ZKIZ Archives


[創業板] 中國恆嘉融資租賃 (0379,必美宜)專區(關係:0692、0745、0885、8158、 8166、0821、1094、朱共山)

1 : GS(14)@2010-07-23 21:59:12

新聞區:
(留空)

公告:
暫未

專文:
無軌電車-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3867

無軌概念爆破-中國鐵路貨運(8089)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3907

無軌火車系又擴張啦-邦盟匯駿(8158)
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/3984

有點憤概-無軌火車系發展全集及必美宜(379)最新消息
http://realblog.zkiz.com/greatsoup/8295

關係貼:
朱先生加 財技人賺錢共同體-2371、8046、821、1094、3800(副系290、351、611)討論區
[url=thread.php?tid=5814]http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5814[/url]
2 : GS(14)@2010-07-28 23:55:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100728074_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-04 01:01:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100803150_C.pdf
4 : GS(14)@2010-08-10 00:28:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100809002_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-25 22:57:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825822_C.pdf
6 : GS(14)@2010-08-28 14:49:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100827899_C.pdf
7 : GS(14)@2010-09-11 13:53:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100910030_C.pdf
8 : GS(14)@2010-09-14 23:12:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20100913046_C.pdf
9 : GS(14)@2010-09-28 23:03:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100928630_C.pdf
10 : GS(14)@2010-11-02 00:21:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101101192_C.pdf
董事會謹此通知本公司股東,預期本集團截至二零一零年九月三十日止之三個月將錄得重大虧損,主要是由於指定為按公平值透過損益列賬之可換股優先股的公平值變動下降及出售持作買賣投資之虧損。
11 : GS(14)@2010-11-10 07:53:43

非常重大收購
據此,興勝有條件地同意收購及賣方有條件地同意以現金總代價不高於人民幣500,000,000元(約為港幣583,500,000元,並須因應作出調整)出售該出售股份。於完成時,本公司將間接地擁有目標公司50%的股權。目標公司主要於中國山東省日照港嵐山港港口為提供碼頭和物流服務,包括裝卸和轉存鐵礦石、鋼製產品、木村及其他貨物,以及出租碼頭設施和設備。

目標現擁有目標公司26%的股權。在完成收購前,目標將會從目標公司的其他合資股東收購目標公司24%的股權。目標合法及實益擁有目標公司50%的股權為協議的其中一個先決條件。

該須因應調整之代價,將會於完成時以現金全數支付。預計所需港幣583,500,000元將由本公司於二零一零年一月十一日公告之配售所得款項以及本公司內部財務資源支付。
....

誠如本公司日期為二零一零年四月二十六日之通函內所述,本公司打算重新分配配售所得款項以支付本公司一項可能投資,成立一間已繳股本不少於港幣500,000,000 元之合資公司以投資於中國山西一間煤炭公司(「建議投資」)。 然而,因該建議投資未能完成且並不會繼續進行,本公司打算將該配售所得款項重新分配於支付收購事項。


...
12 : GS(14)@2011-04-02 17:16:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110327026_C.pdf
8089 扣除所有特別項後,還蝕幾百萬
13 : GS(14)@2011-04-07 07:25:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110405002_C.pdf
於二零一一年四月一日,買方(本公司之全資附屬公司)與賣方訂立臨時協議,據此,買方同意購買及賣方同意出售該物業,代價為人民幣27,500,000元。

代價乃買方及賣方經參考鄰近物業之類似物業之市價及經考慮由一中國獨立估值師就該物業之估值後按公平原則磋商及按一般商業條款釐定。該物業於二零一一年三月三十日按市場法進行之估值為人民幣 26,164,090 元。

「該物業」 指 位於中國深圳市龍崗區南澳鎮水頭沙村G17102-16 之物業
14 : GS(14)@2011-05-07 14:17:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110506018_C.pdf
8089 盈警
15 : k2a3i4(1288)@2011-05-09 14:56:57

8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?
16 : GS(14)@2011-05-10 14:23:40

15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來
17 : k2a3i4(1288)@2011-05-10 17:09:17

16樓提及
15樓提及
8089 同379 應該早排換左boss,而家唔同路啦吧...?


都是同一班人來

早幾年買379輸好多...之後都冇點再跟佢地d news...
18 : hopingu(1296)@2011-06-20 21:00:06

公司網頁仍夠膽死整幅中國地圖, 用一堆線將d 城市連埋, 還整句

Railway, is the Blood Vessel of China.
Our Mission is to deliver goods along it.

什麼是厚顏無恥, 就是這類.....哈哈哈哈~~~~
19 : GS(14)@2011-07-01 18:24:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110628080_C.pdf
董事會現正考慮出售本集團位於中國深圳的一項物業。截至本公佈日期,並沒有達成任何協議,也沒有確定特定的買家。如需要,本公司將根據創業板上市規則作進一步公佈。
20 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-09 21:51:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110809014_C.pdf
8089盈警
本公司謹此通知其股東,預期本公司連同其附屬公司(「本集團」)截至二零一一年六月三十日
止之三個月及六個月錄得虧損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換
股工具指定按公平值透過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損
21 : GS(14)@2011-08-30 07:17:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110829768_C.pdf
一路蝕,炒股又蝕D,現金花得差不多
22 : GS(14)@2011-09-13 20:33:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110913004_C.pdf
8089 買的物業在香港哪兒?
23 : GS(14)@2011-09-15 08:14:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110914006_C.pdf
who rent it?
24 : GS(14)@2011-09-15 22:52:43

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15615031
8089

有市場估計,有關物業有機會是「體操王子」李寧早前在市場叫價約 4億元放售的香島道 33號單號屋。
25 : GS(14)@2011-10-25 23:47:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111025050_C.pdf
acquire 50% of a house
26 : 清風詩人(3217)@2011-10-26 10:04:57

《經濟通通訊社26日專訊》中國鐵路貨運(08089)公布,透過全資附屬Magic
Perfection Global Limited認購高登投資本金額為3000萬元之
可換股貸款票據,為期1年,年利率5%。換股價為每股30萬元,如悉數行使,將佔高登投資
經擴大後股本的50%。
 高登投資主要資產為擁有位於香港九龍配備車位之豪華住宅用途之獨立屋。(jw)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211026212&page=1
27 : GS(14)@2011-11-01 23:08:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111101202_C.pdf
8089 買間金融公司
28 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-02 19:57:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
本公司謹此通知其股東,預期本集團截至二零一一年九月三十日止之三個月錄得重大虧
損,主要是由於持作買賣投資的公平值變動所產生之虧損,及可換股工具指定按公平值透
過損益列賬之財務資產的公平值變動所產生之虧損。
29 : GS(14)@2011-11-04 07:42:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111102096_C.pdf
炒股票盈警
30 : GS(14)@2011-11-04 22:21:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111104080_C.pdf
原來個物業在畢架山峰
31 : GS(14)@2011-11-12 14:01:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111111208_C.pdf
呢間屋算唔算平?
32 : GS(14)@2011-11-21 23:52:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20111121008_C.pdf
8089 批1.35億股@24仙
「配售代理」 指 富通證券有限公司,為可從事證券及期貨條例(香港法
例第571章)中第1類(證券交易)、第2類(期貨合約
交易)、第4類(就證券提供意見)、第5類(就期貨合
約提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動之持牌
法團
33 : GS(14)@2012-01-26 23:50:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20090831051_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120126019_C.pdf
so 巧合

Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6601
Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
34 : i3640(1387)@2012-03-12 19:39:57

吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf
35 : GS(14)@2012-03-12 21:34:50

34樓提及
吾知條數最後追吾追得番呢..又多個古仔
08089  中國鐵路貨運 有關發出傳訊令狀之公佈
09/03/2012
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120309033_C.pdf
01/03/2012  
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120301179_C.pdf


追唔番多
36 : greatsoup38(830)@2012-03-14 23:44:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120314033_C.pdf
8089 愈配愈低
37 : traveller(1405)@2012-03-15 18:51:55

Frying low ...
38 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:13:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120401115_C.pdf
蝕少5,200萬,至7,300萬,重債

前景
美國經濟復甦步伐遲緩,且紓解歐債危機之具體措施舉步為艱,新興市場遭受負面影響。鑒於相關主要問
題會持續令全球經濟及金融市場蒙受不利影響,預期二零一二年之經濟前景會持續黯淡,而市場情緒緊張。
本集團出售部份投資組合後,將會持續檢討及重組其投資組合及策略以及其業務範圍,藉以改善其財務表
現。
美國及歐洲的經濟情況預期持續不明朗。中國的出口將因為消費品需求減少而受到負面影響。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌。經營成本持續上升,但市場競爭十分激烈,故很難將所有之成本
升幅轉嫁給客戶。董事對拋光產品業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執行成本節約措施、集中銷售高利
潤的產品和擴大分銷網絡。
新收購的碼頭和港口業務運作理想,並有助於穩定本集團的收入和利潤。受惠於政府推行的經濟政策和發
展山東省南部的經濟發展,預計對港口碼頭和物流服務的需求將持續增長。然而,由於受全球經濟疲弱及
中國政府對通貨膨脹實施控制政策,過去強勁增長的進出口將會放緩。新開發的青島港董家口港區及贛榆
港區,將增加於對在附近地區運作的港口碼頭和物流服務的競爭。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛力。
39 : GS(14)@2012-05-03 00:46:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120502221_C.pdf
8089 30萬賣埋最初上市資產
40 : GS(14)@2012-05-03 23:33:35

http://www.zkiz.com/news.php?id=15666
賣方是379,買的乜呢? 你睇下就知,又偷錢啦

http://www.chineseglobalinvestors.com/c/about_executive.php
柯偉聲先生
行政總裁及執行董事

柯偉聲先生於2010年10月18日加入集團擔任執行董事,並於2010年10月22日獲委任為行政總裁。他的職責包括管理投資者關係,以及集團的收購和合併活動。

柯先生擁有超過20年的企業融資經驗,包括私募分銷、首次公開招股、收購安排、跨境收購和合併,以及戰略規劃和財務管理等。他目前持有香港《證券及期貨條例》受規管活動第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)的牌照。曾任職於多間領先的跨國公司及專業機構,包括Time Warner 、Baker & McKenzie、EDAW AECOM、Hyatt International,及畢馬威會計師事務所。現時,他是深圳國富浩華中國會計師事務所之企業融資及投資顧問。

柯先生現為進能國際有限公司(前稱百富國際有限公司)及大唐潼金控股有限公司(前稱易盈科技控股有限公司)之獨立非執行董事,兩家公司均於香港聯合交易所有限公司上市。他亦曾任安中資源實業有限公司(前稱雅域集團有限公司)及中國生物醫學再生科技有限公司(前稱邦盟匯駿國際有限公司)之獨立非執行董事。

柯先生於美國華盛頓州取得執業會計師資格,於美國成立執業會計師行「Joseph Orr & Associates, CPA」,擔任公司的主席。他亦是美國執業會計師公會、香港會計師公會及澳洲註冊會計師公會會員。他持有美國西北大學凱洛格管理學院與香港科技大學共同頒發的工商管理學碩士學位、英國雷丁大學國際貿易和國際財務管理學碩士學位、英國密德薩斯大學會計和財務學榮譽學士學位、中國清華大學中國工商金融研修証書及中國中山大學企業稅及會計專業文憑。
41 : GS(14)@2012-05-06 22:30:34

http://www.chineseglobalinvestor ... 072911360017_tc.pdf
鄭先生批票據是由把必美宜賣給這間公司而得,終於把幾年前的賣殼完成

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20070705097_C.pdf
42 : GS(14)@2012-05-06 22:31:19

http://www.chineseglobalinvestor ... 041412330017_tc.pdf
原來呢間公司上年買了145主要權益
43 : Hierro(1191)@2012-05-07 01:36:30

遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊
44 : GS(14)@2012-05-07 21:51:45

43樓提及
遲點我會寫寫這幾間公司,留返俾我啊


你截我糊,我呢排又想寫,算啦,讓你,睇你有乜寫漏先補
45 : GS(14)@2012-06-13 00:52:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120612055_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120612526_C.pdf

董事被告有虛假聲明
46 : GS(14)@2012-06-15 00:49:47

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120614/16424311
【本報訊】必美宜(379)公佈,上周二接獲東區法院發出傳票,內容指公司於2008年2月15日、18日及20日刊發的公告,違反《證券及期貨條例》,執行董事陳瑞常亦因同意或縱容公司觸犯該等條例而被起訴。
法院傳票稱,必美宜於上述三日在港交所(388)發出的公告內容,載有虛假或具誤導性資料,已違反《證券及期貨條例》。資料顯示,必美宜於08年2月14日起,股價及成交量出現不尋常變動,當時股價由0.48元升至2月17日的0.66元,於27日再升至0.92元,交易量亦自14日起增至逾7350萬元,並在17日及19日再增至超過1.5億及1.9億元。
公司於2月15、18及20日發出公告稱,對股份及成交量的不尋常變動並不知情,又強調除了2008年1月15日已公佈訂立有關營運體育相關電視業務的諒解備忘錄外,並無任何其他收購或變賣的商談或協議須予披露。然而,公司隨即於2月28日停牌,3月12日發出復牌通告,公佈於2月11日訂立協議,向投資控股公司 Betterment認購總值6400萬元的可換股債券。東區法院亦向陳瑞常發出傳票,指其身為公司董事,協助、建議、促使、導演、同意或縱容公司違規,或由於其輕率而觸犯規例。
必美宜及陳氏正就傳票尋求法律意見,適當時候會作進一步公佈。

公告
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080215031_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080218048_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080220054_C.pdf

交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080312362_C.pdf
47 : GS(14)@2012-07-05 23:14:27

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=36829
證監會檢控必美宜集團及其董事發出虛假或具誤導性的公告
48 : GS(14)@2012-08-13 09:24:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20120812003_C.pdf'
8089
錢蝕晒在股票上面

鑒於原料及勞工成本迅速上漲,電腦電話之營商環境已日漸激烈與不利。為面對
電腦電話業務於上幾個季度對本集團並無貢獻之事實,董事決定出售電腦電話業
務分部,而出售事項已於二零一二年四月三十日完成。有關出售事項之詳情於
「重大收購及出售」一節中呈報。
本集團將於管理其財務資源及投資策略方面繼續採取積極審慎之態度,以物色其
他投資機遇及探求拓展至其他業務分部之可行性。本集團將繼續物色新機遇,藉
以提升本公司之盈利能力及其股東之價值。
49 : GS(14)@2012-08-30 16:50:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829819_C.pdf
379轉虧為盈賺200萬
50 : GS(14)@2012-08-30 16:50:33

展望
展望二零一二年下半年度,環球宏觀經濟仍然存在不明朗因素,加上歐債危機加劇,令消費者對
各類型產品需求下降,使中國整體的進出口貿易疲弱,中國國內製造業持續不景氣。管理層預期
本集團的拋光產品之需求將會持續下跌,因此董事對拋光業務的前景保持謹慎。本集團將繼續執
行成本節約措施、集中銷售高利潤產品、擴大分銷網絡及研發新產品,以改善此分部的利潤。
董事會預期下半年度在種種不利因素下,全球金融市場會持續低迷。本集團將持續檢討及重組其
投資組合和策略,藉以改善其財務表現。
董事會預期碼頭和港口業務會為本集團下半年度帶來穩定的收入和收益。現時興建中的兩個新泊
位將於二零一二年第四季度投入營運,並為本集團帶來貢獻。然而,受進出口貿易疲弱的影響,
以及新開發的青島港董家口港區及贛榆港區的競爭,碼頭及港口業務的增長將放緩。
董事會及本集團管理層將繼續致力加強及改善本集團所有業務分部,並提升本集團長期增長之潛
力。
51 : GS(14)@2012-11-01 00:01:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121031082_C.pdf
做財仔借錢畀人
52 : greatsoup38(830)@2012-12-02 10:50:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121127109_C.pdf
379又想買野
53 : greatsoup38(830)@2012-12-07 00:55:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20121206050_C.pdf
8089 認 8017 債券
54 : greatsoup38(830)@2013-01-09 00:15:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130108052_C.pdf
唔買地
55 : greatsoup38(830)@2013-01-16 01:12:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130113002_C.pdf
賤賣CB
56 : GS(14)@2013-01-29 00:33:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130128296_C.pdf
配10億股@43仙
57 : 自動波人(1313)@2013-01-29 02:21:40

咁都搵到人接貨?
58 : ng caddy(36072)@2013-01-29 08:37:04

火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,
59 : hinhin1985(1579)@2013-01-29 10:41:08

