ZKIZ Archives


繼續聲討老千行為後續篇(2): 惠生控股(1340)、新昌管理(2340)、弘海資源(0065)

今天筆者收到上市科周總裁的回應,竟然是早幾個月知悉的事件,簡直不知所謂,完全是給予老千方便,唉。


敬啟者:


公司名稱:惠生國際控股有限公司 (股份代號: 1340)

檔案編號:20161219-F01340-0005

主題:投訴


我們已收到以下數個   閣下於2017年5月11日致香港聯合交易所有限公司之電郵。

 

我們已審閱及考慮   閣下於2016年12月15日提出關注惠生國際控股有限公司 (該公司) 的事項,並曾於該公司在2016年12月15日發出有關供股計劃的公告後跟進。

 

該公司其後曾於2016年12月28日刊發補充公告,為供股所得款項擬定用途提供進一步資料,並說明其為何在持有較多現金的情況下仍作出供股之決定。此等資料也詳列於該公司於2017年1月9日刊發之供股文件(請參考第22及23頁)。以下為有關文件的網頁連結:

 

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1228/LTN20161228750_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0109/LTN20170109188_C.pdf

 

我們十分關注並密切監察在供股及公開發售中放棄認購的少數股東權益遭大幅攤薄的事宜,在事後審閱有關公告時採取嚴格的方針,包括本所會在懷疑相關交易條款會不公平地攤薄放棄認購的少數股東的權益時作出查詢。另為提升透明度及利便市場了解聯交所如何詮釋及應用《上市規則》中有關具高度攤薄效應的供股建議的規定,我們於去年12月9日曾發出上市決策,公布了本所在去年一宗個案中決定拒絕批准供股的理據。然而,就   閣下所關注的公司,基於當時所得的資料,我們並無監管理據可以否決該公司的供股計劃。

 

此覆

香港聯合交易所有限公司

上市部 副總裁

周英傑 謹啟


然後我發了數封信件如下:

周副總裁

這些我到了解和知道 但為何這公司在具有大量現金下還去借高利貸呢?

你知道如果他國内銀行真的有現金 是可以透過一些跨行安排 在以國内銀行存款 抵押 在國内銀行的香港分行借出資金  利息還要低得多 不用尋求這些貸款 你覺得他們是否具有商業邏輯?

還有 第一信用財務集資紀錄不少 明知往績差劣 肯定中間有問題 香港很多銀行都想做上市公司生意 不知為何選一間劣績班班的公司往來 肯定是有考慮 和昨日webb 的文章千絲萬縷 你是不是還想我再討論下去?

還有 問題不是他供股 是他折讓配售新股 已經有損害權益 供股已是後續的問題 聯交所一而再 再而三不作為 容許小股東權益在短時間攤薄 是否有問題

 你們是否收了保護費 然後搬出一大堆官話然後不做事 這是對港股投資者侮辱 買中了但因公司出千 導致小股東損失 你們不受理 是否要讓小股東給騙光你們才做事

 能夠讓小股東有一個公平的方式處理某部分上市公司的違反商業邏輯有一個申辯機制是很重要 你們容忍公司有現金說自己沒有錢 跟著集資 完全沒有道理 跟著說沒問題 我覺得你還是在hea 我

除非公司確認如果現金確實因營運花光 否則不再集資。或是你們要求公司清盤 否則我會繼續投訴 直至你們願意做點事情使這些公司不再亂集資為止

我不要官腔 我要你們做事 禁止公司亂集資的行為

湯財敬上周副總裁

我會去港交所投訴你的不作為 謝謝 並公開告知大眾你的不作為 他們是有問題 你們也是監管機構 最簡單的停牌 文件上拖 也可以吧

湯財敬上

周總裁

不要跟我說不成 你是監管機構 總可以提意見出指引

你們不是沒辦法 只是不想出辦法 怕自己未來沒飯碗 沒得跳出去幫老千吧

其實只要你對其中一兩家動手 就可以整個市場的Reputation 好起來 把細股的市場信心提升 只是看你們願不願意做 讓人濫用某些條件來騙股東錢  你覺得你引用大量官腔對我說一些我明白你們不作為的道理有用嗎?

