ZKIZ Archives


形實 百萬倉 - Start from One Million


http://philipleung168.blogspot.com/2010/02/blog-post_26.html


網上話有大小三角, 悶局最尾都要突破. 睇番恆指五十天都就嚟下破二百天線, 雖則 a 場已破, 怕且如果個市唔散的話, 十日內必會向上突破, 先可以將所有線理順; 唔係既話, 咁就要睇清楚地形, 重繪幅地圖囉.

今個月買貨到乾塘, 咁就將收係籠底張 agency 債沽咗嚟套現, 唔係連抽新股都無水, 雖則呢排無乜好抽.  睇記録呢張債 (票面 5.25 厘至 12 年中) 係零八年中以 101 購入 (即係比票面高一巴仙), 前幾日以 107 尾沽出, 期間連收息回報即大約 14.5 巴仙, 年回報 9.6 巴仙, 係咁惡劣環境算係唔錯, 仲可以跑贏通脹添. 如果揀咗啲中長債基金, 回報仲高啲, 而且套現都唔使咁煩, 要打到美國同啲鬼講價. 但中間金融風暴個陣, 傻傻咁打去問價, 都曾經跌到 95 樓下, 之所以背景, 評級 (a 樓下就唔好買嘞) 同你既防守力都一樣重要架.

去論斷一個投資哲學成功與否, 當然要睇其回報, 唔係把口幾叻, 但輸都直一直有乜用. 但回報分長短期, 個股同組合既分別, 投資既如黑夜航行, 咁怕且無可能要求有即時回報, 怕且要有守既準備先耐得. 投機呢樣技術, 唔係話賺唔得, 但出入太快, 對注碼控制同 eq 要求太高, 係咪普通人採用到可成疑, 睇吓幾多人炒到窿就知嘞. 筆者都想組合隻隻跑贏大市, 但組合要攞個平衡, 就唔可以只見回報, 唔諗吓總體風險. 好似上高張債券, 開頭看似無用, 但無佢壯胆防守, 咁又邊有胆同彈葯呢兩年去溝. 年初個個睇死中移動, 照動量買法應直沽可也, 但偏偏到如今卻跑贏大市. 就好似有啲網友話齋, 基本分析唔係用嚟揾出贏家, 只係剔出輸家, 以減低組合風險, 未必一定跑得贏大市. 小投資者仲可以以現金水平嚟控制風險, 但好似一路咁話, 通常風險都係持得太少貨, 同埋係唔適當時機出入, 而唔係太有耐性咁持貨, 想吓你地啲投資記録嘞.

財爺份預算都係派吓糖算, 控制樓價都係做吓姿態, 地產股照炒可也. 但而家上萬尺既樓都唔係我地呢啲窮鬼去買架嘞, 咪係又係啲上高新貴同炒樓者左手交右手, 香江紐約倫敦化已成大勢. 坊間又質問政府貧富懸殊, 但啲中小企老闆話係咪要政治咁, 去分身家先. 但資源分配, 短期好似睇你有幾多資產, 但長期都係要睇吓個分配機制. 好似係明清個時你幾有米, 但制度限制下都要將啲金銀轉做土地, 或者政治資本, 因有權有地先至有權勢. 你而家有幾多港紙, 但一聲令下脫鈎, 又剩番幾多呢; 有好似如政府要抽股票及樓價增值稅一半, 你話啲資產個時又係乜價. 所以係一個新既政治形勢下, 啲財富係會自動分配既, 就算你名下啲資產一啲都無變. 而政治唔係一個適然既問題, 而係一個應然同力量既問題, 唔好畀財富既表象蠱惑, 要保持危機感.

形實 百萬 萬倉 Start from One Million
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=14400


ZKIZ Archives @ 2019