : GS(14)@2018-03-26 04:29:32

買入企業廣場物業
436 : Louis(1212)@2018-04-20 00:01:42

【李華華搶先睇】「刁王」鍾楚義增持資策有玄機?

「超人」李嘉誠近周無懼走資,頻頻增持長實地產(1113),另一邊廂有「刁王」之稱嘅鍾楚義(圖),原來近日都密密增持旗下發展商資本策略(497),加加埋埋都近1億,唔通睇好公司全年業績好理想?

聯交所權益披露顯示,鍾楚義上個月27日起逐漸開始增持資策,總共14次,直至今個月18日都仲買緊,累計增持近1.86億股,以每股平均價0.52元計算,斥資差唔多9,672萬元。

話說鍾楚義呢一round增持額合共已經有1.86%,至總持倉49.86%,如果超過2%可能就向股東提全購,唔知今次佢咩葫蘆賣咩藥?定係旗下九肚山峰賣樓成績理想有關?可能要等下個月全年業績會嘅時候問鍾生。

437 : Louis(1212)@2018-04-24 15:27:13

豪宅商廈最賺錢!

慧悅財經:向北挺進資本策略(00497)進軍內地豪宅商廈市場

https://xueqiu.com/5474981144/105727815
438 : GS(14)@2018-04-25 02:25:50

呢間做介紹不正派
439 : jj1984(29252)@2018-04-26 11:50:20

人地做大刁關你DD小股民咩事.
440 : GS(14)@2018-04-28 09:58:58

殺晒他們囉
441 : Louis(1212)@2018-05-09 11:52:34

2018年5月9日 星期三

信置伙資策奪油塘站通風樓項目

【明報專訊】接獲6份標書的港鐵(0066)油塘港鐵站通風大樓住宅項目,由信置(0083)及資本策略(0497)合組之公司騰洋有限公司成功投得,其中資本策略是首次投得港鐵項目。

將引入環保智能家居設計

信置副主席黃永光表示,非常高興投得珍罕的用地,項目社區配套完善、發展蓬勃,極具潛力,為財團增添一幅上佳地皮。他又指,油塘站項目鄰近港鐵油塘站,周邊配套完善,位置優越。油塘站一站接通港島線鰂魚涌站及本港各商業區,項目盡享地利。項目計劃興建優質住宅項目,並引入環保建築特色及智能家居設計。

資策指,項目可享海景,及擁強勁交通網絡;加上毗鄰大型商場,絕對是市區內少有具發展潛力的供應。

市場料發展成本達50億

市場估計,連同逾15億元補地價在內,信置及資策以35億至37億元投得項目,即每方呎樓面地價達1.07萬至1.14萬元,估計連建築費,總發展成本約45億至50億元,預料興建中高檔次的住宅,發展商日後每方呎售價2萬元或以上。萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示,是次項目以合組財團中標,明顯可分散風險,出價亦可較高,預計未來出售官地、港鐵項目或市建局項目多合組財團參與。

測量師料日後呎售2萬

油塘港鐵站通風大樓位於油塘高超道及鯉魚門道交界,佔地約43,379方呎,住宅發展將建於通風樓之上,可建住宅樓面上限325,342方呎,預計可興建1 幢提供約500伙住宅,地盤建築物高度限制為主水平基準以上190米,預計2025年落成。早前消息稱,項目補地價金額為15.1499億元,折合每方呎樓面補地價4657元,發展商需出價競投,分紅比例固定為25%。另中標財團需負責拆卸現有政府抽水站、重建一條公共行人路及斜坡工程等。
442 : GS(14)@2018-05-09 21:57:34

超勁
443 : GS(14)@2018-07-02 11:03:10

盈利增430%,至7億,重債
444 : Louis(1212)@2018-07-20 19:17:39

資本策略(0497)Well done!

【規劃申請】資策赤柱瑪利諾宿舍申改住宅 擬建8伙豪宅

文章日期:2018年7月20日 15:32

https://www.mpfinance.com/fin/in ... 8683&issue=20180720

https://fs.mingpao.com/fin/20180 ... 6493a854fae0083.jpg

https://fs.mingpao.com/fin/20180 ... 4891caba1518139.png

https://fs.mingpao.com/fin/20180 ... 341253f45673c61.png

https://fs.mingpao.com/fin/20180 ... 0036bd40887f6c0.png

https://fs.mingpao.com/fin/20180 ... 394b0da6ccd5be4.png

資本策略(0497)2016年以7.8億元購入的一級歷史建築的赤柱村道44號的瑪利諾外方傳教會的神父宿舍,最新向城規會申請將該「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅(丙類)2」或「其他指定用途」註明「住宅發展並保存歷史建築物」地帶,擬建8個住宅單位,涉及地盤面積82,297方呎,住宅樓面佔61,723方呎。

城規會文件顯示,整個發展方案項目涉及3幢建築物,其中1幢為敞開式停車間連3層高建築物,當中已包括瑪利諾神父宿舍。而另外2幢建築物業,分別於神父宿舍東及西邊興建,東邊物業將提供5個2,723至5,899方呎的單位,而西邊則建1幢3層別墅,涉及19,451方呎。

別墅及住宅單位與宿舍主樓大堂高度一致,由宿舍主樓大堂可直達兩邊住宅部分,而物業外牆會有一定程度改建,建築組件會被有系統地拆卸,再重新塑造成大宅的分隔牆融入3層式宅門設計中。申請人指,瑪利諾神父宿舍為一級歷史建築,應加以保育,無意拆卸宿舍,並會設法保存舊建築。
445 : Louis(1212)@2018-07-31 12:43:49

財路:資策大把優質資產
https://hk.finance.appledaily.co ... e/20180731/20465148

https://static.appledaily.hk/ima ... /large/18759493.jpg
資本策略(497)連埋資產重估後PB得0.22倍,揸住物業,唔理係乜類型,大部份都喺市場出售,肥仔價值得到反映之餘,實實淨袋現金,更加穩陣,資策有得諗。

資策到今年3月尾NAV1.17元,現價0.435元,PB0.37倍,已經有唔錯折讓墊底,以集團上年度年報作準,資產重秤後NAV1.9元,PB得0.22倍,即係現價8折有售。

香港講土地供應,唔好話十劃有一撇,就連一點都未見,樓市繼續火辣辣,喺呢個前提下,資策揸住物業資產,有進一步升值潛力。

再講,資策家陣揸住嘅,包括位於渣甸山白建時道47號及49號,另山頂道8至12號項目,兩個都係位處頂級地段,有再增值空間。

資策2018年(3月底)合共銷售約為91.4億元物業項目,當中,未確認金額約39億元,又年報講,資策位於些利街2至4號項目進度理想,今年頭開始售,兼完成若干層辦公樓層預售。又集團同億京發展同信置(083)合作九龍灣偉業街項目,亦都進行預售,當中,可供出售樓層中40%,亦已經喺短期內預售。至於上邊兩個山頂頂級項目,資策計劃今年第三季同明年初推出。

睇到係,資策不論住宅或者商業項目,係透過出售,而增值部份得到實實淨反映,兼變現回籠。又隨住集團已預售待反映,或正預售中項目入賬,一樣支持到資策嚟緊日子,有靚仔成績單。
煲資策,當PB收窄到重估前0.37倍,都講緊要升68%到0.72元,呢個目標PB水位,安全到爆!

錢雋
446 : GS(14)@2018-08-01 06:48:59

入了一堆貨
447 : Louis(1212)@2018-08-13 12:21:52

2018年8月13日 星期一
香港地產

資策再插旗銅鑼灣 收信德街舊樓 累計5757萬購近三成業權 或打造新版yoo Residence

https://news.mingpao.com/pns/dai ... 00004/1534097054047

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... 9a201c6d98db949.jpg

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... f33d8dba0a485b1.jpg

【明報專訊】銅鑼灣是港島繁盛商業和購物地段,區內部分舊樓極具重建價值,成為財團覬覦目標。資本策略(0497)及德祥地產(0199)合作發展的精品式豪宅yoo Residence賣個滿堂紅後,發展商食髓知味,再度合作併購與yoo Residence僅一街之隔的信德街17及17A號,有關財團已斥資約5757萬元收購4伙住宅和1個舖位,佔該物業近三成業權;市場估計,發展商將來完成收購後,有機會打造為精品式住宅,但亦不排除建造商住項目。

明報記者

近年地價急升,中小型發展商較難補充土儲,因而改變策略,透過收購舊樓增加土儲。土地註冊處資料顯示,銅鑼灣信德街17至17A號地下A舖於7月初易手,商舖面積約1000方呎,由崇萬有限公司斥資3700萬元購入,折合呎價約3.7萬元,該公司董事包括資本策略執行董事及財務總監周厚文、執行董事及首席營運官簡士民、德祥地產主席張漢傑及其執行董事張志傑。

地舖收購呎價高見3.7萬

翻查資料,資策及德祥地產早於2011年9月開始併購樓齡估計逾50年的信德街17及17A號(現有住宅單位約16個及2個地舖),當時透過Export Chance Limited收購1樓A室、6樓B室,收購價分別419萬及438萬元,呎價約1.1萬元,當時yoo Residence尚未開售。及後於2013年,再透過CREATIVE CRESCENT LIMITED收購3樓A、B室,收購價分別666萬及534萬元,收購呎價1.24萬元,收購呎價已較前2年的1.1萬元高約13%。至上月,資策及德祥再度購入該物業的商舖,目前累積收購近三成業權。

7年前開始收購 現為「其他指定用途」

據政府資料顯示,上述信德街17及17A號現劃為「其他指定用途」,意味財團如欲作住宅發展,須向城規會申請,可能在有附帶條件或無附帶條件下獲准有關用途。據悉,發展商尚未收購至八成業權,因而暫未能透過強拍統一業權,故項目具體發展方向仍有待落實。

另銅鑼灣地主之一的金朝陽(0878),亦積極於區內進行併購。土地註冊處資料顯示,金朝陽自2015年2月起收購銅鑼灣禮頓道128至138號希雲大廈,3年多來積極收購,惟至今累購該廈業權不足八成,但金朝陽收購步伐未見放緩,於上月成功收購1伙住宅,為4樓M室,實用面積約475方呎,收購價530萬元,實呎1.11萬元。事實上,金朝陽2012年開售的銅鑼灣曦巒,銷情理想,料屬金朝陽再度插旗銅鑼灣的誘因。

業界:市區物業收購年期長 或遇阻力

普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典表示,市區物業收購年期長,相信是在收購時遇阻力,而收購時雖然要面對潛在風險,但風險與利潤掛鈎,風險越大、利潤或較高。張續稱,發展商在併購舊樓時需支付買家印花稅(BSD),發展商須於6年內完成項目才可申請退稅;換言之,收購年期多於6年,其稅款將轉嫁為成本,間接增加財團成本。

448 : Louis(1212)@2018-08-13 12:23:24

2018年8月13日 星期一
香港地產

資策今年住宅銷售 暫套逾3億

【明報專訊】資本策略(0497)在本港推售的住宅樓盤向來貴精不貴多,該集團部署稍後推出港島渣甸山白建時道全新豪宅之前,今年至今在港以銷售沙田麗坪路九肚山峰、以及屯門城‧點的餘貨為主,兩盤合共套現約3.2億元;其中九肚山峰今年暫時售出4幢洋房,成交價介乎7289萬至7689萬元、套現2.98億元,城‧點售出3伙餘貨(主要為早前撻大訂後的重推單位),套現近1900萬元。可留意的是,城‧點是近年資策本港賣樓的代表作,該盤去年夏天以折實平均實呎1.5萬元推出,首輪開售累積接獲逾2700張入票,以項目推出全盤204伙計、超額認購12倍,城‧點全部204伙目前已經清袋,套現總額估計近9億元。
449 : Louis(1212)@2018-08-13 12:25:43

2018年8月13日 星期一

積極增土儲 去年奪中環商業地王

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... 4fd79fc0d91abfd.jpg
資策旗下渣甸山白建時道項目(圖)提供16伙豪宅單位,預計今年稍後時間推售。(劉焌陶攝)

【明報專訊】近年在港積極吸納新土地儲備的資本策略(0497),於2012至2015年間,以獨資形式先後投得沙田九肚麗坪路、屯門仁政街、上水粉錦公路等住宅官地,但多屬規模相對較細的地皮;反觀近兩年,資策傾向以合組財團形式競投,如去年10月與永泰地產(0369)合作,以約116.2億元投得市建局中環卑利街、嘉咸街地盤C商業地王項目,以可建樓面面積43.35萬方呎計,中標價為每方呎樓面地價約2.68萬元,首度投得市建局項目。

近年合組財團投地 伙信置發展油塘通風樓

到今年5月伙拍信置(0083),聯手投得港鐵(0066)油塘通風樓物業發展項目,是資策首次投得港鐵項目;資料顯示,項目補地價金額為15.14億元,折合每方呎補地價4657元;項目住宅可建樓面上限為325,342方呎,預計可興建1幢提供約500伙的住宅。

20億售中環住宅地盤 續參與發展項目

資策增加土儲之際,亦雙管齊下,出售尚未發展的地盤,如今年1月以逾20億元出售手持的中環己連拿利3至6號住宅地盤,新買家為逾10年未有在港發展全新住宅的盈大地產(0432),以預計可建樓面面積10.2萬方呎,每方呎樓面價約2萬元,惟資策雖然將地盤售出,但依然會參與項目發展,亦會獲得項目所有未來溢利50%。

資策主席鍾楚義曾表示,集團打造的樓盤並非以大眾市場 (Mass Market)為主,每個項目多以低密度發展,所以推盤壓力較其他發展商細。
450 : Louis(1212)@2018-09-05 11:59:30

今日 11:27 港股直擊 香港財經
資本策略冀政府釋放土地作商業發展


資本策略(00497)主席鍾楚義於股東會後表示,中環商業用地供應不足,核心區域寫字樓空置率僅1%,情況較住宅更甚,希望政府釋放土地讓人作商業發展,把非上車盤的豪宅用地改作商業地皮。

資本策略與盈大地產(00432)合作重建中半山己連拿利3至6號住宅地盤,已申請興建1幢24層寫字樓(4層地庫),樓面逾14萬平方呎,鍾楚義稱,與盈大地產主席李澤楷有共識,初步改作商業用途,若未能通過申請,便有可能繼續作住宅發展。

鍾楚義認為,樓市交投量放緩,由於中美貿易戰及利息趨升,令市場情緒緊張,資金流向避風塘,但相信市場情況仍好,信心問題僅屬短暫,仍看好港島市區豪宅發展。港元利率上升業主供款負擔增加,但息口基礎低,加息影響程度有限,主要風險仍視乎貿易戰對本港經濟的影響程度。

資本策略1月收購元朗宏業東街麗新元朗中心,鍾楚義表示,工業樓相對仍便宜,收租回報率高,租用作貨倉及數據中心的需求很大。貨倉呎租可低至近10元,預計仍有10%升幅。

451 : Louis(1212)@2018-09-05 13:48:26

【股東會】資本策略:近期市場對樓市感擔憂!
    
資本策略鍾楚義:近日市場對樓市走勢感擔憂
  
資本策略(497)主席鍾楚義出席股東會後指出,「近日樓市慢咗,中美貿易戰、加息,市場有啲nervous,大家睇定啲,資金仲有,但投資者唔想郁住,如果解決到貿易戰,就冇大問題。」

鍾楚義指,即使本月香港加息,對供款能力亦沒有影響,原因是息率仍然低,影響有限。

鍾楚義看好電商、物流、數據中心發展,故此工業樓料仍有升幅,「最平8蚊至10蚊呎,未來1至2年仲可以升逾10%。」

在未來發展方向,資本策略未來對優質商業地、工業地發展有興趣,住宅地則會看地鐵上蓋及市區重建項目,惟過去多年已投入多個項目,「多2至3年發展。」屯門項目城•點出售後有90億元尚待入賬,故此目前現金充裕。

另外,鍾楚義指中環商業地嚴重不足,將盈大地產(432)共同重建中環己連拿利3至6號住宅項目,並入紙改成商業用途,若申請不成功則續做住宅。

內地發展方面,鍾楚義指現時主力發展上海、北京這些一線城市的優質項目。

記者:周家誠

452 : GS(14)@2018-09-05 23:34:24

我都睇好工業物業
453 : Louis(1212)@2018-09-26 16:52:27

資策中環曾昭灝大廈申強拍 估值5.6億

【明報專訊】現時地舖為逾百年歷史的茶樓蓮香樓的中環威靈頓街曾昭灝大廈,資本策略(0497)新近向土地審裁處申請強拍,料重建作商廈,意味百年老店將面臨搬遷。

蓮香樓租期至明年次季

該處文件顯示上述地盤面積4206方呎,資策持有98%業權,僅欠5樓E室住宅未能成功收購。地皮現規劃作商業用地,以最高地積比率15倍計,即可建樓面約63,090方呎,項目估值約5.64億元,以重建後樓面計,每方呎樓面地價約8935元。


資策早於2015年起開始對該廈進行收購,率先購入地下及1樓,即蓮香樓租用之商舖,及後於2017年大手斥資3.57億元購入2樓至7樓共37個單位,成交價由617萬至全層6413萬元不等。至於屬集體回憶的蓮香樓,早於1996年承租現址,租約期至2019年次季,過去蓮香樓曾對外表示,希望能原址續租,視乎業主資策的取向。

此外,寶聲集團向土地審裁處申請強拍九龍城獅子石道73及75號,該處文件顯示,上述地盤面積2812方呎,現為1樓高5層的商住物業,樓齡64年,寶聲持有80%業權,項目估值約1.52億元。

資料顯示,寶聲集團於2013年透過市建局中介服務,以2.42億元購入毗鄰獅子石道67至71號商住物業,發展商曾透露將合併重建,擬作商住發展,預計地盤面積約1萬方呎,以地積比率9倍計算,可建樓面面積約9萬方呎。

454 : Louis(1212)@2018-09-26 23:23:21

【核心商廈】永泰資策嘉咸街項目融資155億
文章日期:2018年9月26日 22:21
https://www.mpfinance.com/fin/in ... 4149&issue=20180926
永泰地產(0369)公布,就中環結志街╱嘉咸街地盤C項目,與資策(0497)合營之Southwater Hong Kong Limited,雙方原分別持有65%及35%股權,現資策以9.4億元額外購入15%股權,令雙方在該項目上所持的股權同為50%。而永泰及資策將負責按各自佔的股權比例相應承所需融資資金,經考慮實施發展項目的估計項目成本(包括建築成本)、預計產生之利息費用及支付市區重建局之款項後,估計所需融資資金合共約為155億元,以可建約43.35萬方呎計,即每方呎樓面成本達3.58萬元。
455 : GS(14)@2018-09-27 15:27:04

營企業
股東協議與Southwater(英屬維爾京群島)有關,而Southwater(英屬維爾京群島)為本集
團與資本策略集團就位於香港中環結志街╱嘉咸街之發展項目所成立之合營企業。
目前,永泰附屬公司(本公司之全資附屬公司)及資本策略附屬公司(資本策略之全資附屬
公司) 分別持有Southwater(英屬維爾京群島)65股及35股股份。資本策略已根據股東協議
條款就認購事項提交認購通知,按每股1.00美元認購Southwater(英屬維爾京群島)30股新股
份。於認購事項結束後,永泰附屬公司及資本策略附屬公司將分別擁有Southwater(英屬維
爾京群島)65股已發行股份,佔Southwater(英屬維爾京群島)之50%股權。作為Southwater
(英屬維爾京群島)股東,永泰附屬公司及資本策略附屬公司將負責按彼等各自所佔
Southwater(英屬維爾京群島)之股權比例相應承擔所需融資資金。
Southwater(香港)為Southwater(英屬維爾京群島)旗下全資附屬公司,為實施發展項目
之發展商。本公司亦已獲委任為牽頭成員負責監督發展項目之各方面事宜。預期發展項目
竣工後,將建有(其中包括)歸Southwater(香港)所有之發展商部分。
456 : GS(14)@2018-11-28 17:36:44

盈利增6倍,至3.5億,重債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269948

湯臣集團(0258)討論專區(關係:何鴻燊、中糧系、1003)

1 : GS(14)@2010-08-06 22:58:20

新聞專區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6253
2 : GS(14)@2010-08-28 14:44:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827903_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-31 23:02:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100831743_C.pdf
4 : Clark0713(1453)@2010-09-01 00:58:50

3樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100831/LTN20100831743_C.pdf


Seem quite bad?
5 : ntfei(3539)@2010-09-01 12:06:35

4樓提及
3樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100831/LTN20100831743_C.pdf


Seem quite bad?


