📖 ZKIZ Archives


意馬國際 (0585,前寶途國際)專區 (關係:梁伯韜、鍾楚義、0775、8088、榮智健、何鴻章、0054、石庫門、林宣怡、喜羊羊、8173、0345、0482)

1 : GS(14)@2010-07-01 16:16:39

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5899

公告:
(留空)
2 : GS(14)@2010-07-01 16:24:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100511/LTN20100511316_C.pdf

湯SIR:

585跌到10合1前的低位未?    
....

十合一前好像是7.8仙,十合一,1供4,每股7仙,除淨後是26.5仙,現在未到價。
http://www.google.com.hk/finance/historical?q=HKG:0585&histperiod=weekly

它十合一前,有一拆五,又派息又三十合一啊。      

...

  
    我知,所以頭都大埋,我只記得此股在3月左右是2仙多D.
又合又供唔識計!只好等平衡交易完成後看一年圖吧!
...

    供股數好易計:
例如A供B,每股C元,除權前價格D元,除權公式是
=(D x A + B X C) / (A + B )

...

是否先乘除,後加減?      
...

我記得未除浄前重上0.139,4月9日除浄後為0.034
但當日勁升兩倍至0.109

之後再炒上0.24x後Webb哥出口述,股價大跌至十合一前的0.144
十合一後變1.44再跌
...

  (0.139 + 0.007 x 4)/5
= 0.167/5
=0.0334      
  ...

原來計法是這樣,謝指教
補充:未除淨前大約是0.139-0.141,忘了
不過除剩後一定是0.034        

...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100510218_C.pdf

湯兄,有樣野唔明。有一個人申請27,924,734,810股而擭批248,750,125股。緊隨供股完成後但於股份認購協議及債權人相互協議完成前,總股數是1,800,759,190,248,750,125股即占13.8%,是不是應當是主要股東而開名?現只當公眾股東,是不是故意幫人隱影?證監是不是應查下利益輸送。

當然1天后,股份認購協議及債權人相互協議就完成,現在有54億股,那人持股變成小過5%啦。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100512173_C.pdf

梁生甘快就骨水,David Webb 講得對,他真的有信唔過。

...

梁 伯 韜 閃 電 減 持 帳 利 逾 3 億 2010/05/12 21:02
日 前 以 低 價 認 購 意 馬 九 億 多 股 的 梁 伯 韜 合 營 公 司 , 不 足 一 星 期 隨 即 減 持 全 數 股 分 , 獲 利 三 億 多 元 。 獨 立 股 評 人 DAVID WEBB 指 , 事 件 再 次 證 明 , 意 馬 供 股 有 可 疑 , 他 會 去 信 要 求 有 關 方 面 調 查 有 沒 有 涉 及 操 控 。

http://cablenews.i-cable.com/web ... _id=332570&category
...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100510218_C.pdf

湯兄,有樣野唔明。有一個人申請27,924,734,810股而擭批248,750,125股。緊隨供股完成後但於股份認購協議及債權人相互協議完成前,總股數是1,800,759,190,248,750,125股即占13.8%,是不是應當是主要股東而開名?現只當公眾股東,是不是故意幫人隱影?證監是不是應查下利益輸送。

當然1天后,股份認購協議及債權人相互協議就完成,現在有54億股,那人持股變成小過5%啦。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100512173_C.pdf

梁生甘快就骨水,David Webb 講得對,他真的有信唔過。

1. 這名人兄可能只買了1股,但供得大(在遊戲上絕對可以),所以那時不用披露,他的股份是由供股得來的,不是由重組合股購入的,所以應用供股之後數字去計,故持股量少於5%(248,750,125/5,458,759,190),也不用披露,但這麼巧合,相信可能是一個隱形股東。

2. 他們是高手,一等一的富商都識,賣3億股票唔難。
...

星期五收0.33,day low收,十合一,
即係0.033同爆升前的價0.02x~0.03x差不多了,但估計仲會跌多一棍.
佢老味發過豬頭!!
星期五收0.33,day low收,十合一,
即係0.033同爆升前的價0.02x~0.03x差不多了,但估計仲會跌多一棍.
佢老味發過豬頭!!
-----------------------
最後修改:May 15 2010 16:51:36 大粒米


480){this.width=480}" width="480">
-----------------------
最後修改:May 15 2010 16:51:36 大粒米
...
3 : GS(14)@2010-07-01 16:25:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100517/LTN20100517506_C.pdf
董事會欣然宣佈,梁伯韜先生已獲委任為本公司非執行董事兼主席,自二零一零年五月十八日起生效。
...
潘從傑先生之辭任
董事會另謹此宣佈,潘從傑先生為投入更多時間發展彼之其他業務,已辭任本公司副主席、行政總裁兼執行董事,自二零一零年五月十八日起生效。潘先生已確認,彼對本公司並無申索,而彼與董事會之間亦無任何分歧,且亦無其他有關彼呈辭須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

潘先生於任期內一直本著至誠與勤勉態度服務本公司,彼於本公司近期財政困難期間付出之重大努力獲高度讚揚及嘉許。董事會謹此向潘先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻高度表揚並致以深切感激及謝意,祝願彼未來事事順利,董事會另熱烈歡迎梁先生獲委任。

      
          
4 : GS(14)@2010-07-01 20:15:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100630398_C.pdf
馬女士,現年四十四歲,畢業於香港城市大學,為特許秘書、英國特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會會員。馬女士於多個行業均擁有豐富之管理經驗,包括製造、電訊以至基建及物業投資,並曾於多家在本地及海外交易所上市之公司擔任執行董事。

馬女士曾任資本策略地產有限公司及21控股有限公司之執行董事,該等公司均為在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司。除上文披露者外,馬女士在過去三年並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

其它公司:
http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=2930&hide=N
5 : fung3010(2389)@2010-07-15 20:31:55

發埋盈警

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20100715443.pdf
6 : GS(14)@2010-07-15 20:55:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100715444_C.pdf

中文版
7 : GS(14)@2010-07-21 23:04:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100721468_C.pdf
8 : GS(14)@2010-12-02 07:37:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101130651_C.pdf

繼續蝕大錢
9 : GS(14)@2011-02-04 13:54:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110201643_C.pdf
意馬國際控股有限公司(「本公司」)注意到其股份的成交價及交投量最近上升。自其二零一零年五月的財務重組及營運優化計劃完成後,本公司及其附屬公司(合稱「本集團」)一直考慮進一步擴展本集團的業務,以鞏固其於動畫、媒體及娛樂行業的市場地位。

本集團一直考慮其擴展計劃的可選方案,並且已就動畫行業的若干未來項目與多個潛在業務合作夥伴進行後期磋商,以拓展其業務範圍。上述的磋商目前還繼續進行,但仍須加以保密,而且截至本公告日期,本公司尚未就任何項目訂立任何協議。於相關項目落實時,該等交易將可能構成本公司的須予公布交易,本公司的董事會(「董事會」)將按照上市規則的規定迅速向公眾交待。
10 : GS(14)@2011-02-19 14:37:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110218517_C.pdf
又買喜羊羊,又是Shiukumen....

初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。

盈利保證為2011年及2012年,分別是8,500萬及1.57億,合計2.42億元,若多於此數,即以超過額乘9.3付款,但以2.325億為限,即最高代價是10.465億。股票有兩年禁售期。

梁伯韜又乘機在此刁取500萬作財務顧問費用。

....

(b) 代價股份。於完成時,賣方或其股東或代名人(按賣方所指示)將按發行價獲配發及發行
代價股份。下列為買賣協議所載將獲發行代價股份之賣方股東或代名人。請參閱本公佈
「本公司之股權架構」一節,以瞭解於完成時彼等各自於本公司之股權。
‧ 蘇永樂先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Sure Wealth)
‧ 盧永強先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Medianew)
‧ ASEAN China Investment Fund II L.P.(由新加坡一名創業基金經理UOB Venture
Management Pte Ltd.所管理)
‧ 蘇思偉先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Kolela)
‧ 徐膺敏先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Fameup Trading Limited)
‧ Tan Mae Ling女士(代價股份將發行予其全資附屬公司Allenda International Limited)
‧ Tan Siok Neo, Eileen女士(代價股份將發行予其全資附屬公司Connley Corporation Ltd.)
‧ 黎錫駒先生(代價股份將發行予其全資附屬公司Bayline Business Corp.)
代價股份須受到下文所載「禁售承諾」一段所載之限制所規限。代價股份將於其發行日期起交由託管代理持有,並只會遵照託管協議所載之條款及條件而發放。代價之現金部分將以認購事項所得款項撥付。

...
於本公佈日期,由動漫火車集團管理及擁有之主要動漫品牌及相關人物(包括形式為商標及版
權(肖像)之知識產權)如下:
‧ 喜羊羊與灰太狼;
‧ 寶貝女兒好媽媽;
‧ 小宋當家;
‧ 七色戰記;及
‧ 宋代足球小將。

下文載列動漫火車集團截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年之未經
審核綜合財務資料,乃按照香港財務報告準則編製:
(未經審核) (未經審核)
截至截至
二零零九年二零一零年
十二月三十一日止十二月三十一日止
年度年度
附註千港元千港元
營業額(1) 17,133 74,604
除稅前溢利2,248 42,612
除稅及少數股東權益後(虧損)/溢利(869) 28,941
動漫火車集團應佔全年除稅後(虧損)/溢利(869) 28,941


認購股份

根據認購協議,認購方將認購下表第二欄彼等名稱旁之新股份數目,而下表第三及四欄彼等
名稱旁分別載列佔本公司現有股本以及經配發及發行代價股份和認購股份所擴大之股本的概
約百分比。
(第一欄) (第二欄) (第三欄) (第四欄)
佔本公司經配發及
佔本公司現有發行代價股份和
認購方名稱認購股份數目股本之% 認購股份所擴大股本之%
IDG 278,568,000 4.87% 3.32%
Bofanti 278,568,000 4.87% 3.32%
Mousse 140,680,000 2.46% 1.69%
CCC 139,288,000 2.43% 1.66%
Paragon Asset 139,288,000 2.43% 1.66%
Super Winner 139,288,000 2.43% 1.66%
CITIC Alpha Leaders 55,712,000 0.97% 0.66%
China Alpha 55,712,000 0.97% 0.66%
Shikumen 55,712,000 0.97% 0.66%


認購價
每股認購股份之價格0.28港元較:

....

Bofanti Limited為長江生命科技集團有限公司(於聯交所上市之公司,主要業務為投資控股)全資擁有。其附屬公司之業務為健康及農業相關產品之研究與開發、製造、商品化、市務推廣及銷售以及水處理業務,與及投資多項金融及投資產品。

...

Mousserena L.P.為Mousse Partners(一間紐約私人投資機構)所管理之私人公司。於二零零八年,Mousse Partners設立北京辦事處,由林宣怡女士擔任主管,並一直積極地投資中國消費增長公司。

China Consumer Capital Fund L.P.由China Consumer Capital Partners Ltd.管理。China Consumer
Capital Partners Ltd.為專注中國之投資機構,側重於中國消費者/零售行業投資。China Consumer Capital Partners Ltd.擁有豐富內地及國際行業資源及投資經驗,擅於為目標公司增進戰略價值。梁伯韜先生(間接擁有Idea Talent已發行股本之60%,而Idea Talent於本公佈日期擁有本公司已發行股本之32.75%)為China Consumer Capital Fund L.P.之有限責任合夥人。

Paragon Asset Holdings Inc.為於英屬處女群島註冊成立之公司及由榮氏企業控股有限公司之主席榮智健先生全資擁有。

Super Winner Investment Limited為於英屬處女群島註冊成立之公司及由合和實業有限公司之副主席何炳章先生全資擁有。

CITIC Securities Alpha Leaders Fund Limited為於開曼群島註冊成立之受豁免有限公司。CITIC Securities Alpha Leaders Fund Limited於二零零八年四月推出,主要投資於香港、上海、深圳、新加坡、台灣、倫敦及紐約證券交易所上市公司的證券及彼等之衍生工具產品和相關工具。該公司旨在成為一個大中華市場中立基金。

Shikumen Special Situations Fund為於開曼群島註冊成立之投資基金。該基金專注於亞洲區內之私募股本、首次公開發售前及結構性產品投資。於本公佈日期,Shikumem持有176,176,000股股份。
(按: 以上基金是8088屬下基金。)


IDEA TALENT行使期權之意向
誠如本公司於二零一零年三月二十四日刊發之通函所披露,本公司已於二零一零年二月十日與Idea Talent訂立投資者期權協議及股份認購協議。根據投資者期權協議,本公司向Idea Talent授出期權,可於二零一零年五月十一日起計十二個月內隨時按認購價每股0.08港元(可予調整)認購1,500,000,000股股份。

董事會已獲告知,Idea Talent可能於緊隨完成、完成認購事項及鍾楚義先生完成股份之潛在配售(說明見下文)後行使其期權,以按認購價每股0.08港元(可予調整)認購1,500,000,000股股份。倘行使期權得到落實,根據認購價每股0.08港元計算,因悉數行使期權產生之所得款項總額將為120,000,000港元,將用作本公司一般營運資金。


股東之潛在配售
本公司已獲告知,鍾楚義先生(擁有Idea Talent已發行股本之40%,而Idea Talent則擁有1,875,000,000股股份)擬尋求Idea Talent以配售方式代其出售其於Idea Talent所擁有股份之應佔權益。本公司與Better Lead Limited(由鍾楚義先生全資擁有之公司)已於二零一一年二月十五日訂立不披露協議。本公司將於適當時候於進一步公佈中提供該項配售之詳情(倘其得以進行)。
11 : akwok(6448)@2011-02-20 10:56:19

greatsoup點睇呢次收購?
12 : GS(14)@2011-02-20 11:01:15

11樓提及
greatsoup點睇呢次收購?


你想點睇? 我一定話睇少隻。
13 : GS(14)@2011-02-20 11:01:48

你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?
14 : akwok(6448)@2011-02-20 11:16:38

13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley
15 : GS(14)@2011-02-20 11:26:00

14樓提及
13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley


有心機就自己睇下新聞區
16 : akwok(6448)@2011-02-20 11:59:08

15樓提及
14樓提及
13樓提及
你試下找找那些related的東西,應該會有好大啟發...你是記者嗎?

no,我係小小小小小小小小散戶...
我覺得今次收購有些少千味...smiley


有心機就自己睇下新聞區

好簡單睇左, 原來梁生一早已係淨賺~
佢今次應該係離場前再大賺多一次...
17 : GS(14)@2011-02-20 12:05:07

鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢
18 : akwok(6448)@2011-02-20 12:12:55

17樓提及
鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢

我唔係好明, 佢依家收購間野以前係咪比8173收購過?

係咪好似咁:
A公司 = 意馬現收購的公司


1. 8173收購A公司
2. 8173賣出A公司
3. 585收購A公司

個timeline係咪咁?
19 : GS(14)@2011-02-20 12:25:51

18樓提及
17樓提及
鍾先生唔玩,梁先生應該是淡出....賺了一大筆呢

他們賺多筆都唔怕少啦...畀石庫門那批平貨應該是唔想他們輸錢

我唔係好明, 佢依家收購間野以前係咪比8173收購過?

係咪好似咁:
A公司 = 意馬現收購的公司


1. 8173收購A公司
2. 8173賣出A公司
3. 585收購A公司

個timeline係咪咁?


A是總公司,8173只買了A公司旗下的幾十集的版權,不久又賣出。
20 : idsdown(1658)@2011-02-21 20:52:55

又黎, 呢間嘢D小股東真係"心猿意馬"lor
21 : GS(14)@2011-02-21 22:20:53

20樓提及
又黎, 呢間嘢D小股東真係"心猿意馬"lor

幾應景,我驚隻羊只是披了羊皮的狼
22 : skies(1318)@2011-02-21 22:41:26

唔攪D花臣梁生點出貨
聽聞今次"祥光"系同"忠迅"系都有份玩
23 : GS(14)@2011-02-21 22:47:33

22樓提及
唔攪D花臣梁生點出貨
聽聞今次"祥光"系同"忠迅"系都有份玩

有啊,榮生是私人名義,長江是775玩,睇下用喜羊羊可以賣甚麼保健產品...
http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=61692&start=15
搵兩餐姐, 可以出 "喜羊羊飼料", "大灰狼殺蟲劑", "起洋洋男士藥品", "狼牙女士恩物", ...

...
富有中國特色的藍色丸仔,食左保證一定硬,只係唔一定會直,可能只係硬化....


24 : teawater(1794)@2011-02-21 22:49:28

點解+X哥近期咁興玩呢類型估票???

真係個心灰過灰太狼
25 : Hierro(1191)@2011-02-22 00:23:05

24樓提及
點解+X哥近期咁興玩呢類型估票???
真係個心灰過灰太狼

擺明人頭啦
26 : GS(14)@2011-02-22 07:36:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110221171_C.pdf
鍾先生發大財...

(1) Idea Talent的其中一名股東鍾楚義先生(「鍾先生」)要求Idea Talent以配售方式代其出售675,000,000股股份(「配售股份」),配售價格為每股0.355港元(未扣除已支付或應付予配售代理之佣金及費用,交易費及徵費以及相關印花稅)(「配售事項」)。於本公佈日期,配售股份佔本公司全部已發行及繳足股本約11.79%。於進行配售事項前,鍾先生透過其全資擁有之公司Better Lead Limited持有Idea Talent已發行股本之40%。

(2) Idea Talent已委任中信証券經紀(香港)有限公司(「配售代理」)作為配售代理,以進行配售事項。

(3) 配售股份已向獨立於並與本公司及其關連人士概無關聯的第三方配售。

(4) 誠如該公佈所披露,董事已獲告知,Idea Talent可能於緊隨收購事項完成後行使其期權,以按每股0.08港元(可予調整)之價格認購1,500,000,000股股份。於收購事項、認購事項及配售事項完成後以及倘該項期權獲行使,Idea Talent將擁有2,700,000,000股股份,佔本公司經擴大已發行股本之27.30%,而鍾先生將擁有Idea Talent已發行股本之25%。本公司亦獲悉,鍾先生及Idea Talent均無意於該公佈所述交易之完成日期起六個月內出售任何股份。
27 : GS(14)@2011-03-19 14:48:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110318858_C.pdf
茲提述本公司日期為二零一一年二月十八日的公佈,當中宣佈本公司訂立買賣協議及認購協議,而該等協議的完成乃互為條件。根據認購協議,本公司已同意及承諾,其將於認購事項完成時向IDG一間聯屬公司授出可按行使價每股0.35港元認購50,000,000股股份的IDG期權,作為安排認購事項(即向本公司引入潛在認購方)的酬金。

建議授出期權
董事會宣佈,於二零一一年三月十八日,本公司與Sevena訂立IDG期權協議,據此,本公司同意向Sevena授出可按行使價每股0.35港元認購最多50,000,000股股份的IDG期權。
28 : GS(14)@2011-04-12 23:10:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110412316_C.pdf
購買通過

竟然整真人版,好嘔心smiley

製作「我愛灰太狼」真人版電影
廣東原創動力文化傳播已與專門從事電影投資、製作、發行及推廣之卡通先生(天津)影業有限公司(「卡通先生」)訂立安排,給予卡通先生獨家權利,根據電視劇「喜羊羊與灰太狼」改編製作一部真人版電影,電影名稱暫定為「我愛灰太狼」。

是項安排為期五年,而卡通先生須於安排訂立日期起三年內發行電影。根據是項安排,廣東原創動力文化傳播有權分佔真人版電影之票房(經扣除相關費用)。董事會相信,由真人演員扮演「喜羊羊與灰太狼」角色將賦予該等角色生命,給觀眾帶來全新的視覺體驗,進而擴大「喜羊羊與灰太狼」之受眾群年齡範圍。
29 : idsdown(1658)@2011-04-12 23:13:42

佢想重演一鋪清袋
30 : fung3010(2389)@2011-04-12 23:17:31

點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....
31 : GS(14)@2011-04-12 23:23:05

30樓提及
點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....


應該都是咁,好低B
32 : idsdown(1658)@2011-04-12 23:27:02

31樓提及
30樓提及
點整真人版呀??!!!

又著個D白痴卡通衣?? 小朋友都唔睇啦....


應該都是咁,好低B


醉翁之意不在酒
都係搵個炒作藉口啫
33 : New comer(7338)@2011-04-13 13:21:16

意馬(00585)股東通過收購動漫火車曾升近6%

2011年4月13日 11:46  焦點股

   意馬(00585)股東一致通過收購動漫火車的決議,今年將為公司帶來盈利貢獻,公司亦獲洪錦標及朱瑛瑛夫婦入市增持3000萬股。

今早股價造好,見0.38元,升5.56%。現價0.37元,升2.78%,暫成交1702萬元。
34 : .___.(9374)@2011-04-13 16:14:48

記得以前進修時, 意馬賣聖誕樹業務個CASE已經係一個好好既CASE STUDY
到比以前股東個仔搞到要賣盤, 到梁生入黎, 諗住佢會重組下D債/或買番D其他業務資產, 都會賣番出去
點知到依家夠擔做番本行動畫~
睇黎都仲有排玩~

真係一個好好既CASE STUDY~
35 : GS(14)@2011-04-13 21:03:24

有排玩就唔等於自己要玩,我都是相信有排都是賺唔到錢,又賣過
36 : GS(14)@2011-06-22 08:14:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110621542_C.pdf
又大蝕,得番個殼
37 : kk999(6204)@2011-06-22 15:46:48

都是去年的数. 今年看喜羊羊的数才是见真章.

现市值30億, 去年买喜羊羊说他年赚30m, 若今年一样, 本年PE就是100了.
38 : GS(14)@2011-06-22 21:24:17

37樓提及
都是去年的数. 今年看喜羊羊的数才是见真章.

现市值30億, 去年买喜羊羊说他年赚30m, 若今年一样, 本年PE就是100了.


我不太看好能賺這數字
39 : GS(14)@2011-07-01 19:00:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630456_C.pdf
毒毒毒
40 : greatsoup38(830)@2011-07-30 17:57:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110713584_C.pdf
認購482之前購入的喜羊羊服裝業務
41 : GS(14)@2011-09-22 07:54:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110921263_C.pdf
於二零零六年六月七日,意馬鑽石與龍之子訂立一份神勇飛鷹俠電腦動畫電影協議(「電
腦動畫協議」),有關發展一部取材自由龍之子所擁有之神勇飛鷹俠電視動畫系列之電
腦動畫電影(「該電影」)。 根據電腦動畫協議, 本公司需保証意馬鑽石之履行。 於
二零零六年六月至二零一一年三月三十一日期間, 本公司及其附屬公司( 「本集團」)
投資共457,900,000港元於此項目,包括於二零零六年六月及二零零九年十月支付權利費
予龍之子。
於二零一一年六月二十一日, 本公司宣佈將集中其資源於其新收購之動漫火車集團業
務, 並停止投資更多資金於該電影之制作。 因此, 本集團已就其制作該電影之投資作
減值虧損撥備, 金額為457,900,000 港元。
龍之子於美國加利福尼亞州遞交民事訴訟,並已於二零一一年九月十四日送達傳訊令狀
予本公司及意馬鑽石。 根據電腦動畫協議之條款,該協議受加利福尼亞州法律所管轄。
傳訊令狀之指控包括, ( i) 意馬鑽石因未能根據電腦動畫協議所訂之限期前完成制作
該電影而違反電腦動畫協議;及( i i)本公司及意馬鑽石就有關其於該電影之權利發出不
公平及虛假陳述及廣告素材。 傳訊令狀沒有訂明索償之金額。 本公司目前正就應採取
之行動尋求外部法律意見。
本公司之管理層已檢閱傳訊令狀, 並初步評估對本集團之業務, 運營及 / 或財務狀況
之影響( 如有) 將不會顯著。 本公司將就有關於上述法律程序之任何重大發展作出進
一步公佈。
42 : GS(14)@2011-10-23 15:57:13

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=18128&start=3210

文章由 阿懵 » 週日 10月 23日, 2011年 2:20 pm
再講多少少隻馬, 理論上佢財務再冇蘇州屎, 係已經打平兼有賺, 每年虧損額已大幅收窄, 以其業務性質別指望佢能用1~2年時間轉虧為盈. 近日亦賣喜羊羊過台灣, 歐美方面亦進行緊活動, 隨時呢隻羊救活o左隻馬. 另, 短期佢資金並不緊黜, 冇必要再進行大型集資活動.

...理論上要撇就撇曬,我自己唔太信他不用集資,1.6億一陣就燒曬啦,我想不出年半就要錢。

現在的價是透支埋未來的2-3年的盈利了,如果就算佢賺到2億,都只是合理價

我已經唔計那班人打入去的數了
43 : 清風詩人(3217)@2011-11-01 11:02:02

 《經濟通通訊社1日專訊》知名動畫《喜羊羊與灰太狼》原創人蘇永樂,於上周股份禁售期
完結後,以較發行價折讓超過四成價格沽售逾8000萬股意馬(00585)股份,帳面虧損
逾1300萬元。意馬主席兼主要股東梁伯韜對媒體表示,與蘇氏已長時間沒有接觸,坦言無過
問股東如何處理私人資產。
 蘇永樂是在上周四(27日)沽售所持約8423萬股意馬股份,但根據聯交所股權資料紀
錄,其在場內及場外顯示兩個不同作價,分別為每股平均0﹒205元及0﹒19元,相信沽貨
是在場內及場外同時進行,涉及金額介乎1600至1726﹒7萬元。蘇氏手頭仍持有的意馬
股份,以現價計約值1﹒19億元。
 意馬發言人對媒體表示,蘇永樂在出售動漫火車後,曾承諾轉任集團高級顧問,但在上月中
任期屆滿後已再無聯繫,因此無法知悉其沽貨套現用途。(ck)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211101531&page=1
44 : GS(14)@2011-11-01 20:55:08

呢班人唔知搞甚麼
45 : GS(14)@2011-11-01 22:06:58

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20111101/News/ec_eca1.htm
梁伯韜:已長時間沒接觸

蘇永樂是在上周四(10月27日)沽售所持約8423萬股意馬股份,但根據聯交所股權資料紀錄,其在場內及場外顯示兩個不同作價,分別為每股平均0.205元及0.19元,相信沽貨是在場內及場外同時進行,涉及金額介乎1600至1726.7萬元,其中由於場外交易部分是以現金以外的資產交收,故實際套現金額應較少。

意馬於今年2月公布,以8.14億元收購持有《喜羊羊與灰太狼》商標及知識產權的「動漫火車」,當中3.3億元以現金支付,其餘4.84億元則按每股0.35元發行新股支付,股份設有最多兩年禁售期,但其中25%股份於收購完成後6個月解禁。

按意馬是在4月13日完成收購起計,蘇永樂應是在首批股份禁售期完結後不足兩周立即出貨,且出售價較發行價折讓41%至45%,帳面虧損逾1300萬元,而其出售動漫火車獲得約6.57億股,其中約25%,相當於1.64億股已經解禁,其中8423萬股已出售,餘下約8000萬股按昨日收市價計,市值約1656萬元。至於合計蘇氏手頭仍持有的意馬股份,以現價計約值1.19億元。

過禁售期兩周即沽

梁伯韜昨日回應本報查詢時表示,事前未獲蘇永樂知會出售股份,而他個人持股則暫不會有任何變動。意馬發言人表示,蘇永樂在出售動漫火車後,曾承諾轉任集團高級顧問,但在上月中任期屆滿後已再無聯繫,因此無法知悉其沽貨套現用途。
46 : gundamlotte(13580)@2012-03-29 22:57:35

末期業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203293473_C.pdf
47 : greatsoup38(830)@2012-03-29 23:14:12

蝕少30%,至7,800萬,錢夠蝕3年

未來計劃及前景
承《喜羊羊與灰太狼》品牌持續廣受歡迎,本集團前景亦持續向好。本集團一直
增加媒體產品,提升人偶劇表演及嘉年華會質素及表演改進,開發新形象以
拓寬及深化授權機遇,加上現正進行大型品牌活動,在電影製作方面取得突破,
創立i-xyy.com,開發以零售市場為目標的新流動應用程式以進行市場推廣,提
供網上語文學習計劃以抓緊教育領域機遇,最後但並非不重要的是品牌現正
以東南亞為起點拓展至海外市場。
授權及策略性市場推廣措施
值得信賴之品牌組合
(1) 電視及電影
廣東原創動力文化傳播已預定製作《喜羊羊與灰太狼》及《寶貝女兒好媽媽》
共二百二十集電視片集。
廣東原創動力文化傳播將於不久將來開始製作結合真人與動畫之《喜羊羊
與灰太狼》電影長片,以青少年及年輕人為目標觀眾,預定將於二零一三╱
一四年底上映。
將於二零一三年至二零一五年上映的《喜羊羊與灰太狼》大電影5 至7 的規
劃及製作已經展開。動漫火車集團正計劃與分獲授權方就大電影5 以產品
配置形式進行主要商業合作及其他非客戶產品授權之合作機會。為加深《喜
羊羊與灰太狼》電影的品牌滲透力、授權機遇最大化及提高知名度,動漫
火車集團已授權4399.com為大電影5之上映設計、創作及推廣一款網絡遊戲。
本集團相信,以網絡遊戲與電影建立互動活動為達至協同效應的好方法。
遊戲與動畫電影已證實可以彼此宣傳,特別是透過4399.com等以五至十八
歲小朋友為目標的遊戲入門網站。我們亦計劃於大電影5 中加入《時空冒險
記》2 角色,作為測試消費者對《時空冒險記》品牌的興趣及重推《時空冒險記》
品牌的潛力之第一步。
就製作技術而言,動漫火車集團現正考慮製作符合現行國際標準的三維
立體《喜羊羊與灰太狼》大電影的可能性。
為致力多元化發展產品組合,廣東原創動力文化傳播將製作《寶貝女兒好媽媽》
的電影長片,並將製作最少四十集全新電視片集配合電影上映。電影及電
視片集將於二零一二年下半年上映。
廣東原創動力文化傳播製作手法高效,讓廣東原創動力文化傳播可以遠
低於其他製作公司的成本每年平均製作一點五齣電影。
(2) 人偶劇表演及嘉年華會
於二零一二年,規劃方針將為拓展新內容及地區覆蓋範圍。
就人偶劇表演而言,計劃於第二季在中國推出《喜羊羊與灰太狼》人偶劇表
演第三個延續篇《小灰灰的心願》,以提升大眾對《喜羊羊與灰太狼》的興趣。
本年度迄今已簽訂合共一百三十八場人偶劇表演。
2 於二零零二年由意馬完成,《時空冒險記》曾在法國、德國、英國、日本及香港播放,
並在三大洲贏得多個電影電視節及比賽獎項, 包括洛杉磯美國國際電影視像節(US
International Film & Video Festival)的金攝錄機(Gold Camera)獎項。
在台灣,Jinho Dissemination Co., Ltd 將於六月至八月在全台營辦二十八至
三十場現場表演,以支持品牌及即將在momo親子台推出的全新電視片集《奇
思妙想喜羊羊》。
除了由Mactus 舉辦之《喜羊羊與灰太狼》嘉年華會外,廣東原創動力文化傳
播正密鑼緊鼓與商場合作及接受企業預約,舉辦小型室內嘉年華會。此等
新一輪嘉年華會乃以互動為主,旨在給予參與者不同體驗,鼓勵小朋友參
與實驗、互動及發現。在商業角度方面,現正與個別主要分獲授權方磋商,
並已確認舉辦六場嘉年華會。
拓展核心專營權業務
於本年度三月初曾於廣州、上海及北京進行焦點小組研究,測試《喜羊羊與灰
太狼》不同新形象對幼兒、母親、八至十三歲及十三歲以上兒童等廣泛目標消
費群組的吸引力。研究資料將與迪士尼及分獲授權方分享,以提高後者對其
產品採納新形象的興趣,並可招攬新分獲授權方。
除處理現有知識產權外,本集團現正為在線及手機遊戲開發新知識產權及新角色。
現時正進行在美國及中國推出的遊戲開發項目。預計首個遊戲將於二零一二
年第二╱ 三季推出。倘品牌能夠吸引消費者,本集團將可考慮全面開發電視片集、
電影及消費品授權機遇。
建立大型品牌形象
為建立較強宣傳效應,《喜羊羊與灰太狼》將於中國多個主要地區進行大型活動。
我們現正與中國主要城市地下鐵路探討,務求在傳統廣告媒體以外加強品牌
曝光率,融入大眾日常生活。有關計劃將採用可供地下鐵路使用者「發掘」的方式,
最終目的為令《喜羊羊與灰太狼》成為城中熱話。
互動媒體措施
由於動漫火車集團推出嶄新之《喜羊羊與灰太狼》品牌延伸,營業額可望增長。
除旗下品牌透過動漫火車集團及總獲授權方早已建立據點之傳統渠道外,動
漫火車集團正邁進互聯網及流動通訊網絡世界。動漫火車集團已成功由一家
動畫製作公司轉型為一家以其自有知識產權為基礎之品牌管理公司,與過往
本集團須向第三方品牌擁有人洽商取得其授權之情況大相逕庭。本集團現積
極投入資源開發自有品牌。
本集團之產品極適合借助互聯網及流動平台,並現正檢討現有選擇,以提高
來自互聯網及流動平台的所得利益,保持競爭力。動漫火車集團現有整個資
料庫收藏1,082 套電視片集、四齣電影及多份刊物,全部均可加以數碼化及在
互聯網及流動通訊網絡上銷售。此外,動漫火車集團正與主要夥伴探討網上
業務策略之其他計劃。本集團已在柴灣之製作中心成立流動電子遊戲應用程
式部門,以推出新品牌及支援現有品牌。隨著三維立體器材迅速推出市場,
柴灣製作中心之三維立體製作能力將可把握此迅速增長之趨勢。
今時今日,大眾生活與網上息息相關。根據尼爾森公司的資料,中國自稱現
有超過457,000,000 名互聯網用戶,僅相當於總人口的34.3%。於二零零九年至
二零一零年,社交網絡用戶增長19.5%。《喜羊羊與灰太狼》最近在i-xyy.com推
出。i-xyy.com是一個社交網絡,可讓《喜羊羊與灰太狼》擁護者討論及互動,並
可轉駁至其他品牌網站搜尋遊戲、視頻、最新新聞、親子資訊、刊物、電子商
貿及免費下等功能,為聯繫擁護者與品牌的好方法,確實推動客戶關係管理。
i-xyy.com可向有興趣的擁護者發放有關品牌的最新資訊及活動,讓擁護者得
以迅速回應。
智能手機技術普及,改變消費者的消費體驗。我們現正研究《喜羊羊與灰太狼》
如何透過多渠道溝通方式與製造商在零售市場合作,務求加強對品牌之興趣、
消費滿意程度及長期忠誠支持,同時吸引消費者選擇我們的卡通品牌。此流
動應用程式可用於大部分授權產品作市場推廣之用。
寓教育於娛樂
《喜羊羊與灰太狼》的龐大電視片庫及對小朋友的吸引力有助促進品牌在教育
方面的發展及得到家長接受。我們現正為大中華及東南亞地區的小學生開發《喜
羊羊與灰太狼》網上語文學習計劃。
防偽冒活動
我們將於四月初推行第二輪電視推廣活動,傳達「附有全息照的獲授權正版《喜
羊羊與灰太狼》消費品方可保證產品質量」的訊息。
海外拓展
(1) 台灣
由於過往數年放映電視片集令《喜羊羊與灰太狼》潛力迅速湧現,現時開始
通過推出相關的商品從中得益。動漫火車集團及迪士尼均致力為此品牌
開發台灣市場。大電影4 票房較大電影3 急升超過100%足以反映品牌吸引
力及知名度。
自二零一二年一月以來,momo 親子台一直播放《奇思妙想喜羊羊》,並預定
於二零一二年六月播放《給快樂加油》。此外,本集團現正與一家主要台灣
電信公司及多家免費電視頻道磋商,令更多觀眾有機會欣賞這齣卡通。
展望未來品牌市場推廣活動計劃, 動漫火車集團將與家樂福合作, 於
二零一二年四月初上演《喜羊羊與灰太狼》兒童節巡迴表演。除慶祝節日
外,其他目標包括推廣新電視片集《給快樂加油》及為七╱ 八月推出的Pink
Category 推廣招募女性擁護者。透過與家樂福合作,我們能夠聯同分獲授
權方宣傳其授權產品及進行促銷。
隨著動漫火車集團及迪士尼作出承諾及投資,台灣將於不久將來成為品
牌另一個主要獲利市場。
(2) 新加坡
新加坡為本集團東南亞拓展計劃的重點市場。自二零一零年底以來,新傳
媒8 頻道一直播放《喜羊羊與灰太狼》卡通,對品牌興趣日漸濃厚,其收藏的
《喜羊羊與灰太狼》電視片集數量已增加一倍。
動漫火車集團亦與新加坡多個政府機構合作,創立「趣味學習國語」平台,
在整個項目中以《喜羊羊與灰太狼》作為代言人,鼓勵以互動有趣方式學習
國語及中國文化。暑假將會在新加坡全國中小學推行「國語講故事比賽」。
展望未來,在計入無形資產年度攤銷額(及撥回相應之遞延稅項負債)前,動
漫火車集團預期可在營運上展現盈利能力。收購動漫火車集團所產生及根據
現有會計處理方法,無形資產年度攤銷額(撥回相應之遞延稅項負債後)約為
74,000,000 港元。無形資產攤銷乃一項會計處理方法,不會影響本集團之未來
現金流量及流動資金。
48 : sunshine(3090)@2012-04-04 22:34:51

why keep on falling recently? The movie is coming in Easter.
49 : GS(14)@2012-04-04 22:43:21

48樓提及
why keep on falling recently? The movie is coming in Easter.


無數交
50 : qqq8404(25656)@2012-04-06 20:06:53

現價可博嗎?
51 : greatsoup38(830)@2012-04-06 20:07:56

50樓提及
現價可博嗎?


不要益這些人
52 : GS(14)@2012-05-19 11:20:48

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120519/News/ec_eca1.htm

【明報專訊】意馬國際(0585)昨早發通告表示,集團前行政總裁、現為執行董事的蘇思偉,因為與董事局存在分歧,包括被拒參與董事會討論等,而辭任執行董事一職。蘇思偉原本是擁有「喜羊羊與灰太狼」版權的動漫火車行政總裁,去年被意馬收購後,帶領集團去年業績大翻身。

由於3月份蘇思偉辭任行政總裁時,意馬的通告曾指他與董事會並無意見分歧,令今次他「劈炮」一事添上迷霧。

...
一方面意馬因《喜羊羊》得以扭轉劣勢,另一方面《喜羊羊》則是因蘇思偉而反彈再起。

因為2009年《喜羊羊》雖然內地大熱,但動漫火車仍處於虧損階段,當時有「喜羊羊之父」之稱的盧永強請來蘇思偉掌管動漫火車,僅一年蘇思偉就透過製作《喜羊羊》精品,令蝕錢多年的動漫火車扭虧為盈,而他加入意馬任行政總裁後,也是一年不夠便將意馬業績大翻身。

仍持0.83%意馬股份

作為打造《喜羊羊》品牌的幕後功臣,蘇思偉曾表示,希望《喜羊羊》能成為亞洲的「芝麻街」,但隨覑其先後辭任意馬行政總裁及執董,《喜羊羊》與他將要分道揚鑣。另據港交所權益披露,蘇思偉現仍持有8258萬股意馬股份,佔0.83%股權。
53 : GS(14)@2012-05-19 12:39:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120518029_C.pdf
意馬國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈蘇思偉先生(「蘇先生」)辭任為本公司之執行董事及本公司所有附屬公司之董事,由二零一二年五月十七日起生效,蘇先生已於二零一二年四月一日辭任為本公司之行政總裁,而其辭任之原因為聲稱與董事會就有關本公司之整體管理及操作,如本公司之招聘程序以及其未被接納參與若干董事會之討論等數個問題上存有分歧。蘇先生亦辭任廣州新原動力動漫形象管理有限公司(上海辦事處)之法定代表,由二零一二年五月十七日起生效。
54 : GS(14)@2012-06-13 00:08:25

意馬今年推3部喜羊羊電影
http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120612/News/ec_eci1.htm
【明報專訊】意馬國際(0585)前首席執行官蘇思偉突然去職,惹來市場震動,主席梁伯韜昨日再次拒絕透露蘇氏離職原因,但就透露,今年仍會推出3部喜羊羊系列的電影。

梁伯韜於股東會後說,公司於今年推出3部電影,其中《我愛灰太狼》會於暑假上映,為愛情故事,並會以灰太狼為主角。梁指喜羊羊已經深受內地家庭觀眾歡迎,是次重點推出灰太狼,是因為牠十分照顧家庭,深受OL族及剩女喜愛,所以希望能讓灰太狼進一步發揮其角色。「我們希望將灰太狼更推一步。」他說。

未來重點在「灰太狼」

另外,自公司去年1月授權予迪士尼作為品牌的全球代理後,梁稱與公司合作的特許經營商都以大公司為主,不像以往只能與小型企業合作。而接替蘇思偉為新任首席執行官的戎子江則表示,迪士尼有助公司將品牌開心、快樂的形象全面帶給消費者。戎子江解釋,作為公司最大的資產,「喜羊羊」已擁有很大的粉絲群支持。未來會重點推出「灰太狼」,以吸引年青一族及OL粉絲,作為品牌的延續。他又表示,不打算在動畫中加插新角色,但會繼續於電視、電影及新媒體推出產品。
55 : cambo(29079)@2012-06-21 13:50:44

Financial report
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120621064_C.pdf
56 : cambo(29079)@2012-06-21 13:52:12

派息好失望
57 : cambo(29079)@2012-06-21 14:02:23

公佈業績後股價立即跌
58 : 咖哩黃(16844)@2012-06-21 16:38:00

只有涮羊肉才能吸引我,狼肉刺身滋味如何?
59 : GS(14)@2012-06-21 22:05:48

58樓提及
只有涮羊肉才能吸引我,狼肉刺身滋味如何?


睇錯了公司好似
60 : GS(14)@2012-08-30 17:00:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829855_C.pdf
虧損增30%,至6,600萬,1,600萬現金,空殼

展望
本集團矢志成為一家世界級媒體及娛樂公司,透過提供創新產品及服務,發
掘中國獨有代表性文化資產之龐大價值。
本集團之業務模式融滙以下三大成功因素:
(1) 本集團與廣東原創動力文化傳播合作,借助廣東原創動力文化傳播之多
媒體平台推出電影、電視片集、人偶劇表演、嘉年華會及嶄新多媒體內容,
竭力提升旗下卡通人物之市場地位。
有見《喜羊羊與灰太狼》電影系列於過去四個農曆新年接連取得佳績,本集
團於二零一二年八月十日承勢推出由卡通先生影業公司(「卡通先生」)經
廣東原創動力文化傳播授權製作之全新電影《我愛灰太狼》,根據卡通先生
提供之資料,截至八月二十六日之票房收入已超越人民幣70,000,000 元。此
首部暑期電影以《喜羊羊與灰太狼》品牌之動畫角色「灰太狼」為主角,為本
集團進駐競爭熾熱的夏季檔期打響頭炮,彰顯品牌實力。與卡通先生簽訂
之專利權協議除可為廣東原創動力文化傳播帶來經濟利益外,「灰太狼」
知名度上升亦將進一步鞏固《喜羊羊與灰太狼》品牌之人氣地位。於本年度
十月中國票房旺季,本集團將再接再厲推出廣東原創動力文化傳播另一
動畫品牌《寶貝女兒好媽媽》之大電影。此電影配合本年度最後一季推出的《寶
貝女兒好媽媽》全新電視片集,可望重振品牌聲威。上述部署有助本集團
實踐成為跨品牌娛樂集團之策略。
借助全國、地區及本地頂尖電視網絡,本集團於六月推出《喜羊羊與灰太狼》
全新電視系列,並預期於本年度最後一季推出另一系列,令《喜羊羊與灰
太狼》品牌熱潮進一步升温。
(2) 透過與消費品總獲授權方迪士尼合作,本集團繼續提升各分獲授權方之
質素,旨在吸納對本集團之專利權有熱誠,並具備所需資源與本集團一同
發展之分獲授權方。迪士尼透過審閱分獲授權方之信用水平、信譽及產品
質素,協助動漫火車集團提升其分獲授權方之質素。上述過程所需時間較
動漫火車集團最初預計為長,故大多數新訂或重續授權合約於二零一二
年始行生效。然而,本集團相信此夥伴關係可為品牌價值帶來正面貢獻,
日後締造更佳經濟利益。
核心發展類別包括服裝、玩具、食品、健康及美容用品,而主要客戶群則
為兒童、家庭及青少年。
(3) 本集團與電影夥伴及迪士尼攜手,透過與知名電影院線、連鎖超市及玩具
零售商緊密合作發動市場推廣攻勢,藉此壯大《喜羊羊與灰太狼》品牌實力,
同時增加參與零售商及院線之消費人流。
憑藉《喜羊羊與灰太狼》品牌持續長久建立之成就、策略夥伴廣東原創動力文
化傳播多元化的分銷平台、廣東原創動力文化傳播專屬製作團隊的創意及迪
士尼之全球資源與行銷專長,本集團定必能夠於中國高速增長之消費者市場
佔盡優勢。上述三大策略配合回顧期間進行之精簡行動,已成功令本集團於
計入無形資產之年度攤銷及相應遞延稅項負債撥回前錄得經營溢利。
61 : greatsoup38(830)@2013-03-29 19:27:50

585

虧損增148%,至9,500萬,1,500萬現金
62 : qt(2571)@2013-08-21 22:38:32

盈警
63 : greatsoup38(830)@2013-08-22 01:55:05

盈警
64 : GS(14)@2013-08-26 23:55:51

585

轉賺800萬,靠稅,不計前增15%,虧5,400萬,7,000萬現金
65 : derek777(35201)@2013-09-16 11:13:16

中途停牌
66 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:45:06

原本是蝕賣喜羊羊
67 : greatsoup38(830)@2013-09-19 00:46:29

蝕賣喜羊羊
68 : derek777(35201)@2013-09-19 01:18:09

67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。
69 : greatsoup38(830)@2013-09-19 01:18:40

68樓提及
67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。


無錯,但是以之前作價來睇,的確平左
70 : derek777(35201)@2013-09-19 23:36:23

無息派,又袋5M顧問費,錢用於發展教育。
71 : LHC(34894)@2013-09-19 23:57:51

又想炒?
72 : derek777(35201)@2013-09-20 00:14:21

delete
73 : derek777(35201)@2013-09-20 00:14:28

上手賣羊人又係搞教育。。。人搞佢又搞,分錢賣売好過。
74 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:17:10

71樓提及
又想炒?