成好幾億$$咁大龍鳳??
60 : ng caddy(36072)@2013-01-29 11:19:18

當然.....大龍鳳,才好玩
61 : GS(14)@2013-01-29 23:53:35

58樓提及
火車系,習慣好似是向上炒,之後大插,如07年745/8089 328X好恐怖,,


華匯背後back住
62 : 自動波人(1313)@2013-02-19 18:49:38

買野???
related to 8166?
63 : greatsoup38(830)@2013-02-19 22:39:25

我覺得是8017
64 : greatsoup38(830)@2013-03-05 01:20:34

譴責
65 : qt(2571)@2013-03-25 20:38:27

盈喜
66 : qt(2571)@2013-03-29 23:21:29

379
二零一二年全年業績公佈
67 : qt(2571)@2013-03-30 00:55:26

8089
年報
68 : greatsoup38(830)@2013-03-31 01:42:40

轉盈為虧,蝕2,100萬,7,000萬現金
69 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:53:22

379
70 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:57:41

轉虧為盈賺800萬,重債
71 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:28:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130320012_C.pdf
8089
借8166 3,100萬
72 : greatsoup38(830)@2013-04-07 13:13:21

上市決策
73 : greatsoup38(830)@2013-05-03 00:54:40

8089
74 : GS(14)@2013-05-28 14:24:43

用人民幣,真怪
75 : GS(14)@2013-05-28 14:52:25

批1.35億輪,每份輪1仙,認購價20仙
76 : ant2012(35387)@2013-07-17 20:28:09

董事會欣然宣佈,自二零一三年六月十二日起,本公司之名稱已由「China Railway Logistics Limited」更改為「Chinese Strategic Holdings Limited」,而於更改名稱生效後本公司已採 納「華人策略控股有限公司」為第二名稱,以取代僅作識別用途之中文名稱「中國鐵路 貨運有限公司」。本公司已向香港公司註冊處辦理所需之存檔登記手續。
77 : GS(14)@2013-08-03 13:51:45

盈警
78 : greatsoup38(830)@2013-08-04 19:50:15

8089 出售 8166 CB予人頭
79 : greatsoup38(830)@2013-08-09 01:48:21

379
80 : GS(14)@2013-08-12 19:34:23

8089
3個月虧損增1成,至900萬,6個月虧損降1成,至2,200萬,5,000萬現金
81 : GS(14)@2013-08-28 12:07:10

379 盈喜
82 : GS(14)@2013-09-11 15:21:03

379

盈利增19.3倍,至6,100萬,3.41億現金
83 : GS(14)@2013-11-06 10:23:47

8089 盈喜
84 : iniesta(1400)@2014-01-01 03:26:49

8089 換金至尊邪人
85 : GS(14)@2014-01-03 09:30:17

8089
86 : GS(14)@2014-01-03 09:30:44

又買379
87 : GS(14)@2014-01-20 23:17:14

又投錢入港口
88 : 自動波人(1313)@2014-02-27 23:18:42

買酒店....

HAHHAHHA!

"有關酒店及賭場之資料
自一九九八年四月開業以來,酒店為天寧島上一間及唯一一間酒店,附設整個北馬利安納群島聯邦唯一一間賭場。酒店合共設有404間客房,其中括22間行政套房及2間總統套房。酒店亦特設5間餐廳,提供日本菜、傳統粵菜、韓國菜及西式佳餚等選擇,酒店更配備泳池及海灘等康樂設施。賭場目前經約40張賭桌,大部份為百家樂及21點。賭場內亦設有約50部博彩機。
89 : GS(14)@2014-02-28 00:55:35

10億去塞班搞賭
90 : GS(14)@2014-03-18 01:15:16

8089
91 : greatsoup38(830)@2014-03-24 17:20:39

379
92 : GS(14)@2014-03-30 03:06:23

8089

虧損增4成,至3,200萬,1,2億現金
93 : greatsoup38(830)@2014-03-30 20:47:29

379

盈利增5.1倍,至9,800萬,2.6億現金
94 : iniesta(1400)@2014-04-04 00:12:51

哈哈, 又反收購
其實都預左架啦
95 : greatsoup38(830)@2014-04-04 00:13:25

十幾億無事就奇
96 : greatsoup38(830)@2014-04-16 01:25:20

轉型失敗
97 : GS(14)@2014-04-23 01:47:02

8089
98 : GS(14)@2014-05-11 13:54:45

379 獲王力平注入融資租賃公司,生命人壽會認購股份
99 : greatsoup38(830)@2014-05-11 19:21:41

又無左
100 : GS(14)@2014-05-18 14:33:15

8089
101 : GS(14)@2014-06-19 01:14:05

發行130份債券期權,每份1萬,1份可認購1份100萬債券
102 : GS(14)@2014-06-20 11:06:43

8089
103 : Clark0713(1453)@2014-07-19 12:30:12

(I) 有關代理協議之內幕消息; (II) 給予一間實體之墊款; (III) 有關收購東來旅遊有限公司38%股權之須予披露交易; 及 (IV) 停牌
104 : greatsoup38(830)@2014-07-20 00:19:09

進軍塞班島賭業
105 : GS(14)@2014-07-26 21:35:23

盈警
106 : GS(14)@2014-08-07 10:32:21

盈喜
107 : GS(14)@2014-08-07 10:34:57

盈喜
108 : greatsoup38(830)@2014-08-29 00:32:08

盈利增4%,至5,900萬,1.9億現金
109 : GS(14)@2014-11-06 14:35:03

王力平將股權讓予生命人壽
110 : hklccjoe(2044)@2014-11-10 22:12:24

生命人壽何許人?為何係咁買379 ?有無可能變身?已經去到29.99%!
111 : GS(14)@2014-11-10 22:59:33

[realblog]http://realblog.zkiz.com/%E5%A4%A9%E8%A1%8C%E8%80%85/117970[/realblog]
112 : GS(14)@2014-12-11 00:35:18

換Auditor
113 : GS(14)@2014-12-16 00:04:18

又賣港口
114 : ninomiyau(41302)@2014-12-16 02:29:32

賣碼頭,清殼?
115 : greatsoup38(830)@2014-12-16 23:33:14


116 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:26:28

全賣日照港
117 : greatsoup38(830)@2015-02-10 18:57:37

sell CB
118 : GS(14)@2015-04-02 16:15:42

盈利降40%,至6,000萬,3億現金
119 : GS(14)@2015-07-22 12:05:35

增資融資租賃公司
120 : greatsoup38(830)@2015-08-30 02:30:34

盈利降95%,至300萬,3.9億現金
121 : GS(14)@2015-12-19 23:13:39

改名為中國恒嘉融資租賃
122 : GS(14)@2016-03-22 22:35:57

盈警
123 : greatsoup38(830)@2016-03-30 01:17:55

轉虧1,900萬,4.1億現金
124 : greatsoup38(830)@2016-05-25 07:04:10

增資租賃公司
125 : greatsoup38(830)@2016-07-02 02:51:59

379認290股
126 : greatsoup38(830)@2016-09-19 00:54:49

虧損增2.2倍,至1,600萬,輕債
127 : GS(14)@2016-11-10 11:33:31

向379接290股份
128 : greatsoup38(830)@2016-11-18 19:08:53

賣必美宜業務
129 : GS(14)@2017-03-07 18:30:53

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本公司截至二零
一六年十二月三十一日止年度之初步未經審核綜合管理賬目及董事會現時可得資料,
預期本集團於截至二零一六年十二月三十一日止年度錄得的本公司擁有人應佔純利
較截至二零一五年十二月三十一日止年度的本公司擁有人應佔純利約3,400,000港元
大幅增加。有關增加主要是由於(i)綜合入賬於二零一六年年初新收購的融資租賃業
務的溢利貢獻;(ii)出售附屬公司的一次性收益;及(iii)轉換全部可換股債券為股份的
公平值收益與出售半數該等股份的虧損的整體收益。
130 : GS(14)@2017-04-09 12:41:28

虧損降70%,至2,000萬,輕債
131 : GS(14)@2017-07-09 04:35:28

盈警
132 : GS(14)@2017-07-26 18:42:06

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
六月三十日止期間(「本期間」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期,本期間
將錄得凈虧損,而於截至二零一六年六月三十日止期間(「相應期間」)則錄得純利約
3,100,000港元。有關不利變動主要歸因於(i)其他收入大幅下降,原因為在相應期間並
無來自一項非經常性財務扶持政策產生的約8,900,000港元政府補助收入,令整體政
府補助減少,惟本期間來自稅務優惠政策應收的政府補助收入約4,100,000港元則部
分抵銷及(ii)證券投資公平值變動產生的淨虧損由相應期間的約5,100,000港元增加至
本期間的約12,500,000港元。
133 : GS(14)@2017-08-16 12:37:51

轉盈200萬,輕債
134 : GS(14)@2017-09-27 16:48:15

打和,輕債
135 : GS(14)@2018-03-14 14:30:44

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東及有意投資者,根據本集團截至二零一七年
十二月三十一日止年度(「本年度」)之初步未經審核綜合管理賬目,本集團預期本年
度將錄得淨虧損,而於截至二零一六年十二月三十一日止年度(「相應年度」)則錄得
純利約51,800,000港元。有關不利變動主要由於(i)中國金融業環境不樂觀,在嚴謹的
監管政策下資金短缺和利率上升,導致本集團難以取得銀行信貸以支付潛在融資租
賃項目,故租賃業務數量及整體盈利能力均縮減,令致融資租賃業務的毛利金額大幅
減少近一半。加上中國的融資租賃公司數目日益增加,融資租賃行業競爭越趨激烈,
令業務表現受壓;(ii)確認商譽的非現金減值虧損不超過約50,000,000港元,此筆金額
於二零一六年一月收購融資租賃業務時產生,主要因二零一七年市況轉差,而在最近
四年的財務預算中已計及市況轉差的因素而將收入及毛利率下調(相比去年而言),
因而有關差額確認為減值虧損;(iii)證券投資公允值的不利變動,由相應年度的可換
股債券及上市股份所產生的整體溢利38,000,000港元,轉為本年度上市股份所錄得的
虧損約27,000,000港元;及(iv)本年度並無一次性出售附屬公司收益20,500,000港元。
136 : GS(14)@2018-05-16 17:38:03

終止非常重大出售事項

有關出售碼頭及物流服務業務權益
之非常重大出售事項
137 : GS(14)@2018-09-29 10:25:57

董事會謹此向股東提供新業務的近期發展。於本公告日期,啟康已取得第一條生產線
山梨糖醇的生產許可,山梨糖醇是一種常用於口香糖、壓片糖果、食品保鮮及烘焙食
品,亦適用於糖尿病人服用的甜味劑。隨著所需廠房及設備與員工目前已準備就緒,
山梨糖醇即將開始生產。
本集團將審慎分配額外資源設立更多生產線以及開展相關研發及營銷項目,以將新
業務的產品品種擴展至超高倍甜味劑和診斷試劑(如愛德萬甜及EPS*),其亦旨在中
國市場銷售。此舉預計將推動本集團的未來收入及利潤增長。本公司將繼續監察未來
發展,並適時作出進一步更新。
138 : GS(14)@2019-01-02 22:17:19

董事調任及委任行政總裁
董 事 會 欣 然 宣 佈,繼 胡 先 生 如 上 文 所 述 的 辭 任 後,非 執 行 董 事 兼 董 事 會
主 席 蔡 振 忠 先 生(「蔡先生」)已 調 任 為 執 行 董 事 及 獲 委 任 為 本 公 司 行 政 總
裁,自 二 零 一 九 年 一 月 二 日 起 生 效。蔡 先 生 仍 會 繼 續 擔 任 董 事 會 主 席。
就 此,雖 然 蔡 先 生 同 時 出 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 一 職,與 香 港
聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則(「上市規則」)附 錄14所載的企業管治
守則的守則條文第A.2.1條 有 所 偏 離,但 在 評 估 本 公 司 目 前 狀 況 及 考 慮 到
蔡 先 生 的 經 驗 及 過 往 表 現 後,董 事 會 認 為:
(i) 現 階 段 由 蔡 先 生 兼 任 董 事 會 主 席 及 本 公 司 行 政 總 裁 屬 恰 當 之 舉,並
符 合 本 公 司 利 益;因 此 舉 有 助 於 維 持 本 公 司 政 策 的 連 續 性 及 營 運 的
穩 定 性;及
(ii) 此 兼 任 將 不 會 損 害 現 時 安 排 下 權 力 與 權 限 之 平 衡,且 現 時 之 董 事 會
乃 由 經 驗 豐 富 及 具 才 幹 之 人 士 組 成,且 有 足 夠 數 目 之 獨 立 非 執 行 董
事,故 亦 能 足 以 確 保 權 力 及 權 限 均 衡。

139 : GS(14)@2019-01-09 09:59:24

買垃圾項目
140 : GS(14)@2019-03-07 02:58:42

賣基金
141 : GS(14)@2019-04-11 02:39:40

買垃圾
創業板 創業 中國 恆嘉 融資 租賃 0379 必美 美宜 專區 關係 0692 0745 0885 8158 8166 0821 1094 、朱 朱共 共山
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270126

福方集團(0885)認購4.79% Hennabun,作價1.08億元

1 : GS(14)@2011-05-07 20:53:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110506772_C.pdf
Forefront is in what we call the "Chung Nam Network". Hennabun owns
Chung Nam Securities Ltd.
    
福方是我們所稱「中南網絡」的一員,Hennabun持有中南證券。
2 : 鉛筆小生(8153)@2011-05-09 11:28:03

其實, 佢地悶唔悶D, 成日都咁玩

定係中南想學金仔咁~~"
3 : GS(14)@2011-05-10 14:21:23

2樓提及
其實, 佢地悶唔悶D, 成日都咁玩

定係中南想學金仔咁~~"


他們唔悶,其實今次注資好對數的,你睇番329配股的金額就明白
4 : dannyc(42058)@2014-04-28 23:26:17

呢隻每次公佈虧損都升,由$0.44-->$0.77,現今上到$0.95,咩因由????
5 : dannyc(42058)@2014-05-02 16:48:43

今日抽上停牌,唔通比人收購?
福方 集團 0885 認購 4.79% Hennabun 作價 1.08 億元
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274252

中國國家文化產業 (0745,前榮康控股、中國鐵聯傳媒) 專區 (關係:0254、8131、8089、8202、0885、0692、0397、8158、8166、8041)

1 : GS(14)@2011-07-01 16:55:03

(blank)
2 : GS(14)@2011-07-01 17:00:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110628118_C.pdf
蝕到得番隻殼
3 : GS(14)@2011-07-29 07:49:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110726510_C.pdf
今次又買埋D空氣回來,又批3.1億股@7.8仙


有 關 目 標 公 司 之 資 料
目 標 公 司 為 於 香 港 註 冊 成 立 之 公 司,由 中 國 新 媒 體 有 限 公 司(「中 國 新 媒 體」)、
賣 方 及(「SLI」)分 別 擁 有51%、30%及19%權 益。中
國 新 媒 體 為 聯 交 所 主 板 上 市 公 司 中 國 戶 外 媒 體 集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:254)
(「中 國 戶 外 媒 體」)之 全 資 附 屬 公 司。因 此 目 標 公 司 為 中 國 戶 外 媒 體 之 附 屬 公
司。目 標 公 司 主 要 在 香 港 從 事 戶 外 廣 告 業 務,特 別 是 於 升 降 機 及 樓 宇 外 牆 之 廣
告 空 間。
根 據 目 標 公 司 按 照 香 港 財 務 報 告 準 則 編 制 之 經 審 核 賬 目,自 註 冊 成 立 日 期 二
零 零 九 年 六 月 十 九 日 至 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日 止 期 間 除 稅 前 及 除 稅 後 之 經 審
核 虧 損 均 約 為700,000港 元。於 二 零 一 零 年 六 月 三 十 日,目 標 公 司 之 經 審 核 負 債
淨 額 約 為700,000港 元
4 : GS(14)@2011-07-30 14:45:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110728649_C.pdf
補充資料
5 : GS(14)@2011-07-30 14:46:57

http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=1&tid=7447
更多此交易資料,請參閱8356
6 : GS(14)@2011-10-29 14:34:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111028196_C.PDF
按中國鐵聯傳媒有限公司(「本公司」)的要求,本公司的股份於今天(2011年10月28
日)上午九時起暫停買賣,待本公司發出一項有關非常重大的收購事項公告發佈止。
7 : GS(14)@2011-11-21 23:30:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111121570_C.pdf
買垃圾

賣方為投資控股公司,分別由陳女士、肖先生及Supreme Turbo Limited擁有40%、
30%及30%權益。Supreme Turbo Limited由鄧先生全資實益擁有。據董事於作出一
切合理查詢後深知、全悉及確信,於本公佈日期,賣方及其最終實益擁有人均
為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。
...
代價
根據買賣協議條款,代價690,000,000港元將以下列方式支付:
1. 於完成後通過促使本公司向賣方或其代名人發行可換股優先股,以支付490,000,000 港元;及
2. 於完成後通過向賣方或其代名人發行承兌票據,以支付200,000,000港元。