湯財敬上


各位好:

如果你們還是不正視部分股票在資金充裕下,沒有說明充足的資金需求下,以利用港交所給予許可的範圍下,以不需用這麼大的折讓底下,集資的話,我會繼續把你們不作為的態度公開,利用群眾壓力迫你們進行一些價動,希望你們真是針對部分企業作出解釋。

最近弘海資源(65)、新昌管理(2340)已經顯著以低價集資,之後必定會進行更嚴重的動作,你們竟然視若無睹,為甚麼說不能作為就不作為,你們是否仍在hea 做?  我們小股東權益受到傷害已多年,你們不作為都算了,最近得知港交所和證監會正視小股東權益的問題,特此進行投訴,然後竟然說沒辦法監管,請問你們懂得市場的實際情況嗎,單一監管已不能對付他們,就想方法聯合起來看這個案例,還要發展出不一定的監管規則,使他們投鼠忌器,不敢進行一些過份傷害股東的行為。

千萬不能單一視之,要有大局觀,避免他們搞壞公司,進行進一步行動。你們只是在讀死書,完全不了解大賊對小股東的權益的削減,只是每一個案例在判定有沒有錯,並無看整件事中,公司無問題,但大股東使出財技,股價大跌,然後亂搞一通,把小股東的資金嚴重損害,應份大減。

如果你們還是各自為政,抱著有一天賺一天的作風,根本你們只是助長老千,所為治亂世,用重典,殺一儆百就能生效,謝謝。

最後,這封信會同時送到證監會,投訴香港交易所上市科周英傑副總裁花了我這麼多時間,帶我遊花園,解釋一些我早幾個月已經知道的事情,完全沒有進行任何行動,讓上市公司胡作非為,容許老千繼續行騙,這種行為是枉為監管機構,助長大賊的行為,我是不能原諒他的。

如果你們還是這樣的作為,我會繼續投訴每天發生案例,直至你們受理為止。

我的電話是xxxxxxx,電郵是greatsoup@gmail.com,歡迎來電。我會押上我的所有,把這些大賊蠅之於法的一刻,才會放手,謝謝。

湯財敬上

後按:

周先生聯絡電話是(852)28403011,歡迎向他繼續查詢這家老千公司行惡,但繼續不作為之事,直到他願意把事件正視為止,謝謝。

下一步,如果他繼續不正視問題,我會把剛才的郵件送給各大傳媒,方便他們了解周副總裁縱容上市公司繼續亂集資的事實,謝謝。


繼續 聲討 老千 行為 後續 惠生 控股 1340 新昌 管理 2340 、弘 弘海 資源 0065
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=249298

繼續聲討老千行為後續篇(3): 惠生控股(1340)、新昌管理(2340)、弘海資源(0065)、麒麟集團(8109)

今天筆者收到上市科周總裁的電話,因保密關係,他完全不發一言,繼續hea我,我回兩封信如下:
周先生好

剛才有電話接入 我投訴新昌管理的要點如下

1. 根據報告 去年撇帳的9000萬和原大股東有關 導致虧損 而全購價顯然低估價值 有把利益輸送予新大股東嫌疑 小股東權益有受害

2. 公司去年有現金1.2億 還了9000萬 公司不計一次性虧損應有盈利  也有營運現金流入 為何要集資7000萬? 完全不符邏輯 也沒有真的集資需要

3.配售價已比全購價低 也比全購時間的股票價格低  大股東願意損害自己權益也要集資 加上其現金水平 完全沒有一個正確理由集資 配受代理和大股東和原第二大股東有關 有圖利自己人嫌疑

4. 集資後 他們可以利用拿得股票的優勢 去進行更一步的資本操作 例如大比例大折讓供股 把小股東權益損害 如444的案例 明明股價當時有1元多 也可2供1 0.5元進行集資 這次可操作性似更大

我只希望港交所能正視以上問題  不要hea 我  我雖沒這股票很多 但只是志在要港交所正視這一種似乎合法的攤薄行為 這是不合理把股東權益攤薄的行為

歡迎隨時來電賜教 如果你們還不正視行為 我會繼續投訴 直至你們正視為止 謝謝

湯財敬上


各位好:

關於新昌管理的投訴,我再從我理解的條文角度指出問題如下:
1. 根據《收購及合併守則》(http://www.sfc.hk/web/TC/files/CF/pdf/Takeovers%20Code/Takeovers%20Code_Chi%20(Mar%202014).pdf) 25條:

附有優惠條件的特別交易
除非執行人員同意,否則在要約期內或要約已經過相當的計劃後或在有關要約截止後6個月內,要約人及與其一致行動的任何人不得與股東作出或訂立以下安排:買賣受要約公司證券或涉及接納要約的安排,而該等安排是載有不可擴展至全體股東的優惠條件的。規則25的註釋:

