ZKIZ Archives


這兒價值多少?

(這篇是舊post,有很多新讀者未看過,我想谷谷response,所以搞這個遊戲)

這兒是北角地鐵站A4出口華匯中心地庫,上圖是電梯下來地方,下圖就是地庫一角,這兒大約有數千呎大,但全部空置,並無任何租金收入,你猜猜這兒值多少錢?

若有超過十個回應,我會重新公佈答案。

(提示:273原名華匯控股。)
這兒 價值 多少
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4032

這兒價值多少?(2)

前貼:

http://blog.zkiz.com/greatsoup/2008/07/22/%E9%80%99%E5%85%92%E5%83%B9%E5%80%BC%E5%A4%9A%E5%B0%91/

這個貼子剛過了十個回應,那我就揭曉答案吧!

答案是一億五千三多百萬

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080429/LTN200804291380_C.pdf

據上述公告所示,該物業估值為一億三千五百萬,但是漢基控股向一家"非關連人士獨立第三者離岸公司"收購持有這個物業的公司,這家公司價格共一億,當中包括:

(1) 華匯中心地庫整層

(2)三千四百萬的創興銀行貸款

(3)其他負債如管理費約二千萬

(2)和 (3) 加起來令公司錄得淨負債淨額共五千三百餘萭

一億收購一家淨負債淨額共五千三百餘萭的公司,即總代價為

一億+五千三百餘萭

=一億五千三百萭

總收購價更較估值貴一千八百多萬,在公告中更有一段寫道:

該物業現為空置。完成後,本集團將嘗試將該物業出租以賺取租金收入,並可能視乎市況將該物業出售以取得收益。董事認為,收購事項可增強本公司之物業組合及未來盈利,故符合本公司及其股東之整體利益。經考慮該物業於二零零八年三月三十一日約135,000,000港元之估值後,董事認為收購事項之條款屬公平合理,且符合股東之整體利益。

真是不知所謂,另外,這次收購只是公司資產約一成,在上市條例中只是須予披露交易,不需股東通過就可以作出收購,真是妙極

又有一段寫道:

East Champion(E-Garden之全資附屬公司)為一間物業控股公司,其主要資產為該物業。該物業佔地總樓面面積約15,748平方呎,根據本公司委聘之獨立合資格專業物業估值師資產評值顧問有限公司進行之估值,該物業於二零零八年三月三十一日之估值約為135,000,000港元。

即每呎呎價為:

153,000,000 / 15,748

= 9,715.51元/呎

據龍生云:

北角地段,地鐵站隔離,商用,地庫,7千蚊尺左右啦,其實呢個價己經無咩水位走….亂咁炒有一萬都唔奇既….但個答案係幾多呢?

這個價可算是偏貴,不過那價是"獨立合資格專業物業估值師資產評值顧問有限公司" 估價的,你無可辯駁的.


這就是財技了.
這兒 價值 多少
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4036

【如何靠投資發財?-- 這兒談的是計算的科學,不是想像的藝術】 耐力投資

http://xueqiu.com/7096399426/29580504
【如何靠投資發財?-- 這兒談的是計算的科學,不是想像的藝術】
查看原图查看原图
如何 投資 發財 這兒 談的 的是 計算 科學 不是 想像 藝術 耐力
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=101484

“中國版”CDS來了!必須搞懂的六個問題都在這兒

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2016-09-23/1040863.html

大名鼎鼎的CDS終於要在我國金融市場上正式落地。9月23日,中國銀行間市場交易商協會正式發布了《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》及相關配套文件,在原有兩項產品的基礎上,推出了包括信用違約互換(CDS)在內的兩項新產品。下面就跟小編一起看看,“中國版”的CDS業務到底要怎麽玩兒吧。

每經記者 張喜威

大名鼎鼎的CDS終於要在我國金融市場上正式落地。

9月23日,中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱交易商協會)正式發布了《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》(以下簡稱業務規則)及相關配套文件,在原有兩項產品的基礎上,推出了包括信用違約互換(CDS)在內的兩項新產品。

What!?不知道什麽是CDS?那你應該知道發端於美國“次貸危機”的2008年金融危機吧?而美國“次貸危機”的爆發,就和CDS市場的瘋狂膨脹有直接關系……可是,也不用怕,畢竟我國的CDS市場才剛剛起步。

下面就跟小編一起看看,“中國版”的CDS業務到底要怎麽玩兒吧。

一、CDS究竟是個什麽鬼?