有關目標集團之資料
目標公司為於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司。FingerAd為目標公
司之全資附屬公司,於二零一一年七月十八日在香港註冊成立。FingerAd為目
標集團之主要營運公司。目前,目標集團包括目標公司及FingerAd。
根據目標公司按照香港財務報告準則編製於註冊成立日期二零一一年四月十八
日至二零一一年九月三十日之未經審核綜合財務資料,除稅前及除稅後虧損
淨額均約為10,649港元。目標公司於二零一一年九月三十日之綜合負債淨額約
為2,669港元。
主要業務活動及業務計劃
目標集團現時透過流動設備及在零售連鎖店網絡的液晶顯示器及平板屏幕數
碼媒體網絡在香港提供廣告及增值服務。
FingerAd已夥拍Amazing World Corporation Limited(一間於香港註冊成立並以「Tera
Age」之商業名稱從事貿易之有限公司),提供流動平台解決方案。據董事所全
悉及確信,Tera Age為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。
Tera Age為香港及大中華地區不同規模機構的主要軟件開發供應商,為在流動
平台開發軟件的先驅之一,於二零零四年成功在Windows CE上配置首套流動軟
件。於二零一一年,Tera Age奪得二零一一年香港資訊及通訊科技獎:最佳無間
斷網絡(流動企業應用方案)獎。FingerAd 與Tera Age訂立日期為二零一一年九月
十五日之具法律約束力協議,據此,Tera Age將獨家向FingerAd供應具網上廣告
功能且適用於餐飲業之流動平台解決方案,初步為期五年。Tera Age亦就獨家
供應適用於旅遊業及時裝業之類似解決方案向FingerAd授予優先購買權,初步
為期五年。

借助Tera Age在技術方面之專業知識,FingerAd將率先透過以香港餐飲業為對
象的流動解決方案提供廣告及增值服務。目前。將予提供之主要解決方案為
Dining App。Dining App不僅為一套軟件,更是餐飲業之全新平台,方便業界為
其業務作市場推廣及促銷,且與客戶保持聯繫。Dining App結合流動及雲端運
算技術,包括三個主要組件,分別為Apple iOS 及Android適用之流動應用程式
(Mobile App)、系統管理工具(System Administration Tool)及內容管理系統(Content
Management System,「CMS」)。Dining App將用作各餐廳的個人化Mobile App,消費
者可從蘋果的App Store、Android Market或超鏈結下載。消費者將Dining App下載
至本身之流動設備後,將能夠存取餐廳的位置及聯絡資料等主要資訊以及餐
廳菜單等其他特別資訊。Mobile App顯示之所有資訊由餐廳透過CMS管理,餐廳
可不時自行更新其菜單。利用Dining App創建的平台,FingerAd亦可提供增值服
務,協助各間餐廳及零售商向目標顧客推廣本身的服務及產品。Tera Age將負
責Dining App之維修及技術運作。市場上之大部分可供零售商使用之流動應用
程式乃透過聘用軟件開發商開發成整套承包工程,初期成本平均來說對衆多
餐廳而且甚為高昂。相反,Dining App並不需要各餐廳推出個人化流動應用程式
時付出任何重大初期投資。FingerAd將按月費或按使用率就Dining App服務向餐
廳及零售商收取費用。餐廳由此可以實惠的月費使用Dining App服務與顧客保
持聯繫。Dining App服務已於二零一一年九月十五日推出。為創造市場知名度
以及加快市場滲透,FingerAd為新用家提供免費試用期。因此,於本公佈日期,
Dining App服務並無錄得收益。
為加快建立客戶基礎,FingerAd已與愛看電視有限公司(「愛看電視」)訂立日期為
二零一一年九月十五日之具法律約束力合作協議,據此,愛看電視將就Dining
App服務獨家向FingerAd轉介客戶,初步為期兩年。
據董事所全悉及確信,愛看
電視為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。愛看電視經
營「babybamboo.com.hk」網站,為香港主要網上團購服務經營商之一,專注發展
擁有強大銷售隊伍及龐大客戶基礎的餐飲市場。FingerAd及愛看電視將攤分由
愛看電視轉介客戶產生之收益。於本公佈日期,愛看電視已獲得43間餐廳使用
Dining App服務。

除流動平台廣告服務外,FingerAd亦將透過零售連鎖店網絡的液晶顯示器及平
板屏幕數碼媒體網絡提供廣告服務。FingerAd已與香港一家著名家庭用品零售
連鎖集團(「連鎖店集團」)訂立日期為二零一一年十月二十六日之具法律約束力
協議,據此,FingerAd有權在香港連鎖店集團轄下之零售店安裝及經營液晶顯
示器及平板屏幕數碼媒體網絡。據董事所全悉及確信,連鎖店集團為獨立於本
公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。目前,連鎖店集團在香港約有
200間零售店,銷售各種家庭用品。
預期FingerAd將在連鎖店集團轄下逾100間店
舖設立平板屏幕數碼媒體網絡。平板屏幕網絡已裝設,現時由愛看電視營運。

按: 連鎖店集團估計是日本城...

FingerAd將向愛看電視購買屏幕及其他硬件,於二零一一年十一月二十七日協
議開始時推出數碼媒體網絡。就設立數碼媒體網絡,FingerAd將向連鎖店集團
支付固定租金,並在數碼媒體網絡免費為連鎖店集團提供部分廣告播放時段
及相關錄像製作服務。FingerAd將享有數碼媒體網絡廣告播放時段帶來之收益。
FingerAd亦與愛看電視訂立日期為二零一一年十月二十六日之具法律約束力協
議,據此,愛看電視將就連鎖店集團之數碼媒體網絡向FingerAd提供管理服務,
例如錄像製作、處理及上載、程式運作、更新播放清單及硬件維護等。就愛看
電視提供之服務,FingerAd將容許愛看電視免費使用數碼媒體網絡的部分廣告
播放時段及若干廣告版面。
目標集團已聘有經營目標集團業務的主要人員。本公司將留聘下列主要人員
以協助本公司於完成後經營目標集團:
– 陳啓成先生,44歲,目標集團行政總裁。彼負責制定企業策略、公司發展
方針及領導產品開發。陳先生在通訊業積逾10年工作經驗,曾在多間通訊
及資訊科技公司擔任要職。彼為新世界電訊有限公司互聯網產品首席顧
問及業務銷售首席顧問以及電訊盈科有限公司銷售部主管。彼現時亦為
中郵電貿(控股)有限公司附屬公司愛看電視有限公司之營運總監。

– 周偉培先生,40歲,目標集團首席技術顧問。彼負責監督目標集團營運及
服務之技術事務。周先生在資訊科技業擁有豐富經驗。彼為Tera Age之創
辦人兼營運總監。
考慮到手頭現金以及本集團及目標集團於未來12個月之預期現金流入及營運
資金需求,董事認為本集團將具備充裕資源以應付目標集團之營運資金需求。


「鄧先生」指鄧子豪先生
「肖先生」指肖豹延先生
「陳女士」指陳嘉慧女士
8 : Hierro(1191)@2011-11-21 23:39:22

垃圾股買垃圾,哈哈哈
9 : onesee(1238)@2012-03-13 22:23:23

真係神奇

營業額係零都可以估價690,000,000港元
點可以做到架
10 : GS(14)@2012-03-13 22:25:36

9樓提及
真係神奇

營業額係零都可以估價690,000,000港元
點可以做到架


你問下估值師啦,都唔只6億9,計計埋埋原來這間愛看電視,變成愛印(股票和鈔票)電視
11 : onesee(1238)@2012-03-13 22:33:59

如果今次成功, 可以又來一次 寫app.公司熱潮
12 : GS(14)@2012-03-13 22:39:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120313647_C.pdf
份野寫得好好,我給90分,豐盛評估做得好,10年後如果賺到2億,我真是在中環扮狗叫又點話
13 : GS(14)@2012-03-13 22:39:36

13.0 估值意見
根據上述調查及分析,並按照所採用估值方法,吾等認為,企業機構之100%股本權益於二零一一年九月三十日之公平值合共為690,000,000港元(六億九千萬港元正)。
14 : GS(14)@2012-03-13 22:40:08

由二零一二年至二零二一年之全面收入表(以港元計):
截至三月三十一日
止年度二零一二年二零一三年二零一四年二零一五年二零一六年
收益– 11,520,300 58,419,900 189,624,600 324,819,000
銷售成本310,00 0 2,700,06 0 12,119,58 0 38,404,08 0 65,490,87 6
毛利╱(毛損) (310,000) 8,820,240 46,300,320 151,220,520 259,328,124
經營開支1,036,00 0 7,712,01 5 34,468,99 5 93,219,23 0 146,288,95 0
除稅前盈利(1,346,000) 1,108,225 11,831,325 58,001,290 113,039,174
稅項 – – 1,912,93 6 9,570,21 3 18,651,46 4
除稅後盈利(1,346,000) 1,108,225 9,918,389 48,431,077 94,387,710
15 : GS(14)@2012-03-13 22:40:40

截至三月三十一日
止年度二零一七年二零一八年二零一九年二零二零年二零二一年
收益434,204,100 522,621,000 593,851,500 651,291,300 697,445,100
銷售成本87,420,60 4 105,161,96 2 119,471,83 8 131,029,95 2 140,337,88 1
毛利346,783,496 417,459,038 474,379,662 520,261,348 557,107,219
經營開支189,341,20 5 224,095,05 0 252,073,57 5 274,630,56 5 292,754,25 5
除稅前盈利157,442,291 193,363,988 222,306,087 245,630,783 264,352,964
稅項25,977,97 8 31,905,05 8 36,680,50 4 40,529,07 9 43,618,23 9
除稅後盈利131,464,313 161,458,930 185,625,583 205,101,704 220,734,725
附註:
銷售成本包括:
1. 銷售佣金;及
2. 根據協議運行液晶顯示面板所產生之成本及每年增加10%為通脹、維修及保養
開支增加作出撥備。
營運開支包括:
1. 估計為並控制在總收益5%範圍內之營銷開支;
2. 向TeraAge 支付之特許權使用費;及
3. 每增加25 名或以下用戶,須另聘一名兼職員工提供支援工作。
吾等已考慮通脹因素,並假設其將被預測期內不斷下降之訂閱率抵銷,即通脹產生
之訂閱價理論增加將被用戶及競爭對手施加之減價壓力產生之訂閱價減少抵銷,故
訂閱價於預測中保持穩定。
16 : GS(14)@2012-03-13 22:40:57

根據食物環境衛生署(「食環署」)刊發之統計數據,於二零一零年十二月三十一
日生效之食物及飲品相關牌照及許可數目為28,919 個,更準確反映出Dining App
潛在用戶之數目。根據食環署,該數目顯示年化增長率為1.62%,由二零零零年
十二月三十一日之生效的相關牌照及許可數目24,629 個開始增長。由於Apple iOS
及Android平台均廣受歡迎,倘用戶選用Dining App,則不會冒險忽視使用另一平
台之顧客,故牌照╱許可持有者將訂閱Apple iOS及Android平台,因此假設潛在用
戶之市場總規模為生效牌照及許可數目之兩倍。因此,二零一三年至二零二一年
市場份額評估如下:
年度
牌照╱
許可數目市場份額付費用戶市場份額
二零一三年30,347 60,694 291 0.48%
二零一四年30,839 61,678 1,475 2.39%
二零一五年31,339 62,678 4,789 7.64%
二零一六年31,847 63,694 8,203 12.88%
二零一七年32,363 64,726 10,965 16.94%
二零一八年32,887 65,774 13,198 20.07%
二零一九年33,420 66,840 14,996 22.44%
二零二零年33,961 67,922 16,447 24.21%
二零二一年34,511 69,022 17,612 25.52%
17 : onesee(1238)@2012-03-13 22:51:36

我最怕就係未來估價法, 再加上中國市場無敵論, 真係你講咩都得啦
18 : GS(14)@2012-03-13 22:54:16

17樓提及
我最怕就係未來估價法, 再加上中國市場無敵論, 真係你講咩都得啦


咁唔是點收錢呢,順口講一句,豐盛已經幫他唔只一次
19 : GS(14)@2012-06-30 23:45:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201206291028_C.pdf
虧損少40%,至2,300萬
意見之免責聲明基準
獲取有關其他應收款項可收回性及仲裁之足夠及適當審計依據之重大不明朗因素及不可能性
誠如綜合財務報表附註26所述, 貴集團對一名轉包承建商提出仲裁(「該案件」),以收回 貴集團之其他應收款項
約10,400,000港元(「該筆應收款」)。該案件乃有關在香港履行一份土木工程工程合約時代該轉包承建商產生之成
本。儘管 貴公司董事在諮詢彼等之法律顧問後,認為 貴集團有充分理據收回該筆應收款,惟截至批准此等綜合
財務報表當日仍未能釐定有關仲裁之結果。
由於該案件牽涉之時間及其結果並不明朗,我們未能確定該筆應收款之可收回金額及時間,以及是否可收回全數
金額。在評估該筆應收款之賬面值方面,並無其他可行並滿意之審核程序可供我們採納。倘我們獲提供憑證而可
能須對該筆應收款之賬面值作出任何調整,則可能對 貴公司及 貴集團於二零一二年三月三十一日之資產淨值以
及 貴集團截至該日止年度之虧損構成相應之嚴重影響。
有關 貴集團持續經營之重大不明朗因素
於達致我們之意見時,我們已考慮綜合財務報表附註3有關綜合財務報表按持續經營基準編製所作出之披露是否足
夠。誠如綜合財務報表附註3所述,董事目前正採納措施以應付其營運資金需要及改善 貴集團之流動資金狀況。
綜合財務報表乃根據持續經營基準編製,其有效性視乎該案件之結果、該筆應收款之可收回性,以及 貴集團就應
付其營運資金需要及改善流動資金狀況所採納之措施之成效而定。綜合財務報表並不包括因 貴集團未能收回上文
所述該筆應收款,以及 貴集團就滿足其營運資金需求及改善 貴集團流動資金情況採取之措施之並不成功,而導
致之任何調整。倘未能收回該筆應收款,或 貴集團上述措施未能成功改善其營運資金及流動資金狀況,則會對綜
合財務報表作出調整,從而將 貴集團之資產價值調低至其可收回金額,以就任何可能產生之額外負債作出撥備,
以及將非流動資產與負債重新分類為流動資產與負債。基於前段所述因素,我們未能確定 貴集團之綜合財務報表
是否應以持續經營基準編製。
意見之免責聲明
由於「意見之免責聲明基準」一段所述之事項之重要性,我們未能獲取足夠及適當審計依據作為審計意見之基礎。因
此,我們不會就綜合財務報表是否已根據香港財務報告準則真實而公平地反映 貴公司和 貴集團於二零一二年三
月三十一日之事務狀況和 貴集團截至該日止年度之虧損和現金流量,及綜合財務報表是否已按照香港公司條例之
披露規定妥為編製。
僅就我們有關上述事項之工作限制而言,我們未能就我們之審核工作取得我們認為必須之一切資料及解釋。
...
前景
本集團奉行之策略為多元化發展業務,由樓宇及建築業務擴展至新媒體市場。我們預期媒體分部之貢獻將穩步上
揚。
中國政府繼續推出刺激內需之政策,為本集團製造良機,透過本集團的火車站網絡吸納廣告市場。本集團審慎行
事,以中庸速度在選定車站安裝視頻聯播網,以妥善控制經營成本。此建立媒體聯盟及在全國舖設渠道銷售網絡的
市場策略,不但提升本集團的品牌知名度,亦擴大本集團的市場佔有率。
管理層決心更專注發展新媒體市場業務,並注意到由於現今應用於廣告行業的新創通訊科技及媒體增加市場的競爭
及為市場帶來動力,導致傳統通訊渠道及其相關廣告業務面臨式微。有見用家的喜好及使用模式改變,廣告新媒體
業務既提升效率亦便利於用家,勢必成為市場的全新行業。
通訊媒體之流動應用程式,為廣告業及關連業務提供良好的市場發展平台。我們認為於應用程式(Apps)市場上提供
新媒體應用程式,極具市場潛力,更勝傳統通訊媒體。我們將更專注此方面之發展,擴大在業界之市場佔有率。
隨著本港流動裝置用量不斷增加,飲食業透過流動平台向終端客戶推廣服務也面臨新的挑戰。FingerAd業務將著力
於香港建立一個餐飲業的飲食應用程式(Dining App)的建立龐大用戶群。
成功取得香港飲食業市場認可後,FingerAd將採用類似策略,向其他零售行業供應及銷售流動應用程式服務。此
外,有見FingerAd的業務模式於本港飲食界流動廣告媒體市場獲廣泛認同,於作出可行性研究後,我們將於日後參
照該模式在中國經營業務。
20 : greatsoup38(830)@2012-11-24 20:59:25

www.hkexnews.hk/listedco/listcon ... TN20121123455_C.pdf
虧損增50%,至1,200萬,負資產爛殼

前景
本集團審慎發展中國之廣告業務,藉以妥善控制在選定車站安裝視頻聯播網的經營成本。通過
在全國建立媒體聯盟及渠道銷售網絡,我們的目標是擴大本集團在中國市場的佔有率。
管理層決心更專注發展新媒體市場業務,並注意到由於現今應用於廣告行業的新創通訊科技及
媒體增加市場的競爭及為市場帶來動力,導致傳統通訊渠道及其相關廣告業務面臨式微。
通訊媒體之流動應用程式,為廣告業及關連業務提供良好的市場發展平台。我們認為於應用程
式(Apps)市場上提供新媒體應用程式,極具市場潛力,更勝傳統通訊媒體。我們將更專注此方面
之發展,擴大在業界之市場佔有率。
隨著本港流動裝置用量不斷增加,飲食業透過流動平台向終端客戶推廣服務也面臨新的挑戰。
FingerAd業務將著力為香港餐飲業的飲食應用程式(Dining App)建立龐大用戶群。成功取得香港
飲食業市場認可後,我們將採用類似策略,向其他零售行業供應及銷售流動應用程式服務。
21 : 自動波人(1313)@2013-01-17 20:41:41