唔好博呢d,專心留意公司價值
75 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:17:53

73樓提及
上手責羊人又係搞教育。。。人搞佢又搞,分錢賣売好過。


我是覺得如果隻股唔升都值得留意,當然期望唔好太高啦

其實我認為可能會注入香港寬頻?
76 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:18:34

69樓提及
68樓提及
67樓提及
蝕賣喜羊羊


點蝕?
當日.....初步代價8.14億,現金3.3億,餘以股票支付,發行價35仙。
35仙的股,今天得返四份之一。


無錯,但是以之前作價來睇,的確平左


如果計埋d遞延稅項可能賺
77 : greatsoup38(830)@2013-09-20 17:19:27

71樓提及
又想炒?


唔好成日想炒炒炒可以發達,可以嗎?
78 : derek777(35201)@2013-09-21 12:02:13

留意之前换入IDG的連萌,教育可能早已計劃好,注入可能是IDG其中的項目。

IDG資本
www.idgvc.com

Meng Lian
http://www.idgvc.com/figure/454.html

新东方教育科技集团
http://www.neworiental.org/

泡泡少儿教育是新东方教育科技集团旗下的知名品牌???
http://pop.xdf.cn/
79 : greatsoup38(830)@2013-09-21 14:59:27

http://www.idgvc.com/investment/27/index.html
80 : derek777(35201)@2013-09-21 15:17:29

78樓提及
留意之前换入IDG的連萌,教育可能早已計劃好,注入可能是IDG其中的項目。

IDG資本
www.idgvc.com

Meng Lian
http://www.idgvc.com/figure/454.html

新东方教育科技集团
http://www.neworiental.org/

泡泡少儿教育是新东方教育科技集团旗下的知名品牌???
http://pop.xdf.cn/


P.18
此外,於完成前後,聯交所或會就本公司將予收購之任何新資產或業務採取
反收購規定或類似新上市申請之規定。於本公佈日期,本公司不斷積極就收
購新業務及╱或資產(其中包括一家從事為香港學生開發及發行課程軟件並計
劃擴展至其他國家(包括中國內地)之公司)與不同公司磋商,並計劃於不久將
來完成任何該等收購。本公司將就有關建議收購事項之進度另行刊發公佈,
讓公眾人士獲悉。

BroadLearning Education (Asia) Limited ???
http://www.eclass.com.hk
81 : greatsoup38(830)@2013-09-21 15:22:17

真是唔知道
82 : derek777(35201)@2013-09-21 15:44:42

79樓提及
http://www.idgvc.com/investment/27/index.html


睇過幾間唔及新東方的Pop Kids Education學生對象似.....

"框架協議確保本公司可繼續揀選廣東原創動力之受歡迎角色人物用於教育業
務。誠如「框架協議」一節所論述,本公司計劃於未來兩年採用廣東原創動力
之現有角色人物(尤其是《喜羊羊與灰太狼》片集之角色)及本公司開發之新角
色人物,製作180 至220 集富教育意義之動漫節目。本公司將聘任廣東原創動力
負責發行該等動漫節目。更重要的是,本公司將就開發及實施教育內容及節
目採用獲廣東原創動力授權之受歡迎角色人物及自行創作之新角色人物。本
公司相信,此乃進軍中國教育市場之最快捷及最有效方法。因此合作模式令
本公司得以結合廣東原創動力與擔保人之優勢。擔保人收購廣東原創動力有
助拉攏中國動漫行業兩大巨擘合作,憑藉其在製作及發行上無出其右之優勢,
在招徠學生觀眾上無往而不利。本公司與擔保人或會進一步物色商機,於提
供教育課程軟件領域互相合作。"
83 : greatsoup38(830)@2013-09-21 15:45:15

最近有d新聞都講有人做教育野
84 : derek777(35201)@2013-09-21 16:13:30

83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。
85 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:14:42

84樓提及
83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。


都唔知點解咁意氣
86 : derek777(35201)@2013-09-21 16:21:17

85樓提及
84樓提及
83樓提及
最近有d新聞都講有人做教育野


是的, 喜羊羊之父蘇永樂都搞緊。


都唔知點解咁意氣


唔係有財技就得,希望蘇永樂再創神話!
87 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:22:41

今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂
88 : derek777(35201)@2013-09-21 16:25:56

87樓提及
今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂


可能就係咁先要著埋同一條褲。

用仔打老竇!
89 : greatsoup38(830)@2013-09-21 16:32:39

88樓提及
87樓提及
今次呢單交易已經顯示淨是識財技是唔掂


可能就係咁先要著埋同一條褲。

用仔打老竇!


要追殺仇人,但是這次應該都一如預料失敗
90 : williamsons(1994)@2013-09-21 19:44:16

不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司
91 : greatsoup38(830)@2013-09-21 19:46:31

90樓提及
不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司


http://www.rykadan.com/c/bus_education.php
2288
92 : derek777(35201)@2013-09-21 22:28:22

91樓提及
90樓提及
不是有間宏基資本也投資了蘇生的教育公司


http://www.rykadan.com/c/bus_education.php
2288


真是唔講唔知。

同BroadLearning Education (Asia) Limited都幾相似,不過BroadLearning成熟得多。
93 : greatsoup38(830)@2013-09-21 23:23:11

再睇下點啦,真是當他們仇人
94 : GS(14)@2013-10-14 23:41:40

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/77082[/realblog]
95 : ezone2k(22605)@2013-10-15 16:50:36

傻眼/《喜羊羊》太暴力 多家電視台停播
96 : GS(14)@2013-10-20 23:35:22

睇得下
97 : dannyc(42058)@2013-10-21 00:38:43

進軍教育係咪有排等先有收入
98 : GS(14)@2013-10-21 00:39:05

97樓提及
進軍教育係咪有排等先有收入


是呀,全部都好未來
99 : derek777(35201)@2013-10-21 11:03:54

g) 約100,000,000港元將用於本公司 可能進行之股份購回。本公司現時擬於短期內進行股份購回。本公司認為,視乎當時之市況及資金安排,股份購回或可增強本公司之每股資產淨值及╱或每股盈利,而本公司將僅在本公司董事認為購回及購回額度將有利於本公司及其股東時進行購回
100 : derek777(35201)@2013-10-21 19:41:25

話買就買,其它D野唔知有冇咁快!
101 : GS(14)@2013-10-21 22:04:11

100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢
102 : steven2.0(42426)@2013-10-21 22:15:16

101樓提及
100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢


If so, should we expect to see company BUY BACK tomorrow?
103 : GS(14)@2013-10-21 22:15:53

102樓提及
101樓提及
100樓提及
話買就買,其它D野唔知有冇咁快!


應該唔會慢


If so, should we expect to see company BUY BACK tomorrow?


可以期待的
104 : dannyc(42058)@2013-10-21 22:34:59

9億咁快用左1億買野,會唔會壓低股價回購股份呢
105 : derek777(35201)@2013-10-21 22:58:29

如果每日回購1M咁就........哈哈哈!
106 : kenji88(42638)@2013-10-22 00:26:54

平均一日要買250M貨,買足4-5日.市場即時冇左1/10貨.現在近10日平均成交量在上升,約100M/日.回購有可能:
1)給原有大股東套現.但佢地入場價高過現價(包括供股溝淡).只有梁伯韜或其他人事在2010年供股和入股市有利潤.如果有通告申報股東減持就要留意

捌除以上因素,對股價有利,每股價值上升和流通量減少,需求增加情況下會令股價上升.暫估阻力位$0.113左右.上左試頂阻力$0.13
107 : derek777(35201)@2013-10-22 00:43:44

106樓提及
平均一日要買250M貨,買足4-5日.市場即時冇左1/10貨.現在近10日平均成交量在上升,約100M/日.回購有可能:
1)給原有大股東套現.但佢地入場價高過現價(包括供股溝淡).只有梁伯韜或其他人事在2010年供股和入股市有利潤.如果有通告申報股東減持就要留意

捌除以上因素,對股價有利,每股價值上升和流通量減少,需求增加情況下會令股價上升.暫估阻力位$0.113左右.上左試頂阻力$0.13


若果要給原有大股東套到個好價錢,就得要較現價高始作出回購。
108 : kenji88(42638)@2013-10-22 00:57:25

有得賺就要考慮走或減持.這類公司將來都係變成實質業務不賺錢或增長,而有物業,控股公司和現金,股價升完會持續低微.最終打回原形.
如985之類.
*利申:本人持有585
109 : sunshine(3090)@2014-01-23 23:04:11

wait for Mr, Leung to inject his own investment or buy some china website
110 : greatsoup38(830)@2014-01-23 23:18:28

sunshine109樓提及
wait for Mr, Leung to inject his own investment or buy some china website


都值得賭呢d
111 : sunshine(3090)@2014-01-25 12:21:03

recent rapid rising stocks have similar common background before sudden rising up: rich father holding majority stock.
examples:1182,241,1180,1236,862......
112 : greatsoup38(830)@2014-01-25 12:24:06

sunshine111樓提及
recent rapid rising stocks have similar common background before sudden rising up: rich father holding majority stock.
examples:1182,241,1180,1236,862......


是咪富爸爸唔知,但真是有些概念
113 : GS(14)@2014-06-16 17:53:28

虧損降15%,至1,700蒂8,8.5億現金
114 : GS(14)@2014-07-04 01:32:48

賣盤
115 : derek777(35201)@2014-07-29 23:07:24

內幕消息 最大單一股東出售部分股份

梁伯留條尾
116 : GS(14)@2014-07-30 14:17:32

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140730/news/ec_ecb1.htm
梁伯韜售意馬賺近5億
2014年7月30日

【明報專訊】4年前獲CVC大中華區主席梁伯韜以「白武士」姿態入主的意馬國際(0585)終告賣盤,意馬昨日公布,內地泛亞有色金屬交易所總裁單九良及張鵬斥資5.43億元,向由梁控股的Idea Talent Limited收購約兩成股權,成為集團單一大股東。由入股、收購「喜羊羊」品牌再將出售,梁伯韜從意馬身上累計賺近5億元。

根據通告,由目前任意馬主席的梁伯韜及資本策略(0497)分別持75%及25%的Idea Talent Limited,已向單九良及張鵬出售約20.88億股意馬股份,佔公司股本20.95%,每股作價0.26元,涉資5.43億元,較昨日收市價0.182元溢價43%。

內地有色金屬交易所總裁入主

交易完成後,梁伯韜持股比例將從28.77%減至7.82%,拱手讓出大股東位置,意馬將考慮委任單九良及張鵬為執行董事,其中單九良或進一步獲委任為意馬新主席,梁伯韜則繼續任非執董。

有「紅籌之父」之稱梁伯韜,2010年伙拍鍾楚義斥資約2億元入主財困的意馬,其後意馬因收購內地著名動畫《喜羊羊》股價回升不少,按今次作價計,梁伯韜淨賺近1.96億元,加上2011年Idea Talent曾以0.4元沽出9.88億股意馬股份,前後從意馬身上獲利約4.94億。至於意馬新主單九良,資料顯示其為泛亞有色金屬交易所總裁,泛亞有色金屬交易所位於雲南昆明,2011年在省市政府支持下正式掛牌交易,主要交易銦、鍺等稀有金屬;據交易所網站指,今年上半年累計成交額已超過2338億元(人民幣,下同),資產管理規模超過300億元。

以梁伯韜當年每股0.07元成本計算,今次賣盤其淨賺近4億元。
117 : GS(14)@2014-08-29 18:44:29

轉盈280萬,7.28億現金
118 : greatsoup38(830)@2015-08-21 02:53:37

盈警
119 : greatsoup38(830)@2015-08-30 01:49:30

7.2億現金,虧增2成,至600萬
120 : greatsoup38(830)@2015-12-18 02:11:39

管理層失蹤
121 : greatsoup38(830)@2015-12-19 11:48:04

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151218/news/ec_eci1.htm
意馬國際主席單九良失聯
  2015年12月18日

【明報專訊】早前泛亞有色金屬交易所出現爆煲危機,其董事長單九良亦突然失去聯絡。意馬國際(0585)昨日發公告,表示公司最近與身兼意馬國際主席的單九良失去聯繫,並稱單氏最後一次出席會議是在10月15日的董事局會議。消息公布後,意馬國際一度抽高近半成,午後最多曾急挫逾一成。

股價早段離奇抽高再急跌

去年7月底才入主意馬國際的單九良,入主至今不足1年半,便告「失聯」,惟意馬國際表示,有關單九良去向,公司並無接獲單氏本人及政府機關通知。公告於昨早8點前發出,但意馬國際早段股價卻離奇抽高4.9%,高見0.108元;及至下午3點後突然急跌,最多跌10.7%至0.092元,收報0.095元,跌7.8%。

根據公告,單九良妻子、身兼執行董事的張鵬及非執行董事溫笛,在最近期董事局會議亦未有現身,其中張鵬以住院為理由要求缺席;至於曾任泛亞財務總監的溫笛,亦突然於10月27日以快遞方式向意馬國際送達辭職函,但信件無標明日期,其後意馬國際曾試圖與溫笛聯繫,以確認辭職函何時生效日期,但至今卻未獲確認,且由11月8日起已未能再與溫氏聯繫,而對方最後一次出席的董事局會議是在8月27日舉行。

意馬國際亦表明,今次公告已經送交全體董事審批,但公司不但未有接獲單九良與溫笛回覆,更被張鵬指公告「多處與事實不符」,但意馬國際稱已多次要求闡述不實之處,惟張鵬卻未有回應。

122 : derek777(35201)@2015-12-19 12:59:06

最後可能蕃薯梁買返
123 : greatsoup38(830)@2015-12-19 14:32:03

仲要賤價
124 : greatsoup38(830)@2016-01-02 01:18:32

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151230/news/ec_ecd1.htm
梁伯韜重當主席 意馬急升一成
  2015年12月30日

【明報專訊】意馬國際(0585)繼早前宣布主席單九良失聯後,昨日再宣布正式罷免單九良主席一職,並委任去年9月辭任的梁伯韜,再次擔任公司的主席及授權代表,但單九良將繼續保留公司董事的職位。消息公布後,意馬股價急升,全日急升9.80%至0.112元收市。

意馬國際於本月17日宣布,未能與單九良取得聯繫,決定應張鵬要求,將11月董事會會議延至本月舉行。惟本月26日舉行的董事會上,單九良及張鵬均未有出席。該會議上,通過罷免單九良主席一職,委任梁伯韜再次擔任主席,即日生效。

前主席單九良失聯至今

而據該公告亦表示,張鵬表示,未有任何人與其確認會議時間,故她未能參與上述議案的討論,同時該議案亦未獲得公司最大股東「晉美控股」(單九良及張鵬全資擁有)的同意。但意馬國際則指,經徵詢法律意見,認為「會議通知均為有效及已恰當地送達」。

至於復出擔任意馬國際主席的梁伯韜,也曾於2010初入股,拯救當時陷入財困的意馬,並於同年5月18日出任主席一職;及後將大部分股份轉售予單九良後,便辭去主席一職。

125 : greatsoup38(830)@2016-01-29 00:11:48

黃晧購入梁生所持股份
126 : greatsoup38(830)@2016-01-29 00:12:51

又加入老千集團了...
127 : greatsoup38(830)@2016-02-12 03:57:17

big wok
128 : greatsoup38(830)@2016-02-24 00:17:48

梁伯韜都唔做,留畀華匯老千
129 : greatsoup38(830)@2016-02-27 23:37:23

華匯ed
130 : GS(14)@2016-03-09 01:47:43

華匯系用2,500萬購回6,500萬不良債權
131 : GS(14)@2016-03-11 17:30:38

退出華匯資產,賣出予585
132 : GS(14)@2016-04-02 02:28:14

轉虧600萬,6.3億現金
133 : Clark0713(1453)@2016-04-19 00:02:14

聯交所認為是反收購
134 : greatsoup38(830)@2016-04-19 00:58:02

585買不成279的業務
135 : greatsoup38(830)@2016-04-19 01:09:05

585買不成279資產
136 : greatsoup38(830)@2016-04-19 01:15:50

Clark0713133樓提及
聯交所認為是反收購


合理
137 : greatsoup38(830)@2016-04-26 00:07:59

要當新上市處理
138 : Clark0713(1453)@2016-05-04 00:29:30

5合1
139 : greatsoup38(830)@2016-05-04 00:32:44

華匯發力了
140 : greatsoup38(830)@2016-05-11 02:46:07

華匯ed
141 : GS(14)@2016-06-06 03:38:26

做得好
142 : GS(14)@2016-06-10 03:30:43

華匯系公司配售股票,發行5億餘股@23仙
143 : GS(14)@2016-06-10 03:47:06

遷冊回香港
144 : GS(14)@2016-06-10 03:52:36

同華匯朋友玩遊戲
145 : greatsoup38(830)@2016-06-11 13:48:35

Webb-site
No shareholders approval is required, because Imagi has already declared securities trading to be in its ordinary and usual course of business - and that didnt require approval either. Andrew Liu was from 2010-2015 a non-executive director of Freeman Financial (0279), another company in what we call the Chung Nam Network. During his time on that board, the stock total return was -92.80%.

這並不需要股東的批准,因為意馬已經把證券買賣視作其「一般及日常業務」- 所以不需要任何批准。廖駿倫是在2010年至2015年間民豐國際(279)的非執行董事,即是一間我們稱為「中南系」(我們稱為華匯系)的公司。在他任職的5年間,總股票回報率是-92.8%。
146 : derek777(35201)@2016-06-11 15:18:43

在他任職的5年間,總股票回報率是-92.8%。

只输本咁少? 唔貸來輸算係咁
147 : greatsoup38(830)@2016-06-11 19:58:04

隻股無得借錢買....
148 : sunshine(3090)@2016-06-12 17:08:08

restructuring is aiming at get rid of the Chinese Investor and should win in the end since this is the new shell stock of Mr. Chong
149 : greatsoup38(830)@2016-06-12 18:42:04

sunshine148樓提及
restructuring is aiming at get rid of the Chinese Investor and should win in the end since this is the new shell stock of Mr. Chong


另一隻235他們都努力過但失敗
150 : greatsoup38(830)@2016-06-17 03:03:05

本公司執行董事及
本公司證券買賣及投資部董事總經理辭任
151 : greatsoup38(830)@2016-07-02 01:41:48

very good
152 : greatsoup38(830)@2016-07-02 17:39:09

Webb 補充:
So now they are just going to punt stocks on their own, without needing shareholders
approval.
所以他們現在只是自己炒股票,不用股東批准。
153 : GS(14)@2016-07-05 14:28:25

PLACING OR RIGHT ISSUE?
154 : greatsoup38(830)@2016-07-09 07:26:21

2供1,華匯證券包銷
155 : GS(14)@2016-07-14 11:23:16

profit warning
156 : GS(14)@2016-07-14 11:59:08

PROFIT WARNING
157 : greatsoup38(830)@2016-08-16 06:46:10

賣不成
158 : greatsoup38(830)@2016-08-16 07:01:30

585 賣東西予同華匯系8103,由華匯系內歌德豪宅擔保
159 : greatsoup38(830)@2016-08-16 07:54:53

279 把 585 資產轉賣 622
160 : GS(14)@2016-08-16 17:18:08

8103 buy 585 asset
161 : greatsoup38(830)@2016-08-28 02:20:16

盈警
162 : greatsoup38(830)@2016-08-29 04:02:33

虧損增3倍,至1,000萬,5.2億現金
163 : greatsoup38(830)@2016-11-12 15:49:35

遷冊
164 : greatsoup38(830)@2017-01-27 07:16:46

8合1
165 : greatsoup38(830)@2017-02-03 03:14:12

CHANGE BAD AUDITOR
166 : greatsoup38(830)@2017-02-15 07:44:12

盈利警告

167 : greatsoup38(830)@2017-02-21 23:47:36

將予出售之資產
根據協議備忘錄,賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意購買該資產(為一艘機動遊艇)。
168 : GS(14)@2017-03-20 01:11:27

585和622換股
169 : GS(14)@2017-03-20 01:12:15

585和622換股,華匯集團交易
170 : GS(14)@2017-04-03 04:12:34

虧損增1,170%,至1.52億,2.73億可變現資產
171 : greatsoup38(830)@2017-08-19 22:31:28

虧損減少
172 : GS(14)@2017-10-09 00:01:19

虧損降6成,至2,500萬,8億可變現資產,持有622、689、720、943、996、1051、1332、2326、8153、8173
173 : GS(14)@2017-12-06 01:05:19

不遷冊
174 : GS(14)@2018-02-04 14:36:55

賣回給華匯
175 : GS(14)@2018-02-11 16:13:04

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一七年十二月三十一日止年度(「本年度」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及
董事會現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較截至二零一六年十二月三十一
日止年度增加約5%以內。根據董事會現時可得資料,本年度虧損主要來自分類為持作
買賣的金融資產公平值變動虧損淨額約317,000,000港元;可供出售投資的減值虧損約
65,000,000港元;及可換股票據的公平值虧損淨額約22,000,000港元。
176 : GS(14)@2018-03-25 21:14:54

虧損降4成,至1億,5.6億可變現資產,持有996、689、1332、720、622、943、1051、8143、2326、8202
177 : sunshine(3090)@2018-03-25 23:01:47

very bad portfolio
178 : GS(14)@2018-03-26 04:18:04

華匯組合
179 : GS(14)@2018-05-25 17:53:25

0.25 dividend
180 : GS(14)@2018-07-05 09:47:44

訂立終止協議之理由
根據認購協議,認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(「上市批准」)
後,方可作實。由於監管程序冗長,截至本公告日期,本公司尚未取得上市批准。因此,各
方共同決定訂立終止協議。
...
終止建議特別股息
建議特別股息須於股東特別大會上獲股東批准後,方可作實。由於監管程序冗長,通函寄
發不斷延誤。因此,董事會決議終止宣派及支付建議特別股息,故此不會向股東寄發通
函,且不會召開相關股東特別大會。
董事會認為,終止建議特別股息不會對本集團的經營或財務狀況造成任何重大不利影響。
董事會將於截至二零一八年六月三十日止期間的中期業績落實後檢討及評估本集團的財
務及其他相關狀況,再決定是否宣派任何中期股息及(如宣派)其金額。本公司將適時就此
作出進一步公告。
181 : GS(14)@2018-08-14 15:40:22

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一八年六月三十日止期間(「本期間」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會
現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較二零一七年同期(「上一期間」)減少(即
負數降低)約逾75%。該減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額約24,000,000
港元,而上一期間約91,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收
可換股票據的估值變動約25,000,000港元,而上一期間約135,000,000港元。預期可識別虧
損不包括尚待作出的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本
公司獨立核數師討論。

182 : GS(14)@2018-09-02 12:45:09

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,根據對本公司截
至二零一八年六月三十日止期間(「本期間」)未經審核綜合管理賬目的初步審閱及董事會
現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較二零一七年同期(「上一期間」)減少(即
負數降低)約逾75%。該減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額約24,000,000
港元,而上一期間約91,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收
可換股票據的估值變動約25,000,000港元,而上一期間約135,000,000港元。預期可識別虧
損不包括尚待作出的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本
公司獨立核數師討論。
183 : GS(14)@2019-01-17 20:15:53

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者,根據對本
公司截至二零一八年十二月三十一日止年度(「本年度」)未經審核綜合管理賬目的初步
審閱及董事會現時可得資料,本集團預期錄得除稅後虧損淨額較截至二零一七年十二月
三十一日止年度(「上一年度」)之除稅後虧損淨額減少(即負數降低)不少於3.5倍。該虧損
減少主要是由於(i)出售上市股本的已變現虧損淨額合共約16,000,000港元,而上一年度約
92,000,000港元;及(ii)上市股本投資的公平值變動╱減值虧損及應收可換股票據的估值
變動約107,000,000港元,而上一年度約345,000,000港元。預期可識別虧損不包括尚待作出
的任何潛在撥備╱減值,須經董事會及本公司審核委員會檢討及與本公司獨立核數師討
論。
184 : GS(14)@2019-05-20 09:13:24

買垃圾
應意馬國際控股有限公司(「本公司」)要求,本公司股份將自二零一九年五月二十日(星期
一)上午九時正起於香港聯合交易所有限公司短暫停牌,以待刊發一份有關可能收購事項
(將構成本公司須予公佈交易)的內幕消息之公告。
185 : auditiontrading(59973)@2019-05-20 22:20:38

582去了這裡
又經泊車仔孫生。。
186 : GS(14)@2019-05-20 22:37:24

auditiontrading185樓提及
582去了這裡
又經泊車仔孫生。。


大碼頭
187 : GS(14)@2019-05-21 09:52:56

買朋友孫先生賭場,之前由582 持有
188 : qt(2571)@2019-05-25 19:39:15

greatsoup187樓提及
買朋友孫先生賭場,之前由582 持有


孫先生退休?
189 : GS(14)@2019-05-26 01:07:13

不知道了
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269969

[基金股]綠城中國(3900)專區(關係:2337、0775)

1 : GS(14)@2011-04-05 12:10:57

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6660
新聞專區
2 : GS(14)@2011-04-05 12:11:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110329114_C.pdf
得規模,無錢賺
3 : ksw(1423)@2011-04-05 12:47:54

我家都有他的樓, 聽說不錯

他的模式好像即起即賣.

負責真的很高..
4 : GS(14)@2011-04-05 13:13:31

這家是做豪宅的...即起即賣都無理由咁痴線
5 : monster7(4561)@2011-05-23 16:32:45

請問點解佢要又派高息又高負債咁奇怪?
留番d錢還債唔好咩?
6 : GS(14)@2011-05-23 20:57:33

5樓提及
請問點解佢要又派高息又高負債咁奇怪?
留番d錢還債唔好咩?


他老闆可能本身都欠錢呢

高負債的原因是因為他好多盤都未起好,所以睇落賺唔到錢
7 : monster7(4561)@2011-05-24 02:17:24

其實我無聊想過
有無辦法知大股東欠錢
搏佢派高息而炒上呢?
8 : GS(14)@2011-05-24 21:17:34

7樓提及
其實我無聊想過
有無辦法知大股東欠錢
搏佢派高息而炒上呢?


睇下CCASS啦
9 : GS(14)@2011-06-04 13:40:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106031122_C.pdf
合營夥伴即是邊個?
10 : Clark0713(1453)@2011-08-28 19:10:55

2011 1H result

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110828086_C.pdf

very strong.... EPS RMB 0.54.......
11 : GS(14)@2011-08-28 19:13:51

負債率仍高達400%...
12 : GS(14)@2011-08-28 19:15:01

銷售過1,000億啊

前 景 展 望
2011年 下 半 年,中 國 房 地 產 行 業 的 宏 觀 調 控 將 繼 續 進 行,並 繼 續 對 市 場 推 廣、
銷 售 及 融 資 造 成 相 當 的 影 響。在 清 醒 認 識 市 場 形 勢 的 基 礎 上,本 集 團 將 進 一 步
加 快 以 向 外 界 人 士 輸 出 品 牌 和 管 理 顧 問 服 務 為 重 點 的 發 展 戰 略 轉 型,並 將 加 強
人 力 資 源 發 展,精 細 化 管 理 和 銷 售、成 本、質 量 及 進 度 管 理,進 一 步 實 施 嚴 格
的 風 險 控 制,提 高 本 集 團 的 管 理 水 平 和 抗 風 險 能 力,實 現 集 團 的 可 持 續 發 展。
由 於 本 集 團 目 前 擁 有 充 足 的 土 地 儲 備,毋 須 進 一 步 大 量 增 購 土 地,也 可 應 付 未
來 項 目 發 展 需 要。考 慮 到 未 來 可 能 出 現 的 市 場 變 化,從2010年 下 半 年 開 始,本
集 團 在 購 買 土 地 時,一 直 採 取 審 慎 的 策 略。本 集 團 截 至2011年8月26日,本 年 內
的 未 付 土 地 款 合 共 僅 餘 約 人 民 幣18億 元。因 此,購 買 土 地 的 支 出 不 會 對 集 團 的
資 金 鏈 構 成 重 大 壓 力。
...

在2011年 下 半 年,綠 城 集 團 計 劃 新 推 出287萬 平 方 米 可 售 房 源。本 集 團 將 強 化
「早 銷﹑多 銷﹑快 銷」的 快 速 資 產 周 轉 策 略,配 合 積 極 的 市 場 推 廣 策 略,令 資 金
加 快 回 籠,使 本 集 團 的 財 政 更 為 穩 健。考 慮 到 未 來 市 場 波 動 可 能 造 成 的 影 響,
本 集 團 已 經 作 出 萬 全 的 準 備,倘 若,銷 售 進 度 放 緩,本 集 團 將 靈 活 調 整 項 目 的
工 程 進 度,以 減 少 資 金 支 出。

此 外,本 集 團 深 明 控 制 成 本 的 重 要 性。因 此,已 經 聘 請 國 內 權 威 的 專 業 成 本 諮
詢 機 構,研 究 推 出 一 系 列 提 升 效 率 的 措 施,包 括,利 用 電 子 商 務 及 網 絡 平 台 進
行 團 購,以 降 低 成 本。
在 減 輕 資 金 壓 力 的 同 時,本 集 團 將 繼 續 開 展 商 業 代 建 模 式,進 行 品 牌 和 管 理 的
輸 出,作 為 拓 展 新 市 場 及 增 加 新 盈 利 增 長 點 其 中 一 環。
在 融 資 管 道 方 面, 本 集 團 積 極 開 拓 創 新 的 融 資 模 式, 與 大 型 國 有 金 融 企 業、
地 方 大 型 國 有 企 業 及 實 力 民 營 企 業 合 作 並 開 展 信 托 及 人 民 幣 房 地 產 基 金 等 業
務,開 行 業 之 新 河。而 綠 城 集 團 作 為 四 大 國 有 銀 行 的 優 質 客 戶,一 直 維 持 良 好
的 信 譽 和 信 貸 歷 史,獲 得 穩 定 的 銀 行 信 貸 支 持。
眾 所 周 知,中 國 的 國 內 生 產 總 值 增 速 依 然 冠 於 全 球,而 人 均 可 支 配 收 入 水 平 持
續 上 升,加 上 城 市 化 的 進 程,令 在 城 市 購 房 的 剛 性 需 求 大 增。而 面 對 國 際 金 融
市 場 動 盪,全 球 資 本 聚 焦 中 國,國 內 外 的 投 資 者 都 普 遍 認 為,人 民 幣 將 是 全 球
唯 一 肯 定 長 期 升 值 的 貨 幣。因 此,國 內 外 的 投 資 者 都 希 望 增 加 對 中 國 的 投 資 比
重,而 購 買 位 於 主 要 城 市 中 心 內 黃 金 地 段 的 優 質 物 業,日 漸 被 視 為 最 有 升 值 潛
力 的 投 資 工 具。就 此,綠 城 集 團 一 直 重 點 開 拓 的 精 品 物 業,正 好 完 全 滿 足 居 民
及 投 資 者 對 房 地 產 的 期 望。
截 至2011年6月30日,綠 城 集 團 尚 未 在 收 益 表 確 認 的 銷 售 收 入 約 為 人 民 幣887億
元(按 本 集 團 應 佔 約 人 民 幣578億 元)
,這 些 收 益 大 部 分 將 在 未 來 兩 年 逐 步 於 收
益 表 確 認。基 於 收 入 增 長 趨 勢 明 顯,本 集 團 對 未 來 數 年 盈 利 前 景 感 到 樂 觀。
2011年 下 半 年,本 集 團 將 進 一 步 防 範 財 務 風 險,提 升 財 務 管 理 水 平。同 時 以 穩
定 運 營 為 基 礎,積 極 應 對 宏 觀 經 濟 和 政 策 的 變 化,加 強 成 本 控 制,嚴 控 風 險,
強 化 管 理,進 一 步 提 高 本 公 司 的 綜 合 競 爭 力。無 論 面 對 任 何 挑 戰,本 集 團 將 繼
續 堅 守「為 員 工 創 造 平 台,為 客 戶 創 造 價 值,為 城 市 創 造 美 麗,為 社 會 創 造 財
富」的 宗 旨,秉 承 真 誠、善 意、精 致、完 美 的 企 業 文 化,在 競 爭 激 烈 的 市 場 裡,
定 必 脫 穎 而 出。
13 : Clark0713(1453)@2011-08-28 19:25:01

11樓提及
負債率仍高達400%...
1,000億 is dream and target which they said in 2010.

Just earn a little bit in this stock in 2009. 3900's dividend is quite high.

Is it a good stock to be collected in bear market?

Thanks!
14 : GS(14)@2011-08-28 19:26:37

呢隻一定好,跌到殘一定要買,槓桿最大呢隻
15 : GS(14)@2011-09-22 22:35:22

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15635735
路透社引述中銀監近日下達文件,要求信託公司展開與綠城集團及關聯企業房地產信託業務情況調查。文件未有寫明原因,但由中銀監下文要求調查一個特定房地產公司的信託融資狀況,是非常罕見。
16 : 股場無真愛(1876)@2011-09-22 22:42:30

呢隻銷售多 但好多係合伙
所以唔可以作準 但負債高到令人擔心
一隻恒盛 一隻綠城 我都怕呢2間捱唔住要向下炒
17 : wilyty(1376)@2011-09-22 22:57:43

我反而覺得 119 彈力會好d
18 : GS(14)@2011-09-22 23:05:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110922205_C.pdf
本公司另提述路透社日期為二零一一年九月二十一日之新聞報導,內容有關
聲稱中國銀行業監督管理委員會(「中國銀監會」)就本公司及其附屬公司及聯
營公司(統稱「綠城集團」)之房地產信託業務進行調查,以及聲稱中國銀監會要
求信託機構填妥調查表格及就該房地產信託業務營運之相關風險提供意見。
董事會確認,本公司並無就有關聲稱之調查及要求從中國銀監會接獲任何官
方通知。有關聲稱之調查並不是針對綠城集團。


董事會進一步確認概無任何有關潛在收購或變賣之磋商或協議須根據香港聯
合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.23條予以披露,董事會亦不
知悉存在或可能存在股價敏感性質之任何事宜須根據上市規則第13.09條施加
之一般責任予以披露。
19 : greatsoup38(830)@2011-09-24 17:19:16

http://www.blogger.com/comment.g ... =683572888374457829

說到綠城真是有說不完的話語。曾聽說宋衛平的銳進嗜賭跟其無後(或說「未」有後)有關,不知跟毛佳君會否製造出新生命,若有後,恐怕會收束一些。但也不知跟其讀歷史的浪漫人文情懷有關,或許他認為可用的財富已足以無憂,可以浪漫地隨心所欲大幹一番;他要多建房讓更多人住進他的精美房子裏,這一點理想我倒是十分認同的。他在綠城方面外在的致命思路是曾一心想趕超萬科,成為名副其實的大哥大,但似乎完全沒顧及到財務方面的籌畫平衡,其他人也難以勸壓其賭性和雄心,毛佳君看來也不是張欣,而我也曾直指宋老總應該學學潘石屹。我當初「誘」以「最佳房企」之美名寄望他轉移目標,他收了,所以添加了標榜要成為最受尊敬的房地產發展商,可惜仍然想「砌低」萬科……希望三數月至半年後,不會出現綠城要倒閉或被收購的消息……
20 : greatsoup38(830)@2011-09-24 17:20:46

洞人兄, 說到房企, 好景的時候當然大家都發達, 但如今風險這麼高, 國企背景的房產商應該有明顯優勢. 私企地產商的命運更多時就在老闆一念之間, 老潘一向怕死,較保守, 他老婆也是厲害角色, 似比老宋更適合現在的環境.

我倒是沒有想到老宋的冒進和他暫時無後有關係, 老兄思想真是敏銳.

不過, 房地產牽涉太多利益博弈, 水太深, 我一向不敢碰這個板塊. 相對來說, 我較為敢在水泥股上下注. 國內慣性一到需要刺激經濟, 就大搞基建, 如果房產轉好, 水泥應該也不會差. 另外是水泥價格不像金價銅價, 基本上只是和國內需求有關, 可以少點頭痛猜估世界經濟如何.
21 : greatsoup38(830)@2011-09-24 17:24:40

#3900,曾經超欣賞的房企。無奈宋老總讓我一而再再而三地失望,真是江山易改本性難移。曾想張化橋若入局綠城(或說深控跟綠城聯姻)並得到重用,綠城一定可以成為全國最佳的房企(房屋設計和建造水平最高、最受尊重也最能賺錢),龍湖跑十隻馬都追不上(我曾實地看過龍湖在我老家附近的一個屋苑,設計和建造水平確實不錯,甚至比中海外的還要好,中海外的通常是一個模子)。我總相信行正道,手腕硬中帶柔,產品質素做到全行最頂級,不難在國內取得佳績,但無奈宋老總空有一身杜甫情懷和詩人的審美感,卻總愛在刀陣中前行……
22 : Ben(10970)@2011-10-30 15:24:29

彈番上5蚊了
23 : greatsoup38(830)@2011-10-30 15:35:43

想哭
24 : 承天(1379)@2011-10-30 18:10:54

對手點評:孙宏斌力挺绿城:他们若倒下是中国地产悲哀
全文:http://house.focus.cn/news/2011-10-14/1530161.html
绿城是否会因为信托等原因造成资金链危机,进而引发公司困境的问题,孙宏斌强调了对绿城的敬佩:“首先我觉得绿城是中国最优秀的公司之一。这些年我从绿城学到了很多东西。绿城的产品是中国最好的。”

 同时孙宏斌认为,当前的调控令整个行业都面临困,不应只因绿城的信托行为怀疑其发展力。“我觉得绿城没有大家说的那么困难。担心绿城什么呢?主要就是因为他做过几笔信托?但是我觉得在今年能做成信托,不是每个企业都可以做成的。做信托对企业是好事不是坏事。还有绿城的产品很好,它有大量的库存,如果它肯降价一定卖得出去。”


孙宏斌相信绿城能靠“产品制胜”。“绿城不可能倒,也不会倒。如果绿城倒了,不公平,对这个行业不是件好事。该倒闭的应该是那些产品做得差,不对客户负责的企业。如果绿城倒闭了,那是中国房地产的悲哀。如果绿城有暂时的困难,希望政府、银行稍微帮一下。”
25 : 承天(1379)@2011-11-05 07:13:10

新湖中宝与绿城互保3亿 大股东9成持股被质押
節錄:新湖中宝10月10日公告,公司与绿城控股继续建立以30000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。尽管绿城控股董事长宋卫平深夜否认破产传闻,但和其有着互保联系的新湖中宝不禁让人捏一把汗。

不仅如此,新湖中宝大股东新湖集团,频繁用新湖中宝股权作为质押,其过高的比例也暗藏风险。

10月10日,新湖中宝2011年第四次临时股东大会审议并通过了《关于与绿城控股建立互保关系并提供相互经济担保的议案》,公司与绿城控股继续建立以30000万元额度为限的互保关系,互为对方贷款提供信用保证。 互保的期限为各自向金融机构签订的融资到期日在2013年4月30日之前的融资。

截至2011年9月12日,新湖中宝为绿城控股提供担保10000万元。数据显示,新湖中宝对外担保总计292885万元,占净资产31.44%,目前尚无逾期担保。

今年上半年,绿城控股的净资产负债率已从去年底的132%,上升至163.2%。市场甚至一度传闻绿城控股破产。虽然此传闻被其董事长宋卫平否认,但市场对其资金状况仍然担忧。

上海某基金经理对此也表示担忧,绿城目前的状况究竟如何,尚不得知,“房地产资金链一旦出现问题,风险会很大。新湖中宝和绿城有互保关系,一旦绿城出事,新湖中宝有‘连坐’责任。”
全文:http://www.21cbh.com/HTML/2011-11-4/wMMzA3XzM3NzAwMA.html
26 : GS(14)@2011-11-05 08:40:40

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/ ... 0208_20111010_1.pdf
http://static.sse.com.cn/cs/zhs/ ... 0208_20110915_2.pdf
即是呢兩張公告
27 : 承天(1379)@2011-11-05 08:45:22

有冇機會黎多次破產傳言低價入 hehesmiley
28 : GS(14)@2011-11-05 08:50:03

大家都等緊啦
29 : GS(14)@2011-12-09 16:37:20

內房出奇招「包賺」誘客
綠地促銷商廈 推溢價回購

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15869078
30 : greatsoup38(830)@2011-12-24 18:06:39

http://house.hexun.com/2011-12-19/136452432.html
 一位不願具名的上市房企高層也對《財經》記者稱,綠城中國在杭州市場深耕多年,政府與銀行資源相當豐富,破產幾乎是不可能的事情。「綠城的問題不在於流動性,只是負債率太高了,導致其融資成本太高。這一輪調控過後,房企的毛利潤會降低到30%,如果融資成本太高,基本上就是給資本家打工了。」
31 : idsdown(1658)@2012-01-05 22:28:13

又大平賣, 要錢唔要貨

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... newsid=ETN220105579

經濟通通訊社5日專訊》融創中國(01918)宣布,附屬融創置業斥5100萬元(
人民幣.下同),收購綠城中國(03900)附屬綠城地產旗下無鍚綠城湖濱置業51%權益
。完成後,融創及綠城將分別持有無鍚綠城湖濱置業51%及49%權益。
32 : greatsoup38(830)@2012-01-05 22:35:07

又唔認唔認,又要認

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120105563_C.pdf

股權轉讓事項
融創中國董事會及綠城中國董事會聯合宣佈,融創中國之全資附屬公司融創置地與綠城中國之全資附屬公司綠城地產於二零一二年一月五日簽訂股權轉讓協議,據此融創置地同意收購,而綠城地產同意出售湖濱置業之51%股本權益,現金代價為人民幣5,100萬元。

...
融創中國董事會認為,股權轉讓事項將為融創集團提供良機,可加強其於無錫地產行業之市場份額並增加其無錫土地投資之總數目。融創中國董事會亦相信透過股權轉讓事項,融創中國將與綠城中國結成策略夥伴,憑藉各方的品牌及網絡,有利於無錫項目地塊的開發,並將對融創中國於無錫市場的長遠發展有所助益。

綠城中國正積極物色於無錫擁有良好資金基礎的策略夥伴,並與其合作發展無錫項目地塊。綠城中國董事會相信,綠城中國與融創中國的合作對無錫項目地塊的成功發展及日後綠城中國於無錫的其他項目有所裨益。綠城中國董事會進一步相信,融創中國與綠城中國將透過股權轉讓事項成為無錫項目地塊的策略夥伴,憑藉雙方的品牌及網絡將有利於無錫項目地塊的成功開發。

融創中國董事認為,股權轉讓協議乃按一般商業條款訂立,及股權轉讓事項之條款屬公平合理,並符合融創中國及其股東之整體利益。

綠城中國董事認為,股權轉讓協議乃按一般商業條款訂立,及股權轉讓事項之條款屬公平合理,並符合綠城中國及其股東之整體利益。綠城地產計劃將所得款項人民幣5,100萬元作為綠城地產的一般運營資金。
33 : idsdown(1658)@2012-01-05 22:36:44

29億買入, 用1億的估值賣出51%.

融創做左單好交易
34 : greatsoup38(830)@2012-01-05 22:43:28

於二零一一年
六月三十日
(未經審核)
人民幣千元
淨資產75,939

睇來又唔似是29億啊
35 : idsdown(1658)@2012-01-05 22:45:26

34樓提及
於二零一一年
六月三十日
(未經審核)
人民幣千元
淨資產75,939

睇來又唔似是29億啊


岩岩now講完, 佢投返黎係29億
36 : greatsoup38(830)@2012-01-05 22:49:22

可能已經借了好多錢或者未付晒地價
37 : idsdown(1658)@2012-01-05 22:49:44

http://finance.sina.com.hk/news/3/2/1/4452899/1.html

湖濱置業于2009年12月15日成立,主要從事當地項目發展,項目總建築面積約52﹒5萬平方米,涉及數個地塊,包括商務辦公、居住用地及商業用地。項目已經開工,預期2015年6月底峻工。交易完成後,無鍚綠城湖濱置業將成為融創之附屬公司,而不再作為綠城的附屬公司。

本次交易項目即香樟園項目地塊,實為無錫蠡湖1號地塊。2009年8月,綠城以29億元的價格將之收入囊中,同時更創下無錫市區土地招、拍、挂單宗地塊總價的新紀錄。
38 : greatsoup38(830)@2012-01-05 23:01:29

37樓提及
http://finance.sina.com.hk/news/3/2/1/4452899/1.html

湖濱置業于2009年12月15日成立,主要從事當地項目發展,項目總建築面積約52﹒5萬平方米,涉及數個地塊,包括商務辦公、居住用地及商業用地。項目已經開工,預期2015年6月底峻工。交易完成後,無鍚綠城湖濱置業將成為融創之附屬公司,而不再作為綠城的附屬公司。

本次交易項目即香樟園項目地塊,實為無錫蠡湖1號地塊。2009年8月,綠城以29億元的價格將之收入囊中,同時更創下無錫市區土地招、拍、挂單宗地塊總價的新紀錄。


問題唔是呢度...就是計埋呢兩年,2009年資產都不過是8,000萬...但買呢塊地的價值是29億,應記人資產,那應該有28.2億相應的負債才能構成,咁你明唔明白我意思?

即是話他連地及債一起買
39 : Louis(1212)@2012-01-06 07:34:00

33樓提及
29億買入, 用1億的估值賣出51%.

