ZKIZ Archives


查金庸 What’s Up? 刀疤剛「愛國無間道」?

1 : GS(14)@2014-11-30 02:35:22

http://www.metrohk.com.hk/index.php?cmd=detail&id=255655&search=1

唔知點解,查金庸一聽到「刀疤剛」這個名字,好自然咁想起在舊片《神勇雙響炮》中,有一個叫「刀疤忽」的角色,大家可以知道,這個「刀疤忽」的刀疤,是生長在身體的那個部位啦。這部舊片啱啱先在有線電影台播完,所以記憶猶新。
刀疤剛和肥佬黎「有染」,這件事其實十分詭異,固然,黑社會有愛國的,也有擁護民主的,這一點也不奇怪,然而,黑社會還是愛國的居多,非但在香港是這樣,就是在日本,也是這樣,黑道通常都同大右派有關,已經是慣例了。肥佬黎究竟會不會勾結黑社會,這並不是問題的重心,問題在於,他就算是勾結黑社會,斷估不會咁明目張膽,當街當巷,在佔領區玩密密斟吧?明知那裏咁多狗仔、咁多相機,真係博畀人影咩。所以,不排除這位刀疤剛是一位「愛國無間道」,設法出現在肥佬的身邊,然後……你懂的。

不過,就算這位刀疤剛真的是愛國無間道,肥佬黎這樣精明的人物,都居然中伏,點都犯咗個「不小心駕駛」罪名啦。佢應該有自知之明,知道自己的身份敏感,而刀疤剛的形象打扮,有眼的都一睇就知他是個江湖人啦,咁都畀佢埋到身,真的是英明一世,愚蠢一時!
金庸 What Up 刀疤 愛國 無間道 無間
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=286603


ZKIZ Archives @ 2019