吹到去柬埔寨

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130117496_C.pdf

諒解備忘錄
董事會欣然宣佈,於二零一三年一月十七日交易時段過後,買方與賣方訂立諒
解備忘錄,內容有關建議收購目標公司。
據董事於作出一切合理查詢後所全悉及確信,賣方為獨立於本公司及其關連
人士之第三方。
目標公司及其附屬公司在全球(包括香港、中國、柬埔寨、新加坡、東盟及其他
亞洲國家)經營i-marker業務。誠如賣方所告知,i-marker為獨特移動溝通平台,供
智能手機用戶獲取融合傳統及網上媒體的實時資訊,及企業發布個人化和用
戶相關的宣傳推送通知給特定的智能手機用戶,包括其獨有的矩陣條碼(matrix
barcode),為傳統印刷廣告及網上數據庫營銷,及i-marker應用程式與客戶關係
管理系統(CRM)及內容管理系統(CMS)後端系統的相關配件,提供橋樑。i-marker
之優越性在於速度、功能特色、安全及強大的後端系統,確保其可於普通條形
碼(包括快速識別碼)中脫穎而出。i-marker應用程式集強大的客戶忠誠度、數據
庫管理及為迎合策略營銷需求而特設之手機商務交易能力於一身。目標公司
設有其網站www.i-marker.com
根據諒解備忘錄,賣方已同意,自諒解備忘錄日期起計六個月期間(「獨家期」)
內,概不訂立與建議交易相類似及╱或有關出售目標公司及其附屬公司中任何
公司及╱或其資產之任何協議或參與任何討論、協商或安排或向任何其他人士
提供任何與建議交易不符或阻擾或妨礙建議交易之資料。

諒解備忘錄可於獨家期屆滿後或於訂立建議收購有關之正式協議後(以較早者
為準)予以終止。
諒解備忘錄並未對建議收購之訂約方造成任何法律約束責任,惟對獨家期及
保密性有關之該等條款具有法律約束力。建議收購須待訂約方磋商及簽訂正
式買賣協議後方可作實。
由於諒解備忘錄對建議收購並不具有法律約束力,故建議收購不一定會進行。
股東及投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。
有關策略股東及夥伴之資料
賣方已向本公司提供有關目標公司之策略股東及業務夥伴之以下資料:
高棉資源為目標公司之策略股東。高棉資源為高棉控股之「窗口」公司。高棉資
源主要投資領域涉及三大產業板塊:文化教育產業、金融產業及資源開發產
業。
目標公司、高棉資源與高棉傳媒已訂立策略夥伴協議,據此,高棉傳媒將積極
謀求與柬埔寨政府相關機構合作,努力促使i-marker平台結合柬埔寨政府之主
要運作,包括出入境、海關登記及通關、護照簽發及登記、簽發身份證、駕駛執
照註冊、公司註冊等(統稱「政府i-marker模式」)。高棉傳媒將根據政府i-marker 模
式或一般商業基礎上,向包括柬埔寨在內的所有十個東南亞國家聯盟(「東盟」)
國家,推廣i-marker應用。
一家新加坡主板上市公司為東南亞領先的傳媒機構((「業務夥伴A」)。其於新
加坡及有關地區以四種語言刊發18份報章及超過100份雜誌。業務夥伴A在夥
伴協議的框架內與目標公司展開合作,汲取目標公司技術的同時並採用其平
台,從而於二零一二年及往後的各項矚目活動中達到回饋客戶、提升忠誠度,
及方便互相獲取銷售、禮品換領和電子優惠券等的目的。
香港中央管道石油氣服務LPG供應商(「業務夥伴B」)為一家全球能源及石油公
司之附屬公司。由於目標公司為夥伴合約安排項下的獨家業務夥伴,業務夥伴
B現正藉以便捷及額外功能(為家庭用戶提供保安自助付款、查詢、賬單繳費、
報錶系統),與目標公司開發一個度身訂造有關智能手機用於i-marker平台的忠
誠度項目應用程式。

「高棉控股」指高棉資源投資控股集團有限公司,於英屬處
女群島註冊成立之公司,其董事局主席為曹
雲德勳爵 閣下(部長級)

「高棉傳媒」指高棉國際傳媒集團有限公司,為根據柬埔寨
王國法律於金邊註冊成立之實體,由高棉控
股全資擁有。高棉傳媒經營中柬雙語之高棉
經濟雜誌及高棉日報
「高棉資源」指高棉資源投資控股集團有限公司,於香港註
冊成立之公司,其董事局主席為柬埔寨王國
人民黨領袖、參議院主席謝辛親王顧問助理
團副主席曹雲德勳爵 閣下(部長級)
22 : 自動波人(1313)@2013-01-17 20:55:12

http://tc.wangchao.net.cn/baike/detail_2692797.html

人物介紹曹雲德,男,漢族,1961年出生。研究生導師。現任中國國際經濟合作發展局副局長、柬埔寨國際合作機構主席、高棉資源投資控股集團有限公司董事局主席。兼任中國海外石油與礦産資源投資有限公司董事局主席、中國北方礦業(柬埔寨)投資有限公司董事局主席、高棉第一煤礦集團有限公司董事局主席。曹雲德勳爵
 [1]
 《高棉經濟》雜志、《高棉日報》社長。
 因工作需要,于2010年5月8日出任柬埔寨人民黨主席、參議院主席謝辛親王殿下特別助理、顧問。
 2009年12月3日,獲頒柬埔寨王國國家級榮譽勳章。
 2010年8月8日,獲評“2010中華之魂十大傑出人物”稱號。

2010年10月30日,榮評“中國經濟建設特別貢獻人物”稱號。
 2010年12月,榮評“誠信中國·創新先鋒人物”稱號。
 2011年6月20日,獲頒柬埔寨建國(即柬埔寨王國馬哈西利武級友好合作)勳章。
 2011年6月29日,柬埔寨王國賜封曹雲德勳爵爵位。
 2011年8月6日,柬埔寨王國晉升曹雲德爲謝辛主席“部長級”顧問。
 個人成就在中央“走出去”戰略精神的指引下,從2007年開始,曹雲德開始在東盟、東南亞、澳州等國家和地區開展投資和協調工作。投資領域涉及石油、礦産、水利、農業、旅遊、基礎設施建設等各個方面,取得了突出成績。其投資總部設在柬埔寨首都金邊。
 在曹雲德及他團隊的搭橋鋪路、穿針引線下,每年有200多家中國企業、特別是民營企業“走進”柬埔寨、緬甸、菲律賓、越南、老撾、朝鮮、澳大利亞等國家,進行了大量的實業投資,受到企業團隊和合作東道主國家的普遍認可和贊揚。
 2010年1月1日,中國—東盟自貿區全面啓動。在與老東盟成員國的貨物貿易方面涉及約七千個稅號的産品全部實行了零關稅,大約占中國與東盟貿易的九成;到2015年,東盟共同體和“東盟社區”將成立,屆時中國與東盟國家所有商品稅收都將降爲零。
 面對東南亞國家豐富的資源和未進行大量開發的現狀,歐美、日本、韓國等國家早已經開展了合作開發。但中國在東南亞地區的投入則相對落後。曹雲德認爲“這是中國區域貿易合作的一件大事,對我們來說

曹雲德北大獲獎演說
 [3]
 是一個很好的機會,從國家戰略而言,也是大文章。”
 鑒于曹雲德在中柬經濟合作發展中的突出貢獻,2009年柬埔寨國王西哈莫尼授予他“柬埔寨最高榮譽勳章”(中國民間第一人)。2010年曹雲德晉升爲柬埔寨參議院、人民黨主席謝辛親王特別助理、顧問。2011年,柬埔寨國王賜封曹雲德勳爵爵位,同時將其顧問職務晉升爲“部長級”。
 多年來,曹雲德發揚中國傳統“和爲貴”合作精神,開創了一條“交朋友合作共贏”的發展之路,受到了各東道主國高度認可和贊賞。針對中國外圍國家的良好投資環境,曹雲德提出了“我們要更加重視與周邊國家的合作、加強睦鄰友好、互利共贏、共同發展”、“兔子要吃窩邊草”“‘走出去’才能發展中國”等極具針對性、指導性的經濟合作戰略思想和模式。
 經典語錄一
 “中國人喜歡單幹,但做事心中有數,不願與不知情的人合作。中國人喜歡改造別人,不願遵守不如意的規則。中國人急功近利心極強,總想一口吃個胖子。”
 “面對只有毛澤東主席接受過的這種至高榮譽,我感到非常自豪。因爲這既是我個人的榮耀,也是中國人的驕傲——”獲頒柬埔寨最高榮譽勳章時表示。
 “柬埔寨實行純粹的資本主義制度,其資源由于曆史原因大部分仍未開發。柬埔寨將是未來亞洲第一經濟小龍、新型亞洲虎。”
 “柬埔寨擁有豐富的自然資源,燦爛的文化遺産,年輕、生産型人口,其發展潛力亟待投資、開發。柬埔寨需要大量的金融資源和專業技術知識,來將這些資源優勢轉化爲競爭優勢。”
 “柬政府確立了融入國際社會、爭取外援發展經濟的對外工作方針,在和平和重建柬埔寨旗織下,積極爭取援助,爲百業待興的柬埔寨經濟注入了重要活力。但實際上,從長遠角度考慮,這種經濟結構是不健康的,需要在適當的時候進行調整。”
 二
 “圍繞中國周邊地區開展積極的資源外交,是我國企業‘走出去’、保障資源供應的最有效途徑,要善于‘兔子

曹雲德主席
 [4]
 會吃窩邊草’。”
 “當前無論從開拓市場空間,優化産業結構,獲取經濟資源,還是突破貿易保護壁壘,‘走出去’都是一種必然選擇,是中國對外開放提高到新水平的重要標志。而且,‘走出去’發展的內在要求將比‘請進來’更加重要。”
 “中國企業在‘走出去’過程中,對不同國家應采取不同的方式,但要以誠相待、平等合作、互利共贏爲原則,即‘和爲貴’。和爲貴,乃中國優秀傳統文化的精髓,也是中華民族融合力的根源。”
 “‘走出去’要選擇適宜自身及其相關産業發展的國家和地區,以務實的行動、創新的方式開展投資與合作。中國的傳統文化以及特有的體制和資源,讓我們的願望和舉國之力完美搭配。唯如此,才能最大程度地實現國家提出的‘深化能源國際務實合作’”。
 “可以肯定的說,未來中國‘走出去’將遠遠重要于‘請進來’。隨著中國在全球經濟體系中主導作用的逐漸增強,‘走出去’將是我國最爲重要的發展戰略。”
 “只有‘走出去’才能發展中國。古今中外千百年來,但凡閉關鎖國,自我封閉,最後必將落後挨打,甚至落得亡國的下場。而只有‘走出去’,而且是主動地開闊思路,放開腳步,求新求變,以全球的眼光和膽魄,積極投入到世界市場,參與競爭,共謀發展,才能使國家強盛,人民安康。”
 三
 “‘泛亞鐵路’將會衍生出一個‘泛亞高速經濟發展帶’,這條經濟帶有大量的出海口,實際上連接了‘東盟’,連通了亞洲。中央政府應該考慮,將西部地區的發展納入到這個偉大題材之中,大膽‘出海’,步入跨越式發展快車道。”
 “改革開放30多年來,東部發展了,中部發展了,西部也要加快發展。未來,泛亞鐵路將是最重要的機會之一。所以,我們應提前進入角色,在中央‘走出去’戰略指引下,首先積極布局東南亞,將中國外圍的資源有效利用起來。”
 “西部地區的崛起對擁有近2萬公裏邊疆線的中國,戰略意義顯著。西部無虞,中國就會安定一半。曆史上,凡是強盛的中原王朝,無不向西用兵。可以說,西部崛起,中國無事。”
 四
 在“走出去”實踐中,曹雲德積累總結了中國企業開展國際投資與合作的“七個堅持”和“七個反對”:
 一、堅持國家利益和民族利益高于一切;反對出賣國家利益和損害民族利益。
 二、堅持合作雙贏;反對損人利己。
 三、堅持誠信、平等、友好合作;反對欺詐行爲。
 四、堅持“科學發展觀”,以“創新、務實、高效”爲宗旨;反對盲目投資。
 五、堅持“團結協助、優勢互補”,強化産業基礎,逐步參與國際競爭;反對惡性競爭、違法亂紀。
 六、堅持優化資源,持續發展;反對浪費。
 七、堅持多做貢獻;反對偷稅漏稅。
 同名人物曹雲德,男,1966年8月出生。1987年南京農業大學園藝本科畢業,學士學位,高級農藝師,江蘇省科研成果項目專家組成員。
 先後在南京市蔬菜種子公司、南京市蔬菜種子站從事育種、良繁生産和農技工作,1996年主持創立組建江蘇省第一個農業民營股份企業——南京星光蔬菜研究所,進行新品種的選育和科技成果的轉化開發,先後組建了以良繁生産爲主體的民營股份制企業——南京星豐農業科技開發有限公司,以經營開發爲主體的南京星光種業有限分公司,健全育、繁、推、銷一體化,成立了南京星光種業有限公司擔任總經理職務;1993年:“更新矮腳黃新品種”獲南京市、江蘇省科技進步三等獎,2002年《綠星青菜新品種的選育和推廣》獲南京市科技進步二等獎;共同主持育成天驕辣椒系列品種,並主持新品種的推廣及市場開拓全面策劃及具體實施,共同主持完成辣椒三交種的選育,2002年“天驕系列辣椒新品種的選育和推廣”獲南京市科技進步二等。
 參加主持育成多個豇豆新品種,1997年《甯豇3號的選育及豇豆主要經濟性狀的遺傳規律》獲南京市政府科技論文二等獎。2002年《甯椒系列品種的選育及其轉化體系建設的探討》獲南京市科協優秀論文。
23 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:14:23

我覺得好誇張
24 : 自動波人(1313)@2013-01-18 00:31:41

柬埔寨有幾多人用SMARTPHONE....?
25 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:32:05

24樓提及
柬埔寨有幾多人用SMARTPHONE....?