融創做左單好交易


http://the-sun.on.cc/cnt/finance/20120106/00434_020.html

首席財務官兼董秘馮征接受本報查詢時指出,是次交易作價未計股東貸款,強調綠城在是次交易「無賺無蝕」。

公告稱,該項目地塊總建築面積約52.5萬平方米,目前建設工程已開工,預期一五年六月三十日竣工。翻查資料,綠城於○九年八月以29億元的價格購入,更創下無錫市區土地單宗地塊總價新紀錄,折合樓面價每平方米5,600元。


全年銷售減35%

根據公告,該項目公司於二○一○年度錄得虧損1,258萬元,淨資產為7,593萬元。

綠城去年全年銷售額約為353億元,按年減少35%,十二月銷售額57億元,按年減少44%,按月升1.5倍。
40 : greatsoup38(830)@2012-01-15 13:46:32

http://www.yicai.com/news/2012/01/1345050.html
據稱,宋衛平經常去的地方,就是澳門和拉斯維加斯。宋衛平掌控下的綠城集團,也以高槓桿率著稱。多種原因之下,宋衛平在業內有「賭徒宋員外」之稱。

「他是一個比較理想化的人「,一位綠城高管同《證券日報》記者談及宋衛平時,如此形容。據其介紹,綠城自建項目的每一塊磚頭,都曾被一一敲過,以確定是否存在空心磚的問題無論這一陳述真實與否,記者都訝異於上述綠城高管語氣之肯定。
41 : GS(14)@2012-01-18 23:15:43

http://magazine.caijing.com.cn/2012-01-16/111619460.html
 土地「關照」

 依據2000年制定的《舟山市城市總體規劃(2000-2020)》,位於臨城新區的舟山市政府大樓所在區域,被規劃成中心城區。這個在張家盟治下建成,外形神似「盟」字的建築,亦一度成為當地百姓調侃的對象。

 市政府大樓右側,一街之隔的是舟山市本島的第一個五星級酒店——舟山喜來登綠城酒店,酒店北面目前仍在施工的幾幢高層酒店式公寓,包括政府大樓左側不遠的房地產項目桂花城小區,都屬於起家浙江而蜚聲國內的綠城集團。

 綠城集團成立於1995年,其董事長宋衛平少時隨父母由紹興嵊縣轉至舟山生活,1982年大學畢業後進入舟山市委黨校任教師,由此日後下海得到相關便利。宋衛平與張家盟早年亦已相識。

 上述項目啟動於舟山市政府制定城區搬遷規劃後不久,張家盟時任市長,期間促成了宋衛平在舟山的第一樁「買賣」。

 據判決書,2002年上半年,在張家盟的引薦下,綠城集團開始進入舟山市尚屬沉寂的房地產行業。綠城集團旗下舟山綠城房地產開發有限公司(下稱舟山綠城)決定在臨城新區投資建設一個用地達150畝的五星級酒店,同時捆綁開發300餘畝的桂花城小區項目,張答應在用地和地價等方面給予支持。

 項目建設初期,為解決上述項目土地審批問題,在張家盟過問下,舟山市國土資源局同意按桂花城項目分期繳付土地出讓金的進度,分批辦理兩個項目的土地使用證。同年12月,舟山市政府還以退還桂花城項目市政公用基礎設施建設費的名義,退給舟山綠城1568萬元。

 2007年下半年,舟山市稅務部門對舟山綠城進行專項稅務稽查,發現該公司漏繳所得稅四五百萬元。為此,張家盟專門致電時任舟山市地方稅務局局長杜祖國,讓其關照,隨後舟山綠城僅補交數十萬元了結此事。

 「交往」背後是交換。據宋衛平證言,2003年下半年,為感謝張對舟山綠城項目的前期支持和幫助,考慮到將來仍需獲得關照,在邀請張參觀綠城集團杭州春江花月項目時,建議張購買。後經時任舟山市政府駐杭州辦公室主任余宏忠協調,張家盟僅以5100餘元/平方米的價格買下203平方米的商品房一套,該房產時價超過1萬元/平方米,後登記在張氏夫婦女兒張翅名下。

 張家盟落網後,紀檢部門參考浙江省價格認證中心出具的價格鑑定結論,認定張以明顯低於市場購房價的方式收受宋衛平賄款117.5萬元。
42 : GS(14)@2012-02-08 23:32:48

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16051642
宋衞平在元宵節(本周一)那一天,他推掉很多應酬,選擇在會議中度過佳節,宋衞平會議上決定調整公司今年銷售策略,宋衞平的策略是打「人海戰」,將原來等待客戶上門,轉向以主動搵客,「傳統的樓盤開盤方式差不多已經走到頭了,我希望把我們的銷售員變成經紀人。」

聘 300生力軍代售物業

宋衞平說:「我們還想在杭州和一些城市公司找一些簽約經紀人,利用現有二手房經紀人隊伍,計劃從中挑選 200至 300人。」生力軍更可以代售綠城手上任何一個物業,實行「全面出擊」。當然,銷售得不好的職員,將被淘汰,「因此大家必須要努力工作,不能坐等客戶上門,不能束手無策、坐以待斃。」
在上有政策下,綠城不能不變陣求存,宋衞平打從內心說,「 2011年我們活下來了, 12年我們會繼續活下去。」
43 : have707(25178)@2012-03-31 15:56:27

綠城annual report:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203307413_C.pdf

雖然profit有增長,但cash好少,負債極高。
另外唔派息 (星期一死定了smiley)
44 : GS(14)@2012-03-31 16:07:21

財務摘要
• 實現收入約人民幣219.6億元,較去年增長96.8%。
• 毛利約人民幣74.1億元,較去年增長117.8%。
• 本公司股東應佔利潤約人民幣25.7億元,較去年飆升68.1%。
• 每股基本盈利人民幣1.57元,較去年增長68.8%。

盈利劇增230%,至32億,負現金差不多是資產500%...唉

開發規模
2011年,綠城集團根據市場環境及公司自身運營情況,結合年初制定的整體推
盤計畫,適時調整開發節奏,適度控制開發規模,最終實現新開工總建築面積
為639萬平方米,比原定計劃900萬平方米減少29%。同時,綠城集團在2011年實
現竣工面積約244萬平方米,其中可售面積約為182萬平方米。截至2011 年12 月
31日,綠城集團共有80個在建項目,在建總建築面積達1,600萬平方米。
土地儲備
2011年,綠城集團順應宏觀形勢,採取了「積極銷售、謹慎買地」的策略,審慎把
握拿地時機,積極引入合作夥伴,通過招拍掛以及股權收購等方式,在浙江省
內的台州、新昌、慈溪,以及上海、遼寧、河南、山東等地區購置土地,共新增9
塊優質土地,佔地面積約309萬平方米,總建築面積約681萬平方米,其中205 萬
平方米歸屬於本集團。總土地款為人民幣111億元,平均樓面地價為每平方米
人民幣1,626元,由本集團承擔的土地款約為人民幣16億元。
...
前景展望
2012年,延續調控的基調將在未來一段時間存在,我們應該理性地加快戰略轉
變和模式轉型,審時度勢地把握市場節奏和公司策略,適時適度地調整對應的
運營策略,提高決策的前瞻性和靈活性。
2012年,轉型將成為綠城的主題,從戰略到產品再到銷售,都將有所變化。戰略
上,綠城將不再通過高負債率追求規模擴張,而是在保證高品質的前提下側重
於依靠品牌和管理輸出實現穩建發展,盡快將負債率降低至較合理的水準。產
品上,綠城將進一步開發多元化的房產品類,滿足不同階層的客戶需求。銷售
上,綠城將從傳統模式過渡到經紀人佣金制,整合社會一切資源,發動全社會
經紀人共同銷售綠城房產品,形成內、外部人員有序競爭的銷售局面,拉動公
司業績增長。
2012年,綠城集團預計新開工建築面積約為580萬平方米。此外,預計會有43 個
項目(或項目分期)將於2012年竣工,竣工總建築面積為434萬平方米。其中可售
面積為309萬平方米,歸屬於本集團的可售面積為221萬平方米。
45 : GS(14)@2012-03-31 16:08:05

2010年部分贖回信託貸款淨虧損及信託相關金融衍生工具公平值變化
2009年本集團與中海信託有限公司(「中海信託」)訂立信託協議,協議有關的信
託單位認股權、擔保及人民幣1元期權被視為金融衍生工具,並按照公平值計
量計算損益。中海信託於2012 年1月到期。本年信托相關金融衍生工具公平值
變化產生收益人民幣169百萬元。2010年因部分贖回信託貸款及信託相關金融
衍生工具公平值變化產生淨虧損人民幣21百萬元。
減值準備
鑒於中國房地產市場限購和信貸收緊政策帶來的風險和不確定性,本集團委
聘戴德梁行有限公司對部分可供發展物業及發展中物業予以評估。根據評估
結果,2011年本公司之附屬公司計提減值準備人民幣193百萬元,其中舟山朱家
尖東沙度假村南區項目評估減值人民幣144百萬元,蘇州玫瑰園項目評估減值
人民幣62百萬元,舟山喜來登酒店沖回2008年的評估減值人民幣13百萬元。另
外,本集團之聯營公司台州黃岩新前街項目評估減值人民幣99百萬元。

...
股息
本公司董事會建議不派發末期股息(2010年:末期股息每股人民幣0.36元)。本年
度已派發的中期股息為每股人民幣0.1元,因此本年度的股息總額為每股人民
幣0.1 元。

真是好似頂唔住
46 : greatsoup38(830)@2012-04-07 18:29:34

山頂洞人:

綠城的表現讓分析師們糾結。大幅提升所謂目標價,卻維持沽售評級。用最保守的純利率計,綠城今年的預估市盈率將低見2倍以下。
47 : ksw(1423)@2012-04-07 19:15:53

這股被嚴重低估

而且最近背後有人入局, 有戲睇了
48 : Heidi(3062)@2012-04-07 21:22:32

真利害,是否真的嚴重低估不易說,捱得過就好,但過程也相當辛苦
49 : greatsoup38(830)@2012-04-08 10:01:52

買點總是不會錯的,3-5%博2-3倍,輸了就回家去
50 : Clark0713(1453)@2012-04-08 19:10:00

http://paper.wenweipo.com/2012/04/03/FI1204030015.htm

"香港文匯報訊(記者 趙建強)被指為財務狀況最危險的綠城中國(3900),截至去年底淨負債比率仍高達148.7%,常務副主席兼行政總裁壽柏年昨表示,預料今年現金流入將高於支出,公司亦會繼續出售項目及於適時融資,爭取今年內負債比率可降到約100%,長遠期望可維持60%至70%水平。 "
51 : GS(14)@2012-04-17 23:48:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120417152_C.pdf
建議出售
董事會謹此宣佈,於二零一二年四月十七日,SOHO中國之全資附屬公司(作
為買方)及SOHO中國與綠城房地產及馬鞍山置業(作為賣方)以及本公司訂
立框架協議,由賣方出售綠城廣場置業全部股權及由綠城房地產轉讓貸款
之所有權利及擁有權。綠城廣場置業分別由綠城房地產及馬鞍山置業擁有
70%及30%。根據框架協議就綠城出售及貸款轉讓應付予綠城房地產的總代
價為人民幣1,615,848,200元,可予調整(如有)。
52 : GS(14)@2012-04-17 23:49:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120417152_C.pdf
有關本公司及綠城房地產的資料以及訂立框架協議的理由
本集團是中國領先的物業發展商之一,主要從事優質物業開發,以中國中高收
入人士為目標客戶。綠城房地產為一家於中國成立的公司,是本公司之全資附
屬公司。董事會認為,綠城出售所得款項淨額可加強本集團現金流量及提升營
運資金,以維持流動資金並預留更多財務資源,以待商機出現時供未來投資的
資金所需。預期綠城出售可改善資產負債水平及本集團財務狀況。因此,董事
認為,框架協議的條款屬公平合理,且符合本公司及股東整體利益。
估計綠城出售事項將有約人民幣200,000,000元的收益。
董事會預期,綠城出售所得款項淨額將用作本集團一般營運資金。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120417148_C.pdf
訂立框架協議之理由
天山路項目是本公司自二零零九年八月進入上海市場以來收購的第十一個項
目,也是本公司在長寧區的第三個項目。天山路項目所在的長寧區虹橋涉外
貿易中心,是上海第一個涉外商務區,長寧區的辦公、商業和高檔公寓聚集區
域。天山路項目緊鄰天山路商業街,毗鄰內環線和地鐵2號線婁山關站,周邊商
業氛圍活躍,符合本集團於北京及上海之黃金地段開發高端商業物業之核心
策略的要求。完成收購後,本集團在上海的累計收購金額將達到人民幣約255
億元。董事會相信,本收購將進一步提高本集團於上海主要商業區的地位,有
助本集團於上海成功發展其獨特的商業模式。
董事相信,框架協議及其項下擬進行交易的條款屬公平合理,且符合股東整體
利益。
53 : ksw(1423)@2012-06-08 12:04:18

好野~~smiley
54 : have707(25178)@2012-06-08 17:03:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608189_C.pdf

九倉入股,認完兩批新股 + CB(認購價$7.4)後會易手........smiley
會籌到50億(新股 + CB),應該可以頂住6月要還既信用証。

仲要成立「投資委員會」,似係被迫,唔係宋老板性格.......
看來冇呢筆錢就要收皮咁..........smiley

最後都捱唔住......smiley
55 : Clark0713(1453)@2012-06-08 17:32:19

(1) 有關本公司發行327,849,579股新股份之認購協議 (2) 有關本公司發行162,113,714股新股份及發行人發行2,550,000,000港元之永久次級可換股可贖回證券之投資協議-關連交易 (3) 委任非執行董事及 (4) 恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608189_C.pdf
56 : Louis(1212)@2012-06-08 18:37:50

綠城連環配股發股證獲51億 九倉成大股

http://www.hkej.com/template/onl ... _id=109426&cat_id=1

一向被視為內房股中,債務最沉重的股份之一 -- 綠城(03900)宣布,連環向九倉(00004)配售兩批新股和發行可換股證券,共籌集51億元;在完成全數的配股和發行可換股證券行動後,九倉在集團的持股,將從目前的2.1%,最終增至綠城35.1%的股份,成為集團最大股東。

債務沉重的綠城,在透過兩次向九倉配股,分別為3.28億股及1.62億股。兩批新股認購價為5.2元,較集團昨日收市價5.35元,有2.8%折讓,兩批新股認購總價分別為17.05億元及8.43億元。綠城要分兩次配售,乃因為公司首批配股,已用盡公司在股東周年大會,授權按已發行股本配售20%新股的上限。公司需再取得授權,進行配發及發行第二批股份、及可換股證券獲兌換時須予發行之兌換股份。

該第一批配售新股,相當於集團現有股本20%及擴大後股本約16.7%;而第二批新股則佔擴大後股本7.6%。同時,集團亦向九倉發行本金額為25.5億元之可換股證券,初始兌換價為7.4元,較綠城昨日收市價有38.3%溢價。

綠城表示,目前九倉持有集團3488.85萬股或2.1%,完成第一批配股後,九倉將持股約18.4%,第二批配股後則增至24.6%,而悉數兌換可換股證券後,九倉將持股35.1%,成為集團最大股東。另外,主席兼執行董事宋衛平,於發行兩批股份及悉數兌換可換股證券後,持股比將由33%攤薄至21.9%;副主席兼行政總裁壽柏年則由23.4%攤薄至15.6%。

綠城預期是次向九倉配股及發行可換股證券,集資50.98億元,所得款項淨額約50.87億元。集團擬將所得款項淨額用作一般企業用途、償還貸款或作一般營運資金。

綠城相信,集資所得將改善集團之現金狀況,減少其負債並從而加強本公司之整體資產負債狀況;而引入九龍倉集團作為策略投資者,也將創造與九龍倉加強在中國物業行業方面之策略會談及合作之機會。

集團股份將於周一復牌。綠城停牌前報5.35元。
57 : ksw(1423)@2012-06-08 18:45:31

47樓提及
這股被嚴重低估
而且最近背後有人入局, 有戲睇了


都話架啦...
58 : thomasgp02a(16679)@2012-06-08 21:18:41

簡直可以當成賣盤
59 : RY(2041)@2012-06-08 21:51:01

尋日擺明有春江鴨,成交大增...

不過阿NG生係嗰啲唔益人之輩,睇戲算LA
60 : 股場無真愛(1876)@2012-06-08 22:59:58

九倉精神 永無益人
吳光正入股 可以睇少隻喇

第2批cb 2x億 股息每年要9厘 即係要俾俾成2億息 唔還晒息唔俾派股息


d條款狠到pk 有貨都要即刻沽喇 最好聽一炒高放生多d人
61 : 股場無真愛(1876)@2012-06-08 23:04:10

希望星期一逃生大門大開

九倉搞邊隻都無運行
62 : 自動波人(1313)@2012-06-08 23:52:17

唔搵老細就等爆 。。。

連控股權都雙手奉送,可想而知大陸融資幾高難度。。。
63 : have707(25178)@2012-06-09 00:41:33

62樓提及
唔搵老細就等爆 。。。
連控股權都雙手奉送,可想而知大陸融資幾高難度。。。


不過我估宋老總等時機贖番d CB.......smiley
以宋老總既性格.....

同埋CB價$7.4就知........
64 : ksw(1423)@2012-06-09 02:10:41

哈哈, "多謝""忠告"
65 : GS(14)@2012-06-09 10:46:51

54樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0608/LTN20120608189_C.pdf
九倉入股,認完兩批新股 + CB(認購價$7.4)後會易手........smiley
會籌到50億(新股 + CB),應該可以頂住6月要還既信用証。
仲要成立「投資委員會」,似係被迫,唔係宋老板性格.......
看來冇呢筆錢就要收皮咁..........smiley
最後都捱唔住......smiley


第1批是按一般授權,第2批及可換股債是特別授權...

今次借錢是肉隨砧板上,成12.5%息wor(9%加贖回價每年加3.5%)...後5年個息真是大約呢個數

仲要畀九倉成為大股東...

九倉今次收購隨可不合併他的強大負債,但可列入他的資產,負債率變相降低了,又可以狂借錢,實現他激進的擴張計劃,加上賺取穩定的利息收入(雖然未必收到錢),其實都幾有利。何況他持有個地段幾近他的主要基地華東,他們又合作過,都有互補效應吧。

綠城今次咁多債先咁平,又無人肯接盤啊,但綠城個老闆都幾要面,可能不肯賣給同業先咁做...

不過九龍倉咁激進,管理會唔會失控? 會唔會好似順馳咁呢?
66 : GS(14)@2012-06-09 10:47:13

58樓提及
簡直可以當成賣盤


半賣半送
67 : GS(14)@2012-06-09 10:47:55

60樓提及
九倉精神 永無益人
吳光正入股 可以睇少隻喇
第2批cb 2x億 股息每年要9厘 即係要俾俾成2億息 唔還晒息唔俾派股息
d條款狠到pk 有貨都要即刻沽喇 最好聽一炒高放生多d人


唔是9%,是9%加贖回溢價3.5%,大約12.815%
68 : GS(14)@2012-06-09 10:48:31

61樓提及
希望星期一逃生大門大開
九倉搞邊隻都無運行


是縮骨D,但今次買九龍倉幾好呀
69 : GS(14)@2012-06-09 10:49:59

63樓提及
62樓提及
唔搵老細就等爆 。。。
連控股權都雙手奉送,可想而知大陸融資幾高難度。。。

不過我估宋老總等時機贖番d CB.......smiley
以宋老總既性格.....
同埋CB價$7.4就知........


有錢都買4號仔啦...買呢隻被蝦的等死,其實如果10年後真是取到控股權,或者把手上3377打入,會唔會用綠城食埋他手上那些盤,做到絕對控制? 1083都試過啦
70 : thomasgp02a(16679)@2012-06-09 12:01:54

我真不明白,綠城做樓宇做得幾好,但財務上一塌糊塗。海嘯後劫後餘生,都不減債,謹慎一些,到現在近乎賣盤收場。

根本可以避免。
71 : 八旗子弟(15368)@2012-06-09 12:12:37

在内地做地産,銀行先係大股東
70樓提及
我真不明白,綠城做樓宇做得幾好,但財務上一塌糊塗。海嘯後劫後餘生,都不減債,謹慎一些,到現在近乎賣盤收場。
根本可以避免。

72 : GS(14)@2012-06-09 13:29:30

70樓提及
我真不明白,綠城做樓宇做得幾好,但財務上一塌糊塗。海嘯後劫後餘生,都不減債,謹慎一些,到現在近乎賣盤收場。
根本可以避免。


就是頭腦發熱
[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/34106[/realblog]
73 : GS(14)@2012-06-09 13:29:43

71樓提及
在内地做地産,銀行先係大股東
70樓提及
我真不明白,綠城做樓宇做得幾好,但財務上一塌糊塗。海嘯後劫後餘生,都不減債,謹慎一些,到現在近乎賣盤收場。
根本可以避免。


銀行是金主才對
74 : GS(14)@2012-06-09 15:51:34

http://www.chinagreentown.com/Ht ... 37cbc738b60008.html
2012年6月8日,綠城中國控股有限公司(綠城、股票代碼:03900.HK)與九龍倉集團有限公司(九龍倉、股票代碼:00004.HK)宣佈雙方就九龍倉對綠城進行戰略性投資達成合作協議,涉及資金合共約港幣51億元。

根據合作協議,此次投資交易將分為兩個步驟完成。第一步為綠城對九龍倉進行約3.27億股的股份配售,金額約港幣17億元;第二步為綠城向九龍倉進行約1.62億股的股份配售,涉及金額約港幣8.43億元,同時向其發行永久次級可換股證券,以進一步融資港幣25.5億元。在兩次股份配售完成後,九龍倉將持有綠城擴大後股本的24.6%,成為綠城的第二大股東,並獲二席綠城中國非執行董事席位和一席綠城中國財務/投資委員會席位。

綠城董事局主席宋衛平先生認為,此次合作對綠城具有重大的戰略意義。綠城在經過18年的高速發展之後,已面臨一定的內外瓶頸,正處於戰略轉型期。九龍倉的加盟,將大大有利於增強綠城的財務穩定性,優化資本結構和內部風險控制,使綠城能夠在繼續提升產品和服務優勢的同時,充分借重九龍倉集團在資本運作、企業管治、商業營運、資源整合等多方面的優勢,實現穩健可持續發展。從這個意義上說,此次戰略合作對綠城具有里程碑式的意義。

九龍倉常務副主席吳天海先生也表示,此次投資,主要源於對宋衛平先生為首的綠城管理團隊的認同,對綠城專注開發高質量物業的欣賞和對內地房地產市場的長期看好。九龍倉加盟綠城後,將積極運用自身的經驗和資源,支持綠城更好地發展。同時,此次投資也是九龍倉內地房產發展戰略的重要組成部分。九龍倉將借重綠城的品牌和開發能力,與綠城優勢互補,攜手並進,共同開拓內地房地產業務。

創始於1886年的香港九龍倉集團以發展中港兩地地產業務而聞名,其在香港所開發的海港城及時代廣場為香港地標性物業。此次交易前,雙方已在項目層面有過多次合作。

作為中國最知名的住宅物業開發商之一,總部位於杭州的綠城集團一向以其優秀的產品質量為行內外稱道,並被評為2011年中國城市居民居住滿意度整體第一。近年來因其財務狀況引起各界擔憂,而此次九龍倉的加盟,足以提升投資者對綠城的信心,進一步增強綠城未來發展的潛力和前景。
發表於:15:44:13
http://www.wharfholdings.com/file/120608_joint%20connected_c.pdf
九龍倉方公告

會德豐及九龍倉的董事會謹宣布,於二○一二年六月七日,買方(其為九龍倉旗下一間全資附屬公司)從賣方(其為由吳光正先生實質擁有及控制的兩間公司)購入34,888,500 股綠城中國股份(佔於本公告日期的綠城中國已發行股本約2.13%),購買價為每股港幣5.2 元。購買34,888,500 股綠城中國股份的總價格為港幣一億八千一百萬元。

在相關交易後,九龍倉與綠城中國訂立了有條件協議,投資合共約港幣五十一億元,認購綠城中國股份(按相同格價每股港幣5.2 元)及將由綠城中國的全資附屬公司發行、以港元計價、由綠城中國作出擔保及可轉換成綠城中國股份的永續次級可換股證券,兩者合併下對會德豐及對九龍倉而言構成主要交易。據會德豐及九龍倉的董事的意見,相關交易將可精簡及整固九龍倉於綠城中國的權益。進一步詳情請參閱日期為二○一二年六月八日由會德豐及九龍倉刊發的聯合公告。

賣方由在會德豐及九龍倉兩間公司皆出任主席兼董事的吳光正先生實質擁有及控制。買方為九龍倉旗下一間全資附屬公司,而九龍倉由會德豐擁有其50.39%權益。因此,根據上市規則第14A 章,賣方被視為會德豐及九龍倉兩者的關連人士,及相關交易對於會德豐以及對於九龍倉而言皆構成一項關連交易。

http://www.wharfholdings.com/fil ... 0connection%20c.pdf
會德豐及九龍倉的董事會謹宣布,於二○一二年六月八日,
(a)甲方投資者(九龍倉的全資附屬公司)、九龍倉與綠城中國訂立認購協議,據此,綠城中國有條件地同意以現金方式按認購價配發及發行第一批綠城中國股份,甲方投資者亦有條件地同意認購第一批綠城中國股
份;
及(b)甲方投資者、乙方投資者、九龍倉、綠城中國及發行人訂立投資協議,據此,(i)綠城中國有條件地同意以現金方式按認購價向甲方投資者配發及發行第二批綠城中國股份;及(ii)發行人有條件地同意向乙方投資者發行永續次級可換股證券,而甲方投資者有條件地同意認購第二批綠城中國股份及乙方投資者有條件地同意認購永續次級可換股證券。在永續次級可換股證券之條款及條件的規限下,永續次級可換股證券可轉換為綠城中國股份。
綠城中國是中國其中一家最成功的私營發展商,其總部位於浙江省杭州、於一九九五年成立及於二○○六年在香港上市。其於二○一一年中國指數研究院的「居民居住整體滿意度」中排名第一,以表彰對其產品和服務的高度認可。綠城中國的二○一一年營業額為人民幣220億元(已確認的總樓面面積為104 萬平方米,總樓面面積的每平方米售價平均超過人民幣2萬元),可歸屬利潤為人民幣26 億元(或每股人民幣1.57 元)。於二○一一年十二月三十一日,綠城中國有105 個在建或待開發項目,總計劃樓面面積接近4,100 萬平方米(其中大約2,400 萬平方米歸屬於綠城中國),每個單位面積的平均土地成本低於每平方米人民幣2,900 元。二○一一年的訂約銷售額達到人民幣353 億元(或175 萬平方米)。
多年來,綠城中國在中國的房地產市場建立了其中一個最有價值的品牌。九龍倉獲邀成爲綠城中國的戰略伙伴,以協助綠城中國在國際金融市場中,建立成一個具價值的品牌。除了通過該交易向綠城提供新資金外,九龍倉在綠城中國的董事會及投資委員會也取得代表議席,
以協助其制定和實施穩健的財務方針和管治措施。此外,九龍倉及綠城中國會在現有和/或新項目中探討共同投資的可能性,以發揮彼此在物業開發及管理方面的專長。
該交易是運用二○一二年迄今由銷售所得的可觀收入進行再投資,在本年的首五個月,在計及九龍倉於合資項目中的應佔份額後,九龍倉在國内預售的物業總值超過人民幣50 億元,超標50%以上。
該交易所需資金會全部利用九龍倉的現金盈餘撥付。如將全資附屬公司計算在内的話,九龍倉集團目前的現金盈餘約為300 億港元,於支付海運大廈的新租賃及該交易的金額後,預料現金盈餘約為180 億港元。當中由One Midtown、匯達大廈及其他非核心物業的銷售收益接近40 億港元。
75 : thomasgp02a(16679)@2012-06-09 19:04:40

綠城之前有做代工生意,別人出地,佢負責建築銷售。

恐怕九倉入主後,綠城會走這條路,財務上九倉主控,綠城代工。

如果壽柏年、宋衛平兩人通力合作,控股權可以和九倉差不多,但如果沒有錢,也沒有用。

之前有一篇文言文的萬言書論綠城之弊:

http://www.jiatg.net/bg/mt/1150.html

我始終不明白,為何不早一些減價賣樓,為何不犠性些許質素起快一點,早點讓資金回籠。早點這樣做,就不會有今日。
76 : GS(14)@2012-06-09 19:25:06

他都話無得做就番去打麻雀,哈哈
77 : GS(14)@2012-06-09 19:25:44

綠城離職員工萬言書《諫宋公疏》全文
時間:2012-05-14 22:58:34 來源:中國網 作者:

 《諫宋公疏》

 宋公鈞鑒:憾別綠城,羞愧於心。猶豫上疏,妄論憂弊而言嘗所不敢,唯念公業不易,時勢艱辛,雖大不敬但求察之一二為感。

 今綠城之困,雖緣於外,實因於內。人、治、略,均有可察可省之處。

 人憂篇:

 善工而乏謀,此憂一。

 工者,綠城所長,器、氣、蘊、韻,縱仿其極亦不得一二。高標嚴律佐以師徒,綠城善工者眾,雖資能有異,然佼於業。綠城之缺在於謀,乏善謀之士,缺縝思之舉,是故常慮遠而效弱,工卓而利不達。

 肱股賢謀之失,於集團執總、運營總監、營銷總監尤甚。肱股,國之根砥,非俱忠、勇、賢、智者無以為托。現居其位者,「德薄而位尊,智小而謀大,力小而任重」,唯忠可憫,其實難副,下不滿者日眾。

 集團運營之基本弱,今吳氏新去,倘用未達者施輪崗之策,則亂不久矣。可察縝思善謀、精業善斷之資深掌項目者,曉以大局而舍其小利,委以重任。

 任重而力多不逮,此憂二。

 公嘗言「心中有數,目中有人」,然達者幾何?經年,項目增,破格擢拔者甚眾,良莠之差益現。愚以為,非殫精竭慮、敏學好思、輔事通略三五年者,必難負重任。

 「是故天將降大任於是人也,必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。」若新負重任者,不念苦、勞,而坐享其位之優,則政亂事小,恐傷品質之基,此不可不察也。當下之勢無時可待,無事可試,非自覺重壓無以為計。亂世重典,古法也。於渾噩庸碌輩,宜早明殺伐,儆傚尤。與人寬仁,於己殘酷,是知也。

 重工銷而輕他,任人唯親,此憂三。

 工,立業之根,銷,存業之本。公重之二者,無可厚非。然業日盛,穩固發展所繫繁於初創。可鑑萬科、金地、保利之同業,重工、銷,亦不廢旁系之才。嘗聞公戲言「將來綠城十執總,營銷者七,工程者三」。常言「不拘一格降人才」,又何來從業之別?愚以為綠城營銷、工程皆已有定法,唯管控偏於資智、當家之才。當家者,須工、銷、利並重,缺其一則無以為繼。是故,不可不察也。

 任人唯親,今亦有之,或不甚眾,但宜早防。一女,非要職,年末部門考評中下,然領導擢為優。亦此女,今歲新任主管。此雖管中窺豹,但為萬一者亦不可取。師徒制之所衷,概為德才傳承,非利於雞犬之道。

 公乃孟德,業之翹楚,世之英雄。然霸業者,唯謀萬事之慧,納江海之襟尚不足以成。孟德之與本初,勝於親賢良,喜謀諫。

 用人之道,業之根本。若無慎察,則臣庸公須智,臣憒公須明,臣惘公須省。臣若不堪,公何其苦哉!

 治患篇:

 以公為全師,此患一。

 愚觀綠城之治,多倚於人而非繫於制。嘗聞「無宋則非綠城」,公之神、韻、行、形皆融諸綠城,此誠綠城成功主因。然細會警省今綠城之治,愚深憂之。

 諸事皆以公為全師,綠城大患也。「聞道有先後,術業有專攻」,公雖智謀深遠,高瞻遠矚,亦難免疏漏不及。愚竊居綠城二載有六,鮮見據理直諫之言,鮮聞憂公縝思之策。公下,具奉孝、公達之智、魏徵之志者幾何?

 以公為全師,則吹捧之風日盛。言必稱「宋總說」者日眾,甚之者竟善以「最高指示」為文之開篇。風至於此,何其憂哉。殊不知,賢者寓忠於行,佞者表忠於形。

 以公為全師,則思慮之行日微。公之高標常人所不及,然愚竊以為細會深悟,縝思密行,達公之意未嘗不能。然渾噩不達者,求保其位,不思不諫,唯公言是行。是故,營銷創新之舉,無人謀,降價圖實利者,無人諫。

 去年客戶節,當屬典型。擲金百萬,然效未達。愚嘗嘆挽,擇地萬象城,觀者更眾否;設賽高爾夫,與者更廣否;講者任志強(微博),聽者更多否?

 事於形而怠思行,此患二。

 嘗有人以「夜總會」戲言綠城。愚竊以為,會者,精業者集思解惑也。唯慎思篤行尚不能達者,以會商之。PPT乃理思路、顯問題、匯成果之形式,非工作之重心。工善,可以「好」字概之,無PPT亦可。今之PPT,重形好色,亦不乏見為之而廢寢忘食者,以致平民逆反欲舉「反PPT聯盟」。有微博笑話為佐,「嘗有竊者,伏綠城三日,不得出。既出,問之何所得。答曰,唯PPT大成也。」綠城之會甚眾,尤以營銷,且多以紀要而終,少有效施行之法,但有亦概公之明示,鮮見執事者之慎謀己見。例聯動營銷,所施之策概公意耳。嘗有選拔通曉項目「自由人」設場杭州大廈之諫呼?

 思行怠亦現於諸事一二。部分合格供方售價竟高於同質者30%,管窺之相不可不察。106575257111銷售短信濫發,少月五六,多月十餘,受者不堪,以致逆反。綠城會之利用挖掘,亦未有先公所思之策。

 計粗而行疏,賞罰不明,此患三。

 計劃周密之重,於調控之期尤顯。然或坐井臆想,或默認強壓,或存僥倖拖重任近歲末,擬定時已知不能達者三四,此像綠建尤甚。概因上懼於公,而下無重法可束。如青島華川者,去兩年均未達計劃,雖有集團之因,然其銷售誤判之責難免,以至於今,其計劃眾皆不敢信。

 有失者,罰不嚴。有功者,賞不明。吳氏、童氏,皆忠貞奮勇、智慧堅毅之士也,愚雖鬚眉,此生亦不及其項背。經年,童氏創「內保外貸」業內先河,既解外債之急,亦緩綠城資金之困,至今年「內保外貸」竟盈利逾兩億。去年底,步步驚心,吳童等人,殫精竭慮,無所不用其極,為常人所不能,力保渡困,此間艱辛幾人能察。若非去之,愚斷不敢言此,既存爭利之嫌,亦恐言及此顯功高震主,反害忠賢。愚深知,吳、童實乃愚忠之人,非求利之徒。二人嘗自言菲薄「無宋總,則無今日」,「若離綠城,一無是處」,此真忠臣死士也。
 略慮篇:

 善工而乏金,志遠而控弱,此慮一。

 公察綠城善工乏金之困,乃創代建。然高瞻遠矚,須踐於腳踏實地。今綠城善工者雖眾,然管控之策尚欠,堪掌全局者亦缺。故綠建之業起之雖快,顯困亦眾,概因綢繆未細、溝通未達,施行不實所致。近憂綠建者甚眾,若停滯延緩而耽取費,僅千萬之資以為繼,恐入不敷出之日不遠矣。遠慮代建項目甚多,若不盡心梳理、整頓溝通,恐因合作或品質傷及綠城百億品牌千億身家。

 同理適之養老地產。養老必成綠城新翼。工服之優使綠城處養老地產先發高點。然養老地產運營模式諸於目標、客戶、服務、盈利尚須摸索,是故,誠宜縝思慎試,跬步篤行。愚以為,事必求第一(品),未必求第一(先)。

 代建、養老雖新翼,然集團本源斷不可廢。當下,綠城之基尚在本源,無本源品質之標竿則工無以服眾,無本源穩固康健之局面則諸業無所依。善本源,計在管控與資金。

 資金改善須思二弊。一為酒店,二為合作。雖於產品、銷售有益,然以綠城之力實不堪持酒店者甚眾。概因綠城酒店之標準,無論營造、運營,亦或淀資周轉,均於財力不符。以千島湖例,銷售盈餘無以覆酒店成本,運營淨利縱不提折舊亦難保稅費。今之合作亦有弊現,既有合作方實力不濟之困(如黃岩),亦有所持權益偏低而失資金掌控之憂(如麗水)。此憂恐將深遠以至明後。

 產品定位配比缺失,此慮二。

 雖綠城翹楚於別墅、大宅,改良之餘卻須更精進於中小,兼而熟慮配比。愚嘗夜值蘭園,與銷售及訪者交流,有言裝修單一且不喜其風而婉棄者,亦有面積大致總價高其所不及難達者。雖業者多有詬病綠城中小戶型設計,然中小戶型於綠城存貨亦或去化均屬前列。愚嘗思之。竊以為中小戶型中高端市場需求潛力巨大,無論富人贈與子女亦或中產夾心自住。愚將心比之,寧於綠城90-100方蝸居,亦不願於同總價120方苟活,概因品質、服務、層次之差所致也。

 相應定位,材質亦當差異。愚於綠城之最驕傲事,當屬置業千島湖度假公寓以敬父母,然愚亦詫異於萬四之樓何以干掛石材且帶裝修。以當地之市,縱以真石漆代之,於外觀、售價亦無大損矣。此舉客戶雖得利,然於此微利項目卻非明智。觀此現象之於綠城,並非獨一。

 妄言於此,以淺陋之知,草草而收,雖余言未盡,已犯眾怒。愚不善文言,然以嘩眾,概因本欲白話萬言以諫,然感遣詞用句頗有偏激,有悖真誠善意。故以不長之文言,以弱鋒芒,然仍感尖如針氈,刺若麥芒,乏真誠、善意之念,還請公察愚之志純情憫,體之諒之。

 公若安好,便是春天!
78 : GS(14)@2012-06-09 19:30:32

75樓提及
綠城之前有做代工生意,別人出地,佢負責建築銷售。
恐怕九倉入主後,綠城會走這條路,財務上九倉主控,綠城代工。
如果壽柏年、宋衛平兩人通力合作,控股權可以和九倉差不多,但如果沒有錢,也沒有用。
之前有一篇文言文的萬言書論綠城之弊:
http://www.jiatg.net/bg/mt/1150.html
我始終不明白,為何不早一些減價賣樓,為何不犠性些許質素起快一點,早點讓資金回籠。早點這樣做,就不會有今日。

吳光正銀行家出身,應該都是做番呢味,代工都是因為他胃口太大又無錢...

呢篇解釋幾多的
http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/32957

 宋衛平在創辦了綠城之後,總喜歡說由於公司的創始人都是學習歷史出身,為公司帶來了很大的優勢,因為這必然給公司的地產項目注入了深厚的人文色彩。在面對聽眾時,他喜歡講城市的歷史,建築與人、自然、社會的關係。他立志於要在城市中留下美好的建築。他看問題時也總喜歡站在數十年後來考慮。比如綠城的很多樓盤外牆都是明黃色色調,這是因為明黃色在二十年後仍然不會發生太大變化,儘管作為新樓顯得有些老氣。這種色調正是宋衛平自己來決定的。


 《第一財經週刊》的記者問他這個背景除了優勢之外是否會給公司帶來劣勢時,宋衛平先是一口回答「沒什麼壞處」,隨後又說:「就是有的時候顯示出不太會賺錢,或者賺錢賺得不夠漂亮。」他也承認,他喜歡討論的「文化的、社會的、價值體系的話題,不像是公司範疇,更像是學校和研究機構討論的問題」。


 對於這些超越於商業利益的價值的考量,讓綠城的利潤率一直不高。此次危機中,媒體也總喜歡攻擊綠城為「高負債、低利潤率」。


 宋衛平追求的是將東西做好。他經常說的一句話是,「這個花不了幾個錢的」。


 「他是一個很好的資源整合者。他不在乎利益。你別看他有那麼多項目,其實很多項目中他並不是最大的受益者。」杜平說。


 綠城在2009年脫險甚至變大之後繼續奉行的激進拿地政策,在2011年下半年公司進入困局後一直被媒體指責。究其原因,其中不乏宋衛平個人性格和追求的關係。「他那個時候老講,很多時候他去拍地王,算算是沒有錢可以賺的,但為什麼要去拍呢?他是怕人家拿走之後,把地做壞了。但是他拿下來之後,卻又一時不知道怎麼弄。」杜平稱。


 而且,由於宋衛平對綠城的控制力極強,他在某種程度上成為這家公司的「主機」。他沒有精力與時間去考慮的事情,自然也就積壓下來。杜平稱,他甚至能在宋的桌子上看到有一年之前的文件都還沒批。
...


 綠城在2009年脫險甚至變大之後繼續奉行的激進拿地政策,在2011年下半年公司進入困局後一直被媒體指責。究其原因,其中不乏宋衛平個人性格和追求的關係。「他那個時候老講,很多時候他去拍地王,算算是沒有錢可以賺的,但為什麼要去拍呢?他是怕人家拿走之後,把地做壞了。但是他拿下來之後,卻又一時不知道怎麼弄。」杜平稱。
...
 「他太想把事情做好,做得越好,也就變得越高端了。」杜平說。在最近綠城組織的對業主的訪問中,有一些綠城的老業主會抱怨說,當時買下的精裝修房子內,由於綠城配套的廚房器具全都是直接進口,出了故障之後,維修起來也就頗為麻煩。尤其是時間一久,原先備好了配件的物業也已經不再有儲備之後。不過這些業主在抱怨之後,還會說上幾句表示理解的話,然後再加一句:「你們也不容易。宋衛平怎麼著也算個理想主義者。」


 「我非常願意造出很多好房子,有合理的利潤就可以。然後讓很多人都買得起。你只要給我便宜的地,我一定造便宜的房,還儘可能把質量和無形價值弄得好一些。」宋衛平解釋道。


 宋衛平最得意的項目之一是杭州桃花源。據稱在開發這個項目時,宋衛平就是在按照陶淵明的《桃花源記》來尋找設計靈感。桃花源整個小區都頗有大隱之感。驅車從旁邊路過,如果不是刻意尋找,可能根本不會注意到這個小區的入口。它不像大多數小區通過高懸的霓虹燈標識來標明自己的存在,只是低調地在一面山石上刻上了「桃花源」三字。春夏之時,石上的字還會被綠植遮擋得隱隱約約。以至於業主在向訪客描述路徑時,需要特別提醒客人不要錯過出口。


 曾經來訪問過桃花源並留宿其中的法國建築師保羅·安德魯(北京首都機場與戴高樂機場的建築師)也對這個項目讚不絕口。它更像是將住宅修建在了森林中,而不是在住宅區內刻意去做綠化。但是桃花源的昂貴也是公認的。其中一套中式四合院住宅的價格超過了1億元人民幣,單是由一個知名台灣設計師所做的室內設計與裝修費用就高達4000萬元人民幣。
79 : Wilbur(1931)@2012-06-09 23:22:49

高利率CB是飲鴆止渴?

加速滅亡被九倉食?

九倉同佢攬炒我就笑了...
80 : have707(25178)@2012-06-10 02:52:57

79樓提及
高利率CB是飲鴆止渴?
加速滅亡被九倉食?
九倉同佢攬炒我就笑了...


吳光正話相信宋總會贖得番d CB........

我總覺得九倉擺明要賺到盡,但又唔想完全打死哂宋老爺咁樣..........
宋老爺可能會好盡力咁贖番d CB,又或者,搞唔好就洗手不幹......
81 : GS(14)@2012-06-10 09:45:02

79樓提及
高利率CB是飲鴆止渴?
加速滅亡被九倉食?
九倉同佢攬炒我就笑了...


高息CB我覺得唔是囉,我覺得九倉是他個大靠山,九倉近來咁激進玩法,確實真是攬炒,但條數睇唔出的,只併入應佔資產,今年有特殊利潤,是咪好好呢
82 : GS(14)@2012-06-10 09:46:32

80樓提及
79樓提及
高利率CB是飲鴆止渴?
加速滅亡被九倉食?
九倉同佢攬炒我就笑了...

吳光正話相信宋總會贖得番d CB........
我總覺得九倉擺明要賺到盡,但又唔想完全打死哂宋老爺咁樣..........
宋老爺可能會好盡力咁贖番d CB,又或者,搞唔好就洗手不幹......


1. 贖得番至算啦,其實他咁玩法,10年的利息就是本金啦,真是還唔到的
2. 至於九倉睇法,我認同
3. 其實最後都會有文化衝突,2至3年好關鍵的事會出來
83 : hiufai(9639)@2012-06-12 11:21:24

以佢玩得咁大槓桿黎計..過千憶ASSET VS 一百憶MARKET CAP
如果捱過看來都OK...
順道提提...CHINA PROPERTY 公司D BONDS 好似ADVERAGE 都有20%(2011年尾)
15% 樓下又不是太太貴...吧...?
84 : hiufai(9639)@2012-06-12 11:24:02

我唔係打手 :) 係有朋友叫我黎睇睇呢度..AC 之前開左少黎呢度 :)
85 : ken9981(25673)@2012-06-12 15:55:39

目标十五纹,一点五倍pb视乎可以预期喔
86 : GS(14)@2012-06-12 22:59:27

83樓提及
以佢玩得咁大槓桿黎計..過千憶ASSET VS 一百憶MARKET CAP
如果捱過看來都OK...
順道提提...CHINA PROPERTY 公司D BONDS 好似ADVERAGE 都有20%(2011年尾)
15% 樓下又不是太太貴...吧...?


1. 捱得過一定得
2. 呢個價錢遲早被攤薄,要計埋個影響,同埋他未來派息都可能無咁多
87 : GS(14)@2012-06-12 22:59:39

85樓提及
目标十五纹,一点五倍pb视乎可以预期喔


...有D仲平
88 : Clark0713(1453)@2012-06-13 07:41:09

87樓提及
85樓提及
目标十五纹,一点五倍pb视乎可以预期喔

...有D仲平
#337, my love!