1.    補回差價及其他安排
附有特別條件的安排,包括承諾向股份賣方補回售價與其後任何成功要約的價格之間的差價的任何安排或任何其他補回差價的安排。作出擬接納要約的不可撤回承諾,連同在要約未能成功時出售股份的期權,亦將被視作為該等安排。

由要約人與某個與其一致行動的人訂立的安排,以便這與其一致行動的人,可根據要約人承擔所有風險及獲得所有利益的原則,購買受要約公司股份,該等安排便不受本規則25禁止。但載有給予這與其一致行動的人一項利益或可能利益(除正常開支及因持有股份而產生的費用外)的安排通常受到禁止。如有疑問,必須諮詢執行人員的意見。

根據通告,新昌管理對於前大股東進行8,230萬撇帳,變相使小股東的收購價減少,這或許是「其他補回差價的安排」,使合理收購價或遭低估,從而使不接受的小股東承擔前大股東的損失,亦使新大股東的代價減少。根據計算,這批撇帳使賣方(即前大股東)減少8,230萬負擔,以現在大股東購入新昌集團224,116,777股計算,每股折合36.7仙,所以合理之收購價應為1.497元,非1.12元。
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1130/LTN20161130865_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0329/LTN20170329114_C.pdf

2. 另外,其或許也是規避《收購及合併守則》31.3條的規則,故配售價1.09元特地有意低於要約1.12元水平,從而導致低價配售,配售代理為第一大股東及前第二大股東之聯繫人,要約期於2月3日完結,今日距要約期3個月多,所以此條應能生效:
31.3
禁止6個月內以高於要約價格取得股份如果某人連同與其一致行動的任何人持有一間公司50%以上投票權,除非執行人員同意,否則該人及與其一致行動的任何人均不可在其較早前向該公司股東作出的任何已成為或已宣布為無條件的要約的要約期完結後6個月內,以高於該項要約提出的價格,向該公司任何股東再次作出要約或向其購買任何股份。就此而言,證券交換要約的價值,須按照該項要約成為或宣布為無條件的日期的價值計算。
規則31.3的註釋:
1.   
新股發行為免生疑問,透過配售、認購或交換資產形式進行的新股發行毋須根據本規則31.3獲得執行人員同意。

從此,他已經有回補協議,低估全購價,另或許導致一致行動人配售,就算有一致行動人購買,也不用再以更高價購回股票,所以使配售價極低,從而自肥。

3. 同時,按證監會及香港交易所密切注意供股及公開發售活動公告,「在某些個案中,有關的企業行動的形式,沒有讓所有股東得到公平及平等對待。該等企業行動欠缺任何明顯的商業理據,令人質疑有關上市公司董事是否已遵從須本著股東的最佳利益行事的規定」(http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/news-and-announcements/news/doc?refNo=16PR137),配售和供股應引用同樣的嚴格規定視之,以使小股東權益得以保障。

根據前信第3點,「公司去年有現金1.2億 還了9000萬 公司不計一次性虧損應有盈利  也有營運現金流入 為何要集資7000萬? 完全不符邏輯 也沒有真的集資需要」,根據第2A.03條香港交易所聯交所在考慮上市發行人新股發行的上市申請時,有責任以符合市場整體公眾人士最佳利益的方式行事。考慮到:
1. 公司沒有明確資金需求,去年已還款9,000萬,公司有1.2億現金,2016年經營產生現金流達1.23億,卻去集資比營運現金流,還款額更少的金額,同一筆資金或許可再向銀行取得或是從經營取得,不用集資,所以可不用配售股票,沒有明確營運資金需求。
2. 公司說進行未來併購之用,但沒有明確的目標,為何不進行對公司有利益之收購後,股價上升後,再尋求融資? 要現在以低價消息未明確下進行融資?
該公司並無急切的資金需求,以證明大幅以較市價攤薄進行配股的權益乃屬必要,所以配售應予中止。

希望港交所、證監會能夠正視問題,如果不能從速處理事態,或許更多公司用同一方式去做一些過往不同的事情,繼續傷害股東權益。

周先生,請你自己想想你對條文的理解,小股東只會從自己權益的角度去想,很少直接找條文,你的專業是用條文阻止小股東關注的事項,或是把事情變得合理,不是只聽我苦水,然後不發一言,之後hea到終點,給老千發展空間,謝謝!