收入多過去年, 下半年還有大額的收入入帳.
可惜不派中期息....
6 : GS(14)@2010-09-01 21:34:47

5樓提及
4樓提及
3樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100831/LTN20100831743_C.pdf


Seem quite bad?


收入多過去年, 下半年還有大額的收入入帳.
可惜不派中期息....


不是一向都唔派的嗎
7 : GS(14)@2010-09-14 23:09:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100912022_C.pdf
8 : GS(14)@2010-10-11 22:59:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101011761_C.pdf

增購項目至控股權益
9 : GS(14)@2010-10-29 22:34:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101029829_C.pdf
主體事項
根據《認購協議》,(i) Maxi Charm 同意認購標的股份,及 (ii) Bright Field 同意認購9,000 股新 MHK 股份,於交易完成後將分別佔 MHK 經上述認購擴大後之已發行股本之 70% 及 30%。

...
代價及付款
認購標的股份之代價為 210,000,000 港元,乃由訂約方參考 MHK 於二零一零年九月三十日之未經審核資產淨值約 316,010,000 港元後按公平原則磋商釐定,有關代價將於交易完成時以現金支付並將以本集團之內部資源撥付。
...
Maxi Charm(本公司之一家間接擁有的全資附屬公司)乃根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司,主要從事投資控股。
MHK 乃根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司,主要從事該土地之投資並將其發展為高檔住宅區,以及銷售及/或租賃已落成之物業,並為該土地之擁有人。
Bright Field 乃根據薩摩亞法律註冊成立之有限公司,主要從事投資控股。
10 : GS(14)@2010-11-04 00:04:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101103907_C.pdf
宣稱與川河集團有限公司有關之偽冒網站
11 : david395(4434)@2010-12-07 21:15:50

严重被低估的房地产股——川河集团(0281)

川河集团的主营业务包括两项:1、核心业务是房地产开发(主要在上海浦东新区,尤其是张江高科技园区内的住宅、写字楼及商业项目,公司及其下属公司开发的项目包括汤臣豪庭、汤臣豪园、传奇商业广场等)。2、辅助业务是证券投资,即利用公司充沛的现金进行策略性股权投资或短期证券投资,目前持有港股地产股—— 汤臣集团(代码:0258)12%股份,另外还持有若干港股上市公司的股份。
川河集团股份总数约26亿股,其两大股东背景不俗。大股东之一——张江高科作为浦东新区国资委间接控股上市公司,是张江科技园(国家级的高新技术园区,是浦东新区四个重点开发小区之一)的主要“地主”,行政资源丰富,在房地产开发和科技投资培育方面颇有建树,现持有公司约30%股份;大股东之二——汤臣集团(代码:0258)的实际控制人徐枫直接或间接持有公司约30%股份,徐枫及其掌舵的汤臣集团以在上海浦东开发豪宅等地产项目而著称,堪称中国第一豪宅的汤臣一品、汤臣高尔夫社区、汤臣湖庭、汤臣金融大厦、汤臣商务中心等著名项目均出自其手。

二、    股价低至账面净现金——呈现超级“安全边际”

2008年末,川河集团流动资产7.24亿港元(其中账面现金约6.8亿港元),流动负债和非流动负债合计1.3亿港元(没有任何付息债务),流动资产扣减所有负债后的账面净现金额为5.94亿港元,以26亿总股份计算,每股账面净现金约0.23港元,与目前的每股价格0.28港元相差无几!而更匪夷所思的是,该股在2009年3月份时,股价曾跌至0.15港元,远低于账面净现金数额。也需是市场已经意识到该股跌过了头,所以近期股价持续反弹至目前价位,但即使有所反弹,目前股价仍然、只是略高于每股账面净现金额。尤其是在当下,许多上市地产公司还因为现金短缺而揭不开锅的时候,该公司账面上还躺着这么多现金可供发展,也许是最“不差钱”的地产股了。
由于川河集团的股价基本相当于每股账面净现金,则无疑意味着每一股该公司股票所对应的非现金资产,如公司的储备土地、投资性物业、待售物业、股票证券等(下面一节还要详细说明,这些资产都是可以在未来为公司带来充沛现金流的“宝贝”!),都是免费赠送给投资者的。这种感觉真棒,就像我在节日期间花 1000元在商场买了一个礼品篮,篮子里不仅有名酒、香烟、巧克力和水果等各式礼品,而且居然还有一个800元(乃至1000元)的大红包!有了这个大红包,篮子里的礼品基本上等于商场送给我的,不要白不要啊!
投资大师本.格雷厄姆和彼得.林奇都认为,股价低至每股账面现金无疑为投资者提供了超级“安全边际”,对此我只能举双手赞同!

三、    拥有大量优质资产——“隐蔽资产型公司”典范

首先,按照川河集团2008年末账面净资产计算,公司每股净资产0.44港元,而现有股价远低于每股净资产,只相当于每股净资产的60%左右。
其次,特别注意的是,川河集团非现金资产的实际价值远远超过账面价值,都是很好的“宝贝”,未来可以为公司带来可观的收益。这些重要的“宝贝”如下:
1、    土地储备
首先,公司与张江高科(代码:600895)合营的上海张江微电子港有限公司(下称“微电子港公司”)在张江高科技园区拥有土地储备15万平方米,其规划为商品房和商业物业开发用地。由于该幅土地取得时间早,购地成本很低,在目前房地产价格回暖的大背景下,该等土地开发售出后,净利润率无疑很高。有兴趣的朋友可以查询张江高科和川河集团的年报好好测算一下。
其次,公司在澳门地拥有5255平米住宅发展用地(寸土寸金之地),账面价值仅为2856万港元,但2007年评估价值高达3.75亿港元!按照公司计划,这一幅土地主要考虑在价位合适时出售变现。
2、    投资物业
首先,川河集团的联营公司——微电子港公司目前有7栋可供出租的办公大楼,面积达88000平米,2008年出租率高达70%,每年至少可以为川河集团带来数千万元左右的租金收益。
其次,微电子港公司目前还拥有传奇商业广场16800平米商业物业,2008年出租率搞到67%,租户主要从事餐饮业。该物业每年也可以为公司带来不菲的租金收益。
3、    证券投资
川河集团持有约1.6亿股汤臣集团(代码:0258)股份,约占汤臣集团12%股权。公司该等股份作为一项长线投资,按照“可供出售投资”入账,并未将其公允价值变动计入当期损益,目前该等股份账面价值只有2.3亿港元,但是按照目前汤臣集团的股价2.5港元计算,该等股份的市场价值高达4亿港元,超出账面价值1.7亿港元。如果汤臣集团的股价继续上涨,则该等股份的市场价值自然也水涨船高。川河集团日后在汤臣集团股价高企时部分或全部抛售该等股份时,当期就会产生巨额盈利!
4、    开发中的地产项目
川河集团透过其联营公司——微电子港公司,目前正在开发的房地产项目是汤臣豪园三期。该项目分两阶段开发,第一阶段包括12栋洋房,2009年中期开始预售,预计2010年竣工,商品房总楼面面积为70000平米;第二阶段16栋洋房,预计2011年竣工,商品房总楼面面积为79000平米。
5、    可供出售物业
公司此前开发的地产项目汤臣豪庭和汤臣豪园二期尚有车位37000多平米(不少于1000个车位)可供租售,另外在澳门还有若干商铺和地库可供租售。相对于上述那些大“宝贝”来说,这些都算是小“宝贝”了。

实际上,上述有价值的资产并非什么“隐蔽资产”,只要细心研读一下公司年报的投资者都能发现这资产,但是证券市场就是这样,不是狂热,就是冷漠。聪明的投资者就应该在别人对某只有价值的股票冷漠的时候产生狂热,在别人对着这股票开始狂热的时候保持冷静直至抛售!

四、    20倍市盈率只是假像——动态市盈率实际很低

如果单以2008年业绩来计算,川河集团目前静态市盈率高达20倍,并不低,但是公司去年业绩大幅下滑只是偶发现象,主要原因是:1、2008年该公司开发的地产项目(汤臣豪园三期)正在建设阶段,而原先开发的商品房项目已经售罄,由于可供出售的物业很少,所以直接导致当年业绩较2007年度大幅下滑至 3400多万港元(2007年公司有商品房项目发售,税后净利润达2.3亿,每股净利润8.5港仙);2、2008年受全球金融危机影响,港股大跌,公司从事的港股证券投资业务也录得亏损1800万元。(需要注意的是,尽管受上述两方面不利因素影响,但由于公司直接或间接拥有大量可供租赁的投资性物业,因此每年仍可以稳定地分享利润约5000万港元。)
我认为,川河集团在地产股中规模较小,因此其经营业绩受房地产项目开发周期影响很大,平滑业绩能力有限。对这样的公司,紧盯着上年度的经营业绩对公司作价值评判没有太大意义,比较有参考意义的做法是看公司最近数年的历史平均业绩。经查,公司最近五年平均净利润1.2亿港元,按现有总股本26亿股计算,平均每股收益为0.05港元,对应目前股价,市盈率也只有5倍多,实际上仍远低于其它地产股。
另外,考虑到公司开发的汤臣豪园第三期项目本年度即开始预售,明年和后年将产生数亿元的收益,加之证券市场回暖导致公司待售证券投资公允价值升值等因素,公司未来2-3年的净利润预计将不逊于最近五年平均净利润1.2亿港元,公司动态市盈率将降至5倍以内。如果公司未来再适时抛售证券或物业产生额外盈利,则市盈率将进一步降低。

五、    业绩增长大有潜力——寄望管理层大有作为

川河集团规模虽小,但仍有独特的优势。首先,公司两大股东张江高科和汤臣集团可以优势互补,强强联合。其次,公司董事及管理层基本上是由两大股东核心管理层连袂担纲,以张江高科董事长刘小龙和汤臣集团董事长徐枫等人为首的管理层在产业投资和股权投资等方面均颇有建树,管理层质素很高。最后,公司财务稳健,现金充沛,有许多优质资产可以逐步释放出优异业绩,其利润增长点包括:1、新地产项目的开发;2、投资性物业租赁和出售收益;3、证券投资的增值和变现;4、未来还可能包括高科技产业的投资(毕竟张江科技园和微电子港产业区高科技公司云集)等。
总之,我认为以中长期心态观之,川河集团潜在优势很大,惟寄管理层开拓进取,大有作为!
12 : GS(14)@2010-12-07 21:17:25

如果是我,我寧願買258...258近來不停回購
13 : waisinglau(3738)@2010-12-07 21:46:04

258是眾多內房股最悶波幅最窄.還有1207添.大跌大升無份不知是好或壞!
14 : GS(14)@2010-12-07 22:04:42

1207我是極不看好...258也是陰升股,但未來折讓一定有
15 : ksw(1423)@2010-12-08 00:09:12

12樓提及
如果是我,我寧願買258...258近來不停回購


炒自家野?
16 : GS(14)@2010-12-08 20:52:57

15樓提及
12樓提及
如果是我,我寧願買258...258近來不停回購


炒自家野?


我覺得是前好多年D貨搞到太散...
17 : pcp7838(1616)@2010-12-10 09:26:13

當年標哥推介,我入左 281 , 放左係度都唔記得添.
18 : GS(14)@2010-12-10 11:09:25

17樓提及
當年標哥推介,我入左 281 , 放左係度都唔記得添.


有無贏?
19 : pcp7838(1616)@2010-12-10 12:12:03

18樓提及
17樓提及
當年標哥推介,我入左 281 , 放左係度都唔記得添.


有無贏?


我諗執少少,呢幾年都持續派息.應該只賺息無賺價.


但我同意湯兄係都買湯臣,其實我兩隻都有,但湯臣真係要同佢鬥長命,但我不見八蚊不罷休!!!!
20 : GS(14)@2010-12-10 12:28:26

我有時想買番,但是上次輸了一些,又無信心啦....
21 : GS(14)@2011-01-29 21:27:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110128669_C.pdf
258買office
22 : Louis(1212)@2011-01-31 23:31:28

21樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110128/LTN20110128669_C.pdf
258買office


上海甲級寫字樓每平方英尺9092港元
31/01/2011 09:43

湯臣(0258)斥3﹒16億購入上海環球金融中心72樓辦公室
 
《經濟通通訊社31日專訊》湯臣(00258)公布其全屬公司湯臣房地產於上周五(28日)與上海環球金融中心訂立買協議,擬以約2﹒67億元(人民幣.下同)(約3﹒16億港元)向其購入辦公室單位。
 
該物業為位上海巿浦東新區世紀大道100號「上海環球金融中心」,辦公室位於72樓,總建築面積約3222平方米。

 湯臣表示,購入該物業可取得座落在上海浦東金融區之主要地點的長期辦公空間,並可提升股東回報潛力。(kk)
23 : pcp7838(1616)@2011-02-01 01:19:06

不愧投資多年,繼續支持!
24 : GS(14)@2011-02-01 20:58:40

加油加油
25 : GS(14)@2011-03-08 22:02:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110308192_C.pdf
281盈喜
26 : pcp7838(1616)@2011-03-09 09:29:24

有望收成.
27 : GS(14)@2011-03-19 17:00:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110315824_C.pdf
258盈警
28 : pcp7838(1616)@2011-03-25 23:15:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110325804_C.pdf

又係唔係好盈喜啫,仲要派息減.失望.
29 : GS(14)@2011-03-26 15:23:28

28樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110325/LTN20110325804_C.pdf

又係唔係好盈喜啫,仲要派息減.失望.


炒股仲要輸錢,聯營公司又唔係真是分錢
30 : pcp7838(1616)@2011-04-02 14:20:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201103311062_C.pdf
258 業績

真奇怪

281 盈喜但唔係真係盈喜
258 盈警,但對我黎講,今年現金流同業績相當好.

R頭.
31 : GS(14)@2011-04-02 14:32:00

30樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110331/LTN201103311062_C.pdf
258 業績

真奇怪

281 盈喜但唔係真係盈喜
258 盈警,但對我黎講,今年現金流同業績相當好.

R頭.

香港的盈喜盈警都好隨意,所以就有這些情況發生。今年實質盈利有5億,上年實際可能是蝕16億,所以應該是盈喜吧。

業績其實是預售款釋放出來的,今年預售沒這樣強了,所以業績下年會差一點吧。

公司不計應付稅項,實際上是淨現金水平。

但是今次多投資計劃,天津、澳門都有,又買了個office,花了好多錢,未來又有盈利斷層,但是以它的槓桿來講,實在可以派得勁一些。
32 : GS(14)@2011-05-15 17:09:20

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&
他媽的湯臣買埋那些老千股,是咪痴線?
33 : wilyty(1376)@2011-05-15 18:07:57

从前短炒老千都有時執少少, 反而係呢隻價值頭豬就smiley
34 : GS(14)@2011-05-15 18:10:13

33樓提及
从前短炒老千都有時執少少, 反而係呢隻價值頭豬就smiley


我都無功而還
35 : wilyty(1376)@2011-05-15 18:12:41

輸左少少啫, 不過信心受打擊, 加條氣吾順.
36 : GS(14)@2011-05-15 18:35:51

35樓提及
輸左少少啫, 不過信心受打擊, 加條氣吾順.


我條氣都唔順,點解佢地可以咁玩的
37 : pcp7838(1616)@2011-05-15 21:15:22

真的他媽的!但我一定同佢鬥長命!!!
38 : GS(14)@2011-06-04 12:55:11

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15309742
▲湯臣集團( 258)副主席湯子嘉(圖)表示,旗下上海湯臣一品現時出租及出售率為 70%,最新一個成交為每平方米 1.4萬元人民幣,由於之前出售的未算最佳樓層,故預期餘下樓層售價會輕微上調。集團董事湯珈鋮表示,集團投資於麗新國際( 191)的金額僅數千萬元,相對湯臣的數百億元資產僅屬小數目。
39 : pcp7838(1616)@2011-06-05 13:58:01

記得當年看報道話呢個鑽石王老五係自閉的,所以佢真係俾人”曲高和寡”的感覺,亦係湯臣最大不明朗因素.
40 : GS(14)@2011-06-05 14:06:39

39樓提及
記得當年看報道話呢個鑽石王老五係自閉的,所以佢真係俾人”曲高和寡”的感覺,亦係湯臣最大不明朗因素.