#3900, #3383 and #81 are also in my watch list!
89 : greatsoup38(830)@2012-06-13 21:22:55

88樓提及
87樓提及
85樓提及
目标十五纹,一点五倍pb视乎可以预期喔

...有D仲平
#337, my love!
#3900, #3383 and #81 are also in my watch list!


我喜歡1098
90 : Clark0713(1453)@2012-06-14 00:14:22

89樓提及
88樓提及
87樓提及
85樓提及
目标十五纹,一点五倍pb视乎可以预期喔

...有D仲平
#337, my love!
#3900, #3383 and #81 are also in my watch list!

我喜歡1098
1098是穩,但難成大業。
91 : greatsoup38(830)@2012-06-14 00:27:13

是啊,但穩就夠了
92 : ken9981(25673)@2012-06-14 08:31:53

原来他是高风险才估价低,现在有靠山了,估值会回稳的。绿城的产品很好啊。产品很好,管理跟上,有钱途啊
93 : GS(14)@2012-06-14 21:20:15

92樓提及
原来他是高风险才估价低,现在有靠山了,估值会回稳的。绿城的产品很好啊。产品很好,管理跟上,有钱途啊


我想都要一些時間,很多內房也便宜呢
94 : Clark0713(1453)@2012-06-14 22:35:41

91樓提及
是啊,但穩就夠了
但我的金融交易更有科斯托蘭尼的傾向。

#1918走勢不錯。
95 : GS(14)@2012-06-14 23:05:39

94樓提及
91樓提及
是啊,但穩就夠了
但我的金融交易更有科斯托蘭尼的傾向。
#1918走勢不錯。


呢隻我都喜
96 : ken9981(25673)@2012-06-15 11:52:32

93樓提及
92樓提及
原来他是高风险才估价低,现在有靠山了,估值会回稳的。绿城的产品很好啊。产品很好,管理跟上,有钱途啊

我想都要一些時間,很多內房也便宜呢

汤兄看好哪些内房股?再看?股价都再上一个台阶啦。
97 : GS(14)@2012-06-16 09:44:58

96樓提及
93樓提及
92樓提及
原来他是高风险才估价低,现在有靠山了,估值会回稳的。绿城的产品很好啊。产品很好,管理跟上,有钱途啊

我想都要一些時間,很多內房也便宜呢

汤兄看好哪些内房股?再看?股价都再上一个台阶啦。


自己慢慢找吧,我不說太多了
98 : greatsoup38(830)@2012-06-17 00:23:27

2012-6-15 HJ
...
逾百內地項目待開發

綠城在內地有105 個在建或待開發項目, 總面積4100 萬方米(應佔2400 萬方米),平均每方米成本2900 元(人民幣.下同),去年確認入賬總面積104 萬方米,計約銷售175 萬方米,銷售額353 億元,核心盈利25.89 億元,每股盈利1.55 元,總借貸321.12億元,現金及抵押存款58.84 億元,淨負債262.28 億元,淨負債比率148.7% , 尚有可用授信額度260億元。

綠城今年已售出若干物業,經九倉注資後,估計淨負債比率已降至100%左右,此後綠城的發展將受九倉按協議作出限制。

九倉投資於綠城,自然看好內地房產,雖無股權控制權,但有發展控制權。而九倉認購新股只折讓2.8%,較賬面資產值8.68 億元折讓40% , 換股價較資產折讓14.7%。

九倉投資於綠城有點過於看好,基本上可以爭取更高折讓。九倉所持股權應佔綠城的盈利,可能P╱E甚低,但不宜以去年業績為準,而可換股證券的分派可以延期,雖然利率不低,但隨時可以延派。相信綠城短期將集中改善財務,而九倉的投資效果亦決定於此。九倉的淨借貸比率將增至28%左右。

綠城的處境並非就此一帆風順,成為市場對九倉評價參差的原因。

戴兆
99 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:46:11

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html

#3900,威過威士忌。今早6.95、7.02追入了一點。更低位時不斷加價都追不了!一向把綠城列入沽出名單的高盛狂升目標價。看來,真的可以重新上路了。現價僅是其小妹妹龍湖的七分之一左右的市值……當然負債依然勁而且之前買了不少高價地,惟若宋衛平收心養性的話,全國建房質量最高的發展商,市場該有空間給予它持續發展吧。新鴻基的房屋好,惟僅屬匠氣;綠城的,則是堅實中帶有藝術美,是兩個層次的東西……
100 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:47:37

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html
山頂洞人 提到...

  Kelvin兄,也沒刻意去計近兩年多高價買地對綠城的資產和盈利構成多大影響,我是假設過去兩年多賺得的帳面利潤都打水漂了,然後猜估綠城頗有機會浴火重生。關注點是負債比率將會顯著下降(更願意相信宋衛平這次之後不會再「犯賤」了)、九倉隨後或仍有一定的資金支援、隨市定價後綠城的樓不難賣、中央這次也許又要「犯賤」放房市一條生路。另外一個想法是,即便綠城的資產淨值跌近零,若原有班子持續保持建房熱誠盡量幹下去,其實光其品牌本身已應值近百億元,除非宋衛平賭癮又發作讓它翻車。

  直到目前為止,我尚未發現香港的機構投資者明白「綠城」這個名字的「把炮」。過去僅聽陸東說過合景建的房子接近新鴻基,卻沒聽人確認和稱許綠城的水平比新鴻基和太古還要超班得多。

  不過,手持的內房股的主力依然是123和81。綠城,有待邊持有邊觀察……
  2012年6月12日下午12:45

匿名提到...

  5月汽車銷售數字比較弱。好像只有 2333 還可以。

  綠城。據一位曾打算買入綠城信託的朋友說,幾年前看了綠城關於其杭州發展項目,對綠城的杭州項目很佩服,覺得無論是房子的個體細節和整體小區規劃,比香港的新房發展做的好多了,而且綠城的為此項目而發行的信託發行(在介紹方面)也做得很詳細,專業。當然,只是盲人摸象的一摸。朋友由於了猶豫了一下,當時沒決定買,過一,二個禮拜後想買的時候,已經沒有了。some gossip talking only :-)
  -- pisces
101 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:49:21

#3900,且給它多一點耐性。宋衛平的「自大」是有理由的,只是太不善於管理財務和太有「血性」。目下宋衛平繼續做他的「魯班」工作,有九倉督察督察一下錢櫃,房市玩「睜一隻眼閉一隻眼」式的「放水」式「調控」,實在不敢看扁3900。

Pisces兄,綠城應該考慮給所有持有它的股票逾半年的股東七五折買其樓的權利,再找吳光正賣廣告拍心口大讚綠城的藝術精品式的房屋並作出比新鴻基的房屋還要好一倍的評價,說不定兩年之內就可以把淨負債比率壓至50%以下了。^-^
102 : greatsoup38(830)@2012-06-17 14:51:55

http://sddr2010.blogspot.hk/2012/06/blog-post.html
山頂洞人 提到...

  Philip兄,抱歉一向沒留意Reits。過去從來沒特別想到在股票市場內滿足於收息,更在乎追求長線年複式增長逾20%以上的回報率,因此較愛尋找或買賣一些較佳的增長股。而且香港方面的絕大部分富豪,我都帶偏見地聯想到「鱷」,因此較少考慮到沾手他們的股票……純收息論,個人寧願考慮如#811、#2、#941等股……

  Zeta兄,關於綠城,自其上市已在一直追蹤,近期談得不少,過去在「亞米亞」網站談得更多(現已「收檔」)。

  再次簡括言之:
  1. 情意結。我尊重並欣賞宋衛平對房屋質量的執着;假若本人有像他一樣的機遇和財力、魄力,也會像他那樣搞房產,而不是純粹去吸買房者的血,對歷史、對環境、對人心、對自己的品格負責。弄出破樓爛樓醜樓縮水樓危樓滲水樓之輩,在下覺得應該「生仔冇屎忽」。^-^誇張一點說,綠城建的樓,在國內,天下無敵,而且,是眾口皆碑。
  2. 即便沒特別計算近幾年綠城花了多少冤枉錢買貴地白幹打水漂,但猜估無論如何並不會導致綠城的每股資產淨值低於現價。而像綠城如此的名聲、建房素質,個人覺得光品牌,至少值一百億人民幣。
  3. 九倉進駐,有利確保未來相當一段時間綠城轉向較穩健的資本操作,而且必要時或仍會灌錢進去支撐。逐步(可能較快速)降低負債比率、不再發癲發傻地買貴地,已經基本彌補和削薄了綠城的最大不足,餘下的,個人看到更多的是它的優點和持久的競爭力。風雨飄搖,綠城目前基本上算是暫別了,宋衛平這位有血性的「狂夫」,實際上已經「認栽」。
  4. 雖然中央依然口硬要把房市調控下去,但似乎有點時不我予,外圍經濟太糟而國內經濟頽勢難挽,未來一段時日很可能輕度放水,一邊揮鞭一邊送糖,間接放生不少房企,只要房屋價格沒發颷,估計中央樂於看到成交量回暖甚至爆升。這種狀況對綠城有利,有點像第二度的及時雨。若綠城2010年時有聽在下的話把握好第一次的翻生機會並鎖勒買地衝動,說不定現在已經是四百億到八百億的市值!

  又不過,依然處於觀察階段,所以佔個人投資佔比不大,遠落後於81和123的份額。


  歐債危機,用目前這種方式,恐怕再過一兩年也搞不定,其經濟,恐怕三四年也病奄奄。所以個人也很小心地投注。今年至今,在中型股災之中,大概也算取得了不低於20%的回報,小心翼翼走下去,寧願隨後小賺,也不想多賠……
  2012年6月17日上午2:04
103 : Clark0713(1453)@2012-06-22 22:13:06

主要交易有關組成合營企業之框架協議及出售物業項目公司恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120622203_C.pdf

"框架協議
於二零一二年六月二十二日,本公司之全資附屬公司綠城房產與融創中國
之全資附屬公司融創置地訂立框架協議,據此綠城房產有條件同意出售,
而融創置地有條件同意收購:
(a) 股本權益1 至8 之50%實際權益,方式為(i)成立合營公司,由綠城房產及
融創置地各自擁有50%;及(ii)合營公司向綠城房產收購股本權益1 至8;

(b) 股本權益9 之50%。
融創置地就向合營公司轉讓股本權益1 至8及向融創置地轉讓股本權益9 之
50%應付綠城房產之總代價為人民幣3,372,058,712 元(可予調整,如有)。"
104 : GS(14)@2012-06-23 10:55:36

進行該等交易之理由及裨益
本公司及融創中國同樣是專注於開發高端物業的頂尖企業,雙方基於對中國
物業市場的發展潛力及以上海為中心的長三角區域發展的共識,擬合作成立
一個高端房地產發展平台。雙方依各自的企業優勢互相合作及補足,將共同推
動這一平台持續穩定成長。
本公司經計及所涉及之代價以及各目標公司之溢利或虧損(視情況而定),預期
交易將產生收益約人民幣232,455,000元。本公司預期,綠城房產所獲取之所得
款項淨額將由本集團用作一般公司用途,包括償還貸款及╱或作為一般營運資
金。
董事認為,框架協議及該等交易之條款屬公平合理,符合本公司及股東之整體
利益。
105 : hiufai(9639)@2012-06-23 17:53:56

其實呢隻重坐唔坐得過...呢?
事關小弟....訓左身買....坐左都幾耐下...
106 : GS(14)@2012-06-23 21:14:14

105樓提及
其實呢隻重坐唔坐得過...呢?
事關小弟....訓左身買....坐左都幾耐下...


你幾時買,幾錢買,賺幾多,年初買不如賣少少啦
107 : ksw(1423)@2012-06-24 00:34:50

財不可露白, 這個壇什麼人都有
一兩萬咪沽左去LOR
108 : hiufai(9639)@2012-06-26 01:12:57

我沽哂三千股了。。嘿嘿
109 : greatsoup38(830)@2012-06-26 20:48:11

108樓提及
我沽哂三千股了。。嘿嘿


你真搞笑
110 : Clark0713(1453)@2012-06-26 23:30:11

109樓提及
108樓提及
我沽哂三千股了。。嘿嘿

你真搞笑
三千股就是訓身?
111 : hiufai(9639)@2012-06-27 05:20:07

:)))
112 : greatsoup38(830)@2012-06-27 20:57:16

111樓提及
:)))

他話呢度是他20分之一持股
113 : greatsoup38(830)@2012-07-01 18:55:18

http://www.blogger.com/comment.g ... 5556844298491827071


#3900,別的內房後退,它卻忽然發圍,神奇,厲害!

內房本身很「深水」,難料恒大如何。綠城有九倉盯緊,較放心,且以宋衛平之血性之狂之理想主義之杜甫襟懷之人文素質,大概造假的機會較低也。
114 : greatsoup38(830)@2012-07-01 18:56:04

山頂洞人 提到...

  TT兄,個人沒把此事跟綠城的中期業績掛鈎,把之理解作綠城努力減債求穩健發展之路的延續。

  有關項目大多是高端,綠城目前的財務狀況不允許它自己繼續扛下去。若他朝這些項目賣得好,融創是賺大了,綠城是賺少了。若整體房市的低迷持續下去,綠城則是因此而增加了喘息的機會而大降風險。

  近月,綠城相繼得到了潘石屹、九倉和融創的支持,加上全國傳媒的熱情報道,顯見宋衛平的綠城確乎得到了許多業界人士的尊重和欣賞。

  宋衛平於此風雨飄搖之際處處時時表露真情,也不忌諱自己的挫敗,展露了男子漢的風骨。

  假若宋衛平保持此作風,讓綠城的負債率持續下降,不難換來其市值的逐步上升……
115 : GS(14)@2012-07-07 15:40:32

http://www.blogger.com/comment.g ... sPopup=false&page=2

《信報》今天有篇文章談綠城,所引的材料已經很「out」了,沒照察到最近融創買其項目和六月的銷售數據,也跟一般的分析員一樣完全沒把握一家企業的「內核」(這才是審視一家企業最最最最重要的——一家企業的競爭力、品牌、管理層的才華、鬥心和誠信)。假若綠城未來一兩個月再騰挪幾十億以上的項目,個人猜估股價又能更上一層樓……

孫宏斌被問及將來會否再買綠城的項目或進行其他合作,此較率直之子回應說「我知道他(宋衛平)已經不再需要了」……他是指,綠城基本上已脫離了險境……
...
是啊,cho兄,香港資金流和人流方面大概算國際化,但個人感覺執政做官的視野和手腕則非常「小學雞」,像「小吏」而不近「大官」。

  近半年個人看香港政局跟王岸然不謀而合,近幾年看香港樓市和經濟跟雷賢達不謀而合,近幾年看國內經濟逐漸跟謝國忠謀合(雖然時有不同,但在下十分欣賞和佩服此子視野之宏闊、融鑄消息和材料能力之強勁和判斷力之精準,視之為大中華區真正才具超卓的經濟學家)。

  謝國忠原來前不久也談到過董建華、梁振英和本地的霸權和執政聯盟,居然跟在下的又是不謀而合,幾乎是如出一轍。過去幾年乃至多年,本港的財閥和執政「菁英」主要着眼於個人的短線利益,從來沒有真正關護到整個香港和普羅大眾的福祉。梁振英過去數年的文章是能透見其對香港大眾的關注和某些準確視野的,但在選舉後期已經有點「唐塞」和「支吾」,似乎隨時準備着否定自己過去數年的判斷和堅持,希望往後數年別淪為中央的「奴」和既得利益者的「奴」……


  《信報》今天有篇文章談綠城,所引的材料已經很「out」了,沒照察到最近融創買其項目和六月的銷售數據,也跟一般的分析員一樣完全沒把握一家企業的「內核」(這才是審視一家企業最最最最重要的——一家企業的競爭力、品牌、管理層的才華、鬥心和誠信)。假若綠城未來一兩個月再騰挪幾十億以上的項目,個人猜估股價又能更上一層樓……

  孫宏斌被問及將來會否再買綠城的項目或進行其他合作,此較率直之子回應說「我知道他(宋衛平)已經不再需要了」……他是指,綠城基本上已脫離了險境……

  2012年7月5日下午12:34
Blogger 山頂洞人 提到...

  嗯,很聽話呀,綠城輕微破頂。

  宋衛平實際上在這一波房市調控中半天折翼,在全中國關注者的眼皮底下丟臉丟大了。記得網上國內某位觀察者說,宋衛平是那種決定了一個方向之後就會發狠力去幹的人,之前狂買地是一例,現在為了把綠城扭進穩健經營的軌道,也會如是。而近兩天網上所報道的對自家成本管控職員的發颷式訓話,也可見一斑,這個就是宋衛平的風格。沒這種狠勁,綠城也無法做到在房屋建造和設計方面在整個中國「一騎絕塵」!
116 : greatsoup38(830)@2012-07-22 15:10:46

2012-7-19 HJ
...
以現價計,如全面收購,將耗資150 億元,估計並非九倉的意願。事實上,協議規定綠城有贖回權,也是對九倉將證券換股的障礙。

證券可轉讓及上市經修訂後的補充協議,除綠城保留贖回權外,妨礙換股的公眾持股量問題已大致解決。證券可自由轉讓,並要求上市,對九倉的處理證券提供靈活性,證券可適當地套現,亦不妨礙換股。除非綠城財務狀況明顯轉好而贖回,則九倉亦可收回若干溢價,已規定各年贖回價,由第一年的103.5%分別提升至第五年的117.5%,在贖回前仍可收取年息9%。

據報九倉與綠城的協議只用了20 天,但需要作出修訂,顯然初時協議有欠周詳。看來當時主力在於限制綠城負債比率100%後的發展,以確保財務不會惡化。九倉對自身利益未及慎重考慮,可換股證券不能轉讓,有長期持有之嫌,並無考慮可能人為的公眾持股量問題,限制換股的靈活性。既改為可以轉讓及安排上市,已增強靈活性,利於九倉的投資,近日九倉上升,可能與此有關。.事實上,綠城將不少資產售予融創(1918)以成立合營公司,已是改善財務之法,利於綠城,同樣利於九倉。

戴兆
117 : idsdown(1658)@2012-07-25 19:56:46

有錢身痕?

绿城死里逃生后再次拿地 16.44亿拿下浦东地块

http://money.163.com/12/0725/11/878O77RE002534NU.html?from=money
118 : GS(14)@2012-07-26 13:40:57

綠城出手抄底

據悉,該地塊為重新掛牌出讓,2011年12月上海規土局曾掛牌出讓該地塊,起始總價15.83億元,起始樓板價14500元/平,最終該地塊因無人競拍而終止出讓。

今年該地塊繼續拍賣,起始總價12.01億元,較去年掛牌時減少3.8億元,降幅為24.14%。資料還顯示,浦東新區唐鎮新市鎮A-03-11地塊,東至齊愛路,南至沈沙港北側15米綠帶,西至曹家溝東側20米綠帶,北至三林浦河南側6米綠帶,毗鄰地鐵2號線唐鎮站,地理位置優越。該地塊出起始樓板價11000元/平,為居住用地。

經過激烈競拍,上海綠順房地產開發有限公司以16.44億摘浦東新區唐鎮新市鎮A-03-11地塊,樓板價15054元/平方米,溢價率36.86%。上海綠順房地產開發有限公司為綠城集團全資子公司,目前其開發的浦東唐鎮綠城玉蘭花園項目已經100%出售給其合作方融創中國。

同策諮詢研究中心總監張宏偉表示,綠城死裡求生之後,馬上出手土地市場,主要得益於近期綠城分別買股給九龍倉、融創中國。通過此次合作,解決了綠城資金需求的燃眉之急,資產負債率大大降低,也為其企業「活下去」進一步拿地奠定了基礎。

在當下,綠城通過賣股賣地獲得現金,以「現金為王」,然後謹慎拿地及時「換倉」謀求下一輪的房地產市場發展機會。這顯示出房地產企業最艱難的時刻正在度過去。

而綠城集團綠宇房地產開發有限公司總經理夏松華在接受媒體採訪時表示,唐鎮新市鎮A-03-11地塊未來將規劃建造小高層住宅,預計將於2012年底推出銷售。對於後市是否有很好的預期,夏松華表示期待著後市轉好的到來。

「高溢價」拿地頻現

高溢價拿地在今年已經不是個案。今年6月份以來全國土地市場頻頻出現高溢價、地王成交現象。如廣東恆大珠江新城D4-B2樓板價「地王」、北京萬柳樓板價「地王」、廣西柳州總價「地王」, 上海也出現了嘉定新城D10-24地塊435.50% 的「高溢價」現象。一時間,樓市回暖聲音漸起。

同策諮詢研究中心總監張宏偉對此表示,總體市場基本面仍然不支持土地市場出現高溢價或地王現象。

張宏偉表示,政策層面,主管部門頻頻發出信號防止高價地,穩定土地市場價格和預期。7月19日,國土資源部、住房城鄉建設部聯合下發緊急通知,要求堅持房地產市場調控不放鬆,密切配合做好各項工作,不斷鞏固調控成果,堅決防止房價反彈。下半年防止出現商服和住宅高價地,擾亂市場預期,破壞市場穩定。  

另外,國務院從7月下旬開始,派出8個督查組赴16個省(市)對房地產市場調控政策措施落實情況開展專項督查。此次督查的重點也包含住房用地供應和管理情況。

張宏偉說,同時從土地購置情況、房地產投資、新開工面積、房企資金面及盈利狀況等市場「基本面」的幾個指標來看,現在整體市場還只是侷限於商品住宅市場2-3個月短期內的成交量的回升的狹義回暖,並且商品住宅市場2-3個月短期內的成交量的回升還沒有傳導到讓開發企業加大新開工面積或房地產投資,也沒有普遍性使開發企業開始出手拿地,廣義的市場基本面回暖的狀況並沒有來臨,因此,從這個角度來講,市場「基本面」還不為太樂觀,並不支持土地市場高溢價拿地。

佢真是唔驚wor
119 : idsdown(1658)@2012-07-26 19:33:31

咁搞法, 等下一次機會嚕
120 : GS(14)@2012-08-23 12:21:42

http://31.toocle.com/detail--5324484.html
 (生意場訊)綠城董事長宋衛平與圍棋美女毛昱衡(原名毛佳君)的戀情被媒體傳的紛紛揚揚。毛昱衡與宋衛平因為圍棋結緣,宋衛平欣賞毛毛的智慧、賢淑;毛毛喜歡綠城老闆的成熟穩重。自學成圍棋業餘四段的宋衛平曾多次邀請在齊魯棋院的毛毛到杭州來與自己對弈。

 日前,《體壇週報》爆料宋衛平與毛昱衡「就差領證」,甚至還傳言二人準備在虎年要一個孩子。一方是富豪榜上的億萬富翁,一方是圍棋界公認的美女,這樣的兩個人走到一起,要想不被人關注及議論顯然是不大現實的一件事情。與年齡差距有24歲的宋衛平相戀,毛昱衡承受了網絡上不小的輿論壓力。毛昱衡成為網絡的熱搜詞,許多網友以「老牛吃嫩草」、「差那麼多歲,都可以當她爸爸了」之類的話,來羞辱他們,讓他們有些難堪。

 儘管毛昱衡與宋衛平的戀情可以說從一開始就基本注定了只能是「地下工作」,她在《體壇週報》刊登了相關消息後也進行了澄清,還發佈了自己的感情「6字標準」:真誠、善良、忠誠,並且表示如果結婚,絕不會對外界遮遮掩掩,但她「糾正」的,只是記者的個別措辭,而並非與宋衛平戀情的本身。由此可見,毛宋二人雖未領證,但也是對二者戀情的一種默認。只是,毛昱衡的這種「默認」究竟是對於二人戀情終於從「地下」走向「公開」的一種坦然,還是不經意間對宋衛平操辦離婚手續的一種「逼宮」,是要錢還是要名,目前都尚不得而知。

 那麼,在宋衛平與毛昱衡牽手走到一起的這個過程中,宋衛平的結髮妻子夏一波又在哪裡呢?

 2006年由《蒙代爾》雜誌編制的「中國十大情侶富豪榜」將在深圳正式揭曉,杭州綠城集團的宋衛平和夏一波夫婦成為中國內地最有錢的情侶,財富高達66億,超過在國際娛體圈知名的貝克漢姆夫婦。《蒙代爾》雜誌總編輯丁海森介紹,「宋衛平和夏一波夫婦的財富水平已經達到世界級水平,譬如英國貝克漢姆及夫人維多利亞的財富只有13億人民幣,如果拿到中國來是無緣前10名的」。

 綠城集團可以說是宋衛平與妻子夏一波共同的事業,換言之,兩人均是綠城的老闆。因此相當長一段時間以來,儘管兩人的感情可以說幾乎走到了盡頭,但據知情人士透露,在綠城,夏一波的股份並不比宋衛平少,這樣的話,二人真正要辦起離婚手續,顯然比普通夫妻要困難得多,更何況這還牽涉到整個集團的前途與命運。也正是因為如此,有消息稱,宋衛平與夏一波雖然都很清楚等待二人的將是怎樣一種結果,但他們甚至到現在都還沒有辦完離婚手續。

 一位杭州地產界的知情人士坦言,其實宋衛平與毛昱衡走到一起,並不是宋衛平花心,而是他始終有一個心結,那就是擁有一個自己的孩子。宋衛平的妻子夏一波不僅長得漂亮,而且能力極強,氣質高雅,這不是一般的小姑娘能比的,兩人在1995年聯手經營的綠城集團發展得可謂順風順水,不僅已經成為了整個浙江地產界當之無愧的老大,去年更是氣勢直逼全國地產老大萬科集團,但是,兩人卻始終有一個巨大的問題未能如願,那就是擁有一個屬於兩人自己的孩子。更進一步的消息稱,正是因為始終沒有孩子,讓宋衛平與夏一波之間的感情出現了問題,也正是在這樣的背景下,毛昱衡出現在了宋衛平的生活之中。
121 : GS(14)@2012-08-23 12:22:13

http://money.eastmoney.com/news/1282,2010080387765623.html
綠城老闆宋衛平牽手毛昱衡內幕 未與妻子離婚
122 : GS(14)@2012-08-27 11:33:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120826085_C.pdf
截至2012 年6 月30日止六個月
中期業績公告
• 實現收入約人民幣126.0億元,較去年同期增長12.3%。
• 淨利潤率為17.9%,較去年同期的15.8%有所增加。
• 本公司股東應佔利潤人民幣18.1億元,較去年同期颷升103.0%。
• 每股基本盈利人民幣1.09元,較去年同期大幅增長101.9%。
• 淨資產負債率為93.5%,較去年年底的148.7%有大幅改善。

盈利增50%,至9億,重債

前景展望
「精緻品質,穩健運營」將成為今後本集團發展的主要方針。精緻品質主要指工
作精細、產品精緻、服務精誠,這是本集團賴以立身和發展之根本,必須予以
堅持並持續提升。同時,本集團將執行穩健的財務策略,加強財務風險控制,
推行以品牌和管理輸出為主的輕資產模式,實現持續穩健發展。
持續提升產品和服務品質
本集團將借鑒發達國家工程營造的工藝工法,全面實施工程精細化管理,加強
工程質量督導,不斷提升公司產品的精緻度。同時,本集團將繼續大力推行園
區生活服務體系,加大服務的廣度和深度,提高業主的居住品質和生活質量,
保持業主居住滿意度的行業領先地位。
產品多元化
本集團仍將投入大量的時間精力進行產品的研發與設計,以進一步豐富自身
的產品線與客戶群。今後我們將更加關注市場的需求和地域的特點,在保證精
緻質量的前提下,有針對性的對其進行細分和考慮,通過戶型的優化設計、產
品的多元類別來進一步契合主流市場,以加強產品的競爭力,滿足更廣泛客戶
的需求。與此同時,本集團還將積極介入二、三線城市綜合體及養老和旅遊等
主題地產,進一步拓寬發展空間。
成本管控
土地成本與建安費用將直接決定一個項目的經營成果。本集團亦有計劃對該
兩項因素實行嚴格的管控。今後在土地購置方面,我們將充分借鑒今年新成立
投資委員會的專業意見以及前瞻性的判斷,加強對新的地塊及項目的風險及
投資回報評估,作出合適的購地決策。在項目營造方面,公司已經成立運營電
子商務採購中心,集中化的物資採購將有效降低相關成本。同時,公司將優化
編製《綠城產品目錄》,形成不同售價區間的成本標準和室內單方造價的裝修標
準,從而實現標準化管控。此外隨著淨資產負債率的逐步改善和未來利率進入
降息通道的進一步預期,融資成本有望降低。
優化負債結構
在努力使淨資產負債率穩定至較低水平的同時,本集團當前重點將致力於負債
結構的優化,使債務到期時間分佈更為均衡,儘量降低短期債務水平。其次,
我們將深刻檢視目前的融資渠道以期調整債務組合,降低平均借貸成本。同
時,本集團會繼續留意變現一部分回收週期較長的項目,包括減持或出售,以
進一步改善本集團的現金流狀況和土地儲備結構。
下半年計劃開工及竣工情況
2012年下半年,本集團預計新開工建築面積約為301萬平方米。此外,預計會有
35個項目(或項目分期)將於2012年下半年竣工,竣工總建築面積為285萬平方
米。其中可銷售面積為197萬平方米,歸屬於本集團的可售面積為142萬平方米。

...
於2012年6 月30日,綠城集團尚未在收益表確認的銷售收入為人民幣805億元(按
本集團權益計為人民幣527億元)。本公司現時預計,如無不可預見之情況,這
些收益大部份將在未來兩年逐步確認入賬,包括人民幣302億將由綠城集團於
2012年下半年入賬(按本集團權益計為人民幣214億元)。故本公司對前景感到
樂觀。
123 : GS(14)@2012-08-27 11:34:00

收入
本集團的收入主要來自物業銷售,也包括酒店營運收入、物業租金收入、項目
管理收入、銷售建築材料收入、設計及裝修收入等。
本報告期實現物業銷售收入人民幣12,011百萬元,佔總收入的95.3%,較2011 年
同期的人民幣10,793百萬元增長11.3%,主要是銷售面積增加所致。本報告期本
集團結轉面積743,239 平方米,較2011年同期的539,595平方米增長37.7%。本報告
期交付物業銷售均價為每平方米人民幣16,160 元,較2011年同期的每平方米人
民幣20,002元降低了19.2%,主要是2011年同期銷售佔比43.5%的溫州鹿城廣場銷
售均價達每平方米人民幣40,603元,在一定程度上拉高了2011年同期的銷售均
價。
...
物業銷售毛利率
本報告期本集團實現物業銷售毛利人民幣3,182百萬元,毛利率為26.5%,較2011
年同期的32.6%有所下降。從物業類型來分析,本報告期交付的物業中,別墅比
例為11.0%,相比於上年同期的15.2%,有一定幅度的下降,這在一定程度上影響
了本報告期的毛利率。從交付區域來分析,本報告期佔比前三名的是舟山、上
海和杭州,分別佔比28.5%、21.6% 和17.5%,而上年同期佔比前三名的是溫州、
杭州和北京,分別佔比43.5%、22.7% 和13.1%,且溫州屬於浙江省發達城市,交
付的溫州鹿城廣場為高檔高層公寓,實現毛利率達38.8%,而在本報告期交付
的物業中,雖然收入佔比第一和第三的上海黃浦灣項目和寧波皇冠花園項目,
毛利率分別達35.6% 和40.5%,但佔比28.5%的舟山地區的物業銷售毛利率僅為
18.2%,尤其是舟山百合公寓項目毛利率較低。舟山百合公寓為精裝修酒店式
公寓,與毛坯相比,精裝修項目成本較高,而銷售均價並沒有隨著成本的上升
其他收入
其他收入主要包括利息收入、信託收入、淨匯兌收益和政府補助等。本報告期
本集團取得其他收入人民幣506 百萬元,較2011年同期的人民幣417百萬元增長
21.3%。
本報告期本集團取得利息收入人民幣324百萬元,較2011年同期的利息收入人
民幣268百萬元增加人民幣56百萬元,主要是因為收取共同控制實體及聯營公
司的利息收入有所增加所致。
本報告期本集團取得信託收入人民幣131 百萬元,為2009年購買中海綠城1號房
地產投資基金(「中海信託」)次級單位取得的收益。2009年本集團與中海信託有
限公司訂立信託協議,認購次級信託單位的60%,中海信託於2012 年1月到期,
本報告期收到該次級單位收益人民幣131百萬元,同時沖回協議中有關的信託
單位認股權、擔保及人民幣1元期權等金融衍生工具,產生收益人民幣83百萬
元,計入信託相關金融衍生工具公平值變化。
本報告期本集團無淨匯兌收益,而2011年同期產生淨匯兌收益人民幣122百萬
元,主要是因為本報告期匯率波動不大且略有下降,而2011年同期的人民幣升
值幅度較大,且有較多外幣借款所致。
銷售及行政開支
本報告期本集團發生銷售開支及行政開支合共人民幣845百萬元,相比2011 年
同期的人民幣953百萬元,減幅有11.3%。
人力資源成本是銷售及行政開支中的最大單一支出,本報告期產生人民幣353
百萬元,與2011年同期的人民幣372百萬元相比,略有下降。本報告期產生營銷
活動和廣告策劃費為人民幣126百萬元(2011年同期:人民幣140百萬元),佔本集
團物業預售合約的比重為1.0%(2011年同期:1.0%),基本持平。本報告期產生日
常營運費用人民幣257百萬元(2011年同期:人民幣269百萬元),同比下降4.5%,
主要是隨著本集團業務發展模式的調整和日益完善的成本管控,辦公費、會務
費、租賃費、業務招待費等基本開支有所降低所致。
融資成本
本報告期本集團計入收益表的利息支出為人民幣272百萬元(2011 年同期:人民
幣229百萬元)。本報告期總利息開支為人民幣2,143百萬元,較2011年同期的人
民幣1,552百萬元增加38.1%,主要是融資的平均利率有所上升所致。本報告期
資本化利息人民幣1,871百萬元,資本化率為87.3%,與2011年同期的85.2%基本
持平。

124 : GS(14)@2012-08-27 11:34:20

如果扣除利息資本化,我懷疑公司蝕5億左右
125 : VA(33206)@2012-10-31 23:18:20

Jazzf兄好!恒大,個人有點不放心,尤其是前段時間的一些流言(譬如其幕後背靠的力量——溫之弟)。若敢冒風險,個人始終願意選擇綠城多一點。綠城今年和未來一兩年,都是已銷售物業的交付較高峰期,看高盛的預測,其未來三年的預測市盈率都低於3.5倍,更重要的是,其負債比率可能今年年底時降至60%或以下,這是一個「根本性」的扭轉。我在前幾天高買了,跌一點後卸了一點,但又在昨天撈回。高盛近月評級的反水,說法跟我以前所言的不謀而合。

另外,建議各位有興趣的話看看綠城為政府代建的類公屋,非常恐怖,粗略看居然有高級私樓的水平,大概會比住在95%的香港房子還要好!^-^其對質量的高要求簡直已達至變態的水平!

http://sddr2010.blogspot.hk/2012 ... mment=1351690577258
126 : greatsoup38(830)@2012-10-31 23:19:46

3.5 倍應該計左發水,未計發水可能蝕
127 : mannishmark(26310)@2012-10-31 23:39:50

126樓提及
3.5 倍應該計左發水,未計發水可能蝕


其實我到宜家都唔知點估呢D股價錢,1918都係一樣,唔知邊個價係合理 地既VALUE大,但係稅同利息成本又大,短期內又唔似有改變既跡象,如果咁樣黎計既話呢D公司根本無投資價值,所以我到宜家都仲有D虛虛地,雖然知道有大戶護航
128 : GS(14)@2012-10-31 23:41:20

127樓提及
126樓提及
3.5 倍應該計左發水,未計發水可能蝕

其實我到宜家都唔知點估呢D股價錢,1918都係一樣,唔知邊個價係合理 地既VALUE大,但係稅同利息成本又大,短期內又唔似有改變既跡象,如果咁樣黎計既話呢D公司根本無投資價值,所以我到宜家都仲有D虛虛地,雖然知道有大戶護航


扣發水計住先,帳面盈利幾多根本不可信
129 : mannishmark(26310)@2012-10-31 23:45:10

128樓提及
127樓提及
126樓提及
3.5 倍應該計左發水,未計發水可能蝕

其實我到宜家都唔知點估呢D股價錢,1918都係一樣,唔知邊個價係合理 地既VALUE大,但係稅同利息成本又大,短期內又唔似有改變既跡象,如果咁樣黎計既話呢D公司根本無投資價值,所以我到宜家都仲有D虛虛地,雖然知道有大戶護航

扣發水計住先,帳面盈利幾多根本不可信


扣發水=蝕,但有一大堆資產+重債,宜家唯有信大戶啦,佢地咁重貨
130 : GS(14)@2012-10-31 23:46:28

都是賭物業升值
131 : mannishmark(26310)@2012-10-31 23:51:07

130樓提及
都是賭物業升值


我都有諗過呢樣野,但係物業升值既話稅又會重D,升值效果會被抵銷
我覺得宜家最難VALUE既唔係金融股,係呢堆地產股,因為你點計都好政府一聲令下足以改變行業境況
諗下諗下都係唔好賭咁大好了,有多錢買其他野分散下風險..
132 : GS(14)@2012-10-31 23:53:46

稅其實未賣不用交的
133 : mannishmark(26310)@2012-10-31 23:58:46

132樓提及
稅其實未賣不用交的


但係計價值果時要諗埋呢樣架嗎..明知佢賣左出去會有呢個成本...
係人為既野難料,但我諗要打壓既都打壓晒,係睇下有無好消息,或者D大戶就係等呢D野多過資產升值
134 : GS(14)@2012-10-31 23:59:13

133樓提及
132樓提及
稅其實未賣不用交的

但係計價值果時要諗埋呢樣架嗎..明知佢賣左出去會有呢個成本...
係人為既野難料,但我諗要打壓既都打壓晒,係睇下有無好消息,或者D大戶就係等呢D野多過資產升值


所以他們能夠賣得出囉
135 : greatsoup38(830)@2012-11-02 00:25:12

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-10-31/691816.html

綠城與融創合作開發的綠城黃浦灣項目,二期施工工作已被叫停。互聯網

每經記者 楊羚強 關贇斐 發自成都、上海

在上海的名片外灘擁有標誌性項目,是很多房地產人的目標,融創中國董事長孫宏斌就是其中之一。今年7月底,孫宏斌在上海媒體前念叨最多的就是外灘,以及綠城、融創合作在外灘開發的綠城黃浦灣項目。

然而,眼下這個綠城融創合資公司的「心頭肉」遇到了麻煩。因為涉及拆遷文物沈宅,該項目二期的拆遷、施工工作已被黃浦區文管局叫停,何時恢復尚沒有明確時間表。

《每日經濟新聞》記者就此採訪了融創中國方面的有關人士,後者表示上述項目二期停工不會對融創產生不利影響,並表示一個月內應該可以恢復動工。對方同時表示,融創並不直接負責這一項目。隨後,記者又採訪了綠城中國以及綠城年報公佈的該項目股東華浙公司,對方也表示不瞭解。不過,上述三方都堅稱,現場目前有團隊在處理此事,並會盡快讓項目早日復工。

《每日經濟新聞》記者日前前往現場查看綠城黃浦灣項目,發現上述項目僅在紫霞路以南,花衣街以東,竹行碼頭街以北,中山南路以西的範圍內造了兩棟樓,其餘周邊均處在動拆遷過程中,沈宅所處位置並非地塊核心。

對於融創方面一個月就能復工的說法,黃浦區文化局文管處相關人士10月29日對《每日經濟新聞》記者回應稱:不太可能。

中房信統計數據顯示,從2009年8月至今,綠城黃浦灣一期共銷售141套房源,總金額僅30億元出頭。由於濱江凱旋門、湯臣一品等頂級項目的競爭,即使融創能更早推出新的一期綠城黃浦灣,也不太可能在短時間內銷售完畢。

業內分析,黃浦灣施工方急於施工,與融創的品牌戰略密切相關。今年6月,孫宏斌曾多次向媒體表示,融創要借綠城的品牌迅速在上海市場發展。在完成收購後,融創就迅速在綠城玉蘭花園附近買下多幅地塊,強化其品牌戰略。中房信分析師薛建雄說,一旦黃浦灣能夠順利推出,將會進一步提升綠城和融創旗下的物業品牌。
136 : VA(33206)@2012-11-08 22:49:28

http://sddr2010.blogspot.hk/2012 ... mment=1352383846327

山頂洞人 提到...
嘿嘿,Cho兄,綠城在本港的公關部門職員跟在下真誠對話,她說十月的銷售比九月更高且實際上已達全年的銷售目標(400億)。高盛的樂觀報告,也僅預期綠城今年銷售400億,如無意外,懷疑今年綠城的銷售或達450至480億元(上市公司一般佔有關數據的六成左右的權益)。

中午時留意到綠城將於十二月開售一個杭州最勁的樓盤「武林壹號」,據說均價或達八萬一平方米,貴絕杭州。這個項目可售面積三十多萬平方米,跟另一家叫濱江的企業合作。當年買此地時一萬元一平方米,讓市場嘩然(當時是全國史上第二高的土地拍賣均價),但估計連宋衛平自己也估算不到如今可以賣到八萬元一平方米。

據說目前全國平均建中大型樓盤,建造成本一千二百多元一米方米時,建築商已有利可圖。以綠城之執着和對材料的追求,即便精裝修,每平方米的成本恐怕也低於2500元一平方米,可預知其暴利程度……又據說,當時買下地皮時,一般人猜估他朝每平方米賣至二萬時,發展商已可賺大利!

由此又可以間接回答之前Kelvin兄的問題,一些地方的地皮一時買貴了,但對整個綠城集團而言,只要資金鏈可續,負債比率大幅下降後,其議價能力就會回來(如高盛所言),而一些樓盤的毛利率之高,完全足以掩蓋個別樓盤的低毛利,進而確保其平均不低於12%(甚至可達15%、18%乃至接近20%)的淨利率。
137 : greatsoup38(830)@2012-11-08 22:51:14

唔記得計每年大約10%的利息成本
138 : greatsoup38(830)@2012-11-10 17:29:04

http://www.blogger.com/comment.g ... 6928560572230934669 山頂洞人 提到...

