ZKIZ Archives


唔怕湯怡有BB洪卓立:我一向都好安全

1 : GS(14)@2015-04-13 08:56:18

前晚《饑饉三十》喺黃竹坑運動場舉行,洪卓立就上年就帶病上陣,扁桃腺發炎,而前日立立都係有病,佢話大前日跑步前嘅時候,諗住去食啲嘢,就去咗食燒鵝,食完之後就即刻肚屙,佢就話:「之後我上網睇番,嗰間嘢20個人留言都係鬧,今日就最嚴重,又肚屙又胃痛,不過都唔敢睇醫生住,因為今晚要唱歌,食咗藥會聲沙,同埋搞到把聲乾晒。」立立都有講到上年「饑饉」自已都係病,佢就話:「可能係個天叫我要食少啲,我啲朋友話我之前同女朋友去旅行好食好住,依家要還。」講到如果係女朋友又屙又嘔的話,會唔會怕女朋友有咗BB,立立就話:「唔驚,我一向都好安全,我係一個幾安全同幾有計劃嘅人。」至於去到探Yumiko嘅時候,會唔會取經,佢就話唔使咁快,仲講多次:「我都話我好安全。」講咗兩次,睇嚟立立真係好安全。

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150413/19110822
唔怕 怕湯 湯怡 怡有 BB 卓立 一向 都好 安全
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289542


ZKIZ Archives @ 2019