我都覺得他真是唔理野,連這些股票都會買,我就唔睇好
41 : GS(14)@2011-06-26 11:06:04

http://space.wolun.com.cn/2589/blog/30603.html

還有一個案例是港股。
0191.hk
還是基於對公司的了解。
0191.hk的楊錦海
2010年8月過檔到028.hk的湯臣。
然後2010年9月看到0258.hk增持0191.hk到5%

如果你真的了解0258.hk和0191.hk和楊錦海。這裡的錢很容易賺。標的是191.hk
理由更簡單。董秘過檔258.hk。然後258增持191之間應有關聯。
就我的判斷是見面禮。要知道湯家小兒子是傳說中的小股神。應該也是一個證券市場玩家。
假設沒有特別的理由應該比較難增持191.hk。
反過來說假設191.hk真的有什麼問題。那麼楊錦海過檔到258後。應該建議拋售才對。現在看應該是建議增持。
那麼這個建議如果過的話。楊錦海在258.hk的日子會好過嗎?沒有十足把握應該比較難送見面禮。

話說為何楊錦海過檔呢?裡面故事可以說一大串。
早年湯子嘉是跑美國去的。裡面傳說很多。無法考證。
湯子同是炒股沒心思管事業。
湯臣一品是舅舅在操盤所以搞出現要300萬本票才能看盤等一系列事情。徹底把自己鼎在槓頭上。
看銷售搞不定,而且湯子嘉也牛B,一年還是一年半減肥100斤。這是何等毅力!
於是就讓湯子嘉操盤湯臣一品。也不知道是個人努力還是運氣好反正一品開始動銷。這一系列動作奠定了湯子嘉在公司和行業中的地位。那麼最近半年也頻頻出現在媒體的聚焦之下。
所以也才有了12月的上位副董事長。有意思的是這和早前楊錦海過檔應該還有內在聯繫。害怕國內那麼大盤子。湯子嘉一個人搞不定。那麼配個業內資深做助手幫助把關。

更有意思的是媒體聚光燈下。湯子嘉說的最多的一句是我是長子有義務管理好公司。言外之意太過明顯。

當然現在他們三人還是算分工明確。湯子嘉負責國內包括上海的銷售和天津的新盤。子同負責炒股。這人也是厲害好像08年都在炒股上有收益。年報中顯示的!徐楓是統管總的局面。也就是減少參與日常事務。

由此看來楊錦海的信息更多的是給湯子同。所以更不可能錯。假設利用這些公開信息接入0191.hk那麼半年40%輕而易舉。258.hk增持的價格應該在0.6-0.7現在股價1.2左右
所以賺錢在這些時刻很容易。但是了解前後跟踪公司。耐心等待是困難的。

回到那句哈。賺錢是容易的可是等待是困難的。
42 : takeout(1486)@2011-06-26 20:41:11

我写的。汤兄觉得我的判断如何?
43 : GS(14)@2011-06-26 21:15:56

推論看來可行
44 : GS(14)@2011-07-30 15:35:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110729600_C.pdf
買了辦公室
45 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-19 18:01:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819325_C.pdf
258盈警
46 : Clark0713(1453)@2011-08-28 19:52:48

#281 截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績公告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110826847_C.pdf

not very bad, its investment income......
47 : GS(14)@2011-08-28 20:17:43

聯營利益減少...
48 : GS(14)@2011-09-01 08:08:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110831746_C.pdf
258中期
49 : okyl168(2957)@2011-09-02 05:16:16

無端端走去炒股又半年輸咁多,係咪自己輸咗,park入呀公度。smiley
50 : GS(14)@2011-09-03 08:25:47

49樓提及
無端端走去炒股又半年輸咁多,係咪自己輸咗,park入呀公度。smiley


買1003都知佢白痴,要買就買晒成隻殼啦,仲要供股

佢選股的眼光都無Louis咁好,個阿媽仲要面幫個仔,話佢炒股叻,笑多幾錢重,可以話佢無腦仲可以講甚麼? 如果佢有睇我地網站,都知那些股不應買,現在搞到自己都變成唔值得買,又何謂。

你咁鍾意炒股,可以,變成私人公司啦,如果唔是私人公司,就要聽小股東話,連這些基本東西都唔識,亂咁用股東錢的話,算甚麼,點解唔罵得?

近排仲要搞電影,是咪幫個仔識女朋友,這些是否公器私用? 呢D生意應該用自己錢,間公司是地產公司,識唔識,唔識駛唔駛我教你?
51 : GS(14)@2011-09-03 08:26:37

講番間公司,公司扣除全部重估及炒股蝕錢外,淨蝕幾千萬,有少量負債
52 : okyl168(2957)@2011-09-05 23:40:21

其實公司有閑錢應該派息或回購,真係不務正業。
53 : GS(14)@2011-09-06 07:27:28

就應該是咁,你個仔喜歡炒股票就應該多派息給他炒、用來拍戲啦,用來買老千股輸了,又亂拍戲,真是抵打,低級錯誤
54 : GS(14)@2011-09-06 07:27:46

呢間是上市公司,不是私人公司,班人用下腦好唔好
55 : GS(14)@2011-09-22 07:35:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110921266_C.pdf
281 換主席
56 : GS(14)@2012-02-25 16:38:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120224281_C.pdf
281盈利警告

買D咁股當然輸啦
57 : GS(14)@2012-03-13 22:00:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120313357_C.pdf
盈警
58 : 承天(1379)@2012-03-18 13:01:31

原來呢隻跌到甘喔 冇留意到TIM 湯臣一品湯兄曾經買過的
59 : greatsoup38(830)@2012-03-18 13:07:17

58樓提及
原來呢隻跌到甘喔 冇留意到TIM 湯臣一品湯兄曾經買過的


後尾輸了15%打靶,睇到他玩電影、買1003無晒信心啦
60 : 承天(1379)@2012-03-18 13:09:54

59樓提及
58樓提及
原來呢隻跌到甘喔 冇留意到TIM 湯臣一品湯兄曾經買過的


後尾輸了15%打靶,睇到他玩電影、買1003無晒信心啦

湯兄選股進步好快呢兩個月簡直係睇通睇透佩服smiley請問湯兄如果內房你偏愛邊隻?3900?
61 : greatsoup38(830)@2012-03-18 13:14:19

60樓提及
59樓提及
58樓提及
原來呢隻跌到甘喔 冇留意到TIM 湯臣一品湯兄曾經買過的


後尾輸了15%打靶,睇到他玩電影、買1003無晒信心啦

湯兄選股進步好快呢兩個月簡直係睇通睇透佩服smiley請問湯兄如果內房你偶愛邊隻?3900?


我其實覺得1098最好,有守有攻
62 : greatsoup38(830)@2012-03-18 13:14:45

只不過他太保守,又無背境,做大好難,但是穩贏都得的
63 : GS(14)@2012-03-24 18:20:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120322935_C.pdf
281
實肉盈利稍增,靠聯營公司,現金減少。
64 : greatsoup38(830)@2012-04-01 01:14:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203307343_C.pdf
稅前跌61%,至7.8億,稅後得番億半,債開始重
65 : greatsoup38(830)@2012-05-22 22:11:10

http://www.hket.com/eti/article/ ... E%E5%BB%A3%E6%A8%99,A
258 當然無成交啦, 老太婆控制股價 又亂私用公司錢, 邊有大行大戶睇得起呢D咁既管理層行為? 好老實講, 如果大行大戶睇唔起, 都無前途, 將來公司如果真係出現資金問題, 就唔洗指意有人幫忙, 建立太多仇家, 是令公司走向自殺境地, 聽不聽隨便, 但很可惜258公司就是這樣不進則退, 甚至完了。有錢佬買了豪宅之後咪又係背後笑呢家人, 懂得覺的人是上等人

  
morgan
2012/05/21 17:10  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
hoiyi 兄 ,你好! 推介258 等於叫你買 298,1123... 。這種無成交的股票,點炒?如果,有能力令股價變動的投資者想在市場買三五千萬,點買?除非大股東批股比人炒,給料的人又有內幕消息那就當別論,否則糖水滾糖魚,浪費投資機會浪費精神了。如果有人推介買 六合彩 1,2,3,4,5,6,幸運號碼是(7) ;開出的機會也是有的, 但中的機會就等於清標標個腦一樣的細!
66 : greatsoup38(830)@2012-05-22 22:12:59

http://www.hket.com/eti/article/ ... E%E5%BB%A3%E6%A8%99,A
hoiyi
2012/05/18 01:23  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
如果開口講中,最怕係朋友受唔住刺激,做儍事,我都知佢後侮買左258同281,點算,真係幫唔到佢.
  
hoiyi
2012/05/17 23:38  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
想請問作者,這期大部份細價股都跌2成以上,湯臣最近未跌過(冇成交),今日川河都跌4%,睇怕都要跟跌,如果冇承接,分分鐘0.8買到都唔出奇.

hoiyi
2012/05/17 16:52  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
258重有幾多現金,唔肯賣樓,冇收入,全支出,現金可用幾耐,想更了解258同281.
  
hoiyi
2012/05/17 16:27  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
想問作者湯臣管理層心思,佢覺得值咁多,所以唔賣,再唔賣未來業績咪次次盈警,咁0.8毫都要考慮,作者可否加以詳談,謝謝!
  
hoiyi
2012/05/17 16:08  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
隻258全中冇成交,牆紙股,唉!每日排0.8毫,睇下幾時有跳樓貨都好.
  
WS Chu
2012/05/17 15:10  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
有時股價升跌可以與盈利無關,盈利預測是最好炒作借口, 小股民只能信: 1 是大股東有良心泒錢. 2 大鱷炒股價落, 散戶低位買貨後又幫手炒上去.
  
hoiyi
2012/05/17 15:04  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
今日有空,多時間留言,258大半日都冇成交,買左想放都難,牆紙股票我都好多.
  
hoiyi
2012/05/17 14:53  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
湯臣,川河,慮到我晚晚訓唔著,你睇而家股價1.66重咁貴,1蚊湯臣我都會考慮下買,川河絕對唔會再買,大陸天價樓,完全冇市場,真係咁多富豪,258,怕怕,等待1蚊先考慮買啲啲,當牆紙都好.

hoiyi
2012/05/17 13:06  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
太過份,人家如何打扮,髮形如何,請尊重人家.
  
hoiyi
2012/05/17 12:46  讚好  讚好:0  I  我要讚好!
作者會否出席湯臣股東會,持有佢都想死,賺錢冇息派,失望,可否比些意見,
67 : GS(14)@2012-07-13 00:25:03

http://big5.xinhuanet.com/gate/b ... /11/c_123397349.htm
上海是房地產一線城市, 這裏究竟有多少閒置土地?這些閒置土地將會面臨哪些命運?為了獲得全面的數據,記者曾聯係上海市規劃和土地管理局,但截至發稿時仍沒有得到正面的回應。而就在這幾天,一則土地置換公告引發了更多的土地閒置爭議。

 在上海浦東新區花木路與羅山路交界處,湯臣湖庭花園別墅群邊上,記者找到了一塊長條型的空地,除了茂密的野草,還堆放著一些建築垃圾,高高的圍墻有些斑駁,周圍十分冷清,幾乎看不到過往行人和車輛,幾位綠化工人說已經在這裏種草坪兩年多了,那塊地一直空著。

 綠化工人:(你們在這種草坪多久了)2年多了。(那塊地是賣給湯臣集團的嗎)賣掉了,賣掉了。(什麼時候賣的呀)我也不知道。

 為了了解這塊地的主人以及到底閒置多久,記者又來到周邊的房產中介了解情況。

 上海某房產中介:那塊地是湯臣三期的。

 記者:到現在閒置了多少年了?

 上海某房產中介:應該有五年了。

 上海某房產中介:絕對有十年了,因為湯臣是2003年,他們(湯臣)高爾夫是2000年,那邊小區都比較老,那邊差不多5萬塊錢起步,5-8萬之間吧。(一套房)總價在3000萬左右。

 記者從湯臣集團官網上查詢到,1994年,上海湯臣浦東房地產開發有限公司拿下了原上海市環衛站的部分用地,但遲遲未開工。公司稱動拆遷工作始終未能完成。後來公司又把這塊地與位置非常相似的另一塊地等價置換,從而繼續囤地。不少業內人士也認為,18年未開工確實匪夷所思。目前湯臣湖庭花園的獨棟別墅售價已經達到了10萬元/平方米。如果湯臣閒置地塊開發並銷售,其獨棟別墅的售價將肯定高于10萬元/平方米,這一地塊在經歷了漫長等待之後,價格早已上漲數倍。

  來源: CCTV《經濟信息聯播》

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-07-11/666343.html

湯臣集團聲明截圖

網易財經7月11日訊 央視昨晚報導稱,1994年,上海湯臣浦東房地產開發有限公司拿下原上海市環衛站的部分用地,但遲遲未開工。公司稱動拆遷工作始終未能完成。後來公司又把這塊地與位置非常相似的另一塊地等價置換,從而繼續囤地。不少業內人士也認為,18年未開工確實匪夷所思。

針對今日央視報導的湯臣集團囤地18年,湯臣集團今日發表聲明回應,之所以遲遲未開發,是因為動拆遷工作未能完成,未達成補償協議,故未能交地。湯臣公司預計要到今年年底拿到該土地,規劃設計、政府審批報建最少需要半年時間,暫定在2012年第三季度開工。

以下為聲明全文:

          關於浦東A1-10-2地塊(原市環衛站用地)

            因動遷未完成調整用地的情況說明

針對上海湯臣浦東房地產開發有限公司受媒體關注的土地,由於批租方基於以下原因尚未交地,因此無法開發,權責歸屬不在我司:

1994年,我司與土控公司簽署《土地使用轉讓合同》時,由於土控公司轉讓地塊中的A1-10-2地塊原為市環衛站的部分用地,動遷談判時間長達10年,未達成補償協議。2005年前後,市環衛站用地被上海市土地儲備中心整體收購,土控公司動拆遷工作未能完成,故未能交地。

2007年,新區政府結合三八河河道改道工程,對該區域規劃進行了統一調整,為合理利用土地資源,土控公司將A1-10-2地塊調整為A1-10-1地塊。該土地屬土控公司成片受讓土地的大產證內,需要向政府有關部門申請辦理該地塊產權過戶,我司預計要到今年年底拿到該土地,規劃設計、政府審批報建最少需要半年時間,因此暫定在2012年第三季度開工。

特此說明。
68 : GS(14)@2012-08-07 17:37:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120807315_C.pdf
281 仲是死性不改,D 公告仲是無得copy ,可以做少D方便人做野好唔好,呢張都是要公開的啦,點解要搞成咁先,港交所提下佢地啦

間公司盈喜
69 : GS(14)@2012-08-18 12:51:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120817418_C.pdf
258盈警

仲是死性不改lock文件,大家睇的野點解要搞到奇奇怪怪咁呢,lock 又少樣野做,何樂而不為呢?
70 : GS(14)@2012-08-25 14:43:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120824822_C.pdf
281

盈利暴增275%,至3,000萬,5.6億現金

死性不改,做少個步驟唔lock唔好?
71 : GS(14)@2012-09-01 00:46:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831938_C.pdf
281仲是死性不改,我唔明點解仲要lock 份文件,又唔是乜神祕野唔畀睇...

蝕多8倍,至1.2億,債一般
72 : qt(2571)@2013-02-06 22:16:51

又一隻乂街... $#(*&

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130206717_C.pdf
正 面 盈 利 預 告

本公司董事局(「董事局」) 謹此知會本公司股東(「股東」) 及有意投
資者, 預期本集團截至二零一二年十二月三十一日止年度之除稅後綜
合溢利將較二零一一年同期錄得大幅度增長。

預期本集團在回顧年度內之溢利上升, 乃主要由於本集團預計應佔一
家聯營公司之溢利大幅增長。該聯營公司旗下一項位於上海之住宅發
展項目在二零一二年落成交付, 故在二零一二年度全年業績中可確認
該項目銷售所得款項。此外, 因香港股市轉好, 本集團預期所持有之
待售投資在二零一二年度錄得淨收益, 此乃主要由於在該年度內變現
該等待售證券產生收益, 以及該等證券投資在二零一二年度結束日之
公平值變動而產生未變現收益所致。73 : greatsoup38(830)@2013-02-06 23:29:30

281 其實我以後唔買
74 : Clark0713(1453)@2013-02-06 23:43:31

73樓提及
281 其實我以後唔買
#258 also........smiley
75 : greatsoup38(830)@2013-02-06 23:50:43

74樓提及
73樓提及
281 其實我以後唔買
#258 also........smiley


兩母子不如私有化左他啦
76 : qt(2571)@2013-02-07 20:45:21

慌死無人知?! 死乂雞, 又係無得copy

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130207275_C.pdf正 面 盈 利 預 告

預期本集團在回顧年度內之溢利上升, 乃主要由於本集團預計應佔一
家聯營公司之溢利大幅增長。該聯營公司旗下一項位於上海之住宅發
展項目在二零一二年落成交付, 故在二零一二年度全年業績中可確認
該項目銷售所得款項。此外, 因香港股市轉好, 本集團預期所持有之
待售投資在二零一二年度錄得淨收益, 此乃主要由於在該年度內變現
該等待售證券產生收益, 以及該等證券投資在二零一二年度結束日之
公平值變動而產生未變現收益所致。
77 : greatsoup38(830)@2013-02-07 22:29:40

我真是超憎呢間公司,死性不改,成日都要log住他,log住他仲乜,都是要公開的啦
78 : cknn(6622)@2013-02-08 00:26:57

因為俾界王玩得佢唔開心..哈哈...
79 : qt(2571)@2013-03-14 19:04:19

258

盈利警告
80 : greatsoup38(830)@2013-03-24 16:07:55

281
盈利增47%,至2.37億,4.9億現金,靠微電子
81 : qt(2571)@2013-03-29 23:17:22

258

全年業績
82 : greatsoup38(830)@2013-03-31 01:45:26

轉盈為虧,蝕1.5億,重債
83 : ideal(34344)@2013-05-08 23:46:36

http://news.cnyes.com/Content/20 ... JI.shtml?c=hk_stock
湯臣(00258-HK)明年澳門「主教山壹號」入伙,兩三周內定價
84 : GS(14)@2013-05-08 23:56:30

http://hk.finance.yahoo.com/news ... 9%9F-080500835.html
湯臣(00258.HK)公布,旗下澳門豪宅項目正式命名為「湯臣主教山壹號」,項目共四座低密度豪宅,提供63伙,面積介乎1740-5462平方呎,預計明年9月入伙,委任澳門仲量聯行為首席代理。

