ZKIZ Archives


其士國際 (0025)專區(關係:其士建築(00579)、其士發展(0064)、0508)

1 : GS(14)@2010-06-30 23:09:05

    
    鱷兄:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100629/LTN20100629040_C.pdf
買方是華潤創業(291),一盤小生意,通告也懶得發了

新聞:
[url=thread.php?tid=5881]http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5881[/url]
2 : GS(14)@2010-07-13 22:58:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100713407_C.pdf
spd 13.6cents

Thanks Louis reminder
3 : Louis(1212)@2010-07-13 23:27:09

Any hints of its future developments after the SPD 13.6 cents?
4 : GS(14)@2010-07-20 22:43:10

3樓提及
Any hints of its future developments after the SPD 13.6 cents?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100210543_C.pdf
5 : GS(14)@2010-08-01 21:15:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100801014_C.PDF
謹此提述

(i)本公司於二零一零年二月十日所作之公告,內容關於本公司與中冶國際工程技術 (為中國冶金科工股份有限公司之全資附屬公司)訂立之意向書,據此,待確定有關費用後,中冶國際工程技術將就位於菲律賓的潛在資源(主要為含磁鐵的礦砂)的勘探、開採及加工編制技術報告;以及

(ii)本公司於二零一零年四月一日所作之公告,內容關於本公司、Erbusco以及吳先生訂立諒解備忘錄,內容有關(其中包括)本公司可能向Erbusco收購Massart之實益權,涉及於菲律賓的一項採礦權益,代價有待各方議定(「該等公告」)。除非文義另有所指,本公告所用之詞彙應與該等公告所載列之詞彙具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣布:
a 本公司已自Erbusco 收到備忘錄,內容關於菲律賓環境與天然資源部中央廳礦產與地質局(「MGB」)於二零一零年七月十四日至十六日進行的甄審與實地驗證的結果,結論是由Massart 編制並遞交予MGB 的報告中沉積於Negros Occidental 西北海岸的顯示資源含有約205,000,000 噸鈦磁鐵礦砂乃屬合理;以及

b 本公司已自中冶國際工程技術收到其對有關開採潛力的初步結論及看法。本公司正在

(i)與Erbusco 及其股東對二零一零年四月一日之公告相關協議述及的可能收購事項的相關協議進行協商;並
(ii) 與中冶國際工程技術就其編制10,000,000 噸預計目標年產能的可行性報告書的協議進行商討。

收購事項將構成須予公佈的交易,但委託編制可行性報告書可能並非一項須予公佈的交易。待該等相關協議訂立後本公司將會作進一步公告。
6 : Louis(1212)@2010-08-02 12:04:32


其士泛亞<00508.HK>落實6.48億入股菲礦業

2010年8月2日 09:30:03 a.m. HKT, AAFN
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100802/LTN20100802050_C.pdf

其士泛亞<00508.HK>落實進軍菲律賓採礦業務,收購一家將於巴林王國或其他與菲律賓有優惠稅務公司36%權益,總代價6.48億元。同時,獲授權收購餘下64權益,代價11.52億元,有效期六年。
涉及代價包括現金1億元;以及按0.59元發行9.29億股代價股,佔擴大後股本28.11%。其士泛亞有意向內部資源及外部融資籌集代價之現金部分。代價可調整上限15億元,差額8.02億元將發行十年期可換股債券支付,初步行使價0.59元。
Massart已取得菲律賓西內格羅省(包括兩幅位於巴哥洛市北部及南部,佔地28,766.774公頃區域)勘探、開發及使用之礦權,考證報告指磁鐵沙約有2.05億噸。

目標公司將持有Massart實經利益60%(即Massart 40%直接權益及透過於Aquiflex 40%權益而於Massart之20%間接權益,而Aquiflex則於Massart持有50%權益),而賣買雙方已就獲取Aquiflex 10.1%權益與其他股東潛在權進行討論。
完成後,其士國際<00025.HK>於其士泛亞持股將由目前54.14%攤薄至低於50%,不再為其士國際附屬公司,並入賬為聯營。
賣方Erbusco Investments分別由董樊麗真及第三方吳帶基分別持股90%及10%。


阿思達克財經新聞
7 : GS(14)@2010-09-09 23:05:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100909083_C.pdf
董事會注意到於二零一零年九月九日有報導指本公司正研究配股方案,而配股價為港幣1元。董事會謹確認,初步正與一個配股代理就本公司股份可能配股事宜作出磋商,而本公司並無就此以任何形式及配售價格訂立任何具法律約束力之協議。本公司謹此
強調磋商及配股事宜未必一定進行。
8 : Louis(1212)@2010-09-09 23:35:38

7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100909/LTN20100909083_C.pdf
董事會注意到於二零一零年九月九日有報導指本公司正研究配股方案,而配股價為港幣1元。董事會謹確認,初步正與一個配股代理就本公司股份可能配股事宜作出磋商,而本公司並無就此以任何形式及配售價格訂立任何具法律約束力之協議。本公司謹此
強調磋商及配股事宜未必一定進行。


Surprizing, 配股價為港幣1元 > its current price only 64 cents.  

This should normally be interpreted as good news. Therefore, it is rather disappointed to see its price down by 4 cents today. Market does not believe it can 配股 at 港幣1元 per share.

9 : Louis(1212)@2010-10-04 22:42:27

04/10/2010 17:45
其士泛亞(00508)因股價低迷,終止與配售代理安排配股磋商

 《經濟通通訊社4日專訊》其士泛亞(00508)表示,早前有關初步與一個配股代理就
股份可能配股事宜作出磋商一事,由於近期集團股份價格低迷,故已終止與配股代理就配售安排
之磋商。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201010041213_C.pdf
10 : GS(14)@2010-10-04 22:46:53

9樓提及
04/10/2010 17:45
其士泛亞(00508)因股價低迷,終止與配售代理安排配股磋商

 《經濟通通訊社4日專訊》其士泛亞(00508)表示,早前有關初步與一個配股代理就
股份可能配股事宜作出磋商一事,由於近期集團股份價格低迷,故已終止與配股代理就配售安排
之磋商。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101004/LTN201010041213_C.pdf


買礦會失敗嗎?
11 : GS(14)@2010-10-07 07:48:49

11樓提及
不斷下挫,有無咩見解解呢????


隻股根本是空殼,又派晒現金,還有甚麼值錢?
12 : GS(14)@2010-10-17 08:56:01

13樓提及
25, 823, 405 which one good for retire people to hold?


第一隻危D,後面兩隻貴了
13 : dee215(4231)@2010-10-20 11:03:13

508

0.5元入了508, 現在該怎樣? 0.38元或再低可否再入一注? 謝謝
14 : GS(14)@2010-10-20 21:00:05

15樓提及
508

0.5元入了508, 現在該怎樣? 0.38元或再低可否再入一注? 謝謝


隻股變了弱勢,都不用想了,應該即賣
15 : dee215(4231)@2010-10-21 14:25:23

現價走都很傷..(傷心) 真的要走 有否可提供? 轉買751 (4.50) 如何? 謝謝~
16 : GS(14)@2010-10-21 22:23:47

17樓提及
現價走都很傷..(傷心) 真的要走 有否可提供? 轉買751 (4.50) 如何? 謝謝~


賣掉後,想清楚才買賣吧,還沒有練好心性,好易輸錢
17 : GS(14)@2010-11-06 14:48:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101105512_C.PDF
應其士國際集團有限公司及其士泛亞控股有限公司的要求, 該等公司的股份已於二零一零年十一月五日(「星期五」)下午三時零五分起暫停買賣, 待發出根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十四章要求公告事項的敏感資料之通告。

http://www.hkex.com.hk/chi/rules ... s/chapter_14_tc.pdf
須 予 公 布 的 交 易
18 : mimer(1366)@2010-11-06 15:37:29

我好像嗅到錢的味道(定火水smiley

待跟進
19 : Louis(1212)@2010-11-08 22:46:08

08/11/2010
20:13 00508 其士泛亞 公告及通告 - [終止交易 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 復牌 / 股價敏感資料]

聯合公告終止收購位於菲律賓之採礦項目的權益及執行董事辭任及恢復股份買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101108483_C.pdf

終止協議

謹此提述其士國際與其士泛亞於二零一零年八月二日就其士泛亞一間全資附屬公司的買方訂立一項協議所發出之聯合公告,該協議乃是關於買方收購目標公司36%已發行股本以及賣方向買方授出認購期權以購買目標公司餘下之64%已發行股本,從而取得位於菲律賓之採礦項目的部份權益。

該協議的訂約方經協商後,鑒於目前巿場環境及狀況,估計完成的所有先決條件無法完全滿足。 因此,協議的訂約方已於二零一零年十一月八日訂立一項終止協議,自二零一零年十一月二日終止各訂約方於協議項下的權利與義務。

其士泛亞執行董事辭任

其士泛亞董事會亦宣布樊麗真小姐及張嘉恒先生辭去其士泛亞執行董事職務,自二零一零年十一月五日營業時間完結時起生效。

恢復股份買賣

應其士國際與其士泛亞要求,各公司股份已於二零一零年十一月五日下午三時零五分起暫停於聯交所買賣,以待刊發本公告。其士國際與其士泛亞已向聯交所申請自二零一零年十一月九日上午九時三十分起恢復股份買賣。
20 : GS(14)@2010-11-08 22:48:46

又唔玩礦啦...跌到差唔多可以試下買D
21 : Louis(1212)@2010-11-08 22:56:21

24樓提及
又唔玩礦啦...跌到差唔多可以試下買D


How to judge 跌到差唔多?
22 : GS(14)@2010-11-08 23:01:05

26樓提及
24樓提及
又唔玩礦啦...跌到差唔多可以試下買D


How to judge 跌到差唔多?


十幾仙吧...
23 : GS(14)@2010-11-08 23:12:21

30樓提及
26樓提及
24樓提及
又唔玩礦啦...跌到差唔多可以試下買D


How to judge 跌到差唔多?嘩5/11升近6成,明天開市會點?(大升日重貨)


祝你好運
24 : GS(14)@2010-11-08 23:22:26

34樓提及
32樓提及
30樓提及
26樓提及
24樓提及
又唔玩礦啦...跌到差唔多可以試下買D


How to judge 跌到差唔多?嘩5/11升近6成,明天開市會點?(大升日重貨)


祝你好運


嘩真係其人疑真,但今次有人請辭??希望開市時高開低收(走人)


之前買礦先加呢D人
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20091002716_C.pdf
25 : GS(14)@2010-11-08 23:42:40

咁你又上釣?
26 : GS(14)@2010-11-28 21:14:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101128028_C.pdf

25財務健康、業績倒退

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101128060_C.pdf

每股6仙現金,計埋剩下20%值2仙的飲食業務...
27 : GS(14)@2010-12-17 12:39:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101216048_C.PDF
應其士國際集團有限公司及其士泛亞控股有限公司的要求, 該等公司的股份分別已於
二零一零年十二月十六日(「星期四」)上午九時三十分起暫停買賣, 以待刊發關於須
予公佈的交易的股價敏感資料之公告
28 : Atkinson(1514)@2010-12-17 23:59:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217266_C.pdf

又一幅新關係圖 @@"
508要清空資產?
29 : GS(14)@2010-12-18 15:08:32

33樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101217/LTN20101217266_C.pdf

又一幅新關係圖 @@"
508要清空資產?


它只是收購別人的餐飲業務,以Igor's的股票交換
30 : Atkinson(1514)@2010-12-18 15:44:30

34樓提及
33樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101217/LTN20101217266_C.pdf

又一幅新關係圖 @@"
508要清空資產?


它只是收購別人的餐飲業務,以Igor's的股票交換


明白了湯兄
用SINOCHINA 把Igor's 和峰景連在一起吧...


但這樣做有好處嗎?
31 : GS(14)@2010-12-18 15:56:59

35樓提及
34樓提及
33樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20101217/LTN20101217266_C.pdf

又一幅新關係圖 @@"
508要清空資產?


它只是收購別人的餐飲業務,以Igor's的股票交換


明白了湯兄
用SINOCHINA 把Igor's 和峰景連在一起吧...


但這樣做有好處嗎?看來短期就肯定不利,因為峰景蝕緊錢,Igor's賺緊錢...搭埋來的小食亭就小賺...
32 : Atkinson(1514)@2010-12-18 17:27:21

其實把Igor's賣出.....508做殼不會更好嗎
反正508都沒有用了....
33 : GS(14)@2010-12-18 17:33:11

37樓提及
其實把Igor's賣出.....508做殼不會更好嗎
反正508都沒有用了....我倒不這樣認為...Igor's其實賺到錢,不過他們認為太少,不太夠吧,其實連Pacific Coffee都不應該賣,應該直接引291做股東....

只是他們做慣財技,看不起這小小錢
34 : Atkinson(1514)@2010-12-18 18:21:51

Igor's 可以賣給25呢....
Pacific Coffee...沒記錯的話508留有20%左右股份

也許他們要留508來炒礦之類吧....不過不久前已失敗了
35 : GS(14)@2010-12-18 18:26:27

39樓提及
Igor's 可以賣給25呢....
Pacific Coffee...沒記錯的話508留有20%左右股份

也許他們要留508來炒礦之類吧....不過不久前已失敗了


這個我知道,我是指出他們下一代本身心態有問題,喜歡做財技,賺快錢,不喜歡做實業。

我的問題是一早唔應該買礦,專注做飲食就得,甚至索性引入華創做第二大股東...

其實Igor's 及Pacific都已經賺錢,只是他們行政費用太高,搞到無錢賺,這只是減少人工可以解決的東西,為甚麼不做?

今次其實呢步走得對,我相信下一步都是照你咁做,現在搞到唔湯唔水,唉
36 : GS(14)@2010-12-18 18:27:02

之前周亦卿上過EMBA講壇,話508的生意是他個仔提議的
37 : Atkinson(1514)@2010-12-21 02:17:38

41樓提及
之前周亦卿上過EMBA講壇,話508的生意是他個仔提議的
508沒甚麼生意了....看看如何處置Igor's吧....至於峰景....要找找主人是誰了
38 : GS(14)@2010-12-21 21:02:18

42樓提及
41樓提及
之前周亦卿上過EMBA講壇,話508的生意是他個仔提議的
508沒甚麼生意了....看看如何處置Igor's吧....至於峰景....要找找主人是誰了都是變了一些無主營業務的公司殼
39 : dee215(4231)@2010-12-25 01:49:35

樓主你好 小弟之前問過隻508
之前大升無走 家陣又坐過

請問前景係咪唔多樂觀?

有力上0.4-0.5水平ma?

何謂做瞉既公司? 是否不務正業?

係咪就算我等得 都唔值得長線持有?

謝謝
40 : GS(14)@2010-12-25 11:50:43

短期來講,我勸你無謂持有,應該都是在20-30仙左右上落了

做殼的公司即是無主營業務,剩下現金和一些無甚關連的業務....

如果這錢真是不重要的,又唔怕輸晒可以等,等多久也行,但真是很重要的話,還是不要等了...

買之前是睇基本因素先,不是只看線圖,不懂就不要買這類股,輸了又心慌,又不知所措,真是無謂
41 : dee215(4231)@2010-12-25 13:25:06

明白了

謝謝
42 : Louis(1212)@2011-01-08 01:01:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110107497_C.pdf


Map http://maps.google.com.hk/maps?h ... m=1&ved=0CBgQ8gEwAA


其士6.9億購葵涌工廈
【新報訊8-Jan-2010】近日工商物業成交頻繁,市場錄得不少大額成交。其士國際集團(0025)昨日宣布,該公司早前以近6.9億元連租約購入葵涌葵喜街8號一幢物業,以現有租約計,租金回報約5.8厘。

根據其士國際集團昨晚發出的通告,該公司旗下之子公司Legend One Limited早前以6.865億元,向Goodman HK Investments購入葵喜街8號,物業總樓面為37.9萬方呎,平均呎價為1,806元。

物業連租約成交,現時為冷藏倉庫,租期至2019年2月,根據現時的租約,每月租金收入為330萬元(不包括差餉、地租、公用設施收費等支出),以此計算,其士購入物業後可享租金回報達5.8厘。其士現時已就交易繳付約1億元之按金,而成交預計於今年四月完成。


$1807 per sq ft

Rental Yield 5.8%

But net profit from Kwei Hei $43.9M implies reward of 6.39% for Financial Year 2010.

43 : GS(14)@2011-01-08 11:30:12

前一排984都是咁做,我都去睇睇那邊先
44 : bluetiger1979(6649)@2011-02-11 22:55:00

25 呢幾日都有異動,平均$10.2 -#$10.3買左D貨,貪佢險不大,因為在$9-$10已橫行了幾個月
45 : GS(14)@2011-02-12 11:51:55

息幾高
46 : david395(4434)@2011-02-13 23:16:28

25 昰基金股買下還好
47 : GS(14)@2011-05-21 13:30:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110520153_C.PDF
把之還原?
48 : Atkinson(1514)@2011-05-22 10:26:23

幾個月前亦發過一個類似的公告25,508又是午後停...又像有先知夾升...
但之後沒事發生...
49 : GS(14)@2011-05-22 10:55:15

我估是買番科技業務還原
50 : Atkinson(1514)@2011-05-22 11:28:28

我估是25買508的東東吧...
51 : dee215(4231)@2011-05-23 08:30:18

54樓提及
我估是買番科技業務還原你好 仲記得我嗎??

我都估係呀 希望今次係一個正面訊息啦 (復牌後會否仍然上升??)

thanks
52 : GS(14)@2011-05-23 21:42:02

56樓提及
54樓提及
我估是買番科技業務還原你好 仲記得我嗎??

我都估係呀 希望今次係一個正面訊息啦 (復牌後會否仍然上升??)

thanks


做晒野應該都是回歸平淡啦
53 : GS(14)@2011-05-23 22:32:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110523530_C.pdf
508買地,讓人借殼上市
54 : dee215(4231)@2011-05-23 23:13:10

可否說明一點? 這對股價帶來正面還是負面呢?

照計 如果亞媽想cap水 理應讓個仔有咁貴得貴先比人養? 岩嗎?
55 : dee215(4231)@2011-05-23 23:18:59

樓主的回歸平淡 是否指撈番老本行電子業? 咁會否有能力重上一年前的水平呢?? (0.5-0.6x)
56 : GS(14)@2011-05-24 21:10:06


dee215:

大大你好呀 仲記得我ma?

我之前問過你關於隻508ga

我都知呢隻股係大古惑 但都洗濕左個頭 無計la...

呢幾日佢係咁升 照計都係d大戶想抽高從中cap水 (am i right??)

如果亞媽依家要賣個仔 照計梗係愈高價愈賺得多la

咁照你睇現價0.38 其實係咁咪有一定空間可以抽上 令到大股東cap更多水呢???


1. 邊個話畀你聽一定要抽高先賺到錢的?

2. 媽媽賣仔,當然是要高價,但搞這些會好多方法,不用真是要炒上,反而定個平的價錢,能夠套到現,使新大股東成本不致過大則可。

唔好當人傻的,如果我賣舊垃圾畀你,1億你肯唔肯買,所以係人都知的道理,人人都識得講。

太貴人地就唔賣,60仙暗指市值過16億,你根本就買貴了。炒股唔好一廂情願,要認清事實合不合理。現在談談這股價值:

公司現在剩下咖啡業務、餐飲Igor's業務及現金,加上殼價,就成為此股價值,現在估值如下。

(1) Igor's 值大約1-2億
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217266_C.pdf
(2) 咖啡業務最少值8,000萬
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100629040_C.pdf
(3) 淨現金大約1.1億
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110523524_C.pdf

(4) 加上殼價大約2億(控股股東持有部分54.14%,即全殼值3.69億)

這四項加起來,拆件大約7.59億,大約每31.9仙,全購價大約15.5仙,剩餘部分應以股息派付,所以以34.5仙來說,價格已經算合理,但如果你要等埋大收購先出貨都可以,但是如果你當時不賣,也許就沒有太好的機會走了。
57 : GS(14)@2011-05-24 21:10:44

59樓提及
可否說明一點? 這對股價帶來正面還是負面呢?

照計 如果亞媽想cap水 理應讓個仔有咁貴得貴先比人養? 岩嗎?


無正面無負面,甚麼回歸都是價錢,請用自己腦,成日用自己買價做錨,炒股是無大成就的
58 : Atkinson(1514)@2011-05-24 22:58:07

走的終須走...
59 : dee215(4231)@2011-05-24 23:52:03

謝謝

今天已走...坐左成年打個和

以後要學會唔好再一廂情願

好多謝你的指教~
60 : GS(14)@2011-05-25 21:05:29

總之一出甚麼利好消息就差唔多要走
61 : Louis(1212)@2011-05-31 08:52:10

其士國際(00025)以2.86億元收購貨倉物業

手機免費訪問 www.cnfol.com 2011年05月31日 08:30 匯港通訊 

其士國際(00025)宣佈,收購位於青衣島青衣路29-33號一幅土地連同建於其上之建築物,代價2.86億元,該物業之建築面積約25.347萬平方尺。

有鋻於香港本地經濟不斷增長,對貨倉需求有所增加,董事認為,購買該物業作自用乃 機。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530656_C.pdf
62 : GS(14)@2011-06-01 07:33:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110601016_C.pdf
508 商譽減值好大

商譽之減值虧損 ( 3 5 , 3 3 5 )  ( 2 9 , 1 7 4 )
63 : GS(14)@2011-06-02 22:59:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106021035_C.pdf
25 買3間老人院,價值34,896,000美元
64 : Louis(1212)@2011-06-03 13:20:42

從2010年以來,25開始活躍有作為!
65 : Atkinson(1514)@2011-06-22 16:55:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110620117_C.PDF

應 其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 其 士 國 際 」 ) 及 其 士 泛 亞 控 股 有 限 公 司 ( 「 其 士 泛
亞」)的要求, 其士國際及其士泛亞於香港聯合交易所有限公司買賣的股份已於二零
一一年六月二十日(「星期一」)上午九時正起暫停買賣, 以待刊發根據《香港公司收
購及合併守則》之公告


買返個仔....?
66 : GS(14)@2011-06-22 21:23:55

70樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110620/LTN20110620117_C.PDF

應 其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 其 士 國 際 」 ) 及 其 士 泛 亞 控 股 有 限 公 司 ( 「 其 士 泛
亞」)的要求, 其士國際及其士泛亞於香港聯合交易所有限公司買賣的股份已於二零
一一年六月二十日(「星期一」)上午九時正起暫停買賣, 以待刊發根據《香港公司收
購及合併守則》之公告


買返個仔....?


應該會咁做
67 : Atkinson(1514)@2011-06-23 01:05:40

71樓提及
70樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110620/LTN20110620117_C.PDF

應 其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 其 士 國 際 」 ) 及 其 士 泛 亞 控 股 有 限 公 司 ( 「 其 士 泛
亞」)的要求, 其士國際及其士泛亞於香港聯合交易所有限公司買賣的股份已於二零
一一年六月二十日(「星期一」)上午九時正起暫停買賣, 以待刊發根據《香港公司收
購及合併守則》之公告


買返個仔....?


應該會咁做


這個會對25最大利益嗎.....?
68 : GS(14)@2011-06-23 21:49:28

72樓提及
71樓提及
70樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110620/LTN20110620117_C.PDF

應 其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 其 士 國 際 」 ) 及 其 士 泛 亞 控 股 有 限 公 司 ( 「 其 士 泛
亞」)的要求, 其士國際及其士泛亞於香港聯合交易所有限公司買賣的股份已於二零
一一年六月二十日(「星期一」)上午九時正起暫停買賣, 以待刊發根據《香港公司收
購及合併守則》之公告


買返個仔....?


應該會咁做


這個會對25最大利益嗎.....?


無最大利益,點解要做?
69 : Atkinson(1514)@2011-06-23 23:31:18

73樓提及
72樓提及
71樓提及
70樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110620/LTN20110620117_C.PDF

應 其 士 國 際 集 團 有 限 公 司 ( 「 其 士 國 際 」 ) 及 其 士 泛 亞 控 股 有 限 公 司 ( 「 其 士 泛
亞」)的要求, 其士國際及其士泛亞於香港聯合交易所有限公司買賣的股份已於二零
一一年六月二十日(「星期一」)上午九時正起暫停買賣, 以待刊發根據《香港公司收
購及合併守則》之公告


買返個仔....?


應該會咁做


這個會對25最大利益嗎.....?


無最大利益,點解要做?


但係...508會唔會無左個上市地位...?
70 : 龔大桓(12510)@2011-06-27 23:38:06

為何這麼久還未復牌?
71 : pcp7838(1616)@2011-06-29 02:00:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110628685_C.pdf

業績中規中矩,增長主要由於出售 Pacific Coffee 80% 所致,核心業務輕微增長.

派息跟往年一樣, $0.55,全年 $1.15, 成十一厘息.
72 : GS(14)@2011-06-29 07:43:31

76樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110628/LTN20110628685_C.pdf

業績中規中矩,增長主要由於出售 Pacific Coffee 80% 所致,核心業務輕微增長.

派息跟往年一樣, $0.55,全年 $1.15, 成十一厘息.