湯財敬上

此信已寄住證監會及上市科各組並繼續進行投訴,希望大家繼續支持,謝謝!
繼續 聲討 老千 行為 後續 惠生 控股 1340 新昌 管理 2340 、弘 弘海 資源 0065 麒麟 集團 8109
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=249435

[創業板]弘海(0065、8112,前稱英君交通系統技術、英君技術)專區

1 : GS(14)@2011-09-06 20:51:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/gem/20010822/00000MC20010830094718M.htm

招股書
2 : GS(14)@2011-09-06 20:51:07

65
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830245_C.pdf
賺多,開支亦多,股東墊錢

長春益成仍是本集團之主要盈利來源,本集團將繼續嚴格控制成本及跟商户商討因原料漲價所帶來的成本增加轉稼至各大客户。經過將近五年的打造期,金源里將會是本集團另外一項主要收入來源,雖然第八層地下煤礦的生產輸出及煤的品質未有我們預期中好。我們預計第十層地下煤礦一定會有明顯的改善。因中國對電力有強大需求,因此對煤炭業務有無比的前景,董事局認為參加煤炭業務將會是本集團的主要業務方向,董事局繼續尋找投資煤炭機會,以為各股東帶來滿意的回報為目的。
3 : CHAUCHAU(1254)@2011-09-22 12:22:26

http://www.hkex.com.hk/chi/marke ... /PMI2011-171(C).pdf
就弘海有限公司(證券代號65)末期股息每股0.006港元及5送1紅股,將於除淨日(2011年9月23日)
4 : 承天(1379)@2011-11-07 21:35:41

唔經唔覺 已經1倍以上 有留意但唔明所以一直冇問
5 : GS(14)@2011-11-07 22:32:33

煤價吧
6 : kamfaiAthrun(1488)@2011-11-17 14:33:16

non-stop...
7 : GS(14)@2011-11-17 20:19:39

好急好急
8 : kamfaiAthrun(1488)@2011-11-21 08:39:33

...
近來開始有點股票有像樣的升勢,其中一隻是弘海(0065),一個月內升了兩倍,據線人說,又是礦之類的東西,現在是0.97元,目標價是2元,總之,我的看法是打死都不會買,就算是買了會發達都咁話。
...

http://www.mpfinance.com/htm/Fin ... st/en30_en30_er.htm

according to past record, the stock he didnt buy => bigger chance to rise to the target price. XDD
9 : GS(14)@2011-11-21 22:21:08

玩完未?
10 : kamfaiAthrun(1488)@2011-11-22 09:55:36

pretty much -> 未
11 : GS(14)@2011-11-22 21:06:00

10樓提及
pretty much -> 未


來吧
12 : Hierro(1191)@2011-11-23 00:06:11

淡市中的奇葩,唔到你唔服呢
13 : GS(14)@2011-11-23 21:31:12

一擊不中就會爆
14 : greatsoup38(830)@2011-11-25 17:24:34

http://news.on.cc/cnt/finance/20 ... 1121_00842_001.html

過往經驗是,持有大比例某三、四線股的基金,要在壞氣氛市況下賣走持股往往極為困難。在臨近年尾年結報告曝光前,惟有多花一點錢買高價股,算是做一點粉飾櫥窗。最有大志的,莫過於近期超買又超買的弘海(00065),周前發聲明,將法定股本由1.2億元增加至10億元。整體股數大增7倍(共88億股),急增至100億股,似為批股集資或收購壯大鋪路。如此市況,認真有志氣。
15 : GS(14)@2012-01-19 00:03:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120118666_C.pdf
概要
董事欣然宣佈於二零一二年一月十八日(於交易時段後),本公司與配售代理訂
立認股權證配售協議,據此本公司委任配售代理作為唯一獨家配售代理,以竭
誠盡力基準促使不少於六名承配人按每份認股權證0.01港元之發行價,認購最多
146,376,000份認股權證。待確定配售代理所配售之認股權證數目後,本公司將另
行刊發公佈。

...