仲量聯行董事及住宅部主管黃智威於記者會上表示,未來1-2星期將安排VIP到位於澳門的示範單位參觀,暫未有訂價,將視乎參觀反應,2-3星期內訂價。

意向價或參考同區新盤,惟該區成交不多,別墅呎價約3萬元。他又指,由於項目只有63伙,將惜售,沒有售罄預算時間表。銷售對象以澳門買家為主,亦會向香港、內地及台灣推售,而該盤不需獲取售樓書。(qu/t)


阿思達克財經新聞
85 : toby709(40337)@2013-07-26 23:10:40

我仲有貨未放, 睇埋佢呢鑊搞成點
86 : greatsoup38(830)@2013-07-27 11:19:20

又盈喜又盈警,玩晒
87 : Clark0713(1453)@2013-07-27 12:12:07

#258

正面盈利預告
88 : Clark0713(1453)@2013-07-27 12:12:35

#281

盈利警告
89 : toby709(40337)@2013-07-27 14:02:01

兩間野玩來玩去
90 : GS(14)@2013-08-25 18:27:26

281

盈利增50%,至4,600萬,5.6億現金
91 : GS(14)@2013-09-02 00:29:13

258

虧損降34%,至8,600萬,重債
92 : GS(14)@2014-03-05 18:13:34

258 盈喜
93 : pcp7838(1616)@2014-03-07 19:35:53

換主席,新主席為前任上海電氣高管.後在姐妹公司張江做過.
94 : greatsoup38(830)@2014-03-23 17:32:24

281

盈利增2%,至2.4億,5.7億現金
95 : GS(14)@2014-04-10 19:05:48

0258

維持虧2.3億,重債
96 : greatsoup38(830)@2014-04-27 01:06:24

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140426/news/ec_ece1.htm
【明報專訊】被稱為中國第一豪宅的湯臣集團(0258)旗下湯臣一品,前日成交一套總價高達2.28億元(人民幣‧下同,約合2.8億港元)豪宅,每平米均價超過23萬元,成上海樓市除別墅外成交單價及總價最高的豪宅。不過據內地媒體報導,該售價真實性受到業內人士質疑。內地樓市跌風未止,昨傳出上海浦東一高端樓盤七二折跳水賣樓。

內媒:業界質疑交易真實性

據上海《第一財經日報》報導,新成交的最貴豪宅為湯臣一品A棟的頂層複式單元,面積986.45平方米。成交信息由上海房管局交易網站披露。但有行業研究人士向《第一財經日報》表示,湯臣一品去年成交單價平均在每平方米15萬至16萬,此次價格突然茘高,不排除開發商是出於特殊目的安排了此次交易。

本報記者翻查資料發現,湯臣一品早在2005年已第一次開盤,總共610套住宅至今僅售出140套。2007年,湯臣一品曾遭上海市房管局調查其涉嫌虛假交易,自我炒作,並被勒令整改。

金大元御瓏公館傳七二折出售

另外,《第一財經日報》昨傳上海浦東新區的金大元御瓏公館,因銷售慘淡,將在本週末七二折出貨,即把原價每平方米5萬元,降至3.6萬元,成降價潮從二線城市蔓延至一線城市危險信號。
《 上一頁
97 : toby709(40337)@2014-04-27 11:07:47

呢間野正式威威食雞
98 : Louis(1212)@2014-07-12 23:24:40

[地產股]真.價值投資-惠記(610)&川河(281) @ 2014-07-04 03:12:03
味皇
http://realblog.zkiz.com/lgaim/104719
......
.......

最近筆者特別留意味皇兄的川河,呢隻現金股,有個咁好既媽媽(湯臣,徐楓)照顧,所有好野都放在個親生仔管既川河公司。唯一缺點是成交小,筆者隻1222經驗是只要持有者唔怕成交小仍死抱,應該是頗為安全。
http://parisvalueinvesting.blogspot.hk/2014/07/11.html

張貼者: 巴黎 於 下午9:49
99 : greatsoup38(830)@2014-07-13 00:08:46

匿名2014年7月10日 上午9:27

這間還算可以,因為派息穩定,現價息率也不錯,我覺得這類型市值與淨現金(包括上市公司股權)資產折讓大的公司,因為資產沒打算出售,除非你將它拆骨,否則股東實際得到的甜頭是分紅,股價長期保持折讓。
回覆
回覆

  巴黎2014年7月10日 下午4:23

  買股第一步,先不輸錢,你可以先研究下再判断未遲。
  回覆

匿名2014年7月11日 下午2:00

聯營公司張江微電子每年既應佔收入,現金流報表入面是負數,無真金白銀收到錢??
回覆
回覆

  巴黎2014年7月11日 下午4:02

  2013 Cash flow statement:
  Share of associate profit (book value increase)$ 281,692,000 <--not cash

  Cash inflow:
  2013 Cash Dividend received by associate $185,324,000
  Less: 2013 Cash inject to associate $75,623,000
  Net 2013 Cash inflow = 109,700,000
  Net 2012 Cash inflow = 260,200,000

  可能要開班授Cash Flow Statement。 :)
100 : greatsoup38(830)@2014-07-13 00:08:58

我最不喜歡有些股炒老千股
101 : Clark0713(1453)@2014-07-13 00:41:36

仲有人搞呢系。
102 : greatsoup38(830)@2014-07-13 00:57:52

唔記得左吧
103 : Louis(1212)@2014-07-14 01:08:33

我也擔心宏安, 早排在0.225元賣出120萬股1222, 拿到足夠現金買入13萬股610。

希望沒有錯。

104 : GS(14)@2014-08-07 01:03:57

盈喜
105 : JFFFUND(42932)@2014-08-07 10:57:17

直唔直升25%咁多? 除非派多好多息,所收決定沽清遲d再買番
106 : pcp7838(1616)@2014-08-07 18:12:45

JFFFUND105樓提及
直唔直升25%咁多? 除非派多好多息,所收決定沽清遲d再買番


今日一見晨早標上 0.47, 即刻掛 0.45 清貨. 但係個幾個價位原來係假的.
107 : greatsoup38(830)@2014-08-07 22:44:14

呢隻股又高開低收
108 : GS(14)@2015-04-28 12:14:17

虧損降50%,至1.1億,重債
109 : greatsoup38(830)@2015-08-17 01:33:13

盈喜
110 : greatsoup38(830)@2015-08-30 23:57:45

虧損增33%,至8,000萬,重債
111 : GS(14)@2016-03-11 16:58:38

盈喜
112 : greatsoup38(830)@2016-04-05 00:44:04

轉賺1億,重債,派21仙息
113 : GS(14)@2016-08-01 04:28:40

還在搞
114 : greatsoup38(830)@2016-08-14 03:42:04

盈喜
115 : greatsoup38(830)@2016-09-15 00:31:49

轉賺2.1億,重債
116 : GS(14)@2016-10-25 10:29:42

SELL 51% OF TIANJIAN PROJECT
117 : greatsoup38(830)@2017-01-11 04:24:15

http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-08/1068186.html
本周最轰动消息莫过于汤臣或将全数出售上海的资产,彻底告别浦东,告别上海。而汤臣一品也或将更名重生。
Qq__20170108200018.thumb_head
每经地产评论员 杨羚强

(本文原载于微信公众号邦地产)

本周最轰动消息莫过于汤臣或将全数出售上海的资产,彻底告别浦东,告别上海。而汤臣一品也或将更名重生。

虽然,汤臣集团迅速发出声明称“纯属谣言”、“我司运营情况一直健康稳定,业绩持续增长”。

但是,这样的声明,却并不能否认,汤臣集团的整体业绩不佳。根据2016年中期报,公司股东应占溢利为2.198亿港币,较2015年同期小幅下跌7.7%,去年同期为2.381亿港元。

公司甚至放弃了正在崛起中的市场。 11月24日晚,汤臣集团再次发布《出售津湾置业之51%股权》公告,公司间接全资附属公司天津汤臣建设有限公司(以下简称“天津汤臣”)以11.73亿元出售天津津湾置业有限公司(以下简称“津湾置业”)51%股权予温州市中保世纪投资管理合伙企业(以下简称“温州中保世纪”),出售完成后将不再拥有天津项目任何股权。

而根据克而瑞的统计,无论是销售面积还是销售金额,天津都能在汤臣的全国市场中排到前三,2016年度这一市场的销售金额和销售面积规模长都超过100%,易居中国执行总裁兼易居(中国)企业集团首席执行官丁祖昱称这是个正在崛起中的市场,值得长期看好。但为了孵化这一市场投入了大量时间和心血汤臣,并未能等到这一天。

从将军到奴隶:20年葬送大好开局

其实,汤臣并不是唯一在内地折戟的香港地产商,比它规模更大,资格更老的都未获得成功。

公众号“欧阳先声”,记载了这样的轶事,有一次内地房企在观点地产网的组织下,赴香港学习。结果,负责接待的香港方面说,我们更应该向内地开发商学习,而不是内地开发商学我们。

九龙仓的第一副主席周安桥就说过,“我们也要学内地开发商高周转,我们也要获得高回报。”

为了学内地房地产商,香港“四大巨头”中的九龙仓和恒基不惜纡尊降贵,和内地的房企联姻,想学会一招半式。

然而,结果并不尽如人意,时至今日,多数港资地产商都已经退出主流开发商的行列。

如果此事放在二十年前,相信所有人都会惊掉大牙。

彼时,香港有很多较大陆具有优势的产业,地产正是其中之一。

记得当时,淮海路、南京路上的企业,说到陆家嘴,总是一脸不屑。因为,在浦东开发写字楼的主要是金茂、中远、建行、世茂这样的内资企业。

而在淮海路、南京路开发的,却都是港资,在这些企业造的楼办公,“高大上”的逼格由然而生。而在内资开发商盖的楼里,总觉得是土鳖。

崇港贬内的风气,甚至让很多内地民营企业想办法到香港包装身份,再回到内地投资。邦爷刚刚踏入工作岗位时,还能遇到不少打着港资旗号,实是温州或东北的开发企业。

然而,20年后,房地产市场格局整个换了个样。现时,港资房企虽然在商业地产领域还保持着优势,但在很多方面都已经远远不如内地同行。

“穿鞋的总是跑不过赤脚的”

很少有人能清楚地说明白,香港地产商是怎么在这场龟兔赛跑中,最终输掉了比赛的。

港资地产商曾是那样有钱,资金规模是内地房企的几百上千倍。拿到的土地更是市中心的核心位置。比如,东方海外拿的地都在徐家汇、淮海路附近。而万科进上海内环内还是2005年以后的事。

一个细节可以告诉我们港资房企为何会输。有一次邦爷和香港一家房企员工交流,得知他们每天六点都能按时下班,下班后还可以在公司泡澡再回家。本来,他们想炫耀自家公司员工福利,不料却泄露公司竞争失利的原因~就在他们泡澡的时候,内地大部分的房企正在通宵开会加班,研究新的策略。

有香港地产商说,公司宁可什么都不做,也不愿意做错。

而内地开发商的哲学却是,只要这样干能成功,不管风险有多大,代价有多大,甚至可能存在违规,也要想尽办法去做成。

这和解放战争时,那些饱读兵书的国民党将军,却被很多只有小学文化,出身农民的解放军将领轻松打败的情形相似。赤脚的总是不怕穿鞋的。

保守只会输掉战役,不至于输掉战争。让香港开发商真正失掉江山的,是他们不懂得充分运用内地的人才、供应商和其他各种资源。

有港资地产商员工就吐槽,公司总部总是对他们不信任,不能给予充分授权,影响他们根据市场灵活机动调整销售和拿地策略。

和内地房企相比,他们对市场反应总是要慢半拍,错过最好的销售和拿地时点。

即使是他们的供应商,也沿袭这种管理风格,做事往往要经过总部回应。邦爷曾经进一家香港公关公司采访港资开发商,结果等了一星期才收到回应,此时报道早已刊发。

未来:或者输掉最后的根据地

对港资地产商来说,失去大陆市场可能还不算什么,真正的危机,可能是连香港的市场,也要失去。

去年,11月2日,香港特区地政总署公布,一幅位于九龙启德的地块,由内地背景的香港海岛建设地产有限公司以88.37亿港元高价竞得,折合每平方呎楼面价为1.35万港元。由此,该公司击败李嘉诚旗下的长江实业地产等其他19家对手,一举夺得该区新地王。交易价格亦创下了内地开发商在港投地的最高纪录。

香港地政总署的资料显示,此次启德地块招标吸引了共20个财团参与,包括长江实业地产、新鸿基地产、恒基兆业地产、新世界发展有限公司等多家香港本地老牌地产商,并有12家中资企业以独资或合作形式入标,如恒大、万科、华润置地、中国海外、世茂地产、保利置业等。

公开数据显示,近三年来,中资开发商在港拿地共有14宗,包括私企万科、世贸房地产以及央企五矿保利地产以及中国中冶等,其中五矿和保利地产都是首次入港拿地。

而在香港房地产商占有优势的商业地产领域,港资房企也有翻船危险。目前,内地商业地产已经进入到以乐园、影院、医院、剧场为主打业态的体验时代,零售占比不断缩小。

相比之下,港企在商业地产的业态调整方面力度明显偏弱,有慢慢无法适应市场变化的趋势。

对香港开发商的掌门人来说,最危险的时刻也许已经来了,再不警觉,曾经的神也可能沦为暮日黄昏。

本文仅代表作者个人观点,不代表每日经济新闻与邦地产立场。


118 : greatsoup38(830)@2017-01-11 04:31:04

無話賣資產
119 : greatsoup38(830)@2017-01-11 04:32:39

http://companies.caixin.com/2017-01-10/101042377.html
 【财新网】(记者 王晓庆)针对出清内地物业的传言,港企汤臣集团(00258.HK)于1月10日下午发布公告称,公司正就未来的业务策略探索及评估不同的选项,但并未签订任何买卖协议。
 此前,有上海房地产市场的业内人士向财新记者透露,汤臣集团通过转让公司股权的方式,转让内地物业资产,交易对手或为央企。
 汤臣集团是一家在香港成立、上市,主要投资在内地的一家房地产企业,是早年高端豪宅的标杆品牌。在上海黄浦江边的“汤臣一品”项目,2005年即报价11万元/平方米,成为上海豪宅代表,彼时上海内环楼盘均价2万元左右。
 此后,汤臣集团发展步伐并不快,“汤臣一品”项目至今仍然在售,单价16万元以上。沉寂多年之后,汤臣集团开始转让资产。
 2016年10月24日,汤臣集团有限公司公告披露,公司间接全资附属公司天津汤臣建设有限公司以11.73亿元出售天津津湾置业有限公司51%股权予温州中保世纪。交易完成后,汤臣集团不再持有津湾置业任何股权。
 据公开消息,津湾置业持有天津市和平区中心区域的津湾广场二期,楼面面积20.95万平方米,为商业及办公用途。大楼已于2016年10月结构封顶,建筑工程预计于2017年第四季度完成。
 根据该项目于2016年9月30日由独立估值师编制的初步估值报告,该项目估定价值约为人民币22.45亿元。
 汤臣集团对此表示,“由于环球物业和金融市场一直起伏不定及面对重重挑战,故于此时进行出售事项将有助集团实现津湾置业相关资产之投资潜力,出售事项将进一步加强集团现金流及财务状况”。
 汤臣集团2016年中期业绩报告显示,上半年期内,公司共录得总收入19.35亿港元,同比增长220%;税后综合溢利3.03亿港元,股东应占溢利2.918亿港元。主要溢利贡献来自于上海汤臣一品、天津汤臣津湾一品、澳门汤臣主教山壹号,但除了物业发展及投资业务之外,其余业务全线亏损。另外,公司资本负债比率达97.43%。
 2017年1月初,有自媒体披露汤臣集团已出售包括汤臣一品在内的所有内地项目。汤臣集团随后辟谣。
 针对出让资产的传言,汤臣集团称,公司正就其未来的业务策略探索及评估不同的选项,当中涉及集团投资组合的重新分配及平衡的可能,以及正在进行探究性的商讨。
 除公司于2016年10月24日公告所披露有关出售天津的合资企业51%的股权外,于公告日期,集团并无就任何明确出售该等资产与任何人士签订任何买卖协议。
 汤臣一品2016年12月29日再成交一套过亿住宅,“网上房地产”数据显示,该住宅是A栋8号楼的32层大平层户型,建筑面积597平方米。
 这是汤臣一品2016年成交的第五套住宅。其中,在去年8月与2月,汤臣一品分别售出两套过亿住宅,单套总价分别为1.62亿与1.38亿。
120 : Louis(1212)@2017-01-11 19:00:11

儘管差評, 如何解釋258和281股價的強勁走勢???

【評論】眾神的黃昏:香港地產商是怎麼失掉江山的?
http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-08/1068186.html

湯臣集團:正在商討會否出售內地物業
http://companies.caixin.com/2017-01-10/101042377.html
121 : GS(14)@2017-03-07 18:31:13

盈喜
122 : greatsoup38(830)@2017-03-30 00:32:51

盈利增2.3倍,至3.3億,輕債
123 : GS(14)@2017-04-03 00:45:24

(1) 購回香港酒店和英國物業
(2) 分派3元股息
(3) 實物分派英國旗下公司股份,約1股258派1.2股英國股份
(4) 英國公司獲大股東提出收購,以4股英國公司換1股258
124 : Louis(1212)@2017-06-21 23:32:07

Louis120樓提及
儘管差評, 如何解釋258和281股價的強勁走勢???

【評論】眾神的黃昏:香港地產商是怎麼失掉江山的?
http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-08/1068186.html

湯臣集團:正在商討會否出售內地物業
http://companies.caixin.com/2017-01-10/101042377.html


股價創歷史新高的湯臣(00258)將面臨無房可賣的“窘境”?
https://xueqiu.com/6571616571/87602395
125 : pcp7838(1616)@2017-06-22 19:03:27

Louis124樓提及
Louis120樓提及
儘管差評, 如何解釋258和281股價的強勁走勢???