如果不包括中期特別股息,實際上是派70仙,約七厘息

業績其實倒退了一些
73 : 龔大桓(12510)@2011-07-08 00:56:08

等左咁耐都未復牌
74 : GS(14)@2011-07-08 22:05:49

78樓提及
等左咁耐都未復牌


塊地技術上可能好大問題?
75 : kevindee(12760)@2011-07-08 23:33:22

唔知搞咩, 等等等等等...........
76 : GS(14)@2011-07-12 23:23:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110712590_C.pdf


1. 在 股 本 重 組 生 效 及 資 產 重 組 完 成 後, 其 士 泛 亞 董 事 會 擬 向 其 士 泛 亞 股 東 作 出 特 別 分 派, 總 額不少於港幣 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 元(相等於不少於每股其士泛亞股份港幣 0 . 0 4 2 1 元)


2.於 二 零 一 一 年 六 月 十 七 日, 其 士 國 際 與 其 士 泛 亞 訂 立 資 產 重 組 協 議, 據 此, 其 士 泛 亞 已 有 條 件同 意 出 售 而 其 士 國 際 已 有 條 件 同 意 購 買 利 升 股 份, 相 當 於 資 產 重 組 完 成 日 期 時 利 升 之 全 部 已 發行 股 本, 代 價 總 額 為 港 幣 2 4 6 , 0 0 0 , 0 0 0 元。

3.於 二 零 一 一 年 六 月 十 七 日, 其 士 國 際 與 收 購 方 訂 立 股 份 銷 售 協 議, 據 此, 其 士 國 際 已 有 條 件 同意出售而收購方已有條件同意購買銷售股份(即1 , 2 8 5 , 8 2 9 , 3 3 0股其士泛亞股份),相當於股份銷售 協 議 日 期 其 士 泛 亞 全 部 已 發 行 股 本 約 5 4 . 1 4%, 代 價 總 額 為 港 幣 2 4 3 , 6 2 2 , 0 0 0 元。

....
金利豐證券將代表收購方,遵照收購守則按每股收購股份港幣 0 . 1 8 9 4 7 元(相等於收購方根據股份銷售協議支付之每股銷售股份的價格)及港幣0 . 0 1元就全部顧問購股權以現金提出收購建議。

F .  收購方之資料
收 購 方 為 於 英 屬 維 爾 京 群 島 註 冊 成 立 之 投 資 控 股 有 限 公 司。 收 購 方 之 唯 一 股 東 及 董 事 為 李 先生。 緊 接 訂 立 股 份 銷 售 協 議 前, 收 購 方 及 其 最 終 實 益 股 東 為 獨 立 於 其 士 泛 亞 及 其 關 連 人 士 且與 彼 等 並 無 關 連 之 第 三 方, 且 並 無 持 有 任 何 其 士 泛 亞 股 份。 除 訂 立 股 份 銷 售 協 議 外, 收 購 方自 其 註 冊 成 立 以 來 概 未 從 事 任 何 業 務。 李 先 生 之 履 歷 詳 情 載 於 下 文「 收 購 方 對 其 士 泛 亞 之 意向」一段內。

有關業務及資產
收 購 方 擬 由 餘 下 其 士 泛 亞 集 團 繼 續 經 營 其 現 有 主 營 業 務。 於 本 公 告 日 期, 收 購 方 概 無 就 向 其士 泛 亞 資 產 注 資 訂 立 或 擬 訂 立 任 何 協 議、 安 排、 諒 解 或 承 諾( 不 論 正 式 或 非 正 式, 亦 不 論 明 示或暗示)、商談(不論是否已達成)及意向。收購方不擬對其士泛亞之現有營運及業務引入任何
主 要 變 動。 收 購 方 將 對 餘 下 其 士 泛 亞 集 團 之 業 務 進 行 更 為 詳 細 之 檢 討, 以 便 為 餘 下 其 士 泛 亞集 團 制 定 一 個 全 面 的 業 務 策 略, 而 根 據 檢 討 之 結 果, 收 購 方 可 能 開 拓 其 他 業 務 機 會 並 考 慮 餘下 其 士 泛 亞 集 團 之 任 何 資 產 及 ╱ 或 業 務 收 購 是 否 適 合 於 促 進 其 增 長。 收 購 方 無 意 終 止 僱 用 餘下其士泛亞集團之僱員(其士泛亞董事會組成之變動除外)或出售或調動其資產(於其日常業務
過 程 中 進 行 者 除 外 )。 於 本 聯 合 公 告 日 期, 收 購 方 無 意 或 計 劃 由 餘 下 其 士 泛 亞 集 團 收 購 或 出 售任何資產及╱或業務。

李先生及蘇先生之履歷詳情載列如下:
李 光 煜 先 生, 現 年 4 9 歲, 為 收 購 方 之 唯 一 股 東 及 唯 一 董 事。 李 先 生 於 中 國 公 路 基 礎 設 施 行 業及 投 資 業 務 方 面 擁 有 豐 富 經 驗。 李 先 生 於 過 去 三 年 內 概 無 於 其 證 券 於 香 港 或 海 外 證 券 市 場 上市之公眾公司擔任任何董事職務。

蘇曉濃先生,現年 4 7 歲,一直擔任中國多間風險資本、私募基金或投資顧問公司(即深圳市國
投 資 管 理 有 限 公 司、 深 圳 市 中 聯 易 業 投 資 顧 問 有 限 公 司 及 深 圳 市 鼎 億 萬 通 投 資 有 限 公 司 )之董 事 或 管 理 階 層 職 務。 蘇 先 生 畢 業 於 華 東 政 法 學 院。
77 : kevindee(12760)@2011-07-12 23:44:29

81樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110712/LTN20110712590_C.pdf


噢, 終於嚟啦, 唔知好事定壞事呢
78 : 龔大桓(12510)@2011-07-13 00:22:02

希望係注入新公司業務
79 : Louis(1212)@2011-07-13 00:48:22

82樓提及
81樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110712/LTN20110712590_C.pdf
噢, 終於嚟啦, 唔知好事定壞事呢


走著看。
80 : Hierro(1191)@2011-07-13 02:25:50

83樓提及
希望係注入新公司業務


慢慢等
下個牛市吧
81 : Hierro(1191)@2011-07-13 02:26:21

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... d4&src=MAIN&lang=ZH

李光煜曾參股的公司
82 : Louis(1212)@2011-07-13 08:49:09

復牌公告: 其士泛亞<00508.HK>易主 擬特別分派至少1億
2011年7月13日  07:35:10 a.m. HKT, AAFN

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110712590_C.pdf


其士國際<00025.HK>宣布悉售其士泛亞<00508.HK>持股,並擬進行資產及股本重組,生效後,其士泛亞擬作出特別分派不少於1億元。兩股份申請今早復牌。

其士國際將以代價2.43億元,悉數轉讓其士泛亞54.14%股權,買方李光煜需按例提出全面收購建議,每股作價0.18947元,較停牌前折讓36.84%。其士國際預計出售收益1.29億元。

其士泛亞建議進行股本重組,削減股份面值及註銷股份溢價賬,預計產生進賬1.64億元。生效後,擬向股東作出特別分派不少於1億元,相當於每股0.0421元。

同時,其士國際將以現金代價2.46億元,向其士泛亞購回Pacific Coffee 20%權益;Cafe Deco 60%權益連同合共40間餐廳門市;以及非上市私募創投基金6.67%權益。完成後,其士泛亞餘下業務將繼續持有香港經營9間餐間及3個小食亭,出售所得淨額2.44億元。

收購方擬維持其士泛亞上市地位,不擬對現有營運及業務引入任何主要變動。(de/d)阿思達克財經新聞
83 : GS(14)@2011-07-13 22:06:09

咁下個星期,我就分裂番兩個貼了
84 : GS(14)@2011-07-13 22:06:22

應該會做注入
85 : 龔大桓(12510)@2011-07-13 23:59:01

唯有等到注入新業務
86 : marshalwong(13162)@2011-07-14 09:22:22

89樓提及
應該會做注入


於本聯合公告日期,其士泛亞之法定股本為港幣175,000,000 元,分為3,500,000,000 股每股
面值港幣0.05 元之其士泛亞股份,其中已發行2,375,095,170 股其士泛亞股份。於股本重組
生效後,其士泛亞之法定股本將為港幣35,000,000 元,分為3,500,000,000 股每股面值港幣
0.01 元之其士泛亞股份,其中2,375,095,170 股每股面值港幣0.01 元之其士泛亞股份將為已
發行。因股本削減產生之進帳約港幣95,000,000 元將轉撥至其士泛亞之繳入盈餘帳。經計及
於二零一一年三月三十一日繳入盈餘帳之進帳金額約港幣38,600,000 元及股份溢價削減之金
額港幣30,000,000 元後,預計於股本重組生效後其士泛亞之繳入盈餘帳之進帳金額約為港幣
163,600,000 元。

is it preparing for injection of asset so that 溢價削減, if not whydo the move?
87 : GS(14)@2011-07-14 21:53:40

91樓提及
89樓提及
應該會做注入


於本聯合公告日期,其士泛亞之法定股本為港幣175,000,000 元,分為3,500,000,000 股每股
面值港幣0.05 元之其士泛亞股份,其中已發行2,375,095,170 股其士泛亞股份。於股本重組
生效後,其士泛亞之法定股本將為港幣35,000,000 元,分為3,500,000,000 股每股面值港幣
0.01 元之其士泛亞股份,其中2,375,095,170 股每股面值港幣0.01 元之其士泛亞股份將為已
發行。因股本削減產生之進帳約港幣95,000,000 元將轉撥至其士泛亞之繳入盈餘帳。經計及
於二零一一年三月三十一日繳入盈餘帳之進帳金額約港幣38,600,000 元及股份溢價削減之金
額港幣30,000,000 元後,預計於股本重組生效後其士泛亞之繳入盈餘帳之進帳金額約為港幣
163,600,000 元。

is it preparing for injection of asset so that 溢價削減, if not whydo the move?


http://realforum.zkiz.com/thread.php?page=1&tid=22734
轉到這兒談
88 : GS(14)@2011-07-18 23:40:00

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=15440750

準備大運會工作 赴深圳體檢
Pacific Coffee五員工失驚無神被探肛
2011年07月18日
89 : Louis(1212)@2011-09-13 16:36:18

其士國際(00025)獲增持247萬股

【14:43】2011年09月13日

【on.cc專訊】聯交所股權變動資料顯示,其士國際(00025)於11年9月7日獲周亦卿博士以每股平均價9.8港元增持247萬股,最新持股數目15,715萬股。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH&

周博士看好其士國際, 把握機會高位(每股9.8港元)購買它收取末期股息每股55仙。

昨天(12-9-2011)有一手200萬股成交(每股9.8港元), 最後機會購買它收取末期股息每股55仙。 又是周博士買的?

90 : Louis(1212)@2011-09-15 19:09:04

昨天(12-9-2011)有一手200萬股成交(每股9.8港元), 最後機會購買它收取末期股息每股55仙。 又是周博士買的?

果然又是周博士買的。

現實是很難有其它"比買自己可以控制公司的股票更好的" 投資。

無論如何,這是一個很好的徵兆。


http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... =MAIN&lang=ZH&tk=ds
91 : andy(858)@2011-10-31 19:21:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111031404_C.pdf

盈利警告

董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,本集團預期截至二零一一年九月三十日
止六個月之未經審核中期業績將較截至二零一零年九月三十日止同期之溢利明顯下
降,主要是由於並無如於二零一零年同期錄得出售(1) 誠偉集團及Smartco 集團,以
及 (2) Pacific Coffee 集團權益之重大一次性收益,縱使預期截至二零一一年九月三
十日止六個月將錄得出售其士泛亞之收益。
92 : Louis(1212)@2011-10-31 19:36:40

盈利警告

it was well expected long time ago. therefore, it won't give me a chance to buy cheap 25.smiley
93 : GS(14)@2011-10-31 21:21:31

may be cheaper... I want to ask Louis, do you have old annual report of 25?
94 : Louis(1212)@2011-10-31 22:02:54

98樓提及
may be cheaper... I want to ask Louis, do you have old annual report of 25?


How old? Maybe, I can get the eldest one from 25's AGM in 2012.
95 : GS(14)@2011-10-31 22:31:29

我好想看看這些舊年報,你最早有甚麼年份的?
96 : Louis(1212)@2011-10-31 23:27:59

100樓提及
我好想看看這些舊年報,你最早有甚麼年份的?


I do not keep 舊年報 Hard Copies.

However, I have got 舊年報 pdf files:

1998~1999 Eng

1999~2004 Chinese & Eng

For 2005~2011 AR, you can get them from http://www.chevalier.com/tc_chi/contentpage.asp?id=1243

I can send you 1998~2004 AR pdf files if you so wish.
97 : GS(14)@2011-11-01 20:54:51

我以為你持股多年,有一些1980年代呢
98 : 龔大桓(12510)@2011-11-24 14:55:05

新老闆想點?
99 : GS(14)@2011-11-24 21:29:49

103樓提及
新老闆想點?


去番508個貼啦
100 : Louis(1212)@2011-11-29 17:44:38

港股直擊, 通告

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111128543_C.pdf

其士國際(00025)跌4% 半年少賺57%

其士國際(00025)全日跌4.3%,報8元。

該公司截至9月底止半年純利2.21億元,減少56.7%,派中期息0.2元不變,惟未有如去年同期般派特別股息0.4元。

純利減少是由於未有與去年同期錄得出售資產的重大一次性收益5.95億元。

期內收入為17.91億元,增7.1%。毛利為4.2億元,增47.4%。
101 : GS(14)@2011-11-29 22:12:43

實際盈利稍增40%,至1億,其餘都是靠特殊收益。負債仍重

前景
香港的建築業發展蓬勃,本集團的前景仍然光明。即使材料及勞工成本高企,美元疲弱亦對行業整體帶來挑
戰,但香港特區政府開展多個大型公共基建項目,機遇處處。對於最近進軍美國安老院舍市場及此業務作為
新收入來源的前景秀麗,本集團亦感到樂觀。由於中國政府對物業發展項目實施緊縮的貸款政策,故本集團
拓展物業發展業務的計劃仍會貫徹謹慎方針。
由於歐元區的增長受到不斷蔓延的主權債務危機影響,資金成本增加,加上美國經濟復甦仍然緩慢,故於未
來數月,投資業務面對重重考驗。市場普遍憂慮中國可能硬著陸,令投資的前景倍添壓力。為減輕中國可能
硬著陸及美國經濟衰退持續的影響,我們正物色可優化投資價值的購入機會。
鑑於食品成本上漲及租金飆升,本集團計劃設立中央食品加工廠房,加強對餐飲分類的後勤支持。本集團首
間爐端燒餐廳最早於二零一二年在上海開幕,將會是餐飲分類進一步多元化拓展至亞洲主題店舖的亮點。
展望將來,本集團將在香港境內外物色新商機,同時利用其龐大的營運靈活性,爭取全球市場的競爭優勢。

102 : 清風詩人(3217)@2011-12-06 17:26:10

《經濟通通訊社6日專訊》其士國際集團(00025)之全資附屬公司,其士資產管理已
與一名資產管理人訂立意向書,內容有關其士資產管理可能收購若干位於日本之溫泉酒店及若干
有關資產及營運公司。
 可能收購的項目的代價已按意向書協定,但意向書並無法律約束效力,故收購事項可能未必
會進行。(ho)
http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211206535&page=1
103 : Louis(1212)@2011-12-07 21:54:40

其士擬購日溫泉酒店

http://www.hkdailynews.com.hk/finance.php?id=197343

【本報記者施厚佳報道HK Daily News 7-Dec-2011】其士國際(0025)宣布已與一名資產管理人訂立意向書,內容有關其士資產管理或其代理人可能收購若干位於日本之溫泉酒店及若干有關資產和營運公司。......

對日本旅遊業感樂觀

其士國際表示,公司對日本旅遊業之發展感到樂觀,並認為可能收購事項如落實,將使集團之收入來源更趨多元化。

公司於早前公布的中期業績曾透露,為減輕中國可能硬着陸及美國經濟衰退持續的影響,正物色可優化投資價值的購入機會。

截至今年9月底,其銀行結存及現金為11.02億元;流動資產總額為33.72億元,流動負債為24.62億元。

......

其現時主要收入來源為香港區,佔比46%;其次為中國佔26%;其餘佔比不足一成,日本區則未有收入來源。

建設工程項目需要很高的債務。
104 : Louis(1212)@2011-12-07 21:58:04

其士國際集團有限公司 00025

財務比率-中期業績 2011/09 2010/09 2009/09 2008/09 2007/09
變現能力分析

流動比率(倍) 1.37 1.96 1.33 1.63 1.86
速動比率(倍) 1.26 1.81 1.20 1.45 1.57

償債能力分析
長期債項/股東權益(%) 49.18 34.21 21.65 46.14 52.29
總債項/股東權益(%) 61.13 39.76 40.65 62.08 81.95
總債項/資本運用(%) 37.91 26.58 28.96 37.71 47.89

投資回報分析
股東權益回報率(%) 4.86 12.34 2.57 0.47 3.63
資本運用回報率(%) 3.01 8.25 1.83 0.28 2.12
總資產回報率(%) 2.26 6.19 1.19 0.20 1.41

盈利能力分析
經營利潤率(%) 13.50 10.44 5.44 N/A 5.52
稅前利潤率(%) 14.84 36.64 7.90 N/A 5.62
邊際利潤率(%) 12.39 30.71 4.29 0.55 4.25
105 : i3640(1387)@2011-12-08 18:14:14

06/12/2011  00025  CHEVALIER INT'L
其士國際集團有限公司*(股份代號:25)
有關可能收購若干溫泉酒店之意向書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111206169_C.pdf
106 : i3640(1387)@2012-01-12 16:18:39

老周呢鑊縮沙吾知系好事定系壞事,不過,算啦,老周,系日本浸溫泉就過癮,開檔野吾系敢簡單架,吾好搞敢多野,撈番本行算啦...
12/01/2012
08:06  00025  CHEVALIER INT'L  
公告及通告 - [股價敏感資料]
終止可能收購若干溫泉酒店 (168KB, PDF)
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120112013_C.pdf
107 : GS(14)@2012-01-12 21:38:05

111樓提及
老周呢鑊縮沙吾知系好事定系壞事,不過,算啦,老周,系日本浸溫泉就過癮,開檔野吾系敢簡單架,吾好搞敢多野,撈番本行算啦...
12/01/2012
08:06  00025  CHEVALIER INT'L  
公告及通告 - [股價敏感資料]
終止可能收購若干溫泉酒店 (168KB, PDF)
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120112013_C.pdf


好事、好事
108 : Louis(1212)@2012-01-19 18:54:43

聯交所股權變動資料顯示,其士國際(00025)於2012年1月16日獲周亦卿博士以每股7.7港元增持2,834,000股(佔已發行股本1.02%),最新持股數目163,988,359股(59.08%)。

繼續大手增持。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... =MAIN&lang=ZH&tk=ds
109 : Louis(1212)@2012-02-01 11:19:25

聯交所股權變動資料顯示,其士國際(00025)於2012年1月27日獲周亦卿博士以每股7.75港元增持2,400,000股,最新持股數目166,388,359股(佔已發行股本59.95%)。

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH&

繼續大手增持, 很快佔已發行股本60%。
110 : Louis(1212)@2012-02-01 18:58:34

刪除(因錯誤的位置)。
111 : Louis(1212)@2012-02-23 18:01:52

23/02/2012

17:05 00025 CHEVALIER INT'L 公告及通告 - [須予披露的交易]

須予披露交易提供貸款


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120223163_C.pdf

董事會謹此公佈於二零一二年二月二十三日,長暉與成都其士訂立貸款協議,就不時提供財務資助予成都其士,其貸款額不多於人民幣3億元(約相等於港幣3.69億元)。成都其士49%權益由長暉持有,而其51%權益則由都思持有。

背景
於二零一二年二月二十三日,長暉為貸款方與成都其士為借款方訂立貸款協議,以提供貸款額不多於人民幣3億元予成都其士(約相等於港幣3.69億元),以應付成都其士在該項目現金流不時之需。該墊支予成都其士之貸款為無抵押,將按長暉要求或從成都其士在該項目之預售可用資金而償還,該貸款之利息將就長暉與成都其士之協定按不時本集團之資金成本加10%計算。

該貸款將由本集團內部資源撥付,並不會對本集團之資產及負債造成重大影響。

成都其士之資料

成都其士是一間於中國成立之公司,其主要業務為物業發展,其49%權益乃本集團透過其間接全資附屬公司長暉持有。 餘下成都其士之51%權益則由都思持有。都思是一間從事投資控股的公司,並由賴氏家族實益擁有。都思為長暉於成都其士之合營夥伴。除前述者外,就董事於作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信,於本公告日期,都思及賴氏家族均為獨立第三方。成都其士被列作本集團之共同控制企業。
112 : GS(14)@2012-02-29 00:37:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120228533_C.pdf
投地
113 : kk104104(19268)@2012-02-29 02:19:09

61樓提及

dee215:

大大你好呀 仲記得我ma?

我之前問過你關於隻508ga

我都知呢隻股係大古惑 但都洗濕左個頭 無計la...

呢幾日佢係咁升 照計都係d大戶想抽高從中cap水 (am i right??)

如果亞媽依家要賣個仔 照計梗係愈高價愈賺得多la

咁照你睇現價0.38 其實係咁咪有一定空間可以抽上 令到大股東cap更多水呢???


1. 邊個話畀你聽一定要抽高先賺到錢的?

2. 媽媽賣仔,當然是要高價,但搞這些會好多方法,不用真是要炒上,反而定個平的價錢,能夠套到現,使新大股東成本不致過大則可。

唔好當人傻的,如果我賣舊垃圾畀你,1億你肯唔肯買,所以係人都知的道理,人人都識得講。

太貴人地就唔賣,60仙暗指市值過16億,你根本就買貴了。炒股唔好一廂情願,要認清事實合不合理。現在談談這股價值:

公司現在剩下咖啡業務、餐飲Igor's業務及現金,加上殼價,就成為此股價值,現在估值如下。

(1) Igor's 值大約1-2億
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217266_C.pdf
(2) 咖啡業務最少值8,000萬
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100629040_C.pdf
(3) 淨現金大約1.1億
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110523524_C.pdf

(4) 加上殼價大約2億(控股股東持有部分54.14%,即全殼值3.69億)

這四項加起來,拆件大約7.59億,大約每31.9仙,全購價大約15.5仙,剩餘部分應以股息派付,所以以34.5仙來說,價格已經算合理,但如果你要等埋大收購先出貨都可以,但是如果你當時不賣,也許就沒有太好的機會走了。


有野請教...
1) 請問Igor's值1-2億點樣計出黎? 份野入面唔見有提及
2) 睇唔明...佢唔係話用3億幾去買80%pacific coffee 咩? 點計值8000萬= =

SOR 新手 解釋下點計 THX!
114 : GS(14)@2012-02-29 21:57:07

1. 公告講間野有1,000萬盈利,乘10-20倍,咪1-2億
2. 80%股權值3.26億,他剩下20%股權,把這數除4咪計到8,000萬囉
115 : 小黑鋼(26675)@2012-04-23 15:59:03

現價 8.1 買 0025 收息如何? ^^
116 : GS(14)@2012-04-23 20:57:22

120樓提及
現價 8.1 買 0025 收息如何? ^^


覺得間野古古怪怪,你喜歡吧,我就一般
117 : greatsoup38(830)@2012-06-29 00:26:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120628783_C.pdf
盈利增50%,至2.2億

股息
董事會建議派發末期股息每股港幣0.35 元(二零一一年:港幣0.55 元)及特別股息每股港
幣0.40 元(二零一一年:無)予於二零一二年九月十九日(星期三)名列於本公司股東名冊
內之股東。待將於二零一二年九月七日(星期五)召開之本公司應屆股東週年大會(「股東
週年大會」)獲股東批准後,股息將於二零一二年九月二十五日(星期二)或前後派付。連
同已於二零一一年十二月二十日派付之中期股息每股港幣0.20 元(二零一一年:中期股
息每股港幣0.20元及特別股息每股港幣0.40 元),本年度合共派發股息每股港幣0.95 元(二
零一一年:港幣1.15 元),較去年減少17.4%,派息率達40.1%(二零一一年:40.1%)。

....
本集團把握經濟增長及四川成都汽車產業之強勁消費力所帶來之契機,已於財政年度
內消化擴充業務時新設立之4S店的開業成本,並關閉表現未如理想之店舖。本集團在成
都擁有業務組合,包括三個汽車品牌及六間4S店。本財政年度售出7,000輛汽車,總收入
逾人民幣9億元。目前,雖然汽車售後服務僅佔本集團整體收入相當小的份額,但未來
仍有增長空間。本集團將善用現有巨大客戶基礎及專業營運系統進行新車銷售,以進
一步拓展及開發汽車售後業務價值鏈。隨著中國內地對新車及售後服務之需求增加,
本集團相信售後服務是汽車代理業務取得盈利及成功之關鍵,並將為本集團於未來數
年之焦點。我們對4S店擴張抱持審慎樂觀態度,來年目標銷量為9,500輛汽車。

....
118 : david395(4434)@2012-06-30 12:17:02

盈利表現仍然不錯的其士(25),其帳目極之難明,不過多年的資產買賣,證明管理層眼光不錯,而且連年的高息政策,為股東帶來可觀回報。集團已派中期息每股20港仙,現建議派末期息連同特別股息,分別35仙及40仙。全年派95仙。股價今早升6%,報8.85港元,現價息率仍有10.7%,若扣除特別息,則是6.2%,仍然是不錯的回報。
119 : Louis(1212)@2012-06-30 12:49:37

Me slept body on 25!
120 : GS(14)@2012-06-30 15:37:55

124樓提及
Me slept body on 25!


訓身?
121 : GS(14)@2012-06-30 15:38:09

123樓提及
盈利表現仍然不錯的其士(25),其帳目極之難明,不過多年的資產買賣,證明管理層眼光不錯,而且連年的高息政策,為股東帶來可觀回報。集團已派中期息每股20港仙,現建議派末期息連同特別股息,分別35仙及40仙。全年派95仙。股價今早升6%,報8.85港元,現價息率仍有10.7%,若扣除特別息,則是6.2%,仍然是不錯的回報。


就是派息間公司先值錢
122 : Louis(1212)@2012-06-30 19:03:52

125樓提及
124樓提及
Me slept body on 25!

訓身?


YES
123 : GS(14)@2012-06-30 19:13:06

你好似應該拿回成本?
124 : Louis(1212)@2012-06-30 23:27:47

128樓提及
你好似應該拿回成本?


Far more than that
125 : GS(14)@2012-06-30 23:28:49

129樓提及
128樓提及
你好似應該拿回成本?

Far more than that


好正
126 : jj1984(29252)@2012-06-30 23:34:51

現價太貴,508我就輸過....睇黎PACIFIC COFFEE同WILDFIRE不是好賺錢的東西
127 : GS(14)@2012-07-01 00:11:20

131樓提及
現價太貴,508我就輸過....睇黎PACIFIC COFFEE同WILDFIRE不是好賺錢的東西


點輸?
128 : jj1984(29252)@2012-07-01 01:02:23

132樓提及
131樓提及
現價太貴,508我就輸過....睇黎PACIFIC COFFEE同WILDFIRE不是好賺錢的東西

點輸?


很多年前的時了...當年叫其士泛亞,記得未配股前我5.X買過...後來止蝕.
當年很炒消息的一隻股...
129 : GS(14)@2012-07-01 10:51:32

133樓提及
132樓提及
131樓提及
現價太貴,508我就輸過....睇黎PACIFIC COFFEE同WILDFIRE不是好賺錢的東西

點輸?

很多年前的時了...當年叫其士泛亞,記得未配股前我5.X買過...後來止蝕.
當年很炒消息的一隻股...

5個幾就真是抵輸啦,無計過PE?
130 : jj1984(29252)@2012-07-04 00:01:36

其士國際<00025.HK>公布3月止年度,收入38.5億元,按年增加10.3%。錄得純利倒退17.5%至6.58億元,每股盈利2.37元。末期息35仙,特別息40仙;全年共派95仙,減少17%
131 : Louis(1212)@2012-10-12 16:07:47

《經濟通通訊社12日專訊》其士國際(00025)午後停牌,暫未公布停牌原因。今日有報道指其將購澳蔬果批發商,交易料年底完成。其士今早跌0﹒3%報9﹒6元。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012136_C.HTM
132 : Louis(1212)@2012-10-12 22:35:47

136樓提及
《經濟通通訊社12日專訊》其士國際(00025)午後停牌,暫未公布停牌原因。今日有報道指其將購澳蔬果批發商,交易料年底完成。其士今早跌0﹒3%報9﹒6元。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012136_C.HTM


錯誤信息?!