  Kelvin兄,未特別深究那幾幅貴地的問題,我的想法是:

  看其美輪美奐得足以拿取年報中的奧斯卡獎的中報,綠城計算過自己手上已有未結轉的土地和在建房屋的可售總價約為2591億元(當中已售而中報未結轉的佔527億,今年下半年將可結轉約214億,上半年則結轉了120億),是目前市值的12倍,中報中發展中的物業(以成本計?)逾五百億元。這是條僅次於中海、萬科這類巨龍的大龍,若其中數個項目的土地買貴了,由於目前已不差錢,議價能力逐步回復(如高盛所言),某些可以貴買貴賣,或僅削去一些毛利,或某程度反過來可以少交些稅費,對其整體資產應不足以構成大影響。
139 : 承天(1379)@2012-11-10 17:31:39

华平投资逢高出清绿城中国


也许,已经到了套现内房股的好时候?近日,私募基金华平创业投资有限公司(下称“华平投资”)已经完成了对绿城中国(3900.HK)所持股份的出售。

外媒引述销售文件称,华平投资已将其持有的4500万股绿城中国普通股(约占绿城中国股本2.1%),在9.16港元至9.36港元之间悉数售出,抛售价较10月8日收市价9.68港元,最多折让5.3%。此次交易中,华平投资套现4.12亿-4.21亿港元。

对于绿城的退出,华平投资方面回应称,退出一举并不影响华平投资继续看好中国的房地产行业,该基金对绿城管理层和公司发展前景抱有信心。目前,华平投资所持有的房地产企业还有银泰、方兴地产等。华平投资确认,目前,出售绿城中国股份工作已完成。

从股价走势看,近日,绿城中国股价并未出现大幅下滑。本报向绿城中国查询华平股份接盘情况,但截稿前,绿城中国相关负责人没有对此做出回应。翻看华平投资与绿城中国的合作材料,2006年7月,绿城中国在H股上市时,华平投资作为基石投资者,曾与老虎基金、淡马锡和渣打银行共同入股绿城中国。

当时,中国房地产发展迅速,绿城中国的IPO吸引了大量基石投资者。但在上市时,绿城中国的总资产负债率就不低,华平投资注意到这一点,因此,作为基石投资者的条件是与绿城中国签订合作协议。绿城中国的招股价为8.22港元,华平投资入股7000万股,约占该股公开发行量的5.39%。

2007年1月,华平投资与绿城中国签订了战略合作框架协议,双方在内地房地产市场投资方面进行长期合作。华平投资的任务是帮助解决绿城中国的财务问题,并提供财务管理支持。根据港交所数据,此后,华平投资高抛低吸,来回几次增持、减持绿城中国。

2008年9月,华平投资以每股均价3.842港元,增持12万股绿城中国。当时,正逢次贷危机,绿城中国股价跌至低位。2008年11月,华平投资再以2.54港元买入35万股。2009年7月,当绿城中国升至12.003港元时,华平投资高位抛售91万股。当年8月,华平投资再次以12.604港元的高价抛售了450.5万股,此后华平投资占该股发行量的比例已降至4.86%,不再需要在港交所公布大股东买卖情况,当时,也是绿城中国近4年来股价的最高点。

这一次,华平投资抛售手中最后的4500万股绿城中国股份,目前来看,时机选取也是在该股近两年来的最高价位。本次抛售完成后,华平投资将不再拥有任何绿城中国的股份。

近日,高盛发布报告,称绿城中国被华平投资抛售一举,对公司的基本面没有影响,因华平投资在绿城的投资属财务性投资而非策略性投资,而且绿城中国第三季的销售每月都有上升,高盛认为,这证明公司的营运已经恢复。

外媒销售文件指,高盛负责是次配售安排。高盛认为,对华平投资出售绿城中国股份并不感到意外,因绿城中国与九仓(0004.HK)签署战略合作协议后,股价升幅高达86%,华平投资获利离场并不会影响公司的运作。

“这是华平投资退场的好时候,一方面,恒指近期升幅较大,另一方面,绿城与九龙仓的合作信息刺激了股价大幅上扬。”一地产分析师表示,自从今年6月绿城中国宣布向九龙仓配股并发行可换股债券后,该股股价大幅上涨,过去一个月,绿城中国股价上涨超过20%。“而且,一般私募基金对单个项目的投资周期是有限制的,从入股到现在,华平投资已经持有绿城中国股份超过6年。”
全文:http://www.21cbh.com/HTML/2012-11-9/3MMzcxXzU1ODU3MA.html
140 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:53:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115542_C.pdf
緒言
於二零一二年十一月十四日,投資公司(於本公告日期為九龍倉之間接全資附
屬公司)以土地代價人民幣2,028,000,000 元(相當於約2,526,000,000港元)成功向大
連市國土資源和房屋局投得土地。
董事會欣然宣佈,於二零一二年十一月十五日,本公司與九龍倉訂立框架協
議,據此,九龍倉透過其全資附屬公司及本公司透過其全資附屬公司將認購投
資公司之新股份,致使投資公司將由九龍倉集團及本集團分別擁有60%及40%
權益。九龍倉集團及本集團將按60:40擁有權比例共同開發土地作為住宅物業。
土地位於中國大連市中山區解放路桃源區域不朽巷,佔地約85,700平方米,預
期將主要用作發展住宅。估計項目之總建築面積約為240,000平方米(包括約10%
予政府之公租房),容積率為2.8。
...
進行交易之理由及裨益
董事(包括獨立非執行董事)相信,交易將擴闊本公司之資產及盈利基礎,並進
一步加強本公司作為中國領先物業發展商之地位。此外,本集團及九龍倉集團
均為經驗豐富之物業發展商,故與其戰略合作將可於土地共同開發方面互相補
足,從而促進雙方利益。共同開發本土地亦體現九龍倉集團於本年較早前向本
集團戰略投資後為本集團帶來的協同效應。董事(包括獨立非執行董事)認為,
交易條款乃一般商業條款,屬公平合理,符合本公司及其股東之整體利益。
141 : greatsoup38(830)@2012-12-25 13:17:47

http://www.htsc.com.hk/htbg/g2012121702.pdf
走向成熟
142 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-06 17:41:02

50億市值果時覺得貴smileysmileysmiley諗住等佢跌到1.5-2蚊先
依家3XX億都覺得平 佢個市值應該做到好似龍湖/碧桂園咁上下
睇下有冇機會跌番5-7蚊smiley
143 : GS(14)@2013-01-06 17:42:51

142樓提及
50億市值果時覺得貴smileysmileysmiley諗住等佢跌到1.5-2蚊先
依家3XX億都覺得平 佢個市值應該做到好似龍湖/碧桂園咁上下
睇下有冇機會跌番5-7蚊smiley


短期內無啦
144 : GS(14)@2013-01-24 01:21:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130123103_C.pdf
建議發行美元優先票據
本公司建議進行一項美元優先票據的國際發售,並將與美國境外專業投資
者展開一連串會議。
建議發行二零一三年票據的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。二零一三
年票據的定價(包括本金總額、發售價及利率)將透過由建議發行二零一三年
票據的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人德意志銀行、中銀國際、高盛(亞
洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行進行的
累計投標機制而釐定。待二零一三年票據的條款落實後,預期德意志銀行、
中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行、
瑞士銀行與本公司等各方將訂立購買協議及其他輔助文件。本公司擬將二
零一三年票據的所得款項用作為若干現有短期債項再融資,而餘額則撥作
一般公司用途。本公司可能因應不斷變化的市況而調整前述所得款項用途,
因而重新分配所得款項用途。
145 : 沽沽沽(1173)@2013-01-24 17:30:41

123樓提及
收入
本集團的收入主要來自物業銷售,也包括酒店營運收入、物業租金收入、項目
管理收入、銷售建築材料收入、設計及裝修收入等。
本報告期實現物業銷售收入人民幣12,011百萬元,佔總收入的95.3%,較2011 年
同期的人民幣10,793百萬元增長11.3%,主要是銷售面積增加所致。本報告期本
集團結轉面積743,239 平方米,較2011年同期的539,595平方米增長37.7%。本報告
期交付物業銷售均價為每平方米人民幣16,160 元,較2011年同期的每平方米人
民幣20,002元降低了19.2%,主要是2011年同期銷售佔比43.5%的溫州鹿城廣場銷
售均價達每平方米人民幣40,603元,在一定程度上拉高了2011年同期的銷售均
價。
...
物業銷售毛利率
本報告期本集團實現物業銷售毛利人民幣3,182百萬元,毛利率為26.5%,較2011
年同期的32.6%有所下降。從物業類型來分析,本報告期交付的物業中,別墅比
例為11.0%,相比於上年同期的15.2%,有一定幅度的下降,這在一定程度上影響
了本報告期的毛利率。從交付區域來分析,本報告期佔比前三名的是舟山、上
海和杭州,分別佔比28.5%、21.6% 和17.5%,而上年同期佔比前三名的是溫州、
杭州和北京,分別佔比43.5%、22.7% 和13.1%,且溫州屬於浙江省發達城市,交
付的溫州鹿城廣場為高檔高層公寓,實現毛利率達38.8%,而在本報告期交付
的物業中,雖然收入佔比第一和第三的上海黃浦灣項目和寧波皇冠花園項目,
毛利率分別達35.6% 和40.5%,但佔比28.5%的舟山地區的物業銷售毛利率僅為
18.2%,尤其是舟山百合公寓項目毛利率較低。舟山百合公寓為精裝修酒店式
公寓,與毛坯相比,精裝修項目成本較高,而銷售均價並沒有隨著成本的上升
其他收入
其他收入主要包括利息收入、信託收入、淨匯兌收益和政府補助等。本報告期
本集團取得其他收入人民幣506 百萬元,較2011年同期的人民幣417百萬元增長
21.3%。
本報告期本集團取得利息收入人民幣324百萬元,較2011年同期的利息收入人
民幣268百萬元增加人民幣56百萬元,主要是因為收取共同控制實體及聯營公
司的利息收入有所增加所致。
本報告期本集團取得信託收入人民幣131 百萬元,為2009年購買中海綠城1號房
地產投資基金(「中海信託」)次級單位取得的收益。2009年本集團與中海信託有
限公司訂立信託協議,認購次級信託單位的60%,中海信託於2012 年1月到期,
本報告期收到該次級單位收益人民幣131百萬元,同時沖回協議中有關的信託
單位認股權、擔保及人民幣1元期權等金融衍生工具,產生收益人民幣83百萬
元,計入信託相關金融衍生工具公平值變化。
本報告期本集團無淨匯兌收益,而2011年同期產生淨匯兌收益人民幣122百萬
元,主要是因為本報告期匯率波動不大且略有下降,而2011年同期的人民幣升
值幅度較大,且有較多外幣借款所致。
銷售及行政開支
本報告期本集團發生銷售開支及行政開支合共人民幣845百萬元,相比2011 年
同期的人民幣953百萬元,減幅有11.3%。
人力資源成本是銷售及行政開支中的最大單一支出,本報告期產生人民幣353
百萬元,與2011年同期的人民幣372百萬元相比,略有下降。本報告期產生營銷
活動和廣告策劃費為人民幣126百萬元(2011年同期:人民幣140百萬元),佔本集
團物業預售合約的比重為1.0%(2011年同期:1.0%),基本持平。本報告期產生日
常營運費用人民幣257百萬元(2011年同期:人民幣269百萬元),同比下降4.5%,
主要是隨著本集團業務發展模式的調整和日益完善的成本管控,辦公費、會務
費、租賃費、業務招待費等基本開支有所降低所致。
融資成本
本報告期本集團計入收益表的利息支出為人民幣272百萬元(2011 年同期:人民
幣229百萬元)。本報告期總利息開支為人民幣2,143百萬元,較2011年同期的人
民幣1,552百萬元增加38.1%,主要是融資的平均利率有所上升所致。本報告期
資本化利息人民幣1,871百萬元,資本化率為87.3%,與2011年同期的85.2%基本
持平。


請教,資本化利息是不是指將利息支出作為成本入帳,這樣對好像沒什麽影響吧?
146 : greatsoup38(830)@2013-01-24 23:42:59

請教,資本化利息是不是指將利息支出作為成本入帳,這樣對好像沒什麽影響吧?
= 不是啊,是直接入了存貨或投資物業,不計損益帳,如果把利息開支全部計算,真是沒賺錢
147 : greatsoup38(830)@2013-01-26 20:18:20

http://www.blogger.com/comment.g ... 6358950525968128173


  綠城的代建純利率甚低,懷疑僅介乎有關房屋銷售的3%至6%之間,不過勝在自己不用怎麼掏錢,而且可以不斷延伸品牌的影響力和知名度。

  當全中國,乃至全世界,^-^ 都知道綠城是國內建造設計水平最佳的開發商之後,許多東西或會很不一樣……

  綠城今年股價成為內房最強,首先得力於高盛的推介(倒不知道在下多年的推崇有沒有或有多少影響^-^),而高盛推介的重點之一,就是多年來幾乎沒一家券商提到或在乎的這一點最「堅」的「內核」……這一點在下七八年前已經關注到了,可惜直到今年之前,宋衛平都不懂何謂財務以及資本市場的威力和喜好……

  綠城若一開始就理解這些,目前應該至少是八百億元以上的市值了……
148 : greatsoup38(830)@2013-01-26 20:27:29

Blogger 山頂洞人 提到...

  Cho兄,廣藥把精力集中在國內市場,大概是吧。

  綠城大概跟「城鎮化」這個概念沒直接關係。最近其背靠的集團連養老、農業蔬菜都涉足,結合其房產,基本是一種「生活的優化」。綠城過去暴露的問題,除了正在改善中的高負債比率,還在產品的差異化、對市場的需求的敏感度和推銷能力方面有所不足,而現在九倉的入股和跟融創的互補,正在逐步彌補其原有的缺陷。感覺,若以上這些都得到改善了,綠城只要向潛在顧客突出「我是你這個地方所能選擇的最佳」就行了。^-^產品所在地方的限購令,目前大概仍有一定程度的鎖制……
149 : GS(14)@2013-01-31 00:54:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130129026_C.pdf
繼日期為二零一三年一月二十三日有關發行二零一三年票據的公告。於二
零一三年一月二十八日,本公司、德意志銀行、中銀國際、高盛(亞洲)、滙豐
銀行、中國工商銀行(亞洲)有限公司、渣打銀行及瑞士銀行就本公司發行本
金總額為400,000,000 美元的二零一三年票據訂立購買協議。
本公司估計發行二零一三年票據的所得款項淨額(經扣除認購折扣、佣金及
其他估計涉及發行二零一三年票據的應付開支後)將約394,000,000 美元。本公
司擬將二零一三年票據的所得款項用作為若干現有短期債項再融資,而餘
額則撥作一般公司用途。本公司可能因應不斷變化的市況而調整前述所得
款項用途,因而重新分配所得款項用途。
本公司將尋求二零一三年票據於聯交所上市。本公司已接獲聯交所就二零
一三年票據的上市發出的符合資格確認。二零一三年票據於聯交所報價不
得被視為本公司或二零一三年票據的利好或利差指標。
150 : Clark0713(1453)@2013-03-17 22:04:12

聯合公告 主要交易須予披露交易收購中國項目公司全部間接股權

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130317032_C.pdf
151 : 屳家hihihi(35700)@2013-03-17 23:25:49

宋衛平跟左孫宏斌後轉運,塊地係上海地王黎,本身係同叔的
綠城頭兩個月銷售都係孫宏斌幫佢賣

合资平台突进 融创绿城有意收购沪滨江豪宅项目
2013-03-17 01:16和讯网收藏打印字号:T|T

[摘要]曾被指捂盘囤房十年的上海(楼盘)滨江豪宅丰盛皇朝,可能将易主。本报获悉,融创与绿城的合资平台——上海融创绿城公司(以下简称“融创绿城”)正在与项目控制人丰盛控股洽谈收购事项。曾被指捂盘囤房十年的上海(楼盘)滨江豪宅丰盛皇朝,可能将易主。本报获悉,融创与绿城的合资平台——上海融创绿城公司(以下简称“融创绿城”)正在与项目控制人丰盛控股洽谈收购事项。

位于上海黄浦区滨江世博板块的丰盛皇朝,原名新世界花园(小区网 论坛)二期。早年归属于香港大亨郑裕彤,此后郑将项目售予其女婿杜惠恺所掌控的丰盛控股。但在数年的时间里,这个地处黄金地段的豪宅项目进展却显得极为低调,开盘近三年去化率却仅为25%。

过去大半年中凭借多个项目的热卖,融创绿城合资平台收获了90个亿的销售规模,并在上海、杭州(楼盘)拿下三幅住宅地块。这个定位高端而尚未被充分发掘价值的项目,对逐步释放债务包袱后的融创绿城而言,无疑是一个不错的储备标的。

豪宅易主?

拥有浦西滨江和世博板块两大优势,丰盛皇朝却一直是上海豪宅市场上不折不扣的“老大难”项目。

网上房地产数据显示,丰盛皇朝项目共309套房源,自2010年4月开盘以来,售出78套,去化率仅为25%。自2011年3月至今,仅成交了9套房源。

“由于拿地很早,项目规划也有一定的年头,现在看起来定位上有缺陷。”一些业内人士认为,由于是香港开发商操盘,该项目的房型,不太适合内地房地产市场的口味,导致项目的滞销。

早在1993年10月5日,上海市卢湾区政府批准新世界发展(中国)、上海市卢湾区住宅建筑工程公司和999南方(美国)公司共同出资组建上海局一房地产有限公司,局一房产从1993年8月开始开发香港新世界花园一期,并在2001年11月全部竣工。

此后,局一房产的控股方新世界发展(中国),将局一房产100%的股份纳入名下,并将资本扩大至7.5亿元。之后,局一房产被新世界发展(中国)以7.65亿元的价格转让给了新世界房产,新世界房产又于2009年7月将其转让给了“丰盛控股”。而丰盛控股的拥有人正是香港新世界发展有限公司主席郑裕彤的女婿杜惠恺。

2001年,香港新世界花园一期开盘,销售价约5000元/平方米。而二期土地直至2007年才开工,随着项目股权的转移,二期项目更名为“丰盛皇朝”。

据接近洽购人士透露,绿城融创平台目前正在与丰盛控股就收购该项目进行磋商,但现在并未确定交易价格。如果尽职调查等工作进展顺利,再上报绿城融创公司合资双方董事会讨论。“双方的接触始于今年春节前。丰盛控股实际上对这个项目并不急于出手,但由于该公司管理层对近年来调控政策的不理解,所以对比较合适的报价还是持欢迎态度。”据悉,丰盛控股曾在去年年中与新加坡房企凯德进行过洽谈,但双方并未达成一致。

上述知情人士透露,由于项目历时较长,包括原始基础成本和税费的梳理可能还需要花费一定精力。“但如果真做起来也会很快,应该会有一些溢价。”

合资平台突进

“去年6月份合作以后,合作平台上双方又各投6个亿,还买了3块地,原来我们预想资金缺口是25个亿,实际上到年底账上还有钱。”此前融创集团董事长孙宏斌对媒体表示。

由于通过对名下资产的迅速去化,融创绿城合资公司在过去近一年中,资产负债表改善状况超过双方预期。如今,地段稀缺的丰盛皇朝项目,似乎成为融创绿城公司一个合适的储备标的。

融创绿城董事长王虹斌早先曾表示,合资公司今年的主要绩效还是在上海,将通过招拍挂等形式购买土地。而对于以收购项目方式增加储备,孙宏斌曾在接受本报采访时表示,“也有可能。”

融创绿城一位内部人士认为,“(丰盛皇朝)项目是一个好项目,有人说它房型上有缺陷,确实可能也存在。主要是香港人在户型设计方面的习惯,思路与大陆不同。实际上,它还是有很多经过推敲的地方和特点,比如有非常大的江景面。”但该人士并未透露洽谈进展。

前述知情人士介绍,项目滞销,还有一个重要的原因是,自限购政策实行以来,公司对此很不理解,“从项目的主要负责人,到营销和财务,都是香港人,所以大家对这个项目基本处于观望态度。”

“并且这个项目只有很少的贷款,丰盛控股资金成本低,再加上整个公司的现金储备较为充足,公司对出货并没有太大积极性。所以基本上没有在市场上做推广。”该人士说。

价格方面,该项目目前每平米6.8万元的定价并不高,同处浦西世博板块的绿地卢湾CBD住宅项目目前网上参考价甚至达到8.3万元/平方米。

中房信研究总监薛建雄认为,“如果绿城融创以合适的价位将项目收入囊中,在装修、景观、营销方面进行调整,合资平台在这些方面有非常雄厚的实力。好好包装一下,前景应该不错。毕竟地段优势摆在那儿。”
152 : simonwor(34306)@2013-03-18 08:20:09

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130318/news/ec_ecf1.htm


融創伙綠城 90億買滬項目
2013年3月18日
【明報專訊】融創(1918)與綠城中國(3900)日前與一賣家簽訂框架協議,以總共90.19億元(人民幣.下同)買入上海黃埔區項目,是融創與綠城自去年組成合營公司上海融創綠城後,最大宗的收購。

兩間上市公司是次收購的公司名為Golden Regal Limited,融創及綠城將各自出資45.095億元,透過上海融創綠城各持有目標公司50%股權。Golden Regal Limited旗下有3間中國項目公司,總資產淨值為13.8億元,去年稅後虧損共1780萬元,收購完成後,其財務業績將合併入融創的綜合財務報表。

3間項目公司持有的地皮建築樓面合共達72.4萬平方米,包括兩個高層住宅項目及多個商業及停車場項目,部分已竣工,部分仍待建。然而,集團並沒有披露地皮的實際位置,只表示項目佔有核心黃浦江景資源。
153 : Clark0713(1453)@2013-03-24 20:05:56

截至2012年12月31日止年度全年業績公佈
154 : greatsoup38(830)@2013-03-24 20:18:52

盈利增75%,至35億,扣資本化後轉虧為盈,賺6億,重債
155 : simonwor(34306)@2013-03-26 10:52:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130326/news/ec_ecd1.htm


綠城:毋須再為減債賣產 2013年3月26日

【明報專訊】經歷超過1年「斷臂」療傷, 綠 城(3900)終可止血。綠城行政總裁壽柏年昨日在業 績會上表示,綠城已不需再為減債而出售旗下項 目,惟未來會繼續尋求與發展商及投資基金合作, 以分散風險兼加快發展步伐。
___________

http://hkm.appledaily.com/detail ... aily&issue=20130326

雅居樂提高銷售目標

【本報訊】雅居樂(3383)主席陳卓林在 「打甩」非禮下屬案後,昨首次公開表態 指「事情已告一段落,家目標係畀心機經 營好公司!」,而雅居樂今年合約銷售額 目標亦似乎反映出主席要「經營好公司」 的決心,預計銷售達420億元(人民幣.下 同),較去年實際合約銷售330.68億元再 增27%。

雖然年內合約銷售目標進一步提高,惟陳 卓林認為現時訂下的目標仍「比較保 險」。他解釋由於今年新開售樓盤達13 個,當中有南京及常州等規模較大的項目 開盤,連同49個在售項目,相信有足夠盤 源達成目標,冀「埋單」超額達標。集團 營運管理部副總監李雪君指未來將主攻地 價介乎5億至8億元的小型項目作投資,並 會以興建剛需及首次改善性等受政策影響 較輕微的住房為主,確保資金較快回籠。

另外,雅居樂去年的毛利率為41.4%,按年 跌12.4個百分點。財務總監雷偉彬表示, 主要由於毛利率較高的海南清水灣項目去 年的銷售佔比下跌所致,惟他認為毛利率 只要保持35%以上仍屬可接受水平,並料 今年毛利率與去年相若。

另一內房綠城中國(3900)則相對保守, 公司今年的合約銷售額目標訂為550億元, 與去年實際銷售金額546億元,僅微升4億 元。副主席兼行政總裁壽柏年解釋,公司 目標為加強去庫存及周轉速度。

綠城負債率降至49% 而公司早前曾深陷重債危機,惟經過近一 年的調整後,淨資產負債率已由2011年底 的148.7%大幅下降至去年底的49%。壽柏 年認為在平衡公司發展情況下,未來淨資 產負債率仍有上升空間,惟將維持70%水 平。公司冀減輕短債比重,由現佔整體債 務六成調整至五成。

公司與融創(1918)早前攜手斥資約90億 元收購上海黃浦區商住項目,綠城及融創 將各自持有五成權益。壽柏年透露該項目 料可於未來一個月正式簽訂協議,而有關 的收購成本主要以銀行貸款支付。
156 : greatsoup38(830)@2013-03-31 17:44:17

http://www.htsc.com.hk/htbg/g2013032502.pdf
绿城中国 (3900.HK)业绩超预期,经营持续好转 (维持评级)
            
             2013-03-25
157 : GS(14)@2013-04-01 16:01:12

增票據來派息
158 : greatsoup38(830)@2013-04-06 22:19:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130317032_C.pdf
1918 又買3900野
159 : LHC(34894)@2013-04-19 02:19:31

其實內房股選殼會有那類條件?這隻會否....?
160 : greatsoup38(830)@2013-04-20 10:35:59

159樓提及
其實內房股選殼會有那類條件?這隻會否....?


呢隻被人食左又咁大,肯定唔會啦
161 : GS(14)@2013-04-25 12:37:34

3900 version
162 : GS(14)@2013-04-25 12:37:45

755 version
163 : GS(14)@2013-04-25 12:37:53

410 version
164 : GS(14)@2013-04-25 14:55:41

656 version
165 : simonwor(34306)@2013-04-26 00:58:51

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130425/news/ec_ecj1.htm
復星贏外灘地王官司 SOHO稱上訴
2013年4月25日
【明報專訊】歷時近1年後,復星國際(0656)與SOHO中國(0410)的上海外灘地王「爭奪戰」終於公布一審判決結果,復星如願取勝,SOHO則當即表示將上訴。假使二審維持原判,SOHO此前從上海証大(0755)、綠城(3900)手中獲得的50%項目股權將被視為無效。受此刺激,復星股價昨日上升4.5%。

.........
........
.....


綠城:原價拿回沒有問題

目前市場對二審結果猜測不一,有綠城高層人士昨日回覆本報查詢時坦言,此番上訴主要是出於同為被告的一致性義務,但即便二審仍敗訴、綠城最終須要恢復對項目10%的擁有權,也並非壞事。他指出,當年將該地塊的10%權益售予SOHO,作價僅為10.4億元,「現在土地已經升值,如果要求我們用原價拿回來,也沒有問題。」他亦提到,若復星日後希望對項目增持至五成以上,雙方則需要以市場價洽談。
---------------------
有錢周轉了....便唔駛同soho 做朋友了.....
166 : greatsoup38(830)@2013-05-07 01:06:46

發票據
167 : GS(14)@2013-05-07 23:43:03

3900
168 : ezone2k(22605)@2013-05-07 23:48:34

The rate is super cheap..

綠城發25億人幣票據 年息5.625%

綠城中國(03900)公布,發行於2016年到期的25億元人民幣優先票據,年利率5.625%。

該公司擬將票據的所得款項淨額用作為若干現有短期債項再融資,而餘額用作撥付資本開支及一般公司用途。

該公司將尋求票據在聯交所上市,並已接獲聯交所就票據上市發出的符合資格確認。
169 : GS(14)@2013-05-07 23:51:51

九倉在此是唔同d
170 : GS(14)@2013-06-01 20:03:34

合作
171 : VA(33206)@2013-06-01 20:08:30

你有冇睇筆少個po
172 : GS(14)@2013-06-01 20:13:21

睇左
173 : GS(14)@2013-06-01 20:14:30

http://finance.sina.com.cn/chanj ... /021815661756.shtml
 25億元項目股權私自騰挪

 晏耀斌

 如果不是綠城中國(3900.HK)的一份公告,新疆鴻遠投資有限公司(下稱「新疆鴻遠公司」)原董事長趙星如還不知道自己管理的公司大股東已經「換人」了。

 在其他股東不知情下,新疆鴻遠公司的大股東綠城集團(綠城中國全資子公司)通過一份「秘密出讓協議」將新疆鴻遠公司60%的股權以平價的方式轉讓給了個人,而此人恰恰是綠城集團的高管,也是新疆玉園的高管。

 此次股權蹊蹺轉讓最終也揭開了兩年前綠城中國在「破產危機」中所進行的股權輾轉騰挪。綠城儘管最終撤銷了這場「交易」,但彼時綠城中國正陷破產危機,該份秘密協議則被指責為陰謀掏空新疆鴻遠公司優質資產和巨額資金,為引進香港九龍倉而剝離優質資產做準備。

 3億多元撬動25億元的地產項目

 在烏魯木齊崑崙東路和帕米爾街之間,綠城集團與新疆鴻遠公司合作開發的新疆玉園一期,以每平方米售價10000元,成為當地最貴樓盤。

 新疆玉園所在地六道灣因歷史上的採煤,成為城市中的一個塌陷區。彼時,煤炭資源採掘枯竭後,留下的則是髒、亂、差、險,被當地稱之為「城市傷疤」。

 為此,新疆自治區和烏魯木齊市政府通過公開引進民間資金來「搶救城市」。原新疆鴻遠公司董事長趙星如從2003年起投資了塌陷區的黃山綠化改造項目,並在隨後的治理中獲得了相關手續。

 截至2010年,原新疆鴻遠公司治理總面積為3348余畝,由此也獲得了649畝的土地配套支持。

 烏魯木齊市委市政府搬遷新址,恰與六道灣塌陷區僅一街之隔。作為烏魯木齊市城市北擴的最前沿,治理後的六道灣塌陷區,因為綠樹成蔭,該區域房價從治理前的1000元/平方米躍至10000萬元/平方米。

 2010年7月27日,綠城集團以「股權加債權」的方式,與個人股東趙星如、周鼎文等三方簽訂了《合作協議書》(下稱《三方協議》),三方股權比例為60%、35%和5%,但未來分紅比例分別為38%、31%和31%。

 《三方協議》顯示,股權加債權的方式即為綠城集團通過出資2550萬元購買原新疆鴻遠公司60%的股權,並借款3.48億元給原新疆鴻遠公司用以償還銀行貸款、債務等。

 此時,當地每畝土地為390萬元。以此計算,綠城集團相當於以2550萬元的投資和3.48億元的債權撬動了25.31億元的土地價值。

 三方合作開發房地產的項目公司依然沿用新疆鴻遠公司之名。新疆玉園作為第一期,共14棟樓,建築面積為277673平方米。

 誰偽造了股東決議

 一場看似完美的聯姻,在上市公司綠城中國的一則公告中披露了中間的離奇變故。 2012年4月,綠城中國年報披露,2011年9月5日,綠城集團以現金代價2550萬元人民幣將其於鴻遠的全部60%股權出售予第三方人士上海捷辰投資諮詢有限公司(下稱「上海捷辰」)。

 而根據前述《三方協議》規定,新疆鴻遠公司收購第三方或者被第三方收購(股權轉讓或者資產轉讓)等事項均需提交董事會會議表決,並獲得代表2/3以上表決權的股東通過,且其他股東有優先購買權。

 趙星如在接受《中國經營報》記者採訪時表示,自己直到2012年5月份才通過公告知道股權被綠城集團轉讓,之前綠城集團並未告知她和另外一名股東。「隨後我們趕到杭州和宋衛平交涉,但無結果。」

 2012年11月5日,趙星如以綠城集團違反合作協議為由起訴要求解除雙方合作協議並支付違約金。

 綠城集團隨後予以反擊,將原新疆鴻遠公司的3.48億元債務重新審計後,以董事長趙星如涉嫌合同詐騙向浙江公安廳舉報。

 趙星如被關押37天後,於2013年1月26日被無罪釋放。

 就在雙方交鋒的法庭上,綠城集團與上海捷辰的合作協議書(下稱《轉讓協議書》)也浮出水面。《轉讓協議書》顯示,綠城集團將擁有的新疆鴻遠公司60%的股權轉讓給上海捷辰。

 條件是上海捷辰必須在2011年12月31日前,歸還綠城集團投入到新疆鴻遠公司的2550萬元註冊資本金和3.95億元借款,且保證年收益率18%。

 趙星如認為,這是典型的「自己賣給自己人」。「姚猛是綠城委派到新疆鴻遠公司的負責人,綠城又秘密將60%股權以平價賣給姚猛。綠城完全不顧股東的權益,也無視股東的利益,是典型的關聯交易。」

 但綠城方面卻又在法庭上辯稱,並未簽署任何股權轉讓協議,也未進行股權的工商變更,沒有真正實際的資產處置。年報裡的標註,是按照國際會計準則進行的表述。

 基於綠城中國在2011年年報及綜合財務報表做出的披露以及香港法律對上市公司披露信息的監管,香港葉振忠律師行經調查於2012年7月25日出具的《法律意見證明書》認定:「綠城中國出售直接或間接持有的新疆鴻遠投資有限公司60%股權權益的交易邀約與諾成已經達成,該交易已完成交割。」

 按照規定,香港上市公司在發佈轉讓公告前,會計師事務所必須審計股東協議、公司章程以及股東決議。

 誰偽造了股東決議並允許股權轉讓呢?負責綠城中國審計的德勤會計事務所回應稱,只有香港司法部門介入,才會提供審計報告。

 「此事比較複雜,但綠城未敢犯低級謬誤,這點自有原則,盡可放心。」綠城董事長宋衛平就一些疑問對記者如此短信回應。

 3000萬元融資費橫空出世

 上海市工商局[微博]閔行分局檔案材料顯示,註冊於上海市閔行區柏建路188號4幢101室的上海捷辰,為一人有限責任公司,註冊資金100萬元,法定代表人為姚猛。

 姚猛何許人也?綠城集團與趙星如簽訂《三方協議》後,綠城集團委派到新疆鴻遠公司的法定代表人兼總經理為夏松華,而姚猛則是綠城集團委派的執行副總經理兼董事,兩者均為綠城的老員工,來自綠城上海項目部。

 作為一家註冊資金只有100萬元的諮詢公司如何吃下新疆鴻遠公司超過4億元的股權債權資金?錢從何來?

 2011年9月5日,由綠城集團委派到新疆鴻遠公司的財務部遞交了一份「支付建行3000萬元貸款融資服務費說明」的文件。

 新疆鴻遠公司財務文件顯示,3000萬元貸款融資服務費的填報單位為新疆燁城萬順公司。

 然而,新疆馳遠天合有限責任會計事務所在馳天會專審字【2012】1—151號審計報告中載明,由財務部提交,姚猛等簽批,綠城方面委派到新疆鴻遠公司的財務總監王曉龍卻將3079.60萬元支付給上海天昀實業有限公司,依據則是8份沒有真實經濟業務內容的採購合同和費用審批單。

 審計報告顯示,上海天昀事業有限公司在收到款項後又將其中的2020萬元分四筆轉賬到另外四個人,但最終這四筆轉賬進入到一個名為「歷美鋼」的個人戶頭。

 至於歷美鋼是誰不得而知。新疆馳遠天合有限責任會計事務所認為,申請對象和支付對象完全不一致,嚴重違背了財務制度。

 據瞭解,《三方協議》簽訂後,新疆鴻遠公司曾向一銀行貸款4.13億元。不過,新疆鴻遠公司眾多高管均稱該行貸款並無融資服務費之說。

 但「支付某行3000萬元貸款融資服務費說明」申報時間,恰恰是綠城集團和上海捷辰簽訂《股權轉讓協議》的當天,即2011年9月5日。

 「歷美鋼」收到的2020萬元又與綠城集團出售給上海捷辰60%股權的註冊資本金相差不多。「歷美鋼」與上海捷辰是否具有關聯,2020萬元「融資費」是否是上海捷辰擬支付給綠城在新疆鴻遠公司的註冊資本金,時間上卻有驚人的巧合。

 自賣自買真相浮出

 《股權轉讓協議》還顯示,綠城集團與上海捷辰合作協議簽訂時間為2011年9月5日。彼時,2011年9月12日傳出「海航出價30億求購綠城」,9月22日「銀監會要求信託公司調查與綠城有關信託」,綠城中國正經受著破產危機。

 趙星如認為,綠城出售股權的行為要麼是逃避破產債務,要麼是剝離優質資產。對此說法綠城方面拒絕回應。但綠城中國的2010年年報顯示,其淨資產負債率為132%,而到了2011年年中,這一數字則飆升到163.2%。

 直到綠城中國引進香港九龍倉(00004.HK),市場終於明白綠城曾經的破產危機並非虛言。2012年6月8日,香港九龍倉斥資51億港元入主綠城中國,綠城從此度過危機。

 戲劇性的一面又出現了。在引進香港九龍倉後的13天即6月21日,綠城與上海捷辰簽訂了終止《股權轉讓協議》。雙方約定《股權轉讓協議》不再履行,各自財產和權利仍由各自享有和使用。

 蹊蹺的是,雙方於2012年6月21日簽訂的終止協議,而約定協議的終止時間卻是2012年1月1日。趙星如方面律師稱,一般來說合同終止時間要麼提前約定,要麼簽訂之日終止。「這個後簽合同先終止的做法,說明這個終止協議是臨時補充的。」

 一份由中匯會計事務所為綠城房地產出具2011年審計報告即中匯會審【2012】1560號載明,新疆鴻遠公司在當年不再是納入財報範圍的子公司。

 經此關聯性轉讓,香港九龍倉已無法分享新疆鴻遠公司未來帶來的巨額利益回報。新疆鴻遠公司方面律師認為,這是典型的關聯交易,嚴重地損害了股東和股民的利益。
174 : greatsoup38(830)@2013-06-02 20:06:45

同1918 合作
175 : greatsoup38(830)@2013-06-15 18:12:42

http://www.ce.cn/cysc/fdc/fc/201306/14/t20130614_21509360.shtml
在獲得建設銀行6億元貸款後,綠城中國(3900.H K )旗下的新疆鴻遠投資有限公司(以下簡稱新疆鴻遠公司)以虛假的合同款合計支出3079.6萬元「建行貸款融資服務費」。有法律界人士認為,新疆鴻遠公司支出的巨額「建行貸款融資服務費」涉嫌商業賄賂,建議監管部門介入調查。

 貸款6億支出3000萬「建行貸款融資服務費」

 記者從新疆鴻遠公司獲悉,2011年9月23日,新疆鴻遠公司從建設銀行新疆分行營業部貸款6億元,貸款期限為兩年。

 記者獲得的一份材料顯示,在2011年,新疆鴻遠公司為在建設銀行新疆分行營業部獲得6億元貸款,合計支出3000多萬元「建行貸款融資服務費」。

 新疆鴻遠公司董事長趙星如在接受《經濟參考報》記者採訪時承認:「公司賬目顯示,新疆鴻遠公司在建設銀行新疆分行營業部貸款6億元,的確支出了3000多萬元的『建行貸款融資服務費』」。

 作為新疆鴻遠公司持股35%的股東的趙星如解釋說:「對此我根本不知情,是綠城中國委派到新疆鴻遠公司的管理團隊一手操作的。我後來問公司總經理夏松華『為什麼要支出融資服務費?』,夏回答我,『現在銀行的貸款額度這麼緊張,公司不出融資服務費,銀行憑什麼給公司貸款?』」

 新疆鴻遠公司副總經理姚猛在接受記者採訪時稱:不存在「建行貸款融資服務費」一事,這筆錢事實上是個諮詢費,跟建行貸款有些關係。

 虛假合同款套出「建行貸款融資服務費」

 新疆馳遠天合有限責任會計事務所在《新疆鴻遠投資有限公司專項審計報告》(馳天會專審字【2012】1—151號)中載明,截至2012年3月1日,由公司財務部提交申請報告,新疆鴻遠公司總經理夏松華、副總經理姚猛等簽批,新疆鴻遠公司支出了3079 .6萬元「建行貸款融資服務費」,新疆鴻遠公司財務上結算依據則是8份沒有真實經濟業務內容的採購合同和費用審批單。

 審計報告顯示,2011年9月5日,由新疆鴻遠公司財務部遞交了一份《建設銀行融資服務費說明》的文件,無相關協議,在公司O A系統裡被審批通過,審批人為姚猛、夏松華等人。記者獲得的《綠城房地產集團文件審批單》顯示:姚猛審核時註明「同意原文意見,請各位領導做好保密工作」。

 記者調查發現,新疆鴻遠公司支付上述「建行貸款融資服務費」財務結算依據的8份沒有真實經濟業務內容的採購合同和費用審批單分別為:付鄭麗霞苗木款630萬元;付劉天禮苗木款525萬元;付侯生貴苗木款700萬元;付嚴興東苗木款165萬元;付上海艾蘇瑪國際貿易有限公司燈具款96萬元;付上海常塖建材有限公司地板款197萬元;付上海簡百建築材料有限公司石材款524萬元;付上海簡百建築材料有限公司石材款59.6萬元。

 審 計 報 告還顯示,新疆鴻遠公司支付的3079.6萬元「建行貸款融資服務費」中的2020萬元最終轉賬進入到名為「歷美鋼」的個人戶頭。新疆馳遠天合有限責任會計事務所認為,此款項申請對象和支付對象完全不一致,嚴重違背了財務制度。

 新疆鴻遠公司涉嫌商業賄賂

 記者從新疆鴻遠公司獲得的一份名為《建設銀行融資服務費說明》顯示,新疆鴻遠公司於2011年7月委託上海天昀實業有限公司(以下簡稱上海天昀)協助辦理「綠城新疆玉園」項目在建設銀行新疆分行營業部申請的額度為6億元的固定資產貸款,通過上海天昀的協調,建設銀行於2011年8月25日審批通過了新疆鴻遠公司申請的6億元項目貸款;新疆鴻遠公司 在 貸 款 投 放後需給上海天昀支付融資服務費。

 記者從上海市工商局查詢到的信息顯示:上海天昀註冊資本金50萬元,地址為上海市崇明縣城橋鎮東門路566號202室,法人代表為吳震國。記者致電上海天昀,該公司負責人對記者表示,對此不知情。

 建設銀行新疆分行營業部主管信貸的副行長楊險峰在接受《經濟參考報》記者採訪時說:「不清楚新疆鴻遠公司融資服務費的事情。」

 中國政法大學教授譚秋桂對記者表示:如果融資服務費付給了建行有關人員,則新疆鴻遠公司涉嫌商業賄賂;如果最終該筆錢未支付給建行有關人員,則新疆鴻遠公司部分管理人員就涉嫌失職或職務侵佔,建議公安、檢察院、銀監會等部門介入調查。

 標籤:新疆服務費姚猛海天夏松華
176 : ezone2k(22605)@2013-06-28 23:25:35

頂.. 3 日 2 成... 入左第隻..

綠城中國 03900.HK
現價 12.680  升跌 +0.680(+5.667%)
177 : GS(14)@2013-08-25 20:15:18

3900

盈利增1成,至10.5億,重債
178 : MrYeung(15476)@2013-08-27 21:12:55

3900
179 : greatsoup38(830)@2013-09-17 00:48:27

發票據
180 : greatsoup38(830)@2013-11-17 09:33:07

http://cn.reuters.com/article/re ... CNL4S0IY0Q620131113


路透香港11月12日 - 湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱,位於上海的地產開發商旭輝控股(集團)有限公司與綠地控股集團正籌辦最高達4.84億美元的雙幣種貸款,用於共同開發的杭州一地產項目。

貸款案由渣打銀行牽頭,包括3.0-3.2億美元海外貸款部分以及10億元人民幣國內貸款部分。

旭輝控股和綠地集團在該項目中各佔50%股權,兩家公司將為該貸款提供擔保。

離岸和國內貸款部分的借款人分別是旭寶(香港)有限公司和杭州拓江置業有限公司。

離岸部分的利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼400個基點。銀行受邀最低承貸2,000萬美元,前端費210個基點。

國內部分的利率為中國人民銀行基準利率的106%,前端費100個基點。由一個地產項目為這部分貸款提供擔保。

貸款的平均期限為2.85年。貸款與價值比率為50%。

定於本週五到杭州進行實地考察。銀行回覆截止日期12月12日。

旭輝控股在7月簽署一筆1.5億美元三年期貸款,利率較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)或香港銀行同業拆息加碼565個基點,牽頭行亦是渣打銀行。這筆無擔保貸款的最高前端費有270個基點。

根據公司網站,截至2012年12月31日,旭輝在「長三角」區域、「環渤海灣」區域及「中西部」區域擁有49個地產項目。開發項目覆蓋上海、北京、蘇州、合肥、天津、重慶、長沙、嘉興、廊坊、鎮江、唐山等多個城市,涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種業態。

2012年該公司獲利總額猛增41%,從上年的13.7億元人民幣增至19.3億元(3.17億美元)。  待續


穆迪對該公司的企業評級為B1。(完)

(編譯 王興亞;審校 高琦)
181 : MrYeung(15476)@2013-12-03 20:22:44

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 1&dl=0&t=1386073240
3900
182 : GS(14)@2013-12-19 16:32:57

3900 and 4 cooperate each other
183 : GS(14)@2014-01-20 13:37:33

發債
184 : GS(14)@2014-01-21 17:48:57

5億美元
185 : greatsoup38(830)@2014-03-25 10:02:43

3900

維持賺34億,扣除資本化後增80%,至18億,超重債
186 : greatsoup38(830)@2014-03-25 11:10:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140325/news/ec_eca1.htm

【明報專訊】專注中高端住宅的內房股綠城中國(3900)去年純利按年僅增0.7%至48.9億元(人民幣,下同),核心利潤按年增4.4.%至44.4億元。綠城今年銷售目標審慎,定為650億,與去年賣樓金額持平。副主席兼行政總裁壽柏年在業績會表示,綠城旗下項目售價在行業中屬最高,去貨有壓力,今年將推促銷優惠,但不會大幅度減價,未來會多做代建等低風險生意。公司派末期息每股0.43元,按年減少14%。


今年將薄利多銷 無意大減價

壽柏年預期,今年樓價升幅將放緩,綠城將以價格優惠促銷,走薄利多銷模式,但他強調,不會大幅度減價。對於綠城的大本營杭州,近期屢傳樓盤降價消息,壽柏年認為,減價樓盤均處於非核心區域,核心區域供應仍緊缺。他指出綠城的樓盤主要位於核心區域,銷售增長穩健。

他續說,公司正轉型「輕資產」,坦言「綠城公司規模不大,靠去年的利潤僅能買兩塊地,靠負債率支持擴張也不行。」未來將靠引基金入股合作項目,或做「項目經理人」,僅參與項目的開發管理,收取管理費以降低風險。綠城昨日跌4%,收市報8.5港元。
187 : greatsoup38(830)@2014-03-26 01:51:00

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140325/18667516【本報訊】綠城中國(3900)去年收入按年下跌18%至289.9億元(人民幣.下同),遜於市場預期。其大本營所在的杭州,更再爆出有發展商劈價近兩成售樓。面對市況轉弱,一向惜售樓盤的綠城,今年銷售策略亦轉攻薄利多銷,其行政總裁壽柏年表示,今年會將加速去化率(樓宇銷售率)擺在首位,加強降價等促銷力度,毛利率只排第二位。
記者:李芳芳

綠城中國去年純利僅升0.7%至48.9億元,派末期息每股0.43元,業績差於預期,拖累股價昨跌4%,報8.5元。該公司今年銷售目標為按年持平的650億元,壽柏年指,見到市場銷售放緩的趨勢,今年首要將加大周轉,將售樓去化率由去年的42%增至目標50%。對於高周轉會削弱毛利率的水平,他預期,今年毛利率將跌至27%至28%,去年維持30.3%。
庫存量高達15個月的杭州,早前爆出兩樓盤降價後,《每日經濟新聞》報道,當地位於蕭山區的樓盤開元名郡,亦劈價每平方米1,600元至2,700元,至均價每平方米1.25萬元,最多減幅近18%。綠城在杭州的貨量達144萬平方米,是否需要加大減價幅度,壽柏年僅指,會「限時限地」提供折扣,強調並非全面和大幅度的降價,惟相信杭州核心地區房價難以大跌。
綠城去年負債比率按年上升11.1個百分點至60.1%,管理層指,今年冀負債比率控制在70%內,惟公司計劃逐步轉為「輕資產」公司,將加大與有資金實力的企業、基金公司及考慮擔任第三方代理合作,現時杭州已有一項目與基金公司正在洽談。
分析員:內房劈價陸續有來

分析員指綠城去年收入遠低於預期,負債比率若按權益佔比計更升破100%,淨利潤率亦跌至11.8%的低位。為急於清貨回籠資金,未來減價售樓的壓力頗大,其營銷成本已屬同業中偏高水平。其與基金合作亦屬較長遠的安排,料短期難見成效。
有內房分析員預言,發展商在庫存量高的次二線及三線城市,進行減價的樓盤將陸續有來,惟減幅達15%已可出到貨,故情況並未發展到如2011年的境況,料一線城市暫不會跟隨。
188 : GS(14)@2014-05-15 17:39:18

1918 eat 3900,1918 version
189 : GS(14)@2014-05-15 17:39:48

1918 eat 3900, 3900 version
190 : GS(14)@2014-05-16 10:54:58

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140516/news/ea_eaa1.htm

【明報專訊】近年迅速擴張的內房股融創中國(1918)昨天宣布,正洽談浙江龍頭發展商綠城中國(3900)兩大股東——董事長宋衛平及行政總裁壽柏年,合共不超過30%的權益,股份市值最多達50.6億元。綠城財務總監馮征昨天回應本報稱,收購談判已進入最後階段,完成收購後融創將與九倉(0004)並列第一大股東。市場亦傳出阿里巴巴執行主席馬雲以個人身分入股綠城,馮征證實阿里巴巴有意買入綠城足球、學校及醫院產業,談判已進入最後階段(見另文)。