【評論】眾神的黃昏:香港地產商是怎麼失掉江山的?
http://www.nbd.com.cn/articles/2017-01-08/1068186.html

湯臣集團:正在商討會否出售內地物業
http://companies.caixin.com/2017-01-10/101042377.html


股價創歷史新高的湯臣(00258)將面臨無房可賣的“窘境”?
https://xueqiu.com/6571616571/87602395


一向都話女俠沒有土儲.
126 : Louis(1212)@2017-06-22 23:07:04

一向都話女俠沒有土儲![大笑]

不要緊,賣掉所有的物業,分錢給我![鼓鼓掌]

127 : GS(14)@2017-06-22 23:38:00

現金會使公司貼近價值
128 : GS(14)@2017-06-22 23:38:14

汤臣集团(00258)或许是香港股市中比较有“文艺气息”的地产股了。董事会主席徐枫是台湾著名影视演员,曾两度“斩获”金马奖影后。业务上汤臣还有少量收入来自电影发行、现场节目表演制作等媒体及娱乐业务。

不过,汤臣最近的股价表现却并不“文艺”。智通财经注意到,汤臣股价6月16日和6月19日两个交易日累计上涨17.37%,其中6月19日创下4.26港元的历史新高。

智通财经注意到,2017年6月16日,汤臣集团发布公告,公司就2016年度中期股息,根据以股代息计划发行合计约1.705亿股,占发行前公司已发行股份的9.943%。每股发行价为3.2433港元,较上一个营业日的每股收市价3.57港元折让9.151%。

近期,汤臣获得多名股东场外增持股份,其中,大股东徐枫于5月31日分三次场外增持汤臣集团共1.25亿股,每股作价3.243元,总值4.05亿元,最新持股量增至62.39%。

另外,川河集团(00281)于6月5日场外增持汤臣2150万股,持股比例上升至12.91%。值得一提的是,川河目前是汤臣第三大股东。

如果把时间拉长,可以发现,汤臣的股价并不只会“小打小闹”。从最近一年的走势来看,汤臣的股价表现还是相对“给力”的,年内累计上涨超过9成。那么这家房企究竟有何"魅力"呢?

营收大增 财务明显改善

智通财经随机抽取了5只和汤臣集团市值接近的地产发展股。对比发现,汤臣在估值上并没有太多优势,但是其每股经营现金流、毛利率和负债率却“碾压”其他五只个股。智通财经很好奇,为何汤臣在这三个方面有如此大的优势?

据汤臣年报显示,2016年,汤臣实现经营总收益41.74亿港元,同比增加52.41%;毛利约19亿港元,同比增加40.94%,净利润10.07亿港元,同比增加61.38%。

物业发展及投资贡献了全年97.1%的业绩,其中,汤臣一品、汤臣津湾一品及汤臣主教山壹号为集团贡献主要盈利。另外,智通财经注意到,2016年10月,汤臣出售津湾置业51%股权,为集团带来了约4.73亿元人民币的收益。

利润大增,公司现金流肯定会大幅增长吧?并不是。年报显示汤臣的现金及现金等价物为28.81亿港元,较2015年仅增长3.63%。不过这足够令汤臣产生“华丽”的每股现金流了。

可是,赚的钱到底去哪里了呢?还债。现金流量表显示,汤臣融资活动产生的现金净额为28.72亿港元,其中偿还借款37.52亿港元。

最后一个问题,毛利率为什么这么高?答,卖得贵。以上海汤臣一品为例,汤臣一品位于浦东陆家嘴江畔繁华地段。这个地段,我们很容易就能下结论,这个地方的房子肯定便宜不了。那么到底有多贵?据网易房产数据显示,最近一年,汤臣一品共成交3套住房,总计面积1788平方米,成交均价为25.62万元人民币每平方米。由此看,汤臣的基本面还不错,但是未来会如何?

未来靠“吃老本”过活?

众所周知,作为房地产企业,土地储备是经营中最重要的一环,汤臣在过去一年新拿了多少土地呢?智通财经查阅汤臣年报发现,汤臣未在年报中披露拿地的情况。难道汤臣未就靠“吃老本”?

汤臣在对于未来的展望中提到,集团将努力继续保持上海市、天津市以及澳门的物业组合的销售及出租势头。其主要提到了汤臣一品、汤臣主教山一号,指出上述两项物业将为集团主要收入来源。另外,汤臣还指出,上海浦东的金桥——张江项目以及位于天津市的津湾广场的投资为 集团策略上重要部署。

智通财经注意到,这些物业全部是汤臣现有的物业。这些物业还有多少“潜力”可挖?

据汤臣年报显示,上海市汤臣一品,2016年实现收入11.3亿港元,占集团总收入27.07%。A栋和C栋中约有1.42万平方米可供出售,B栋和D栋总住宅面积5.84万平方米中还有32%可供出租。

澳门汤臣主教山一号,实现收入7.04亿港元,占总收入16.87%。汤臣主教山一号包括四幢住宅大楼,总楼面面积约2.28万平方米,截至2016年12月31日,39%的住宅楼面积已经订约销售,这意味着还有61%的住宅面积可供出售。

天津市津湾广场第二期(汤臣津湾一品),2016年已经确认收入20.12亿港元,占集团总收入48.21%。智通财经注意到,该物业总可售面积15.55万平凡米,约65%的住宅部分的总可销售楼面面积已订约销售,可供出售的住宅面积占比35%。

2010年9月,汤臣通过一家子公司收购位于浦东金桥——张江地区一块约30万平方米的土地,截至2016年底,该地块最后一期(约占项目面积的20%)未按期交付。

汤臣还是那个汤臣,物业也还是那些物业,总的来说,汤臣在地产发展商板块中估值并不高,近期股价“量价齐升”也许短期还有上扬的动力。但是从长期来看,如果,汤臣房地产业务规模上一直难以实现突破,未来如何实现公司业绩及利润的增长,是汤臣集团不得不面对的一个问题。

作者:智通财经港股
链接:https://xueqiu.com/6571616571/87602395
来源:雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
129 : greatsoup38(830)@2017-06-30 14:53:47

disposal of big assets
130 : GS(14)@2017-07-02 09:47:50

售天津資產
131 : greatsoup38(830)@2017-08-13 15:21:42

120%
132 : Louis(1212)@2017-11-20 19:07:46

上海房价再创新高,难不成上海楼市解冻了?

https://xueqiu.com/7290870926/95990364

最近一段时间,上海汤臣一品的房价再次刷破天际,据11月16日市场消息,上海汤臣一品A栋35楼于10月31日网签,总价2.05亿,面积597平方米,单价达34.3万元/平方米,再破上海房价纪录。
据公开资料显示,汤臣一品由汤臣集团有限公司开发的楼盘,位于上海市陆家嘴滨江大道旁。占地2万多平方米,总建筑面积达11.5万多平方米。汤臣一品由四栋超高层豪宅与会所组成,最高楼层为44层,高度达153米。事实上,2005年至今,其销售的仅是A、C两栋,另两栋(D、B)一直处于出租(租金8-30万/月)或空置的状态。

34万一平的均价,这个价格可以说刷新了对上海房价的上限,大家不禁想问难道上海房地产市场解冻了?然而,非也。我们从资料中可以看到,汤臣一品的高价其实只是个案,930新政以来房地产市场的大趋势依然是没有改变的,房子是用来住的,不是用来炒的这个核心定位也没有发生变化,汤臣一品的刷新高价反而证明了一些上海市房地产市场的基本趋势:

一是上海市房地产价格已经趋于稳定。随着一系列房地产新政的实施,上海市的房地产价格已经趋于稳定,横盘将会是一个大概率事件,所以未来上海核心城区的房价处于波段调整的状态将会是大概率事件。

二是房地产是的发展方向是什么?未来,上海外环内的房地产价格受到刚需影响,下降的概率较低,应该大概率维持在不涨不跌的走势上面,所以外环内的房地产市场其实并不需要太过分担心,然而外环外的市场,之前房价上涨过程中存在着一定的泡沫现象,所以现在被挤泡沫的概率很高,所以外环外的楼盘出现一定程度的下降是很可能出现的。

三是房地产市场两极分化的趋势将会形成。汤臣一品的高价其实可以作为市场的指示灯,这就是高端房地产的保值增值价值依然较大,而低端户型由于其使用价值的不断降低,将有可能被市场不再认可。

上海房价再上新高,对于市场的标志性意义远大于实际意义。

作者:江瀚,苏宁金融研究院特约研究员,财经专栏作家,财经评论员。
133 : JFFFUND(42932)@2017-11-20 22:49:06

market cap. 得62億,湯臣一品都值有突,雖然唔檔炒,今日都再增持。
134 : GS(14)@2017-11-23 00:41:38

太瘋狂
135 : GS(14)@2018-03-06 18:07:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180306760_C.pdf
136 : GS(14)@2018-03-28 06:01:27

盈利降75%,至8,300萬,輕債
137 : fung3010(2389)@2018-08-07 23:47:23

陰謀論,我估佢3-4年內提私有化或賣清資產賣殼。

黎緊幾年銷售放緩,股價繼續低迷。

關鍵問題:
1.) 既是同一班人,點解281無以股代息?而258大股東就有默契地全部以股代息?
2.) 明明天津物業分兩三年賣應可賺得更多,點解急於求售?
3.) 徐女士接班講左好近年,佢退落黎有咩選項?
4.) 天津項目後好似又再收慢哂腳步,真係咁等得?
138 : GS(14)@2018-08-08 05:46:31

fung3010137樓提及
陰謀論,我估佢3-4年內提私有化或賣清資產賣殼。

黎緊幾年銷售放緩,股價繼續低迷。

關鍵問題:
1.) 既是同一班人,點解281無以股代息?而258大股東就有默契地全部以股代息?
2.) 明明天津物業分兩三年賣應可賺得更多,點解急於求售?
3.) 徐女士接班講左好近年,佢退落黎有咩選項?
4.) 天津項目後好似又再收慢哂腳步,真係咁等得?


1. 258 股權是屬徐家,所以就攤薄其他人。281 股權散嘛,搞一搞隨時就轉大股東
2. 我想是天津塊地無左靠山
3. 個仔
4. 他們無能力博
139 : GS(14)@2018-08-13 19:22:04

PROFIT FALL 55%
140 : Clark0713(1453)@2019-03-27 01:22:46

截至二零一八年十二月三十一日止年度之全年業績公告
141 : Clark0713(1453)@2019-03-27 01:24:21

回購222萬股, 相隔7年的重啟回購。
142 : GS(14)@2019-03-28 00:43:29

258
虧,輕債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270218

歡喜傳媒 (1003,前稱樂家集團、興旺行、真樂發控股、21控股) 專區 (關係:0164、0193、0497、徐楓、0258)

1 : GS(14)@2010-09-18 12:34:09

世紀21的故事-資本策略(497)、冠中地產(193)、21控股(1003)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/10889
2 : GS(14)@2010-09-18 12:34:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100915089_C.PDF
以待其發出有關一項股本重組、供股、非常重大收購事項及可換股票據回購協議之公佈。
3 : GS(14)@2010-09-18 15:41:48

3樓提及
2樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100915/LTN20100915089_C.PDF
以待其發出有關一項股本重組、供股、非常重大收購事項及可換股票據回購協議之公佈。
唔會合股下話?

股本重組幾乎和合股同義...
4 : 股場無真愛(1876)@2010-09-18 18:47:51

估計跌一排又升幾成 又再跌過
好多老千股向下炒都係咁
5 : GS(14)@2010-09-19 10:26:16

5樓提及
估計跌一排又升幾成 又再跌過
好多老千股向下炒都係咁


隻野跟邊班人就...
6 : GS(14)@2010-09-23 13:11:31

7樓提及
湯兄,
請問佢係咪20合1?如以現價計合股後係咪每股1.54?係咪1供10?供股價0.19?


公告在此,不妨睇下:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100922494_C.pdf
公司是20合1,然後1供10,每股19仙,無錯,價格20合1,的確是1.54,但是供股後會得番31.2仙,並且會用供股所得回購前大股東的因收購得回來的可換股債及以1.8億購入內地房產業務。

目標公司
目標公司為投資控股公司,於二零一零年四月十五日在英屬處女群島註冊成立為有限公司,由賣方全資擁有。目標公司自註冊成立以來亦無錄得任何營業額及溢利。

下表載列目標公司於二零一零年四月十五日(註冊成立日期)至二零一零年八月三十一日之未經審核財務資料,乃按香港財務報告準則編製。
二零一零年四月十五日
(註冊成立日期)
至二零一零年八月三十一日
(未經審核)
港元
收益—
除稅前虧損淨值7,250
除稅後虧損淨值7,250

可見到這項目又是偷錢,並作集中股權之用。
7 : 股場無真愛(1876)@2010-09-24 00:08:17

向下炒 炒到無人買先又炒幾野
正老千
8 : GS(14)@2010-09-25 13:42:48

9樓提及
湯兄,
請問供股後係0.312,係點計出黎架?


(1.54 + 0.19 x 10)/ (10+10
= 3.44 / 11
= 0.312
9 : GS(14)@2010-11-12 13:14:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101112004_C.pdf

(pdf p.167)
二零一一年來自簽定合同之預期總銷售額約為人民幣42,000,000元。

截至二零零八年截至二零零九年截至二零一零年
十二月三十一日十二月三十一日八月三十一日
止年度止年度止八個月
(經審核) (經審核) (經審核)
港元港元港元
收益— 2,245,468 958,446

除所得稅前(虧損)/溢利(6,689) 3,575 (69,234)
年度/期間(虧損)/溢利(6,689) (775) (75,723)
10 : GS(14)@2010-12-21 22:25:04

13樓提及
1003個股權2964聽日上市,本人有d野想問,
1003今日收市價0.41, 供股價0.19, 玩股權係咪食0.41-0.19個差價?
同埋股權點解可以爆升?


如果你沽股權的確立刻賺到中間差額,不是食中間差額,因為除權的時候已除權了,實際上並無太大得益

炒的原因,就是估計因為沒人供,人地都要賺錢gar,所以要炒供股權,等你接貨後,他就可以迫D無知人供股以為可以減少損失,或者他可以賣出這筆錢申請額外供股權買番批貨

又或是有批無知股民以為平囉
11 : GS(14)@2010-12-21 22:45:04

15樓提及
14樓提及
13樓提及
1003個股權2964聽日上市,本人有d野想問,
1003今日收市價0.41, 供股價0.19, 玩股權係咪食0.41-0.19個差價?
同埋股權點解可以爆升?


如果你沽股權的確立刻賺到中間差額,不是食中間差額,因為除權的時候已除權了,實際上並無太大得益

炒的原因,就是估計因為沒人供,人地都要賺錢gar,所以要炒供股權,等你接貨後,他就可以迫D無知人供股以為可以減少損失,或者他可以賣出這筆錢申請額外供股權買番批貨

又或是有批無知股民以為平囉

咁股權係咪九成都玩唔過?
同埋係咪間供股公司"供股額不足"先會放股權出來賣?
足額個d就唔會有股權上市交易?


當然是大部分時間玩唔過,因為時間值損耗太快太大啦...

總之你是供股前是間公司的股東,除權後仍持有的話,你就有供股權,可以申請額外供股權

如果你唔供,那批新發的供股就會畀申請額外供股的人,仍有不足就在包銷商手
12 : mimer(1366)@2010-12-22 16:07:19

睇min charts好似好多人跟,買唔落手,對上兩隻反而有
同日上市另一隻已無心跳smiley
13 : GS(14)@2010-12-22 22:04:43

17樓提及
為何2964會那麼平?
1003 現價 $0.4-$0.19 (供股價) = $0.21
而2964現在只是 $0.035 !!!


買權認購後有時間差的
14 : GS(14)@2010-12-22 22:05:03

18樓提及
17樓提及
為何2964會那麼平?
1003 現價 $0.4-$0.19 (供股價) = $0.21
而2964現在只是 $0.035 !!!


會否再向下行後明後日再??


玩少隻唔會輸gar
15 : mimer(1366)@2010-12-23 22:33:32

今朝望左一陣,跟手見某幾個論壇的人居然smiley話加注(原因:未入十大),再跟手就無睇,收市望望居然仲有心跳,真係好佩服佢地...

我講緊供股權,唔係正股
16 : GS(14)@2010-12-24 07:21:19

勇者的賭博
17 : GS(14)@2010-12-24 07:21:19

勇者的賭博
18 : mimer(1366)@2010-12-24 10:40:24

繼續跟進,是次玩法好似係,唔炒大炒估權,而小炒正股

估的原因:等人以為平,就供smiley

待觀
19 : GS(14)@2010-12-24 21:15:53

炒起正股更直接,迫人唔沽權,照供股
20 : mimer(1366)@2010-12-28 13:03:51

跌到pk...,見到有論壇有人爆粗鬧推股那個smiley

正股又唔郁...

證明人多通常會沉船

由於我懶得查,口痕問下見到的朋友,隻野幾時玩完?
21 : CHAUCHAU(1254)@2010-12-28 13:36:12

31號
22 : GS(14)@2010-12-28 14:17:37

點解還有人還要沉迷種金呢..
23 : mimer(1366)@2010-12-28 16:19:52

睇黎估中左,正股續小炒,不過炒得好陰濕,最尾先上
24 : GS(14)@2010-12-28 16:24:07

即是這隻街貨好多...不用引人
25 : GS(14)@2010-12-28 21:01:58

D人都輸了很多,跌了他們也不沽,升少少就想回本...
26 : GS(14)@2011-01-12 21:51:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110112415_C.pdf
張公告都好經典
27 : GS(14)@2011-01-19 23:21:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110119497_C.pdf
15仙又配3.7億股,睇來向下炒
28 : mabelpui(6310)@2011-01-20 00:38:37

吳啟民 21世紀 21控股 1003 正「金融老千」
各位,
請幫幫我們這些小市民,為何那些「金融老千」可以光明正大的在搶我們錢!
那間上市公司(21控股 股票號1003)在2009尾本來有$2- 忽然間說取消一個大陸收購交易,$2很快變為0.15。2010年尾他更過份,忽然要20合1,1供10去「還錢給公司主席吳啟民先生」及「用2億多去買一間毎年營業額才幾百萬的公司」。
兩年前的$2,到今曰「虧了99.9%」
有無過份些,我們香港的監管機構(甚麼 政監,聯交所,商業罪案調查科)全走那裹了,究竟這人有無造市?怎能讓這個人渣去搶市民的錢?


請在以下留言,令各政府管員注意

http://www.facebook.com/topic.php?topic=922&post=4323&uid=154260614604096#!/topic.php?uid=154260614604096&topic=922


今曰1003收0.149,換句話說,小市民剛在2星期前用0.19供股的錢都無左20%!!
2年前的投資「輸清」外更要多輸20%
香港要做甚麼國際金融中心,第一件事請把這些「金融騙子」拉去好好正視!

懇請曾先生幫幫小市民!
29 : GS(14)@2011-01-20 21:13:26

35樓講左啦
30 : fast(1194)@2011-01-21 01:14:25

仲有咁多死士供既


34樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110112/LTN20110112415_C.pdf
張公告都好經典

31 : GS(14)@2011-01-21 07:28:35

大折價wor
32 : fast(1194)@2011-01-21 11:24:31

折完可以再折
33 : GS(14)@2011-01-21 21:42:50

是呀,會平下去的
34 : GS(14)@2011-02-10 08:08:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110209258_C.pdf
換德勤
35 : GS(14)@2011-02-11 08:04:37

37樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110119/LTN20110119497_C.pdf

又出招la...