其士(00025)購美國安老院舍業務 下周一復牌
【21:35】2012年10月12日

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012588_C.pdf

【on.cc專訊】其士(00025)公布,於昨日美國時間,Strategic Capital與該等受讓人訂立轉讓協議,據此,Strategic Capital 根據買賣協議已向該等受讓人轉讓一切權利及義務。

根據轉讓協議,該等受讓人已承擔Strategic Capital作為買方於買賣協議下的權利及義務,致使該等受讓人有條件同意收購目標業務(包括該等物業),總代價為1.24億美元,其中包括該等受讓人就該等物業須承擔的估計保養費用400萬美元。該等物業位於美國北卡羅萊納州,總建築面積合共約為441,584平方呎,現作為安老院舍經營。股份下周一復牌。
133 : greatsoup38(830)@2012-10-13 11:11:43

可能on hold 刁好多
134 : Louis(1212)@2012-10-13 15:23:22

138樓提及
可能on hold 刁好多


我希望它不會那麼積極的!保守的是更好的。
135 : Louis(1212)@2012-10-17 23:19:09

136樓提及
《經濟通通訊社12日專訊》其士國際(00025)午後停牌,暫未公布停牌原因。今日有報道指其將購澳蔬果批發商,交易料年底完成。其士今早跌0﹒3%報9﹒6元。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121012136_C.HTM


真實的信息。

其士國際(00025)旗下擬增持澳洲聯營權益


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121017495_C.pdf

【19:54】2012年10月17日

【on.cc專訊】其士國際(00025)公布,旗下全資附屬Quality King今日與AMICO、HG及CAAM訂立股東協議以規管CAAM業務、事務及內部管理。根據股東協議條款,Quality King 或會進一步認購CAAM普通股及CAAM優先股,總認購價約為4,000萬澳元(約3.186億港元)。CAAM優先股可按一比一基準兌換成CAAM普通股。

CAAM之業務為投資控股,專注於澳洲開展農業及農產品之業務、營運及管理及其他附屬業務。
136 : VA(33206)@2012-10-17 23:21:46

小跟呢隻.

隻野資產同老細可以嗎?
137 : GS(14)@2012-10-17 23:24:03

他做的野好特別
138 : jj1984(29252)@2012-10-17 23:34:23

其士係香港都幾息息相關,樣樣都有.
139 : Louis(1212)@2012-10-17 23:37:44

購買實物資產是新的潮流, 用於保護你的現金購買能力!
140 : GS(14)@2012-10-17 23:41:34

144樓提及
購買實物資產是新的潮流, 用於保護你的現金購買能力!


真是無人想到
141 : VA(33206)@2012-10-17 23:43:04

即係點呀?
142 : GS(14)@2012-10-17 23:46:55

146樓提及
即係點呀?


即是開拓新盈利來源
143 : greatsoup38(830)@2012-12-02 11:17:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121129472_C.pdf
25
增90%,至1.7億,重債
中期股息
董事會已決議宣派截至二零一二年九月三十日止六個月之中期股息每股港幣0.20 元(二零一一年:港幣0.20 元)予於二零一二年十二月二十日(星期四)名列本公司股東名冊之股東。中期股息將以現金派發,股東並將有權選擇全部收取已繳足股款的本公司每股面值港幣1.25 元的新股代替現金,或部分收取現金及部分收取新股作為中期股息(「以股代息計劃」)。一份載有以股代息計劃的詳情之通函及有關之選擇表格預期約於二零一三年一月七日(星期一)寄予各位股東。

前景
總體上,全球金融市場仍存在大量不明朗因素。歐洲預期將在進行宏觀經濟再平衡及調整時經歷一個艱難過程;在美國大選過後,各人關注財政懸崖的出現 - 於來年初開始之一系列稅項增加及聯邦支出削減;在中國內地,對增長放緩的擔憂並未消解;所有該等因素均令投資者及公司傾向更加保守。然而,受惠於全球中央銀行實施的貨幣刺激措施及因美國採取量化寬鬆而出現的低利率環境,低利息投資環境預期將有利香港物業市場及建築業,並為本集團在尋求投資機會時提供有利條件。
香港蓬勃發展的建築業繼續為本集團的建築及機械工程分類帶來光明前景。雖然如此,縱使工資已作上調,期內建築業人手短缺仍然存在。人手短缺連同高租金成本亦一直影響本集團的餐飲分類。在香港充滿競爭的營運環境下,面對日益上漲的成本,本集團管理層已定期審視業務單位,以改善營運的效率及整體效益。本集團將進行定期培訓及發展課程,培育人才,確保員工準備充足以應對具挑戰的營運環境。
雖然中國內地經濟於二零一二年上半年增長溫和,內部消費仍錄得可觀增長。鑒于數以百萬計的居民在城市化階段尋求優質住房,隨著家庭平均可支配收入增加,管理層相信本集團及其共同控制企業位於北京、成都及長春的物業項目將為本集團帶來合理中長期回報。
美國老齡人口增加,令本集團對近期在北卡羅萊納州安老院舍業務上的擴張保持樂觀。管理層相信收購不僅可提供穩定經營收入,亦可令本集團受惠資本增值的潛力。光明的前景無疑於未來數年成為本集團新的收入來源。
報告期末後,本集團已於十月訂立合約,與合作夥伴成立合營公司,探索於澳洲農業領域的機會。
展望未來,本集團將繼續在香港境內外物色新商機,同時利用其龐大的營運靈活性,爭取全球市場的競爭優勢。
144 : qt(2571)@2013-01-20 19:11:04

記得呢隻野都有貨倉咁
145 : Louis(1212)@2013-01-21 00:28:41

149樓提及
記得呢隻野都有貨倉咁


3間,請參閱年度報告
146 : cknn(6622)@2013-01-21 00:41:23

130樓提及
129樓提及
128樓提及
你好似應該拿回成本?

Far more than that


好正


Louis 兄又有貨COOL~
147 : Louis(1212)@2013-02-26 23:07:20

其士國際(00025)購澳洲水果及蔬菜供應商
【22:34】2013年02月26日

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130226661_C.pdf

【on.cc專訊】其士國際(00025)表示,CAAM(該集團聯營公司)已告成立,為專注於澳洲開展農業及農產品之業務、營運及管理以及任何其他附屬業務。

董事會宣布,於今日,CAAM現時間接全資附屬King Bid Company Pty Limited 已與獨立於公司及其關連人士之第三方訂立股份銷售契據。據此,King Bid Co 已有條件地同意收購Moraitis Group Pty Limited(目標公司)之全部已發行股本, 代價為澳幣2.1125億元。CAAM已有條件地同意於銷售契據完成當日(預期為2013年3月27日)前,CAAM須執行一份認購契據以認購King Bid Co之控股公司King Holding Company 1 Pty Limited(Holdco 1)的新股份(約佔Holdco 1之70%股權),總現金代價為澳幣6,722萬元(包括股東貸款)。目標公司之所有現有股東(Holdco股東)亦將認購相當於Holdco 1股權餘下30%之Holdco 1新股份及向Holdco 1提供股東貸款。

目標公司為澳洲水果及蔬菜供應商之收購商,並為澳洲新鮮農作物之最大供應商之一。
148 : ng caddy(36072)@2013-02-26 23:08:37

水果及蔬菜?玩農業...有少少千千地
149 : greatsoup38(830)@2013-02-26 23:10:49

153樓提及
水果及蔬菜?玩農業...有少少千千地


他買d野正經d的
150 : samngai(17588)@2013-02-26 23:20:13

在澳洲, 做邊行都逃唔過超重稅, 人工太高, 進度太慢, 唔看好
151 : ng caddy(36072)@2013-02-26 23:21:57

澳洲....澳洲開展農業及農產品之業務,有沒有人在澳洲做過?可不可說出澳洲農業,好不好賺?
152 : Louis(1212)@2013-03-11 13:01:50

緬甸基建缺乏 路勁其士:「有得做」

2013年3月11日

【明報專訊】緬甸近年隨實施開放政策,加上在2012年底落實外商投資法,大量外資湧入,經濟急速發展的同時,缺基建、缺電問題明顯。這擺在從事基建及建設的港商眼前卻是商機。不過他們擔心資金回收及收費過平,令他們對到當地投資的態度顯得審慎。

公路車流少 收費低

「緬甸貿易及物流資訊資源」的數據顯示,預計在今年5月旱季時會缺電達500兆瓦,缺電比例達25%。去年全國鋪設的混凝土及瀝青路總長為31,465公里,只佔全國公路網的21.16%,仍亟待改善。

隨團到訪緬甸的路勁基建(1098)獨立非執行董事周明權明言,緬甸市場「有得做」,但是他從來往仰光至首都奈比都時留意到,路上欠缺車流,加上在總長約300公里的公路全程單程只收150美元,每公里只收0.5美元。他關注是否有其他運輸模式攤薄公路的車流、及收費水平過低,他亦有興趣了解將來奈比都怎樣接駁當地另一大城市曼德勒(或稱瓦城)。

同團的其士國際(0025)副主席兼董事總經理郭海生則稱,他們今次到訪緬甸主要先了解當地投資環境,並且擬取得更多有潛質合作的伙伴之聯絡方法作進一步溝通。他初步留意到當地正陸續興建高樓,對機電設備產生潛在需求,地產市場發展亦有機會。
153 : Louis(1212)@2013-03-13 18:41:51

何車500:其士的「內幕消息」「內幕消息」肯定觸動股民的神經。現在,所有上市公司都有「內幕消息」。凡是重大事項,以前叫做「對股價敏感交易」的公佈,不久之前改稱「內幕消息」(英文名稱Inside Information),看了這些「內幕消息」買賣股票,不會違例捉將官裏;這些消息,其實就是「重大公佈」。

創歷史新高

1)其士國際(025)上月26日公佈「內幕消息」:去年10月成立的聯營公司,以2.1億澳元(16.8億港元)收購澳洲一家水果及蔬菜供應商。

其士市值36.6億元,新交易涉銀碼不小,故需根據交易所上市規則公佈。「內幕消息」見光後,個多星期內股價上升12%。

2)其士是周亦卿擁有60.24%的上市公司,業務涉及建築、機械工程、保險、物業、酒店營運、資訊科技等範疇。

2013年(3月年結)的上半年,營業額22.34億元,按年上升25%;半年盈利2.96億元,升33.5%。預測全年盈利上升15%,現價13元,往績PE5.5倍,預期僅4.8倍。

3)去年9月底,其士每股賬面NAV17.95元,PB0.72倍。

4)去年9月底,其士淨借貸14.48億元。公司除「內幕消息」公佈進軍澳洲蔬果外,去年10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院,估計現淨借貸逾40億元,淨借貸/股東資金比率逾80%。

★其士處長期上升軌,已創歷史新高(should be >$14.25???), 估計有機會升越NAV。昨只成1.6萬股,冷灶色彩明顯。

何車
154 : greatsoup38(830)@2013-03-13 22:50:50

其實我覺得Louis 兄是咪何車來的?
155 : Louis(1212)@2013-03-14 00:17:59

159樓提及
其實我覺得Louis 兄是咪何車來的?


當然不是, 我何德何能?!
156 : greatsoup38(830)@2013-03-14 00:18:53

160樓提及
159樓提及
其實我覺得Louis 兄是咪何車來的?


當然不是, 我何德何能?!


你同他d style好似
157 : Louis(1212)@2013-03-14 00:23:42

巧合而已
158 : Louis(1212)@2013-05-31 18:05:53

00025 CHEVALIER INT'L 公告及通告
正面盈利預告


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130531419_C.pdf

本公告乃其士國際集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(「證券及期貨條例」,香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)而發出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資者,預期本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之盈利可能較截至二零一二年三月三十一日止年度之盈利大幅增加,主要由於投資物業及投資證券之公允值顯著增加 、以及經營溢利上升所致。
159 : siuman1986(6109)@2013-06-02 10:37:56

債好重~
呢次盈喜會唔會繼續特別股息神話?
160 : ideal(34344)@2013-06-02 11:19:58

my two cents - 10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院
nursing homes in the US very hard to make money.
10-15 years ago, ppl think those nursing homes were ready to turn and then.. lose their shirt of course.
the underlying question is that the gov't is poor. who is going to "subsidize" the old ppl's welfare... do you think the capitalists would???
161 : siuman1986(6109)@2013-06-02 11:35:14

165樓提及
my two cents - 10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院
nursing homes in the US very hard to make money.
10-15 years ago, ppl think those nursing homes were ready to turn and then.. lose their shirt of course.
the underlying question is that the gov't is poor. who is going to "subsidize" the old ppl's welfare... do you think the capitalists would???


其實佢想搞老人院點解唔係香港搞?
香港人口老化問題嚴重,大把巿場。玩下手重可以聯埋政府做掌心雷,夠晒後台。
不過租貴就真嘅
162 : Louis(1212)@2013-06-02 12:05:39

166樓提及
165樓提及
my two cents - 10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院
nursing homes in the US very hard to make money.
10-15 years ago, ppl think those nursing homes were ready to turn and then.. lose their shirt of course.
the underlying question is that the gov't is poor. who is going to "subsidize" the old ppl's welfare... do you think the capitalists would???


其實佢想搞老人院點解唔係香港搞?
香港人口老化問題嚴重,大把巿場。玩下手重可以聯埋政府做掌心雷,夠晒後台。
不過租貴就真嘅


經費來自30年的低利率貸款。

老人院用地未來的發展是有價值的資產。

163 : siuman1986(6109)@2013-06-02 12:45:01

167樓提及
166樓提及
165樓提及
my two cents - 10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院
nursing homes in the US very hard to make money.
10-15 years ago, ppl think those nursing homes were ready to turn and then.. lose their shirt of course.
the underlying question is that the gov't is poor. who is going to "subsidize" the old ppl's welfare... do you think the capitalists would???


其實佢想搞老人院點解唔係香港搞?
香港人口老化問題嚴重,大把巿場。玩下手重可以聯埋政府做掌心雷,夠晒後台。
不過租貴就真嘅


經費來自30年的低利率貸款。

老人院用地未來的發展是有價值的資產。


換言之目的都是用來買地?咁澳州嗰邊情況又會唔會係咁?
地產股mode?
164 : greatsoup38(830)@2013-06-02 13:07:19

Louis 先生說的是否在股東會問的?
165 : Louis(1212)@2013-06-02 13:13:30

169樓提及
Louis 先生說的是否在股東會問的?


是的
166 : greatsoup38(830)@2013-06-02 13:16:26

Louis 先生一年去多少個股東會,有沒有50家?
167 : siuman1986(6109)@2013-06-02 13:26:42

170樓提及
169樓提及
Louis 先生說的是否在股東會問的?


是的


如果我有機會都要去見識下,問下問題 smiley
通過呢個方法得到嘅資料好實在。
168 : Louis(1212)@2013-06-02 13:30:30

168樓提及
167樓提及
166樓提及
165樓提及
my two cents - 10月亦斥巨資收購美國北卡羅萊納州老人院
nursing homes in the US very hard to make money.
10-15 years ago, ppl think those nursing homes were ready to turn and then.. lose their shirt of course.
the underlying question is that the gov't is poor. who is going to "subsidize" the old ppl's welfare... do you think the capitalists would???


其實佢想搞老人院點解唔係香港搞?
香港人口老化問題嚴重,大把巿場。玩下手重可以聯埋政府做掌心雷,夠晒後台。
不過租貴就真嘅


經費來自30年的低利率貸款。

老人院用地未來的發展是有價值的資產。


換言之目的都是用來買地?咁澳州嗰邊情況又會唔會係咁?
地產股mode?


no idea as no SGM has been called.
169 : ideal(34344)@2013-06-02 13:31:43

haha ppl have thought about redeveloping the land for a long long long time...
do you think they can "move" the nursing homes to a "cheaper" area so that they can vacate the land to rebuild? don't forget it is the US. what if an old person die while moving? what if...good luck...
170 : Louis(1212)@2013-06-02 15:02:15

171樓提及
Louis 先生一年去多少個股東會,有沒有50家?


沒有那麼多,約30家.
171 : Louis(1212)@2013-06-03 13:29:55

174樓提及
haha ppl have thought about redeveloping the land for a long long long time...
do you think they can "move" the nursing homes to a "cheaper" area so that they can vacate the land to rebuild? don't forget it is the US. what if an old person die while moving? what if...good luck...


為什麼總是想到這麼複雜?

看看這個, 已經足夠!
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH&
172 : ideal(34344)@2013-06-03 21:26:32

hope you (and the major SH) are right. I have my bias from the past working experience. have seen numerous re-structuring of those nursing homes.. ugly stuff but good luck.
173 : siuman1986(6109)@2013-06-03 23:01:16

177樓提及
hope you (and the major SH) are right. I have my bias from the past working experience. have seen numerous re-structuring of those nursing homes.. ugly stuff but good luck.


其實多方面意見好重要 smiley
相信每個人都總會有啲盲點,大家互相提點是很好的呀~
謝謝你的資料和提醒smiley
174 : GS(14)@2013-06-03 23:18:11

177樓提及
hope you (and the major SH) are right. I have my bias from the past working experience. have seen numerous re-structuring of those nursing homes.. ugly stuff but good luck.

其實那些護理中心點唔掂法?
175 : ideal(34344)@2013-06-04 10:27:48

1. their business model is dependent on gov't subsidies (e.g. mediaid/medicare); margin is always low and the expected turnaround never comes.
2. cost is high in terms of hiring nurses, health care staff in the US to begin with. the real killer is the legal exposure. just check how expensive to insure a nursing staff in the US and you would be amazed.
3. moving a nursing home is almost impractical. (although the seller would never tell you so) a lot of reasons... legal & economic cost of moving is too large for anyone to seriously consider.. and building a modern day nursing home is super expensive..and the original location is not like Central to begin with. the marginal benefit is low
4. the real estate proposition is just a joke! look at the stores like Sears/JC Penny. they all have tons of so called potential real estate and they are not even able to develop them, even though most often those properties are located in very busy areas... (the land cost is not so high. the taxes etc really eat in the economics of redevelopment project)
there are a few more such as aging population etc..i don't bother to elaborate what a joke it is...
176 : GS(14)@2013-06-30 17:39:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130627661_C.pdf
25
盈利增5成,至3.2億,債重
177 : greatsoup38(830)@2013-08-04 15:33:38

2013-07-29 MT
其士︰建造工程項目 「多到做唔晒」   

....
周維正表示,「香港建築及機械工程整體蓬勃,項目活動與五年前相比多了很多,最主要因政府推出很多基建項目,如沙中綫、港島南綫、高鐵、西九發展及啓德發展等項目,加上大型公私型房屋需求,同時澳門也推出不少工程,故目前機遇不少。」

「一般項目發展周期需要三年策劃,大項目更加長,故建造業未來三、五年的前景,都比較樂觀。」今年3月底未完成的建築及機械工程合約價值達19.18億元,較去年20.28億元微跌5%。

工程利潤率提升

「由於行內項目很多,我們都做唔晒,因此俾到機會我們揀好的項目去做,價格會好少少,工程的MARGIN也有好到,手頭定單亦見到增長。」

「整個行業普遍都有勞工短缺的情況,不止工人,連管理人員都短缺,加上行業亦出現人口老化現象,平均年齡亦上升,年輕一輩亦未必想進入這行業。我們亦不敢接太多項目,要確保項目能管理及交付給客戶才接。」

截至今年3月底止年度,公司建築及機械工程業務收入升9%,溢利按年大升44%至3億元。

成都長春項目下半財年預售

另外,公司亦於內地發展房地產住宅項目,「成都及長春兩個項目目前仍處第一期建築期,計劃在今年會計年度下半年預售,惟交付時間未落實,未必趕得上今年交付入帳。」他指出,「成都屬高端項目,發展低層低密度住宅,長春為中低端項目,成都市場可比較的價格目前在每平米兩萬多元,長春每平米則在6,000至8,000元。」成都及長春一期項目總樓面面積分別為5.7萬平方米及11.5萬平方米,公司佔項目49%及96%權益。

他續道,「內地房地產目前見到放慢的迹象,但不特別擔心,因成本也控制到,只是快慢的分別。政府政策並非不想人買樓,而是不想人買不到樓,怕太貴,長春那麼平的細分市場,需求很強勁,未見到大改變,長春完全符合政策項目;而成都貴些,會有慢些,久不久政策的風吹草動短期會影響市場情緒,早前四川地震亦有影響,但投資意慾及改善居住等因素仍在。」

保險投資業務2012∕2013年度亦虧轉盈,賺9,600萬元,主要貢獻來自投資收益方面,投資組合包括債券、股票及基金等,美國、歐洲及亞洲都有。

投資組合減少長債

今年投資趨勢方面,他指出:「因為預期加息,投資組合有重新調整,與一、兩年前相比,我們目前持有的長期債券少了很多。加息會影響定息產品,但浮息企業債未必會受影響,在看合適時機,可以不同投資策略應對個別風險,目前仍未增持浮息債,只是買少了東西,處於under-invest的狀態。今年前三個月看股市好似得,最後還是保守看定些。」

...
美國安老業務   

 公司於2011年6月起進軍美國安老院舍業務,看準美國樓市復甦及人口老化銀髮一族的安老需求。去年12月再斥1.2億美元收購18間院舍1,322個床位,今年再增購1個院舍120個床位。

 「在安老院舍上,我們看過很多市場,歐洲、澳洲、日本,美國,各有各做法,在美國剛巧有機遇,因金融海嘯後,幾年來新建築供應較低,入住率及需求強勁,加上息率偏低,令投資回報較好,還可買其know-how expertise,可先在美國學習,同時可以賺錢。」

 「第二步是當時機成熟可隨時以美國學到的expertise幫我們打入內地市場,這是我們中長期的計劃,最終的目標市場是中國及香港。目前內地安老行業仍未發展出來;香港這行業亦不算很完善。」

回報不止單位至低雙位數字

 回報方面,他透露:「整體而言,在美國投資穩定收入的物業,cap rate可去到高單位至低雙位數字,香港僅兩厘左右,還可於美國當地借錢,按磚頭,也不用上市公司擔保,可借到七成按揭,甚至高些,加上槓桿效應,便不止單位至低雙位數字回報。」

 「買老人院是需要很大額資金投入的業務,發展的其中一個限制在於資金,今日已投入的資金對比我們不少,但對比行業而言,還有很多空間。若可以把業務分拆集資,有多些資金作擴充的話,第一步在美國擴充會最簡單,我們已有很好的網絡,找到很好的機遇。而現在所投的項目,開始有成績出來。」

 至於安老業務佔整體的目標比例,他指出:「安老業務盈利不是最關鍵的數字,因為美國稅率較高,將折舊攤得愈快,bottom line低些,便可延遲、不用那麼早交那麼多稅,我們想把長遠的收益最大化,因此不會以下一年可以入到幾多帳來評核是否好,而是看現金回報,每年可袋到幾多才重要。」

...

澳洲農業   

 今年4月公司作價約17億港元收購澳洲蔬果供應商Moraitis,進軍農業供應鏈業務。目前該業務以聯營公司CAAM入帳,間接持有Moraitis逾26%,長遠若發展不錯,公司有權將優先股轉做普通股,間接持有Moraitis逾50%,並合併入帳。

 對於投資澳洲農業,他解釋,「內地食品需求大,我們若入去內地買個農場種植,隨時買錯東西,買到假東西,上市的農業公司假帳都有幾間,那麼多專家看過都有問題,何況我們未入行,而且也解決不了農業的know-how問題,加上在內地要糾正人們的看法,相信你的產品,要花很多心機。而澳洲在農業產品上,有正面的聲譽。」

下一步出口至中國

 「我們組織了一個小團隊,經不同網絡,用了接近兩年時間,在澳洲睇了很多項目。這澳洲公司本土市場穩定,有少少自身的增長,其澳洲市場已能帶給我們合理的回報,第二步是如何將其產品出口到內地,第三步是如何將其know-how及expertise出口到內地收購或發展類似業務,是長遠的問題。」

 「該公司非主要做種植,主要從事蔬菜水果的供應鏈業務,從不同的農夫處採購蔬菜水果,控制質量,進行包裝,由超市及批發渠道供應給客戶。賣的東西有四成是自己種植,六成採購回來。採用玻璃屋去種植高增值產品,來提升產出率及質量,還會購入特別種子的權利,給農夫種植。」該公司為澳洲具領導地位的蔬菜水果供應商之一,截至去年6月27日年度收入近40億港元。

 投資農業與氣候息息相關,乾旱、氣溫、風速、地震、疾病及草害等,都會為農作物帶來損害。他指出,「無論是農夫或供應鏈商,若網絡不夠全國性,就會有這個風險。若夠全國性,一邊廂少了供應,另一邊廂反而升價,最後可能都賺到錢,這是自然平衡的作用。例如香蕉價前年因大颱風失收,種蕉的人真係中招,蕉價升了很多,該公司反而賺多了錢。」

 為何不買牛?不做奶?他指出,「因那些行業要比蔬菜水果行業大得多,我們若投幾千萬美元,也只是很小的參與者,但這間蔬果公司卻是最大的公司之一,打入一個行業要以前三名作為目標,這行業達到這個要求。」
...


加大財務桿槓提升盈利   

 【MT點評】2012/13年度,其士股東應佔盈利大增53%至10.12億元,主要來自投資物業公允值大增6.7億元,若撇除投資物業公允值變動及出售附屬公司權益,年內盈利仍有逾三成的增長。投資物業主要為凍倉及寫字樓等,凍倉物業約佔投資物業組合約四分之一。

 周維正指出,「工業物業價格近兩、三年升幅強勁,除了有改用途重新發展的潛力外,與物流有關的行業有幾好的支持。去年物業增值大,不是我們控制範圍內,到2014年3月有幾多增值?即使市場不跌,增值部分亦很難保持到條數。」

 投資者宜着眼於公司營運業務的收益,而非增值部分的非現金一次性的收益。內地成都、長春的物業發展雖未能入帳,但工程前景不俗,投資收益趨升,公司過去數年逐漸加大財務桿槓,由2010年3月的近4%,提升至2013年3月的41%,持續投入安老及農業新業務,對未來ROE料亦有提升的作用。

 在投資安老業務及農業後,他指出,「投資這些後,很難再投放幾千萬美元去開拓新行業,不覺得會再有很重大的投資,但會有新增投資來鞏固目前的業務。」

 其士系過去有不少上市企業,目前只剩一家,對分拆的看法方面,他認為,「每間公司每個業務若有條件,有足夠規模去上市,分拆是應該的,但太細分拆又無意思,起碼盈利要過億元,如兩、三億元便可以,若行業熱門,一億元也可以。若安老業務或澳洲業務未來五年發展得好,也可以考慮分拆,工程是我們最初的本行,分拆的感覺很不同,但三個都有可能,若考慮歷史,工程可能未必會。」

 其士並非基金股,過去多年很少見到基金持股的蹤影,他表示,「我們沒有主動做投資關係,我們業務太雜,就算他們聽完可能也很難分析,所以長遠分拆未必是壞事,起碼每一個業務可給予一個可比較的價格,現在炒埋一碟就好難睇。」

 去年派息比例下跌至20%多,他解釋,也是因為有很大部分的物業重估收益所致,若不計那個,基本上,派息比例已回復至數年前無特別股息時期的30%至40%。

 其士目前市值不足40億元,撇除物業增值部分的盈利約4億元,估值約10倍水平,要注意成交疏落。
178 : Louis(1212)@2013-10-31 19:29:10

周亦卿全部以股代息, 以每股13.75元增持817萬股:

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... =MAIN&lang=ZH&tk=ds
179 : pcp7838(1616)@2013-10-31 23:25:29

呢隻我當年 (09年前) Hold 左好耐, 見幾年都唔郁, 得息, 又見佢個仔係其士科技好大動作, 擔心佢個仔敗家所以走左.
(唔知點解, 見佢債好重, 自己諗埋一面覺得好似新世界純官咁接手會好大擭)

仲記得當年係咁吹個歐洲唔知咩管道起樓技術, 好環保好高科技, 同會好多工程接.

實在係太走寶了.