交易商協會發布的《信用違約互換業務指引》上說,信用違約互換指“交易雙方達成的,約定在未來一定期限內,信用保護買方按照約定的標準和方式向信用保護賣方支付信用保護費用,由信用保護賣方就約定的一個或多個參考實體向信用保護買方提供信用風險保護的金融合約,屬於一種合約類信用風險緩釋工具。”

到底啥意思?舉個簡單的例子:

A企業通過交易商協會註冊發行了一期短融,B機構認購了其中的一部分;但B擔心到期時發生違約,就針對A企業的信用問題和C機構達成一份合約,來規避風險。根據合約,B要交給C一部分“信用保護費”,如果短融到期A真的違約了,C就要向B支付因違約造成的損失;如果沒有發生違約,C就不用支付給B損失。

在這個過程中,BC之間達成的這份合約,就是所謂的CDS類似於針對債務違約的一份“保險”

二、為何要開展CDS業務?

其實,理解了“什麽是CDS”以後,為什麽要開展CDS業務的問題也就很容易回答了。

交易商協會是這麽說的:“為豐富銀行間市場信用風險管理工具,完善市場風險分擔機制,促進市場持續健康發展……”

也就是說:信用風險管理工具不夠豐富,風險分擔機制還不夠完善……

再來看一組數據:根據Wind資訊統計數據,截至到8月初,今年已有39只債券兌付違約,涉及19家發行主體,違約金額高達249.11億元。不管是從違約債券數量還是違約金額,均已達到去年全年的2倍……

市場風險這麽大,投資者心里沒有底啊~怎麽辦?發展CDS業務就是一個較為可行的解決路徑。

市場從來沒有像現在一樣需要對沖信用風險的產品。”這是來自一位資深市場分析人士的呼聲,CDS有助於在違約案例飆升後緩解憂慮,並幫助投資者更快地察覺風險較高的企業。

三、哪些機構可參與交易?

業務規則規定,參與者應向交易商協會備案成為核心交易商或一般交易商。其中,核心交易商可與所有參與者進行信用風險緩釋工具交易,一般交易商只能與核心交易商進行信用風險緩釋工具交易。

當然,在開展信用風險緩釋工具業務前,參與者還應加入交易商協會成為會員,並將其信用風險緩釋工具交易內部操作規程和風險管理制度送交易商協會備案。

根據交易商協會官網資料,目前信用風險緩釋工具交易商一共有47家,其中國開行、工商銀行、中國銀行、建設銀行等26家為核心交易商。

四、對交易規模有哪些限制?

根據交易規則:

任何一家核心交易商的信用風險緩釋工具凈賣出總余額不得超過其凈資產的500%

任何一家一般交易商的信用風險緩釋工具凈賣出總余額不得超過其相關產品規模或凈資產的100%

(專業委員會可根據信用風險緩釋工具市場發展運行情況,適時調整上述比例數值。)

此外,參與者不得開展以其自身債務為標的債務或以自身為參考實體的信用風險緩釋工具業務;開展以關聯方債務為標的債務或關聯方為參考實體的信用風險緩釋工具業務應予以披露,並在信用風險緩釋工具存續期按季度向交易商協會報告。

通俗點說,就是你不能自己給自己做“擔保”。給關聯的機構做“擔保”倒是可以,但你得披露關聯關系,還得每季度向交易商協會報告。

五、對債務種類有哪些規定?

《信用違約互換業務指引》明確指出,在現階段,非金融企業參考實體的債務種類限定於在交易商協會註冊發行的非金融企業債務融資工具,交易商協會金融衍生品專業委員會將根據市場發展需要逐步擴大債務種類的範圍。

也就是說,對於非金融企業參考實體而言,目前僅能夠針對其在交易商協會註冊發行的債務融資工具開展CDS業務,這意味著企業向銀行借的貸款目前還不能通過CDS來防範違約風險——以後行不行還得看交易商協會相關專業委員會的決定。不過,對金融機構則沒有這方面的限制。

六、CDS可以徹底化解違約風險嗎?