行使價
每份認股權證均有權按每股認股權證股份0.836港元之行使價,認購一股認股權證
股份。
行使價0.836港元較:
(i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.79港元溢價約5.82%;
(ii) 股份於最後交易日之前最後連續五個交易日在聯交所所報之平均收市價約每
股0.86港元折讓約2.79%;及
(iii) 股份於最後交易日之前最後連續十個交易日在聯交所所報之平均收市價約每
股0.831港元溢價約0.60%。
...
「配售代理」 指 太平基業證券有限公司,一家根據香港法例第571章
證券及期貨條例可從事第一類(證券交易)及第九類
(資產管理)受規管活動之持牌法團
16 : GS(14)@2012-04-04 21:20:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203282303_C.pdf
摘要
‧ 本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之營業額約為494,000,000港
元,較截至二零一零年十二月三十一日止年度的營業額增加約54%。
‧ 截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團錄得本公司擁有人應佔虧
損約2,000,000港元,而截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司擁有
人應佔之溢利則約為21,000,000港元。
‧ 董事建議派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.5港
仙,及建議發行紅股,基準為每持有十股現有股份獲發兩股紅股。

轉盈為虧,債開始重

業務回顧
於二零一一年度,本集團之主要業務為生產及銷售塑料編織袋以及於中華人民共
和國(「中國」)買賣煤炭。由於機器及設備從地下煤礦第8101節轉移至第8102節,地
下煤礦挖掘暫停約三個月,加上第8101節的煤炭品質較低,地下煤礦於回顧期間產
生分部虧損43,954,000港元(誠如分部資料所反映)。塑料編織袋業務繼續積極為本
集團作貢獻。
由於長春益成包裝有限公司之稅務優惠於二零一零年十二月三十一日屆滿,加上
原材料成本日益上升,塑料編織袋業務之整體純利率收到影響。由於塑料編織袋
之售價日益上升,加上對生產工序嚴格控制成本,我們預期塑料編織袋業務未來
將繼續穩定增長。
地下煤礦處於全面驗收階段,並已通過所有檢查。已申請完全開採許可證,並獲得
所有有關批准文書及文件。預計完全開採許可證於二零一二年度發出。地下煤礦第
8101節之挖掘已完成,而第8102節在挖掘中,直至二零一二年下半年挖掘將下移至
地下煤礦第十層。第十層煤層將提供品質更佳之煤炭,而定價較高。於上述期間,
地下煤礦之平均每月產量達100,000噸。
由於地下煤礦於二零一零年五月開始生產煤炭,Inner Mongolian Yuen Yuen Energy
Company limited(「Yuen Yuen」)於二零一一年根據合營協議停止向吉林省德峰物資
經貿有限責任公司(「德峰」)供應煤炭作買賣之用。德峰需向其他獨立煤炭供應商
採購煤炭。由於員工努力工作,德峰取得較去年更佳之業績,而我們預期德峰之業
務會穩定增長。

前景
經過逾四年之建設期,地下煤礦之每月產量已達計劃目標100,000噸,我們有信心,
於發出完全開採許可證後,地下煤礦將變為可獲利,並為本集團帶來正面回報。本
公司將繼續尋求其他煤炭相關投資機會,為股東帶來利益。

17 : greatsoup38(830)@2012-04-11 00:05:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120410836_C.pdf
又想買新業務...

董事會欣然宣佈,於二零一二年四月十日,本公司與Pak Yip訂立一份協議,內容
有關收購Wealth Business之全部已發行股本。於完成收購事項時,本公司將實益擁
有Wealth Business之全部已發行股本,相對地會擁有一組從事褐煤提質業務之香港
及中國公司(包括(但不限於)長春國傳能源)。
本集團主要在中國從事生產及銷售編織袋及買賣煤炭之業務。
長春國傳能源主要從事能源科技研發、能源合約管理及就節能科技提供顧問服務。
其現時在中國長春營運一間褐煤提質廠房,年產量為500,000噸已提質褐煤。運自
中國內蒙古不同煤礦之低級煤炭之各種測試已顯示於升級後按低位熱值收到基平
均增加60%(由平均3,000千卡╱千克增加至5,000千卡╱千克)。
根據中國科技部於二零一一年十二月三十一日發表之公佈,長春國傳能源所承擔
之褐煤提質項目已獲選定為二零一二年863項目之環保項目之一。因此,預期收購
事項將進一步推動本集團之煤炭銷售業務,並為股東帶來最大回報。
18 : Clark0713(1453)@2012-04-11 17:35:17

澄清公佈暫停及恢復買賣

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120411414_C.pdf
19 : GS(14)@2012-04-11 21:24:14