Louis 見係既價實在太靚了, 一隻已經可以退休.
180 : greatsoup38(830)@2013-10-31 23:32:02

pcp7838184樓提及
呢隻我當年 (09年前) Hold 左好耐, 見幾年都唔郁, 得息, 又見佢個仔係其士科技好大動作, 擔心佢個仔敗家所以走左.
(唔知點解, 見佢債好重, 自己諗埋一面覺得好似新世界純官咁接手會好大擭)

仲記得當年係咁吹個歐洲唔知咩管道起樓技術, 好環保好高科技, 同會好多工程接.

實在係太走寶了.

Louis 見係既價實在太靚了, 一隻已經可以退休.


他持有好多好多年
181 : jj1984(29252)@2013-11-01 00:46:54

但508搞PACIFIC COFFEE及WILD FIRE實在搞唔好
182 : hoyin86(39556)@2013-11-01 00:49:00

greatsoup38185樓提及
pcp7838184樓提及
呢隻我當年 (09年前) Hold 左好耐, 見幾年都唔郁, 得息, 又見佢個仔係其士科技好大動作, 擔心佢個仔敗家所以走左.
(唔知點解, 見佢債好重, 自己諗埋一面覺得好似新世界純官咁接手會好大擭)

仲記得當年係咁吹個歐洲唔知咩管道起樓技術, 好環保好高科技, 同會好多工程接.

實在係太走寶了.

Louis 見係既價實在太靚了, 一隻已經可以退休.


他持有好多好多年


希望真的業務分析之後有機會入番啲
183 : greatsoup38(830)@2013-11-22 00:55:21

25
184 : greatsoup38(830)@2013-12-01 19:58:26

25

盈利降1成,至1.4億,重債
185 : GS(14)@2013-12-31 00:43:50

25回購番業務
186 : Louis(1212)@2014-02-06 23:07:37

周亦卿繼續全部以股代息, 以每股13.74元增持263萬股, 公司其他董事也全部以股代息:

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 5&src=MAIN&lang=ZH&
187 : GS(14)@2014-06-01 19:40:37

25
188 : GS(14)@2014-06-27 23:45:30

25

盈利降33%,至2億,重債
189 : cambo(29079)@2014-07-15 12:54:55

http://www.sl886.com/p/stockshareholder?c=25
This web site is good.
190 : greatsoup38(830)@2014-07-15 23:34:57

有少少錯的
191 : jj1984(29252)@2014-07-16 01:23:15

好多都唔準...
192 : Louis(1212)@2014-11-13 08:56:01

復牌公告: 其士國際(00025.HK)14.1億售非住宅大廈
2014年11月13日  07:59:39 a.m. HKT, AAFN

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20141113004_C.pdf

其士國際(00025.HK)公布,公司以14.13億元出售目標公司拔創。該目標公司主要從事地產控股,其主要資產位於新九龍內地段5,972號。該物業為一幢15層高(包括兩層地庫)之非住宅大廈,總建築面積約為17.75萬平方呎。預期可變現出售事項收益約12.53億元。

完成後再租回該物業,租約期由完成日期起計為期三年,第一年之月租為210萬元,及第二及第三年之月租各為320萬元。

出售事項將為公司帶來現金流入,從而增強其流動資金及營運資金狀況。出售事項之所得款項估計將約13.98億元,擬用作償還該物業之按揭貸款、一般營運資金、資本開支或適當時用於日後投資機會。

其士國際已申請於今早起復牌。(ta/w)~

阿思達克財經新聞

193 : GS(14)@2014-11-13 16:48:44

selling of KLW building
194 : GS(14)@2014-12-03 15:17:02

盈利增20%,至1.7億,重債
195 : GS(14)@2014-12-09 09:17:58

又啤殼
196 : 陌生人(53760)@2015-02-09 01:01:58

25低位買定等收息!
但本人認為出售物業所帶來的利潤多數會用來降低負債和投放在建築業務上,以應付未來息口上升所帶來的財務支出上升及接更多的工程!
197 : GS(14)@2015-02-09 01:17:42

其實我個人認為他帳面低估好多
198 : jj1984(29252)@2015-02-09 12:13:28

10蚊以下先叫低位吧,但我覺得50透明度好過,派息更好
199 : GS(14)@2015-02-10 00:07:06

50 收益不穩,但派息確實穩定
200 : GS(14)@2015-02-25 10:48:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150225/news/ec_ecj1.htm
周亦卿代持股案 下月初聆訊
2015年2月25日

【明報專訊】已故華懋集團主席龔如心當年曾經透過其好友、其士國際(0025)主席周亦卿持有安寧控股(0128)股份,以避開觸發全面收購要約,做法可能違反《收購守則》。據證監最新公布,將於下月2日至13日期間向周亦卿及有關人士進行聆訊。

應龔如心要求 避開全購安寧

事緣2000年至2002年期間,周亦卿應龔如心的要求,代她取得合共1.6億股安寧股份,約佔安寧已發行股本9.69%,購入該等股份的款項由周亦卿代付,龔如心其後付還。據證監指,周、龔兩人實屬「一致行動集團」,合共持股量達44.33%,不過由於周亦卿一直沒有公開披露是代持股,讓龔如心得以秘密持有安寧股份,而又迴避全面要約的責任,做法剝奪了安寧股東獲得收購其股份全面要約的基本權利。

周亦卿於2012年向證監會自首。證監經過閉門口頭聆訊後,決定所有涉及周亦卿作證的聆訊將不會向公眾及新聞界開放。惟因周亦卿亦違反披露權益規定,漏報代持股份,因此將由法院或市場失當行為審裁處接手。

201 : GS(14)@2015-03-16 01:37:26

聆訊
202 : GS(14)@2015-04-07 01:32:44

盈喜
203 : Louis(1212)@2015-05-26 21:21:03

自願性公告
簽訂諒解備忘錄

本公告乃由其士國際集團有限公司(「本 公 司」)自 願 作 出。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201505261097_C.pdf

本公司董事會(「董 事 會」)欣 然 宣 佈,本 公 司 與 獨 立 第 三 者(「潛 在 合 營 夥 伴」)於
二零一五年五月二十六日(交 易 時 段 後)簽訂諒解備忘錄(「諒 解 備 忘 錄」),以 闡述有關本公司及潛在合營夥伴可能成立的各佔百分之五十權益的合營企業(倘合 營 企 業 成 立,將 會 共 同 開 拓 及 發 展 亞 洲 的 安 老 院 舍 業 務)。潛 在 合 營 夥 伴 乃日 本 的 綜 合 企 業。諒 解 備 忘 錄 自 生 效 日 起 計 兩 年 內 有 效,惟 訂 約 雙 方 書 面 同 意延 長 則 除 外。


董 事 會 謹 此 強 調,諒 解 備 忘 錄 未 必 會 促 使 訂 立 具 體 協 議,且 據 此 擬 進 行 的 交 易亦 未 必 會 進 行。根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則,倘 訂 立 具 體 協議,據 此 擬 進 行 的 交 易 或 會 構 成 本 公 司 須 予 公 佈 的 交 易。本 公 司 將 於 適 當 時 候另 行 發 出 公 告。
204 : GS(14)@2015-05-26 21:33:32

合作搞安老院
205 : GS(14)@2015-06-09 01:52:23

賺左十億
206 : GS(14)@2015-06-26 02:27:07

盈利增2.2倍,至4.8億,債轉重
207 : eric@nomall.net(53064)@2015-06-26 12:29:58

預期之內?
208 : greatsoup38(830)@2015-06-28 15:51:41

一般啦
209 : GS(14)@2015-07-03 00:22:04

老闆不能買股票
210 : jj1984(29252)@2015-07-03 00:28:42

老闆不能買股票?點解唔得?
211 : Louis(1212)@2015-07-03 18:15:30

jj1984210樓提及
老闆不能買股票?點解唔得?


周亦卿罰「冷淡對待」十年
http://paper.wenweipo.com  [2015-07-03]

香港文匯報訊 證監會昨日公布,收購及合併委員會對周亦卿、周維正及梁榮江施加冷淡對待令及作出公開譴責,指他們違反了《公司收購、合併及股份購回守則》。

對周亦卿施加的冷淡對待令,禁止其直接或間接使用證券市場設施,由昨日起至2025年7月1日止,為期十年。周維正及梁榮江被禁止直接或間接使用證券市場設施,由昨日起至2017年7月1日止,為期兩年。收購及合併委員會於今年4月16日發表書面決定,述明其裁定3人違反《收購守則》強制要約規定的理由,原因是他們與已故的龔如心採取一致行動,通過獲取投票權以取得及鞏固對安寧控股(0128)的控制權,但卻未有根據《收購守則》的規定作出全面要約。
212 : Louis(1212)@2015-07-03 18:21:48

債轉重?
smiley

扣除安老院舍業務的30年固定低息債務由美國政府擔保, 其債務不算重。
213 : greatsoup38(830)@2015-07-05 23:49:26

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150703/news/ec_ecd1.htm
周亦卿被判冷淡對待令
  2015年7月3日

【明報專訊】收購委員會昨日向其士國際(0025)主席周亦卿、周維正及梁榮江等人,施加冷淡對待令,並公開譴責。三人剛於今年4月,就於2000年聯同已故華懋集團主席龔如心,持有安寧(0128)避開全面要約一事,被裁定違反《收購守則》。

違收購守則 判令為期10年

委員會表示,3人昨日起將禁止直接或間接使用證券市場設施。周亦卿的冷淡對待令為期10年,直到2025年7月1日;而周維正及梁榮江二人的冷淡對待令,則為期兩年,直到2017年7月1日。

2000年至2002年間,龔如心持有安寧股份34.59%,並未超過當年觸發全面收購的上限35%。其好友周亦卿後來購入安寧8.24%,在沒有披露的情下,轉讓回龔的公司,龔通過周維正及梁榮江,還款予周亦卿。換言之,龔的34.64%安寧股份,連同周亦卿代購股份,合共44.33%股權,理應作出全面收購。不過,由於周未有公開披露,龔避開了全面收購的責任。收購委員會於四月已發表書面決定,裁定三人違反《收購守則》。原因為三人與已故的龔採取一致行動,透過獲取投票權,以取得及鞏固安寧控股控制權,但卻未作出全面要約。

214 : greatsoup38(830)@2015-07-07 02:01:20

Louis212樓提及
債轉重?
smiley

扣除安老院舍業務的30年固定低息債務由美國政府擔保, 其債務不算重。


不可以這樣看,債就是債,資產就是資產

除非流動資產增多,否則都是債重

你說的都是債的一部分
215 : greatsoup38(830)@2015-11-30 01:04:30

盈利增5成,至2.5億,債重
216 : greatsoup38(830)@2015-12-12 00:42:11

關連人士以3,200萬購入40%餐飲業股權,又注資1.1億重組
217 : Louis(1212)@2016-01-12 19:48:19

周亦卿病了
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160112447_C.pdf
已委任郭海生先生擔任本公司聯席主席


周維正被降職做非執行董事, 可能是由於澳州的投資問題?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160112468_C.pdf
218 : jj1984(29252)@2016-01-12 21:51:43

其士系有亂數?
219 : greatsoup38(830)@2016-01-12 22:57:25

Louis217樓提及
周亦卿病了
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160112447_C.pdf
已委任郭海生先生擔任本公司聯席主席


周維正被降職做非執行董事, 可能是由於澳州的投資問題?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20160112468_C.pdf


可能真是下一代接不了班
220 : greatsoup38(830)@2016-01-14 01:40:08

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160113/news/ww_ww2.htm
其士委郭海生任聯席主席
  2016年1月13日

【明報專訊】其士國際(0025)公布,公司主席兼執行董事周亦卿因「突發的健康狀况」,而無法履行其職責,未知何時能復職。公司已委任副主席兼董事總經理郭海生擔任聯席主席。董事會指出,相信集團運作不會因今次人事變動遭受不利影響。

221 : greatsoup38(830)@2016-07-02 23:40:00

盈利降17%,至3.8億,重債
222 : GS(14)@2016-10-11 11:38:06

安老院舍
223 : greatsoup38(830)@2016-11-26 13:16:46

盈利降45%,至1.5億,重債
224 : greatsoup38(830)@2017-03-12 02:36:19

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,多位
獨立第三方已就本公司可能出售位於成都之住宅物業發展項目的權益與本公司接洽
(「可能出售事項」)。本公司與各潛在買方就可能出售事項進行個別磋商,當中涵
蓋其買入價。 然而,直至本公佈日期,本公司並無與各潛在買方就可能出售事項訂立
明確的條款,亦無簽訂任何具法律約束力的協議。
225 : GS(14)@2017-03-30 18:13:33

啓陽集團主要在中華人民共和國四川省從事汽車代理業務。截至二零一五年及二零一六年十二月
三十一日止兩個年度,啓陽集團的未經審核合併收入分別為人民幣14.37 億元(相等於約港幣17.68
億元)及人民幣13.23億元(相等於約港幣15.35億元)。繼該等變動後,啓陽集團的財務報表將併入
本集團財務報表。預期本集團收入將於該等變動後因計入啓陽集團的收入而有所增加。然而,該
等變動並不預期會對本集團的資產淨值及本公司股東應佔溢利造成任何重大變動。
226 : GS(14)@2017-04-05 12:18:44

董事會欣然宣佈,於二零一七年四月三日(香港時間)聯交所交易時段結束後,買方(本公
司間接全資附屬公司)與賣方訂立協議,據此買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售該
等物業(即位於美國密歇根州的兩項安老院舍物業),代價為33,000,000 美元(相等於約港幣
257,400,000 元)。
227 : GS(14)@2017-05-02 18:30:01

new stake
228 : GS(14)@2017-05-19 05:54:37

買物業
229 : Louis(1212)@2017-06-02 08:41:33

其士國際(00025.HK)變現成都物業開發項目賺5億
2017年6月2日  00:32:14 a.m. HKT, AAFN
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201706012403_C.pdf
其士國際(00025.HK)公布,向陽光城(000671.SZ)出售位於成都雙流縣之半山艾馬仕物業開發項目全部股權,代價淨額7.46億人民幣(約8.43億港元)及銷售貸款8.24億人民幣(約9.3億港元)。預計出售收益約5億元。

所得淨額17.73億元,擬用作一般營運資金及/或未來投資機會。

半山艾馬仕開發項目包括二期。第一期已於2013年竣工,目前有47套別墅、51套公寓單位及318個停車位單元仍未出售。而第二期開發及第二幅地塊之建設工程尚未開展。

阿思達克財經新聞
230 : GS(14)@2017-06-02 12:39:17

sell chengdu property
231 : Louis(1212)@2017-06-13 19:11:14


其士國際奪市建局福澤街項目
市區重建局公布,大角咀福澤街/利得街需求主導項目批予其士國際(00025)。

項目於早前截標,合共收到14份標書。入標的財團包括長實地產(01113)、其士國際、宏安地產(01243)、英皇國際(00163)、信置(00083)、俊和、會德豐地產、香港小輪(00050)、德祥地產(00199)、富豪酒店(00078)及遠東發展(00035)等。

項目位於大角咀福澤街8至10號和利得街7至9號,市建局早前邀請28家發展商入標,地盤面積約8267方呎,將作商住發展,涉及約6.18萬方呎可建樓面,提供約96伙。市場估值約6.18億至8.65億元,每方呎樓面地價約1萬至1.4萬元。

232 : Louis(1212)@2017-06-14 09:09:39

市建大角嘴細地批出 其士力壓13財團投得
2017-06-14地產


市建局大角嘴福澤街住宅地昨日開標,由其士國際投得。

 (星島日報報道)近年大型住宅地備受中資財團追捧,惟市建局推出的「蚊型」住宅地,始終屬本港財團「天下」,最新推出的大角嘴福澤街住宅地,就由其士國際力壓其餘13家財團投得。業內人士預計,該地皮適合興建中小型單位,最高估值逾6億元,相當於每方呎達1萬元。

 前身為家慶樓、大角嘴福澤街/利得街「需求主導」重建項目,佔地約8267方呎,總樓面約6.2萬方呎,包括住宅樓面約5.5萬方呎,可建約96伙,以及約6857方呎的商業樓面,可興建地鋪或商場,估計20至21年落成。市建局於昨日公布,決定與其士國際合作發展該項目。

 事實上,該地皮的估值亦隨着多幅地皮以天價成交而級級上升,綜合市場消息,項目市場估值介乎4.9億至6.2億元,估計每方呎地價介乎8000元至1萬元,相比同區市建局於去年4月招意向的大角嘴杉樹街項目,當時市場估計的每方呎上限僅約5000元;由此可見,因應過去1年地價大升,區內地皮估值亦高出足足1倍。

 近年其士國際可謂入標常客,每當地皮推出往往會積極入標,但對上一次投得本港地皮,已追溯至12年,夥拍陳樹渠家族合作投得市建局土瓜灣浙江街/下鄉道商住項目發展權。

 消息指,局方限定中標財團興建的單位,最少一半單位面積要在260至480方呎內;可見該項目將興建中小型單位為主。

 第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示,由於該地皮位於市區,適合興建中小型單位,供應罕有,日後項目落成後,項目料獲區內用家追捧,看好項目日後發展。陳氏續指,因應項目發展規模較細,投資額僅約10億元,因此本港大型發展商出價較為保守,惟中小型財團由於難以於大型項目投資發展用地,因此競投市建項目時出價較為進取。

 陳超國指,大角嘴一帶現時有多個重建項目,將由現時的舊區,發展成一個新盤聚集、更為年輕有活力的社區,因此預料同區樓價亦有不俗的發展潛力。

 消息透露,招標條款中列明,賣樓收益達10.5億元或以上就需要分紅,按照商住總樓面約6.1萬方呎計算,即每方呎售價約1.7萬元以上就須分紅。首個3000萬元分紅2成,其後每3000萬元遞增10%,直至1.2億元起,即賣樓收益達11.7億元以上,分紅就便會達5成。

 事實上,今次項目日後每方呎售價約1.7萬元起才開始分紅,相比局方去年推出同區另一項目時,當時在呎價約1.2萬元計起便開始分紅,由此可見,隨着樓近年樓市上升,局方分紅比例的起步點亦有4成升幅。


 市建局上月截標,共接獲14份標書,入標財團以本港財團為主,大型發展商包括長實、信和、會德豐、香港小輪等入標,另中小型發展商包括宏安地產、英皇國際、俊和地產、富豪酒店、德祥地產及遠展等。

233 : GS(14)@2017-06-16 01:28:29

都幾進取
234 : GS(14)@2017-06-16 03:32:17

投得香港地
235 : GS(14)@2017-06-17 14:20:32

盈喜
236 : GS(14)@2017-06-27 09:45:31

盈利降3成,至2.6億,重債
237 : Louis(1212)@2017-08-30 23:07:56

其士國際25也算高息股:

1. 宣派特別中期股息每股本公司股份港幣1.40元,總額約為港幣422,699,800元。特別中期股息將於二零一七年九月二十七日(星期三)派付予二零一七年九月十九日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)。 周亦卿袋2.653億元。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170830922_C.pdf

2. 周亦卿用現金代價6.1億元購買其士國際位於香港渣甸山軒德蓀道9號的住宅物業,總樓面面積約為9,500平方呎。 其士國際於一九九三年收購的該物業已提供予周博士作為其住所,作為周博士於擔任本公司主席及聯席主席任期內薪酬待遇的一部份。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170830938_C.pdf
出售事項之所得款項(扣除當中直接產生的費用後)估計約為港幣609,000,000元,並擬用作一般營運資金及╱或於適當時本集團之未來投資機會。 即不會分發特別股息!
238 : Louis(1212)@2017-08-31 10:10:58

Duck Duck 2017年8月31日 上午3:35
會不會像華置一樣派錢

Louis 2017年8月31日 上午10:06
我的理解是:
1.大股東既喜歡又睇好這樣的豪宅, 因此想用6.1億元袋落袋。
2.公司合作, 豪派特別中期股息2.653億元給大股東, 提供基本資金給大股東買入公司豪宅。公司在1993年以0.7億元買入豪宅, 現在賺了一大筆, 也是個好時機套現做其它生意。公司和大股東皆大歡喜![鼓鼓掌]
3.此外末期股息0.4元, 大股東又袋0.76億元。

在2002至2003年, 華置股價長期53至90港仙, 不難買到很多華置股票。 至今16年內, 華置每股派發股息總計超過30元!

香港今後應該很難再會有另外一隻華置這樣的股票, 我很想知道華置未來16年的表現會怎麼樣? 我相信它不會是壞的。
239 : GS(14)@2017-08-31 16:48:37

老闆妻買自住物業
240 : GS(14)@2017-08-31 16:48:51

1.2元股息
241 : GS(14)@2017-08-31 21:27:10

Louis238樓提及
Duck Duck 2017年8月31日 上午3:35
會不會像華置一樣派錢

Louis 2017年8月31日 上午10:06
我的理解是:
1.大股東既喜歡又睇好這樣的豪宅, 因此想用6.1億元袋落袋。
2.公司合作, 豪派特別中期股息2.653億元給大股東, 提供基本資金給大股東買入公司豪宅。公司在1993年以0.7億元買入豪宅, 現在賺了一大筆, 也是個好時機套現做其它生意。公司和大股東皆大歡喜![鼓鼓掌]
3.此外末期股息0.4元, 大股東又袋0.76億元。

在2002至2003年, 華置股價長期53至90港仙, 不難買到很多華置股票。 至今16年內, 華置每股派發股息總計超過30元!

香港今後應該很難再會有另外一隻華置這樣的股票, 我很想知道華置未來16年的表現會怎麼樣? 我相信它不會是壞的。


但肯定不會派得這麼瘋了
242 : Louis(1212)@2017-11-08 22:38:14

收購該等物業, 代價港幣333,800,000元, 積極做生意
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20171108790_C.pdf

其士國際3.34億購何文田12單位

其士國際(00025)公布,旗下間接全資附屬其士亞洲透過招標購入何文田12個單位,中標價3.34億元。

該12個單位位於太子道西北側,並位於何文田區內,包含三層樓半獨立屋內,地盤面積約7840平方呎。

其中,8個單位出租予多名租戶,其餘單位為空置或為賣家佔用。根據賣家提供的續存租約,總月租為19.12萬元。

######

2017年9月14日 地產新聞
太子道西全幢物業標售 市場料3.68億何文田太子道西292A至D號全幢物業以公開招標形式出售,韋堅信測量師行表示,物業將以現狀部分交吉、部分連租約及准許式使用權形式出售,截標日期為11月3日。

項目的地盤面積約7841方呎,目前規劃為「住宅(乙類)」用途,重建發展最高地積比率為5倍;市場估計重建項目約值3.68億元,以此金額計算,未補地價前的樓面呎價約9386元。

韋堅信測量師行物業發展及投資董事許偉國表示,此極具重建價值的豪宅地盤坐落太子道西及鄰近喇沙利道,為區內環境清幽的傳統豪宅地段,而所在的校網傳統名校林立,而且交通配套完善。另一方面,由於區內發展規劃仍屬低密度水平,惟市場需求龐大,因此持續吸引發展商及投資者在區內物色具有重建潛力的優質住宅地盤。

243 : GS(14)@2017-11-09 05:35:45

呢度真是好清靜
244 : GS(14)@2017-11-29 23:47:56

盈利降一半,至8,700萬,輕債
245 : GS(14)@2017-12-06 01:08:14

安 老 院 舍擴大
246 : Louis(1212)@2018-03-26 23:43:12

近年來積極做生意,我喜歡!

其士4億購沙田20幢洋房


香港文匯報訊(記者 梁悅琴)其士國際(0025)昨日公佈,以4.0288億元投得由恒生商學書院持有的沙田恒樂里5號全數20幢屋。項目佔地約47,932方呎,最高可建樓面面積約28,759方呎,每方呎樓面地價約14,008元,連租約一併購入。

項目現有15幢洋房作出租,當中5份今年屆滿,8份明年屆滿,其餘兩份2020年屆滿,現時總月租490,500元,回報率1.46%。

其士逾4億購大圍恒樂苑 每呎樓面地價1.4萬
https://news.mingpao.com/pns/dai ... 00004/1522087308827

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... 02389fb51bb42d5.jpg

【明報專訊】中資湧港搶地,帶動地價大升,連小型私人重建地盤身價亦水漲船高,由恒生商學書院持有的大圍恒樂里5號恒樂苑,獲其士國際(0025)以超過4億元購入,每方呎樓面地價超過1.4萬元,比區內最貴官地1.15萬元還要貴約22%。

呎價貴區內官地逾兩成

其士國際昨公布,該公司以4.0288億元購入大圍恒樂里5號全數20幢屋,並會在適當時間重建該項目,原業主為恒生商學書院。該項目佔地約47,932方呎,可建樓面28,759方呎,每方呎樓面地價約14,008元。資料顯示,去年7月信置(0083)以13.83億元投得沙田馬鞍山白石地皮,每方呎樓面地價約11,587元,創區內新高,今次恒樂里5號之每方呎樓面地價,較白石地皮再高約22%。
247 : GS(14)@2018-03-31 07:57:41

他又主動買下來囉
248 : GS(14)@2018-04-01 06:07:14

買入沙田銅鑼灣山地
249 : Louis(1212)@2018-05-27 21:41:46

今日 18:23 重要通告 港股直擊
其士國際斥逾5億收購美國安老院舍物業
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180527004_C.pdf
其士國際(00025)公布,公司以現金代價6575萬美元(相等於約5.16億港元),收購位於美國的十項安老院舍物業。

該等物業提供合共約1060個單位,總可出租面積逾45萬平方呎。公司表示,美國對安老院舍設施的需求將持續增加,收購事項為集團擴大其安老院舍投資組合提供一個良好的機會。
250 : GS(14)@2018-05-27 21:58:56

又買幾個護老院
251 : GS(14)@2018-07-01 23:56:44

盈利降87%,至3,600萬,債一般
252 : 200(9285)@2018-07-30 21:46:33

【吳家樂外父】其士集團創辦人周亦卿昨晚家中病逝 享年82歲

https://hk.entertainment.appleda ... e/20180730/58502871
253 : GS(14)@2018-07-30 22:13:14

https://hk.entertainment.appleda ... e/20180730/58502871
其士集團創辦人、無綫前董事、吳家樂外父周亦卿,據知昨晚在家中病逝,享年82歲,喪禮訂於8月6日於香港殯儀館出殯。消息指周亦卿於3年前發現患上肝癌,加上近年中風後,身體狀況越來越衰弱,長留在家中休養。《蘋果》致電其士集團求證周亦卿先生死訊,發言人馬小姐表示:「你留低姓名同電話,盡快覆你。」

17歲孤身由上海來港後,周亦卿投靠姐姐生活,翌年因學歷不足關係,未能考入香港大學,由於姊夫是空軍飛機師,故周亦卿以僑生身份,報讀中華民國空軍軍官學校,其後亦因姊夫出任務時受重傷影響,周亦卿離開了軍官學校,轉讀台灣大學機械工程系。
周亦卿於1970年創辦其士集團,育有六女一子,其子女周維正、周莉莉亦為其士董事;另一女兒周蕙蕙於06年下嫁無綫藝人吳家樂,兩人育有一女及雙胞胎兒子。
前年年屆80歲的周亦卿,因身體突發健康狀況,未能履行其士主席兼執行董事職務。其士集團在港持有九龍灣其士商業中心、粉嶺其士貨倉大廈、觀塘怡生工業中心等物業,於新加坡、加拿大、美國等地亦有商住工業大廈、酒店、安老院等物業。而周氏父子及二女周蕙禮熱愛賽馬,曾擁馬匹風其利、得其勝、得其寶、威其利、巴其利等。
其士集團發言人於今日黃昏表示,集團創辦人兼榮譽主席周亦卿博士於7月29日安詳辭世,喪禮安排稍後再作公佈。
254 : Louis(1212)@2018-07-31 10:27:14

2018年7月31日 星期二

其士創辦人周亦卿辭世 享年82歲

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... 2176583a027cbb9.jpg

https://fs.mingpao.com/pns/20180 ... 3503055dc88fa3b.jpg

【明報專訊】其士集團及上市公司其士國際(0025)創辦人周亦卿(圖),據悉前晚在家人陪伴下於渣甸山的大宅離世,享年82歲。其士集團表示,周亦卿於7月29日安詳辭世,多謝各界關心。周亦卿一生甚富傳奇,曾為台灣空軍機師,1950年代隻身來港,早於1960年代與日本大品牌東芝結緣,更於1970年一手創辦其士集團,到1984年安排公司上市,最高峰於1990年代一度在星港坐擁5間上市公司。

最高峰曾於星港擁5上市公司

周亦卿祖籍寧波,與同樣祖籍寧波及舟山的已故影視巨亨邵逸夫和前特首董建華分屬世交。據了解,電視廣播(0511)(TVB)將軍澳電視城內的數碼錄影設備相關機電工程,均由周亦卿的其士集團包辦,他更於2011年6月至2015年3月任職TVB獨立非執行董事,反映他與邵逸夫交情非淺。

周亦卿本身好動及喜好速度,曾經為空軍機師,亦喜好自駕Harley-Davidson在港風馳電掣及遠征中國和世界各地。據悉,他在1990及1991年曾親自駕駛私人飛機到上海,成為中國內地1949年解放後首個駕私人飛機回國的港人。

與東芝關係甚深

周亦卿與日資大企業的關係源遠流長,其士在2015年舉行45周年誌慶酒會,與周合作良久的東芝高層及日資企業高管均捧場祝賀。其士發展成綜合企業,經營地域遍及大中華、東南亞及美加。

不過,周亦卿一生中不無波瀾,曾因為捲入1993年其士(商業系統)內幕交易案而接受研訊,最終被判無罪;到2013年又捲入已故龔如心於2002年收購安寧(0128)迴避全購案調查。在1998年其士參與私人參建居屋富榮花園,更因為政府政策轉變,加上樓價下跌,遭遇近千名綠表買家悔約,致業務發展一度受影響。

周亦卿女婿、藝人吳家樂回覆本報查詢時,對外父周亦卿過身表示「多謝關心」。認識周亦卿50年的其士國際任職獨立非執行董事周明權形容:「周亦卿強調做人做事一定要勤力,對朋友及社會都很好,他將所賺得,很多都捐獻給大學及教育,亦很支持香港公益。」在他眼中周亦卿為人長情,常招待早年從事空軍的老同事來港敘舊。他記得,其士去年股東會內宣布周亦卿退休時,有小股東要求發言向周亦卿致謝。

255 : Louis(1212)@2018-07-31 14:40:45

小型股低流動性的確可怕!
25其士國際的老闆82歲過身,華人所謂的喜喪,無成交上升12仙!