融創及綠城昨日開市前雙雙停牌,至昨晚齊齊發出公告,確認上述收購在磋商中,但尚未簽訂任何正式協議。

溢價或達50%

按綠城停牌前報價7.81元計,30%股權市值約50.6億元,市場消息指出,此次融創或以高達30%至50%的溢價收購。花旗最新報告顯示,綠城的預測每股資產淨值(NAV)為23元,即現價較NAV折讓66%。融創年報顯示,截至去年底,融創手持現金160億人民幣(約199億港元)。融創停牌前報4.13元,市值137億元。

宋衛平退休 找接班人

馮征表示,選擇售股予融創而非第二大股東九龍倉,是從公司管理的角度考慮,「老闆(宋衛平)是在找接班人。」不少消息指宋衛平有意退休,馮征未有正面回應,但他表示宋衛平未來會專注經營綠城建設公司(為項目代建公司),交易完成後,孫宏斌將出任綠城董事長,壽柏年留任行政總裁,綠城中國未來不會改名。

阿里巴巴方面,市場消息指其入股綠城比例將低於5%,即較綠城副董事長羅釗明為低。

主打豪宅的綠城以超高負債水平「聞名」,過去曾多次傳出資金鏈瀕斷裂,該公司於2012年連續出售多個項目予SOHO中國(0410)及融創,並引入九倉為戰略投資者,獲注資55億元,才一舉降低負債率。綠城與融創亦結緣於2012年,雙方當年6月成立合營公司融創綠城,共同管理綠城售予融創一半股權的8個項目,該合營公司今年首季更以44.3億人民幣的成交額,衝上上海房企第一名。

星展:賣盤非資金問題

星展唯高達證券執行董事吳淑燕認為,相信此次賣盤並非資金問題,綠城目前負債不算高,出售是宋衛平及壽柏年想隱退,又信任融創主席孫宏斌。

不過,綠城項目集中的長三角地區今年樓市成交大跌。克爾瑞研究中心研究總監洪聖奇認為,堅持做高檔項目的綠城現金流可能出問題。他預計,今年或再有1至2隻內房股被吞併。

明報記者 甄佳佳
191 : GS(14)@2014-05-16 10:55:36

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140516/news/ea_eaa2.htm

融創是否追 看收購價
2014年5月16日

【明報專訊】融創中國(1918)去年進取買入多幅地王,包括樓面均價達每平米7.3萬元人民幣的北京農展館地塊。今年樓市低迷之際,又傳以高溢價入主綠城。有分析認為,主席孫宏斌曾經歷過順馳因高負債破產的失敗,此次收購想必是「對現金流有足夠的信心」。至於融創是否值得追入,要視乎最終收購作價。作為綠城「二當家」的九倉(0004),有分析指該公司入股原本就非為話事權,純為投資,料九倉不會再增持。

分析:綠城杭州地位超然

星展唯高達證券執行董事吳淑燕表示,暫時很難評估融創此次收購是否對其有利,要看出資方式及定價高低,若偏低,則值得追入。克爾瑞研究中心研究總監洪聖奇則表示,儘管杭州樓市不景氣,但綠城在杭州地位超然,項目質素好,相信即使融創短期股價受壓,此次交易長期仍對融創利好。

九倉受益不大

至於九倉,吳淑燕表示,投資者原本就看淡九倉入股綠城,因為看不出雙方有何協同效應,綠城也幫不到九倉的業務。她相信九倉也並非要話事權,純粹是投資獲利,入股綠城後,綠城股價也的確漲了很多。洪聖奇則認為,九倉的確沒有成為最大的受益者,但可以從此次事件上學習到內地做生意的方式。
192 : GS(14)@2014-05-16 10:56:12

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140516/news/ea_eaa3.htm
阿里買球隊 內地首個IT班主

2014年5月16日

【明報專訊】阿里巴巴執行主席馬雲今次除了傳以個人身分認購綠城(3900)部分股份外,本報獲悉阿里巴巴還會購入宋衛平的中超球隊杭州綠城及學校等資產,不過阿里巴巴發言人回應指出,不評論市場傳聞。

綠城財務總監馮征昨天向本報證實,阿里巴巴有意買入綠城足球、學校及醫院產業,談判已進入最後階段。

其實內房兼搞足球並非新鮮事,像恒大(3333)許家印的廣州恒大便是中超勁旅,去年更奪得亞冠盃冠軍,風頭一時無兩,另外如廣州富力(2777)、上海綠地等其他中超球隊,班主亦是內房商。如果馬雲入主杭州綠城屬實,則可能是首支以IT人為班主的中超球隊。

有中資券行內房分析員指出,辦球隊是燒銀紙買品牌效應的事,過去內房賺錢自然有能力涉足,近年互聯網行業發達,反而內房不景氣,所以馬雲接手綠城可說是中國經濟發展變化的縮影。不過該分析員覺得,馬雲與綠城董事長宋衛平份屬老友,過去馬雲已曾號召阿里巴巴員工買綠地樓盤助友解困,故今次接手球隊更似是仗義幫忙,至於會否對阿里巴巴業務發展有幫助,除了收廣告之效外,還要視乎馬雲是否有心辦好球隊,令兩者相得益彰。
193 : greatsoup38(830)@2014-05-18 13:49:21

http://finance.sina.com/bg/econo ... 16/22111035108.html
 新浪財經訊 5月17日消息,賽富亞洲投資基金創始管理合伙人閻焱今日在北大全球金融論壇上说,國內標桿房企綠城為什麼會落到今天被賣掉的下場,原因是綠城老闆宋衛平 “一個月一個月”頻繁飛到拉斯維加斯參與賭博。

 接近綠城的人士同時向新浪財經表示,閻焱的说法肯定有誤,因為宋衛平有幽閉症,很久已經不再坐飛機旅行,每月頻繁飛拉斯維加斯的说法不可能。2012年財經作者李翔在一篇採訪宋的文章中就提到宋幽閉症的問題,“宋衛平再也難以忍受在飛機上飛行這麼長時間,他患上了某種程度的“幽閉恐懼症”。他已經不再坐飛機旅行。當他需要做一次長途旅行時,他會帶着兩名司機,開着他那輛看上去陳舊的全進口大衆途鋭出門。”

 宋衛平愛賭博已經是業內公開的秘密了,此前杭城還傳今年春節前后,宋在某賭場連賭10余日,輸贏在10億級。

 5月15日 融創中國與綠城中國公告稱,正在就融創收購綠城不超過30%股份一事進行協商,但尚未達成任何正式協議。此前有消息稱,此項收購的交易框架已經基本確定,收購完成后,綠城創始人宋衛平可能將退出上市公司。

 此前融創與綠城曾建立戰略合作關係。2012年6月,融創以33.72億元收購綠城9個項目半數股權,雙方成立上海融創綠城控股有限公司,共同投資開發房地産項目。在今年一季度的上海房地産企業排行榜上,融創綠城項目以44.26億元的成交額位列排行榜第一。

 同樣在2012年6月,綠城中國引入九龍倉集團成為戰略性投資者,九龍倉向綠城直接注資51億港元,綠城向九龍倉進行了兩次配股,使九龍倉成為綠城的第二大股東。

 目前綠城創始人宋衛平家族持有綠城25.4%的股份,九龍倉持股24.6%,壽柏年家族則持有18.1%。有消息稱,收購完成后,綠城中國創始人宋衛平將保留部分股份,但可能將退出上市公司。

 目前還沒有進一步渠道能夠说明,宋衛平多次賣綠城股權是否因為賭博。(新浪財經 王霄 發自上海)
194 : greatsoup38(830)@2014-05-18 13:50:13

http://finance.sina.com/bg/econo ... 16/22111035108.html
 新浪財經訊 5月17日消息,賽富亞洲投資基金創始管理合伙人閻焱今日在北大全球金融論壇上说,國內標桿房企綠城為什麼會落到今天被賣掉的下場,原因是綠城老闆宋衛平 “一個月一個月”頻繁飛到拉斯維加斯參與賭博。

 接近綠城的人士同時向新浪財經表示,閻焱的说法肯定有誤,因為宋衛平有幽閉症,很久已經不再坐飛機旅行,每月頻繁飛拉斯維加斯的说法不可能。2012年財經作者李翔在一篇採訪宋的文章中就提到宋幽閉症的問題,“宋衛平再也難以忍受在飛機上飛行這麼長時間,他患上了某種程度的“幽閉恐懼症”。他已經不再坐飛機旅行。當他需要做一次長途旅行時,他會帶着兩名司機,開着他那輛看上去陳舊的全進口大衆途鋭出門。”

 宋衛平愛賭博已經是業內公開的秘密了,此前杭城還傳今年春節前后,宋在某賭場連賭10余日,輸贏在10億級。

 5月15日 融創中國與綠城中國公告稱,正在就融創收購綠城不超過30%股份一事進行協商,但尚未達成任何正式協議。此前有消息稱,此項收購的交易框架已經基本確定,收購完成后,綠城創始人宋衛平可能將退出上市公司。

 此前融創與綠城曾建立戰略合作關係。2012年6月,融創以33.72億元收購綠城9個項目半數股權,雙方成立上海融創綠城控股有限公司,共同投資開發房地産項目。在今年一季度的上海房地産企業排行榜上,融創綠城項目以44.26億元的成交額位列排行榜第一。

 同樣在2012年6月,綠城中國引入九龍倉集團成為戰略性投資者,九龍倉向綠城直接注資51億港元,綠城向九龍倉進行了兩次配股,使九龍倉成為綠城的第二大股東。

 目前綠城創始人宋衛平家族持有綠城25.4%的股份,九龍倉持股24.6%,壽柏年家族則持有18.1%。有消息稱,收購完成后,綠城中國創始人宋衛平將保留部分股份,但可能將退出上市公司。

 目前還沒有進一步渠道能夠说明,宋衛平多次賣綠城股權是否因為賭博。(新浪財經 王霄 發自上海)
195 : greatsoup38(830)@2014-05-18 13:54:43

http://news.leju.com/focus/5873573374026272603.html


7日下午著名投資人閻炎今日公開稱國內標竿房企綠城為什麼會落到今天被賣掉的下場,原因是綠城老闆宋衛平「一個月一個月」頻繁飛到拉斯維加斯參與賭博。綠城行政總裁以及融創董事長孫宏斌先後向新浪財經否認,稱其信口雌黃胡說八道。

賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱今日在北大全球金融論壇上說,國內標竿房企綠城為什麼會落到今天被賣掉的下場,原因是綠城老闆宋衛平「一個月一個月」頻繁飛到拉斯維加斯參與賭博。

綠城行政總裁壽柏年向新浪財經回應說,宋衛平與閻炎並不認識,且近兩年因身體原因已經不做飛機了,也沒去過美國。上市公司股權轉讓的原因也並非其所推測的那樣。

另一方當事人融創董事長孫宏斌在微博上回應閻炎,稱賭博誰不賭博?但閻焱說宋衛平因賭博轉讓股權,一月飛一次拉斯維加斯。純粹是信口雌黃胡說八道。

孫宏斌還表示,現在綠城沒有資金問題,宋衛平個人又不缺錢。宋衛平壽柏年轉讓股權給融創,是選擇接班人,是為了綠城的品牌能發揚和傳承,是嫁女兒,是對二十年心血綠城的無私真愛。即使轉讓後宋衛平壽柏年還是大股東。

此前杭城傳今年春節前後,宋在某賭場連賭10餘日,輸贏在10億級。對於此說法接近宋衛平的人士說宋會火車到澳門去賭場,但金額沒那麼多。

5月15日 融創中國與綠城中國公告稱,正在就融創收購綠城不超過30%股份一事進行協商,但尚未達成任何正式協議。此前有消息稱,此項收購的交易框架已經基本確定,收購完成後,綠城創始人宋衛平可能將退出上市公司。

融創與綠城的惺惺相惜業內諸知。2012年6月融創以33.72億元收購綠城9個項目半數股權,雙方成立上海融創綠城控股有限公司,共同投資開發房地產項目。在今年一季度的上海房地產企業排行榜上,融創綠城項目以44.26億元的成交額位列排行榜第一。

同樣在2012年6月,綠城中國引入九龍倉集團成為戰略性投資者,九龍倉向綠城直接注資51億港元,綠城向九龍倉進行了兩次配股,使九龍倉成為綠城的第二大股東。

目前綠城創始人宋衛平家族持有綠城25.4%的股份,九龍倉持股24.6%,壽柏年家族則持有18.1%。


http://hkm.appledaily.com/detail ... tant&issue=20140517


香港上市公司綠城中國(3900)大股東、內地富豪宋衞平,近日頻傳有意出售部份股權,昨遭踢爆皆因他好賭累事!賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱昨在北大全球金融論壇上說,「國內標杆房企綠城為甚麼會落到今天被賣掉的下場,原因是綠城老闆宋衞平『一個月一個月』頻繁飛到拉斯維加斯參與賭博」。

有關消息昨被多個網站轉載或報道。新浪財經稱,宋衞平愛賭博已經是業內公開的秘密了,此前杭州還傳今年春節前後,宋在某賭場連賭10多日,輸贏在10億計。據悉,現年56歲的宋在業內有「賭徒宋員外」之稱。
輸贏以10億計

宋衞平日前被傳有意出售綠城股份,上周四(15日)由融創中國(1918)與綠城中國發出的公告稱,正在就融創收購綠城不超過30%股份一事進行協商,但尚未達成任何正式協議。此前有消息稱,此項收購的交易框架已經基本確定,收購完成後,綠城創始人宋可能將退出上市公司。融創與綠城早兩年曾建立戰略合作關係。
2012年6月,融創以33.72億元人民幣,收購綠城九個項目半數股權,雙方成立上海融創綠城控股有限公司,共同投資開發房地產項目。同樣在同年6月,綠城中國引入九龍倉集團成為戰略性投資者,九龍倉向綠城直接注資51億港元,綠城向九龍倉進行了兩次配股,使九龍倉成為綠城的第二大股東。目前綠城創始人宋衞平家族持有綠城25.4%的股份,九龍倉持股24.6%。
不過,接近綠城的人士向新浪財經表示,閻焱的說法肯定有誤,因為宋衞平有幽閉恐懼症,很久已經不再坐飛機旅行,每月頻繁飛拉斯維加斯的說法不可能。宋昨晚回應稱賣股權是因為退休。
此外,《杭州日報》日前引述宋衞平證實,阿里巴巴創辦人馬雲將入主杭州綠城足球隊,該足球隊隸屬上市公司名下。
新浪財經
196 : GS(14)@2014-05-19 12:54:53

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140519/news/ec_ecc1.htm

【明報專訊】上周融創(1918)宣布購入綠城(3900)董事長宋衛平等人的大部份持股,引發不少討論。內地賽富亞洲投資基金創始管理合夥人閻焱,指綠城有此下場,是因為宋衛平嗜賭,頻繁飛到美國拉斯維加斯賭錢。但宋衛平在周六晚發出一封公開信,說賣盤的箇中原因是拍檔兼綠城行政總裁壽柏年要退休。


稱壽柏年為公司嘔心瀝血

宋在信中說﹕「人生一世,無人不關心蓋棺之論,而我能在離世前預覽到大家對我二十年房地產行業生涯的追思,也是一種機緣。」他又說﹕「以前我說過,恨不得扒開胸膛讓世間看看,開發商的心,也有紅的。原來大家都理解。所以,我們綠城人信奉的那句話是對的:種瓜得瓜,種豆得豆。」

他說有生之年,還會在以後奮鬥的行業範疇內,在大家的支援下,做更多有價值的事,服務社會。他指賣盤是來自於退休的需要。「不是我,是我的兄長、同學壽柏年。他今年已過花甲。綠城二十年,他擔任重要角色,讓綠城上市,扶公司過調控關,在資金線上嘔心瀝血。那是真正的嘔心瀝血,去年路演回來,他胃出血,1500CC……不下火線,他就要繼續面對超強度的工作量。」

他說本沒有打退堂鼓的道理。但權衡再三,決定與老兄弟共進退,把這份工作交給比自己更有激情,也更有能力的人去做。「我們選擇相信融創,相信孫宏斌,希望他們把這個有理想的企業帶進美好新天地。」
197 : greatsoup38(830)@2014-05-20 01:05:08

[realblog]http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/99460[/realblog]
198 : Clark0713(1453)@2014-05-22 23:29:30

內幕消息 有條件出售股份 建議執行董事辭任 建議委任聯席主席、執行董事及非執行董事 建議提名委員會成員組合之變動


"有條件出售股份
董 事 會 獲 宋 先 生 及 壽 先 生 知 會,宋 先 生、Delta(宋 先 生 的 全 資 附 屬 公 司)、壽
先 生、Profitwise(壽 先 生 的 全 資 附 屬 公 司)、夏 女 士、Wisearn(夏 女 士 的 全 資 附
屬 公 司)、融 創 中 國 與 融 創 附 屬 公 司(融 創 中 國 的 全 資 附 屬 公 司)於2014年5
月22日 交 易 時 段 後 訂 立 協 議,據 此Delta、Profitwise及Wisearn各自同意分別向
融創附屬公司以現金每股股份12港 元(相 當 於 總 代 價6,298,221,516港 元)出 售
246,052,076、209,940,717及68,859,000股 股 份。
Delta、Profitwise及Wisearn將予出售之股份相當於本公告日期本公司已發行股
本總數分別約11.398%、9.725%及3.190%或合共約24.313%。

於 完 成 後,宋 先 生 及 壽 先 生 將 於 合 共400,621,707股股份(不 包 括 購 股 權)中 擁
有 或 視 為 擁 有 權 益,相 當 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 本 總 數 約18.559%,
而融創中國(透 過 融 創 附 屬 公 司)將 於524,851,793股 股 份 中 擁 有 權 益,相 當 於
本公告日期本公司已發行股本總數約24.313%。於 本 公 告 日 期,九 龍 倉 為 本
公 司 主 要 股 東,透 過 其 全 資 附 屬 公 司 於524,851,793股 股 份 中 擁 有 權 益,相 當
於本公司已發行股本總數約24.313%。
建議董事會及提名委員會成員組合之變動
羅 先 生、郭 先 生 及 曹 先 生 各 自 已 辭 任 執 行 董 事,惟 須 待 完 成 落 實 並 於 完 成 後
起 生 效。此 外,董 事 會 已 議 決 下 列 事 項 須 待 完 成 落 實 並 於 完 成 後 起 生 效:
(a) 宋先生將由董事會主席調任為董事會聯席主席(及 其 後 由 董 事 會 聯 席 主
席 調 任 為 董 事 會 榮 譽 主 席,由2015年3月1日 起 生 效);
(b) 孫 先 生 將 獲 委 任 為 非 執 行 董 事、董 事 會 聯 席 主 席 及 董 事 會 提 名 委 員 會
主 席(及 其 後 由 董 事 會 聯 席 主 席 調 任 為 董 事 會 主 席,由2015年3月1日 起
生 效);
(c) 黃 先 生 將 獲 委 任 為 執 行 董 事 及 本 集 團 執 行 總 經 理;及
(d) 史 先 生 將 由 董 事 會 提 名 委 員 會 主 席 調 任 為 成 員。"
199 : greatsoup38(830)@2014-05-22 23:41:20

Clark0713198樓提及
內幕消息 有條件出售股份 建議執行董事辭任 建議委任聯席主席、執行董事及非執行董事 建議提名委員會成員組合之變動


"有條件出售股份
董 事 會 獲 宋 先 生 及 壽 先 生 知 會,宋 先 生、Delta(宋 先 生 的 全 資 附 屬 公 司)、壽
先 生、Profitwise(壽 先 生 的 全 資 附 屬 公 司)、夏 女 士、Wisearn(夏 女 士 的 全 資 附
屬 公 司)、融 創 中 國 與 融 創 附 屬 公 司(融 創 中 國 的 全 資 附 屬 公 司)於2014年5
月22日 交 易 時 段 後 訂 立 協 議,據 此Delta、Profitwise及Wisearn各自同意分別向
融創附屬公司以現金每股股份12港 元(相 當 於 總 代 價6,298,221,516港 元)出 售
246,052,076、209,940,717及68,859,000股 股 份。
Delta、Profitwise及Wisearn將予出售之股份相當於本公告日期本公司已發行股
本總數分別約11.398%、9.725%及3.190%或合共約24.313%。

於 完 成 後,宋 先 生 及 壽 先 生 將 於 合 共400,621,707股股份(不 包 括 購 股 權)中 擁
有 或 視 為 擁 有 權 益,相 當 於 本 公 告 日 期 本 公 司 已 發 行 股 本 總 數 約18.559%,
而融創中國(透 過 融 創 附 屬 公 司)將 於524,851,793股 股 份 中 擁 有 權 益,相 當 於
本公告日期本公司已發行股本總數約24.313%。於 本 公 告 日 期,九 龍 倉 為 本
公 司 主 要 股 東,透 過 其 全 資 附 屬 公 司 於524,851,793股 股 份 中 擁 有 權 益,相 當
於本公司已發行股本總數約24.313%。
建議董事會及提名委員會成員組合之變動
羅 先 生、郭 先 生 及 曹 先 生 各 自 已 辭 任 執 行 董 事,惟 須 待 完 成 落 實 並 於 完 成 後
起 生 效。此 外,董 事 會 已 議 決 下 列 事 項 須 待 完 成 落 實 並 於 完 成 後 起 生 效:
(a) 宋先生將由董事會主席調任為董事會聯席主席(及 其 後 由 董 事 會 聯 席 主
席 調 任 為 董 事 會 榮 譽 主 席,由2015年3月1日 起 生 效);
(b) 孫 先 生 將 獲 委 任 為 非 執 行 董 事、董 事 會 聯 席 主 席 及 董 事 會 提 名 委 員 會
主 席(及 其 後 由 董 事 會 聯 席 主 席 調 任 為 董 事 會 主 席,由2015年3月1日 起
生 效);
(c) 黃 先 生 將 獲 委 任 為 執 行 董 事 及 本 集 團 執 行 總 經 理;及
(d) 史 先 生 將 由 董 事 會 提 名 委 員 會 主 席 調 任 為 成 員。"


3900 version
200 : greatsoup38(830)@2014-05-22 23:41:40

1918
201 : 股場無真愛(1876)@2014-05-23 00:30:37

1918 老闆都癲O既 ......... 市值差唔多都敢吞
個市差幾年 隨時收皮
變左壞消息 一齊跌
202 : greatsoup38(830)@2014-05-23 02:06:29

他博贏左就過萬科,輸左都無乜野,一個月銷售都有呢個數啦
203 : Louis(1212)@2014-05-24 13:01:32

購綠城 孫宏斌:「抵買」
2014年05月24日

[img] [/img]
■融創與綠城就交易進行新聞發布會,左二為綠城原主席宋衛,左三為聯席主席孫宏斌。

融創中國(1918)以總實際代價63億元收購綠城中國(3900)24.313%股權,融創主席孫宏斌正式入主綠城任董事會聯席主席,與九龍倉(0004)並列綠城最大股東。孫宏斌指,收購價對比每股淨資產14.38元折讓兩成,而且土地計價皆按照10年前買入價,所以此番交易十分划算。smiley

這次交易收購價每股12元,相對綠城昨收市價8.2元有溢價46%。綠城原主席宋衞平將於明年3月改任名譽主席,繼續持有綠城10.473%股份,但他透露不排除兩年後減持。在股權變動前,宋衞平離任綠城決策層已成定局。他表示,自己往後將致力於養老地產、現代農業項目建設,有信心打造世界一流的養老地產項目,年銷售額達到300至500億元人民幣。

政策扭曲房市

宋衛平昨表示,綠城趕在春天賣盤,其實是政策扭曲房市,行業情勢急轉直下,而今年4、5月份公司業績指標數據有轉差迹象,公司遇到嚴峻挑戰。他提到融創是目前內地精品房產領域做得最好的公司,所以由孫宏斌接手綠城,有望保證後者產品質素的前提下,提高效率保證盈利。

此前傳出宋與投資者不和,亦是其離開綠城的一大原因。宋衞平回應,自己在產品判定上,確實與股東有分歧,自己希望推出集合養老、教育等生活服務的樓盤產品,惟項目一直在董事會中難以通過而被拖延。

綠城未來的發展規劃,孫宏斌介紹,過去融創與綠城合作發展上海、蘇州項目,成功實現樓價升10%至15%,今後亦不會降價,惟不排除個別項目有所調整。綠城目前在內地三四線城市皆有土地儲備,孫宏斌表示,集團走高端精品路線,所以會放棄一些小城市,或者在購買能力較低的城市稍微降低對質素的要求,即控制開發成本。
HK Daily News 本報記者 江珊
204 : 甘正光(40421)@2014-05-24 18:34:07

宋生宁愿给孙宏斌也不给九仓,会否将来有机会打收购战,或者九仓退出3900呢?
205 : greatsoup38(830)@2014-05-27 01:21:54

甘正光204樓提及
宋生宁愿给孙宏斌也不给九仓,会否将来有机会打收购战,或者九仓退出3900呢?


九倉未必會肯賣
206 : greatsoup38(830)@2014-06-01 15:48:21

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140524/18730779


【本報訊】融創中國(1918)天價入股綠城中國(3900)的交易完成,主席宋衛平在杭州記者會上交代售股原因時,坦言自己有錯之餘,無法承受市場扭曲帶來的經營挑戰,因而未能保住「女兒」,過去三年兩度賣股,強調愛賭錢並非主因。他更公開炮轟前總理溫家寶的房策愚蠢,鬧爆內地政府官員只顧烏紗不講信用,「前住建部部長下台,要放炮仗!」
記者:孔雪茵 李芳芳

宋衛平說,賣出持股的原因,有三成是出於對內地房地產市場的憂慮,過去三次不合理的宏觀調控,令市場變得十分扭曲,面目全非,對房企經營帶來巨大挑戰,並非一般公司可生存下來。綠城雖可按目標完成今年首季財務報表,但4至5月的形勢發生根本性變化,以往未遇過。
在宋衛平看來,關鍵是政府過份干預市場,他在記者會尾段更忍不住怒火,用15分鐘炮轟內地政府政策愚蠢。以投地為例,「我非常反感地價不准超過150%,超過後將競拍保障房面積的規定,發毒誓這種地我永遠不會去拿。」他又批評房價及對象不一的保障房與商品房,混合配置的政策錯誤,指博士碩士畢業的官員,做事卻不動腦子,只管自己烏紗帽。「之前住建部非常不靠譜,那個部長下台應該放鞭炮。」
他又反擊溫家寶3年前以「身上應流着道德血液」批評地產商的言論,說「前一屆竟然懷疑開發商流的血是甚麼顏色,你好意思這麼說嗎?」斥內地政府是典型的不講信用,「賣地時說價高者得,賣房子時說限購限貸,你不是要逼死我們嗎?」但都兜底說本屆政府未出台該等愚策,「如果李克強總理出台這種政策,我也會看不起他,希望比前面的總理聰明一點。」
賭博佔賣股原因3%

回顧在港上市八年,過去兩度賣走一手培育的「女兒」,他亦承認自身有很多錯誤,未能更好利用香港資本市場,取得更多平錢。對於愛賭錢一事,他並不忌違,更形容賭徒是快樂的旅遊者,賭博有一種誘惑,但佔賣股的因素僅1%至3%。表面上雖說年屆六旬要退休,但他仍會參與管理綠城,並將上市公司以外的養老、代建及農業業務整合到自有公司藍城,揚言日後發展可媲美綠城,甚至超越,但3年內不會談上市。【一起話事】
融創(1918)主席孫宏斌與綠城(3900)主席宋衛平稱兄道弟,收購交易完成後,連同老拍檔壽柏年共持股43%,高過九倉(004)的24%。若生意出現爭議,看來九倉較為蝕底,但「新綠城」將成立財務及投資委員會(簡稱財投會),部份重要決定需三位大股東一致通過,避免孫宋聯手蹺起九倉。
據綠城通告,成立財投會是融創入股的先決條件之一,九倉、宋衛平及融創各委任一人入會外,九倉代表將擔任該會的主席。
所有決議案要獲財投會三分二成員表決通過,並必須一致通過三個條件,包括淨負債率過100%,有新投資項目超過5億元(人民幣.下同),及非房地產投資的單筆金額逾1億元等。
宋衛平昨未正式回應三方做生意時有爭議,由誰來一錘定音,只是指大家會理性說服對方,笑稱九倉的分工為「只需坐着收錢」,若兩年後出售餘下股份,融創肯定可以優先認購。
九倉副主席兼綠城非執董吳天海昨回應,指完全理解及尊重宋衛平物色接班人的個人決定以及他所選擇的時機。


【花絮】
融創入股綠城在港股市場只是一宗中型收購,未惹起很大注意,惟在內地,特別是綠城大本營杭州,卻是大新聞。昨日於杭州舉行的記者會,有超過300名傳媒出席採訪,連同香港舉行視像會議直播,歴時三小時。期間甚至有自稱是綠城業主的記者問,將來樓盤出事應該寫信給誰投訴,認真騎呢。
宋衛平開馬雲玩笑

早前有傳宋衛平私人擁有的綠城足球隊,會賣予同是杭州同鄉的阿里巴巴創辦人馬雲,宋衛平答:「我願意賣給他,恐怕他接手後,好多外星人來踢球。」馬雲貌似來自星星,宋衛平拿老友開玩笑來打發記者,這招不是人人敢用。
207 : GS(14)@2014-08-05 01:09:04

盈利大減
208 : GS(14)@2014-09-10 00:04:10

盈利降8成,至2億,資本化後轉虧4億,重債
209 : GS(14)@2014-10-13 23:30:04

3900賣野畀3377
210 : GS(14)@2014-11-07 17:03:00

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141107/news/eb_ebb1.htm【明報專訊】融創(1918)收購綠城(3900)遲遲未獲通過,近日卻有內地媒體報道,宋衛平與孫宏斌多次協商後,達成以原價加上「合理溢價」回購綠城股份。不過,由於雙方並未進行股份交收,宋衛平僅收取預付款,「回購」的說法難以成立。但取消交易可能性頗大。有分析師指出,因為融創是以高溢價收購,交易告吹,綠城股價將承受壓力。昨日綠城跌3.7%至8.24元,融創跌2%至6.57元。


告吹機會大 昨綠城跌3.7%

此單交易的離奇之處在於,在未進行股份交割、未發股東通函、未付餘款、綠城管理層未有職務變動的情況下,按內地媒體的說法,孫宏斌已經率領融創團隊進駐綠城4個月,綠城老總宋衛平則已經在港買殼百威國際(718)準備將養老地產藍城上市。

5月22日融創才以62.98億元代價收購綠城中國24.313%股份,扣減派息後,實際代價為每股11.46元,較綠城前一日收市價溢價49%。交易完成後,融創與九倉(0004)並列最大股東,宋衛平及原綠城副主席壽柏年成為第三大股東。不過,就算按融創在8月份的公告說法,香港證監會並未裁定任何一方須對綠城提出全面收購,但是已經提醒投資者交易未必作實。隨後,原定9月30日前發出的股東通函,要延遲至11月底之前發出。

分析師:倘取消 失溢價效應

內地媒體引述融創派駐綠城總經理田強的信,稱從第三季接管綠城以來,孫宏斌團隊的主要工作便是加速銷售去存貨。翻看綠城銷售,8月和9月銷售超過30億,明顯高於其他月份。不過,內媒稱,綠城高速去貨的同時,卻產生對於綠城質量問題的「大批投訴」;視綠城品質為生命的宋衛平,毅然決定殺回。

查閱5月22日公告,其中未提及假如合同任何一方提前終止履行協議有何約束條件和懲罰條款。本報昨日向包括孫宏斌在內的雙方負責人查詢,所有電話均無法接通,不過有內房分析師稱,公司方面至今仍不願確認交易取消,更指出,一旦取消,綠城股價溢價效應消失,可能有較大壓力。

211 : greatsoup38(830)@2014-11-23 12:30:32

http://www.singpao.com/cj/zh/201411/t20141122_537976.html
 圍繞綠城控制權的爭奪戰一波三折,董事長宋衛平本周三直言將綠城賣給了不該賣的的人。昨日又有報道指,董事長宋衛平上周曾來港,希望透過兩家歐資投行安排貸款,又尋求本港大孖沙支持,但在資產抵押的問題上仍有分歧,尚未籌得款項。該名銀行家直言「除非九倉出手相助,否則機會不大。」,又說若宋未能退還訂金,最後或需把手上股權或項目售予融創作抵押。
無論這場爭奪戰結果如何,都已經再一次將宋衛平推至台前,亦讓大眾更好奇他究竟是一個怎樣的人物。據《第一財經周刊》報道,在外人看來,宋衛平是一名性情古怪的大亨,這個時代一個真正的理想主義者,但也有人稱他是一個同官員關係可疑的地產商;是一個極具個人魅力的小王國中的獨裁者,缺乏耐心,脾氣暴躁,但又深得其員工的愛戴;是一個從2011年到現在一直被流言蜚語困擾着的人。 15萬由房地產起家

 他以15萬元起家,通過房地產開發迅速積累起巨額財富,目前綠城集團總資產達20餘億元人民幣。曾榮登2009海南清水灣胡潤百富榜第98名;2009胡潤房地產富豪榜第32名。他創辦的公司綠城是中國內地最大的房地產公司之一。2011年他和他的公司受困於中國政府對房地產進行的宏觀調控,甚至數次被傳出資金鏈斷裂、破產和被收購的流言。他領導的這家公司目前正在緩慢而謹慎地從困局中穿行出來。

 報道指出,杭州城內至今流傳着他早年在拉斯維加斯豪賭的故事,但這已成為歷史。在他的朋友看來,宋衛平只是喜歡一切帶有競爭性的東西。「所有的比賽他都喜歡,只要是比的。他喜歡競爭。他幾乎喜歡所有運動。」《杭州日報》文體部的負責人杜平說。杜平從1996年開始結識宋衛平。當時宋衛平剛剛創立綠城一年。他們同樣屬狗,宋衛平剛好比杜平大一輪。

 「他喜歡競爭」

 而宋衛平的奪權之戰還在持續。自19日晚間起,融創和綠城雙方在綠城總部杭大路1號展開了一場管理權的爭奪。當日18時,以綠城房地產集團有限公司為主體的免職令發出,宣布免去具有融創背景的田強綠城集團總經理一職,同時聘任應國永為新任綠城集團總經理,即日起生效。應國永2001年加入綠城,深受宋衛平的信賴,曾擔任綠城房地產集團有限公司執行總經理一職,負責綠城杭州濱江區、臨安、浙江德清、慈溪、麗水等地的項目開發管理工作。

 隨後發生戲劇性一幕。同樣是在19日晚間23時許,署名為「綠城房地產集團有限公司管理團隊」的公開聲明由融創方傳出。田強率領的一干人等表示,買方已經全額支付交易對價且組建了新的管理團隊,是受各方股東領導下,唯一的、合法的管理團隊,任何一方股東或個別董事無權單獨對管理團隊發出任何指令或意見。

212 : greatsoup38(830)@2014-11-23 12:31:24

http://www.singpao.com/cj/zh/201405/t20140520_508039.html
 【本報特訊】綠城中國(3900)主席宋衛平轉讓股份一事,外界有諸多揣測,據內地金融業名人爆料,宋衛平幾番出售資產,主因其個人嗜賭。對此宋衛平已發布聲明否認,並表示將部分股權轉讓給融創中國(1918)首先因退休需要,同時也透露出中國樓市調控對綠城造成束縛。市場分析認為,綠城轉讓股權正值中國房地產市場下行之際,宋衛平此次退出也加劇了投資者對中國房地產正處轉折點的預期。

 宋衛平在聲明中表示,近年來只看到房地產行業愈來愈多的束縛,使得綠城無法在行業的慘淡中得以倖免。

 數據顯示,中國1至4月份商品房銷售總額同比下降7.8%,降幅較前三月擴大2.6個百分點,其中住宅銷售額下降9.9%。據國家統計局日前發布的數據計算,4月份中國70個大中城市的新建住宅均價較上年同期上漲6.42%,漲幅繼續放緩。

 宋衛平舉例表示,由於限購,無錫一樓盤庫存難以消化。

 樓市調控對綠城造成束縛

 2010年以來,為抑制房價過快上漲,中國政府出台了多項行政措施,包括限購、限貸等。而作為高端樓盤開發商的綠城,受樓市調控衝擊更大。

 2012年,宋衛平曾表示,限購限貸政策把改善性需求幾乎壓掉四分之三,對改善性需求產品為主的綠城幾乎是滅頂之災。為應對調控影響,綠城先以打包出售項目的方式引入融創中國,之後以股權出讓方式引入九龍倉集團有限公司(004)。

 綠城昨日升3.49%

 另外,對於退休後的規劃,宋衛平稱,將從事代建、養老和現代農業。同時稱自己並非遠離綠城,仍有堅守的義務。

 融創和綠城上周四(15日)表示,正就融創收購綠城不超過30%股份一事進行磋商,但尚未達成任何正式協議。根據聯交所披露的資料,宋衛平、夏一波夫婦持有綠城中國25.44%股權,壽柏年則持有17.86%股權。綠城昨日收報8.31元,升3.49%;融創報3.85元,跌0.26%。

213 : greatsoup38(830)@2014-11-23 12:31:52

http://www.singpao.com/cj/gs/201411/t20141120_537671.html
【記者趙廷羲報道】綠城中國(3900)主席宋衛平昨日發表個人聲明《我的檢討與反省》,坦承今年4月因公司銷售數據差及擔心內地宏調措施,而出售24%股份予融創中國(1918) 的決定是錯的。他認為,當時將綠城賣了給一個不應該賣的人,致使客戶擔憂不滿,合作夥伴因受到不合理的對待而感到委屈,而且很多基本承諾以及與地方政府所簽協議都無法得到有效的實施。融創發言人接受本報查詢時表示,對此不作回應。

 孫宏斌與綠城理念不符

 宋衛平稱,「融創和孫宏斌的基因,經過100多天的觀察,是明顯不融於綠城」,儘管孫宏斌與其團隊,在經營、營銷方面非常優秀,亦不認為孫宏斌是一個壞人,但對方將盈利放在首位,忽略企業應有的社會責任及行業理想的作法,與綠城的理念不符。他又謂,自己是今次錯誤唯一需要承擔責任的人,雖然從股權買賣來說有失信之處,但回歸是唯一的選擇,希望不會重犯。

 本月初已有報道稱,孫宏斌已經同意讓宋衛平重掌綠城中國,條件是原收購價加上合理溢價,但聲明並未有說明回購流程、資金以及雙方協定等問題。
214 : greatsoup38(830)@2014-11-23 12:32:14

http://news.zhoushan.fang.com/2014-11-19/14194994.htm
今日(11月19日)凌晨,宋衛平在杭州玫瑰園酒店首次對外完整回應「融綠併購之爭」。本文由杭州日報首席記者劉德科根據宋衛平先生口述整理,並經其審閱,以下為全文:

宋衛平:我的檢討與反省

綠城受到很多人的關心,今天我想跟大家聊一聊綠城是什麼,綠城屬於誰,以及綠城的過去、現在與將來。

這是我唯一的選擇

今年4月9號,看到綠城銷售數據慘烈,還是覺得綠城的艱辛。在2011年以後,當時的宏觀調控政策,非常精準地把生機摧毀了大部分。如此下去,一半以上的房企要走上不歸之路。我們當時犯了一個大錯,對於住建部部長的易職所產生的積極影響,沒有預見能力。所以,把公司股份交給生存能力、戰鬥能力更強的孫宏斌和融創團隊。

經過100多天的林林總總,日益覺得這個決定是錯的。按照當時的交易構想,股票8塊錢左右,賣給孫宏斌是11.46元,是一筆賺錢的買賣,比市價多了19億元左右。當時我們對香港的交易法規知之甚少,缺乏瞭解和認證,使得交易被香港證監會認為暫時不應該進行。我作為董事長是失職的。作為綠城的首席員工、創始人、二十年的領頭人,經過這100多天,我發現把綠城賣給了一個不應該賣的人,致使客戶擔憂不滿,合作夥伴委屈且受到了不合理的對待,致使很多基本承諾以及與地方政府所簽協議無法得到有效的實施。雖然在5月23日的媒體發佈會上,我再三提醒、鼓勵甚至勸告孫宏斌,但是100多天發生的負面事件,太多的負面,已經明明白白告訴我,我一定是賣錯了。

我至今認為,孫宏斌與他的融創團隊,在經營、營銷方面是非常優秀的。我也不認為孫宏斌是一個壞人。但是融創和孫宏斌的基因,經過100多天的觀察,是明顯不融於綠城——當然,我的悟性也是要慢慢提升的。

失信,從股權買賣的本身來說,確有失信之處。但這也失信,那也失信,前也失信,後也失信,我該如何選擇?我想還是要守住對更多的人、更重要的道理的信用,這大概也是我惟一的選擇,真的很艱難,也非常無奈。

綠城是什麼

綠城是以商業模式運行的社會公益事業。對於綠城影響最大的兩本書,一本是松下幸之助的自傳,一本是稻盛和夫的《活法》。松下說,企業是社會公器,它存在和發展最重要乃至惟一的理由,就是給社會增加福祉。自從1997年認真閱讀松下的著述,日漸感到老先生的認知是靠譜的,正確的。所以,我所帶領的綠城,是非常認真地、偏執狂式地把這個認知運營到企業實踐中。綠城是幾萬人員工、上百萬客戶和服務對象,對美好生活的追求和嚮往。sf

綠城是一個理想,希望綠城能夠成為大同世界的實踐者、建設者。這是我們許許多多人安身立命的地方,有陽光的地方,有春花秋月的地方,一個有桂花飄香的地方。sf

綠城是很多新老員工二十年的心血,智慧和辛勞,淚水和汗水。綠城是一種可能。在這樣一個有形、無形的「城」裡,人們相親相愛,相互予以光明和溫暖,為我們的國家和人類貢獻一些正能量。以微薄之力,認真去做那些應該做的事情,並指望這個世界變得更美好。sf

綠城屬於誰

綠城肯定不屬於宋衛平、壽柏年,更不應該屬於孫宏斌。綠城是杭州市的、浙江省的、中國的最好的房企。我們已經連續五年得到了這個行業的業主滿意度第一。在今年九月份公佈的中國指數研究院滿意調查度調查中,我們的總分和其它七個指標全部第一,我們的總分是89.5分,比第二名高出了九點幾分。這樣一家公司,早就超越了一般的、僅僅為股東盈利的範疇。sf

綠城已經屬於整個社會。綠城屬於成千上萬的工作者,屬於合作夥伴,屬於含辛茹苦的工人,屬於各行各業予以配合的材料供應商、設計方。更要提醒的一點是,綠城一定是屬於全體業主。sf

在1997年的時候,我已經感悟到這一點。是我們的辛勤、心血、汗水、淚水構成了綠城及其服務。所有這一切給予了全體業主,構成他們的安寧、笑容、快樂、健康、長壽。這樣一個企業,不能夠僅僅成為盈利的利器。他理所應當地在原有的價值系統和方向上,為更多的人做更多、更好的事。sf

真的很遺憾。在失去相應的一些管控以後,綠城在倒退,失去了它珍貴無比的價值。主要責任者是我。sf

綠城的過去、現在與將來

下決心還是要回綠城了。綠城的過去,我們努力做了很多。當然這個過程中有挫折,有失誤,尤其是這次賣錯人的失誤。但綠城的過去從主流與基本面上,我想還是有許多可取之處。綠城整體上還是一個很親切的綠城,可以被喜愛的綠城。它的真誠、善意通過20年許許多多的努力,為業主為城市,為中國城市變得更美麗,為人們生活變得更美好做了很多事情。sf

所以現在的綠城,我們絕對不能讓它淪落。sf

我們當然也不懷疑,孫宏斌先生內心也應該有相應的善念和理想。但他們的表現在經營企業的諸項訴求中,把所謂盈利、所謂經營的成功,放在了首選,而忽略了企業所應有的社會屬性和行業價值。衷心希望孫先生和融創能在今後企業的經營發展裡,更多地去關注一個企業的綜合價值,尤其是社會價值。因為房產品非常特殊,是人們一輩子中最重要的商品,它會伴隨人一代、兩代、三代,幾十年甚至上百年。那些建築豈止是建築而已,它肯定是文化符號,藝術符號,肯定影響著人們的言行舉止,影響著人們的生活品質。或陽光或暖色調,或冷漠或灰暗。sf

中國房地產行業在前二十年是歷史的一個機遇,千年的機遇,百年的機遇。我們清晰看到,中國的城市化進程還遠遠沒有完成,三分之二的人口,與真正的、完整的、良好的城市文明還相距甚遠。中國房地產行業仍將有著遠大的前景,所以在當下,綠城要堅持,綠城要穩定,綠城要改變,綠城要發展。sf

對於一個已向六十歲邁進的業者,我深信只要我們的同事們,堅守我們的價值系統,真誠,善意,精緻,完美;堅持我們的基本願景,讓世界變得更美好;務實且更加熟練地運用好各種經營工具及手段(當下是讓更多業主和潛在業主來購買綠城產品,讓他們享有更好的居住生活)。sf

我相信綠城也應該是一個人才輩出的綠城。雖然我常常抱怨,我們團隊的進步和成長過於緩慢,乃至於有怨言甚至憤怒,但我還是願意相信數萬綠城員工一定會湧現出心地純正、機智聰明、務實苦幹的經營管理隊伍和有戰鬥力的工作者。sf


在得到政府、社會各界、行業裡裡外外朋友們的支持,最重要是得到業主們的喜歡,得到他們的認同,得到他們的參與,得到他們的支持,綠城是可以走下去的。綠城的前景,它的基本面,相信是光明的。

希望以後不會重犯「調控綜合症」。希望以更多的認真與嚴謹來約束自己,聚焦更好的房產sf品、更多的保障房、代建房、農民集聚房,尤其為城市的主體(白領,那些有知識有文化的年輕人)造更多的房子,造更好的房子。sf