答案自然是否定的。信用風險從來就不能化解,只能轉移。

就像前文提到的,CDS一直被認為是造成2008年“金融危機”的重要推手。資料顯示,2008年美國金融危機之前,以CDS為主的櫃臺衍生品市場是一個無集中競價、無公開交易信息、無監管法律的“三無”市場,瘋狂的資金吹大了泡沫,並最終走向了破滅。

可見,CDS市場的過度、無序膨脹,可能帶來的風險也是十分可怕的。

有分析人士指出,發達經濟體的經驗告訴我們,CDS只是轉移風險,而非化解風險。未來一段時間需要關註的核心問題,仍是央行以及監管層面對債市的態度以及措施,進而在當前高杠桿的市場環境下所潛在的流動性風險是否會出現。

  • 每日經濟新聞
  • 張喜威
  • 每經記者 張喜威

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

版權合作及網站合作電話:021-60900099轉688
讀者熱線:4008890008

每經網客戶端推薦下載

每經網首頁
網友評論 1
Default

網友評論僅供其表達個人看法,並不表明每經網立場

Sumbit

最新評論

中國 CDS 來了 必須 搞懂 懂的 的六 六個 問題 都在 這兒
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=216432

支持民主派人士請至這兒發言

1 : GS(14)@2013-08-05 22:28:50

http://realforum.zkiz.com/viewforum.php?fid=244

由八旗繼續支持香港吧,唔好同他玩啦
2 : 1000boy(36784)@2013-08-05 22:38:23

連湯都怕左佢地, 你唔係版主來?????
3 : GS(14)@2013-08-05 22:39:52

2樓提及
連湯都怕左佢地, 你唔係版主來?????


我是名義上版主,事實上我唔管事,我唔會插手版主的行為,壇主都是一樣,就算唔喜歡,都唔會出聲的
4 : 1000boy(36784)@2013-08-05 22:41:07

OK, 不過佢地日日POST係到呃分HEHE
5 : GS(14)@2013-08-05 22:42:03

4樓提及
OK, 不過佢地日日POST係到呃分HEHE


他是版主,他有權利搞好個版,我好支持他們呢個行為
6 : 1000boy(36784)@2013-08-05 22:42:58

哈, 佢地個版有人去???
7 : GS(14)@2013-08-05 22:43:28

6樓提及
哈, 佢地個版有人去???


你在此留言都叫有人去
8 : 八旗子弟(15368)@2013-08-05 22:48:26

我想問人氣數字是否真實?
9 : 1000boy(36784)@2013-08-05 22:50:12

我估係真的, 但又如何???我係來呃分的.....
10 : GS(14)@2013-08-05 22:51:11

8樓提及
我想問人氣數字是否真實?


真的,唔通假,多叫d 跌吉人支持愛國愛港吧
11 : 八旗子弟(15368)@2013-08-05 22:51:57

乜標題人氣多就有分?
12 : 八旗子弟(15368)@2013-08-05 22:53:27

即係有很多網民看我的post
10樓提及
8樓提及
我想問人氣數字是否真實?


真的,唔通假,多叫d 跌吉人支持愛國愛港吧

13 : GS(14)@2013-08-05 22:57:05

11樓提及
乜標題人氣多就有分?


多發貼,發主題的人的主題增加一個留言都有分的
14 : GS(14)@2013-08-05 22:57:45

9樓提及
我估係真的, 但又如何???我係來呃分的.....


支持民主去那邊,愛國愛港來呢面
15 : 股股怪怪(15021)@2013-08-06 21:16:56

14樓提及
9樓提及
我估係真的, 但又如何???我係來呃分的.....


支持民主去那邊,愛國愛港來呢面


要改一改, 支持民主去那邊

他們不是支持民主, 更可以說是民主之敵人....
16 : hh0610(1603)@2013-08-06 23:23:35

有政治理念都想去說服別人, 這是人的天性.

去果邊打飛機咩?
支持 民主派 民主 人士 請至 這兒 發言
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=283588


ZKIZ Archives @ 2019