連網都未鋪好
26 : 自動波人(1313)@2013-01-18 00:34:25

正所謂橋唔怕舊,至緊要受

呢D梗有人BUY
27 : greatsoup38(830)@2013-01-18 00:34:59

26樓提及
正所謂橋唔怕舊,至緊要受

呢D梗有人BUY


真是呃d無知婦孺就得
28 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:22:37

吹到好大

在柬埔寨從事傳媒、資源及金融業的高棉控股,昨日在港宣佈與從事移動電話軟件技術的港商i-marker(萬維碼環球)合作,成立高棉資源。高棉資源主席曹雲德表示,有意分拆業務,並於兩年內在本港上市。

曹雲德續指,柬埔寨當地的礦產資源相當豐富,具有發展潛力。另外,中國鐵聯(00745.HK)昨日亦宣佈與i-marker的股東就收購簽訂諒解備忘錄,但未定收購股數。

曹雲德表示,高棉希望與柬埔寨政府合作,使用i-marker平台應用出入境、海關登記通行及身份證方面。(ji/a)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com


新聞由阿斯達克提供
29 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:25:56

http://news.sina.com.hk/news/20130118/-19-2874796/1.html

柬埔寨高棉資源 擬兩年內港上市【明報專訊】在柬埔寨從事傳媒、資源及金融業的高棉控股,昨日在港成立高棉資源。高棉資源主席曹云德指出,高棉控股有意在未來一、兩年內,安排傳媒及資源業務上市,並且籌備在柬埔寨當地創立新銀行,從事批發銀行業務,初步規劃的股本金預計會達到200億元人民幣。

高棉資源本身又是 i-marker Global Corporation(萬維碼環球)的策略股東,中國鐵聯傳媒(0745)更簽訂諒解備忘錄,擬入股萬維碼環球。但是曹云德稱,該公司有意在萬維碼環球成為控股股東。
集團當地經營傳媒資源金融

現時 i-marker的策略伙伴尚包括新加坡傳媒控股、蜆殼等,高棉傳媒將謀求與柬埔寨政府合作,促使 i-marker擁有的萬維技術應用於出入境、海關登記、通關、公司註冊等運作。

高棉控股除了曹云德作為主要股東,並沒有透露其他股東有否包括內地國營企業。但是他明言旗下礦場投資,參與投資方包括高棉控股、中資機構,外資股東則包括澳洲、英國及中東的機構。該公司在當地主要投資鎳鈷、稀土、銅金礦項目。
30 : 自動波人(1313)@2013-01-19 01:26:55

http://baike.baidu.com/view/7231116.htm

高棉资源投资控股集团有限公司

基本介绍
高棉资源投资控股集团有限公司(“高棉控股”)是由中国海外石油与矿产资源投资有限公司(BVI)、中国海外新能源(柬埔寨)投资有限公司、龙山投资集团(加拿大)及高棉第一煤矿集团有限公司四方联合组建,公司在中国香港特别行政区注册成立。集团董事局主席为柬埔寨王国人民党领袖、参议院主席谢辛亲王顾问曹云德勋爵阁下。
“高棉控股”集团总部在金边,主要投资领域涉及三大产业板块:文化教育产业、金融产业、资源开发产业。
“高棉控股”下设驻外机构:驻北京办事处;驻金边商务处;驻澳州(悉尼)商务处;驻加拿大(魁北克)商务处。
编辑本段经营理念
“高棉控股”宗旨:开辟能源发展合作新兴市场,拓展国际化公平竞争的投资渠道,积极参与中国—东盟自由贸易区建设,开创中国能源战略发展新需求、新模式。以实力和诚信取信合作伙伴。
“高棉控股”理念:稳步建立投融资平台,逐步引进战略合作伙伴,拓展东盟新市场,集聚各方技术、资金、人才、市场等资源,形成集团化运作和管理团队,开创各方共赢局面。
编辑本段公司结构
“高棉控股”控股公司:
高棉第一煤矿集团有限公司(控股柬埔寨奥多棉芷省露天煤矿项目);
中国北方矿业(柬埔寨)有限公司(控股柬埔寨菩萨省镍钴矿项目);
中国石油与矿产资源(柬埔寨)投资有限公司(控股柬埔寨国公省金属矿项目);
高棉投资亚太集团有限公司(控股柬埔寨国公省金属矿项目);
高棉第一财富集团有限公司(控股柬埔寨菩萨省镍钴矿项目);
天恒农业投资有限公司(控股柬埔寨国公省多金属矿项目);
新泓发(柬埔寨)资源投资有限公司(控股柬埔寨暹粒省铜金矿项目);
《高棉经济》杂志;
《高棉日报》报纸。
“高棉控股”参股公司:
加拿大版纳黄金矿业公司(参股加拿大魁北克省黄金矿项目);
柬埔寨MCTV投资有限公司;
柬埔寨戈德灯岛开发有限公司。
编辑本段合作伙伴
“高棉控股”战略合作伙伴:
中国五矿欧洲集团、中国黄金集团、中冶集团、中铝集团、中国石油BGP技术团队、中国海洋石油新能源开发团队、山东省第四地质矿产勘查院、云南省地质矿产勘查开发局、云南省煤田局、亚太资源(香港)投融资团队、太平洋(新加坡)投融资团队,等等。
31 : greatsoup38(830)@2013-01-19 12:36:23

都是好配合
32 : 自動波人(1313)@2013-01-19 13:53:16

越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯
33 : greatsoup38(830)@2013-01-19 13:54:18

32樓提及
越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯


講講下就似呃
34 : 自動波人(1313)@2013-04-22 22:57:34

33樓提及
32樓提及
越吹得大,越似是而非,越多人落搭
大戶同基金才是他們的大茶飯


講講下就似呃


中了
35 : GS(14)@2013-04-22 23:08:07

又籌5,000萬
36 : 自動波人(1313)@2013-04-23 01:10:00

搵到老襯?
37 : GS(14)@2013-06-20 01:28:07


38 : GS(14)@2013-06-30 16:25:31

745
虧損增6成,至2,700萬,負資產重債殼
39 : lemonwongwong(33038)@2013-09-25 22:54:54

今天收市前大量仲跌左4成。。。唔知咩事!
40 : 自動波人(1313)@2013-09-25 22:58:21

39樓提及
今天收市前大量仲跌左4成。。。唔知咩事!


炒爆左
41 : lemonwongwong(33038)@2013-09-25 23:01:55

好似走鬼咁喎。。。。
42 : 自動波人(1313)@2013-09-25 23:06:30

應該繼續往下
43 : iniesta(1400)@2013-09-25 23:33:38

又黎一隻同電影拉上關係的股票
44 : greatsoup38(830)@2013-09-25 23:34:17

呢隻一向亂
45 : kit2006(7531)@2013-09-25 23:54:03

何解?
46 : greatsoup38(830)@2013-09-26 00:03:01

45樓提及
何解?


都唔是搞生意
47 : lemonwongwong(33038)@2013-09-26 13:55:22

我覺得佢即時只是拿個什麼同影片商傾下, 尼D 橋段黎整返隻股價上去....根本可能係老點, 十畫都無一撇
48 : kit2006(7531)@2013-09-26 14:13:15

47樓提及
我覺得佢即時只是拿個什麼同影片商傾下, 尼D 橋段黎整返隻股價上去....根本可能係老點, 十畫都無一撇

咁即係發佈虛假消息?
49 : lemonwongwong(33038)@2013-09-26 15:16:03

唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....
50 : kit2006(7531)@2013-09-26 18:11:50

如果係斬倉曁話股價好快會上返去。
51 : greatsoup38(830)@2013-09-26 22:33:59

49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢
52 : greatsoup38(830)@2013-09-26 22:34:14

50樓提及
如果係斬倉曁話股價好快會上返去。


然後慢慢上到頂又落番來
53 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:01:52

51樓提及
49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢

條陰線咁大你夠膽嗎?
54 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:02:06

53樓提及
51樓提及
49樓提及
唓, 佢真係求找間爛鬼電影公司的求其一個員工出黎傾下吹下水, 都叫係"真有其事", 最後傾唔成你邊有得嘈佢? 我懷疑佢昨天比人斬倉....


呢個可能是自己炒上然後特登打落去引人買呢

條陰線咁大你夠膽嗎?


炒左幾倍殺一半都有so
55 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:13:21

關鍵是咁樣放量下跌邊個接貨。
56 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:14:54

55樓提及
關鍵是咁樣放量下跌邊個接貨。


d人一跌就搶的啦,升左咁耐...
57 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:20:49

昨天條黑長棍嚇都嚇死你啦仲接。
58 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:21:44

57樓提及
昨天條黑長棍嚇都嚇死你啦仲接。


有d人是咁嘛
59 : kit2006(7531)@2013-09-26 23:30:50

不過我個人覺得昨天的下跌是意外。
60 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:32:15

59樓提及
不過我個人覺得昨天的下跌是意外。


就是暴跌斬倉是有人沽晒?
61 : lemonwongwong(33038)@2013-09-27 22:20:02

我覺得是斬倉。。。引人入唔使咁重本咁大量。。。。
62 : greatsoup38(830)@2013-09-28 12:30:46

斬咪斬囉,其實都唔關事
63 : greatsoup38(830)@2013-10-08 23:05:55

745
64 : 自動波人(1313)@2013-10-18 02:05:40

呢個莊的是高手
65 : greatsoup38(830)@2013-10-19 11:19:00

咁炒到幾十億佩服
66 : greatsoup38(830)@2013-11-07 00:30:07

盈警
67 : raymond1025(28621)@2013-11-21 12:11:45

Horizon Entertainment 與 i-marker 已就中國的進口電影業務簽訂獨家業務合作協議

http://www.prnasia.com/story/88631-2.shtml
68 : greatsoup38(830)@2013-11-22 00:52:28

745
虧損增50%,至1,500萬,負資產重債
69 : GS(14)@2013-12-19 16:22:28

745 and 1046 cooperate each other
70 : 投機仁(34693)@2013-12-30 23:06:46

行過七仔見到 經濟一週 2014 十大推介有 745...
炒高十倍叫人接....厲害厲害
71 : GS(14)@2013-12-30 23:28:28

投機仁70樓提及
行過七仔見到 經濟一週 2014 十大推介有 745...
炒高十倍叫人接....厲害厲害


唔知呢隻是大老千咩,60幾億市值啦
72 : Clark0713(1453)@2014-01-07 22:50:42

主要股東出售股票


"配 售 代 理 同 意 按 揭 盡 所 能 的 基 準 向 與 本 公 司 概 無 關 連 及
不會是本公司關連人士的獨立第三方買家促成以每股0.35港 元 的 代 價,配 售 最
多 由Rich Place持有的565,000,000股股份及由Wise Win持有的125,000,000股 股 份,
兩者合共佔本公司己發行股本約16.79%。"

$0.35 !!!!!smileysmileysmileysmileysmiley
73 : GS(14)@2014-01-07 23:03:43

賤價跳船
74 : GS(14)@2014-01-07 23:04:35

1046 接左d垃圾
75 : iniesta(1400)@2014-01-08 02:08:17

lemonwongwong61樓提及
我覺得是斬倉。。。引人入唔使咁重本咁大量。。。。


大家又中了計
76 : stock_newbie(41225)@2014-01-08 08:48:07

照升可也, 1.3入了一大注
77 : lemonwongwong(33038)@2014-01-08 09:07:28

唔知今日點開
78 : greatsoup38(830)@2014-01-08 23:32:09

lemonwongwong77樓提及
唔知今日點開


跌的啦
79 : lemonwongwong(33038)@2014-01-09 09:33:00

我估一直陰跌
80 : Clark0713(1453)@2014-01-09 10:53:04

Haha! Game over!

 《經濟通通訊社9日專訊》中國鐵聯(00745)跌幅擴大至逾5成,最新報1.01元
,公司大股東早前折讓83%(每股0﹒35元)出售16﹒79%予寰宇(01046)。(
ms)
81 : dannyc(42058)@2014-01-09 22:16:27

呢隻今日一個大V,最低0.9X,之後上番1.8X.....
82 : greatsoup38(830)@2014-01-09 22:26:56

死左一半的啦
83 : dannyc(42058)@2014-01-09 22:36:00

何解死左一半呢?
84 : greatsoup38(830)@2014-01-09 22:36:46

dannyc83樓提及
何解死左一半呢?


咁爆法基本上炒完
85 : greatsoup38(830)@2014-01-18 17:25:58

745
86 : Clark0713(1453)@2014-01-24 23:14:07

公佈 (1)建議分拆普通股及優先股 (2)更改每手買賣單位 及 (3)建議股本重組


1拆5, 2000股股改為10000股
87 : greatsoup38(830)@2014-01-25 13:14:37

拆股
88 : Clark0713(1453)@2014-02-05 22:26:39

改名

"董 事 會 建 議 更 改 本 公 司 之 名 稱,由「China Railsmedia Corporation Limited 中 國 鐵 聯 傳 媒 有 限 公 司*」改 為「China National Culture Group Limited中 國 國 家 文 化 產 業 集 團 有 限 公 司 」。"
89 : GS(14)@2014-02-06 10:55:10

745換人
90 : andy369(43311)@2014-02-06 16:57:24

個名強左,榮譽主席薛啟亮為中宣部老幹局黨委書記,好似想大搞電影進出口。

中國鐵聯傳媒有限公司(「中鐵媒」)(745.HK)即將重組轉型,新的業務為一.外國電影的進口及發行業務和二.i-marker。中鐵聯子公司將與中國文化部轄下中國文化藝術有限公司(「中藝公司」)合組公司經營外國電影的進口及發行業務。由於合資公司在這項電影行業上游業務上擁有雙頭壟斷的優勢,而且有很高的盈利可放大性,估值上應該比A股的華誼兄弟(300027.SZ) 和光線傳媒(300251.SZ)更高。而港股基本上沒有可比較的同業,因此應該具有稀缺性溢價。未來中鐵媒將持續擴大市場佔有率,估計長遠可達40-50%。中鐵聯業績的增長亮點是與中藝公司合組的合資聯營企業。中藝公司持有該合資公司30%的股權,餘下70%則由中鐵聯子公司持有。先說一些背景資料,進口電影可分為(分賬大片)和B片(買斷版權小片)兩種。由於過往只發出一個牌照的關係,外國電影的進口及發行一直由廣電局旗下的中國電影集團公司(「中影公司」)壟斷。中鐵聯在取得新的牌照後,有望在外國電影進口及發行這市場分一杯羹。根據國家廣播電影電視總局的資料顯示,在2012年171.73億人民幣的總票房中,88億為進口片。中國去年大約有64部進口電影,以數量百份比計算,53%為,47%為B片。以票房收入百分比計算,和B片分別占89.6%及10.4%。以一般進口分賬大片的收入模式來說,發行費用通常由發行部門和戲院各50%分賬。
http://bbs.tianya.cn/post-develop-1494816-1.shtml
91 : 投機仁(34693)@2014-02-06 17:09:55

有咁強勁背景,難怪要炒到十幾廿倍,人情債真係貴哈哈
92 : greatsoup38(830)@2014-02-06 23:08:37

真是老作得太過份啦
93 : LHC(34894)@2014-02-21 02:00:52

文化產業… 哈哈 呢隻野勁呀
94 : iniesta(1400)@2014-03-04 22:49:47

黃 偉 剛 先 生

於 電 影 及 媒 體、公 共 關 係、創 業 投 資、電 訊、遊 戲 及 裝 運 業 方 面 擁 有 逾 三 十 年 經 驗
天 緣 文 化 集 團  董 事 兼 行 政 總 裁。  專 注 於 收 購 海 外 媒 體 內 容 版 權,以 供 於 中 國 內 地 發 行
亦 精 於 電 影 集 資 及 媒 體 融 資、投 資 者 關 係 及 數 碼 內 容 服 務。彼 擁 有 廣 泛
人 脈 網 絡,與 知 名 荷 里 活 製 片 廠 及 製 片 人 聯 繫

95 : GS(14)@2014-03-04 23:42:49

745
96 : GS(14)@2014-03-08 23:36:55

745
97 : conandea(16520)@2014-03-24 10:38:16

以股價黎睇似有大劑野?
仲要換埋AUDITOR
98 : greatsoup38(830)@2014-03-24 23:20:23

唔使睇啦,玩完
99 : LHC(34894)@2014-03-25 01:18:10

好在無買,果然係西股
100 : greatsoup38(830)@2014-04-08 01:34:36

買垃圾,作價20億,發行25億新股支付,保證盈利為2年,每年4億
101 : 自動波人(1313)@2014-04-08 03:23:52

要落幕了
102 : greatsoup38(830)@2014-04-08 22:48:53

可以收皮
103 : 菠蘿(39493)@2014-04-10 16:30:07

垃圾莊家股做低派貨
104 : greatsoup38(830)@2014-04-10 23:08:22

菠蘿103樓提及
垃圾莊家股做低派貨


炒高左20倍
105 : jalin(42085)@2014-04-16 11:26:42

有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?
106 : greatsoup38(830)@2014-04-17 00:00:19

jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以
107 : kk104104(19268)@2014-04-17 00:11:07

greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?
108 : greatsoup38(830)@2014-04-17 00:22:05

kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股
109 : kk104104(19268)@2014-04-17 01:07:38

greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


新例黎?
我而家都仲記得993 果陣買盤冇人掛, 賣盤掛0.01 smiley
110 : LHC(34894)@2014-04-18 22:58:37

greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


即係點... $0.009 就會強迫合做兩股?
111 : greatsoup38(830)@2014-04-19 00:01:35

LHC110樓提及
greatsoup38108樓提及
kk104104107樓提及
greatsoup38106樓提及
jalin105樓提及
有個技術問題, 如果745 跌穿 $0.05 跟住 1 拆 5, 可行嗎?