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110210464_C.pdf
批唔成
36 : GS(14)@2011-02-14 23:06:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110214516_C.pdf
本公司正就可能投資一家在香港從事物業代理業務之公司進行磋商,惟截至本公佈日期仍尚未達成正式協議。正式協議有待進一步磋商及協定,故此該項投資可能會亦可能不會進行。
37 : GS(14)@2011-03-17 08:00:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110316569_C.pdf
於二零一一年三月十日,本公司收到根據公司條例(第32 章)178(1)(a)條所發出之法定要求償債書,需於二十一日內就裁決支付總數44,500,000 港元連應計利息予郭先生。本公司董事會徵求法律意見後,認為本公司有充份理據提出上訴,及已委託其律師就上述之裁決展開上訴。待上訴期間,本公司亦已委託其律師就上述裁決及法定要求償債書作出適當行動,包括申請緩期執行上述之裁決(以及任何隨後發生之執法行動,包括判定債權人可能對本公司作出之任何清盤程序)。
38 : hongkwokkwok(1185)@2011-03-30 23:02:59

湯臣集團董事長徐楓23/3/2011平均價$0.110增持呢隻垃圾, 持有5.12%

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... c&src=MAIN&lang=ZH&


之後又批股, 又係$0.110
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110327132_C.pdf
39 : GS(14)@2011-03-31 08:09:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110331164_C.pdf
1003,世紀21全部抹光...

在不保留意見之情況下,本核數師謹請 閣下注意財務報表附註1,當中指出 貴集團在截至二零一零年十二月三十一日止年度錄得虧損淨額港幣242,505,000元,截至該日, 貴集團之流動負債較流動資產多出港幣42,761,000元。誠如綜合財務報表附註1所披露,董事一直積極
執行各項措施,以改善 貴集團之財務狀況。 

貴公司董事認為,考慮到該等措施後, 貴集團將擁有充足營運資金以應付其業務,並於財務責任到期時履行有關責任。然而,若干項該等措施尚未成功完成,因此,該等情況連同於綜合財務報表附註1所載之其他事項,顯示 貴集團對於是否有能力持續經營方面存在重大不明朗因素。」
40 : greatsoup38(830)@2011-05-08 19:38:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110508050_C.pdf
10合1,又1供8,每股10仙
41 : hongkwokkwok(1185)@2011-05-08 22:05:01

49樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110508/LTN20110508050_C.pdf 10合1,又1供8,每股10仙


同上年九月一樣, 今次個走勢會唔會咁? 呢個星期會大插, 到六月尾有得炒供股權, 可能會似上年十二月, 炒上引人供
42 : GS(14)@2011-05-08 22:39:29

50樓提及
49樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110508/LTN20110508050_C.pdf 10合1,又1供8,每股10仙


同上年九月一樣, 今次個走勢會唔會咁? 呢個星期會大插, 到六月尾有得炒供股權, 可能會似上年十二月, 炒上引人供


原因一樣,過程都差唔多
43 : hongkwokkwok(1185)@2011-05-08 22:46:05

51樓提及
50樓提及
49樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110508/LTN20110508050_C.pdf 10合1,又1供8,每股10仙
同上年九月一樣, 今次個走勢會唔會咁? 呢個星期會大插, 到六月尾有得炒供股權, 可能會似上年十二月, 炒上引人供
原因一樣,過程都差唔多


咁除權前買入, 值搏率頗高
44 : 估民(6429)@2011-05-08 23:40:49

49樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110508/LTN20110508050_C.pdf
10合1,又1供8,每股10仙[/quo
又结好、英皇smiley
45 : 培少(3241)@2011-05-09 01:32:21

smileysmileysmileysmileysmiley
有人中意係刀口搵食. 可能都係幾好味, 但係一不小心就玩完
46 : GS(14)@2011-05-10 13:59:48

53樓提及
49樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110508/LTN20110508050_C.pdf
10合1,又1供8,每股10仙[/quo
又结好、英皇smiley


包晒隻艇來玩
47 : sellgod2004(6980)@2011-05-21 16:06:38

之前12/31 明明2964己經完左買賣
想供的人都已經落左注供股
那為何還重要係供股權証完左買賣後的01/04去拉升呢?
48 : greatsoup38(830)@2011-05-21 16:07:38

56樓提及
之前12/31 明明2964己經完左買賣
想供的人都已經落左注供股
那為何還重要係供股權証完左買賣後的01/04去拉升呢?


權無人供,唔值錢,有人想去供,供完驚無人買,引你注意,佢咪又T+2出貨囉
49 : sellgod2004(6980)@2011-05-21 16:26:29

57樓提及
56樓提及
之前12/31 明明2964己經完左買賣
想供的人都已經落左注供股
那為何還重要係供股權証完左買賣後的01/04去拉升呢?


權無人供,唔值錢,有人想去供,供完驚無人買,引你注意,佢咪又T+2出貨囉原來係T+2出貨依招
明白哂,Thanks~
50 : GS(14)@2011-05-23 22:26:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110522032_C.pdf
因此,取決於有關人士作出上訴之權利,本公司於裁決下就本金額、計算至上訴聆訊日期二零一一年十二月九日止之利息, 以及就訴訟及上訴應付予原告人之訟費將約為港幣 86,500,000 港元。
51 : sunshine(3090)@2011-05-26 22:25:49

真犀利,一日升番夠本smiley
52 : GS(14)@2011-05-26 22:30:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110523540_C.pdf
時間表啦
53 : GS(14)@2011-05-26 22:30:54

60樓提及
真犀利,一日升番夠本smiley


點都引你注意的
54 : sellgod2004(6980)@2011-05-27 12:12:58

咁快就挽完
一日起兩日止smiley
55 : GS(14)@2011-05-27 21:55:36

63樓提及
咁快就挽完
一日起兩日止smiley


yes..no play
56 : hongkwokkwok(1185)@2011-05-27 22:57:08

63樓提及
咁快就挽完 一日起兩日止smiley


尋日開Black Jack, 今日爆~
果然係 "21點" 控股("百家樂" 集團), 擺明係賭股
57 : GS(14)@2011-05-28 11:39:03

65樓提及
63樓提及
咁快就挽完 一日起兩日止smiley


尋日開Black Jack, 今日爆~
果然係 "21點" 控股("百家樂" 集團), 擺明係賭股


又英皇又結好,仲唔係賭錢
58 : sunshine(3090)@2011-05-28 13:58:31

都唔錯,好過 941,5,330等係咁向下跌,又唔係做人世smileysmiley
59 : ballball506(12283)@2011-06-22 22:31:07

聽日除權喇.... 我有貨, 都係打算聽日走哂佢, 再5/7 沽埋供股權, 希望輸少 d..
60 : hongkwokkwok(1185)@2011-06-23 00:11:57

68樓提及
聽日除權喇.... 我有貨, 都係打算聽日走哂佢, 再5/7 沽埋供股權, 希望輸少 d..


假設進行供股, 唔玩野就OK
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110622066_C.pdf

務請股東及本公司之潛在投資者垂注,供股須待包銷協議成為無條件且包銷商並無按當中條
款終止包銷協議(有關條款概要載於該通函題為「終止包銷協議」分節)後方會作實。因此,供
股可能會亦可能不會繼續進行。

61 : ballball506(12283)@2011-06-23 11:15:49

69樓提及
68樓提及
聽日除權喇.... 我有貨, 都係打算聽日走哂佢, 再5/7 沽埋供股權, 希望輸少 d..
假設進行供股, 唔玩野就OK http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110622066_C.pdf
務請股東及本公司之潛在投資者垂注,供股須待包銷協議成為無條件且包銷商並無按當中條款終止包銷協議(有關條款概要載於該通函題為「終止包銷協議」分節)後方會作實。因此,供股可能會亦可能不會繼續進行。


今日除權之後升得一倍咁少.... 得 $ 0.26... 供股價 $0.1 , 到時鬼去供咩...咁少折讓...點算
62 : GS(14)@2011-06-23 22:02:57

錢唔緊要的
63 : hongkwokkwok(1185)@2011-06-24 00:10:29

70樓提及
69樓提及
68樓提及
聽日除權喇.... 我有貨, 都係打算聽日走哂佢, 再5/7 沽埋供股權, 希望輸少 d..
假設進行供股, 唔玩野就OK http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110622066_C.pdf
務請股東及本公司之潛在投資者垂注,供股須待包銷協議成為無條件且包銷商並無按當中條款終止包銷協議(有關條款概要載於該通函題為「終止包銷協議」分節)後方會作實。因此,供股可能會亦可能不會繼續進行。
今日除權之後升得一倍咁少.... 得 $ 0.26... 供股價 $0.1 , 到時鬼去供咩...咁少折讓...點算


如果唔進行供股, 就殺晒rights, 邊個沽就邊個輸
不過間公司咁缺水, 應該會供
64 : teawater(1794)@2011-06-24 00:57:21

請問rights 個價可否咁計???

$(0.46+0.8)/9
除淨後股價=$0.14

出right當日=
$(0.46-0.14)/8個rights
每一股right=$0.04

thanks
65 : Hierro(1191)@2011-06-24 01:19:48

73樓提及
請問rights 個價可否咁計???

$(0.46+0.8)/9
除淨後股價=$0.14

出right當日=
$(0.46-0.14)/8個rights
每一股right=$0.04

thanks


除淨價的計算是對的
但後面的就不對
66 : GS(14)@2011-06-25 11:12:46

後面那個應該用除淨價減,先計到理論上價
67 : teawater(1794)@2011-06-27 20:59:47

75樓提及
後面那個應該用除淨價減,先計到理論上價


除淨後股價 - 供股價
= 0.14-0.1 =0.04

理論上價?
68 : Hierro(1191)@2011-06-27 21:18:00

76樓提及
75樓提及
後面那個應該用除淨價減,先計到理論上價


除淨後股價 - 供股價
= 0.14-0.1 =0.04

理論上價?


實際上此價格並不是一實數
因為:

1. 被減數應是供股新股可買賣當日的市場預計價格,不過供股權買賣時沒有人知道此價格

2. 因為供股權有窩輪性質,所以有溢價

3. 但因為供股後新股於繳款後一段時間才出爐,故理論上應有一定折讓


故要「計算」供股權價格是十分困難,理論價只作參考。
69 : teawater(1794)@2011-06-27 21:25:46

多謝回答

等到個權上就清楚了,雖然我冇買
只是需要找條算式來放便回答問題
70 : GS(14)@2011-06-27 22:41:50

理論上一定多過你計的價,因為有時間值
71 : GS(14)@2011-06-27 22:42:08

但是因為得幾日,計息都唔多,所以唔計都無所謂
72 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-02 16:11:27

21控股股權 股權開始買賣 7月5號
威士no. 2936
73 : hongkwokkwok(1185)@2011-07-05 11:21:47

81樓提及
21控股股權 股權開始買賣 7月5號威士no. 2936


正股 $0.236 供股價 $0.1
但威士 0.010 無得沽, 即係話除淨前買的散戶唔供就輸梗,
狼過上次, 上次係大折讓, 今次直頭唔比走迫供
74 : hongkwokkwok(1185)@2011-07-06 10:39:09

82樓提及
81樓提及
21控股股權 股權開始買賣 7月5號威士no. 2936
正股 $0.236 供股價 $0.1 但威士 0.010 無得沽, 即係話除淨前買的散戶唔供就輸梗, 狼過上次, 上次係大折讓, 今次直頭唔比走迫供


踢上正股20%, right 跟升30%
個莊唔想自己供晒
貪心過692個莊
75 : ballball506(12283)@2011-07-06 21:45:32

我今朝都正股連供股權走哂, 個本得番三成....救命..唔明結好同英皇佢地自己咁多股權, 按披露權益ge 入貨價,佢地而家都輸左好多, 佢地點賺錢呢, 真係唔通暗道陳倉?
76 : GS(14)@2011-07-06 22:01:26

84樓提及
我今朝都正股連供股權走哂, 個本得番三成....救命..唔明結好同英皇佢地自己咁多股權, 按披露權益ge 入貨價,佢地而家都輸左好多, 佢地點賺錢呢, 真係唔通暗道陳倉?


錢明擺入去,當然有能力拿出來,人地當股票是bonus來的,戲玉未到呀
77 : GS(14)@2011-07-06 22:01:59

你集億幾咪買件億幾野囉,然後向下炒,賣得幾多得幾多,是咪賺呀
78 : ballball506(12283)@2011-07-06 22:22:22

86樓提及
你集億幾咪買件億幾野囉,然後向下炒,賣得幾多得幾多,是咪賺呀多謝~~ 明白哂, 即係最大利益係以公司名義向自己買返 d 垃圾資產返黎 .. 我想報警, 正一老千...
79 : GS(14)@2011-07-06 22:23:54

邊到報到警? 他又係獨立第三方,又請埋核數師,估值師,價錢合理wor
80 : Hierro(1191)@2011-07-06 22:25:19

人地所有deal都係合法

最多都是灰色地帶

對付他們的唯一方法

就是唔同佢地玩
81 : GS(14)@2011-07-06 22:43:12

或者做賣方
82 : Hierro(1191)@2011-07-06 22:46:54

90樓提及
或者做賣方同呢d 人做deal
你唔驚咩
83 : GS(14)@2011-07-06 23:10:08

他們應該好有誠信,最多食大份,他們要財,唔係要命
84 : hongkwokkwok(1185)@2011-07-06 23:11:50

85樓提及
84樓提及
我今朝都正股連供股權走哂, 個本得番三成....救命..唔明結好同英皇佢地自己咁多股權, 按披露權益ge 入貨價,佢地而家都輸左好多, 佢地點賺錢呢, 真係唔通暗道陳倉?
錢明擺入去,當然有能力拿出來,人地當股票是bonus來的,戲玉未到呀


戲玉就係 Rights跌返落去$0.010令老散走唔到, 再炒起正股引人供 + 引人注意, 新股出籠前T+2偷步出貨
新股出籠當日打穿 $0.11, 所有老散都要輸
85 : Hierro(1191)@2011-07-06 23:17:58

92樓提及
他們應該好有誠信,最多食大份,他們要財,唔係要命有時真的估你唔到呢
86 : wanker44(12796)@2011-07-20 10:07:52

向0.1進發
87 : wanker44(12796)@2011-07-21 09:59:45

供股既又中招...
88 : Hierro(1191)@2011-07-21 10:41:32

96樓提及
供股既又中招...


人地要的是錢
89 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-21 20:20:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110721236_C.pdf
公告及通告 - [供股 / 配發結果]
90 : GS(14)@2011-07-21 23:05:01

因此,供股中188,568,009股供股股份(佔供股股份總數約15.85%)未獲認購。
91 : GS(14)@2011-07-29 07:49:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110726508_C.pdf
258成為牌面大股東
92 : GS(14)@2011-09-03 14:16:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830920_C.pdf
實肉蝕800萬,多200萬

負資產公司

前 景
物 業 代 理 分 部 於 二 零 一 一 年 上 半 年 後 期 之 表 現 受 不 斷 轉 差 市 場 氣 氛 之 嚴 重 打 擊。管
理 層 預 期,具 挑 戰 性 之 宏 觀 經 濟 環 境 將 於 短 期 內 繼 續 對 純 利 造 成 壓 力。面 對 此 不 利 因
素,管 理 層 將 實 施 措 施 以 精 簡 人 手 及 重 定 市 場 策 略 以 改 善 分 部 表 現。
本 集 團 已 透 過 收 購 事 項 擴 展 其 業 務 至 中 國 物 業 代 理 市 場。康 沛 集 團 將 為 本 集 團 帶 來
新 收 益 來 源,並 減 低 過 度 依 賴 香 港 物 業 代 理 市 場 之 風 險。此 外,本 集 團 預 期 自 管 理 物
業 代 理 項 目 享 有 協 同 效 益 及 規 模 經 濟 效 益。由 於 實 施 包 括 收 緊 按 揭 貸 款 監 控 及 限 購
物業以壓抑中國過熱之房地產市場等政府政策,若干發展項目之房地產銷售已延遲。
因 此,業 務 協 議 項 下 之 佣 金 收 入 已 受 不 利 影 響。
儘 管 營 商 環 境 具 挑 戰 性,康 沛 集 團 已 於 二 零 一 一 年 訂 立5份 新 業 務 協 議。此 外,有6項
新 業 務 協 議 仍 正 進 行 磋 商。管 理 層 預 期 於 本 年 度 最 後 幾 個 月 將 錄 得 較 高 收 益。康 沛 集
團 所 提 供 之 全 面 諮 詢 服 務 之 吸 引 力 已 增 強。更 多 物 業 發 展 商 願 意 委 託 康 沛 進 行 可 行
性 研 究 及 制 訂 市 場 及 銷 售 計 劃 以 提 升 銷 量。
本 集 團 之 玩 具 產 品 買 賣 分 部 自 二 零 零 六 年 以 來 已 蒙 受 虧 損,並 嚴 重 依 賴 本 公 司 之 財
務 支 持。管 理 層 已 實 施 成 本 控 制 政 策 以 改 善 表 現,而 董 事 會 將 持 續 檢 討 該 政 策 之 有 效
性。董 事 認 為,玩 具 產 品 買 賣 並 非 本 集 團 之 核 心 業 務,而 更 多 資 源 將 調 配 至 擴 展 物 業
代 理 業 務。
物 色 具 前 景 之 機 遇 以 提 升 本 集 團 之 表 現 及 價 值 一 直 為 管 理 層 之 首 要 工 作。董 事 會 將
繼 續 物 色 優 質 及 具 前 景 之 投 資,以 達 致 本 集 團 之 穩 健 成 長 及 為 本 公 司 股 東 帶 來 更 佳
回 報。

93 : greatsoup38(830)@2012-04-01 00:57:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203307287_C.pdf
蝕約2,000萬,負現金殼
94 : greatsoup38(830)@2012-04-01 00:58:39