256 : GS(14)@2018-08-01 06:48:39

Louis255樓提及
小型股低流動性的確可怕!
25其士國際的老闆82歲過身,華人所謂的喜喪,無成交上升12仙!


神跡
257 : 200(9285)@2018-08-01 21:19:55

greatsoup256樓提及
Louis255樓提及
小型股低流動性的確可怕!
25其士國際的老闆82歲過身,華人所謂的喜喪,無成交上升12仙!


神跡


老闆保估
258 : GS(14)@2018-08-02 04:38:57


259 : Louis(1212)@2018-09-06 10:46:21

發展商的利潤率遠比承建商高,25其士國際現在現在也就是這樣想和這樣做(最近2年買了4~5件舊樓項目用於重建)。 其士浪費了幾十年的時間替人打工,最終走出正確的一步!
260 : GS(14)@2018-09-06 21:47:41

Louis259樓提及
發展商的利潤率遠比承建商高,25其士國際現在現在也就是這樣想和這樣做(最近2年買了4~5件舊樓項目用於重建)。 其士浪費了幾十年的時間替人打工,最終走出正確的一步!


他們很早年都是咁做
261 : GS(14)@2018-11-29 19:17:45

盈利增8成,至1.6億,重債
262 : Louis(1212)@2018-12-10 22:46:42

其士國際5.4億售觀塘地盤
http://www3.hkexnews.hk/listedco ... TN20181210952_C.pdf

其士國際(00025)公布,以代價約5.4億元,向香港浸信會醫院,出售持有觀塘地盤的公司全部股權及股東貸款。

該地盤位於觀塘大業街4號,目前正在發展中,總樓面面積合共7374.77平方米。


該公司指出,出售所得款項作為一般營運資金及或於適當時候用於未來投資機會,預期將錄得收益約1.65億元
263 : GS(14)@2018-12-10 23:31:45

浸信會醫院真是有無咁多錢
264 : 200(9285)@2018-12-11 20:03:52

greatsoup263樓提及
浸信會醫院真是有無咁多錢


有,君不見養和也買不少樓嗎?
265 : GS(14)@2018-12-11 23:52:30

200264樓提及
greatsoup263樓提及
浸信會醫院真是有無咁多錢


有,君不見養和也買不少樓嗎?


真是唔知,但醫院真是好好賺
266 : 200(9285)@2018-12-12 18:43:43

200264樓提及
greatsoup263樓提及
浸信會醫院真是有無咁多錢


有,君不見養和也買不少樓嗎?


https://ps.hket.com/article/1484 ... 2%E7%94%A8%E9%80%94
267 : GS(14)@2018-12-14 01:06:42

200266樓提及
200264樓提及
greatsoup263樓提及
浸信會醫院真是有無咁多錢


有,君不見養和也買不少樓嗎?


https://ps.hket.com/article/1484 ... 2%E7%94%A8%E9%80%94


強勁
其士 國際 0025 專區 關係 建築 00579 、其 發展 0064 0508
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269961

結好控股(0064) 專區

1 : GS(14)@2010-06-30 23:18:43

新聞專區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7053


Louis:

《公司業績》結好<00064.HK>扭虧中期1.3億派息1仙

2009年12月14日

結好控股<00064.HK>公布,截至今年9月底止6個月業績,錄得純利1.266億元,每股盈利3.66仙,維持派中期息1仙。去年同期虧損1039萬元。

期內營業額1.591億元,按年升13.3%。

轉虧為盈主要是因為去年同期攤佔共同控制實體虧損1.155億元(主要源自物業重估虧損),於期內已轉為2360萬元溢利。

阿思達克財經新聞

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091211/LTN20091211430_C.pdf

股東權益2009/09/30
$3,171,798,000
i.e. NAV $3,171,798,000 /3,911,475,959=$0.81 per share.
主要項目 2009/09/30
存貨 $42,198,000
現金及銀行結存 $452,659,000
短期債項 0
總債項 0
i.e. Net Cash $452,659,000/3,911,475,959=$0.11 per share.


Other recent news about 64:
《公司業績》結好<00064.HK>盈轉虧全年蝕1908萬
2009年7月15日

結好控股<00064.HK>公布,截至今年3月31日止,全年虧損1908.2萬元,每股虧損0.6仙,末期息每股1仙,相對08年度純利為4.48億元。

期內營業額2.47億元,按年下跌62%。

阿思達克財經新聞
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090714/LTN20090714448_C.pdf

《 業績解碼》剔除澳門酒店貶值,結好<00064.HK>全年1.7億
2009年7月15日

結好控股<00064.HK>於年度業績報告披露,去年虧損1908.2萬元,主要因為集團共同控制的澳門金都酒店公允值下降,令到賬面虧損近1.934億。若撇除有關虧損,集團應有約1.74億元的純利。

阿思達克財經新聞

主席增持結好<00064.HK>8624.6萬股
2009年8月10日

聯交所資料顯示,結好控股<00064.HK>主席兼執董洪漢文於8月3-6日,以每股平價0.732-0.874元,四度增持公司合共8624.6萬股,其持股量由24.37%增至26.64%。

該股今天高收6.4%至$0.83。

阿思達克財經新聞

主席增持結好<00064.HK>2276萬股至27.24%
2009年8月12日

聯交所資料顯示,結好控股<00064.HK>主席兼執董洪漢文於8月7日及10日,以每股平價0.797-0.812元,兩度增持合共2276萬股至27.24%。

阿思達克財經新聞

結好<00064.HK>為金都樓項目引入FTV
2009年8月24日

結好<00064.HK>公布,旗下大中華與 fashiontv(FTV)訂立諒解備忘錄,FTV獲委任負責發展、升級及改善澳門金都綜合樓業務,當中包括在金都綜合樓舉辦「Fashion TV進駐亞洲派對」及「Miss Fashion TV競選」。

此外,大中華與FTV將組建合營,建立獨特的「金都」品牌定位,並發掘亞洲市場的商機。

結好向FTV授予3800萬份購股權,首批1900萬份購股權行使價為0.82元,相當於上周五(21日)收市價,可於1年內行使。第二批1900萬份將於合營成立時授出。

阿思達克財經新聞

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090823/LTN20090823003_C.pdf

主席增持結好<00064.HK>6975.6萬股
2009年8月27日
聯交所資料顯示,結好控股<00064.HK>主席洪漢文於8月24日,以每股平均價0.816元,增持公司6975.6萬股至29.75%。
阿思達克財經新聞

《復牌公告》結好<00064.HK>溢價配股籌5930萬
2009年9月17日

結好控股<00064.HK>今早復牌並宣布,透過建銀國際盡力配售1.09億股新股(附認股期權),佔股本2.87%,每股作價0.55元,較上日(16日)停牌前有溢價3.77%;集資淨額5930萬元用作一般營運。

涉及期權股份3800萬股,為期兩年,行使價同為0.55元。若悉數行使額外集資2090萬元。

阿思達克財經新聞

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090916/LTN20090916422_C.pdf

結好<00064.HK>1957萬元入股萊福<00901.HK>16.67%(更正)2009年10月29日

萊福資本<00901.HK>公布,鑑於市況變動,決定終止按0.1元配售10億股,公司及配售代理結好<00064.HK>附屬公司,將獲解除各自於配售協議之責任。

另外,萊福與結好再訂立認購協議,結好同意按每股0.1元,較昨日收市價0.066元溢價51.515%,認購1.957億股新股份,佔擴大後股本約16.67%,涉資1957萬元。

完成後,大股東民豐<00279.HK>持有萊福<00901.HK>股權將由21.49%,降至17.91%。(su/w)

(更正 2009-10-29 13:07:55:結好股份編號應為<00064.HK>)
阿思達克財經新聞

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091028/LTN20091028547_C.pdf

業務狀況
 - 截至2009年9月止六個月,集團營業額上升13﹒3%至1﹒59億元,經營業績轉虧為盈,股東應溢利1﹒27億元。期內集團業績概述如下:
(一)經營業績轉虧為盈是因為錄得攤佔共同控制實體業績2361萬元溢利,去年則為虧損1﹒16億元;
(二)經紀:營業額上升25﹒5%至7239萬元,經營溢利上升65﹒8%至4199萬元;
(三)證券保證金融資:營業額減少17﹒7%至5561萬元,經營溢利減少18﹒3%至5338萬元。於2009年9月,集團保證金貸款組合增長12﹒4%至14﹒43億元;
(四)放債:營業額上升20﹒5%至1603萬元,經營溢利上升56﹒2%至1491萬元;
(五)企業融資:營業額增長12﹒9%至177萬元,經營溢利增長27﹒3%至139萬元;
(六)投資:營業額上升至1330萬元,經營業績轉虧為盈,經營溢利1631萬元;
(七)於2009年9月30日,集團資本負債比率(即總負債除公司權益持有人應佔權益)為0﹒1倍;可動用而未動用之銀行信貸額為6﹒77億元。

 - 2008╱2009年度,集團營業額減少61﹒7%至2﹒47億元,經營業績轉盈為虧,股東應佔虧損1908萬元。年內集團業績概述如下:
(一)經營業績轉盈為虧主要因為一間共同控制實體物業投資公允值下跌,以及物業發展之收益及相關溢利減少所致;
(二)經紀業務:營業額減少62﹒7%至9450萬元,經營溢利少67﹒1%至3726萬元,營業額和經營溢利減少主要因為股市交投萎縮;
(三)證券保證金融資:營業額下降32﹒1%至1﹒1億元,經營溢利下降27﹒6%至1﹒06億元;
(四)放債業務:營業額上升64﹒8%至3757萬元,經營溢利上升13﹒9%至2450萬元;
(五)企業融資:營業額增長37﹒2%至299萬元,經營溢利增長56%至207萬元;
(六)物業發展:營業額減少99﹒9%至18﹒5萬元,經營溢利減少99﹒7%至23﹒5萬元;
(七)投資:營業額上升5﹒2倍至179萬元,經營溢利上升57%至502萬元;
(八)於2009年3月31日,集團持有現金9500萬元;集團並無未償還借貸;可動用而未動用之銀行信貸額為5﹒57億元;資本負債比率(即總負債除以總股東資金)為0﹒1倍。

股本變化
•2002年6月,以每股$1﹒0,發行及配售7500萬股上市。
•2005年1月,以每股$1﹒8,配售6000萬股;6月,以每股$0﹒82,配售5000萬股。
•2007年2月,以每股$0﹒75,配售2﹒19億股;5月,以每股$0﹒75,配售3﹒29億股;6月,以每股$0﹒792, 配售1﹒26億股;7月,以每股$0﹒75,配售4﹒23億股;10月,以每股$0﹒6,配售5﹒07億股。
•2009年6月,因兌換1290萬元可換股債券而發行5160萬股;7月,因兌換1﹒46億元可換股債券而發行5﹒82億股;That is $0.25 per share. 9月,以每股$0﹒55,配售1﹒09億股。

可換股債券及票據
•2004年12月,發行8000萬元三年期可換股債券,年息3%。
•2005年2月,發行2億元於2008年到期之可換股債券,年息3%;10月,發行3億元三年期之可換股債券,年息2%。
•2006年4月,發行2億元三年期之可換股債券,年息4%。2007年2月,發行2﹒5億元之三年期可換股債券,年息5%;6月,發行1億元於2010年到期之可換股債券,年息5%;2008年8月,該債券被提早贖回。
•2009年5月,發行本金1﹒58億元之兩年期零息可換股債券。 All were converted into ordinary shares in June & July 2009 @ $0.25 each.

The past history has shown it does keep on expanding its issued capital from time to time. Dilution is a concern.

派送紀錄is Fair
財政年度       公布事項日期 除淨╱生效日期
  
---------------------------------------
  03╱2010 中期息1仙  28╱12╱09 11╱12╱09
  03╱2009 末期息1仙  20╱08╱09 14╱07╱09
  03╱2009 中期息1仙  29╱12╱08 12╱12╱08
  03╱2008 末期息2仙  12╱08╱08 11╱07╱08
  03╱2008 中期息2仙  28╱12╱07 17╱12╱07
  03╱2007 末期息1﹒8仙 15╱08╱07 13╱07╱07
  03╱2007 中期息1﹒6仙 28╱12╱06 15╱12╱06
  03╱2006 中期息2仙  17╱08╱06 14╱07╱06
  03╱2006 中期息2﹒5仙 15╱12╱05 02╱12╱05
  03╱2005 末期息2﹒5仙 18╱08╱05 15╱07╱05
  03╱2005 中期息2﹒5仙 23╱12╱04 13╱12╱04
  03╱2004 末期息5仙  17╱08╱04 16╱07╱04
  03╱2004 中期息2﹒5仙 22╱12╱03 10╱12╱03
  ------------------
As it size has become bigger after the continuous expansion while dividends are fair for the past 6 years, any good for long term investment?
2 : GS(14)@2010-06-30 23:18:59

洪漢文used $102,127,444 to buy 162,810,000 shares of 64.HK in 2008, i.e. average price $0.6273 per share.

洪漢文used $176,380,586 to buy 236,186,00 shares of 64.HK in 2009, i.e. average price $0.7468 per share.

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSNotice3AList.aspx?sa2=nd&sid=10176900&corpn=Get+Nice+Holdings+Ltd.&corpndisp=%u7d50%u597d%u63a7%u80a1%u6709%u9650%u516c%u53f8&sd=01%2f04%2f2003&ed=30%2f10%2f2009&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=10%2f01%2f2010&sc=64&src=MAIN&lang=ZH&pg=1[url=null][/url]

I cannot understand why he was willing to issue CB for 633M shares to be issued at $0.25 in June & July 2009 to dilute his interests.

Moreover, I also cannot understand why he was willing to allow his interest in 64.HK to drop from over 70% in June 2006 to below 30% now in January 2010.
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=33656&sa2=nd&sid=10176900&corpn=Get+Nice+Holdings+Ltd.&corpndisp=%u7d50%u597d%u63a7%u80a1%u6709%u9650%u516c%u53f8&sd=01%2f04%2f2003&ed=30%2f10%2f2009&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=10%2f01%2f2010&sc=64&src=MAIN&lang=ZH&sa2p=3 [url=null][/url]

Can anyone tell me the philosophy behind? Thanks in advance.
3 : GS(14)@2010-06-30 23:19:10

洪漢文 06/2006 的 400,000,000 股是0.05 批回來的, 由02/2007一直沽到08/2008, 中間有買回一些, 跟著09/2008便發生海啸, 吐現不少. 去年08/2009再開始增持回29.73%, 應是好事

最近在0.53-0.55鎖定, 可能是吸回0.25批出的貨, 吸回後應炒上0.55-0.8, 因現在二批CB換股價在0.55及0.82

其實結好業務是沒問題的, 不會向下抄, 只是老闆太精明只怕難益外人

個人意見, 大家討論  
4 : GS(14)@2010-06-30 23:19:29

2樓提及
洪漢文used $102,127,444 to buy 162,810,000 shares of 64.HK in 2008, i.e. average price $0.6273 per share.

洪漢文used $176,380,586 to buy 236,186,00 shares of 64.HK in 2009, i.e. average price $0.7468 per share.

http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSNotice3AList.aspx?sa2=nd&sid=10176900&corpn=Get+Nice+Holdings+Ltd.&corpndisp=%u7d50%u597d%u63a7%u80a1%u6709%u9650%u516c%u53f8&sd=01%2f04%2f2003&ed=30%2f10%2f2009&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=10%2f01%2f2010&sc=64&src=MAIN〈=ZH&pg=1[url=null][/url]

I cannot understand why he was willing to issue CB for 633M shares to be issued at $0.25 in June & July 2009 to dilute his interests.

Moreover, I also cannot understand why he was willing to allow his interest in 64.HK to drop from over 70% in June 2006 to below 30% now in January 2010.
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=33656&sa2=nd&sid=10176900&corpn=Get+Nice+Holdings+Ltd.&corpndisp=%u7d50%u597d%u63a7%u80a1%u6709%u9650%u516c%u53f8&sd=01%2f04%2f2003&ed=30%2f10%2f2009&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=10%2f01%2f2010&sc=64&src=MAIN〈=ZH&sa2p=3 [url=null][/url]

Can anyone tell me the philosophy behind? Thanks in advance.


400M shares @ $0.05 was in fact期權協議:

結好控股通函 ((A) 建議發行及配售三年200,000,000港元四(4)厘可換股債券( 關連交易(按期權協議所構成)及(C) 授予特別授權) (616KB, PDF) 10/05/2006

[url=]http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20060510/LTN20060510109_C.pdf[/url]

V. 期權協議( Page 10)
日期: 二零零六年四月十九日
授予人: 本公司
承授人: Honeylink
同意將予授予之期權: 可認購400,000,000股期權股份之期權,該期權可按承授人酌情全部或部份行使。期權股份佔本公司現有已發行股本約40.29%,另佔本公司經發行
期權股份所擴大之已發行股本約28.72%。
期權之認購價: 2,000,000港元
保證金: 承授人須於本公司授予期權當日(「授出日期」)根據期權協議之條款支付20,000,000港元(不可退還及不計利息)。保證金將用作支付承授人所認購之期權股份之行使價。
行使價: 因期權所附之認購權獲行使而將予配發及發行之每股期權股份之行使價將為:
(i) 於授出日期起計首12個月內為0.68港元(此較股份於二零零六年四月十九日(即緊接該公佈日期前之最後交易日)在聯交所所報之收市價每股0.66港元溢價3.03%);
(ii) 於授出日期後第一週年起計未來12個月內為0.70港元;
(iii) 於授出日期後第二週年起計未來12個月內為0.72港元。
行使期: 授出日期(包括該日)至授出日期後滿三年當日止期間。

董事(不包括就關連交易(按期權協議及據此所涉及之交易所構成)之決議案放棄
投票之洪先生)認為,期權協議之條款乃經本公司與承授人按公平原則磋商後釐定,
誠屬公平合理,並符合本公司及獨立股東之整體利益。

VI. 關連交易及獨立股東批准(page 11)
Honeylink由洪先生唯一及實益擁有。由於洪先生為本公司之主要股東及執行董
事,故期權協議及據此所涉及之交易構成上市規則第14A章下本公司之關連交易,並
因而須經獨立股東批准。

Honeylink及其聯繫人士將於股東特別大會上就(其中包括)關於批准期權協議及
據此所涉及之交易之普通決議案放棄投票。

董事(不包括就批准關連交易(按期權協議及據此所涉及之交易所構成)之決議案
放棄投票之洪先生)認為,期權協議下之認購事項將可擴大本公司之資本基礎,並加
強其財政狀況,從而促進本集團之未來業務及營運發展。承授人訂立期權協議亦反
映控股股東對本集團前景具有信心,及維持其於本公司控股持股量之承擔,而此對
本集團保持平穩發展相當關鍵。

鑑於以上所述,董事(不包括就批准關連交易(按期權協議及據此所涉及之交易
所構成)之決議案放棄投票之洪先生)認為,期權協議之條款乃經本公司與承授人按
公平原則磋商後釐定,誠屬公平合理,亦符合本公司及獨立股東之整體利益。
本公司已成立獨立董事委員會(由所有獨立非執行董事廖俊寧先生、鍾偉強先
生、文剛銳先生及鄺志傑先生組成),以就(其中包括)關連交易(按期權協議及據此所涉及之交易所構成)是否公平合理向獨立股東提供意見;本公司亦已委聘獨立財務顧問,以便就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司及董事已向聯交所承諾,待承授人全數行使期權後,本公司將於合理實
際可行情況下盡快發表公佈。

17/07/2006:  行使29,411,764 股, 行使價$0.68
09/05/2007:  行使29,411,764 股, 行使價$0.68
23/05/2007:  行使69,000,000 股, 行使價$0.68
04/06/2007:  行使60,000,000 股, 行使價$0.68
The remaining 231,588,236 shares were not exercised.

The sale of 219,130,000 shares @ $0.75 each in Feb 2007 was due to displacement of new shares. 洪漢文 bought back 219,130,000 shares @ $0.75 each on 9-March-2007 from 場外, see:
[url=]http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSForm3A.aspx?fn=43681&sa2=nd&sid=10176900&corpn=Get+Nice+Holdings+Ltd.&corpndisp=%u7d50%u597d%u63a7%u80a1%u6709%u9650%u516c%u53f8&sd=01%2f04%2f2003&ed=30%2f10%2f2009&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=11%2f01%2f2010&sc=64&src=MAIN&lang=ZH&sa2p=3[/url]

In my understanding, 洪漢文has never sold or very seldom sold any shares of #64; i.e. like Li +x has never sold or very seldom sold any shares of #1.
5 : GS(14)@2010-06-30 23:19:54

但是洪先生慾望太多,以印股票方式買了太多不具效益的東西,股本已較上市時大了15倍,所以持股比例下降,不過他經常增持,但增持少少,又印公仔紙,一陣就回。

至於增持,我認為公司這一陣子太多消息,何況太多人知這隻股平,都炒不上,所以應是有問題的。

至於向下炒,其實一直中間價都向下移的。  
6 : GS(14)@2010-06-30 23:20:10

Hi Louis,

I didn't noticed the above 10/05/06 paper.

Yes, there were 400M of Rights issued to Mr. Hung at excise price of 0.68, 0.70, 0.72 ....according to this paper, there were also CB placed to at less 6 other "outside"people.

The total shares at 09/03/2007 were 1,535,374,333 after he got 219,130,000.
The total no of shares today is 3,911,475,959. That means new shares were issued frequently because of his Rights and the CBs.

So time when shares were issued to Mr Hung but not other people yet then his % will go up a lot. After shares were issued to other people by CBs, his % will drop. So at one point of time his % was 70%.

I also suggest those at least 6 outsiders were related people and will only sell back to him at a surface price.
7 : GS(14)@2010-06-30 23:20:20

湯兄:

多虧湯兄提醒!
小弟看圖多看到三年止, 此股真正要看到五年圖才知其妖法.
現在想通了  
8 : GS(14)@2010-06-30 23:20:29

Anyway, his ambition can be either a disadvantage as well as an advantage to 64. Many rumours about 64 have been spread from time to time, e.g. introduction of very powerful Mainland and / or Arabian Investors to expand company size significantly.

Let us wait & watch!  
9 : GS(14)@2010-06-30 23:20:45

        
    Some strange movement for 64 today:

By 11:50hrs, turnover 164M shares, $0.58 highest with average $0.56. Now @ $0.58 up by 4 cents currently!