未必可以


我覺得似要跌到合股多過拆股?


10仙以下港交所會強迫合股


即係點... $0.009 就會強迫合做兩股?


總之低於10仙的股票,港交所有權強迫合股
112 : greatsoup38(830)@2014-04-21 14:53:03

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140421/18695462

【本報訊】作為全球最大電影市場的美國,其本土電影市場過去10年停滯不前,反觀內地市場則按年以30%增速猛進,晉陞至僅次於美國的全球第二大市場。中國市場前景秀麗,2012年起,美國大製作電影進口內地配額已由20套爭取到34套,各商家已摩拳擦掌準備分這塊「肥豬肉」。
記者:周燕芬

即將改名為中國國家文化產業的中國鐵聯傳媒(745),其新任行政總裁、美國製片人李公明接受本報訪問時介紹,北美市場過去10年表現呆滯,維持在每年616億元(人民幣.下同)規模;若中國保持每年30%的增速,預期未來五年,中國市場規模將可等同於首位的美國本土市場。2013年內地市場規模約217億元,進口片市場份額佔42%,國產片佔58%;他估計今年市場約達240億元。
通知期短 限制宣傳

美國進口片可分為兩類,據公司執行董事陳衍達介紹,A類為美國大製作電影,美方可按票房分賬25%,中方合作夥伴則按合約分紅,比例各有不同,如該公司近期間接取得與文化部旗下中藝獨家合作協議,協助為內地引進外國電影,公司可從中收取10%票房收入作為分紅;第二類為細片,每年配額上限為30套,投資者必須買斷於內地播影版權,票房收入全歸投資者。他指如2010年有投資者買入《轟天猛將》,代價只需70萬美元,最終內地票房收入達3000萬美元,回報非常可觀。
引進進口片於內地上映回報雖然可觀,惟李公明抱怨,內地只給予兩週通知期,影片大量的宣傳推廣工作未能做得更好以刺激票房,這點可以做得更好,如在美國市場,通常在電影上映前2至3個月便能明確下來,有時間做足宣傳,票房便能有一定保證。
對於內地觀眾喜歡哪類進口片,香港影業協會理事長洪祖星分析,大致上跟香港觀眾相近,均以科技、科幻、動作和災難片為主,若是文藝戲反應則一般。由於中國市場發展蓬勃,他指美國電影進口叫價亦躍升神速。「例如10年前的《80日環遊世界》,當年叫價只係20萬美元,估計今日起碼要500萬美元。身價升值20倍!」中國已成為美國以外,叫價最貴的市場。
美國進口電影一直在內地市場很賣座,中國曆來最受歡迎電影為2010年上映的《阿凡達》,票房高達13.5億元;不過,自2012年起市場開始出現變化,當年最賣座電影已改由國產或中港合拍片取代;而歷來10套最受歡迎電影,美國進口電影佔4部(見表)。
113 : greatsoup38(830)@2014-04-21 14:53:17

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140421/18695464
【打破壟斷】
以往內地只有國家廣電總局旗下的中影取得全國獨家牌照,可以引進外國電影進口內地播放。今次文化部旗下中藝打破壟斷,成為第二家能引進外國電影的機構。與中藝有間接獨家合作關係的中國鐵聯傳媒(745)更希望,從34套大製作美國進口影片配額中,長遠可取得17套的份額。
公司公告稱,文化部旗下國企中藝公司,已取得引進電影的相關牌照,成為內地能引進電影的第二家企業。中國鐵聯傳媒執行董事陳衍達,公司強項是擁有外國人才,可以挑選適合內地觀眾口味的外國電影,中央是次是想打破壟斷,配合開放市場,惟相關牌照仍未開放多民營企業,亦未有聽聞會多發牌照。
有電影業人士分析,按去年進口電影票房收入91.14億元人民幣計算,中影估計佔去15%收益,相當於淨袋13.67億元;25%歸美方,約50%歸戲院,10%用作廣告宣傳。因此,除非是中央高層插手,否則廣電局「打死都唔肯!」
114 : GS(14)@2014-06-01 19:36:18

745版
115 : GS(14)@2014-06-01 19:36:28

1046版
116 : GS(14)@2014-06-14 22:47:00

745
117 : GS(14)@2014-06-17 02:19:04

哈哈
118 : GS(14)@2014-07-21 22:53:19

文化部減持
119 : Clark0713(1453)@2014-07-21 23:49:04

一名主要股東出售股份
120 : 自動波人(1313)@2014-07-22 02:16:32

好戲在後頭???
121 : Clark0713(1453)@2014-07-22 07:31:10

自動波人120樓提及
好戲在後頭???

萬里之長子!
122 : greatsoup38(830)@2014-07-22 22:15:55

過左咁多年都玩呢招
123 : conandea(16520)@2014-07-22 23:11:15

即係邊招?
124 : greatsoup38(830)@2014-07-22 23:15:00

名人概念
125 : GS(14)@2014-07-25 16:37:37

placing 709m shares @ 0.30
126 : ccy(34953)@2014-07-25 16:43:40

get the money back first
127 : 路人乙(43923)@2014-07-26 13:49:45

點解佢個授股權會set到9月6號咁短?
仲要係0.375咁高, 係咪真係咁有信心??

仲有點解配股個度會話認購350M股, 但最高會係709M股?
而唔直接話配709M股?
128 : greatsoup38(830)@2014-07-26 15:38:14

路人乙127樓提及
點解佢個授股權會set到9月6號咁短?
仲要係0.375咁高, 係咪真係咁有信心??

仲有點解配股個度會話認購350M股, 但最高會係709M股?
而唔直接話配709M股?


他們可能扮野呢,後者回覆其實好簡單,因為他真是無咁多股配到出街
129 : greatsoup38(830)@2014-07-29 01:48:27

http://www.guuzhang.com/forum.ph ... 1347&extra=page%3D1
中國國家文化產業(0745.HK)之上篇:一部好萊塢進口大片
作者:格隆

如果沒有最近一次股權轉讓,中國國家文化產業這個公司基本就是香港大量上市公司中不受人關注、很普通的一家。根據財務年報,公司從2009年4月1日開始已經連續4年虧損。根據公開資料,公司主營業務有樓宇建築、翻新及相關服務,以及提供廣告傳媒服務,業務展望則有「與第三方簽訂備忘錄,向中國進口及發行境外電影及電視節目相關的獨家合作建議」、「集中發展香港新媒體市場,並推出全新的飲食應用程式及及自助餐應用程式,以鞏固於新媒體行業之地位」。格隆之所以把這個曾經過山車一樣漲跌的「普通」公司拎出來,是因為兩件事:

(1)、這個公司過去兩年來做了一系列眼花繚亂的動作,但都指向一個方向:直接或者間接拿下中國進口和發行海外大片的牌照——懂行的人都知道這是一張近乎印鈔機一樣的,非常性感而且振奮人心的東西。而公司做做這個事情的過程完全具備了好萊塢引進大片的所有元素:懸疑、股價的驚悚、迷霧重重、一波三折,情節緊張,令人看得欲罷不能。

(2)、7月21日公司換了大股東,一些貌似很關鍵的股東現身。換句話說,7月21日以後的公司與7月21日以前的那家公司,除了擁有一個共同的股票代碼00745以外,基本就是完全兩家不同的公司了。在7月21日以前,公司過往近兩年的折騰,看似在有條不紊、環環相扣地做一件事,但隨時都有可能陡生變數(這是否也能部分解釋去年底到今年初的過山車漲跌?),瞎折騰——按照格隆過往對所有重組股的研究經驗,對於重組公司來說,股權是核心。控股權沒有到該到的地方,一切都存變數。而一旦控股權去到了它該去到的地方,也許很多事情仍存變數,但交響樂的主基調就定了,其他配樂雜音不會影響整個作品的質量。

從可公開信息看,截止目前,這個事情仍沒有最終敲定。如果這個事情能最終完成,這家取了一個超級大的名字「中國國家文化產業」的公司基本就可以視同那部經典的好萊塢電影「醜小鴨與白天鵝」了。當然,結果也可能不如人意,那就直接把電影名字剪輯為「醜小鴨」好了——無論如何,這是部值得拿出點耐心觀賞的影片。格隆擬完全就公開信息,分上下兩期來解剖一下這部引進大片。

在解剖公司以前,格隆先簡單介紹一下中國電影行業的一些背景知識:
(1)、電影產業是塊迅速膨脹的大蛋糕,增速驚人,發展空間巨大,是不折不扣的「朝陽產業」,這從中影、華夏、星美、萬達、華誼、光線傳媒等公司的紅火可見一斑,也可從馬云、馬化騰分別巨資進軍影視行業也可見一斑。

我們先來看看蛋糕增速。最新官方統計數據顯示,2013年全國電影總票房217.69億元,同比增長27.51%;其中國產影片同比增長54.32%;進口影片因為額度管制等原因,票房90.02億元,同比增長2.30%。,2014年1季度全國票房收入已達67億元,同比增長30%。考慮到2014年年中的暑期檔期、年底的賀歲檔期,預測,2014年全國電影票房收入將達到290億元水平,進口電影票房也很可能會超過一百億元。

我們再來看看蛋糕的空間。作為對比,2013年,北美地區電影票房收入達到109億美元,是中國大陸區電影票房的大約6倍。觀影人次達到13.6億次,而中國2013年全國城鎮觀影人次剛超過6億人次。中國電影院、銀幕的低普及率大大制約了中國電影產業的滲透率,未來仍然有較大增長空間。目前是繼美國之後的世界第二大電影市場,按照目前行業增速,不必到2020年,中國就將是世界上最大的電影票房。

(2)、中國電影票房分為國產電影票房與進口電影票房。其中進口片都能佔到整個票房的一半以上(2012年佔比51.54%,13年由於額度限制以及國產片的扶持與崛起,進口片票房佔比41.35%)。由於歷史的原因,中國進口電影的發行,歷來被中影集團所掌握(中影1999年2月成立,由原中國電影公司、北京電影製片廠、中國兒童電影製片廠等單位組成,是中國產量最大的電影公司)。而後,為了改變一家獨大的局面,2003年8月成立了華夏電影發行有限公司(最大股東中國廣電集團,佔20%,另3家主要股東分別是中影集團、上影集團和長影集團,分別佔10%到11%的股份)也拿到了所謂的進口電影發行的第二張「牌照」。兩家公司一同控制了每年龐大的海外進口電影的發行權。進口電影的票房分賬比例,大致可以為影院50%,海外製作方18%,剩餘的部分則全部屬於引進的公司——很明顯,與電影製作等相比,引進進口電影是一項包賺不賠、模式簡單卻盈利空間巨大的業務,這種壟斷牌照的獲取,事實就等於一部印鈔機。

(3)、中國放開進口片業務,打破發行壟斷是遲早的事。這事一直有各方力量推到,而催化劑則是2012年2月,中美就WT O電影相關問題達成協議(俗稱「中美電影新政」),內容包括中國將在原來每年引進美國電影配額約20部的基礎上增加14部3D或IMAX進口大片的配額,將美方分賬比例從13%提高到25%,以及將進口片發行牌照從目前的中影、華夏兩家壟斷,擴大到允許民營企業進入等。就是這個「中美電影新政」令第三張進口電影發行牌照的爭奪開始成為激烈起來。需要注意的一個背景是:電影涉及意識形態。因此如何實現這個「中美電影新政」中對民營放開進口片發行權力的承諾,同時又不影響意識形態,是個需要把握的課題——借助國有央企與民營的合作,類似中藝與中國國家文化藝術(0745)這種模式,或許是個解決辦法?

有了以上行業背景的介紹,我們再回到對745的公司解剖。公司從去年下半年開始動靜就一直沒停過:從主要股東的不停出售股份,到進口電影牌照問題引起關注,到寰宇(1046.HK)的入股,再到今年初「中國鐵聯傳媒」正式更名為「中國國家文化產業」,到今年7月三個關鍵股東現身。以上這些在公司公告裡都能查到,格隆不想就前期的這些背景音樂去一一串聯,大家可自行去查閱。格隆想直接跳到7月21日後的三個股權變化。

其一,從2013年下半年開始,持股比例一直很穩定達80%以上的大股東Huge Leaders Holdings開始出售股份,雖然買方信息在公告中沒有過多的披露,但最近一次的關於「一名主要股東出售股份」的公告也讓投資者漸漸看清楚,確認了整個事件的端倪。7月21日,集團發佈公告,一名主要股東Huge Leader Holdings全面退出,股權轉讓給3名重要投資者。其主要內容為:集團的主要大股東Huge Leader與三名買方(中國文化藝術(香港)有限公司、萬伯翱先生及胡宜東先生)訂立有條件買賣協議。根據買賣協議,Huge Leader有條件同意出售及買方同意購買公司合共17.23億股股份及18.11億股可換股優先股,其中中國文化將購買15億股份,萬先生將購買2.23億股股份及8億股可換股優先股,及胡先生將購買10.11億股可換股優先股。Huge Leader目前持有17.23億股股份及18.11億股可換股優先股,普通股份的持股量及合共數量分別佔公司全部已發行股本約24.13%及 約49.49%。

其二,7月25日公司宣佈復牌並公佈按先舊後新的方式及每股配售價0.3元(較停牌前收市價折讓約20%),配售3.5億股股份,或最多7.09億股先舊後新認購股份,佔擴大後公司已發行股本約9.93%,及經先舊後新認購擴大後以發股本約9.03%(這也是)。集團指出,最多所得款項總額將約2.13億元,淨額約2.08億元。公司計劃將淨額中1.5億元用作償還現有債務;4,000萬元用作發展其電影及媒體業務;1,845萬元用作一般營運金。

其三:同時,集團宣佈,向10人售出1.53億購股股權,以認購股份,行使價每股0.375元,有效期至2014年9月6日,其中10%的購股權授予董事沈麗紅女士,僱員獲授7,669.16萬股;顧問獲授6,135.32萬股。

至此,集團的股東實現了大換血。我們具體來研究一下目前的幾個大股東:
(1)、中國文化
這是這部大片裡最關鍵的角色。簡單查閱公開資料,中國文化是由中國文化部成立的國有企業中國文化藝術有限公司(CNCAC)全資擁有,是中國文化部首家直屬企業,創建於1987年1月,主要從事籌辦商業演出、展銷藝術品以及相關涉外文化項目。中國文化公司擁有引進海外話劇、音樂以及舞蹈演出的引進資質。今年上半年,中國文化藝術有限公司獲得進口分賬片發行權一事一直是市場關注的焦點,傳的沸沸揚揚。在今年4月,集團的一份公告中也指出公司已經取得進口電影,電視劇的牌照,不過隨後迅速出來澄清公告,稱有望2014二季度取得,但強調之後將與i-marker獨家合作。目前,中國文化電影進口牌照一事,仍是關注焦點。

2014年3月27日, 中國國家文化產業(0745.HK)與香港公司「萬維碼文化傳媒投資有限公司」(i-Marker)簽訂《國際電影在中國大陸進口、發行、製作獨家合作協定書》。此前,2013年9月26日,i-marker已與中藝公司簽訂《關於影視進口及發行項目獨家合作協定書》。自此,在海外電影進口方面,三方將協同合作。此次合作,中藝公司將負責申請國際電影進口及發行資質許可證;i-marker負責聯繫海外影片及提供運營資金; 中國國家文化產業(0745.HK)將負責組建專業團隊選擇合適中國大陸市場的海外優秀影片,並為影片制定在中國的宣傳策略。合約期限為10年,到期日將自動延長10年。相關業務中,鐵聯傳媒將分佔業務除稅後純利50%。這意味著,中國文化取得牌照之後,中國國家文化產業(0745.HK)將參與運營並直接受益。至於受益金額,可參閱4月8日公司的一項公告:中國鐵聯傳媒公佈,向獨立第三方收購i-MARKERCULTURE&MEDIA全部股權,藉以進軍電影進口、發行、製作及相關業以及媒體行業,以及從事好萊塢影視城之開發及營運等;收購代價20億元,將透過發行25億股可換股優先股支付,發行價及初步兌換價均為0.8元。首兩年溢利保證分別不少於4億元。賣方即i-Marker Global Corporation若全數行使換股權,將持有中國鐵聯傳媒已擴大後股本29.9%。另外,根據由i-MARKERCULTURE&MEDIA與北京北方企業集團公司(下稱北方企業)訂立有關好萊塢影視城之合作協議(下稱影視城協議),北方企業作為位於北京市昌平區流村鎮一幅總面積約126.78公頃土地的土地使用權持有人,已同意與目標公司開發和營運好萊塢影視城獨家合作。根據影視城協議,北方企業將使用該地塊作開發好萊塢影視城,及處理有關遵守當地機關(包括北京市政府)規定之事宜,而i-MARKERCULTURE&MEDIA須協助北方企業進行相關工作並就開發和營運好萊塢影視城提供顧問服務,包括就設計和開發好萊塢影視城引進好萊塢及/或世界級設計公司、對該項目引進好萊塢及/或世界級營運商、就興建和開發好萊塢影視城與頂尖級專業公司之組織及統籌工作、就該項目之工作及進度進行協調和監督,及對該項目引進投資者。因此,i-MARKERCULTURE&MEDIA有權獲得年度顧問費人民幣20,000,000元及分佔該項目之70%溢利。