這是一百多天的折騰。我是之中明顯過錯、極大過錯的惟一需要承擔責任人。唉,我以此為深刻的教訓吧。或許還有三年五年、十年二十年為這個社會服務效力的歲月。我努力。sf

2014年11月19號凌晨1:30sf
215 : GS(14)@2014-11-24 16:06:19

all money are paid in 1918 deal
216 : GS(14)@2014-12-01 09:56:07

發行票據
217 : GS(14)@2014-12-02 14:48:09

big change
218 : GS(14)@2014-12-11 11:26:16

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141211/news/ec_ecc1.htm

【明報專訊】臨近年尾,綠城(3900)主席宋衛平高調反悔賣盤融創(1918)後,能否趕在12月31日財年結轉前,償還融創已支付的63億元收購款項引人關注。據市場消息指出,宋衛平與內地四大資產管理公司之一的東方資產達成協議,取得4億美元(約31億港元)貸款,但貸款條件相當「狠辣」,或涉抵押35%綠城股份。


抵押綠城近35%股份

據悉宋衛平為取得該筆借貸,不惜抵押自己與總裁壽柏年合計24.313%的綠城股份(原定賣給融創)及宋衛平餘下的10.473%股份。這也意味,若一年後宋無法償還貸款,綠城近35%的股份將易主東方資產。

東方資產在內地主要經營業務為收購及處置不良資產。以資產管理公司一貫做法,若綠城股份易手東方資產,公司或難逃被「拆骨」出售命運。

傳該一年期貸款利息10厘

貸款息率同樣不菲,有內地媒體早前指此次為利息10厘的一年期貸款。綠城去年發行的美元債息率僅為8%。

對於此次宋衛平未能獲銀行或信託資助,市場擔心與金融機構不看好綠城前景有關。綠城11月單月銷售欠佳,較10月倒退38%。

即使宋能還債,資金來源最大可能是源自綠城派息,及售股套現,前者對公司現金流有影響,後者則會令股價受壓。獲東方資產出資後,仍有逾30億款項需宋衛平夫婦自行募集。

壽柏年未參與回購

同時,過去幾年負責綠城日常運營集團總裁壽柏年去意已決,也為公司蒙上一層陰影。據了解,壽柏年未出面參與回購,亦未將手上剩餘的8.086%綠城股份抵押給東方資產。

219 : GS(14)@2014-12-19 09:48:48

3900 and 1918 cancel deal
220 : GS(14)@2014-12-19 09:50:34

3900 and 1918 cancel deal
221 : Clark0713(1453)@2014-12-24 10:40:17

 《經濟通通訊社23日專訊》綠城中國(03900)取消出售股權予融創中國
(01918)交易後,決定將所持股份轉售予中國交通建設集團。
 綠城中國與中交集團今日舉行簽約儀式,中交集團宣布,以總價約60﹒13億元人民幣收
購綠城董事長宋衛平24﹒288%的股份,交易完成後,中交集團將成為綠城並列第一大股東
,並會派遣部分董事和高級管理人員參與綠城的管理。中交集團與綠城將以優勢互補為最終目標
,共同致力於海內外房地產業務的發展。
 綠城中國於昨日(22日)上午起停牌,涉及主要股東擬出售股份。(bi)
222 : GS(14)@2014-12-24 11:56:32

3900 sold to 1800
223 : GS(14)@2014-12-31 10:53:04

1918買回3900融綠項目
224 : GS(14)@2014-12-31 11:14:13

同九龍倉搞合營
225 : greatsoup38(830)@2015-01-02 11:00:06

2014-12-30 HJ
入股綠城中國 中交集團未買貴貨
綠城中國(03900)主要股東出售股權予融創(01918)一事,拖延7個月之久,終於告吹,但5日後綠城主要股東即與大國企中交集團訂立有條件出售協議,短期內有此變化,反映綠城主要股東早已與中交集團洽談售股,只是等待融創終止協議後才作公布。

業務不同難有協同效應

這宗涉及60 億元,成為綠城大股東(與九倉(00004)所持股權24.288% 相同)的交易,是由綠城主席宋衛平及若干股東出售,融創已付全部款項,亦已派銷售隊伍進駐綠城售樓,可見融創的誠意,而最終未能成交,初說是中證監認為雙方是一項行動人士,並未授出獲免全面收購,如須全面收購,融創的收購總代價將達250億元之譜,足以左右融創的決定。

另一說法是綠城主席對融創派駐的銷售隊伍並無好感,因而產生悔意,不論如何,融創終止收購已是事實,買家地位隨即由中交集團所取代,而中交集團主業為基建工程,雖參與土地開發,但涉及房地產業務不多,綠城主席認為引入中交集團為新股東,不等同綠城房產商的地位,長遠提供協同效應,此說未明所指,兩者業務不同,何來協同效應;而招攬中交集團為主要股東是賣方的特別契機。至於籌集資金,只是賣家的事,與綠城無關。

協議包括多項先決條件,包括與融創終止協議已退還款項50%,相關出售股份押記已解除及新股份押記予中交集團已生效,中交集團將付訂金25億元,此款項只限用於應付融創的應付款,不作其他用途,為終止融創收購,據報綠城主席已退還大部分款項予融創,餘數應於2月12日前退還約27億元,中交集團的支付訂金25億元相信是配合綠城主席的財務需要(最新消息,綠城已全數支付款項予融創)。

中交集團於支付訂金後,仍待其他先決條件完成,主要包括國資委及相關部門審批,以及中證監會並無要求強制收購等,其他還有綠城調整董事會,中交集團將提名兩人為執行董事,佔其中一半,包括一名聯席主席,亦提名一名董事為投資委員會成員,也委任三人為綠城房地產(為綠城主要全資公司)董事佔其一半,中交集團提名一人為綠城房地產財務負責人,並完成相關登記。此等先決條件應於協議後6 個月內達成,文件未計最後交易日,但指明中交集團可單方面終止協議。

中交建股價無端受拖累

中交集團收購綠城價為11.46 元,與融創收購價相同,此項交易是中交建(01800)控股股東為買家,與中交建無關,而公布當日,中交建突然急跌10.8%,市場的反應,是憂心日後中交集團將該批綠城注入,當日基建股均跌,而中交建跌幅特大,該交易仍未完成,已憂心該批綠城股份的去向,過於敏感。

綠城6月底每股賬面淨值12.92元,成交價11.46元,相當於中交集團以折讓11.3%購買,至於綠城股價只是6.34元,則中交集團以市價溢價80%以上收購,似乎中交集團買貴貨,實則不然。房產股的價值不應以市價計,融創也是房產股,對綠城價值瞭如指掌,中交集團雖非地產專業,相信亦對綠城的價值盡作研究,涉及逾60億元的投資,不會貿然出價,畢竟仍須國資委審批。

收購較估值有折讓

綠城上半年土地可供建成出售面積2649 萬平方米,據報每方米平均地價成本3256元,賬項顯示,可發展物業、發展中物業及已完工可出售物業為669億元人民幣,這是賬面成本值,未作重估。假設重估增值50%,綠城每股估值是32元,則中交集團是以估值折讓64%收購,假設重估增值30%,綠城每股估值為24.5元,收購仍較估值折讓53%,這是假設,只供參考,旨在顯示其價值之高,中交集團並非買貴貨。即使日後注入中交建,相信亦不會造成拖累;6月底綠城的淨借貸權益比率僅78%,並非太差,如能改善,當更理想。

房產股業績頗不穩定,九倉當年入股,是看好其資產值,相信中交集團亦持相同觀點,九倉任投資委員會主席,中交集團亦參與並控制財務,九倉與中交集團持相當股權,為兩大股東,相信綠城經營仍是原班人馬,而九倉及中交集團將提供意見,特別是股權經過變動後,兩大股東對綠城的財務將較看緊,不宜過於看淡,如為此而看淡中交建,似無理由,昨天已明顯反彈了。

戴兆


226 : greatsoup38(830)@2015-01-05 10:24:23

董事會認為融創中國宣稱就聲稱出售事項於2014年12月30日訂立之協議為融創
中國單方自行安排,且並未取得所需批准和同意,而宣稱就聲稱出售事項取得
本公司及綠城投資管理之批准是無事實根據。故董事會堅決反駁有任何有關
聲稱出售事項之合法具約束力協議的存在,且謹此明確否認融創公告中的聲
稱。本公司已於2014 年12 月30 日(即聲稱出售事項之協議宣稱的訂立日期)向融
創中國發出本公司中國律師的律師函,說明董事會尚未批准聲稱出售事項,以
及融創中國有必要配合本公司就聲稱出售事項展開調研。
227 : greatsoup38(830)@2015-01-05 10:24:55

what thing?
228 : greatsoup38(830)@2015-01-06 09:31:38

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150106/news/ec_ech1.htm融創:宋衛平睜眼說瞎話
綠城否認賣聯營企業

2015年1月6日

【明報專訊】「融綠恩怨」再有新發展,融創(1918)上周發公告稱已獲綠城(3900)同意,收購擁有多個合資項目的融綠平台。惟綠城昨日卻發公告否認,簽署文件是「為方便日後出售」,不承認已同意售予融創。融創副總裁黃書平昨日力斥綠城主席宋衛平一再約並「睜眼說瞎話」,「完全失去了節操和底線」。


綠城昨日開市前宣布復牌,並稱對於上周三融創發聲明稱會收購雙方的聯營企業「融創綠城」全部股本權益,以及「上海融創綠城」若干股本權益,綠城董事會「感到意外」。

「完全失去節操底線」

綠城表示,雖然「為了方便將來於同意、落實及正式訂立」關於出售事項的合法協議,雙方已經在2014年12月18日簽署若干無日期文件,但強調僅為「有條件簽署」,「除非董事會已審議和批准」,否則文件無效,並指融創稱已訂立協議,是「單方自行安排」,綠城會就融創「無事實根據的宣稱」尋求法律意見。

綠城:協議文件「有條件簽署」

綠城上周五停牌,昨日復牌之後一路上揚,最高升6.6%至8.21元,其後回調,最終收報8.11元,升5.3%。事實上,在上周公告發布後,綠城財務總監馮征即表示,雙方的確在溝通聯營公司的未來,但並未同意任何方案,不明白「為何融創要直接公布自己的收購方案」。

綠城復牌漲5%

面對綠城指控,融創昨日開市前宣布停牌。再度被綠城「戲弄」,一向保持低調的融創亦終於「發炮」,內地媒體《地產話事人》昨引述黃書平稱,「宋衛平一再毀約,睜眼說瞎話,顛倒黑白」,又大斥其竟可否認完全合法有效的法律文件,「完全失去了節操和底線,會受到市場和法律的懲罰」。

融綠恩怨自去年5月,綠城兩大股東宋衛平和副主席壽柏年,擬向融創出售24.3%綠城股份開始,宋衛平在去年11月流露「反口」象,發文稱出售綠城給融創是「賣錯了」,融創無奈宣布放棄交易,要求宋衛平兩月內償還60億元款項,惟其後綠城戲劇性引入中交集團,成功清還欠款,市場原以為「鬧劇」將以融創回購合資項目作結,但似乎距離落幕仍有距離。

明報記者 魏嘉儀

229 : GS(14)@2015-02-05 19:25:25

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150205/news/ec_eca3.htm九倉擬70億接融綠


2015年2月5日

【明報專訊】九倉(0004)或成融創(1918)及綠城(3900)「和事老」。據《彭博》報道,九倉擬向內房商綠城出價70億元(人民幣.下同),收購由其與融創共同持有的融綠平台50%股權,高於融創早前出價。


購50%股權 比融創出價高

融創早前併購綠城失敗後,雙方的合營公司融創綠城(簡稱融綠)的去留備受矚目,皆因融綠擁有上海及周邊地區多個優質項目。去年底融創曾單方面發公告,擬以155.46億元收購該平台,惟遭綠城方否認。據悉由於融創與綠城各持融綠50%股權,加上該平台約有27億元的債務,融創實際擬收購綠城股權的花費約為64億元。

據彭博引述綠城高層指,九倉的叫價較融創為高。九倉現為綠城第二大股東,自融創洽購綠城風波以來,九倉一直沉默「坐山觀虎鬥」,今次也是九倉首次出手。不過記者昨天致電綠城發言人,對方表示不評論事件。截至發稿,未能聯繫到九倉發言人。

綠城第二大股東 風波後首出手

有知情人士則對內地媒體表示,九倉昨天已經向綠城就收購正式發函,稱九倉已做好了全部拿下融綠平台的準備。九倉以往更多是合作,別人操盤,自己當財務投資者。

這次不排除聯合其他合作伙伴操盤融綠平台。九倉主席吳光正的戰略、長遠佈局中,更不排除將融綠經營幾年單獨上市。

融綠平台現擁有上海及蘇州、無錫等地18個項目,其中有11個位於上海,包括知名的盛世濱江、綠城黃浦灣等項目。融綠公司去年以175億元居上海住宅銷售冠軍。

230 : greatsoup38(830)@2015-02-15 18:40:09

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150213/news/ec_ecc1.htm


【明報專訊】去年9月百威國際(0718)向綠城中國(3900)董事長宋衛平配售新股,宋衛平曾透露將部分養老業務注入百威,借殼上市。雖然百威日前發公告稱,已終止向宋衛平配股,惟聯交所資料顯示,雲南省國資委旗下企業以同樣價格「冷手執個熱煎堆」,入主成百威單一最大股東。
相關分析

更多   

作價與宋衛平一樣

百威公告稱,集團已經與宋衛平訂立認購事項的終止協議,並宣布2月3日已與新投資者,即蚨海國際投資訂立新的認購協議,稱新投資者可能成為公司的控股股東。

翻查資料,蚨海國際投資為隸屬雲南省國資委企業,而聯交所資料亦顯示,2月3日雲南省國資委以每股0.56元的作價,收購百威8.8億股,該作價與去年宋衛平收購的作價相同,交易完成之後持有百威84.13%的股權。百威自1月30日停牌,目前未公布復牌日期。

宋衛平去年離開綠城之後創立藍城,涉及地產、養老的產業,並曾推出「三年內實現優質資產上市」的計劃,隨後就傳出就收購百威,將藍城的養老業務注入並上市。內地每日經濟新聞引述業內人士稱,宋衛平回歸綠城之後,已無必要借殼上市,或是此次收購告吹的原因。

231 : GS(14)@2015-05-06 13:00:44

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150506/news/eb_ebc1.htm
融綠平台之爭 告一段落
2015年5月6日

【明報專訊】兩家內地地產商融創中國(1918)和綠城中國(3900)的「平台之爭」終於在昨日塵埃落定。昨日融創和綠城共同發公告,稱融創將向綠城購入其持有的「上海融創綠城」50%的股權,屆時將全資擁有該融綠平台。而綠城則向融創購入3個物業,未來雙方仍會共同開發天津全運村。

  上海融綠歸融創

2012年雙方各佔50%股權成立上海融創綠城投資有限公司,以及在處女群島註冊的Sunac Greentown,根據雙方的聯合公告,融創將向綠城收購其佔有的50%股權及債務,這個「融綠平台」最終歸屬融創,其中上海融綠的總代價為10億元(人民幣.下同),而Sunac Greentown的作價約16.4億元。此外,綠城亦可獲融綠平台近9億元的利潤分成。此外,上海森林高爾夫旗下上海玫瑰園、上海香溢花城等項目亦歸融創。

綠城買回黃浦灣等3項目

不過,融創將這個平台上最引人注目的資產、上海頂級豪宅項目黃浦灣的51%股權售予綠城,作價約19.7億元,該項目現時的售價高達每平方米38萬元。除了黃浦灣項目,綠城還向融創購入兩處並非在融綠平台上、但雙方均有持股的項目,包括北京御園和杭州之江一號項目。

儘管平台之爭已有定案,但融創和綠城並沒有完全「分手」。根據公告,綠城和融創將以51:49的合營比例,共同開發天津全運村。綠城公告稱,在這些交易之後,綠城可獲現金淨額33.9億元,出售收入及分紅約7.8億元。


232 : GS(14)@2015-05-18 00:10:44

1918 購回融綠平台,但3900買回核心的黃埔灣等物業
233 : GS(14)@2015-05-18 00:10:51

1918 購回融綠平台,但3900買回核心的黃埔灣等物業
234 : GS(14)@2015-05-18 14:25:25

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150518/news/ea_eac1.htm
融創綠城正式「分家」
2015年5月18日

【明報專訊】融創(1918)及綠城(3900)昨日正式宣布「分家」,雙方進一步磋商後,已於上周五(15日)訂立框架協議,同意進行多個項目及項目平台的交易,綠城將取得融綠平台部分資產,其餘部分則售予融創,今次出售及所得分紅約7.8億元(人民幣,下同)。

融創全資擁融綠平台

相關框架協議早於5月4日已經由兩間公司共同發布。根據協議,融創將向綠城購入其持有的「上海融創綠城投資有限公司」以及在處女群島註冊Sunac Greentown的50%股權,上述合營公司於2012年由雙方各佔一半股權成立;交易完成後,融創將全資擁有該融綠平台,其中上海融綠總代價為10億元,Sunac Greentown的作價約16.4億元,綠城亦可獲融綠平台近9億元的利潤分成。

另外,融創亦會以1.04億元收購綠城所持上海森林高爾夫50%股權,完成後融創將全資擁有該公司旗下上海玫瑰園、上海香溢花城等項目。

保留共同開發天津全運村

另一方面,融創會將融綠平台最引人注目的資產,上海頂級豪宅項目黃浦灣的51%股權售予綠城,作價約19.7億元;除了黃浦灣項目,融創還向綠城出售兩處非融綠平台、但雙方均有持股的項目,包括北京御園和杭州之江一號項目,分別作價1.91億元及2億元。

不過,融創和綠城仍保留了一個合作項目,就是以49:51的合營比例共同開發天津全運村。

235 : GS(14)@2015-05-19 00:15:17

中交集團增持3900股票
236 : GS(14)@2015-05-19 15:10:23

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150519/news/ww_ww2.htm
中交增持綠城 成最大股東
2015年5月19日

【明報專訊】綠城(3900)公布,早前入股的主要股東中交集團與綠城創辦人之一羅釗明簽訂協議,以每股11.46元額外收購1億股股份,完成交易後,中交集團將持有綠城約28.912%,超越宋衛平成為單一大股東。

237 : greatsoup38(830)@2015-05-24 01:46:06

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150522/news/ea_eab1.htm
家族信託「除名」 吳光正持股降
  2015年5月22日

【明報專訊】吳光正全退會德豐(0020)系後,其持股量亦疑似出現變化,據聯交所資料顯示,吳光正持股量大幅下降至11.75%,未有再披露過去透過家族信託持有、市值逾400億元的會德豐股權。會德豐發言人表示,持股變化主要由於吳光正上周退任董事職務,惟他仍然是包玉剛家族信託受益人之一。

聯交所資料顯示,吳光正與太太包陪容於周二(19日)更新股權披露,由於未有再申報過去透過匯豐信託持有的48.98%股權,吳光正的持股量由原來約60.73%,大幅下降至11.75%。

發言人:私人仍持11.75%會德豐

會德豐發言人回覆本報查詢時表示,該匯豐信託屬包玉剛家族持有,吳光正目前仍是受益人之一,只是由於他在上周退任會德豐董事後,按例毋須再披露信託持股,而他目前申報仍持有的11.75%會德豐股權,則屬於吳光正家族的私人持股。至於接替吳光正擔任會德豐主席的兒子吳宗權,會否申報包玉剛家族權益,則暫不清楚。

已故「船王」包玉剛於1991年去世前,已就其龐大財產作出分配,其中當時規模較大的海上業務及資產,交由長女包陪慶的外籍丈夫蘇利文打理,而吳光正則接手會德豐及九倉(0004)等陸上業務。以包玉剛信託目前持有會德豐48.98%股權計,市值相當於約444.5億元,惟由於會德豐同時控股九倉、海港(0051)、有線寬頻(1097),以及持有綠城(3900)及遠洋地產(3377)等投資(見圖),意味該信託實際相等於控制整個會德豐系上市王國。

不過,吳光正多年來仍有不少私人投資,其中主要是包括連卡佛、Joyce(0647)以及意大利著名品牌Ferragamo股權在內的零售王國,目前已交由女兒吳宗恩掌管,至於源自岳父的上市王國,則由兒子吳宗權接掌。

238 : greatsoup38(830)@2015-05-31 01:31:47

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150529/news/ec_ecb1.htm


【明報專訊】繼收購綠城(3900)失敗後,融創(1918)再度做不成白武士。停牌近兩星期的融創昨日宣布,由於股份買賣協議尚有部分先決條件仍未能達成,相信不能在最後限期前解決,故終止收購佳兆業(1638)的股權交易。換句話說,經過3個多月時間,融創最終未能買下佳兆業,公司昨日股價因此跌5.73%,收報9.2元,佳兆業則繼續停牌。

受消息拖累 股價昨跌5.73%

融創早於今年2月6日宣布,計劃以逾45億元,收購當時正陷入危機的佳兆業,以及其主要股東郭英成家族所持約49%的佳兆業股權;融創團隊更一度進駐佳兆業,又多番強調收購的先決條件是佳兆業要解決債務問題。

上月主席孫宏斌還稱,收購仍然按計劃進行。不過,自佳兆業前主席郭英成4月份突然重新回朝後,一切開始出現變化,佳兆業早前更拿下深圳鹽田體育館項目,以及前副主席譚禮寧於日前證實重返公司,種種舻象均令市場普遍預料融創收購佳兆業一事難成功。

23億預付款項分兩期退回

不過,根據兩間公司的終止協議,佳兆業必須退還融創的預付款項,其中一半,即11.63億元最遲今日要退還,餘下一半則將於12月28日前連同利息退還,並由郭英成提供個人擔保。

融創過去一年與「收購」一詞結下不解緣。去年5月22日,融創宣布以近63億元收購綠城24.3%股權,又指綠城主席宋衛平將退下來,因而被視為內房「世紀收購」,惟事情其後生變,不單收購告吹,兩間公司更為一些原本合營項目的股權分家問題而交惡,直到本月中雙方才達成協議,融綠之爭始正式告終;現在收購佳兆業又失敗,意味覑短短1年間,融創主席孫宏斌已兩番出手均無所得。

239 : GS(14)@2015-06-22 11:23:23

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150622/news/ww_ww1.htm
綠城行政總裁壽柏年退休
2015年6月22日

【明報專訊】綠城(3900)昨宣布,行政總裁壽柏年因退休,故已於6月22日辭任,但仍保留執董一職,行政總裁一職由執董曹舟南接任。另外委任李青岸為執董及中交建(1800)董秘劉文生為非執董。壽柏年現年61歲,與綠城主席宋衛平是老拍檔,2013年公務期間胃出血,之後傳出其因身體健康而萌生退休之念,有指此事對宋衛平刺激甚大,是其中一個導致他去年宣布出售股份予融創(1918)孫宏斌的原因之一。

240 : greatsoup38(830)@2015-08-04 01:48:31

買物管業務
241 : greatsoup38(830)@2015-08-19 12:11:17

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150819/news/eb_eba3.htm
綠城持股改為金融投資
  2015年8月19日

【明報專訊】中交集團今年初入股綠城(3900),九倉委派進駐綠城董事會的兩名高層,卻在上月突然辭任,集團更將在綠城的投資由聯營公司改為金融投資,種種動作令市場猜測可能正為出售綠城持股鋪路。不過,九倉主席吳天海稱,他們對綠城的基本看法不變,不單沒有減持綠城,還曾經增持綠城股權至超過25%。

吳天海續稱,九倉在2012年投資綠城時才花25億元,相比其資產值高達4000億元而言,連佔比1%也不到,但是在高層付出的精神及時間遠超這個比例。現時綠城得到中交建集團入股後,令綠城得以穩定下來,因此可令他們安心,並從綠城的董事會淡出。這樣更對他們於綠城股份的增持或減持方面,提供彈性。

「兩名董事淡出 提供彈性」

在中交建集團入主後,綠城在最近更換債務時,吳天海指出,已經大大將債券孳息水平,從原來的8至9厘,降至不足6厘。他認為,此舉對高負債的綠城賺取盈利方面有利。經過將綠城的投資重新歸類後,吳天海說,九倉在上半年損益帳內,已經不再將綠城的盈利反映在內,往後只會從綠城方面取得的股息入帳,只是在期內綠城沒有派息,因此未能夠從中獲取得益,並且因應重新歸類,需要在會計上將其所持綠城24.3%權益被視為出售而產生15億元的非現金性虧損。

242 : greatsoup38(830)@2015-09-01 02:45:31

盈利增2成,至3億,超重債
243 : greatsoup38(830)@2015-09-01 13:11:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150901/news/eb_ebd1.htm
中交綠城 研重組房產業務
  2015年9月1日

【明報專訊】中交集團入主綠城中國(3900)後,由中交集團「空降」成為綠城中國的聯席主席朱碧新,昨日於記者會上透露,現正規劃綠城中國與中交集團旗下的中房地產(000736)之重組事宜。另外綠城中國行政總裁曹舟南預料,受股市波動拖累,傳統旺季「金九銀十」的銷售情將不太理想。綠城中國昨日全日跌3.84%,收報6.01元。

朱碧新表示,綠城中國與中房地產重組一事,現時仍處於初步階段,規劃需時,並不是未來一、兩年能實現的事情。

綠城上半年收入跌14% 不派息

綠城中國昨日公布截至6月底中期業績,期內股東應佔利潤按年下跌15%至5.19億元(人民幣,下同),收入跌14%至107.56億元,合同銷售金額則升17%至323億元,不派中期息。

不過曹舟南表示,受股市波動影響,近期的銷售有下跌趨勢,7月份合約銷售額僅錄約49億元,8月份更差,預料傳統旺季「金九銀十」的銷售情亦不太理想。他亦預料,未來兩三年將是行業「去庫存」的時間。

244 : greatsoup38(830)@2015-09-05 10:31:17

買管理公司原因
245 : GS(14)@2015-09-20 00:35:50

配售債券
246 : greatsoup38(830)@2015-10-29 02:53:21

3900同九龍倉搞物業
247 : greatsoup38(830)@2015-11-21 11:50:11

buy a big land
248 : greatsoup38(830)@2015-12-07 00:11:01

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151204/news/ww_ww2.htm
九倉副主席減持綠城中國
  2015年12月4日

【明報專訊】九倉(0004)副主席周安橋,在退出綠城中國(3900)董事會後,亦開始減持綠城中國的股份。據港交所(0388)網站資料顯示,周安橋於12月1日,以每股8.2元,在場內沽出2萬股綠城中國股份,所持股份由37萬股降至35萬股,持股量則維持0.02%。

249 : greatsoup38(830)@2015-12-27 23:39:27

出售北京地
250 : qt(2571)@2016-01-17 18:09:31

http://cn.reuters.com/article/idCNL3S14W3AL20160112

路透基點:綠城中國發起3億美元三年期再融資貸款--TRLPC

路透香港1月12日- 湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,中國房地產開發商綠城中國控股有限公司發起一筆3億美元三年期再融資貸款。

消息人士稱,匯豐銀行擔任獨一牽頭行,貸款利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼313個基點,前端費200個基點。 借款人母公司--中國交通建設集團有限公司(以下稱中交集團)作為擔保方。 銀行回复截止日期是2月底。

貸款資金將用於為2013年9月的一筆3億美元三年期俱樂部貸款提供再融資。 當時有七家銀行參貸:中信銀行(國際)、德意志銀行新加坡分行、高盛、恆生銀行、匯豐銀行、工銀亞洲和渣打銀行。

2014年12月,中交集團與綠城董事長宋衛平、其妻夏一波以及行政總裁壽柏年達成協議,以60億港元(7.73億美元)收購綠城共計24.3%的股權。

綠城為中國主要房地產開發商之一,業務重點放在杭州市和浙江省其他地區。 (完)
251 : GS(14)@2016-01-17 20:10:41

唔夠錢
252 : GS(14)@2016-02-05 17:16:22

九龍倉、綠城、中交搞住宅
253 : greatsoup38(830)@2016-03-29 14:04:40

盈利降7成,至5億,重債
254 : GS(14)@2016-04-01 16:49:21

1800 向 3900 提供支持
255 : greatsoup38(830)@2016-05-04 00:35:24

贖回債項
256 : GS(14)@2016-06-27 10:20:14

重組藍城
257 : GS(14)@2016-06-27 10:23:01

關連交易
於綠城服務的基石投資
258 : GS(14)@2016-07-04 00:31:14

又不做投資了
259 : greatsoup38(830)@2016-07-27 04:25:03

1800 和 3900 搞物業
260 : GS(14)@2016-08-29 10:32:55

盈利增1成,至3.3億,重債
261 : GS(14)@2016-09-23 10:46:49

關於大股東沈機集團 關於大股東沈機集團 收到中國證監會《行政處罰事先告 知書》的公收到中國證監會《行政處罰事先告 知書》的公收到中國證監會《行政處罰事先告 知書》的
262 : greatsoup38(830)@2016-10-12 04:21:02

和4搞地產
263 : GS(14)@2017-03-31 10:19:34

關連交易
就於印尼進行物業開發投資一家合營企業
264 : GS(14)@2017-03-31 10:36:26

盈利增20%,至6億,重債
265 : GS(14)@2017-05-07 21:44:09

董事會公佈,於2017年5月7日,該等賣方(各自為本公司的全資附屬公司)與(其中包括)買方訂立銀石出售協議及力濤出售協議,內容有關(其中包括)該等賣方向買方分別出售綠城銀石及杭州力濤的全部股本權益,銀石出售事項及力濤出售事項的總代價分別約為人民幣1,785百萬元及人民幣1,691
百萬元。
266 : GS(14)@2017-07-10 14:41:29

建議發行有擔保之美元優先永續票據
本 公 司 建 議 通 過 發 行 人 進 行 一 項 有 擔 保 之 美 元 優 先 永 續 票 據 的 國 際 發 售。
該等優先永續票據將根據美國證券法項下S規 則 僅 於 美 國 境 外 提 呈 發 售。
267 : GS(14)@2017-07-12 14:21:29

發 行450,000,000美元有擔保之優先永續票據
268 : GS(14)@2017-08-28 15:41:24

轉虧11億,重債
269 : Louis(1212)@2017-10-15 14:14:39

綠城中國,3年5倍的邏輯。
https://xueqiu.com/4982747488/93717404
270 : GS(14)@2017-10-15 17:03:14

已經沒有了
271 : GS(14)@2017-12-28 09:46:18

buy football club
272 : GS(14)@2018-01-30 18:55:26

3900 and 4 cooperation
273 : GS(14)@2018-02-04 14:58:53

董 事 會 宣 佈,於2018年2月1日,本 公 司 全 資 附 屬 公 司 綠 城 小 鎮 與 中 交 投 資 及
中 交 西 南 投 資 就 成 立 合 營 企 業 訂 立 股 東 協 議。根 據 股 東 協 議,合 營 企 業 的 註
冊資本為人民幣400百 萬 元,其 中,中 交 投 資、綠 城 小 鎮 及 中 交 西 南 投 資 將 分
別出資人民幣184百 萬 元、人 民 幣180百萬元及人民幣36百 萬 元,並 分 別 持 有
合營企業註冊資本總額的46%、45%及9%。成 立 合 營 企 業 主 要 旨 在 開 展 位 於
成 都 的 中 國 農 博 小 鎮 項 目 的 前 期 工 作,共 同 打 造 特 色 小 鎮、田 園 綜 合 體 等 項
目。
於 本 公 告 日 期,中 交 集 團 及 其 附 屬 公 司 持 有 本 公 司624,851,793股 股 份,約 佔
本公司已發行股本的28.85%,故 根 據 上 市 規 則 為 本 公 司 的 主 要 股 東。據 此,
中交集團及其聯繫人(包 括 中 交 投 資 和 中 交 西 南 投 資,分 別 為 中 交 集 團 的 全
資 附 屬 公 司)為 本 公 司 的 關 連 人 士。根 據 適 用 規 模 測 試,訂 立 股 東 協 議 及 其
項 下 擬 進 行 的 交 易 將 構 成 本 公 司 的 關 連 交 易,須 遵 守 上 市 規 則 第14A章項下
的 申 報 及 公 告 規 定,惟 獲 豁 免 遵 守 通 函(包 括 獨 立 財 務 意 見)及獨立股東批准
的 規 定。
274 : GS(14)@2018-02-04 15:02:41

搞特色小鎮
275 : GS(14)@2018-04-01 21:17:52

轉虧9億,非常重債
276 : GS(14)@2018-04-13 07:30:10

231 buy 3900
277 : GS(14)@2018-07-04 01:20:57

自願公告
美 金8億元銀團貸款
綠城中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣 然 宣 布,於2018年7月3
日,公 司(作 為 借 款 人)及其若干附屬公司(作 為 擔 保 人)與若干香港主要銀行(作
為貸款人),訂立一項貸款協議。據此,本公司獲授予一筆美金8億元等值美元╱
港元雙幣種無抵押定期貸款(分 別 簡 稱「美元貸款」和「港元貸款」,合 稱「該筆貸
款」),為 期36個 月,年 利 率 相 等 於 按2.565%加上於相關日期的香港銀行同業拆
息(就 港 元 貸 款 而 言)或於相關日期的由ICE Benchmark Administration Limited(ICE
基 準 管 理 有 限 公 司)管理的倫敦銀行同業拆息(就 美 元 貸 款 而 言)的 總 和。該 筆
貸 款 用 途 主 要 為 公 司 現 有 境 外 債 務 再 融 資。
該筆貸款獲得多達18家 香 港 主 要 銀 行 的 鼎 力 支 持,其 中 包 括:滙 豐 銀 行 為 受 托
牽 頭 安 排 行 和 簿 記 管 理 行;招 商 銀 行 香 港 分 行、中 國 建 設 銀 行(亞 洲)股份有限
公 司、東 亞 銀 行 有 限 公 司、交 通 銀 行、大 新 銀 行、富 邦 銀 行(香 港)、興 業 銀 行 香
港 分 行、中 國 工 商 銀 行(亞 洲)有 限 公 司、兆 豐 國 際 商 業 銀 行、南 洋 商 業 銀 行、平安 銀 行、上 海 浦 東 發 展 銀 行 倫 敦 分 行 和 中 國 民 生 銀 行 香 港 分 行 為 受 托 牽 頭 安
排 行;上 海 銀 行(香 港)有 限 公 司、中 國 光 大 銀 行 香 港 分 行、澳 門 國 際 銀 行 和 永
隆 銀 行 為 牽 頭 安 排 行。

278 : GS(14)@2018-07-09 22:06:34

new bilateral loan
279 : GS(14)@2018-08-27 12:40:36

轉賺13億,重債
280 : GS(14)@2018-11-04 11:35:58

更新
281 : GS(14)@2018-12-25 12:29:58

董 事 會 欣 然 宣 佈,於2018年12月21日,本 公 司、發 行 人、配 售 代 理、中 交 國 際
及若干金融機構(作 為 認 購 人)就本金總額為500,000,000美元的證券發行訂立
認 購 協 議。
本公司估計證券發行的所得款項淨額(經 扣 除 發 行 人 及 擔 保 人 就 證 券 發 行 應
付 的 配 售 費 用 以 及 其 他 估 計 費 用 及 開 支 後)將約為497,000,000美 元。本 公 司 擬
將 證 券 發 行 的 所 得 款 項 淨 額 用 於 再 融 資 綠 城 集 團 的 現 有 債 務。
證券將由本公司擔保並將受惠於中交集團作出的維好契據及股權購買承諾
契 據。
282 : GS(14)@2019-01-04 23:15:06

董 事 會 宣 佈,於2019年1月4日,本 集 團 與(其 中 包 括)中交城市投資及合作方
就 透 過 目 標 集 團 共 同 開 發 該 土 地 訂 立 合 作 協 議。該 土 地 位 於 中 國 廣 州 市 南
沙 區,總 佔 地 面 積 約 為45,234平 方 米,擬 主 要 開 發 為 住 宅 物 業,整 體 容 積 率
為2.04。
於 本 公 告 日 期,中 交 集 團 及 其 附 屬 公 司 持 有624,851,793股 股 份,相 當 於 本 公
司已發行股本約28.813%,故 根 據 上 市 規 則,中 交 集 團 為 本 公 司 的 主 要 股 東。
因 此,中 交 集 團 及 其 聯 繫 人(包 括 中 交 集 團 非 全 資 附 屬 公 司 中 交 城 市 投 資)
為 本 公 司 的 關 連 人 士。根 據 適 用 的 規 模 測 試,出 售 事 項A構成本公司的關連
交 易,故 根 據 上 市 規 則 第14A章,須 遵 守 申 報 及 公 告 規 定,惟 獲 豁 免 遵 守 獨
立 股 東 批 准 規 定。
283 : GS(14)@2019-01-25 17:06:44

本 公 司 建 議 通 過 發 行 人 進 行 一 項 有 擔 保 之 美 元 優 先 永 續 票 據 的 國 際 發 售。
該等優先永續票據將根據美國證券法項下S規 則 僅 於 美 國 境 外 提 呈 發 售。
284 : GS(14)@2019-01-29 10:21:00

茲提述本公司於2019年1月25日刊發的另一份關於發行優先永續票據的公
告。董 事 會 欣 然 宣 佈,於2019年1月25日,發 行 人、本 公 司、瑞 士 信 貸、滙 豐 及
國泰君安就發行本金總額為400,000,000美 元 的 優 先 永 續 票 據 訂 立 認 購 協 議。
優 先 永 續 票 據 將 由 本 公 司 擔 保,並 將 受 惠 於 中 交 集 團 將 提 供 的 維 好 契 約 及
承 諾 契 約。
本公司預計發行優先永續票據的所得款項淨額(經 扣 除 認 購 折 扣 及 佣 金 以
及 其 他 估 計 開 支 後)將約為395.9百 萬 美 元。本 公 司 擬 將 發 行 優 先 永 續 票 據 的
所得款項淨額用於為集團若干現有債務的再融資及撥作一般公司運營資金
用 途。本 公 司 可 因 應 不 斷 變 化 的 市 況 及 若 干 其 他 情 況 調 整 前 述 所 得 款 項 用
途,重 新 分 配 所 得 款 項 用 途。
285 : GS(14)@2019-01-30 12:49:07

董 事 會 欣 然 宣 佈,於2019年1月29日,發 行 人、本 公 司、瑞 士 信 貸、滙 豐 及 國
泰君安國際就發行本金總額為100,000,000美元的優先永續票據訂立認購協
議。優 先 永 續 票 據 將 由 本 公 司 擔 保。
本公司預計發行優先永續票據的所得款項淨額(經 扣 除 認 購 折 扣 及 佣 金 以
及 其 他 估 計 開 支 後)將約為99,000,000美 元。本 公 司 擬 將 發 行 優 先 永 續 票 據 的
所得款項淨額用於為集團若干現有債務的再融資及撥作一般公司運營資金
用 途。本 公 司 可 因 應 不 斷 變 化 的 市 況 及 若 干 其 他 情 況 調 整 前 述 所 得 款 項 用
途,重 新 分 配 所 得 款 項 用 途。
286 : GS(14)@2019-03-02 02:22:43

本公司董事會(「董事會」)謹 此 知 會 本 公 司 股 東 及 潛 在 投 資 者,根 據 本 公 司 截 至
2018年12月31日止年度(「2018年 度」)未經審核綜合管理帳目及本集團現有數據
之 初 步 評 估,本 公 司 預 計2018年度本公司股東應佔利潤將較截至2017年12月31
日止年度減少約50%–60%。預 期2018年度本公司股東應佔利潤減少主要由於(i)
本集團2018年 度 因 出 售 附 屬 公 司 而 產 生 的 淨 收 益 減 少;(ii)鑒 於 市 場 環 境 變 化,
董 事 會 基 於 謹 慎 考 慮,年 內 計 提 的 物 業 減 值 虧 損 撥 備 有 所 增 加(對 本 集 團 現 金
流 無 實 際 影 響);以 及(iii)因人民幣貶值而對本集團若干外幣借款計提未實現匯
兌淨虧損(對 本 集 團 現 金 流 無 實 際 影 響)。
287 : GS(14)@2019-04-25 07:25:41

1158 和 3900 合作
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273774

李嘉誠如何思考大策略- 長江實業(0001)、香港電燈(0006)、和記黃浦(0013,前和記)、和記電訊香港(0215)、和記港陸(0715,前港陸國際、ICG Asia)、長江生命科技(0775)、長江基建(1038)、TOM 集團(2383,前稱tom.com) (REITS:0778、080

1 : GS(14)@2011-04-16 13:30:35

摘自新財富
李嘉誠如何思考大策略

業務多元化、業務全球化、策略性保持穩健財務狀況和「不為最先」策略,是李嘉誠及其「長江集團」多年來在經歷過數次危機後,仍能平穩發展的四大「法寶」。
以收購實現業務全球化,達到多元化經營;策略性保持穩健財政狀況,降低財務危機風險、保持充裕實力的同時,保證成功收購;當一切準備就緒,「不為最先」策
略尋找較佳切入點增加成功的機會。
郎咸平/文* 機構支持:光華戰略俱樂部
作者
 海爾CEO張瑞敏的創業經歷目前在國內似乎形成了一個傳奇故事,不但在媒體中大量討論,而且還拍成了電影。各界似乎只是專注於其個人超能力的一面,並
未將他的經營哲學與理念形成一個邏輯思維體系。非如此無法達到教育傳承的目的。在這裡,我想談一談另外一位企業家—李嘉誠—的經營理念,希望建立一個可以
擔負起教育傳承的邏輯思維體系。
 本文對「長江集團」的風險分散策略作出分析。我們關注「長江集團」策略的四個方面:業務多元化、業務全球化、策略性保持穩健財務狀況和「不為最先」的策略。

 「長江集團」是如何通過收購策略來達到風險管理的目的?而如何的風險管理可以使得集團整體保持平穩的收入和盈利之餘,亦能不斷增長呢?本文將解答這些疑問。
 長江集團的基本結構
 如圖1,「長江實業」(下稱「長實」)是整個「長江集團」最上層公司,持有「和記黃埔」(下稱「和黃」)49.9%的股份,而「和黃」持有「長江基建
集團有限公司」(下稱「長江基建」)84.6%的股份,「長江基建」持有「香港電燈集團有限公司」(下稱「香港電燈」)38.9%的股份。同時,「長實」
分別持有44%「長江生命科技」及14.6% TOM.COM股份,而「和黃」則持有29.35% TOM.COM股份。
 整個「長江集團」市值超過5000億港元,為華人公司之最。業務多元化及國際化,成員公司目標業務分明,具有大型國際企業的規模及架構。集團主席李嘉
誠最近不斷增持個人在「長實」與「和黃」的股份,截止到2002年10月,李嘉誠個人持有「長實」36.53%及「和黃」32.01%的股份。
 「長江集團」內各成員公司的核心業務如表1。
 集團主要成員「長實」及「和黃」派息、盈利增長,公司規模不斷增大。他們的累計回報長期跑贏大市,在股市的表現勝過「匯豐」(如圖2)。
 策略一 : 透過業務多元化
 達到風險分散
 現在讓我們開始討論「長江集團」第一個風險管理策略—業務多元化。

 收購或從事低相關的業務以分散風險
 「長江集團」自創立以來,雖然繼續鞏固和發展核心業務,但時機適合時皆會積極從事與核心業務不大相關的行業,例如創立「長江基建」、TOM.COM及「長江生命科技」等,而很多時都是透過收購來抓住最佳切入點,例如收購「和黃」、「香港電燈」、「赫斯基石油」等。
 對於這點我們收集了集團由創立至今所作的收購進行分析,根據每一個收購的業務行業性質和其經營業務的地理範圍依照表2給予對應的數值。
 比方說對於1986年收購「香港電燈」,由於經營業務的地理範圍僅在香港,跟集團一樣,故此其地域廣度對應值為0,而其業務基本上和集團的核心業務全
無關係,故此其多元度數值為3。再如,1978年收購的「永高公司」,主要業務為酒店和地產投資,這和「長江集團」的核心業務雖然不全一樣,但卻有直接關
系,故此其多元度數值為1,而其業務遍佈亞洲,故其地域廣度對應值為2,如此類推。
 根據以上程序我們製成圖3,我們可以看到無論在地域廣度和多元度上,集團的收購和從事的業務皆趨向低核心業務相關度和全球性,尤其是進入上個世紀九十年代後趨勢更為明顯。從事或收購低相關行業和低相關地域業務背後的意義重大,有助集團分散業務性風險和地域性風險。
 如果業務全為地產投資,集團盈利就會純粹被地產相關因素所影響,例如政府規劃和賣地政策等。這樣的投資,經濟景氣時固然盈利理想,但是一旦好景不再,
集團承受的打擊就會相當沉重,甚至會有財務危機。如果集團除了地產外仍有其它業務,例如「和黃」的港口業務,彼此不大相關,此地產不利因素就不會對港口業
務有大的影響,在集團地產業務不景氣時,港口業務仍可貢獻盈利以保證集團業務發展而不至於出現危機。我們不難發現,從事越多不同業務越可以降低整個集團的
業務性盈利風險。同樣地,我們引用以上之說也可解釋為何投資於多個不同地域也可以降低地域性盈利風險。對於地域性的課題,我們會在下面的文字中詳細分析。
 從事或收購低相關行業和低相關地域業務背後的意義不但在於理論,而且我們可以從集團的表現中看到其影響。圖4為集團內主要成員公司「和
黃」1998-2001年間的稅後盈利增長圖,包括各核心業務的表現和整體表現的比較。(各核心業務是以圖左側的刻度,即-100%至250%;整體表現
則以圖右側的刻度,即-10%至25%。)
 我們可以看到各業務表現波動幅度很大,由-50%至200%不等;整體表現的波動幅度只有-5%至20%,而且平穩向上。我們從圖4中可以看到不同業
務間不同表現所達到的風險分散效應,例如正當物業發展業務幾年間都為負增長時,基建項目和電訊業務帶來及時增長保證集團整體能繼續增長。
 圖5是「和黃」1984-2001年的股東應佔溢利圖。可以看到,各核心業務波動不同,例如物業投資業務一直為「和黃」帶來可觀的盈利,但自1994
年後就走下坡路,至1998年後變為虧損。但一直表現不穩定的基建業務卻在1994年後穩步上揚,類似情況出現在零售業務和電訊業務上,而港口業務則較為
穩定。綜合各業務上的波動,整體溢利卻是穩步上升,由此可見業務分散的效果。
 收購或從事不同回報期的業務以降低風險
 不同的業務有著不同的回報期,對當前經濟狀況敏感度也不同(如表3)。通常回報期短的業務,對當前經濟狀況較為敏感,這些業務的好處是在經濟好的時候
抓住時機獲得較豐厚的利潤,而現金流量也比較連續,例如零售和酒店。通常回報期長的業務,受當前經濟狀況影響較低,這些業務的好處是收入穩定,但資本投資
較為巨大,例如基建和電力。
 如果公司的業務大部分是回報期短的業務,盈利就會非常波動,隨著當前經濟狀況而波動。如果公司的業務大部分是回報期長的業務,資金回流會比較慢,而且
因為資本投資較為巨大,容易出現資金周轉不靈的風險。最理想的是結合各種長度的回報期的業務,以實現回報期上的風險分散。長和系的不同業務有著不同的回報
期,確保每段時間都有足夠資金回流以資助長回報期業務的資本投資。