前景
於年內本集團透過收購經策集團擴展其業務至中國房地產代理。中國房地產代理業
務為本集團帶來新收益來源,有助紓緩過度依賴香港物業代理業務的風險。

未來一年,我們將專注於促進及加強與物業發展商的關係,並於中國其他三線城市擴
充業務。
儘管目前市況欠佳,但我們對中國房地產的長遠前景仍抱有信心,由於我們相信,收
入增長及城市化發展將成為強大動力帶動中國消費者對住房、商用及零售房地產的
龐大需求。本集團會繼續積極調整策略及成本架構,因此,我們抱有十足信心,認為
本集團定能迅速應對香港及中國內地瞬息萬變的營商環境。
95 : GS(14)@2012-05-09 23:30:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120509512_C.pdf
5合1,每手股數由1萬變2萬
96 : GS(14)@2012-05-10 00:01:10

del
97 : GS(14)@2012-09-01 00:50:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831943_C.pdf
虧損減80%,至200萬,少量現金殼

前景
香港地產代理業務正面對波動的經營環境,其受外圍經濟環境、利率及政府
政策所影響。儘管如此,本集團將致力透過加強與地產發展商的合作關係及
加強團隊實力,不斷提升競爭優勢。管理層相信,此業務分部將於本年度下
半年繼續穩定發展。
二零一二年第三季度中國物業代理業務仍然偏軟。管理層預計在中國政府大
幅放寬各項緊縮措施及中國地產市場恢復增長勢頭之前,中國物業代理業務
仍會受到制肘。展望未來,管理層將於本業務分部審慎管理其財務資源並適
時調整經營策略。
在慎選客戶及嚴控開支的雙線策略下,管理層預料玩具產品買賣業務將於二
零一二年下半年全面收縮。管理層認為玩具產品買賣業務並非本集團核心業務,
故投放更多資源至地產代理業務。
董事會將繼續物色具前景的投資,務求令本集團提升價值及達致穩健的增長,
為本公司股東(「股東」)帶來更佳回報。

98 : GS(14)@2012-09-01 09:51:17

del
99 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:26:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130115187_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司之股東(「股東」)及潛在投資者,根據
管理層對管理賬目之初步評估及目前可獲得之資料,本公司及其附屬公司(「本集團」)
預期於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得重大虧損。董事會認為虧損乃主要由
於因下調財政預算導致主要與中華人民共和國(「中國」)房地產代理業務有關之商譽
及無形資產之可能減值虧損所致。
中國房地產代理業務,基於項目延期及土地交易偏軟,持續經營於相對緩慢之房地產行
業環境。董事會認為不利的經營環境及引致物業成交顯著萎縮之因素(誠如中期報告所
披露),將持續對中國房地產代理業務之表現產生不利影響。因此將須對此業務分部於
未來幾年之收益增長率較先前所預期者作出下調。
100 : greatsoup38(830)@2013-01-23 00:53:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130122602_C.pdf
配售新股份
於二零一三年一月二十二日交易時段後,本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司同意委任配售代理,按竭盡所能基準,並根據配售協議下之條款及條件下,安排以每股配售股份0.23港元之價格配售最多53,000,000股新股份予不少於六名承配人。
53,000,000股配售股份相當於(i)本公佈日期本公司已發行股本約19.79%;及(ii)經發行配售股份擴大後之本公司已發行股本約16.52%。
倘配售協議已完成及配售股份已全面成功配售,最高配售所得款項淨額約為11,850,000港元,將用作本集團之一般營運資金。
由於配售股份將根據一般授權發行,故配售事項毋須獲得股東之批准。
股東及有意投資者敬請注意,配售事項須待達成配售協議之條件後,方告完成。由於配售事項可能會,亦可能不會進行,故股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。
...
進行配售事項之理由及所得款項用途
本集團主要從事提供物業代理及相關服務玩具、禮品及精品貿易以及證券買賣和投資。
配售事項之所得款項總額將約為12,190,000港元,而淨額約為11,850,000港元。本公司準備將配售事項所得淨額用作本集團一般營運資金。淨配售價將約為每股0.2236港元。
101 : ng caddy(36072)@2013-03-07 17:27:22

又一隻垃圾股向上炒,大市愈來愈恐怖
102 : 0o4(31752)@2013-03-11 00:51:11

110樓提及
又一隻垃圾股向上炒,大市愈來愈恐怖


咁快就話恐怖
103 : greatsoup38(830)@2013-04-04 21:35:17

1003

虧損減55%,至1,700萬,無現金
104 : greatsoup38(830)@2013-08-07 01:41:09

還原...
105 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:37:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130827845_C.pdf
1003
虧損增30%,至1,200萬,2,100萬現金,殼
106 : GS(14)@2014-01-29 09:55:46

1003
107 : LHC(34894)@2014-02-18 02:38:40

大家齊齊估下佢今日炒d乜smiley

我估… 好好笑的,但唔講 了smiley 留番睇下係咪真係估中先 smiley
108 : greatsoup38(830)@2014-02-18 22:36:45

LHC116樓提及
大家齊齊估下佢今日炒d乜smiley

我估… 好好笑的,但唔講 了smiley 留番睇下係咪真係估中先 smiley


是咪炒21章?
109 : iniesta(1400)@2014-02-26 15:19:23

21控股一周飙升220% 金马影后高位清仓被封女股神
2014年02月26日02:05 来源:每日经济新闻 作者:曾子建
http://hk.stock.hexun.com/2014-02-26/162495741.html

 上周,21控股(01003,HK)无疑是港股市场最扯眼球的个股,短短一周其股价最高涨幅超过220%。然而,就在21控股股价暴涨的同时,一位名叫徐枫的股东却在2月19日~21日连续三天抛售,最终几乎达到清仓的状态。

 《每日经济新闻》记者注意到,这位清仓21控股的徐枫,正是曾经在台湾金马奖中两度封后的影后徐枫。而徐枫在息影之后变身商人,成为汤臣集团(00258,HK)的董事局主席。

 实际上,21控股就是香港地产代理商“世纪21”,而其前身乐家集团主力做玩具音乐盒。近年来,先转型主做地产代理生意,同时兼做证券买卖及玩具产品。2009年之后,21控股逐渐沦为仙股,到2010年末股价最低时仅为0.045港元。

 2011年3月23日,徐枫首次在港交所申报所持21控股权益,当天她以0.11港元的价格买入278万股,持股总数达6353万股,持股比例达到5.12%。

 港交所权益披露显示,在随后的5个月中,徐枫先后分8次买入21控股,共计斥资1074万港元增购1907万股,平均增持价0.56港元左右,最低入货价仅为0.072港元。

 到2012年8月18日,徐枫最高持有21控股比例达13.03%。21控股在2011年同2012年,曾先后进行10合1及5合1的合股。不过徐枫一直持股不动,直到2012年6月开始逐渐卖出。

 2012年6月5日,徐枫首次开始卖出21控股,但卖出后其持股量仍达11.84%。直到2013年1月31日,徐枫经过三次抛出之后,持股量还有8.81%。不过,在这一年多期间,21控股的股价却持续上涨。

 “徐枫持续卖票,可能与21控股业绩连续亏损有关。”一位业内人士表示。2011年,21控股亏损额达1.89亿港元。2012年,公司依然亏损5650万元。

 今年1月29日,21控股发布公告称,预计2013年终于将扭亏为盈。2月17日,21控股突然较之前收盘价0.54港元飙升61.11%。2月18日,股价窄幅震荡,仅下跌1.15%。2月19日,股价再涨43.02%,股价报收1.23港元。2月20日,21控股大涨18.7%至1.46港元。而到2月21日,其股价最高达到了1.74港元。短短5个交易日,21控股股价累计最大涨幅高达222.2%。

 在潜伏长达三年之后,徐枫今年2月开始加速出货,前后5次以2873.9万港元沽出4172万股,最高价1.27港元,平均每股作价0.688港元,其中三次趁上周股价连续3日暴涨中出货。到2月21日,徐枫仅持有45万股21控股,持股比例剩下0.14%。21控股“一战”,无疑将为徐枫烙上“女股神”的印记。
110 : greatsoup38(830)@2014-02-26 23:22:17

周老闆真是...
111 : Clark0713(1453)@2014-02-27 00:32:07

Haha, he gave money to 徐枫......
112 : greatsoup38(830)@2014-03-28 01:24:13

1003

維持蝕2,500萬,增66%,1.63億現金,殼
113 : narak_lol(44666)@2014-04-02 23:12:28

1003

$2.95

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404021743_C.pdf
114 : greatsoup38(830)@2014-04-02 23:15:42

narak_lol122樓提及
1003

$2.95

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404021743_C.pdf


又玩呢招,好無聊
115 : Clark0713(1453)@2014-04-02 23:16:34

有鬼用,左手交右手,仲要無全購。
116 : iniesta(1400)@2014-04-03 01:43:14

永恆系又一新成員?
117 : greatsoup38(830)@2014-04-03 01:46:45

不知道
118 : narak_lol(44666)@2014-04-03 19:53:36

1003

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404031271_C.pdf
119 : greatsoup38(830)@2014-04-03 23:38:55

narak_lol127樓提及
1003

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201404031271_C.pdf


終於換晒人
120 : GS(14)@2014-04-27 16:55:03

1003

維持蝕2,500萬,增50%、1.63億現金
121 : GS(14)@2014-06-14 22:42:53

1003
122 : GS(14)@2014-08-28 22:23:15

虧損降45%,至300萬,2.2億現金
123 : GS(14)@2014-10-08 01:04:04

500出售廣告業務予1003
124 : GS(14)@2014-10-08 01:04:26

500出售廣告業務予1003
125 : GS(14)@2014-10-12 15:06:30

張主席賣股予764不成
126 : GS(14)@2014-12-06 12:16:52

世紀21由吳先生賤價買回
127 : greatsoup38(830)@2015-02-15 15:49:05

盈警
128 : GS(14)@2015-04-14 02:24:06

賣盤
129 : jalin(42085)@2015-04-14 20:21:23

greatsoup124樓提及
500出售廣告業務予1003


好可能新殻主就係高振順
130 : GS(14)@2015-04-15 00:41:08

又未必呢
131 : jalin(42085)@2015-04-21 17:39:03

greatsoup129樓提及
又未必呢


真係有份, 仲有董平, 蘇澤光, 高志凱...

蘇澤光係以前PCCW
高志凱係鄧小平翻譯?
http://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Gao

楊寧係2280?
謝耀林...唔知


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&
132 : GS(14)@2015-04-22 01:15:20

就是這些好朋友,唉
133 : jalin(42085)@2015-04-22 17:51:39

仲有導演/演員 寧浩, 徐崢
最近有套戲, 心花路放

徐崢 1998年因出演《股票的顏色》獲得第十屆白玉蘭戲劇獎最佳男主角獎。

玩法似8172
134 : GS(14)@2015-04-22 17:59:56

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150422/news/ea_eab1.htm
細價股21控股易主 新股東多名人
2015年4月22日

【明報專訊】自上周三(15日)停牌至今的細價股21控股(1003),據聯交所股權披露資料顯示已經易主,入主股東包括多名股壇活躍人士如阿里影業(1060)前主席董平、有「低調殼王」之稱的瑞東集團(0376)主席高振順,還有兩人姓名分別與貿發局主席蘇澤光,以及已故國家領導人鄧小平英文翻譯、中海油前總法律顧問高志凱相同,涉資至少逾5.7億元。

  董平高振順在列

本報曾透過貿發局向蘇澤光查詢,但截稿前未有回覆,至於瑞東集團,昨日巧合地宣布停牌,但未知原因。

港交所資料顯示,交易於本月14日,即21控股宣布停牌前1日完成,全部以每股均價0.4元交易,其中董平買入股份最多,達到14.31億股,涉資5.73億元;其次是買入6925.6萬股的高振順,涉資2770.2萬元,至於蘇澤光及高志凱亦透過旗下公司入股4617.1萬股,涉資1846.8萬元(見表)。若以21控股停牌前報1.92元計,收購價折讓達80%。

停牌前發通告稱擬向第三方發新股

值得一提是,早在4月13日,21控股曾發通告指打算向第三方發新股,並稱交易可能引致控股權變動,並可能因此要向股東提出強制性全面要約,但沒透露發行新股總數。

是次入股21控股的陣容來自五湖四海,其中董平與高振順更是「老拍檔」,早於2005年開始便有合作,去年於阿里巴巴以逾60億元入股文化中國(阿里影業前身),財務顧問便是高振順旗下的瑞東金融,惟交易完成後,阿里影業新管理層發覺公司可能存在不恰當財務處理和資產撥備不足,令阿里影業一度停牌逾月。

其中一股東與蘇澤光同名

另外兩名入股21控股的新股東,其中一名與現任貿發局主席蘇澤光同名同姓,惟未能確認是否同一人物。蘇澤光深受現屆政府重用,今年6月將轉任機管局主席;至於另外一位同名同姓的人物高志凱,其背景亦不簡單,除了早年是已故國家領導人鄧小平的英文翻譯外,亦曾任職於外交部及聯合國秘書處,商界經驗也豐富。巧合的是,二人均曾於電盈(0008)任職,蘇曾任副主席兼董事總經理,而高則為中國地區執董。

135 : jalin(42085)@2015-04-23 16:57:39

睇披露權益英文版蘇澤光

在申報PCCW 同21控股係用
(姓氏)  So
(其他名字)  Chak Kwong

在申報MTR係用
(姓氏)  So
(其他名字)  Chak Kwong Jack

MTR 多左個Jack仲有董平有間公司 "Newwood Investments Limited"持有461,711,082股, 好似無申報

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 3&src=MAIN&lang=ZH&
136 : greatsoup38(830)@2015-04-24 00:06:02

詳細要睇公告
137 : GS(14)@2015-05-13 23:54:56

董平、寧浩、徐崢又以40仙認購公司新股
138 : GS(14)@2015-05-15 11:39:49

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150515/news/ec_ech1.htm


董平財團入主21控股 即賺70億
復牌股價爆升1.3倍 徐崢馬雲齊進帳 2015年5月15日

【明報專訊】細價股21控股(1003)獲影片《臥虎藏龍》投資者及製片董平、電影導演徐崢及寧浩相中,連同與同日獲阿里巴巴創辦人馬雲入主的瑞東(0376),以大折讓低價入主,總作價6.8億元,計劃變身為媒體股。受董平等猛人入股消息刺激,21控股股價昨日復牌爆升近1.3倍,收報4.41元,以董平為首財團有待購入的股份,帳面賺達69.42億元之譜。

21控股今次大量發行新股的作價每股0.4元,較停牌前收報1.92元,本已大幅折讓79.17%,但隨著復牌後股價大升,其中董平帳面大賺逾20億元,已獲雲峰入主的瑞東亦帳賺近3億元,至於貿發局主席蘇澤光則勁賺1.9億元

董平在2005年從瑞東金融主席高振順手上承接友利控股,變身華億傳媒(0419,即今時的中國9號健康),事隔十年後找來原由高振順持有的瑞東出任財務顧問,並以同樣0.4元配發6925.6萬股,變相令剛入主瑞東的馬雲,在完成交易後,持有21控股約3%。

董平帳面賺逾20億最勁

在董平今次入股21控股之時,實現第三次借殼謀求新發展之餘,隨著阿里巴巴馬雲向聯交所申報,持有相當於瑞東金融已發行股本逾2.94倍時,成為後者的主要股東,間接再與前東主阿里影業(1060)續前緣(詳見另文)。

是次董平參股21控股,將佔後者已擴大後股本24%,成為最大股東。曾自編自導自演公路喜劇《人在囧途之泰囧》的徐崢及執導《瘋狂的石頭》的寧浩,則各持股19%。現任貿易發展局主席兼前任電影發展局主席蘇澤光則持股2%。

完成交易後,21控股將動用配股集資所得的其中5.2億元,開拍6部電影,當中三部由寧浩及徐崢製作,餘下則由獨立導演製作。另1.5億元則用於開拍三至四部可供電視或互聯網播放的電視劇集,餘額670萬元則作為一般營運資金。

寧、徐有權向21控股投資的電影,收取電影費或創作人員費,每年上限為3000萬元,以及公司從就所持任何股份,收取股息。

明報記者 陳偉燊


139 : greatsoup38(830)@2015-05-17 12:06:15

澄清
140 : GS(14)@2015-05-17 12:27:51

澄清1003 和 376 deal
141 : mastchang(50768)@2015-05-19 10:05:51

376 澄清的真快呀!
142 : greatsoup38(830)@2015-05-20 01:31:07

是大家傻吧
143 : greatsoup38(830)@2015-09-01 23:46:13

虧損增117%,至870萬,1.7億現金
144 : GS(14)@2015-09-22 02:00:56

港囧
145 : greatsoup38(830)@2016-01-14 11:42:20

網絡視頻
146 : greatsoup38(830)@2016-03-09 01:55:05

盈警
147 : greatsoup38(830)@2016-04-04 10:21:10

虧損降2成,至800萬,7.4億現金
148 : GS(14)@2016-06-06 00:09:11

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2139&issue=20160603
【明報專訊】歡喜傳媒(1003)去年獲董平、內地導演寧浩及徐崢入主,轉型從事電影版權投資,昨日宣布瘋狂「燒錢」,分別引入陳可辛及王家衛成為股東,繼而「打本」予二人開拍網絡影視劇及電影,總投資高達6.31億元,陳可辛及王家衛可在其後取得分成,但是消息未見刺激股價,全日跌1.35%,收報2.2元。

明報記者 陳偉燊

歡喜傳媒表示,其向王家衛發行1億股新股,佔已擴大後股本4.15%,但是並沒有交代配發股份作價。若依昨日收市價2.2元計,即涉資約2.2億元。集團將獨家投資於王家衛開拍的兩季共18集網劇,第一季共12集,預計在2017年12月31日 或之前部分或全部完成製作。

每集製作費最高2500萬人幣

歡喜傳媒會於未來10年內,將享有該網劇10年期全球新媒體平台獨家播映權及轉售權。歡喜將按每集出資2000萬至2500萬元人民幣,用於開發及製作王家衛的劇集所需,並會於簽協議後3日內先支付1億元人民幣。以18集合計,涉及投資多達3.6億至4.5億元人民幣。歡喜傳媒可全數取得經新媒體發放劇集的所有收益,在新媒體之外的收益則由歡喜傳媒及王家衛平分。

該集團另與陳可辛達成協議,向陳可辛配發1.445億股,取得投資於陳可辛開拍的電影優先投資權,最高投資額為每部作品總額的60%,陳可辛確保歡喜傳媒可投資最少2至4部陳可辛的電影。以昨日收市價2.2元計,該批新股涉及價值達3.18億元。該集團將打本1億元作為開發基金,日後其將按股權比例,或在其作為唯一投資者時,扣除其應佔出資後的收益餘額,以六四分帳予歡喜傳媒及陳可辛。其進一步稱,其有權在未來獲得陳可辛2至4部電影獨家投資權。同時其與李楊及劉心悠達成合作協議,取得兩人分別導演3部電影作品獨家投資權。該集團更與非執行董事寧浩參與投資開發5部由劉慈恩創作的科幻小說拍成的電影,以及投資5部新晉電影影片。