10 : GS(14)@2010-07-14 23:00:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100714369_C.pdf
11 : 我是毛主席!(2965)@2010-07-14 23:11:37

我个人的看法是:跟踪此股根本是浪费人生。
12 : GS(14)@2010-07-15 21:01:51

11樓提及
我个人的看法是:跟踪此股根本是浪费人生。


和金利豐的存在一樣...唉
13 : Louis(1212)@2010-08-09 18:58:54

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7053
新聞被轉至新聞專區
14 : Louis(1212)@2010-08-10 19:10:46

公告及通告 - [股份期權計劃]

授出購股權

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100810/LTN20100810475_C.pdf
15 : Louis(1212)@2010-09-05 18:26:24

05/09/2010
18:08
00064結好控股公告及通告 - [關連交易 / 發行權證 / 股價敏感資料 / 根據特定授權發行股份 / 其他]

關連交易認購非上市認股權證申請獲授清洗豁免恢復買賣

認購非上市認股權證

於二零一零年八月三十一日及二零一零年九月三日,本公司分別訂立認股權證認購協議及補充協議,據此,認購人已同意按每份認權股權0.01港元之認購價認購840,000,000份認股權證。認股權證賦予認股權證持有人權利,可按每股認股權證股份0.50港元之認股權證行使價(可於發生本公佈所披露之任何有關的調整及其他攤薄事件時予以調整)認購最多840,000,000股股份。

假設因認股權證所附之認購權獲悉數行使而配發及發行840,000,000股認股權證股份,該等認股權證股份相當於本公司目前之已發行股本(4,249,475,959股股份)約19.77%,另相當於經配發及發行認股權證股份擴大後之本公司已發行股本(5,089,475,959股股份)約16.50%。

認股權證股份將根據特定授權發行。本公司將向上市委員會申請批准認股權證股份上市及買賣。概不會尋求將認股權證於聯交所或任何其他證券交易所上市。

認股權證認購事項之所得款項淨額約為7,900,000港元,將撥作本集團之一般營運資金。

假設認股權證所附之認購權獲悉數行使,預期可籌集約420,000,000港元。所得款項淨額約420,000,000港元(淨認購價約為每股認股權證股份0.50港元)將會撥作本集團之一般營運資金以及於出現投資機遇時用作本集團未來發展之資金。於本公佈日期,本公司尚未物色到任何具體投資計劃。

上市規則之含義
認購人由洪漢文先生唯一實益擁有,而洪先生為本公司之主席、執行董事及主要股東。因此,認購人為本公司之關連人士,而認股權證認購事項構成上市規則項下本公司之一項非豁免關連交易,並須遵守報告、公佈及獨立股東批准之規定。


洪先生怎樣能有如此信心獨立股東會批准上述建議?
16 : GS(14)@2010-09-05 18:40:22

我也覺得很奇怪,為何不直接認購新股,是否預期未來會有發行新股的計劃?
17 : Louis(1212)@2010-09-07 18:39:43

數碼收發站:優質股續起錨 股仔也起動

http://paper.wenweipo.com  [2010-09-07]  
司馬敬
公司動向方面,結好控股(0064)宣布向大股東兼主席洪漢文訂立認股權證認購協議,以每認股權1仙認購8.4億份認股權,每股權可按0.5元認股1股,即8.4億股,由於上述認股數相當於已發行股數達19.6%,佐治洪已向聯交所申請豁免全面收購,理由是佐治洪全部行使,所持結好股權會由27.59%增加至39.54%。講開又講,佐治洪今回用盡上市規例可發行2成新股的權利,按每股認購價0.5元計,佐治洪會為公司注入4億元資金,顯示佐治洪對旗下澳門酒店及娛樂業務信心十足。昨日結好復牌急升8.98%,收0.48元,仍低於大股東行使認購價0.5元的合理反應,也為結好在獲股東會及聯交所批准後有大動作帶來憧憬。
18 : GS(14)@2010-09-07 20:55:40

就睇下有甚麼大搞作
19 : Louis(1212)@2010-11-26 19:24:44

26/11/2010 18:23
結好(64)中期少賺48%至6586﹒6萬元,派息1仙

 《經濟通通訊社26日專訊》結好(00064)宣布,截至今年9月底止中期業績,純利
6586﹒6萬元,跌48%,每股基本盈利1﹒55仙,派中期息每股1仙。期內,營業額為1﹒24億元,除稅前溢利8037﹒7元。

 截止過戶日期由12月13日至15日,派息日為12月23日。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126315_C.pdf
20 : GS(14)@2010-11-28 10:36:35

我只是不喜歡管理層
21 : GS(14)@2010-11-28 10:38:34

20樓提及
金都業績的確上升唔少,金都賭場同酒店最差既時期,真係講你都唔信,全場無客都可以,現在改變不少,賭客同住客都上升,貴賓廳業務都好左好多,按我係入邊做賭場既朋友話我知,佢地的確唔係吹出尼,金都在擴建緊,殺數幾好,準備擴充賭場

(點解注冊左都登入唔到,登入話我錯誤,已經認証左架ma)


有沒有激活? 如果沒有去Zkiz開發區就得
22 : Louis(1212)@2011-01-27 22:29:58

結好引入台新光集團為股東 明復牌
【20:32】2011年01月27日

link

【on.cc專訊】結好(00064)公布,向新光基金配發該公司股份2.24億股,每股售價為0.51元,較停牌前作價0.6元折讓約15%,另向新光資本授出購股權,新光資本於購股權內按每股0.53元認購該公司最多2.24億股,兩項完成後,新光基金及新光資本持該公司股份合共9.54%。

另外,該公司與新光資本成立合資公司,各持50%股權,合資公司主要業務為金都酒店之商場管理、酒店管理、娛樂及休閒業務管理、展覽管理、品牌管理、表演藝術的文化和創意發展,以及娛樂旅遊及娛樂業務。

新光基金是一個由新光投資基金投資及管理之獨立投資組合,而新光資本為新光集團成員公司,新光集團為台灣5大綜合企業之一,總市值逾5,000億元。該股明復牌。
民意調查:本月股市投資,你有否收穫?
23 : GS(14)@2011-01-27 22:33:02

台灣人都埋班
24 : GS(14)@2011-04-21 20:06:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201104201002_C.pdf
大股東咁缺水?

本公司之主要股東Honeylink Agents Limited(「Honeylink」)知會本公司,Honeylink於二零一一年四月二十日交易時段內,出售
本公司股本中每股面值0.10港元之股份(「股份」)合共250,000,000股(「出售股份」)予兩名機構股東,即D. E. SHAW VALENCE PORTFOLIOS, L.L.C.及D. E. SHAW VALENCE INTERNATIONAL, INC.(彼等及彼等之最終實益擁有人均為本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)之獨立第三方,且與彼等概無關連),作價為每股出售股份0.53港元(「出售事項」)。
25 : GS(14)@2011-04-30 14:00:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201104281187_C.pdf
馬交味重...

洪瑞坤先生,41歲,...。彼 現 為 銀 基 集 團 控 股 有 限 公 司(股 份 代 號:886)(其 已 發 行 股份 於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 主 板 上 市)之 獨 立 非 執 行 董 事。

....
龍 漢 雷 先 生,53歲,龍 先 生 已 積 逾 二 十 年 之 澳 門 酒 店 及 博 彩 行 業 的 管 理 及 營 運 經驗。

...
李秀恒博士,56歲,具有逾24年製造業經驗。李博士為全國人民政治協商會議委員及 香 港 經 貿 商 會 會 長。彼 獲 暨 南 大 學 頒 發 經 濟 學 博 士 學 位。彼 為 一 九 九 一 年 度「香港 十 大 傑 出 青 年」之 一,並 於 一 九 九 三 年 獲「香 港 青 年 工 業 家」獎 項。彼 現 為 東 方 表行 集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:398)、勤 達 集 團 國 際 有 限 公 司(股 份 代 號:1172)及 萬裕 科 技 集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:894)(此 等 公 司 之 已 發 行 股 份 均 於 香 港 聯 合 交 易所 有 限 公 司 主 板 上 市)之 獨 立 非 執 行 董 事。

....
26 : Hierro(1191)@2011-06-30 22:21:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630820_C.pdf
2011年度業績
27 : GS(14)@2011-06-30 22:23:58

業績大倒退80%,負債沉重

末 期 股 息
董 事 會 建 議 派 發 末 期 股 息 每 股1港 仙。連 同 年 內 已 派 付 之 中 期 股 息,本 年 度 之 股 息合 共 為 每 股2港 仙。
28 : GS(14)@2011-08-18 22:13:19

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110817558_C.pdf
又想呃台灣佬
29 : GS(14)@2011-08-19 17:29:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110818693_C.pdf
目 前 建 議 之 台 灣 存 託 憑 證 發 行 之 架 構 如 下:
所發行之證券類別:台灣存託憑證,將由存託銀行發行,作為台灣存託憑證持有人
於 保 管 銀 行 受 託 持 有 之 股 份 享 有 權 利 之 憑 證。
所 發 行 台 灣 存 託 憑 證 數 目:不 超 過66,000,000份 之 台 灣 存 託 憑 證,各 單 位 代 表 六 股
股份。將發行及發售之台灣存託憑證最終數目,以及台灣存託憑證發行之架構,須
待 有 關 當 局 批 准 後,方 可 作 實,並 可 作 出 由 本 公 司 與 台 灣 存 託 憑 證 發 行 之 包 銷 商
之 間 可 能 同 意 之 任 何 調 整。
有關台灣存託憑證發行之相關股份數目:不超過396,000,000股新股份,預期將由本
公 司 根 據 一 般 授 權 配 發 及 發 行。
台灣存託憑證發行所涉及最多396,000,000股新股份相當於:(i)本公司於本公佈日期
已 發 行 股 本 約8.85%;及(ii)經 發 行 該396,000,000股 新 股 份 而 擴 大 之 本 公 司 已 發 行 股
本 約8.13%。
30 : GS(14)@2011-10-01 15:35:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110930036_C.pdf
不發TDR
31 : GS(14)@2011-11-11 19:40:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111111319_C.pdf
結好控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市
規則」)第13.09(1)條之規定發表本公佈。本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司
股東及有意投資者,預期本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一一年九
月三十日止六個月(「本期間」)可能錄得綜合淨虧損,相比截至二零一零年九月三十
日止六個月則錄得綜合純利。預期有關虧損主要源自本集團擁有65%權益並從事娛
樂業務分部之澳門附屬公司於本期間錄得營運虧損。
儘管出現上述情況,本集團之財務狀況及營運仍然維持良好及穩健。
32 : Louis(1212)@2011-11-13 15:00:35

see any chance to buy it around 0.25?
33 : GS(14)@2011-11-13 15:01:09

或者有
34 : GS(14)@2011-12-02 15:05:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111129383_C.pdf
開支大增轉虧,負債一般

展望
澳門政府正進行多項大型基建項目,預期訪澳旅客人次及博彩收益於未來數年將繼續增長。本集團已準備就緒,把握澳門博彩收益不斷攀升所帶來之得益。本集團力求以有利可圖之方式壯大中場業務,將更多博彩桌重新劃撥至中場博彩廳。金
都之客房和水療中心經持續翻新後,能迎合不斷增長之需求,因此,本集團將繼續投資於此範疇,以提升收益奠定基礎。
35 : kk104104(19268)@2012-01-17 01:19:57

想問一問點解依隻野比人列左入不具投資價值既股票既?
36 : GS(14)@2012-02-19 14:20:30

http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/10676 § ¶
原來呢間Fashion TV 同1121有過合作,先記著
37 : honey(6546)@2012-02-19 14:30:37

FTV 幾好睇,d人吃渴玩樂。唔同電視節目,唔使用腦,又無劇情,睇下靚人,靚㬌
38 : GS(14)@2012-02-19 14:59:06

38樓提及
FTV 幾好睇,d人吃渴玩樂。唔同電視節目,唔使用腦,又無劇情,睇下靚人,靚㬌


咁唔錯
39 : GS(14)@2012-06-09 17:01:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120608276_C.pdf
搞唔掂

終止購股權協議及合作協議
謹此提述本公司日期為二零一一年一月二十七日之公佈,內容有關(其中包括)
本公司與新光資本訂立購股權協議(據此本公司有條件同意以2,240,000港元購
股權費用向新光資本授出購股權)以及建議根據合作協議成立合資公司。
董事會宣佈,本公司與新光資本已同意終止購股權協議及合作協議,自二零
一二年六月八日起生效。
執行董事辭任
董事會謹此宣佈,江俊億先生已辭任本公司之執行董事,自二零一二年六月八
日起生效。
盈利警告
董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團截至二零一二年三月
三十一日止年度可能錄得虧損,相比截至二零一一年三月三十一日止年度則錄
得純利。
...
終止購股權協議及合作協議
謹此提述本公司日期為二零一一年一月二十七日之公佈,內容有關(其中包括)
(i)本公司與新光資本訂立購股權協議,據此,本公司有條件同意以2,240,000港元
購股權費用向新光資本授出購股權;及(ii)建議根據合作協議成立合資公司(「該公
佈」)。除另有界定者外,本公佈所用詞彙及用語與該公佈所界定者具有相同涵義。
誠如該公佈所述,根據購股權協議及合作協議原預期本集團與新光集團締結策略
聯盟,主要通過攜手發展以娛樂場大樓翻新建成的零售特賣商場之建議,以推動
澳門金都酒店業務發展為目標。
由於市況有變,本公司與新光資本相互同意不再進行上述建議。因此,於二零
一二年六月八日,本公司與新光資本訂立終止協議以分別終止購股權協議及合作
協議並由終止協議日期起生效。
根據上述之終止協議,本公司與新光資本在購股權協議及合作協議項下之一切權
利及義務均已完全地終止,而訂約各方概不可就從購股權協議或合作協議中產生
或與之有關的任何事宜或事情而向對方提出任何申索。
購股權是於二零一一年二月二十三日授予新光資本但並無獲行使,亦概無發行購
股權股份。
董事會認為,上述購股權協議及合作協議之終止對本集團之財務及營運狀況並無
重大不利影響。
執行董事辭任
董事會謹此宣佈,基於私人理由,江俊億先生(「江先生」)已辭任本公司之執行董
事,自二零一二年六月八日起生效。
江先生確認彼與董事會並無意見分歧,亦不知悉有任何關於彼辭任之事宜須敦請
股東留意。
董事會謹此對江先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。
盈利警告
董事會謹此知會本公司股東及有意投資者,預期本集團截至二零一二年三月
三十一日止年度可能錄得虧損,相比截至二零一一年三月三十一日止年度則錄得
溢利。預期有關虧損主要源自本集團擁有65%權益並從事娛樂業務分部之澳門附
屬公司於年內錄得營運虧損。此外,誠如本公司截至二零一一年三月三十一日止
年度年報中詳述,本集團因視作出售共同控制實體而錄得124,600,000港元收益。
預期於截至二零一二年三月三十一日止年度將不會錄得類似項目。
儘管出現上述情況,本集團之財務狀況及營運仍然維持良好及穩健。
由於本公司仍在落實本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之業績,本公佈
所載資料乃董事會根據截至二零一二年三月三十一日之本集團管理賬目及現時可
取得資料而作出之初步評估,而並非根據經本公司核數師審核之任何數字或資料。
本集團截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核財務資料將會於二零一二年
六月底公佈。
本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時,務請審慎行事。
40 : GS(14)@2012-06-30 23:49:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201206291022_C.pdf
轉盈為虧,蝕約3,000萬,財務一般

末期股息
董事會建議派發末期股息每股1港仙。連同年內已派付之中期股息,本年度之股息
合共為每股2港仙。
...

展望
由於受到中國政府加強宏調措施所影響,澳門酒店及娛樂市場經過多年的迅速增
長後於二零一二年第二季度出現放緩跡象。然而,憑藉當地的大型基建項目以及
改善工程,往來澳門的交通更為便捷,預期澳門將繼續成為亞洲首屈一指的消閒
旅遊勝地。
澳門旅遊業的發展重心,已開始從澳門半島的博彩中心轉移至發展迅速的路氹區,
於本年度和未來數年,路氹區一帶將有更多項目開業和更多新景點。隨著路氹區
提供更豐富的娛樂設施,預計到訪該區的旅客人數將會上升,而座落於路氹區的
金都綜合樓可望受惠。
憑藉其策略位置、設施不斷提升以及澳門最大的水療中心,本集團之金都綜合樓
當可把握澳門蓬勃旅遊及娛樂市場中的商機。雖然本公司最近宣佈終止與新光集
團的策略聯盟,但本集團將通過目前擁有65%權益之附屬公司而繼續將金都綜合樓
發展成一項包羅萬有的娛樂設施。本集團將因應市場方向和行業政策而調節金都
綜合樓的發展策略。本集團亦會繼續發掘不同方法以提升其澳門酒店及娛樂業務
之營運效率及盈利能力。展望將來,本集團對此業務分部之前景感到樂觀。
41 : jjolean(1007)@2012-07-05 23:48:43

根據上市規則第13.09條作出披露有關可能出售事項之意向書

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705678_C.pdf

3.9 billion.....
42 : GS(14)@2012-07-06 00:30:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705678_C.pdf
意向書
日期:二零一二年七月五日
訂約雙方
(i) 賣方:
大中華及金都娛樂
(ii) 買方:
與本公司及其關連人士(見上市規則之定義)並無關連之獨立第三方。此獨立第三
方為一國際集團屬下之成員公司,該國際集團所從事之業務為經營多間酒店、娛
樂場及其他娛樂設施。
代價
根據意向書,買方有意購入賣方之資產(包括,但不只限於該酒店、該幅土地、娛
樂場、水療中心、餐飲業務及所有相關的業務運作及設施)。就此涉及之代價為現
金500,000,000美元(相當於約3,900,000,000港元)。

購買價已假定在完成時或之前:(i)有關資產所結欠之一切債務(不包括在日常業務
過程中引致之債務)已同時償還及已分派所有現金(不包括日常業務過程中所需作
營運用途之現金);及(ii)與各有關人士相關之一切應收款及負債均已支付或解決。
可能出售事項須待磋商後及最終簽署一項經雙方協定之買賣協議,方可作實,而
任何訂約方均可隨時終止及放棄有關的磋商及討論。
然而,賣方已承諾,在獨家期間內,賣方不會直接或間接與任何人士(買方除外)
磋商或訂立任何有關可能出售事項之書面或口頭協議或安排。
除有關保密、獨家權利的承諾以及其他雜項條文外,意向書之條款均不具法律約
束力。
賣方之資料
大中華及金都娛樂均由本公司實益擁有65%。
大中華為該酒店及該幅土地之擁有人。大中華有兩間主要附屬公司,分別名為金
都酒店有限公司(「金都酒店」)及嘉年華會有限公司(「嘉年華會」)。金都酒店持有
經營該酒店之牌照,而嘉年華會則持有在該酒店內經營水療及美容中心之牌照。
金都娛樂之業務為負責該酒店內的娛樂場之市場宣傳推廣及行政管理事務,而該
娛樂場現時乃根據銀河娛樂場股份有限公司擁有之搏彩專營權經營業務。
一般事項
董事會謹此鄭重聲明,直至本公佈日期為止,尚未就可能出售事項訂立任何具約
束力的協議。可能出售事項倘能落實進行,根據上市規則,或會構成本公司之非常
重大出售事項。
本公司在適當時候,將會遵照上市規則之規定就可能出售事項再度發表公佈。
由於尚未能確定可能出售事項是否必會落實進行,本公司股東及╱或準投資者在
買賣本公司股份時務請審慎行事。
...
買方是誰?
43 : GS(14)@2012-07-06 00:32:16

42樓提及
根據上市規則第13.09條作出披露有關可能出售事項之意向書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120705678_C.pdf
3.9 billion.....


65% 即是 25.35億
44 : 鉛筆小生(8153)@2012-09-19 09:45:05

今天市値   15.21億

勁折讓
45 : GS(14)@2012-09-19 21:54:26

45樓提及
今天市値 15.21億
勁折讓

d管理層搞到我晒信心
46 : 0o4(31752)@2012-09-20 09:18:22

20樓提及
金都業績的確上升唔少,金都賭場同酒店最差既時期,真係講你都唔信,全場無客都可以,現在改變不少,賭客同住客都上升,貴賓廳業務都好左好多,按我係入邊做賭場既朋友話我知,佢地的確唔係吹出尼,金都在擴建緊,殺數幾好,準備擴充賭場
(點解注冊左都登入唔到,登入話我錯誤,已經認証左架ma)


其實賭場果邊好左係真既
我對上一年有多,問入邊做賭場既朋友都話真係多左好多客
47 : unmindful(16834)@2012-09-20 14:15:32

如果真係賣成左, 扣埋債最少都應該有成10億cash.
48 : GS(14)@2012-09-20 22:58:59

48樓提及
如果真係賣成左, 扣埋債最少都應該有成10億cash.


我唔信管理層,講完
49 : greatsoup38(830)@2012-10-04 00:54:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201210031284_C.pdf
茲提述本公司於二零一二年七月五日刊登之公佈(「該公佈」),內容有關可能出售事項之意向書。除非文義另有所指,否則本公佈所採用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。
董事會謹此宣佈:(i)買方及賣方並無就可能出售事項訂立任何正式買賣協議;
及(ii)訂約雙方並無一致協定進一步延長獨家期間。因此,意向書已於二零一二年十月三日自動失效。
倘若有任何有關該酒店之最新進展消息,本公司將會再度作出公佈。
50 : greatsoup38(830)@2012-11-29 00:24:59

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121128296_C.pdf
轉虧為盈,賺1,100萬,輕債

展望
本集團之表現仍然由中國大陸及亞洲的當前經濟環境、訪澳旅客人次,以及澳門
博彩營運商之間的競爭所主宰。於本期間,本集團致力保持其在中檔大眾化市場
內的優勢,並努力提升營運效率。本集團對其於年內餘下時間之表現感到樂觀。
...
展望
市場普遍預期數個歐洲國家所面對之主權債務危機將於本年度餘下時間持續,全
球經濟將會受到多個不明朗因素所影響,復甦展望難感樂觀。面對全球各地之不
明朗因素,香港股市在未來十二個月應會在某一區間內上落。
本集團將繼續以審慎的態度謀求可持續增長的機遇及嚴控成本。
51 : GS(14)@2013-05-05 18:27:41

64賣金都畀27
52 : GS(14)@2013-05-05 18:28:20

27版本
53 : balea(37736)@2013-05-05 19:20:58

袋十幾億cash,依隻股聽日係咪會炒到癲呢?
之前個大股東批左咁多股,咪賺到傻?
但佢賣晒之後就冇乜實業啦wo
54 : VA(33206)@2013-05-05 19:29:38

27個版圖又大d
55 : 0o4(31752)@2013-05-05 19:34:37

唔知個價錢幾多..
56 : fishlove2001(20176)@2013-05-05 19:42:00

DEL
57 : 0o4(31752)@2013-05-05 19:43:44

57樓提及
於二零一零年八月三十一日及二零一零年九月三日發行認權股權行使價$0.5,有效期24個月,又準備炒股了~


聽日一開市已經即到果個價以上吧
58 : fishlove2001(20176)@2013-05-05 19:46:24

睇錯,已過期,沒有行使。
59 : fishlove2001(20176)@2013-05-05 19:49:01

大股東持股量為敏感的29.9%
60 : balea(37736)@2013-05-05 20:00:09

中期報告到睇到

於二零一零年八月十日,本公司向與其當時之共同控制實體大中華有限公司(「大中華」)及金都
娛樂有限公司(「金都娛樂」)有關的若干僱員及服務供應商授出115,800,000份購股權。授出購股
權是旨在激勵及獎勵對於促進大中華及金都娛樂業務之權益及發展有關業務不斷作出並會繼續
作出貢獻之該等僱員及服務供應商。
向僱員授出之購股權之條款如下:
a. 24,300,000份購股權可於二零一一年二月九日(首批購股權之歸屬期結束日期)起計的未來
十二個月內行使;
b. 24,300,000份購股權可於二零一二年二月九日(第二批購股權之歸屬期結束日期)起計的未
來十二個月內行使;
c. 25,300,000份購股權可於二零一三年二月九日(第三批購股權之歸屬期結束日期)起計的未
來十二個月內行使;
d. 此等購股權將於以下情況(以較早發生者為準)自動屆滿(i)當僱員不再受僱於大中華及金都
娛樂;或(ii)二零一一年二月九日起計足三年後。
其餘41,900,000份購股權乃於二零一零年八月授予服務供應商。於本期間並無授予僱員及服務供
應商之新購股權。
緊接授出購股權日期前之本公司股份收市價為每股0.50港元。
本公司董事認為無法可靠地計量所收取之服務的公允值。本集團參考所授出購股權之公允值而計
量有關服務之價值以及權益的相應增加。
所授出之115,800,000份購股權之估計公允值為11,773,000港元。本集團於歸屬期內攤銷開支,
並於本期間確認507,000港元(二零一一年:1,299,000港元)為員工成本。
61 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-05 22:26:41

呢單DEAL其實 EXPECTED
62 : 0o4(31752)@2013-05-06 00:55:13

62樓提及
呢單DEAL其實 EXPECTED


筆兄一早入左貨?
63 : 鉛筆小生(8153)@2013-05-06 07:41:51

63樓提及
62樓提及
呢單DEAL其實 EXPECTED


筆兄一早入左貨?

冇...不過呢單DEAL 預左會出現
64 : simonwor(34306)@2013-05-06 09:41:08

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130506/news/eb_ebe1.htm

銀娛32億購結好金都娛樂場 2013年5月6日

【明報專訊】持有澳門路金都娛樂場綜合物業 的結好控股(0064),落實以32.5億元的價格,出售 予銀河娛樂(0027)持股90%投票權的銀河娛樂場。 銀娛將以內部資源支付。由於金都目前為最鄰近連 接路及橫琴蓮花口岸的賭場酒店,其一街之隔為 銀娛旗下澳門銀河大倉酒店,銀娛在路的土地儲 備即時增加36,640平方米。

持有結好29.99%的結好主席洪漢文,將於股東特 別大會上,就有關出售金都娛樂場綜合項目的決 議,投贊成票。結好已在5月4日,即與銀河等簽 署有關金都的資產買賣合約時獲支付26億元,餘額 將於成交後18個月支付。銀娛會以內部資源支付有 關交易款項。截至2012年底止,銀娛手持現金多 達156億元。
65 : simonwor(34306)@2013-05-06 11:53:20

http://hkm.appledaily.com/detail ... aily&issue=20130506

【本報訊】銀娛(027)繼續在路氹擴張版 圖!面對路氹的主要競爭對手金沙中國 (1928)勢力不斷坐大,銀娛亦不敢怠 慢,昨更大手筆以32.5億元向結好(064) 等掃入澳門金都酒店及娛樂場。 記者:吳永強

■金都酒店於2006年開業,鄰近澳門銀河,分析料 可為銀娛帶來協同效應。 資料圖片

早前銀娛副主席呂耀東在澳門銀河2期仍未 竣工的情況下,已急不及待宣佈發展第3期 及第4期項目。惟銀娛管理層似乎「等唔 切」新項目落成,昨宣佈向結好擁有65% 股權的大中華及金都娛樂等賣方,以近兩 間結好的市值,即32.5億元買入面積達3.6 萬平方米土地及包括酒店、娛樂場、多功 能大樓及停車場的金都綜合樓,當中26億 元會於成交時以現金支付,餘款將於成交 日後18個月「找清」,惟交易仍有待結好 股東及澳門當局等批准。

結好可獲利18億 根據資料顯示,金都綜合樓於2006年中開 業,當中的金都酒店共設有316間客房及 24間豪華私人貴賓套房;而賭場面積達3 萬平方米,設有27張中場賭枱,11張貴賓 廳賭枱及148台角子老虎機,該賭場為銀娛 旗下城市娛樂會其中一個負責營運的賭 場。

事實上,結好於去年7月已發出公告指有意 出售包括金都酒店等資產,當時涉資約39 億元。結好主席洪漢文指,「當時想買嗰 間最後都傾唔成,銀娛後來話有興趣,咁 傾下傾就成事。」而銀娛的發言人表示對 有關收購暫未有任何補充。

洪漢文又對《爽報》表示指,「呢次交易 作價okay喇,賣係因為真係好難同啲大集 團競爭,如果要同人爭又要重建又盛,冇 咁嘅資金去做,難得有個咁有實力嘅買 家,啱價錢咪賣囉!」他表示暫時仍未決 定會否向股東派息,「因為個市旺番,都 想留啲錢搵投資機會,唔使再集資……乜都 假,最緊要收咗錢先!」據結好的通告指 出,在扣除包括向大中華及金都娛樂35% 股東償還貸款及支付利息等支出後,集團 將可從交易中獲得17.85億元,當中8.9億 將用於營運資金以作新投資發展,餘款則 用作擴張現時集團的金融業務。

可產生協同效應 結好截至去年9月30日止的六個月業績, 上述酒店與娛樂業務收入為1.8億元,佔集 團整體收入近七成,不過,上述業務期內 蝕5,900萬元。

有外資濠賭股分析員相信銀娛收購金都酒 店將可為集團帶來協同效應,「金都嗰位 置同澳門銀河好近,又係現成項目,而銀 河2期最快2015年中先落成,相信可以幫 銀娛早啲喺路氹霸多啲地盤,應該帶到協 同效應,但銀娛要諗清楚金都嘅定位、風 格點同澳門銀河配合得好。」
66 : GS(14)@2013-05-06 23:59:27

60樓提及
大股東持股量為敏感的29.9%


29.9又點,最多咪回購囉,不過其實都變左野無乜野的現金殼了,唔知點玩呢?
67 : 0o4(31752)@2013-05-07 00:17:59

67樓提及
60樓提及
大股東持股量為敏感的29.9%


29.9又點,最多咪回購囉,不過其實都變左野無乜野的現金殼了,唔知點玩呢?