 收購或從事穩定回報的業務以平滑盈利
 除了上述兩點外,透過收購穩定回報業務也能將盈利波動幅度降低,從而達至平滑盈利的效果。除此之外,穩定回報項目還有其策略性的一面,例如它能提供穩定現金流,有助集團內其它業務發展,再者它能降低遇到困境時出現財務或資金困難的機會。

 
 圖6為模擬資料,綠色線代表平穩盈利部門(例如電力業務),藍色為波動的部門(例如電訊業務)。平穩盈利部門盈利變動不大,增長亦不大,看似沒有什麼吸
引力,反觀波動部門有著很大的獲巨利的潛力。然而在逆境時(第3-5年、10-12年和14年)卻起了很大的作用,使得整體盈利避免出現大倒退以致虧損,
使得年報上好看一些,也給予股東一份安心,破產的風險亦大減。有著一個平穩盈利的業務也會使財務報告和財務比率較有吸引力,故有助借貸或集資。這個平滑效
果在盈利增長圖上看更為明顯。
 業務多元化分散風險的案例 :
 1997年集團內部重組


 「長江實業」以多元化分散風險,比較突出的一個案例就是1997年對「和黃」、「長江基建」和「香港電燈」的重組,重新搭建集團新的架構。
 如圖7,重組後架構更為簡單,控股策略亦比較明顯。而我們發現其實這一次重組有其風險管理策略的一面。我們嘗試將成員公司分成兩組來看:「長實」和「和黃」、「長江基建」和「香港電燈」。
 重組前,「長實」直接控有「長江基建」。「長實」主要從事地產建設,業務大都在香港;「長江基建」則從事基礎建設,業務大都在大中華區。兩者在業務類
型跟業務地域上相關性都不低,未能善用我們上述的分散策略。彼此業務相似且不穩定,加上自從1994年起,「長實」的核心業務出現倒退(見圖8),再加上
「長江基建」的類似波動,使綜合盈利波動更大,而事實上通過重組,「長實」減持了「長江基建」(從73%到42.3%)。
 反觀「和黃」控有「香港電燈」,由於「和黃」已是一家業務多元、地域分散的公司,其盈利較穩定,而「香港電燈」就是我們第三點中所說的平穩盈利公司,故此合起來比較穩定(見圖9)。亦因如此,重組後「長實」、「和黃」對於「香港電燈」並無明顯減持。


 
 重組前,「長江基建」的核心業務中,在大陸投資的基建業務如收費道路及橋樑屬高風險投資,而且回報期又長,盈利也不穩定,雖然經營回報從1996年的
9.7億港元上升到1999年的13.3億港元,但隨後便一直下跌,到2001年跌至5.19億港元。相比之下,由於香港電力需求穩定,「香港電燈」的回
報表現相當穩定,從1996年的44.75億港元上升至2001年的67.15億港元,每年都穩步上升。再者,「長江基建」有資金壓力,投資龐
大,1996年投資活動現金淨流出額達33億港元,1997年達38億港元,而「香港電燈」有大額現金淨流入(見圖10)。
 把「長江基建」和「香港電燈」合起來將可實現上述的風險分散好處:兩者業務性質相關較低;「長江基建」回報期長,而「香港電燈」已經有穩定而連續的回
報;「香港電燈」有平穩盈利達至平滑盈利效果。這樣,「香港電燈」可為「長江基建」提供穩定現金流,幫助「長江基建」業務發展。自1997年收購「香港電
燈」後,「長江基建」攤佔聯營公司的經營溢利比1996年增加16.35億港元,而且每年都穩步增長(見圖11),大大增加了「長江基建」的盈利。
 從圖11中可見,與「香港電燈」的重組,「長江基建」的綜合盈利有了決定性的變化,從倒退變成增長。直至2001年底,「香港電燈」仍是「長江基建」
最大的盈利來源。2002年上半年,「香港電燈」仍佔「長江基建」52%的收入來源。收購後,對「長江基建」的整體回報起了一個很明顯的平滑效果(見圖
12)。
 由圖12所見,如果「長江基建」一直都沒有收購「香港電燈」,其稅前盈利增長的波動幅度可以高至近150%及低至-50%。但通過重組結合「香港電燈」的業績,「長江基建」的稅前盈利增長則可保持在一個比較穩定的水平,也沒有出現過負增長。


 除了風險管理方面的益處外,重組對「長江基建」也有策略性的益處。
 1. 提升融資能力
 「香港電燈」除了為「長江基建」帶來穩健的回報外,也帶來良好的財務狀況,這可從「長江基建」的現金流量表及資產負債表中反映出來。「長江基建」的資
產淨值就由1996年的83.5億港元升至1997年的188.25億港元,升幅為125%。主要原因是在1996年的時候,「長江基建」由主要聯營公司
(兩間在菲律賓註冊成立及經營石灰石儲存的公司,但不包括「香港電燈」)所攤佔的資產只有95億港元,當「香港電燈」在1997年成為「長江基建」主要聯
營公司後,從聯營公司所攤佔的資產就達到95.03億港元。
 而「香港電燈」每年增長的股息就為「長江基建」帶來穩定的現金流量,所以「長江基建」於1997年獲標準普爾給予A長期企業信貸評級,為香港綜合基建上市公司之中,獲得最高評級者。而且,這一評級維持至今,為「長江基建」日後的投資提供充裕的融資能力。


 2. 借助「香港電燈」的業務專長,
 發展新業務
 1996年,「長江基建」的主要業務基本分為三類:交通、能源以及基建材料。「香港電燈」在能源基建項目上有專長,「長江基建」可借助「香港電燈」此優勢積極發展未來能源基建業務。而事實亦證明了「長江基建」此投資策略的正確。
 1999年12月,「長江基建」同「香港電燈」共用了232.5億澳元,收購了南澳洲省的「ETSA
Utilities公司」;2000年8月,共同以23.15億澳元,收購維多利亞省的「Powercor Australia
Limited」;2000年7月,再次聯手以14.18億澳元收購維多利亞省的「CiticPower公司」。這幾次投資都可反映出「長江基建」與「香
港電燈」在業務上的充分合作,雙方合作的原因不僅是因為有合成效益,亦是由於大家都可節省稅務支出,互惠互利。對於這幾次收購我們在下文還會提及。

 「和黃」與「長實」也有著跟「長江基建」與「香港電燈」相似的情況,「長實」不直接負起「長江基建」的波動,加上「和黃」盈利穩定,使公司長遠盈利可較穩定增長,從而達至上述風險分散的效果。
 根據「和黃」1996年的年報,雖然集團從地產業務所得的盈利比上年下降52%,但其它業務的盈利均有增長,使全年盈利增長26%,當中最明顯的是增
長1024%的電訊業務及增長52%的零售和製造業務。「和黃」在電訊業務的前景將會為其持續帶來可觀的盈利,而且1997年地產業環境因素十分不明朗,
如果「長實」增持「和黃」,將可令以地產業務為主導的「長實」降低盈利的不穩定性。

 由於「和黃」的回報比較穩定,所以收購後令「長實」整體的回報起了一個很明顯的平滑效果(見圖13)。
 除了風險管理方面的益處外,重組有助「長實」降低財務負擔。由於「長江基建」發展基建項目需要投放大量資金,而「長實」亦為其提供股東借貸,為「長
實」帶來現金流壓力,因此「長實」於1996年將「長江基建」分拆上市集資。單是1996年底,「長江基建」在中國己簽訂的投資項目共32項,投資金額為
66億港元;至1997年3月底,「長江基建」投資及承諾投資的基建項目增至37項,加上基建項目回本期長,若「長實」仍佔「長江基建」七成股權的話,對
集團將會造成長遠財務負擔。
 經過1997年的重組,「長江基建」從「香港電燈」的穩定回報大大減輕了其融資壓力,當然,這也降低了母公司「長實」為「長江基建」融資的負擔。在
1996年「長江基建」的現金流量表中,仍可看到其向母公司「長實」的借貸達18億港元之多,但由1997年開始,「長江基建」的融資方式己再沒存在向
「長實」借貸這一項。而「長實」透過減持「長江基建」套現近77億港元。
 市場對1997年併購重組的反應

 圖14可見,對於是次重組,市場反應是相當正面的。圖中四家公司的累計超額回報率(股票累計回報率減去大市累計回報率),在整個重組過程中皆處於正值,尤其以「長江基建」的累計超額回報率為最高,顯示市場視此舉對四家公司發展皆有幫助。
 策略二 : 透過業務全球化
 來分散風險
 從上個世紀80年代後期開始,整個長和系便開始進軍海外市場,海外業務範圍包括能源、地產、電訊、零售和貨櫃碼頭等,投資地區以香港為基地延伸到中國
內地、北美、歐洲及亞太其他地區。長和系積極地走國際化道路,除了順應業務規模擴張的需要,更主要的是通過業務全球化來分散其投資風險。不同的市場受經濟
週期影響會不同,行業競爭程度也不同,市場發展階段也會有先有後,長和系就利用這種地域上的差異來增加其投資的靈活性並降低所承受的風險,確保整體回報始
終都令人滿意。
 下面我們將分別從「和黃」的貨櫃碼頭業務以及電訊業務這兩個例子來探討長和系業務「全球化」策略是否和其業務「多元化」策略一樣,在分散投資風險方面都是行之有效的。
 貨櫃碼頭業務


 整個「和記黃埔」的貨櫃碼頭業務是由其在香港的旗艦公司「香港國際貨櫃碼頭」的運作開始的。「和黃」1977年成立後,一直將貨櫃碼頭作為其業務發展的重頭戲。從上個世紀90年代初開始,此項業務便開始不斷向海外擴展。
 集團於1991年收購了英國最繁忙的港口菲力斯杜港,邁出了全球化拓展的第一步。之後的數年裡,「和黃」就已經將其貨櫃碼頭業務擴展至全球不同的策略
性地理位置,包括中國內地、東南亞、中東、非洲、歐洲和美洲的15個國家與地區。目前,「和黃」經營著全球30個港口,共169個泊位。集團到2001年
底已共處理了2700萬個標準貨櫃。根據「和黃」1995-2001年年報資料顯示,貨櫃碼頭業務的收入這幾年仍然是穩步增長(見圖15)。
 貨櫃碼頭業務的總收入能保持穩定的增長,主要原因在於其港口業務分散在不同地區,無論集團面臨什麼樣的經濟大環境,各港口受影響程度也不盡相同。所
以,在不同的時期,表現好、盈利增長快的地區往往可以支持表現相對較差、盈利增長緩慢或呈負增長的地區,使碼頭業務的整體盈利始終保持正增長。
 為了對這一互補效應有一更深入的認識,我們以圖16比較香港地區、中國內地及歐洲最具代表性的三個貨櫃碼頭對集團整體業務的貢獻。這三個碼頭分別是香港本地的國際貨櫃碼頭、中國內地的深圳鹽田碼頭以及英國菲力斯杜港。
 從圖16可清晰看到三地貨櫃碼頭從1997年開始的吞吐量增長率。雖然三地碼頭在過去5年裡吞吐量增長有快有慢,有正有負,但整體業務始終保持著增長
態勢,且還相當穩定。即便是遇到特殊情況,如2001年歐美經濟放緩及當地貨櫃碼頭行業的競爭程度越發激烈,「和黃」在香港和英國港口進出口貨物數量均下
降,吞吐量呈負增長;但中國內地經濟發展的一支獨秀使深圳鹽田港吞吐量始終保持大於20%的增長率,從而令整個集團的港口業務在2001年並未因為香港和
英國方面的不景氣而大幅下滑。可見,「和黃」由於實施了業務「全球化」的策略,使得其各種投資分險得以分散,並確保業務在整體上保持穩定的增長。
 電訊業務


 
 「和黃」的電訊業務也是遍佈世界各地。目前,「和黃」在香港、東南亞、中東、澳洲、歐洲以及美洲等國家和地區均擁有並經營電訊及互聯網基建,在世界市場
中佔據領導地位。其提供的服務範圍包括移動電話(話音及數據)、傳呼服務、集群通訊服務、固網服務、互聯網服務、光纖寬頻網絡及電台廣播服務等。
 「和黃」的電訊業務也從這一「業務全球化」的策略中獲利頗多,其好處主要來自以下三方面:首先,由於信息技術更新換代的速度非常快,許多投巨資研發或
購買而得的科技可能沒過多久就會被市場淘汰。如果公司的業務只集中在某一兩個市場,這些技術的壽命相對較短,所帶來的盈利期限也非常有限。相反,如果經營
的國家和地區比較多元化,而且這些市場在科技的發展階段和應用程度上也有較大區別,那麼公司便可以利用這種差異來推出適應當地實際情況的技術和產品。這就
意味著在比較先進的市場已經被淘汰的技術,可能在比較落後的市場還有繼續發展的潛力。擁有多個不同的市場便能使公司將一項專利技術於不同時期在不同的市場
推廣,從而儘量延長其盈利期限。
 「和黃」的移動電話業務就是一個最好的例子。當其第二代移動電話技術GSM在香港和澳大利亞市場的增長已經逐步趨向緩慢之時,「和黃」卻在印度和以色列這類移動電話普及率較低的新興市場繼續大力推廣GSM業務,以滿足當地日益增長的用戶需求。
 從圖17中很明顯地看到,GSM香港和澳大利亞用戶數增長率在過去的五年裡大幅下滑,而印度市場卻直線上揚,表示「和黃」自從1998年在印度開展
GSM業務以來,印度的用戶數量每年均以較快的速度增長。這就表明,雖然在較為先進的市場GSM技術已趨向飽和並將逐步被第三代技術取代,但「和黃」並不
需要完全退離GSM技術市場,因為在印度等發展相對較遲的地區,它仍然有著巨大的市場潛力。然而,如果「和黃」不是同時在香港、澳大利亞以及印度經營移動
電話業務,恐怕GSM技術便隨著其在香港這一個市場的飽和就被淘汰了。而業務全球化之後,當香港、澳大利亞等技術發展較快的市場在逐步準備引入更先進的第
三代流動電話技術時,第二代技術仍然能夠繼續為公司帶來盈利。
 其次,實行業務「全球化」策略後,「和黃」在推出新產品、新技術或投資新項目時,所承受的整體風險有所降低。原因在於公司可以利用某一兩個市場作為試
驗基地,先走一步,積累經驗,為將來在其它市場的全面推廣做好準備。即便試驗的結果不盡如人意,損失也只限於某一兩個市場,不會影響到整個大局。而且公司
可以及時吸取經驗教訓,調整下一步的策略。「和黃」在其最新的投資項目3G移動電話技術上,就試圖通過最早開始運作的歐洲市場的經營情況來決定將來全球范
圍的3G經營策略。即便是在歐洲,「和黃」也並沒有在許多國家同時開始,而是選擇在英國第一個推出3G服務。由於此項業務的前景還不十分明朗,「和黃」十
分小心謹慎,將根據英國的市場反應來決定3G在其它歐洲國家的推出日程,從而把新投資項目所帶來的風險降至最低。
 第三,由於3G項目初期涉及的投資數額龐大,而且剛開始經營的幾年也不可能有盈利,所以「和黃」整個電訊業務的盈利增長勢頭必會受其影響。但是其業務
「全球化」的策略能使公司利用2G成熟技術所帶來的盈利去支持新興3G技術的巨額初期投資和虧損。以2001年為例,雖然3G相關業務的經營存在虧損(年
報和評論文章都沒有披露具體虧損的數字),但由於新興市場,如印度和以色列的出色表現和盈利貢獻,使得電訊業務整體上的未扣除利息支出及稅項前盈利達到
7.19億港元,比2000年上升了51%。據市場分析,「和黃」的3G業務目前已耗資約1388億港元,而且3G業務預計要到2005年或2006年才
會開始有盈利,所以這中間的幾年時間,來自成熟業務2G技術的支持便顯得格外的重要。否則,「和黃」電訊業務的整體盈利將因為3G支出而受到較大的負面影
響,其股價也就自然跟著下挫,這對公司的發展前景極為不利。然而,採用了業務「全球化」的策略以後,「和黃」能較好地協調新項目和現有項目之間的關係,並
能有效地控制新投資項目的發展步調,從而確保整體盈利不會因為新項目而有太大的跌幅。
 「和黃」電訊業務的戰略思維可以用圖18做個總結。在未發展的新興市場,如印度、阿根廷等,「和黃」繼續利用2G技術帶來較高的盈利增長,在逐步走向
成熟的市場,如香港和以色列等則由2G逐漸過渡到3G;而在技術先進的國家和地區,如英國、瑞典等則全力開展3G業務。這個策略的最重要意義在於利用2G
成熟技術所帶來的盈利支持新興3G技術的巨額初期投資和虧損。因此我們可以說這個策略使得不同地區間互相支持,而且更可以透過延長每種技術的盈利期限而進
一步支持3G的發展。
 策略三 : 始終策略性地保持
 穩健的財務狀況
 「長江集團」一直都保持穩健的財務狀況,而且集團各子公司的財務狀況都比同行業公司要好。正是因為集團穩健的財務狀況,所以當好的投資機會來臨時,集
團便比潛在競爭對手更有能力去把握機會。事實也證明因為穩健的財務狀況策略而把握到的機會,都是對集團的業績有正面幫助的。
 長江集團及其各子公司的穩健的財務狀況
 從圖19可以看到,自1977年開始,「長實」的負債比率一直下降,近年維持在一個較平穩的水平,介於0.2與0.3之間。比起同業的「新鴻基」,大部分時間裡「長實」的負債比率也較低。
 至於集團另一成員「和黃」,從圖20可以發現其負債比率也一直維持在穩定的狀態,介於0.4至0.6之間,而且比起同業的「怡和」、「太古」,亦顯著較低。
 「長江基建」的負債比率1996至2001年間則介於約0.2至0.5左右,財務狀況尚算平穩,比同業的「合和」、「新世界基建」,則明顯地比較優勝:1996至2001年間,「長江基建」的負債比率基本上每一年都比他們為低(如圖21)。
 因穩健財務狀況而為長江集團帶來的好處
 因為有穩健的財務狀況,集團各子公司有能力或比對手更有能力把握時機去完成好的交易。我們有以下各實例為證:(1)1979年,「長實」成功收購「和
黃」;(2)1985年,「和黃」收購「香港電燈」;(3)1999-2002年間,「長江基建」及「香港電燈」收購澳洲ETSA
Utilities及Powercor。
 1979年 :「長實」成功收購「和黃」
 1979年9月,
李嘉誠以6.39億港元成功收購22.4%「和黃」股權,成為首位控制英國「洋行」的華人。其成功原因有幾個:首先,當時「和黃」因擴充過度,財務出現困
難,手上只擁有700萬港元的流動資產淨值。再者,「和黃」大股東之一的「匯豐銀行」因為要收購「美國海洋密蘭銀行」急需現金,所以有意賣掉手上「和黃」
的股份。最重要的是,當時「長實」的財務狀況良好有能力收購。
 從上面的圖19中可以看到,「長實」在1978年的負債比率只有0.40,比起無論在地產業還是在綜合集團業的潛在競爭對手「新鴻基」0.59、「太古」0.64的負債比率,「長實」的負債率都低得多。
 因此,「長實集團」因為本身穩健的財務狀況,而令其可以充分把握外來環境優勢,完成此項收購。
 收購「和黃」還為「長實」帶來其他方面的好處。「長實」收購「和黃」的原因很大程度上是跟「和黃」的業務性質有關。「和黃」的核心業務有港口及相關業
務、地產及酒店、零售及製造、能源及基建以及電訊。根據「和黃」1996年的年報顯示,雖然集團從地產業務所得的盈利比上年下降52%,但其它業務的盈利
均有增長,令全年盈利增長26%。由於「和黃」的回報比較穩定,所以收購後令「長實」整體的回報起了一個很明顯的平滑效果(見圖22)。若只計算「長實」
的稅前盈利,其稅前盈利增長的波動幅度可以高至100%及低至-80%,跌幅在1997-1998年間尤其明顯。但結合「和黃」的業績後,「長實」的稅前
盈利增長則可保持在一個比較穩定的水平,從而降低了集團的回報風險。
 1985年:「和黃」收購「香港電燈」
 1985年1月,「和黃」以較市價低13%的條件,共29.05億港元收購「置地」名下34.6%「香港電燈」股權。其成功原因主要是當時「置地」擴
張過度而出現財務危機,在1983年虧損13億港元,負債累積至高達100億港元。而「和黃」的財務狀況一直都非常良好,如圖20,「和黃」的負債比當時
大約只有0.4,而其它同業的潛在競爭對手包括「太古」、「新世界」及「怡和」在內都超過0.8,可見在財務能力上,「和黃」比他們都好,因此絕對有能力
把握機會,進行是次收購。
 「和黃」收購「香港電燈」,當時主要是出於兩方面的考慮。其一,是看中了「香港電燈」發電廠舊址的地皮,可以用來發展大型住宅。事實證明,其發展前景
確實很好,有利於「和黃」的房地產業務。另外,由於「香港電燈」主要經營電力業務,屬於公用事業公司,所以其盈利和收入都較為穩定。圖23便反映了「香港
電燈」的稅前盈利從1997年開始穩步上升。「和黃」在收購「香港電燈」之後,利用其可觀的盈利和穩定的收入來提高自身的盈利(如圖24)。
 「長江基建」和「香港電燈」收購澳洲
 ETSA Utilities、Powercor
 從1999年至2002年間,「長江基建」同「香港電燈」以300億港元,收購了南澳洲省的ETSA Utilities Powercor
Australia
Limited及CiticPower,使「長江基建」和「香港電燈」成為澳洲最大的配電商,為160萬名客戶提供服務。要進行這樣大型的收購活動,收購
者的財務狀況必須非常穩健,而圖21中可以看出「長江基建」在1999年的負債比率只有約0.2,遠遠低於「新世界基建」的0.4及「合和」的0.5。再
者,圖23顯示,「香港電燈」的收入相當平穩,在1999及2000年平均每年有約60億港元的稅前盈利,令「長江基建」及「香港電燈」有足夠財務能力去
完成這幾次收購。
 這些海外投資項目為「長江基建」和「香港電燈」帶來以下三方面的好處。
 首先,隨著2008年利潤管制協議的取消及香港電力需求逐步進入低增長期,「香港電燈」在香港的盈利前景會受到一些負面影響。因此,早日開拓那些蘊含
著發展潛力的海外市場能使公司始終擁有一些盈利高增長的投資項目在手,從而彌補在香港盈利的下滑,並確保其總體盈利一直保持穩定的增長。圖25就香港和澳
洲電力業務在2000年和2001年的盈利情況作了比較。我們從中不難發現,澳洲市場呈現了強勁的增長勢頭,增長率高達82.7%,而香港業務的盈利增長
卻只有9.2%。很明顯,澳洲電力業務的強勁增長在將來的幾年裡會對「香港電燈」的整體盈利帶來正面的影響。
 其次,這一系列收購使「長江基建」和「香港電燈」成為了澳洲最大的配電商。澳洲經濟相對獨立,市場比較穩定,投資風險相比其它地區相對較低。「長江基建」、「香港電燈」在這裡開始其電力業務國際化的第一步,便是看中澳洲市場的穩定性和低風險。
 第三,收購的三家澳洲公司中的兩家初期表現均勝過市場預期(2001年ETSA
Utilities利息及稅前盈利達到10.5億港元、Powercor為16.5億港元,CiticPower在2002年9月才完成交易,尚未披露具
體盈利數字),市場對「長江基建」和「香港電燈」的這一收購行為反應良好。比如,高盛就因「香港電燈」在澳洲的一系列收購,調高了對其今明兩年的每股盈利
預計大約1.5%至3%,大大增加了投資者對公司發展前景的信心。
 策略四 : 透過不為最先
 來分散風險
 「不為最先」也是一種降低風險的方法,如圖26所示。一方面,通過對前人的觀察,掌握事物變化的規律,能比較準確的判斷決策的結果。另一方面,等待一
段時間後,市場氣候往往更為明朗化。而且如果是想推出一個新產品,等待一段時間後,消費者則更容易接受。雖然這樣做放棄了最先搶佔市場的機會,但是因為能
降低許多風險,有時是很值得的。「不為最先」也可以通過收購已從事某項業務的公司來達到,這樣還可以避免早期的巨大投資。
 「長江實業」的「不為最先」策略雖然避開了起初的高風險,但若把握不好時間的話就很容易進入高風險區或承擔其後眾多投資者加入競爭的後果,如圖27所示。因此,「不為最先」的策略對投資時間的選擇也是一門較難把握的藝術。
 「長江實業」歷史上的各項投資,「不為最先」運用得很多,詳見表4。
 下面我們以「長江實業」在電訊業的投資來分析其「不為最先」的策略。
 英國Telepoint : 不為最先卻失敗的例子
 「和黃」1992年5月在英國推出Telepoint的電訊服務,取名「Rabbit」。這其實是英國最後一個Telepoint的服務商。1989
年9月Phonepoint最早推出服務,其後又有3家相繼推出,他們均於1991年停業。顯然,「和黃」認為他們的失敗不會在「Rabbit」身上重
演。但由於技術、產品與市場不合,「Rabbit」也於1993年12月停業(如圖28)。
 英國Orange : 不為最先且成功的例子
 Vodafone(沃達豐)1991年在英國推出GSM網絡業務,1994年底客戶已達100萬。BT Cellnet(現在的O2)1994年在英國推出GSM網絡業務,而One2one也已於1993年進入英國市場,Orange是最後一個。
 然而Orange增長迅速:英國客戶數從1994年的300萬上升到1997年的1000萬,1999年達到3500萬,年增長率超過60%。同時
期,Vodafone的英國客戶數從1994年的1000萬上升到1997年的3000萬,到1999年的5000萬,年增長率不足40%(如圖29)。
Orange1996年上市,成為進入FTSE-100最年輕的公司,而且1998年成為FTSE-100表現最好的股票。可以說,Vodafone花了
8年所發展到的程度Orange用短短4年就已達到。
 英國3G :「不為最先」的一個未來的例子
 長和系「不為最先」的策略也延續到了它的3G戰略:日本NTT
DOCOMO1999年在日本推出2.5G「i-mode」後,「和黃」就不斷加強與NTT
DOCOMO的合作,以其的經驗為自己推出3G作準備,而在NTT
DOCOMO推出3G已一年多的今日,「和黃」還在籌備之中,可見其的「小心翼翼」。在3G的投資中,「不為最先」的投資策略也將有效降低集團的風險,為
整體投資的成功作出貢獻。
 綜合起來,業務多元化、業務全球化、策略性保持穩健財政狀況和「不為最先」策略,使得「長江實業集團」整體能保持平穩的收入和盈利之餘,亦能不斷增
長。而達至業務多元化、全球化亦有賴各種各項成功的收購行為的幫助。策略性保持穩健財務狀況,不但降低財務危機風險,而且保持充裕實力,有助準備隨時抓住
收購的切入點,故能在收購上取得好價錢及最後勝利。最後當一切都準備就緒,集團以「不為最先」策略尋找較佳切入點以降低失敗的風險,增加成功的機會。■
    
  
  
2 : onesee(1238)@2011-04-26 09:32:56

尚城擬設定息樓按 首2年1厘息
2011年4月26日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110426/News/ea_eaa3.htm
3 : New comer(7338)@2011-04-28 10:40:00

拆局
上市委員會回敬意味濃
2011年04月28日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15206013
4 : GS(14)@2011-04-30 12:39:29

超人概念細價股 升勢曇花一現
跟買和黃回報更高

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110430/News/ea_eaa3.htm
5 : onesee(1238)@2011-05-03 11:07:02

華南港口增長 落後長三角
分拆深港碼頭業務 和黃成功套現 2011年5月3日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110503/News/ec_ecg1.htm
6 : onesee(1238)@2011-05-19 14:35:58

尚城下周撤優惠 變相加價
2011年5月19日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110519/News/ea_eac1.htm
7 : GS(14)@2011-05-19 22:27:41

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15266882
涉 1274萬
李嘉誠今年首增持長實
2011年05月19日
8 : GS(14)@2011-05-19 22:35:00

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15266983
電能實業:暫不拓核能
2011年05月19日
9 : GS(14)@2011-05-19 22:38:30

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15263288
長實買團購網 打造一哥
2011年05月18日
10 : onesee(1238)@2011-05-20 14:11:29

郭子威事件 政府被批軟弱
2011年5月20日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110520/News/ea_gwb1.htm
11 : GS(14)@2011-05-21 12:33:12

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110521/News/eb_eba1.htm
長實反對限內地人買港樓
指違反自由經濟 亦難界定「內地人」
2011年5月21日

唉,起埋D垃圾


12 : onesee(1238)@2011-05-23 12:45:21

獲超人增持 長實前景俏
2011年5月23日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110523/News/eb_ebm2.htm
13 : onesee(1238)@2011-05-26 13:30:08

李嘉誠「輕手」增持長和
2011年5月26日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110526/News/eb_ebe1.htm
14 : onesee(1238)@2011-06-01 23:32:29

和黃藉赫斯基飈5%
2011年6月1日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110601/News/ea_eaa2.htm
15 : GS(14)@2011-06-02 07:52:47

李嘉誠龜速拓滬地王
兩年來只打樁 惹捂地疑雲
2011年05月27日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15290555

股權解構
長和逐步減持地皮權益
2011年05月27日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 320&art_id=15290556
16 : GS(14)@2011-06-02 07:52:55

Follow Me--和電香港: 6月之星
2011年05月29日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 779&coln_id=6868022
17 : onesee(1238)@2011-06-10 14:00:24

長實撐樓市 10個月掃6地
2011年6月10日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110610/News/ea_gba2.htm
18 : GS(14)@2011-06-18 10:57:12

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15353437
和記涉舊 iPhone 4當新賣
IMEI編號顯示「美國機」字眼
2011年06月18日
19 : onesee(1238)@2011-06-21 14:09:01

紅磡兩限呎地 呎價逾7000
長實港輪奪標 官員對價錢震驚 2011年6月21日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110621/News/ea_eaa1.htm
20 : onesee(1238)@2011-06-22 13:53:50

港燈20億差餉訴訟 終審勝訴
判決有利中電官司 2011年6月22日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110622/News/ec_gha1h.htm
21 : onesee(1238)@2011-06-23 14:34:41

雙李各斥半億撐長實恒地
李嘉誠李兆基毋懼地產股劣勢 2011年6月23日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110623/News/ea_eaa1.htm
22 : onesee(1238)@2011-06-24 14:03:37

赫斯基不等上市 先抽水百億
在加國配股 來港第二上市料推遲 2011年6月24日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110624/News/eb_eba1.htm
23 : onesee(1238)@2011-06-29 13:23:03

康城2C期1168伙獲批預售
2011年6月29日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110629/News/ea_eaa3.htm
24 : onesee(1238)@2011-06-29 13:30:24

長建有意購英水務公司
2011年6月29日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110629/News/ec_ecc1.htm
25 : onesee(1238)@2011-06-30 16:19:16

和電加入固網寬頻減價戰
2011年6月30日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110630/News/ec_eci1.htm
26 : onesee(1238)@2011-06-30 16:21:23

李嘉誠勉年輕人做自己
對炒作「做不到李嘉誠」論莫名其妙 2011年6月30日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110630/News/ec_gab1.htm
27 : onesee(1238)@2011-07-14 12:36:04

趙國雄:現樓價對市民有壓力
2011年7月14日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110714/News/ec_ecb1.htm
28 : onesee(1238)@2011-07-15 14:10:02

長建配股抽水31億
2011年7月15日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110715/News/eb_ebc1.htm
29 : GS(14)@2011-07-16 13:07:32

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110716/News/eb_ebd1.htm
長建40.41元下限配股 集資34億
  2011年7月16日
30 : GS(14)@2011-07-16 15:05:42

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15433220

李嘉誠罕有抽水
長建趁股價新高配股 集資 31億擬用作收購
2011年07月15日
31 : idsdown(1658)@2011-07-22 21:42:47

長江實業:投資地產只鎖定京滬廣
2011-07-22

http://www.21cbh.com/HTML/2011-7-22/1OMDcyXzM1MjM1OQ.html
32 : GS(14)@2011-07-23 20:23:38

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15454138
商場改豪裝車庫出售 長實蠱惑刮 7.5億
超出地契上限 37% 議員斥部門失職
2011年07月22日
33 : GS(14)@2011-07-23 20:23:53

車位供過於求難炒高
2011年07月22日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15454139
34 : GS(14)@2011-07-23 20:24:04

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15454140
半山壹號入伙逾年 業主投訴不絕
2011年07月22日
35 : onesee(1238)@2011-07-25 14:53:09

和黃可炒業績 上望97元
2011年7月25日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110725/News/eb_ebn1.htm
36 : onesee(1238)@2011-07-26 13:05:58

長江生命中期多賺七成 不派息
2011年7月26日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110726/News/ww_ww1.htm
37 : GS(14)@2011-07-26 23:35:37

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15464760

長科半年多賺 69%
2011年07月26日
38 : onesee(1238)@2011-07-28 15:13:18

電能半年盈利升47%
歷來最佳 海外貢獻壓倒港 2011年7月28日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110728/News/eb_ebd1.htm
39 : onesee(1238)@2011-07-29 13:45:26

長建半年盈利大升近倍
2011年7月29日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110729/News/eb_ebc1.htm
40 : GS(14)@2011-07-29 22:15:58

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15471492
中期盈利 40億 歸功英國電網
電能海外業務首勝香港
2011年07月28日
41 : GS(14)@2011-07-29 22:41:04

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15474825
長建靠英電網賺大錢
中期純利增近倍 派息多 11%
2011年07月29日
42 : onesee(1238)@2011-08-01 13:54:41

藍籌放榜 長和料報佳音
2011年8月1日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110801/News/eb_ebn1.htm
43 : onesee(1238)@2011-08-02 14:25:56

TOM半年蝕1.3億 海嘯後最多
2011年8月2日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110802/News/ec_eca2.htm
44 : GS(14)@2011-08-02 22:00:19

和電香港
半年純利升 37%
2011年08月02日

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15485488
45 : GS(14)@2011-08-02 22:00:31

TOM集團
虧損擴大不派息
2011年08月02日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15485489
46 : onesee(1238)@2011-08-03 15:14:10

長建長實618億購英水務商
水商股價急漲 升穿收購價 2011年8月3日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110803/News/ec_eck1.htm
47 : greatsoup38(830)@2011-08-03 23:02:16

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15488573
李嘉誠 309億買英水廠
回報 12% 長建股價即創新高
2011年08月03日
48 : greatsoup38(830)@2011-08-03 23:02:34

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15488574
受制法規
售英另一水廠予滙豐
2011年08月03日
49 : greatsoup38(830)@2011-08-03 23:02:52

關係密切
李嘉誠、滙豐 合作無間
2011年08月03日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15488575
50 : greatsoup38(830)@2011-08-03 23:03:00

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15488576
長和明放榜 大行齊睇好
增長料以倍計 派息惹關注
2011年08月03日
51 : 培少(3241)@2011-08-03 23:52:27

4/8 和黃出業績 應該好勁
52 : onesee(1238)@2011-08-04 10:43:00

和黃擬售意大利「3」 傳值480億
2011年8月4日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110804/News/ea_eab1.htm
53 : yiubili(1221)@2011-08-04 16:39:07

Wrong area...pls delete
54 : idsdown(1658)@2011-08-04 22:07:17

和黃中報增6倍 李嘉誠物色海外收購
2011-08-04

http://www.21cbh.com/HTML/2011-8-4/xNMzIxXzM1NTIxNQ.html
55 : GS(14)@2011-08-04 23:10:48

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15492203

和黃 3意大利傳合併
估值 475億 意電訊商發股支付
2011年08月04日
56 : onesee(1238)@2011-08-05 12:05:35

超人也悲觀:未來步步為營
環球經濟放慢 買樓要留意 2011年8月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110805/News/ea_eaa1.htm
57 : onesee(1238)@2011-08-05 12:06:27

和黃核心盈利預期上限
增派息 但未追上增長 2011年8月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110805/News/ea_eaa2.htm
58 : onesee(1238)@2011-08-05 12:09:17

長實業績對辦 淡市會多投資
2011年8月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110805/News/ea_eaa4.htm
59 : onesee(1238)@2011-08-05 12:10:28

無奈董事禁售 任人炒上炒落
2011年8月5日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110805/News/ea_eaa5.htm
60 : idsdown(1658)@2011-08-05 21:02:08

李嘉誠表揚赫斯基能源 長實半年淨利增3倍
2011-08-05

http://www.21cbh.com/HTML/2011-8-5/3MMDcwXzM1NTI3Mg.html
61 : onesee(1238)@2011-08-06 13:18:32

和黃3G表現 券商多失望
大摩評「已上軌道」 2011年8月6日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110806/News/ea_eab1.htm
62 : GS(14)@2011-08-06 14:55:18

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15495744

純利 333億
長實多賺 1.7倍 系內無意重組
2011年08月05日
63 : GS(14)@2011-08-06 14:55:28

符合預期
3G錄經營溢利 ARPU微跌
2011年08月05日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15495743
64 : GS(14)@2011-08-06 14:55:39

全球放緩
港口撥備 71億元 大行憂慮
2011年08月05日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15495742
65 : GS(14)@2011-08-06 14:55:48

受惠分拆和黃每股賺 10元
純利新高 11年來首調高中期息
2011年08月05日
http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15495741
66 : greatsoup38(830)@2011-08-07 11:21:29

http://www.chuangyejia.com/norm. ... ed8215384956a7b51ec
李嘉诚旗下重庆公司停工29天 工人加薪未获满足
2011-08-05 09:54:05
67 : greatsoup38(830)@2011-08-07 13:20:31

http://www.21cbh.com/HTML/2011-8-3/4MMDcyXzM1NDY4Mg.html
李嘉誠出價300億港幣收購英國最大水務公司
68 : greatsoup38(830)@2011-08-07 14:07:13

2011-8-2 HJ
變身國際公用股

上半年盈利激增而股息只增10.6%,似是降低股息比率的先兆,但中期息不能作準,去年中期股息比率只是36.6%,而全年則為59.6% 。今年中期股息比率20.

6%,股息已有增加,而全年的比率估計與能否收購水務有關。無論如何,股息仍高於去年的0.33 元,可以注意的是過去十年股息增幅最大的是2005 年的增加20%,而當年盈利增幅為70% , 股息比率為35.6%。由於發展速度有別,對資金需求不同,股息比率作出調整也屬合理,估計今年的股息增幅在10%至20%之間,股息比率在42%至45%之間,不能期望過高。

長建已發展為國際公用事業股,理論上評價可以提高,但公用股的特色是增長較低,今年增長特佳是收購推動;仍在洽購水務中,但並非每年均有具影響性的收購是值得注意的因素。若收購水務不成功,仍可憧憬其他收購的可能性;但收購成功,未來的持續收購能力將受影響,股價或見高峰,其後轉向平淡,買賣策略應以中短線為主。

戴兆
69 : onesee(1238)@2011-08-10 14:36:28

長實﹕單位多車位少 協調考功夫
2011年8月10日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110810/News/ea_gaa2.htm
70 : onesee(1238)@2011-08-10 14:40:34

李嘉誠4000萬增持長實
2011年8月10日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110810/News/eb_ebb1.htm
71 : 摘星(6904)@2012-02-20 08:44:15

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120220/News/ea_eac1.htm

長科擬購英安老院 涉百億元
2012年2月20日

【明報專訊】...長實旗下長江生命科技(0775)有意收購英國最大安老院集團Four Season Health Care Group,涉資估計至少約8.5億英鎊(約104.4億港元)。

據《星期日泰晤士報》報道,Four Season Health Care由於現有債務到期,加上急需資金作進一步發展,目前正邀請財團進行競購,其中有意的投資者粒粒皆星,除李嘉誠旗下的長科外,更有阿布扎比投資局、加拿大退休基金Ontario Teachers及一間中國國企,...收購作價初步估計約8.5至9億英鎊(約104.4至110.5億港元)。

Four Season Health Care 目前擁有約500家安老院,入住長者逾2.5萬人,根據彭博資料,該公司由2006至2010年俱錄得虧損,5年累計虧損約9941萬英鎊(約12.2億港元),但去年首度轉虧為盈已錄得約1億英鎊(約12.3億港元)純利,並預期2012年度純利將進一步增長至1.1億英鎊(約13.5億港元)。...
72 : GS(14)@2012-02-20 23:42:07

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=66764
文章由 人之初 » 週一 2月 20日, 2012年 4:46 pm
:shock: 如收購成功,胡通又要玩供股??! :bbs27: :bbs28: :bbs28: :bbs28:

文章由 SirCCT » 週一 2月 20日, 2012年 5:19 pm
做私營老人院有良心的話係要蝕錢的......
佢唔o係香港攪都算對香港長者有情有義.......

由 comethkt » 週一 2月 20日, 2012年 6:07 pm
無陰功囉~


d 老人家粥都無啖好食了?

文章由 xdboy » 週一 2月 20日, 2012年 7:58 pm
連英國既老人家都唔放過
要楂乾哂
對+X真係無野講了

文章由 dannydanny » 週一 2月 20日, 2012年 11:22 pm
D 有錢佬真係....
不如搞埋死人生意
個行D PROFIT 真係 :inv168_08: :inv168_08:
73 : GS(14)@2014-01-17 14:35:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140116/news/ec_eca1.htm券商:認購反應不及老恒和

2014年1月16日

【明報專訊】集資逾300億元的巨型新股再現,港燈電力投資(2638)今日起招股,集資最多321億元,其中國家電網國際將會認購15.9億個合訂單位,佔發行後18%股權。港燈今年預計股息率為6.26厘至7.237厘,行政總裁尹志田預告,按去年獲批131億元資本開支計劃,保證未來數年股息率有低單位數字增長。不過綜合券商評估,港燈孖展認購反應將遠不及另一隻噱頭新股老恒和(2226)。


港燈主席霍建寧昨日表示對去年利潤管制協議的中期檢討結果很滿意,指未來5年資本開支為131億元,較對上5年增加6%。行政總裁尹志田續稱,平均每年資本開支為25至26億元,減去20至21億元折舊,每年可有5億元新增加的資產淨值,用來賺取回報增加派息,股息率每年可錄低單位數增長。招股文件顯示,港燈今年估計純利不少於34.85億元,相等於6.26至7.237厘回報。

經投行介紹 引國家電網

霍建寧稱,是經投資銀行介紹引入國家電網國際作為基礎投資者。被多番追問國家電網會否派員進入董事局及後會否增持等,霍建寧回應國家電網只是以基礎投資者身分認購18%股份,「至於以後點,暫時我地只專注上市,無咩特別傾過」。他續稱希望雙方保持良好關係。另一基礎投資者阿曼主權基金(OIF),將認購3.875億元單位,佔已發行股份0.7%至0.8%。

確保電能大股東地位

市場早前傳出港燈計劃集資逾400億元,最終港燈集資最多只有321億元,霍建寧直言對方認購高達18%股份成為第二大股東,故減少公開發售,確保電能持有最大股份。

不過券商普遍表示,港燈認購反應不及同期另一隻噱頭新股老恒和。據輝立證券表示,現時絕大部分客戶均只查詢老和恒新股資料,相信小部分感興趣的投資者,亦只會以現金認購港燈。信誠證券聯席董事張智威稱則指出,不少散戶認為港燈利潤增長空間有限,股價上升空間有限,相反老恒和炒作空間較大。他指已為Magnum、老恒和、港燈等新股合共預留140億孖展額。市場消息指出出,港燈國際配售部分已接近足額認購。

明報記者 葉浩霖
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273958

意馬國際(0585,前寶途國際)新聞專區(related:梁伯韜、鍾楚義、0775、8088、榮智健、何鴻章、0054、石庫門、林宣怡、喜羊羊、8173、0345、0482)

1 : GS(14)@2011-06-07 22:58:25

http://www.inv.com.hk/article1.php?article=06

陸叔會客室

梁伯韜 借羊救馬東山再起
2 : onesee(1238)@2011-07-06 14:19:28

意馬喜羊羊新片
交迪士尼海外發行 2011年7月6日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110706/News/eb_ebe1.htm
3 : GS(14)@2011-07-15 07:44:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110713584_C.pdf
認購482之前購入的喜羊羊服裝業務
4 : onesee(1238)@2011-07-27 18:25:47

凌勵獲意馬入股 3年內開千童裝店
2011年7月27日

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20110727/News/ec_ecc1.htm
5 : 鉛筆小生(8153)@2012-08-30 07:36:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829855_C.pdf
繼續蝕錢, 但報表乾淨

若成殼還要等
6 : conandea(16520)@2014-07-30 13:15:22

賣左都可以跌成咁

要約價0.26
唔通有枱底數??
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274664

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019