以上公告讀起來都有點拗口,但並不難懂,不外乎三方各自分工,各司其職,並做一個類VIE結構,以迴避外資進入電影發行渠道的政策障礙。

另外一個值得注意的名字是可公開資料查詢到的鐵聯傳媒(也就是現在的中國國家文化產業)榮譽主席薛啟亮老先生。查閱公開資料顯示薛啟亮任中宣部第八屆黨委委員,中宣部老幹部局黨委書記;歷任中宣部原辦公廳主任、中宣部《黨建》雜誌社前總編。對於中宣部、文化部、廣電集團在中國文化產業中的功能與角色分工,大家可自行查閱公開資料。

(2)、萬伯翱先生
這個格隆不做展開。大家可以搜索一下公開資料即可。

(3)、胡宜東先生
胡宜東是原星美傳媒總裁,在影視製作,發行,傳媒一塊有深厚的資源和經驗。星美集團是目前國內傳媒領域最大的民營集團。它擁有30餘家公司,在國內形成七大娛樂傳媒業務集群。這個也容易查到,格隆不展開。

(4)、寰宇國際
寰宇國際(01046.HK)年初發出公告,向Rich Place收購鐵聯傳媒1.71億股,佔股本4.17%,每股作價0.35元;現金代價6002.5萬元,將以內部資源撥付。寰宇國際集團是一家以經營錄像發行、授出及轉授電影版權、電影放映、投資電影製作、光盤複製設施租賃及藝人管理為主要業務的綜合型國際娛樂集團。

現在我們基本梳理出一個大的脈絡了:
(1)、電影業是絕對的高成長朝陽行業,而在電影製作——發行——院線這個產業鏈中,發行環節則幾乎是包賺不賠的、優中選優環節,而具有壟斷地位的海外大片進口發行環節則無疑是這個皇冠產業鏈上的明珠;

(2)、中國電影進口與發行權力逐步放開是個內外都在施壓的必然趨勢,其獲得者,極可能是民營,但最好是帶有一定國有可控色彩的民營;(這裡有另外一個對投資決策有幫助的公開線索是:曾經獨家壟斷電影進口與發行的中影,證實韓三平已不再擔任中影集團董事長職務和中影股份董事長職務。格隆不就這個事做任何主觀展開與分析。大家自行查閱公開資料)

(3)、中國國家文化產業(0745.HK)通過與香港「萬維碼文化傳媒投資有限公司」(i-Marker)及文化部下屬中藝公司的合作,在努力向打造綜合影視集團的方向靠攏——雖然這事八字還只是有一撇的影子而已。

(4)、從各個大股東的強勁實力看來,中國國家文化產業(0745.HK)是有做成一定事情的潛力的。

關於中國國家文化產業(0745.HK)眼花繚亂後的股權分佈結構、成本、估值水平等,格隆會在下一期「港股那點事」以及網站www.guuzhang.com中展開,敬請期待。
130 : GS(14)@2014-12-01 14:10:12

虧損增70%,至2,700萬,4,500萬現金
131 : GS(14)@2015-03-02 10:52:32

stopped acquisition
132 : Louis(1212)@2015-04-28 11:03:29


364 & 745開市追點睇?
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=130391

今朝參加亂炒745, 14.3仙買了一球, 祝我好運!
133 : GS(14)@2015-04-29 02:20:09

老千都買
134 : Louis(1212)@2015-05-02 19:32:04

greatsoup133樓提及
老千都買


純粹賭博!

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=130938
Louis:
很難解釋"誰和為了什麼"在三個交易日(28, 29 & 30/4)內投入36億元去炒這類垃圾股?
所有徵兆暗示進一步的狂炒是遲早會發生的。

ng caddy :
多數有D野,其實可以留意其他成交金額過億的細股

Louis:
有道理, 因此我還有選擇364。
135 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:33:47

這些垃圾算了吧
136 : GS(14)@2015-06-09 01:49:55

2合1,又1供1,每股10仙
137 : GS(14)@2015-06-30 01:55:29

虧損降一成,至3,300萬,輕債
138 : GS(14)@2015-10-21 02:51:54

買垃圾
139 : Banana Republic(1499)@2015-10-23 09:00:05

當年745那億幾股一斬完倉就殺上, 大升幾倍

薈萃鐵聯股份爭奪案開審

兩批現市值合共2.3億元的薈萃國際(08041)及中國鐵聯傳媒(00745,現稱中國國家文化產業)股份,現爆發爭奪戰,案件昨在高院開審。

涉股市值共2.3億

涉案是9.74億股薈萃國際及1.47億股中國鐵聯傳媒,上述市值共2.3億元股份由Excel Courage Holdings Ltd.持有。商人洪嘉樑稱自己是Excel的擁有人;但會計師王善豊卻指Excel是王自己與薈萃國際主席劉智遠「一人一半」持有;至於劉智遠卻否認持有Excel權益,與王劃清界線。

洪嘉樑稱,是他自己安排王善豊代持Excel,但王一三年促使Excel變賣部分股份。

王善豊卻有另一版本,王稱自己在一二年與薈萃主席劉智遠各出資3,000萬元,透過Excel購入上述股份。

洪嘉樑質疑王的說法,事關Excel銀行記錄無顯示王、劉曾出資3,000萬元。洪又質疑,若真是合資的話,一三年王變賣部分股份時,理應知會「拍檔」劉智遠;但劉並無收過通知,劉本身在案中亦堅決否認合資。

據悉,王善豊已就劉智遠披露薈萃股份權益的狀況向證監會投訴,證監會已展開調查但未有結果。

案件編號:HCCL 34/2013

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20151023/00202_023.html
140 : GS(14)@2015-10-25 02:26:53

竟然有此神案,可能是陳遠明的
141 : Banana Republic(1499)@2015-10-25 10:29:16

greatsoup140樓提及
竟然有此神案,可能是陳遠明的


當日兩隻股都大趺一半, 745第2日就反彈, 8041就彈不起 .
142 : GS(14)@2015-10-25 12:15:17

8041 可能就是不想救
143 : greatsoup38(830)@2015-11-29 10:21:04

虧增4倍,至1.1億,2.8億現金
144 : GS(14)@2016-03-09 17:58:42

買垃圾
145 : GS(14)@2016-06-25 02:28:31

虧損增167%,至8,000萬,5億可變現資產
146 : greatsoup38(830)@2016-07-03 15:08:20

虧損降45%,至3,800萬,986持有745、802、1027、1063、1225、2324、8021、8193、8195
147 : GS(14)@2016-09-28 04:16:20

986 賣 745
148 : greatsoup38(830)@2016-11-26 10:59:45

虧損降80%,至2,200萬,輕債,持有1027
149 : GS(14)@2017-04-11 16:51:17

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據本
集團最新未經審核管理賬目之初步評估及目前可得資料,本集團預期截至二零
一七年三月三十一日止年度將錄得持作買賣金融資產之已變現及未變現虧損淨額
為約122,200,000港元。
本公司尚在落實本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之業績。上述截至二
零一七年三月三十一日止年度持作買賣金融資產之已變現及未變現虧損淨額之資
料僅根據本公司管理層對本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之未經審核
管理賬目之初步審閱作出,尚未獲本公司審核委員會或核數師審閱。股東及有意
投資者務請參閱本集團截至二零一七年三月三十一日止年度之財務業績之詳情,
該業績預期將於二零一七年六月底前刊發。
150 : greatsoup38(830)@2017-06-28 14:05:43

745 SELL 1027
151 : GS(14)@2017-07-02 15:51:32

虧損降85%,至1,200萬,輕債,持有1027
152 : GS(14)@2017-07-07 02:55:49

745持有1027、986
153 : greatsoup38(830)@2017-11-25 14:05:04

轉盈4,600萬,空殼重債
154 : GS(14)@2018-06-17 14:10:04

中國國家文化產業集團有限公司(「本公司」)早前收到聯交所的函件,據此,香港
聯合交易所有限公司(「聯交所」)列明,如本公司之股價接近極點值0.01港元,聯
交所可要求本公司更改交易方法或合併其股份,且當本公司股價接近該極點值時,
聯交所將不會考慮批准其上市。聯交所認為低於0.10港元之交易價與該極點值接近。
因此,本公司建議實行合併股份。本公司將於可提供股份合併詳情時作出進一步
公告。
股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。
155 : GS(14)@2018-06-17 14:17:35

買垃圾

收購事項的理由及裨益
搖搖車是一種通過硬幣或移動支付通道運作的兒童乘坐型遊樂設施。搖搖車常見
於遊樂園、購物中心、遊戲廳、超市及百貨商店。啟動後,搖搖車能夠通過移動、聲
音、音樂及閃爍燈光為玩家帶來娛樂。
根據國家信息中心資料,於二零一七年,中國共享經濟的交易額已達到人民幣4.92
萬億元,較上一年度增長47.2%。國家信息中心預測,於未來近期內,共享經濟預
計將保持30%左右的年增長,但中國的共享平台主要集中於共享汽車、共享乘車及
共享單車等僅服務於成人消費者的領域。
目標集團在中國經營搖搖車業務。搖搖車設施安裝於社區、購物中心及遊樂園。家
長可以輕鬆地使用其移動應用程式解鎖搖搖車。為家長帶來的好處是家長能夠方
便地為孩子找到搖搖車,使其享受在各類搖搖車上玩耍的樂趣。
目標集團的搖搖車業務將與業務夥伴合作經營。業務夥伴負責提供安裝搖搖車設
施的場地並負責相關設施維護。此外,業務夥伴亦將在遊樂場、遊樂園、商業廣場
等地點為搖搖車業務物色並開發新的場地。搖搖車的內置芯片令目標集團能夠取
得搖搖車業務運作的實時數據,從而令其可以將相關數據用於發現其他商業機遇。
營運溢利將根據相關訂約方所訂立的協議的條款由目標集團與業務夥伴分享。
董事會認為搖搖車業務將為本集團帶來新的收入來源。自搖搖車業務收集的大數
據亦能夠為本集團發現兒童消費市場的潛在業務機遇及開發新的兒童產品及服務
提供切入點。
協議條款乃經協議訂約雙方經公平磋商後釐定,董事認為協議的條款符合一般商
業條款,屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。
156 : GS(14)@2018-07-01 03:24:06

虧,空殼輕債
157 : GS(14)@2018-07-01 03:24:31

虧,空殼輕債,持有1027

158 : GS(14)@2018-07-01 03:24:55

虧,空殼輕債,持有1027

159 : GS(14)@2018-07-01 03:25:03

虧,空殼輕債,持有1027、1327

160 : GS(14)@2018-07-01 03:25:03

虧,空殼輕債,持有1027、1327

161 : GS(14)@2018-11-29 03:30:23

空殼,輕債
162 : GS(14)@2018-12-07 12:07:48

虧,空殼輕債
163 : GS(14)@2019-03-02 02:18:29

end deal
中國 國家 文化 產業 0745 前榮 控股 鐵聯 傳媒 專區 關係 0254 8131 8089 8202 0885 0692 0397 8158 8166 8041
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275176

仁天科技 (0885,前福方集團) 專區

1 : GS(14)@2014-08-24 23:24:45

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5786\r\n前專區
2 : GS(14)@2014-09-22 02:05:06

盈利增540%,至8,900萬,輕債,華匯化
3 : GS(14)@2014-09-29 01:58:49

盈利增550%,至9,000萬,12億可變現資產,華匯化
4 : GS(14)@2014-10-27 23:38:16

885證購民豐金融股份
5 : GS(14)@2014-10-27 23:39:56

279 提供885 認購民豐金融新股
6 : greatsoup38(830)@2014-12-19 00:01:38

人頭景百孚出動
7 : ninomiyau(41302)@2014-12-28 22:34:57

妖...都唔知要約嚟做乜....
莊生同李生到底想點?
8 : greatsoup38(830)@2014-12-28 23:14:20

交換下資產吧
9 : greatsoup38(830)@2015-01-14 01:40:58

炒股盈喜
10 : greatsoup38(830)@2015-01-22 02:02:10

盈喜
11 : greatsoup38(830)@2015-02-18 02:08:14

華匯人頭持有股票真多
12 : LHC(34894)@2015-03-08 01:30:17

greatsoup386樓提及
人頭景百孚出動


究景係幫邊個做?
13 : greatsoup38(830)@2015-03-08 12:19:44

幫老細搞下人頭
14 : x31294128(46781)@2015-03-20 22:58:32

新花款啊,玩要約,彷彿好似賣殼咁..........唔知d人會唔會以為佢轉新主
15 : hohiareq(53614)@2015-03-20 23:14:08

與虎謀皮
16 : x31294128(46781)@2015-03-20 23:15:37

成班都食人唔吐骨頭
17 : airpong(12667)@2015-03-22 12:46:39

有點566 feel,可能升到冇人信
18 : ninomiyau(41302)@2015-03-22 14:16:03

華匯系如果有咁勁, 我願意出家做和尚。
19 : hohiareq(53614)@2015-03-22 16:20:08

ninomiyau16樓提及
華匯系如果有咁勁, 我願意出家做和尚。


師兄小心、話唔定泊到個大老闆
20 : GS(14)@2015-03-25 00:08:35

景生都是人頭來的
21 : GS(14)@2015-04-12 01:57:23

轉賺2.8億,14億可變現資產
22 : GS(14)@2015-04-26 01:08:50

買埋剩低部分的上海東方龍馬
23 : GS(14)@2015-05-08 02:17:36

買人頭生意
24 : GS(14)@2015-05-18 14:29:11

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150518/news/ec_ecd1.htm
福方擬兩年內併建業務平台
2015年5月18日

【明報專訊】內地民企富豪兼嘉年華(0996)主席景百孚,去年底入主福方集團(0885)並易名為仁天科技,更委任前甲骨文(中國)及惠普(亞太)高層楊曉櫻出任行政總裁及執行董事。楊氏預期,福方需時一年半至兩年透過併購去建構業務平台。她及執行董事蔡志輝相信,以集團手上最少值12億元的股票投資及發債所得2億元,足夠投資所需。

平台含四項元素

楊曉櫻指出,福方的業務平台,將包括基礎軟件、大數據及雲計算、物聯網,以及電子支付四項元素,服務包括金融、政府、大型製造企業、零售及服務業企業。自去年9月起,其收購從事打印機業務的實達電腦設備83%權益,因此與實達電腦設備另一股東福建實達結緣,另購入經營甲骨文數據庫升級及維護的東方龍馬40%股權及物聯網資料服務平台運營商中光遠51%權益。他們續物色業內前列的公司購併,並且透過爭取代理權、找尋客戶、將人手調配,甚至爭取附加值更高的顧問服務等方式,幫助被併購公司整合。一般經整合的業務,可提高生產力50%及降成本20至30%。現時集團每月均有二至三個項目進行洽商。

福方要建構好業務平台,楊氏估計需時約一年半至兩年完成。蔡志輝補充,集團在去年12月底時手持價值12億元的股票,近期價值已見提升,連同發債所得,以其常以三分一股份再加三分二現金作為代價進行購併,足已應付,沒有想過批股,日後待需要時才考慮引入伙伴。

景百孚持有福建實達股權,正停牌進行業務重組,楊曉櫻卻指出,福方與福建實達的業務性質不同,景氏及福建實達暫時未有業務注入福方。


25 : GS(14)@2015-05-26 22:18:06

1送9紅股
26 : GS(14)@2015-06-17 00:38:02

買d 概念野
27 : GS(14)@2015-06-20 00:39:46

885換股換入279和273聯營
28 : bylee(26720)@2015-06-20 11:36:13

有何目的?
29 : greatsoup38(830)@2015-06-28 19:07:40

呃走股吧吧
30 : bylee(26720)@2015-06-28 19:13:03

近來中南系好多動作
31 : greatsoup38(830)@2015-06-28 19:28:57

都是有序退出
32 : jj1984(29252)@2015-07-15 23:05:21

改名仁天科技控股有限公司
33 : greatsoup38(830)@2015-07-19 02:22:32

垃圾股又賺3億幾
34 : greatsoup38(830)@2015-07-21 11:35:02

就董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,目標公司主要從事設計及製造標準
可流通射頻識別智能物流箱,及實施智慧倉儲及智慧物流的整體解決方案業務,並已為
中國超過1,000間公司(包括多間國際知名連鎖店、餐廳、成衣製造商及物流公司)提供智
能物流整合產品及服務,以及向超過20個國家出口產品及解決方案。
35 : greatsoup38(830)@2015-08-04 02:08:28

工業4.0...
36 : greatsoup38(830)@2015-08-08 02:27:43

以新股支付及增購方式買物聯網公司70%股權
37 : GS(14)@2015-08-16 14:48:30

實達買入633、763的深
圳興飛

38 : greatsoup38(830)@2015-08-31 01:48:57

盈利降72%,至2,500萬,輕債
39 : greatsoup38(830)@2015-09-10 00:43:02

買埋實達分銷股權
40 : greatsoup38(830)@2015-09-28 23:02:57

http://webb-site.com/articles/bonusBS.asp
An awful lot of hogwash (we are using a family-friendly word) is produced in this town when companies announce "bonus issues" of shares, and the Stock Exchange and SFC continue to allow them to get away with making false and misleading statements in their "reasons for the bonus issue". Indeed the very name is misleading - there is no "bonus" in issuing shares for free, because the increase in the number of shares is offset by a decrease in value per share.