佢地話攪返個金融業喎
但係又攪得D咩出尼
68 : GS(14)@2013-05-07 00:34:18

68樓提及
67樓提及
60樓提及
大股東持股量為敏感的29.9%


29.9又點,最多咪回購囉,不過其實都變左野無乜野的現金殼了,唔知點玩呢?


佢地話攪返個金融業喎
但係又攪得D咩出尼


幾十億買左紅雞番來都得
69 : 0o4(31752)@2013-05-07 01:05:32

69樓提及
68樓提及
67樓提及
60樓提及
大股東持股量為敏感的29.9%


29.9又點,最多咪回購囉,不過其實都變左野無乜野的現金殼了,唔知點玩呢?


佢地話攪返個金融業喎
但係又攪得D咩出尼


幾十億買左紅雞番來都得


無啦,減返借既錢得十幾億落得袋
70 : greatsoup38(830)@2013-05-07 01:07:00

買50%都夠的
71 : simonwor(34306)@2013-05-17 19:16:28

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130517/news/ec_ech1.htm

結好﹕衛星賭場 難敵大財團
2013年5月17日
【明報專訊】澳門在過去多年,開設愈來愈多大型賭場,令不少附屬於博彩公司的衛星賭場,生意較前難做。原屬銀河娛樂(0027)的城市俱樂部金都娛樂場的大業主結好控股(0064),索性以32.5億元出售整項物業給銀娛,其主席洪漢文接受本報記者訪問時不諱言,舊設計的物業不能夠與新的度假村競爭,要重建又花費多,因此唯有割愛。

金都雖然在2006年下半年才開業,但是洪漢文稱:「以前設計同現時無得比,要投資重建投資要好大,如唔重建無得同人鬥」。他認為,賭場的競爭愈來愈厲害,金都在設計上、酒店房間已經過時,競爭力不夠,過往幾年所賺的錢全部花在裝修及提升物業上,勞工成本又愈來愈高,若然重建又要多等幾年。既然世界已變,市場內又無人借貸賭博,在欠缺先天條件下,他不想強求,最怕得不到回報。所以乾脆出讓物業,再多等二至三個月,留意新的投資機會。
72 : GS(14)@2013-06-30 17:07:42

64

轉虧為盈,賺800萬,輕債
73 : greatsoup38(830)@2013-09-26 23:35:31

稍後會貼
74 : greatsoup38(830)@2013-10-02 23:22:26

盈喜
75 : VA(33206)@2013-11-30 15:39:48

偉哥,64平到爆,核心pe唔過一倍,仲有10厘息,超無人留意。

回覆刪除
回覆偉哥2013年11月29日 下午1:34
64感覺上是邪股一隻,我不是太放心此股。相對而言,持有717感覺比較穩陣。

另外,64上半年核心盈利7000萬元,現價預期市盈率應是11倍多。


刪除
匿名2013年11月29日 下午2:12
由於64現時是持有十多億淨現金,若扣除此筆現金,實際市值是1億多些,所以我就話它的核心pe是少於1。可以解釋多些為何它是邪股嗎?因我看過此股派息穩定,所以我今早入了貨。

刪除
偉哥2013年11月29日 下午2:28
不能這樣計算的。如果這樣計算的話,很多股的估值很平,甚至有些是淨現金超過市值的,例如2788又如何?

現金在公司手上,不派息的話你也無可奈何的。

至於為何是邪股,我以前有看過,不過忘記細節,或者你可以諮詢下熟悉財技人士或翻看該股的歷史。

刪除
匿名2013年11月29日 下午2:44
我明白核心pe是有其不足之處,也明白有些無良公司只當上市公司為自已的私人會所。我買入最大的理由是,它剛增加一倍派息,感到公司似想把賣出非核心業務的錢回贈股東。但唔知係咪真係有問題,今日股價好似被人點左穴,成交不断增加但股價窄幅波動。

刪除
偉哥2013年11月29日 下午4:08
你如果用扣除現金值的市值來計算PE,會扭曲了此數據。

你想想PE的背後含義是什麼?各位應該即時答得出是PRICE/EARNING,如果用文字來表達的話,即是你的投資的回本期,8倍PE即是理論上如果將來盈利不變的話,你可以在8年內回本。

如果用64來做例子的話,你計算出來的核心PE是1倍,是否代表64的盈利可以令你一年來回本?
76 : greatsoup38(830)@2013-12-01 22:57:06

64
盈利增10%,至5,400萬,9.6億現金
77 : 香港自由人(32603)@2013-12-02 00:04:07

金都酒店的娛樂場一向已經由銀娛經營,經營者做埋業主,可以慳返好多皮費,而且可以將間酒店的管理升級,但係講location來講,金都真係麻麻。
以前一向聽澳門賭客friends講,金都最吸引人的,係間桑拿,因為係澳門罕見的正骨場,夜晚去,可以免費留宿,慳返一晚酒店錢,但係手骨就真係麻麻。唔知而家轉左新業主,有無改變呢?
78 : iniesta(1400)@2014-01-28 23:03:45

孫生人頭
79 : GS(14)@2014-01-29 09:50:06

64
80 : GS(14)@2014-10-12 15:12:44

盈警
81 : airpong(12667)@2014-10-12 17:07:15

只因冇左出售金都一次性收益,本業其實有增長
82 : chankei28(47394)@2014-11-07 15:12:42

結好 是被遺忘了? 還是有暗病? 為何無人提及尼隻本地券商? 為何不動如泰山
83 : greatsoup38(830)@2014-11-08 12:23:46

chankei2882樓提及
結好 是被遺忘了? 還是有暗病? 為何無人提及尼隻本地券商? 為何不動如泰山


澳門野難搞,無人夠膽玩
84 : airpong(12667)@2014-11-08 22:23:49

唔郁咪收住息先囉,佢派息又穩定
85 : greatsoup38(830)@2014-11-09 00:20:51

airpong84樓提及
唔郁咪收住息先囉,佢派息又穩定


我始終覺得未到好吸引水平
86 : chankei28(47394)@2014-11-28 00:35:03

業績睇尼幾好,咁多隻卷商偏偏唔炒尼隻…
87 : greatsoup38(830)@2014-11-28 00:45:10

盈利增115%,至1.14億,輕債

我最怕佢又印廢紙
88 : chankei28(47394)@2014-11-28 01:29:31

仲印? 大把cash, 又賺到$,cash 又冇定洗,回購仲好拉
89 : airpong(12667)@2014-11-28 08:47:46

平絕劵商股,扣除一次性收益,主營業務增長好好

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20141211199_C.pdf

90 : fin_freedom(6594)@2015-02-18 00:24:04

2供1 @0.28, 俾湯講中印公子紙
91 : chankei28(47394)@2015-02-18 01:07:38

又唔係買野,為乜要供股,點解唔洗投票? 仲要折咁多供… 形住條友成日諗住想收貨,又唔益D小户,1升少少就壓返落尼。今次咁搞又比佢震曬D街貨,佢吸完先出盈喜(我估下),就吹脹…
92 : chankei28(47394)@2015-02-18 01:12:12

向下炒供股,西莊成日想收平貨。仲要半曰市,明日大插都似…
93 : greatsoup38(830)@2015-02-18 01:22:54

chankei2891樓提及
又唔係買野,為乜要供股,點解唔洗投票? 仲要折咁多供… 形住條友成日諗住想收貨,又唔益D小户,1升少少就壓返落尼。今次咁搞又比佢震曬D街貨,佢吸完先出盈喜(我估下),就吹脹…


2供1以內的供股是唔使投票
94 : greatsoup38(830)@2015-02-18 01:23:14

chankei2892樓提及
向下炒供股,西莊成日想收平貨。仲要半曰市,明日大插都似…


孫生加VMS,又是華匯的朋友
95 : fin_freedom(6594)@2015-02-18 02:05:40

潛在可能會過50%

greatsoup3894樓提及
chankei2892樓提及
向下炒供股,西莊成日想收平貨。仲要半曰市,明日大插都似…


孫生加VMS,又是華匯的朋友

96 : greatsoup38(830)@2015-02-18 02:12:54

2供1,孫先生和VMS 包銷
97 : hohiareq(53614)@2015-02-18 08:23:12

中伏。嗚嗚,不聽湯言兄,吃虧又玩完。忍哭中
98 : chankei28(47394)@2015-02-18 08:46:49

又未至於50%吓? 我睇會見返0.28度,年30半日市前搞尼D,分明震散户,至怕小户恐懼式沽貨,益9左個西佬。輸多少係其次,此行為真係pk 到冇人有,年尾鬧到佢下年,小足佢一年
99 : chankei28(47394)@2015-02-18 08:52:19

greatsoup3893樓提及
chankei2891樓提及
又唔係買野,為乜要供股,點解唔洗投票? 仲要折咁多供… 形住條友成日諗住想收貨,又唔益D小户,1升少少就壓返落尼。今次咁搞又比佢震曬D街貨,佢吸完先出盈喜(我估下),就吹脹…


2供1以內的供股是唔使投票


咁佢勁印,想印就印? 完全冇人監管? 遲早比佢食左間公司都冇人理? 其他股東冇得出聲? 雖然知佢多人頭...
100 : hohiareq(53614)@2015-02-18 09:04:04

普通法既地區係保障有錢人,住左咁耐都唔知?

每年股東大會都會有一般性授權,老千隨時可以印廢紙cap水,只要供股比例不大(如二供一,三供一),就唔洗再會特別大會,人頭都冇得點。

大比例供就要開會,如一供八

我理解有冇錯?湯sir

我貨少,唔走住
101 : hohiareq(53614)@2015-02-18 09:05:29

湯sir 利害。咁都估中印廢紙
102 : chankei28(47394)@2015-02-18 10:00:40

0.335 第一水就走左,輸左5%同時間(大半年), 家陣食花生過年。奇在有買盤頂住? 平DD就夠喉? 等緊2字頭,羊年要佢双倍還返比我
103 : greatsoup38(830)@2015-02-19 02:18:04

hohiareq96樓提及
中伏。嗚嗚,不聽湯言兄,吃虧又玩完。忍哭中


根本呢系股就不應玩
104 : greatsoup38(830)@2015-02-19 02:18:28

chankei2897樓提及
又未至於50%吓? 我睇會見返0.28度,年30半日市前搞尼D,分明震散户,至怕小户恐懼式沽貨,益9左個西佬。輸多少係其次,此行為真係pk 到冇人有,年尾鬧到佢下年,小足佢一年


你計下如果無人買,大股東加兩位所謂獨立包銷商就過50%了
105 : greatsoup38(830)@2015-02-19 02:19:14

chankei2898樓提及
greatsoup3893樓提及
chankei2891樓提及
又唔係買野,為乜要供股,點解唔洗投票? 仲要折咁多供… 形住條友成日諗住想收貨,又唔益D小户,1升少少就壓返落尼。今次咁搞又比佢震曬D街貨,佢吸完先出盈喜(我估下),就吹脹…


2供1以內的供股是唔使投票


咁佢勁印,想印就印? 完全冇人監管? 遲早比佢食左間公司都冇人理? 其他股東冇得出聲? 雖然知佢多人頭...


無錯,按法律印是想印就印的啦。這條條例是規則容許下的最高限度,股東每年都通過,又不見你出聲?
106 : greatsoup38(830)@2015-02-19 02:19:50

hohiareq99樓提及
普通法既地區係保障有錢人,住左咁耐都唔知?

每年股東大會都會有一般性授權,老千隨時可以印廢紙cap水,只要供股比例不大(如二供一,三供一),就唔洗再會特別大會,人頭都冇得點。

大比例供就要開會,如一供八

我理解有冇錯?湯sir

我貨少,唔走住


走啦,乜都走啦。按規則就是市值或股本增加少於50%都唔使通過
107 : greatsoup38(830)@2015-02-19 02:20:13

chankei28101樓提及
0.335 第一水就走左,輸左5%同時間(大半年), 家陣食花生過年。奇在有買盤頂住? 平DD就夠喉? 等緊2字頭,羊年要佢双倍還返比我


唔好貪,他就是想他托住派,然後補貨
108 : hohiareq(53614)@2015-02-21 22:47:52

greatsoup38105樓提及
hohiareq99樓提及
普通法既地區係保障有錢人,住左咁耐都唔知?

每年股東大會都會有一般性授權,老千隨時可以印廢紙cap水,只要供股比例不大(如二供一,三供一),就唔洗再會特別大會,人頭都冇得點。

大比例供就要開會,如一供八

我理解有冇錯?湯sir

我貨少,唔走住


收到。祝湯sir 新年快樂,羊年賺到盤滿缽滿
走啦,乜都走啦。按規則就是市值或股本增加少於50%都唔使通過

109 : GS(14)@2015-04-30 01:09:36

分拆業務及盈警
110 : airpong(12667)@2015-04-30 08:09:26

盈警只因冇出售的一次性收益,本業有增長
111 : greatsoup38(830)@2015-05-03 15:37:27

當然有增長啦
112 : airpong(12667)@2015-05-03 17:07:02

分分鐘有高息派
113 : greatsoup38(830)@2015-05-03 17:07:41

唔一定
114 : GS(14)@2015-05-26 22:45:18

80仙配1.3億股
115 : jj1984(29252)@2015-05-26 22:58:54

1189?
116 : greatsoup38(830)@2015-05-26 23:09:29

他做配售代理
117 : jj1984(29252)@2015-05-26 23:11:20

打開無線黃金時段直頭有結好財務啦,賣得好"恆"
結好分拆好高調
118 : GS(14)@2015-06-20 00:12:19

盈利增7成,至2,400萬,1.3億現金

119 : GS(14)@2015-10-01 21:46:44

分拆
120 : GS(14)@2015-10-23 01:53:01

盈喜
121 : greatsoup38(830)@2015-11-27 01:27:32

盈利增95%,至1.98億,10.5億現金
122 : greatsoup38(830)@2015-12-06 21:58:36

上市通函
123 : greatsoup38(830)@2016-01-14 12:16:42

2015-01-06 EW
結好置業逆市開張 幾乎「無牌」經營   

人稱「佐治哥」的結好控股(0064)主席洪漢文新成立的「結好置業」,近日在九龍站附近開了首間地舖。結好置業個黑底白字的招牌非常搶眼,原來係中國製造,但運送過程出了點小意外,被中國海關扣查,要供應商重新報關,延誤幾日才批准過境,差啲要「無牌」開張。「開張前數小時趕到,真係好彩!」洪漢文說。

他旗下結好控股的分析證券業務已接近尾聲,現在增加地產業務可以擴大規模。「母公司有借貸業務,加上結好地產,可以為客人提供一條龍服務,以按揭借貸和地產投資等業務為主。」他不怕外界近日對樓市吹冷風,認為貴價物業和豪宅仍獲本地買家和內地客追捧。

今次「佐治哥」可以迅速埋班,全靠收購早前倒閉的物業代理「置業18」,包括約十多人的精英管理團隊,「淡市易搵人,求人不如求己,現在由零開始,唔可以好大喜功,一步一步來,會繼續搵靚舖擴張。」撰文:李淑賢 攝影:吳艷玲
124 : greatsoup38(830)@2016-03-26 03:13:05

分拆
125 : greatsoup38(830)@2016-05-25 06:47:29

買尖東物業
126 : greatsoup38(830)@2016-07-03 10:22:33

盈利增62.5%,至3.9億,10億現金
127 : greatsoup38(830)@2016-08-17 08:04:37

發行1,342,042,000股@0.225
128 : 暗月(57870)@2016-09-23 02:48:45

3.5億買有劏房租客問題的華懋紅磡商業大廈,呎價7000多元(非人手計,資料來源計的或有少誤差)
節錄:
八月三十一日正式買入這幢華懋紅磡商業大廈的結好,於當日一早派一隊壯男殺入大廈,先趕走原來的保安,然後派人在大廈門外牆掛上收樓的嚴正聲明大橫額。代表新業主收樓的管理公司,在大堂設有臨時「諮詢處」,派出三、四個職員駐守,要求每個入場的住戶登記姓名,出入這幢大廈的劏房住客,如臨大敵。他們在各層電梯口、防煙門、甚至每個單位門外貼上律師信,內容是要求他們於一個月內搬走,職員見有律師信被撕走,會立即補貼。新管理公司負責人黃先生向記者說:「呢一個月,係我老闆好心俾出來的,沒再收大家任何錢,我哋係良心企業。」

黃先生主動地帶記者參觀樓上單位,踢爆潤福非法改建,記者見每層改建成十二個單位,每間房面積約百多呎,有獨立廁所。黃先生說:「你睇吓呢度,完全改動晒。」又指着消防喉,「佢哋整咗好多消防設施,但無消防證書出過㗎。」他指租客潤福明知華懋賣樓,仍叫劏房戶交租,「有人交一個月,有人交三個月,有些話平租一點,一交交半年。」

他更展示幾份現時住戶與潤福的租約,踢爆對方「亂龍」,他說:「佢份租約,我睇唔到有 stamp(釐印),都幾難追究啦。呢類一蚊公司,執咗笠去邊度搵呀?」這幢大廈現時約有一百四十戶,月租約五至七千元,記者見住客有一家大小、有獨居老人,甚至公務員。他們經過大堂時聽到管理公司所言甚為緊張,有的已被新業主的「氣勢」嚇怕,表明會盡快離開。

華懋曾入稟收樓不果

新業主收樓當日,每當有住客進出大廈,都要向保安員登記。

被指為始作俑者的潤福,一一年向華懋旗下輝翔以月租四十多萬租入這幢大廈,並先後改裝做賓館及劏房,記者找到潤福顧問徐先生,他承認大廈多處改建,他指弄至今日如斯田地,華懋亦有份導致,他說:「起初租俾我哋,華懋話會協助我哋改成賓館,結果搞到半路,你就用盡方法令我哋拿唔到賓館牌,搞到我哋一鑊粥,表面上我哋犯晒所有法例,其實係華懋造成。」翻查當年華懋與潤福簽訂的租約,是由一間位於何文田的「地茂」地產鋪通利地產做代理,合約只有四頁紙,非常簡單。當中有一條條文,列明華懋會盡力協助潤福申請改用途所需的牌照。

徐先生指簽訂合約後幾個月,華懋再傳來一份九十頁的英文合約,裡面的條款嚇死人,「佢哋話我哋要裝修、出圖則,全部由佢哋搵人去做,我哋出錢。如果佢哋搵個裝修一億,我哋又俾呀?合約仲話如果違反協議,佢告我哋,律師費由我哋俾。」潤福不肯簽新合約,繼續一方面裝修大廈做賓館,另一方面要求華懋幫他們入紙向政府申請改建,「我哋已經俾咗幾百萬按金上期,騎虎難下。」惟見租客不簽新租約,只沿用舊租約,華懋態度大變,由協助變為阻撓。徐先生指一方面被人告發,令屋宇署介入調查。另一方面,華懋入稟法院,要求頒令收回上址。然而,法官最後駁回華懋的申請,指要按合約處理,華懋收樓不成。

發展方向:未有重建打算,暫時會翻新做商廈作長線收租。
Source: http://hk.next.nextmedia.com/article/1384/17767728
129 : GS(14)@2016-09-24 12:23:36

重整下應該幾好的
130 : greatsoup38(830)@2016-11-05 09:44:42

盈警
131 : greatsoup38(830)@2016-12-02 03:04:33

盈利降45%,至1.2億,14.1億現金
132 : greatsoup38(830)@2016-12-16 01:24:21

64買235票據
133 : airpong(12667)@2017-02-26 18:32:09

結好咁多現金好心就派多啲息啦,個股價唔識郁!雖然宜家都有7厘幾息
134 : greatsoup38(830)@2017-02-26 20:00:43

這個集團難玩
135 : GS(14)@2017-07-02 16:22:55

盈利降30%,至2.8億,22.8億現金
136 : GS(14)@2017-09-06 09:50:32

根據一般授權配售新股份
於二零一七年九月五日(交易時間後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,
本公司已有條件同意透過配售代理盡最大努力配售1,610,450,000股新股份予不
少於六名獨立承配人,配售價為每股配售股份0.26港元。
假設本公司於本聯合公佈日期至完成配售事項止期間的已發行股本將概無變動,
則配售股份佔本公司現有已發行股本約20%以及經配發及發行配售股份所擴大
的本公司已發行股本約16.67%。
每股配售股份的配售價0.26港元較(i)股份於二零一七年九月五日(即配售協議日期)
於聯交所所報的收市價每股0.32港元折讓約18.75%;及(ii)股份於直至二零一七
年九月四日(包括該日)止五個連續交易日於聯交所所報的平均收市價每股0.304
港元折讓約14.47%。
VERY BAD
137 : GS(14)@2017-10-20 13:03:43

64 loan to 577
138 : GS(14)@2017-10-21 02:59:08

同時577配售7.4億票據予498,又64借錢畀577
139 : GS(14)@2017-10-31 07:12:07

1259 賣 401 賣據予64
140 : GS(14)@2017-11-07 07:52:46

入股又攤薄
141 : GS(14)@2017-12-03 16:59:49

盈利增64%,至1.74億,12億可變現資產
142 : GS(14)@2018-03-14 17:40:54

訂立合營協議的理由
董事會認為,訂立合營協議是本集團收購倫敦商業物業(詳情於本公司日期為二
零一七年八月十七日之公佈內披露)後,進一步壯大旗下海外物業組合的機會,
亦可藉此機會通過在倫敦的投資而增加本集團的收入來源,憑藉來自新收入來源
的收益而為股東帶來更大回報。
鑑於上文所述,董事會認為訂立合營協議符合本集團的長遠發展策略,因此符合
本公司及股東的整體利益。董事會認為,合營協議乃經公平磋商後按正常商業條
款訂立,屬公平合理且符合本公司利益以及本公司及股東之整體利益。
143 : GS(14)@2018-07-02 02:39:26

盈利增4%,至2.8億,6.8億現金
144 : GS(14)@2018-12-07 03:34:37

維持賺1.3億,輕債
145 : GS(14)@2019-01-20 19:19:48

日本賭場
146 : GS(14)@2019-01-23 06:41:10

【明報專訊】結好控股(0064)自2013年將澳門金都酒店脫手後,轉戰日本賭業。集團主席洪漢文指出,將與日本合作伙伴Shotoku Rinaldo合作,在靜岡縣牧之原市開發綜合度假村,將分4至5期建設,首期投資料100億元,初步雙方將各佔一半股權,暫時未有計劃引入其他伙伴。Shotoku Rinaldo(下稱SR)董事長鈴木保指出,有望最快於今年3月份向當局提交計劃書,落實賭牌及度假村發展。

最快今年3月提交計劃書

洪漢文稱,早於80年代參與經營澳門寶島廳,曾與華人置業(0127)大股東劉鑾雄及已故華懋主席龔如心夾份成立聖母灣投牌未果,最終發展華都酒店娛樂場及金都娛樂場,並認識SR,雙方合作8至9年,為他帶來日本客源。金都脫手後,他尚有參與澳門中介人生意。當SR獲牧之原民眾甄選為發展綜合度假村候選人,雙方一拍即合。他會以其經營澳門博彩業的經驗提供意見。

鈴本保更指出,日本開發綜合度假村是由民間主導,在政府通過法律後,人口只有數萬的牧之原更為日本首個城市暫時跑出,取得在地民眾一致同意及甄選參與財團等條件後,落實開發綜合度假村。取得批核後,只需政府批准設計便可過關啟動計劃。相比外國財團只注重開發大城市及向政府打招呼,未有跟進民眾意向的做法不同。現時SR擬在原有高爾夫球場地段建包括娛樂及會展等項目的度假村,所在位置距靜岡機場5分鐘車程,與東京約1小時車程,因此可做國內外客,兼涉及中場貴賓廳業務。
結好 控股 0064 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269964

中國唐商控股(0674,前金島、友力投資、文化地標)專區(關係:0064、0120、8156、8212、8172、華潤)

1 : GS(14)@2010-09-19 14:43:06

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=8446&page=0
新聞專區
2 : 自動波人(1313)@2010-09-27 21:43:22

呢隻鴛鴦

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927431_C.pdf
3 : GS(14)@2010-12-18 15:47:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217511_C.pdf

買垃圾
4 : akao(1938)@2010-12-19 01:00:27

有乜前途可言, 逐間k放蛇, 跟住告上法庭攞賠償嗎?
5 : GS(14)@2010-12-19 11:24:20

所以他們的商業模式是不太work的,
6 : hk908004(1580)@2011-02-08 23:14:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ws.asp?id=001146166

買垃圾 ?
7 : GS(14)@2011-02-09 20:58:15

6樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/mainindex/ipmpnews.asp?id=001146166

買垃圾 ?同佢老婆買,仲要現金畀,大家都知甚麼事啦
8 : hk908004(1580)@2011-02-10 09:11:44

大小通吃!無恥!
9 : GS(14)@2011-02-10 20:50:27

少少都係錢
10 : GS(14)@2011-03-03 08:12:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201103021107_C.pdf
sell the Star House property for 250m
11 : GS(14)@2011-03-22 00:52:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110321651_C.pdf
華潤把展覽業務注入,價值1.1億,然後補上5,000萬現金,以12仙換取1,333,333,333股。
12 : GS(14)@2011-04-11 22:53:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201104111022_C.pdf
偷錢
13 : GS(14)@2011-04-23 10:08:09

11樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110321/LTN20110321651_C.pdf
華潤把展覽業務注入,價值1.1億,然後補上5,000萬現金,以12仙換取1,333,333,333股。


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110421838_C.pdf
出了公函..有些人認為是被某人出獄打骰的
14 : ckm(4183)@2011-04-25 20:18:20

優先A股係咩呢?
15 : greatsoup38(830)@2011-04-25 20:22:08

14樓提及
優先A股係咩呢?


咪即是那公司其中一類優先股囉。

你不是又買了這隻吧,是,這也幫不了你
16 : ckm(4183)@2011-04-25 20:39:16

學吓野0者
17 : ckm(4183)@2011-04-25 20:41:06

華潤即係291嗎
18 : GS(14)@2011-04-25 20:51:01

17樓提及
華潤即係291嗎


是291
19 : ckm(4183)@2011-04-25 20:52:41

291點解會對呢D股有興趣呢
20 : greatsoup38(830)@2011-04-25 20:54:19

19樓提及
291點解會對呢D股有興趣呢


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=17531
21 : ckm(4183)@2011-04-25 21:01:55

明小小又覺得好奇怪...
22 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:02:16

21樓提及
明小小又覺得好奇怪...

why?
23 : ckm(4183)@2011-04-25 21:13:06

20樓提及
19樓提及
291點解會對呢D股有興趣呢
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=17531


以上資料...好奇怪
24 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:14:06

23樓提及
20樓提及
19樓提及
291點解會對呢D股有興趣呢
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=17531


以上資料...好奇怪


why strange?
25 : ckm(4183)@2011-04-25 21:15:34

291, 8029咩關係呢
26 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:15:57

25樓提及
291, 8029咩關係呢


So I think they are not..674 should be
27 : ckm(4183)@2011-04-25 21:17:32

8029? 同佢地有咩搞?
28 : ckm(4183)@2011-04-25 21:19:20

"崩牙駒再戰江湖" 同幾隻股票有咩關係?
29 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:19:32

27樓提及
8029? 同佢地有咩搞?


