ZKIZ Archives


甚麼是落後股?? Kyle

http://blog.yahoo.com/_PDW7RFPPPKJ6IWUA42B5OWHPCM/articles/900257/index

大家都可能會成日聽日, 追落後, 炒起落後股等等.........其實大家又知唔知點先算為之落後股??

可能有人會好簡單將一隻股票既圖表同恆指既圖表作比較 (好多網面都有呢個功能), 如果相對上隻股票升得比恆指少, 咁就稱之為落後..........
其實, 呢種做法其實係假設左隻個股同埋恆指既風險, 受到影響既因素完全一致先至會成立.........所以其實唔係太可靠.......

係學術上 (Capital Asset Pricing Model) 每一隻股票都有一個Beta, Beta 就相等於一個與指數 (香港就用番恆指) 風險同回報既關係性........Beta 等如1就係風險同潛在回報同恆指完全一致, 而大於1 就係風險同回報都高於恆指......小於就係風險同回報細於恆指.........

舉個例子, 如果A股票既Beta 係等如 1.5.........假如恆指升100% 的話, A股票理論上應該會升150%...........但係恆指跌100%的話, 佢都會跌150%...........
而如果B股票既Beta 係等如0.8 的話, 恆指升100% 佢就會升80%, 恆指跌100% 佢就會跌80%.......

要係市場上舉例子的話......Beta 高於1就好似果D 資源股, 航運股等等........Beta 等如1 就係盈富基金.........而Beta 小於1就係果埋波幅較細既公用股..........


咁Beta 同落後又有咩關係呢...........我地係要先用Beta 呢個數值去調整番個股同期既升勢同跌勢, 之後先去再同恆指去作出比較, 咁樣先至可以係考慮到風險情況下去確認邊D 係落後既股份..........

舉個例, 如果有隻Beta 1.5 既股票..........恆指係一個月內升左100%, 咁隻股票理論上係應該升左150%, 但係隻股票就只係升左120%........
如果純以圖表直接比較的話, 會誤以為佢升跑贏大市, 但係實際上佢其實係落後於大市............


相信大家會對落後會有較多既理解..........不過, 到底Beta 可以係邊度睇到呢? 其實, Bloomberg 係可以直接睇到.........如果接觸唔到的話......其實大家亦可以股票過往既長線走勢同恆指既長線走勢作比較, 亦可以大概估計到佢Beta 係高定係低...........上面講既落後, 係集中於股票同恆生指數既比較........而較窄去睇, 係同一個版塊亦都會出落後既股票.........如果有機會以後再講下...........:P
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=43907

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019