Today's glowing example comes from Forefront Group Ltd (Forefront, 0885). After a magical rise in its share price of 359% so far this year, it proposes, in its circular dated 12-Jun-2015, a bonus issue of 9 new shares for every share held. Economically this is the same thing as splitting each share into 10 shares. It makes no difference to the net assets of the company or the value of shares held by each shareholder, other than subtracting the costs spent on the exercise including producing the announcement and circular, sending out new share certificates and holding a general meeting.

Let's analyse the false and misleading statements in the "reasons" section on page 9:
Statement   Criticism
"the Bonus Issue is a return to the long-term support and care of the Shareholders"   No it isn't. There is no "return" in a bonus issue. No income or capital gain is generated from carving the corporate pizza into more slices.
"The Bonus issue, which is alike a declaration of dividend in the form of shares instead of cash..."   No it isn't. A dividend is a distribution of cash or (occasionally) other assets. A bonus issue is not a distribution of anything.
"...the Company can satisfy the desire of the Shareholders to receive a dividend from the Company as a reward for their long term support."   Again, a bonus issue is not a dividend, no matter how many times you call it that. Secondly, a dividend is not a reward, it is a distribution of profits already attributable to shareholders. It literally "divides" the profits amongst the members of the company in proportion to their shareholdings. Also, we seriously doubt that Forefront has any long-term shareholders.

Forefront also claims that the Bonus issue will "provide the Company with a wider capital base and therefore enhance the liquidity of the Shares". We don't know what they mean by "capital base" or what it means to "widen" it. There will be the same number of shareholders, each holding 10 times as many shares as he held before, each with the same percentage of the company as he held before, in a company with the same equity attributable to shareholders (minus costs). A balance sheet entry will be made to transfer $0.001 per share from the share premium account to the share capital account, but this makes no difference to shareholders.

The only change will be that the market value of a board lot of shares, currently 10,000 shares, will be reduced by a factor of 10, and since shares trade in board lots, that reduces the effective minimum transaction size. However, that could have been accomplished by announcing a change in board lot size, reducing it from 10,000 to 1,000 shares, which does not require a circular or shareholders' approval and keeps the share price unchanged.

Forefront's shares closed at $5.79 tonight, in the region of the Stock Exchange spread table where the minimum bid-offer spread is $0.01, or 0.17%. By making the 9:1 bonus issue, its share price will theoretically drop by a factor of 10 to $0.579 - but the minimum spread above $0.50 is still $0.01, so it would either trade at $0.58 or $0.57 but not between these prices. So the spread will widen to at least 1.7%. A wider spread tends to reduce liquidity, not increase it, because people tend to be unwilling to "jump the gap" and buy at the higher price or sell at the lower price.

This company, by the way, is part of what we call the "Chung Nam Network" and we would not invest in it if it was the last stock in the market.
41 : greatsoup38(830)@2015-10-29 02:16:05

配售9億股@32仙
42 : greatsoup38(830)@2015-11-08 16:46:33

buy friend company
43 : greatsoup38(830)@2015-12-16 00:19:30

又買野
44 : GS(14)@2016-01-16 07:17:59

盈警
45 : GS(14)@2016-01-18 23:06:04

配售5億股@42仙
46 : greatsoup38(830)@2016-03-24 03:17:57

盈利降77%,至6,800萬,13.8億現金
47 : greatsoup38(830)@2016-04-06 21:53:42

買貴垃圾
48 : greatsoup38(830)@2016-07-17 13:23:37

盈警
49 : greatsoup38(830)@2016-09-10 16:30:27

配售1.1億美元債券
50 : greatsoup38(830)@2016-09-10 16:30:52

華融同建銀惡人投資
51 : greatsoup38(830)@2016-09-18 01:36:39

轉虧4,000萬,9億可變現資產,主要為996
52 : greatsoup38(830)@2017-01-17 08:00:56

盈喜
53 : greatsoup38(830)@2017-01-17 08:00:56

盈喜
54 : greatsoup38(830)@2017-01-22 04:22:49

配售本金總額最高達300,000,000港元之
四年期、五年期及七年期6厘票息非上市債券
55 : GS(14)@2017-02-14 15:32:41

885 BUY 1808
56 : GS(14)@2017-03-30 19:33:29

配售於二零一九年到期的250,000,000港元6厘高級債券
57 : GS(14)@2017-04-13 00:45:09

1808 買 885 >50%
58 : GS(14)@2017-04-28 11:00:34

885 get 1808 53.50%
59 : GS(14)@2017-05-21 22:43:28

轉虧2,000萬,債一般,持有青島銀行和996股份
60 : greatsoup38(830)@2017-06-28 05:53:52

於二零一七年六月二十七日(於交易時段後),本公司就配售配售股份與配售代理訂立
配售協議。根據配售協議,本公司已同意透過配售代理按竭盡所能基準按每股配售股
份0.360港元之配售價向承配人配售1,000,000,000股配售股份。
61 : GS(14)@2017-07-02 10:27:28

有個人買到10%
62 : GS(14)@2017-07-04 10:10:01

本公司茲進一步向股東提供最新資料,據董事經作出一切所有合理查詢後所知、所悉及
所信,分別於配售公告日期、配售最新公告日期及本公告日期,配售事項之唯一承配人,
即邦領有限公司(「唯一承配人」),及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及及本公司
關連人士(定義見上市規則)之第三方。基於本公司目前可取得之資料,由於唯一承配人
目前持有本公司已發行股本約1.99%,待配售協議之條款及條件獲達成後,於向唯一承配
人配售全部1,000,000,000股配售股份之配售事項完成後,唯一承配人將持有經配售事項
擴大之本公司已發行股本約10.78%,並因配售事項成為本公司之主要股東(定義見上市
規則)及關連人士。

63 : GS(14)@2017-07-07 03:03:01

根據公告所述,企展集團截至二零一七年六月三十日止六個月按公允價值計入損益之上
市金融資產投資之未變現虧損約為34,000,000港元,而二零一六年同期按公允價值計入
損益之上市金融資產投資之未變現收益約為5,000,000港元。
本公司董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者,基於對本集團有關附屬公司未經審核
管理賬目及董事會目前可獲得之資料所作的初步審閱,本集團預期截至二零一七年六
月三十日止六個月綜合純利將較二零一六年同期錄得升幅。其主要源自(i)於損益帳按公
平值處理之財務資產公平值變動之盈利約307,710,000港元(二零一六年:126,220,000港
元); (ii)出售於損益帳按公平值處理之財務資產之已變現虧損淨額約16,710,000港元(二零一六年:40,150,000港元);及(iii)上市證券之股息收入約為27,520,000港元(二零一六
年:10,000港元)。然而,本公司股東及潛在投資者應注意,本集團截至二零一七年六月
三十日止六個月之中期業績將包括(其中包括)本集團其他現有及新買入業務分類之業
績及其他成本及開支項目。
64 : GS(14)@2017-08-04 06:49:03

885按1808股
65 : GS(14)@2017-08-16 10:42:04

885 buy 996 right issue
66 : GS(14)@2017-11-09 06:14:24

於二零一七年十一月八日(於交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,
配售代理同意作為配售代理,按竭盡所能基準,分多批為發行本金總額最高200,000,000
港元的債券之目的安排承配人。
67 : GS(14)@2017-11-09 06:16:13

以新協議取代舊協議
68 : GS(14)@2017-11-16 14:57:29

收購事項
於二零一七年十一月十四日(交易時段後),賣方、買方(企展全資附屬公司)與企展訂立買賣協
議,據此,買方有條件同意購買及賣方有條件同意出售待售股份,總代價為229,884,785.00港元
(如下文「代價調整」一段所述可予調整),將以下列方式支付:
(a) 143,886,163.30港元由買方於完成時支付,以促使企展按發行價每股代價股份1.10港元向賣方
(或其代名人)配發及發行代價股份;及
(b) 代價餘額將由買方於完成時支付,以促使企展向賣方(或其代名人)發行可換股債券,該等可
換股債券之初始換股價為每股換股股份1.10港元。
於完成後,企展將間接持有目標公司50%的已發行股本,而目標公司將成為企展的聯營公司及企
展集團於目標公司的投資將被分類為於聯營公司之權益。
69 : GS(14)@2017-11-16 14:59:31

966 sell assets to 1808
70 : GS(14)@2017-11-20 03:08:19

Webb曰:
This is interesting, because it appears from Webb-site CCASS Analysis that Rentian (0885) may have pledged its 38.71% controlling shareholding of Enterprise Dev to Taiping Securities in July this year, something that the announcement does not mention. For the sale, China Taiping would receive new shares and a convertible bond in Enterprise Dev. That raises the question of whether Rentian and China Taiping will be acting in concert to control Enterprise Dev.
這是非常有趣,因為根據Webb-site CCASS 分析,仁天(885)今年7月把38.71%的企展(1808)股權抵押予太平證券,但公司並沒有提及。在交易中,中國太平會獲得企展新股及可換股債券。這提出仁天及中國太平會是否合作控制企展。
71 : GS(14)@2018-02-08 19:25:38

sold of 885 and 1808
72 : GS(14)@2018-03-20 14:19:39

人頭轉手交易
73 : GS(14)@2018-06-23 01:02:18

end deal
74 : GS(14)@2018-08-04 09:46:20

董事會謹此通知股東及潛在投資者,基於本公司目前可獲得之資料,本集團預
期截至二零一八年六月三十日止六個月將錄得綜合純虧損,相比二零一七年同
期錄得之綜合純利。
董事會相信,綜合純虧損主要由於以下各項之綜合影響所致:
1. 於損益帳按公平值處理之財務資產公平值變動之虧損約 30,824 萬港元,相
比截至二零一七年六月三十日止六個月之損益帳按公平值處理之財務資產公
平值變動之收益約 30,794 萬港元;
2. 出售於損益帳按公平值處理之財務資產而錄得已變現收益淨額約 3,182 萬港
元,相比截至二零一七年六月三十日止六個月之出售於損益帳按公平值處理
之財務資產而錄得已變現虧損淨額約 1,671 萬港元;
3. 來自上市證券之股息收入約 4,897 萬港元(截至二零一七年六月三十日止六
個月:約 2,752 萬港元);及
4. 來自物聯網及相關業務之貢獻顯著減少。
75 : GS(14)@2019-01-18 03:58:27

本公司董事會 (「董事會」)已知悉本公司近日股份價格下跌,經作出在相關情況下 有
關本公司的合理查詢後,董事會謹此知會本公司股東 (「股東」)及有意投資者:
(i) 董事會並沒有知悉導致價格波動的任何原因,或任何必須公佈以避免本公司股份出現虛
假市場的資料,又或根據《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XIVA 部須予披露
的任何內幕消息;及
(ii) 本集團運營正常且本公司管理層團隊對本公司之未來前景充滿信心。
76 : GS(14)@2019-01-27 09:58:23

本公告乃仁天科技控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上
市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義
見上市規則)而刊發。
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據本公司目前可
獲得之資料,相比截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合純利,本公司及其附屬公司
(「本集團」)預期截至二零一八年十二月三十一日止年度將錄得重大綜合虧損淨額。
董事會相信,綜合虧損淨額乃主要源於以下各項之綜合淨影響 ﹕
1. 由於香港股市下挫及上市證券之股價下滑,上市證券錄得未變現公平值虧損淨額約
844,000,000港元,其於截至二零一八年十二月三十一日止年度分類為於損益帳按公平值
處理之財務資產,而截至二零一七年十二月三十一日止年度分類為於損益帳按公平值處
理之財務資產之上市證券則錄得未變現公平值收益淨額約265,000,000港元;
2. 截至二零一八年十二月三十一日止年度出售於損益帳按公平值處理之財務資產錄得約
168,000,000港元之已變現虧損淨額,而截至二零一七年十二月三十一日止年度出售於損
益帳按公平值處理之財務資產錄得約127,000,000港元之已變現收益淨額;及
3. 上市證券之股息收入約為53,000,000港元(二零一七年 ﹕約48,000,000港元);
77 : GS(14)@2019-03-11 04:53:29

茲提述仁天科技控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月二十五日之公告(「最近盈利
警告」)。本公告乃本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09
條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而刊
發。除另有界定外,本公告所用詞彙與最近盈利警告所界定者具有相同涵義。
於評估最近盈利警告日期後可得資料後,董事會謹此向股東及潛在投資者提供有關最近盈利
警告之最新消息。相比截至二零一七年十二月三十一日止年度之綜合純利,本集團預期截至
二零一八年十二月三十一日止年度將錄得重大綜合虧損淨額。
除最近盈利警告所披露綜合虧損淨額之成因外,董事會相信導致出現綜合虧損淨額之其他原
因包括:
1. 物聯網業務截至二零一八年十二月三十一日止年度之商譽及無形資產錄得重大減值虧損
約760,000,000港元;及
2. 若干股票掛鈎票據及非上市財富管理產品(分類為於損益帳按公平值處理之財務資產)截
至二零一八年十二月三十一日止年度錄得重大減值虧損約550,000,000港元。
78 : GS(14)@2019-03-14 00:13:23

本公司董事會(「 董事會 」 ) 謹 此 知 會 本 公 司 股 東 ( 「 股 東 」 ) 及 有 意 投 資
者,本 公 司非 全 資附 屬公 司 企展 控 股有 限公 司( 股份 代 號:01808)(「企 展 」,
連同其附屬公司統稱「 企展集團 」 ) 於 二 零 一 九 年三月 十 三 日登載 盈 利 警 告
公告 ( 「企展公告 」) , 有關 詳 情於 聯交 所 網站 披 露。
董 事 會 謹 此 提 請 股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 注 意 , 根 據 企 展 公 告 , 企 展 集 團 預
期 , 與 截 至 二 零 一 七 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 相 比 , 企 展 集 團 截 至 二 零 一 八
年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 歸 屬 於 權 益 股 東 之 虧 損 將 錄 得 顯 著 減 少 。 虧 損 狀 況
改 善 主 要 是 由 於 與 二 零 一 七 年 度 同 期 相 比 , 並 無 分 佔 聯 營 公 司 虧 損 約 人 民 幣
65 百 萬元 所 致。更 多詳 情 請參 閱 企展 於聯 交 所網 站 (www.hkexnews.com)及 企
展網 站 (www.1808.com.hk)登載 之 企展 公告 。
以 上 資 料 乃 基 於 企 展 集 團 截 至 二 零 一 八 年十二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 未 經 審 核
管 理 帳 目 之 初 步 審 閱 作 出 。 鑑 於 企 展 乃 本 公 司 之 附 屬 公 司 , 企 展 集 團 之 財 務
表 現 或 會 對 本 集 團 截 至 二 零 一 八 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 綜 合 財 務 表 現 有
相 應 影 響 。 企 展 集 團 表 現 之 進 一 步 詳 情 將 於 企 展 在 二 零 一 九 年 三 月 落 實 及 公
佈其 截 至二 零 一 八 年十 二 月三 十 一日 止年 度 之全 年 業績 時披 露 。
79 : auditiontrading(59973)@2019-03-31 19:18:36

持有2768,996
想不到2768都系華匯
80 : GS(14)@2019-03-31 22:04:19

auditiontrading79樓提及
持有2768,996
想不到2768都系華匯


有少少華匯啦
仁天 科技 0885 前福 福方 集團 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=285165

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019