I think no news can provide to you because they have no clear relation...

The most asset related to China is that..
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20110106114_C.pdf
30 : ckm(4183)@2011-04-25 21:20:51

佢地炒8029?
31 : ckm(4183)@2011-04-25 21:21:18

江湖人士炒股?
32 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:25:26

28樓提及
"崩牙駒再戰江湖" 同幾隻股票有咩關係?


674好明顯是澳門資本,這件資產和8156那件類似
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090215006_C.pdf
http://www.starworldmacau.com/Ga ... 6/04/TC_p060929.pdf
33 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:25:46

25樓提及
291, 8029咩關係呢


兩隻無明顯關係
34 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:26:42

31樓提及
江湖人士炒股?


總之都是估下,睇唔到8029同中資有關,但674好明顯睇到有
35 : ckm(4183)@2011-04-25 21:29:30

有啲咁既交換條件, 史無前例吧
36 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:30:33

35樓提及
有啲咁既交換條件, 史無前例吧


They are afraid Macau will become bad again
37 : ckm(4183)@2011-04-25 21:33:51

你相信嗎?
38 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:35:00

37樓提及
你相信嗎?


I trust, because they are very fat in these years
39 : ckm(4183)@2011-04-25 21:36:02

咁8029會升?
40 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:37:25

39樓提及
咁8029會升?


我一直都無話8029值得買bor,674更不應該買

玩少D垃圾股啦
41 : ckm(4183)@2011-04-25 21:40:58

我會睇, 但係唔會買, 湯兄放心啦^^
42 : ckm(4183)@2011-04-25 21:41:44

覺得呢單野好新奇啫
43 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:42:00

41樓提及
我會睇, 但係唔會買, 湯兄放心啦^^


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/24342

看過沒有?
44 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:42:18

42樓提及
覺得呢單野好新奇啫


是幾新奇gar
45 : ckm(4183)@2011-04-25 21:48:09

股海無崖
46 : ckm(4183)@2011-04-25 21:49:21

點解不斷配股供股合股既股票仲可以繼續上市呢?
47 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:50:01

46樓提及
點解不斷配股供股合股既股票仲可以繼續上市呢?


他們無錢,又無犯法,點解唔可以供股合股?
48 : ckm(4183)@2011-04-25 21:51:53

擺明扼錢
49 : kenson123(9894)@2011-04-25 21:52:15

674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產
50 : ckm(4183)@2011-04-25 21:53:49

湯兄何以有咁多時間花係電腦前呢?
51 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:55:17

49樓提及
674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產


D人是澳門就得啦,資產可以稍後先打入去,一樣的
52 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:55:34

50樓提及
湯兄何以有咁多時間花係電腦前呢?


今日放假,又無事做
53 : kenson123(9894)@2011-04-25 21:57:34

51樓提及
49樓提及
674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產


D人是澳門就得啦,資產可以稍後先打入去,一樣的

如果係甘 , 都可以順勢短炒 ?
54 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:58:10

53樓提及
51樓提及
49樓提及
674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產


D人是澳門就得啦,資產可以稍後先打入去,一樣的

如果係甘 , 都可以順勢短炒 ?


個盤太大,不太值博的
55 : ckm(4183)@2011-04-25 21:58:12

後市點睇呢?
56 : greatsoup38(830)@2011-04-25 21:58:36

55樓提及
後市點睇呢?

見到合理就買啦
57 : ckm(4183)@2011-04-25 21:59:52

54樓提及
53樓提及
51樓提及
49樓提及
674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產
D人是澳門就得啦,資產可以稍後先打入去,一樣的
如果係甘 , 都可以順勢短炒 ?
個盤太大,不太值博的


意思係街貨多嗎
58 : GS(14)@2011-04-26 20:50:23

57樓提及
54樓提及
53樓提及
51樓提及
49樓提及
674 雖然係澳門資本, 但唔見有澳門資產
D人是澳門就得啦,資產可以稍後先打入去,一樣的
如果係甘 , 都可以順勢短炒 ?
個盤太大,不太值博的


意思係街貨多嗎


市值大
59 : GS(14)@2011-05-28 13:43:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110527706_C.pdf
買物業
60 : GS(14)@2011-06-11 14:03:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110610560_C.pdf
賣物業
61 : GS(14)@2011-06-15 22:52:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110615505_C.pdf
卡啦OK版權減值導致盈利減少...
62 : GS(14)@2011-07-01 00:22:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110630935_C.pdf
蝕到變殼
63 : hk908004(1580)@2011-07-04 16:52:30

文化地標投資 (00674)
公告及通告 - [須予披露的交易 / 終止交易]
取消須予披露交易
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ws.asp?id=001232818
64 : GS(14)@2011-08-18 08:11:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110817519_C.pdf
買了些120
65 : GS(14)@2011-11-25 10:09:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111124200_C.pdf
呢單野聽聞賣方是919
66 : GS(14)@2011-12-26 22:04:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111222450_C.pdf
764認購674 7,500萬 CB,換股價8仙,年息12%...話有收購
67 : sunshine(3090)@2012-01-03 21:51:30

674又高價從355買返8172,又搞乜鬼smiley
68 : GS(14)@2012-01-03 23:33:26

67樓提及
674又高價從355買返8172,又搞乜鬼smiley

借個名來用下吧,他賺少少手續費,隻殼好麻煩

唔好掂
69 : GS(14)@2012-01-17 00:23:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120116446_C.pdf
764同674被認定為購8172的一致人士
70 : GS(14)@2012-01-24 00:41:59

2012-01-21 HJ
...

說到底,文化地標收購嘉滙的原因不明, 一如華潤集團持有文化地標11.13%股權,同樣不明原因。如說希望嘉滙加以發展,也是想不通,股市的財技,往往如此。可以想像的是,完成收購後,文化地標於適當時候可能為嘉滙引入新業務;換言之,文化地標現時買殼,是為未來賣殼的安排。
71 : GS(14)@2012-06-16 11:11:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120615680_C.pdf
虧損擴大50%,至1.5億,原來他都有159...又想亂花錢
72 : greatsoup38(830)@2012-09-15 15:00:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120914669_C.pdf
20合1
73 : greatsoup38(830)@2012-11-16 00:42:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121115257_C.pdf
本公司董事會謹此公佈,根據初步評估本公司及其附屬公司(「本集團」)之未經審
核綜合管理賬目,預期本集團於截至二零一二年九月三十日止六個月將會錄得重
大虧損。
董事會認為本集團之表現倒退主要由於:
(i) 與二零一一年同期錄得出售投資物業之收益相比,截至二零一二年九月三十
日止六個月出售投資物業之收益錄得大幅減少;
(ii) 因來自其他酒店之競爭激烈導致於中國肇慶之酒店業務之收益減少及為酒店
資產進行減值;及
(iii) 因按所報市價計算之上市股權投資之公平價值變動而導致股票投資出現減值
虧損。
74 : greatsoup38(830)@2012-11-30 01:08:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121128494_C.pdf
虧損增25%,至7,200萬,債一般


前景
本集團將繼續其現有物業投資、物業分租、中國特許權費用收集業務、娛樂事
業、展覽相關業務、酒店業務及酒樓業務。
本集團於中國之物業租賃、分租業務以及展覽相關業務將持續為本集團帶來溢
利。至於特許權費用收集業務及娛樂事業,我們樂觀認為該等業務將逐步為本集
團帶來收入。
於二零一二年九月三十日,本集團之資產淨值為808,000,000港元。未來,管理層
將物色合適投資機會,以擴充本集團之核心業務。
75 : GS(14)@2013-02-04 23:57:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201302041375_C.pdf
於二零一三年二月四日,本公司董事會收到永恒策略投資有限公司(「永恒策略」,
其為聯交所主板上市公司(股份代號:764)及本公司之一名股東)發出之函件,得
悉永恒策略擬取得其股東批准,以出售(「出售事項」)永恒策略及其附屬公司現已
擁有之303,990,338股本公司股份(「股份」)以及因本公司於二零一三年一月九日向永
恒策略及其附屬公司發行之紅利可換股債券(「紅利可換股債券」)及本公司於二零
一一年七月七日向永恒策略及其附屬公司發行之可換股債券(「可換股債券」)隨附
之換股權獲行使而將由本公司向永恒策略及其附屬公司配發及發行之3,524,647,342
股新股份。永恒策略之股份已自二零一三年二月四日起暫停買賣,以待刊發有關
出售事項之公佈。
根據本公司簽立之紅利可換股債券之平邊契據及可換股債券文據,其持有人將有
權於紅利可換股債券及可換股債券(視情況而定)發行後之任何時間,將相關未償
還本金額之全部或部份轉換,惟任何轉換(i)不得導致行使換股權之持有人及其一
致行動人士(定義見香港公司收購及合併守則(「收購守則」))須根據收購守則第26
條而負上提出強制收購建議之責任;及(ii)將不會令到本公司之公眾持股量未能符
合聯交所證券上市規則第8.08條之規定。因此,本公司董事會將會因應紅利可換股
債券之平邊契據及可換股債券文據之條款及條件而密切留意永恒策略建議進行之
出售事項。
76 : greatsoup38(830)@2013-06-15 16:15:23

買2000 d 地產....horrible
77 : greatsoup38(830)@2013-06-15 16:16:35

http://www.sunrise-env.com/show.aspx?id=1231&cid=13
   3月12-13日,宜興現代生活廣場管理有限公司在北廣場舉行「遨遊藍天,釋放心靈」為主題的風箏節活動。
   市場營銷部成功招商5個風箏銷售商,2日銷售風箏近200個。參賽選手67組,計130多人,環比上週營業額提升了17%,項目其他餐飲類商家營業額也有所提升。
   整個活動受到了風箏銷售商與眾多參與者的歡迎認可。同時,活動為眾多市民提供了休閒聚會的平台,一定程度上提聚項目人氣、提升了項目知名度、美譽度、公眾形象。
   宜興現代生活廣場是晨興國際控股旗下的一個商業項目。地址無錫市宜興市氿濱南路126號。


http://www.sunrise-env.com/show.aspx?id=113&cid=2
  晨興環保集團於2005年8月在英屬薩摩亞群島註冊成立。是晨興國際控股集團旗下專事環保領域的投資、技術開發、建設和運營的集團公司。晨興國際控股集團旗下擁有晨訊科技、晨興置業和晨興環保三大業務板塊,其中晨訊科技已於2005年6月在香港聯合證券交易所上市(股票代碼:2000)。
  晨興環保的戰略定位是:以浙江大學和清華大學的環保技術為依託,同時引進國外先進技術,全力投資環保產業。其中以固廢處理為主,以生活垃圾的處理為優先,兼顧污泥處理、秸稈處理、冶金渣處理、醫療垃圾處理和污水處理。
  晨興環保的戰略目標是:成為中國最有價值的環保公司。我公司規劃在3-5年內滾動開發10個左右的環保項目。總投資規模將達到25億元人民幣以上。實現年銷售總額達到10億元人民幣以上,年利潤2億元人民幣以上。擁有多項技術,並最終實現在境內或境外上市。
  晨興環保集團目前旗下的全資或控股企業包括一個投資公司、一個研究院、一個技術服務公司、一個運營管理公司和五個項目公司。

http://www.sunrise-env.com/show.aspx?id=1251&cid=3
   6月16日,在周圍居民的熱切關注下,在各界人士的期待中,宜興現代生活廣場大潤發店隆重開張。

   該日早上6時許,就有諸多市民陸陸續續在賣場外等候,機動車、非機動車停放有序,隨著時間推移,從丁山、張渚等鎮四面八方聞訊而來的購物者也越來越多。8時整,大潤發準時開門營業,在工作人員的引導下,賣場內,消費者人頭攢動,井然有序,爭先購物。賣場外,人如潮湧,絡繹不絕。場內場外熱鬧非凡,真像是盛大的節日。

   據瞭解,大潤發開張當天,除去稅費營業額就達220萬元,人流量達3萬多人次。

   宜興現代生活廣場是晨興國際控股集團投資的商業地產項目。
78 : GS(14)@2013-06-20 01:30:12

盈警
79 : GS(14)@2013-06-30 15:49:40

674

虧少20%,至1.2億,債一般
80 : GS(14)@2013-07-01 22:23:07

674
81 : GS(14)@2013-08-02 11:57:07

674收購內房項目,新收購者換股後成大股東

張先生是人頭....
82 : greatsoup38(830)@2013-09-23 22:58:32

買地
83 : greatsoup38(830)@2013-11-22 00:53:14

盈喜
84 : greatsoup38(830)@2013-12-01 17:32:56

674

虧損增15%,至5,400萬,輕債
85 : GS(14)@2014-02-16 15:50:08

買番d版權
86 : GS(14)@2014-05-20 01:51:26

674
87 : GS(14)@2014-06-11 01:20:44

向大股東買地
88 : GS(14)@2014-06-13 01:47:27

674
89 : GS(14)@2014-06-13 01:51:53

674
90 : iniesta(1400)@2014-06-13 16:34:33

呢隻真係想搞到變內房
91 : greatsoup38(830)@2014-06-14 20:23:00

作到變內房
92 : 自動波人(1313)@2014-06-14 21:49:50

求其買番爛地就話內房
93 : greatsoup38(830)@2014-06-14 22:17:07

呢隻股是一般般的啦
94 : iniesta(1400)@2014-06-15 02:27:34

自動波人92樓提及
求其買番爛地就話內房


13年6月 MOU 買2000 d 地產
13年8月 收購內房項目 長島旅遊投資
13年9月 訂立合資公司 物業開發項目
去年已有內房吹水概念
95 : GS(14)@2014-06-27 17:56:51

674

虧損增40%,至1.2億,輕債
96 : GS(14)@2014-07-01 12:56:00

買唔到塊地
97 : GS(14)@2014-07-04 01:30:23

賤價賣走卡拉OK業務
98 : 鉛筆小生(8153)@2014-09-05 18:54:46

greatsoup97樓提及
賤價賣走卡拉OK業務


明顯要賣盤前的動作
99 : 鉛筆小生(8153)@2014-09-05 18:54:46

greatsoup97樓提及
賤價賣走卡拉OK業務


下隻英發可能是佢
100 : greatsoup38(830)@2014-09-07 00:00:41

遲d再講啦你
101 : GS(14)@2014-09-24 00:56:08

674 出售 8172 權益
102 : GS(14)@2014-09-25 02:03:29

674 減持8172股份,764變成大股東
103 : GS(14)@2014-10-22 18:36:57

盈警
104 : GS(14)@2014-11-27 02:18:55

虧損增10%,至6,200萬,輕債
105 : GS(14)@2014-12-03 01:26:56

配售119m股@0.5
106 : greatsoup38(830)@2014-12-09 23:46:18

搞不定
107 : GS(14)@2015-04-01 02:15:47

cancel deal
108 : GS(14)@2015-05-02 00:51:41

game over
109 : GS(14)@2015-06-09 01:51:16

買野
110 : GS(14)@2015-07-04 14:00:02

虧損降17%,至1.1億,債一般
111 : GS(14)@2015-07-08 00:15:42

買環保公司
112 : greatsoup38(830)@2015-11-15 10:45:13

big wok
113 : greatsoup38(830)@2015-11-27 01:12:47

虧損降45%,至3,600萬,輕債
114 : GS(14)@2016-01-22 01:36:24

674 售120股
115 : greatsoup38(830)@2016-01-28 17:31:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160128/news/eb_ebe1.htm
羅旭瑞盡沽文化地標 套現1568萬
  2016年1月28日

【明報專訊】上周四(21日)文化地標(0674)宣布出售大部分四海國際(0120)股份,原來由2013年一直持貨的世城系主席、股壇老手羅旭瑞,同日亦於場內沽售文化地標股份套現1568萬元,或意味與該股「脫離關係」。

文化地標原持有四海國際約2.3%股份,百利保(0617)則持有文化地標約8.01%股權,與世城系呈「交叉持股」狀態。惟該股於上周四晚宣布,以每股0.25元,向百利保出售9700萬股四海國際股份,持股量大幅降至0.9%。

郭老太續增持新地

聯交所資料顯示,同日百利保亦於場內,以每股平均價0.64元,減持2450萬股文化地標股份,套現1568萬元,持股量由8.01%大幅降至4.6%的不需披露水平,持股數目則降至3305萬股。

另外,楊受成於25日以每股均價1.3元增持5萬股英皇娛樂股份;「郭老太」鄺肖卿亦於21日,以每股均價80.984元,增持47.6萬股新地股份,為連續12交易日增持,持股量升至26.04%。

116 : greatsoup38(830)@2016-05-17 03:21:18

2供1,每股30仙,大股東包銷
117 : greatsoup38(830)@2016-05-25 05:47:01

拿不回版權費
118 : greatsoup38(830)@2016-07-02 22:59:13

虧損降25%,至9,000萬,重債
119 : GS(14)@2016-10-01 14:46:16

賣業務
120 : greatsoup38(830)@2016-10-02 23:11:50

674老細買92
121 : GS(14)@2016-10-05 05:38:33

2016-09-24 iM
穩打穩紮 不盲搶地 眾安專注長三角發展  

 今年內地樓市火熱,地王頻生,眾安房產(00672)在賣地市場卻相對低調,年初至今僅增添一幅地皮,集團首席運營官孫志華表示,眾安在2014至2015年積極買地,今年不會盲目搶地,集團現有630萬平方米土地儲備,足夠未來五年發展之用。今年上半年眾安業績成功轉虧為盈,但整體毛利率卻偏低,孫志華指出,集團未來發展策略將轉向改善型住宅為主,加強現金流的流轉速度,而過去低毛利率的項目已逐步沽清,現時集團目標項目毛利率均在30%以上,期待往後項目銷售結轉時,可提升集團整體毛利率。

 眾安自1997年成立,主力專注在長三角地區,特別是杭州市的發展,早前公布2016年中期業績,成功轉虧為盈,半年純利2,410萬元(人民幣,下同),而去年同期則虧損1,500萬元;收入為18.9億元,按年上升近1.3倍。

 集團財務總監林友耀解釋,因為今年全年銷售及交付物業有所增加,令收入上升,主要是前一兩年預售較好。而去年反映的,有一部分是2012年至2013年的項目,由於當年限購令太厲害,才令去年上半年出現虧損。到了去年下半年開始,預售陸陸續續的增加,成功令業績轉盈。

 眾安業績開始見改善,未來的發展策略主要有兩大方向。首先,就是會繼續專注在長三角中部署,尋找有投資價值的城市及土地開發;其次就是順應市場需求變化,由過往多建中高檔住宅,逐步轉型至剛需型及改善型住宅,做到「平價購地、平價銷售、快速開發、快速回籠」的經營模式。

轉型至剛需型住宅

 孫志華表示,眾安現時規模不是十分大,集中資源在比較發達的區域,主要是長三角地區,當中以浙江省為主,圍繞在一些高GDP的地方。

 「我們投資在以長三角核心城市為主,都是人口比較多、GDP增長比較快的城市,如寧波、合肥等,我們亦希以長三角為起點,將來逐步拓展至京津冀、環渤海甚至珠三角地區,我們進入一個區域時,會採取穩打穩紮的部署,避開當下比較火熱、競爭激烈的所謂樓王區。我們目標是現時價格不太高,先買入,待未來兩三年爆發。」

 至於要順應市場需求,逐步轉型至剛需及改善型住宅,孫志華表示:「我們原有的產品綫發生變化,以往較注重中高檔物業的開發,隨着市場變化,我們要緊貼市場,加強剛需及改善型項目的配置。無疑這些產品毛利率是遠遠低於做高檔的別墅,但好處是現金流動性非常好,可優化產品結構綫。一部分中高檔的,可保障盈利;一部分快周轉的,可保障公司有靈活的現金流。」

 正如他所言,剛需型的產品毛利率不及中高檔住宅,眾安今年上半年的整體毛利率,下跌近5個百分點,只有14.7%,在內房同業中亦算是偏低水平。

 孫志華表示,有信心毛利率未來會有改善,一來因為之前部分項目是早年買入,毛利率較低;二來集團在14年及15年買入多塊地皮,這兩年樓市升溫,這些項目對提升毛利率很有幫助,現的項目來說,毛利率低於30%是不會做的。

搶先機攻慢熱城市

 現時樓價高企,又升得快,要做到眾安口中的「平價購地、平價銷售」,會否比較難實踐?

 孫志華解釋:「實際上大家只是看到一綫城市及火熱的二綫城市而已。我們的研究認為,我們的城市群中,仍有很多具備投資機會的,例如最近一些慢慢火熱的城市,如嘉慶、無錫、上海周邊城市,除了南京、合肥等之外,武漢、長沙以及鄭州等,都具備有不俗的投資價值。」

 今年以來,內地拍賣場地王頻生,但眾安卻相對低調,至今只買入一幅杭州市蕭山區住宅地皮,拍賣價為6.73億元,建築面積11.4萬平方米,樓面地價為每平方米5,863元。而去年眾安則合共4次出手買入4幅地皮,是自2008年以來出手最多的一年,共斥資近9.4億元,明顯今年是比去年沉靜。孫志華表示:「集團先人一步,在去年已買入多幅土地,不希望現時樓市熾熱才去盲目追價、搶地,我們只能在合適時間、合適地點,以合適的價錢去買入具投資價值的土地。現時我們手上有630萬平方米的土地儲備,按照每年開發量的規模計,那怕今年我們一平方米的土地都不買,未來5年的發展都沒有問題。」
122 : GS(14)@2016-10-15 04:04:34

賣盤
123 : GS(14)@2016-10-26 18:38:30

好流
124 : GS(14)@2016-10-26 18:39:29

VERY 流
125 : GS(14)@2016-11-02 15:26:07

profit warning
126 : GS(14)@2016-11-02 15:28:11

profit warning
127 : greatsoup38(830)@2016-11-26 11:13:52

輕債,虧損降25%,至3,400萬
128 : greatsoup38(830)@2016-12-25 03:39:27

46%
129 : GS(14)@2017-01-10 12:37:04

50%
130 : Clark0713(1453)@2017-01-24 00:12:20

"要約結果
於二零一七年一月二十三日下午四時正(即接納要約之最後時間及日期),要約人(i)已接獲根據股份要約作出涉及合共170,277,366股股份之有效接納,佔於本聯合公佈日期本公司全部已發行股本約15.80%;及(ii)並無接獲根據認股權要約作出註銷尚未行使認股權之接納。"
131 : GS(14)@2017-01-24 02:25:27

暗手大把引你上釣
132 : greatsoup38(830)@2017-01-24 03:28:03

53.8%
133 : GS(14)@2017-05-04 18:28:42

本公司董事擬向股東提呈建議,將本公司之英文名稱由「Culture Landmark Investment
Limited」更改為「China Tangshang Holdings Limited」,而本公司之中文名稱則由「文化地標
投資有限公司」更改為「中國唐商控股有限公司」,從而為本公司帶來新企業形象,並更好
地反映本公司與其新控股股東之間之關係。
134 : GS(14)@2017-05-18 09:34:01

674 sell 1089
135 : greatsoup38(830)@2017-06-28 05:48:57

虧損增4%,至8,800萬,空殼、債一般
136 : GS(14)@2017-07-04 12:21:52

發行可換股債券
董事會欣然宣佈,於二零一七年七月三日(交易時段後),本公司與每名認購人訂立認購協
議,內容有關發行可換股債券,本金總額為46,341,960港元。
發行可換股債券之所得款項總額將為46,341,960港元。發行可換股債券之所得款項淨額約
45,841,960港元,擬用於一般營運資金,加強本集團財務狀況及當有關投資機遇出現時進
行潛在收購。
本公司將根據於二零一六年九月二十九日舉行之股東週年大會上授予董事之一般授權發行
換股股份。根據一般授權,本公司獲授權發行最多215,555,714股股份,直至一般授權獲撤
銷、更改或屆滿為止。本公司於認購協議日期前並無根據一般授權行使配發及發行任何新
股份之權力。
137 : GS(14)@2017-07-28 19:58:58

董事會欣然宣佈,本公司已將其英文名稱由「Culture Landmark Investment Limited」更改為
「China Tangshang Holdings Limited」,且已採納新第二中文名稱「中國唐商控股有限公司」
以取代其現有第二名稱「文化地標投資有限公司」。
138 : GS(14)@2018-02-11 16:13:29

賣垃圾
139 : GS(14)@2018-05-25 17:36:02

董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,按董事會目前所得資料,預
計與截至二零一七年三月三十一日止年度錄得虧損94,116,405港元相比,本集團將於截至二
零一八年三月三十一日止年度錄得大幅減少之本公司擁有人應佔虧損。
根據本公司目前所得相關資料,董事會認為,本集團業務表現有所改善乃主要由於(i) 完成出
售本公司附屬公司帶來淨收益及(ii) 因員工成本(包括董事酬金)、租金開支以及法律及專業
費用減少而錄得行政開支減少所致。
140 : GS(14)@2018-07-02 10:40:50

虧,重債
141 : GS(14)@2018-08-16 05:39:58

發行可換股債券
董事會欣然宣佈,於二零一八年八月十五日(交易時段後),本公司與每名認購人訂立認購
協議,內容有關發行可換股債券,本金總額為42,031,080港元。
發行可換股債券之所得款項總額及所得款項淨額將分別為42,031,080港元及41,831,080港
元。本公司擬將所得款項淨額用作一般營運資金,以加強本集團財務狀況以及為擴充及發
展其放債業務提供額外資源。
本公司將於可換股債券兌換後根據一般授權發行及配發換股股份。根據一般授權,本公司
獲授權發行最多215,555,714股股份,直至一般授權獲撤銷、更改或屆滿為止。本公司於認
購協議日期前並無根據一般授權行使權力以配發及發行任何新股份。
142 : GS(14)@2018-11-16 04:57:26

董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者,按董事會目前所得資料,
預期與截至二零一七年九月三十日止六個月之虧損26,424,224港元相比,本集團於截至二零
一八年九月三十日止六個月錄得之虧損淨額將大幅減少。
根據本公司目前所得相關資料,董事會認為,本集團業務表現有所改善乃主要由於(i)二零
一八年三月完成出售虧損附屬公司;(ii)財務擔保撥備撥回;及(iii)實施若干措施控制成本及
減少開支所致。
本公司仍在編製本集團截至二零一八年九月三十日止六個月中期業績。因此,上文所載資料
僅按董事會根據現時所得資料包括管理賬目作出之初步評估而釐定,惟管理賬目未經本公司
核數師審核或審閱,故可能有所變動及調整。本公司預期本集團截至二零一八年九月三十日
止六個月未經審核綜合中期業績將於二零一八年十一月底前公佈。
143 : GS(14)@2018-12-07 16:35:27

虧,重債
中國 唐商 控股 0674 前金 島、 、友 友力 投資 文化 地標 專區 關係 0064 0120 8156 8212 8172 華潤
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270813


ZKIZ Archives @ 2019