歡喜傳媒陳可辛 六四分帳

此外,歡樂傳媒擬向上海嘉娛收購《笑傲江湖》、《我不是歌手》等娛樂節目版權,以及相關廣告業務,雙方更簽訂諒解備忘錄。

相關新聞

- See more at: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... thash.qINoWjof.dpuf
149 : GS(14)@2016-06-06 00:13:56

http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2139&issue=20160603
【明報專訊】歡喜傳媒(1003)去年獲董平、內地導演寧浩及徐崢入主,轉型從事電影版權投資,昨日宣布瘋狂「燒錢」,分別引入陳可辛及王家衛成為股東,繼而「打本」予二人開拍網絡影視劇及電影,總投資高達6.31億元,陳可辛及王家衛可在其後取得分成,但是消息未見刺激股價,全日跌1.35%,收報2.2元。

明報記者 陳偉燊

歡喜傳媒表示,其向王家衛發行1億股新股,佔已擴大後股本4.15%,但是並沒有交代配發股份作價。若依昨日收市價2.2元計,即涉資約2.2億元。集團將獨家投資於王家衛開拍的兩季共18集網劇,第一季共12集,預計在2017年12月31日 或之前部分或全部完成製作。

每集製作費最高2500萬人幣

歡喜傳媒會於未來10年內,將享有該網劇10年期全球新媒體平台獨家播映權及轉售權。歡喜將按每集出資2000萬至2500萬元人民幣,用於開發及製作王家衛的劇集所需,並會於簽協議後3日內先支付1億元人民幣。以18集合計,涉及投資多達3.6億至4.5億元人民幣。歡喜傳媒可全數取得經新媒體發放劇集的所有收益,在新媒體之外的收益則由歡喜傳媒及王家衛平分。

該集團另與陳可辛達成協議,向陳可辛配發1.445億股,取得投資於陳可辛開拍的電影優先投資權,最高投資額為每部作品總額的60%,陳可辛確保歡喜傳媒可投資最少2至4部陳可辛的電影。以昨日收市價2.2元計,該批新股涉及價值達3.18億元。該集團將打本1億元作為開發基金,日後其將按股權比例,或在其作為唯一投資者時,扣除其應佔出資後的收益餘額,以六四分帳予歡喜傳媒及陳可辛。其進一步稱,其有權在未來獲得陳可辛2至4部電影獨家投資權。同時其與李楊及劉心悠達成合作協議,取得兩人分別導演3部電影作品獨家投資權。該集團更與非執行董事寧浩參與投資開發5部由劉慈恩創作的科幻小說拍成的電影,以及投資5部新晉電影影片。

歡喜傳媒陳可辛 六四分帳

此外,歡樂傳媒擬向上海嘉娛收購《笑傲江湖》、《我不是歌手》等娛樂節目版權,以及相關廣告業務,雙方更簽訂諒解備忘錄。

相關新聞

- See more at: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... thash.qINoWjof.dpuf
150 : GS(14)@2016-06-06 03:52:55

陳可辛
151 : GS(14)@2016-06-06 03:53:17

王家衛
152 : GS(14)@2016-06-19 16:29:47

內幕消息–
終止與MUBI之框架協議
153 : greatsoup38(830)@2016-09-18 02:06:33

虧損增22倍,至4,600萬,5億現金
154 : GS(14)@2016-11-08 10:42:56

最新業務情況:
(1) 與電訊盈科之平台開發協議;
(2) 向MUBI作出之戰略投資;及
(3) 與上海嘉娛若干建議交易事項有關之
獨家排他談判期屆滿
155 : greatsoup38(830)@2016-12-15 05:52:49

購股權會虧5億
156 : GS(14)@2017-04-26 01:14:36

虧損增9倍,至1.28億,2.27億現金
157 : GS(14)@2018-04-02 15:49:34

虧,輕債
158 : GS(14)@2018-05-10 05:05:37

電影A
本集團於電影A投資人民幣13,500,000元,以獲取其部分收益權。電影A指《後來的
我們》,一部由劉若英女士執導、張一白先生監製,以及由井柏然先生、周冬雨女
士、田壯壯先生及蘇小明女士主演的愛情片。
電影A於二零一八年四月二十八日在中國上映,於二零一八年五月的第一個星期
即在一眾電影中取得最高票房,於本公告日期,其票房已超過人民幣1,200,000,000
元。
電影B
本集團於電影B投資約人民幣12,600,000元,以獲取其部分收益權。電影B指《江湖
兒女》,一部由賈樟柯先生執導,以及由廖凡先生、趙濤女士、馮小剛先生及徐崢
先生主演的愛情片。
在二零一八年五月中即將舉行的第71屆戛納國際電影節,電影B在同時入圍金棕
櫚獎競賽單元的其他17部影片當中是唯一一部入圍的華語影片。金棕櫚獎是戛納
國際電影節的最高獎項,同時亦是電影業界的最高榮譽獎項之一。
電影C
於二零一七年三月,本集團於電影C投資人民幣20,000,000元,以獲取其部分收益
權。電影C指《我不是藥神》,一部由文牧野先生執導、寧浩先生及徐崢先生聯合
監製,以及由徐崢先生、周一圍先生、王傳君先生及譚卓女士主演的劇情片。片
商(獨立第三方)全面負責製作電影C。收益權自電影C首映日期起計為期15年。
於二零一八年五月九日(交易時段後),片商告知本集團:霍爾果斯壞猴子、北京
真樂道及片商已訂立協議,據此,霍爾果斯壞猴子與北京真樂道已同意分別收購
15%及15%之收益權。於本公告日期,據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及
所信,霍爾果斯壞猴子及北京真樂道的最終控股權益分別由寧浩先生及徐崢先生
擁有。由於霍爾果斯壞猴子及北京真樂道對電影C的投資不會影響本公司及股東
之整體利益,故董事會並不反對有關投資。
此外,本公司亦正與一名潛在買方(獨立第三方)洽談以溢價出售一小部分收益權。
本公司將遵守上市規則,如有需要時將就此作出進一步公告。

159 : GS(14)@2018-05-25 16:12:34

於 二 零 一 八 年 五 月 二 十 四 日(交 易 時 段 後),本 公 司 與 唯 臻 有 限 公 司(一 間 擁
有 對 張 藝 謀 先 生 若 干 部 網 絡 系 列 影 視 劇 製 作 之 獨 家 投 資 權 之 公 司)訂 立 合 作
協 議,據 此,唯 臻 有 條 件 同 意 促 使 張 藝 謀 先 生 向 本 公 司(或 其 指 定 集 團 成 員
公 司)提 供 與 合 作 協 議 所 載 之 若 干 部 網 絡 系 列 影 視 劇 製 作 相 關 之 若 干 服 務、
投 資 及 其 他 權 利。張 藝 謀 先 生 亦 已 簽 署 並 同 意 執 行 合 作 協 議 內 適 用 於 其 個
人 的 條 款 及 條 件。根 據 合 作 協 議,本 公 司 有 條 件 同 意 向 唯 臻(或 其 指 定 公 司)
配發及發行壹億伍仟萬(150,000,000)股 股 份 及 向 張 藝 謀 先 生 指 定 團 隊╱機 構
支 付 人 民 幣 壹 億 元(人 民 幣100,000,000元)作 為 其 在 合 作 期 內 用 於 運 營 合 作 項
目 的 運 營 費。新 股 份 將 根 據 於 股 東 週 年 大 會 上 授 予 董 事 會 之 一 般 授 權 配 發
及 發 行。
160 : GS(14)@2018-07-02 21:26:04

認購事項
於 二 零 一 八 年 七 月 二 日,本 公 司 與 天 津 貓 眼 微 影 文 化 傳 媒 有 限 公 司(「貓 眼」)訂
立 合 作 協 議,據 此,貓 眼(或 其 指 定 方)擬 根 據 認 購 事 項 認 購,及 本 公 司 擬 根 據
認 購 事 項 配 發 及 發 行 認 購 股 份;以 及 進 行 戰 略 合 作 事 項。
認購股份數目
根 據 合 作 協 議 及 待 滿 足 先 決 條 件 後,本 公 司 擬 根 據 認 購 事 項 配 發 及 發 行,及 貓
眼(或 其 指 定 方)擬 根 據 認 購 事 項 認 購 本 公 司 經 認 購 股 份 擴 大 後 已 發 行 股 本 約
15.00%股 份,按 現 時 本 公 司 之 已 發 行 股 份 數 目2,768,055,408股 計 算,認 購 股 份 應
約 為488,480,000股 股 份(即 本 公 司 於 本 公 告 日 期 之 現 有 已 發 行 股 份 約17.65%)。
如 果 本 公 司 之 已 發 行 股 份 數 目 在 簽 署 最 終 認 購 協 議 時 有 所 改 變,則 貓 眼 所 認
購 的 股 份 數 目 將 進 行 相 應 的 調 整。
代 價
股 份 認 購 價 格 將 為 合 作 協 議 簽 訂 日 之 前 三 十 個 交 易 日 的 平 均 收 市 價,即 每 股
約港幣1.95067元,及 認 購 事 項 的 金 額 將 為 約 港 幣952,863,000元。
161 : GS(14)@2018-07-02 21:26:04

認購事項
於 二 零 一 八 年 七 月 二 日,本 公 司 與 天 津 貓 眼 微 影 文 化 傳 媒 有 限 公 司(「貓 眼」)訂
立 合 作 協 議,據 此,貓 眼(或 其 指 定 方)擬 根 據 認 購 事 項 認 購,及 本 公 司 擬 根 據
認 購 事 項 配 發 及 發 行 認 購 股 份;以 及 進 行 戰 略 合 作 事 項。
認購股份數目
根 據 合 作 協 議 及 待 滿 足 先 決 條 件 後,本 公 司 擬 根 據 認 購 事 項 配 發 及 發 行,及 貓
眼(或 其 指 定 方)擬 根 據 認 購 事 項 認 購 本 公 司 經 認 購 股 份 擴 大 後 已 發 行 股 本 約
15.00%股 份,按 現 時 本 公 司 之 已 發 行 股 份 數 目2,768,055,408股 計 算,認 購 股 份 應
約 為488,480,000股 股 份(即 本 公 司 於 本 公 告 日 期 之 現 有 已 發 行 股 份 約17.65%)。
如 果 本 公 司 之 已 發 行 股 份 數 目 在 簽 署 最 終 認 購 協 議 時 有 所 改 變,則 貓 眼 所 認
購 的 股 份 數 目 將 進 行 相 應 的 調 整。
代 價
股 份 認 購 價 格 將 為 合 作 協 議 簽 訂 日 之 前 三 十 個 交 易 日 的 平 均 收 市 價,即 每 股
約港幣1.95067元,及 認 購 事 項 的 金 額 將 為 約 港 幣952,863,000元。
162 : GS(14)@2018-07-06 05:45:01

本公告乃根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部 條 文 刊 發。
於 二 零 一 八 年 七 月 五 日(交 易 時 段 後),歡 歡 喜 喜(本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬 公
司)與 保 底 方 就《瘋 狂 的 外 星 人》電 影 訂 立 一 份 保 底 發 行 協 議,保 底 方 可 獨 家
在 中 國 及 港 澳 臺 地 區 城 市 院 線 影 院 發 行《瘋 狂 的 外 星 人》電 影,期 限 由 保 底 發
行協議生效之日起至該電影於授權地區公映首日計起10年 為 止。據 此,雙 方
約定保底金額為人民幣2,800,000,000元(相 當 於 約 港 幣3,334,800,000元),本 集 團
將 有 權 收 取《瘋 狂 的 外 星 人》電 影 之 保 證 最 低 發 行 收 入 人 民 幣700,000,000元(相
當於約港幣833,700,000元);倘 該 電 影 的 總 票 房 收 入 超 出 人 民 幣2,800,000,000
元(相 當 於 約 港 幣3,334,800,000元),除 以 上 提 及 之 代 價 外,訂 約 雙 方 可 就 超 出
的 部 分,按 該 電 影 的 影 片 淨 收 入 的 比 例 分 配:投 資 方 為30%及保底方為70%。
163 : GS(14)@2018-09-11 07:47:04

提 述 本 公 司 日 期 為 二 零 一 七 年 十 二 月 六 日 及 二 零 一 八 年 四 月 十 三 日 之 公 告,
內容有關Dayunmony Investment Corporation(「Dayunmony」)(由 本 公 司 前 董 事 高 志 凱
先 生(「高先生」)控 制 及 全 資 擁 有 之 公 司)就Dayunmony所 持46,171,108股本公司股
份 補 發 新 股 票 之 申 請。本 公 告 旨 在 提 供 有 關 建 議 就Dayunmony股份補發新股票
(「建議補發」)之 最 新 消 息。
本 公 司 已 遵 守 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯交所」)上 市 委 員 會 的 決 定 所 載 之
以 下 三 項 條 件:
(i) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已發佈有意發行新
股 票 之 通 告,並 於 二 零 一 八 年 五 月 二 十 五 日 於 憲 報 刊 登 該 通 告(「憲報通
告」)。憲 報 通 告 亦 自 二 零 一 八 年 五 月 二 十 五 日 起 於 本 公 司 網 站 刊 登 並 由 聯
交 所 公 示 三 個 月。於 本 公 告 日 期,本 公 司 尚 未 接 獲 任 何 有 關 建 議 補 發 之 通
知 或 申 索。
(ii) 本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 已 發 出 函 件,確 認 已 對 高 先 生 進 行 充 分 的 盡 職 調
查。
(iii) Appleby(一 間 合 資 格 就 百 慕 達 法 律 發 表 意 見 之 律 師 事 務 所)已 發 表 法 律 意
見,確 認 建 議 補 發 符 合 百 慕 達 法 律 規 定。
聯 交 所 已 向 本 公 司 確 認 上 述 三 項 條 件 已 獲 達 成。因 此,本 公 司 可 進 行 建 議 補
發。
164 : GS(14)@2018-09-12 04:57:26


165 : GS(14)@2018-12-25 12:35:57

拍垃圾電影
166 : GS(14)@2019-02-26 19:01:13

茲 提 述 歡 喜 傳 媒 集 團 有 限 公 司(「本公司」)日 期 為 二 零 一 八 年 七 月 五 日 的 公 告
(「該公告」),內 容 有 關 電 影 版 權 投 資 之 保 底 發 行 協 議。除 文 義 另 有 所 指 外,本
公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。
電 影《瘋 狂 的 外 星 人》(「該電影」),一 部 由 本 集 團 獨 家 投 資 之 電 影,已 於 二 零 一 九
年 二 月 五 日 在 中 國 之 院 線 影 院 正 式 上 映,截 至 本 公 告 日 期,該 電 影 現 時 的 總 票
房收入已超過人民幣2,150,000,000元(相 當 於 約 港 幣2,489,700,000元)。
本 集 團 於 二 零 一 八 年 七 月 五 日,就 該 電 影 訂 立 一 份 保 底 發 行 協 議,截 至 本 公
告 日 期,本 集 團 已 經 根 據 該 協 議 全 數 收 取 人 民 幣700,000,000元(相 當 於 約 港 幣
810,600,000元)之 保 底 金 額 收 入,該 收 入 以 及 該 電 影 投 資 成 本 約 人 民 幣400,000,000
元(相 當 於 約 港 幣463,200,000元)將 於 本 集 團 截 至 二 零 一 九 年 六 月 三 十 日 之 中 期
業 績 內 反 映。

167 : GS(14)@2019-02-27 06:04:36

有關該電影之資料
該 電 影 暫 定 名 為《囧 媽》,一 部 由 徐 崢 先 生 導 演 及 主 演、預 期 將 於 二 零 二 零 年 一
月 在 中 國 首 映 之 華 語 喜 劇 電 影。
168 : GS(14)@2019-03-02 01:41:28

本 公 司 董 事 會(「董事會」)謹 此 通 知 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者,根 據 對 本 集 團 截
至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 未 經 審 核 的 綜 合 管 理 賬 目 之 初 步 審 閱,
因 為 本 集 團 參 與 投 資 的 電 影《後 來 的 我 們》及《我 不 是 藥 神》的 收 益 於 年 內 入 賬,
本 集 團 預 期 收 益 相 比 上 年 同 期 會 有 顯 著 增 加,惟 本 集 團 預 期 虧 損 相 比 上 年 同
期 亦 會 有 顯 著 增 加,虧 損 主 要 由 於:(i)年內授出130,700,000份購股權而錄得因
此而確認非現金性質約港幣85,368,000元 之 以 股 份 為 基 礎 付 款 開 支;及(ii)年 內
就與電影導演合作而配發及發行的150,000,000股新股份而錄得因此而確認非現
金性質約港幣270,000,000元 之 以 股 份 為 基 礎 付 款 開 支。

169 : GS(14)@2019-03-13 08:07:34

1896 buy 1003 shares
170 : GS(14)@2019-03-13 08:09:25

1896 buy 1003 shares

郭展榮 v. 21控股(1003) 及 陳尚偉

1 : GS(14)@2011-03-06 11:30:00

http://legalref.judiciary.gov.hk ... IS=75463&currpage=T
2 : GS(14)@2011-03-06 11:30:55

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20110303/00202_044.html
樂家集團(01003,現稱21控股)創辦人兼前主席郭展榮九五至九八年間借出合共8,300萬元予樂家兩附屬公司,但其後只收到3,850萬元還款,郭遂興訟向21控股及樂家另一前主席陳尚偉追還餘額4,450萬元。21控股指借錢的只是附屬公司,而非整個集團,故拒承擔還款。但高院昨認為貸款是借給樂家供整個集團使用,判21控股須還款,至於針對陳尚偉的申索,則被駁回。

針對陳尚偉申索被駁回

郭指,之後接手成為公司主席的陳尚偉曾承諾確保樂家會償還案中貸款,該承諾源於○○年三月的交易,陳當時同意以6,000萬元向郭購入1億股樂家,法官昨指沒有文件證明郭所指交易,最終駁回針對陳的申索。

法官昨指郭展榮開出的首3張借款支票是開給樂家的,之後雖直接開票給附屬公司,但法官相信這只為方便,而貸款亦有在集團的綜合會計帳目入帳,樂家九九年的年報亦顯示貸款利息是由集團支付,事實上樂家亦把○○年三月配股所得2,500萬元還給郭,因此法官認為,款項是借給樂家供整個集團使用,控股公司需要還款。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273247

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019