本公司董事會(「董事會」)謹此澄清,在本公司與Pak Yip Holdings Investment
Limited(「Pak Yip」,連同本公司,統稱「訂約方」)於二零一二年四月十日就建議收
購事項簽訂買賣協議後,訂約方擬進行磋商,並議定建議收購事項之詳細條款,以
載入訂約方隨後將予簽訂之正式協議。此外,董事會亦謹此澄清以下與建議收購
事項有關之事宜:
(a) 建議收購事項尚未完成。本公司尚未開始就建議收購事項進行任何盡職審查。
Pak Yip已同意向本公司提供獨家期間,自二零一二年四月十日起,為期一年,
此後待訂約方相互同意後,可進一步延期一年。於獨家期間內,Pak Yip已同
意在事先並未獲得本公司書面同意之情況下,不會就建議收購事項之主題事
宜與任何其他方進行磋商;
(b) 建議收購事項之代價尚未經訂約方磋商及相互同意;及
(c) 預期待得出盡職審查之結果及經訂約方進一步磋商後,根據香港聯合交易所
有限公司證券上市規則,建議收購事項可能構成本公司一項須予知會交易。
20 : GS(14)@2012-04-16 23:58:57

企業信息  

註冊號:   110116013550325   企業類型:   有限責任公司(台港澳法人獨資)
主體名稱:   北京國傳新能源開發有限公司
法定代表人/負責人:   徐斌   行政區劃:   懷柔區
成立日期:   2011-01-21   註冊資本:   100 萬人民幣
經營期限自:   2011-09-08   經營期限至:   2041-09-07
登記機關:   北京市工商行政管理局懷柔分局   企業狀態:   開業
地址/住所:   北京市懷柔區渤海鎮懷沙路536號
經營範圍:   科技開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務、技術推廣;經濟信息諮詢;投資諮詢;會務服務。(該企業2011年9月8日前為內資企業,於2011年9月8日變更為外商投資企業)
年檢年度:      年檢結果:   
21 : SYSTEM(-101)@2012-05-08 18:43:25

haibosir(zid:27803)所發的貼子已被greatsoup(管理組:8) 刪除了。(原因:原因)
22 : SYSTEM(-101)@2012-05-08 18:48:02

haibosir(zid:27803)所發的貼子已被greatsoup(管理組:8) 刪除了。(原因:原因)
23 : GS(14)@2012-05-20 18:22:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120520015_C.pdf
B. 關連交易
(i) 收購百業控股
董事會欣然宣佈,於二零一二年五月十八日,本公司之間接全資附屬公司同
方能源與麥先生訂立收購協議,收購協議之詳情載列如下:
詳情
日期 : 二零一二年五月十八日
代價 : 300,000港元,乃參考百業控股之全資附屬公司百業投資
於二零一一年十二月三十一日之未經審核綜合財務狀況
後經公平磋商而釐定
主題事項 : 投資控股公司百業控股之全部已發行股本。於本公佈日
期,百業控股持有百業投資之全部已發行股本,而百業
投資則持有北京國傳之全部股本權益。北京國傳持有長
春國傳能源80%之股本權益及霍林郭勒國傳之全部股本權

完成 : 收購事項在簽署收購協議時即屬完成
上市規則之含義
於本公佈日期,麥先生為本公司執行董事及主要股東。因此,根據上市規則
第14A章,訂立收購協議及據此擬進行之交易構成本公司之關連交易。
由於根據收購協議擬進行之交易之相關適用百分比率(誠如上市規則第14.07
條所載)低於5%,而總代價少於1,000,000港元,故收購事項構成本公司之小額
關連交易,根據上市規則第14A.31(2)(c)條,其獲豁免申報、公佈及獲獨立股
東批准之規定。

(ii) 認購期權
於二零一二年五月十八日,徐先生與本公司訂立認購期權協議,據此,徐先
生同意向本公司及╱或其代名人授出認購期權,以向徐先生收購技術及源自
於技術的知識產權。認購期權協議之詳情載列如下:
詳情
日期 : 二零一二年五月十八日
代價 : 1港元
交易性質 : 徐先生同意向本公司及╱或其代名人授出認講期權,以
收購技術(有助於提高了低質煤的質量)及源自於技術的
知識產權
行使期間 : 自二零一三年二月十八日起至二零一四年八月十七日止
行使方式 : 認購期權可於行使期間內之任何時間由本公司及╱或其
代名人行使,且須由本公司及╱或其代名人發出書面通
知後方可行使
行使價 : 由本公司及徐先生經參考對技術及源自於技術的知識產
權之公平市值之估值後釐定
上市規則之含義
於本公佈日期,徐先生為本公司執行董事及主要股東。因此,根據上市規則
第14A章,訂立認講期權協議及據此擬進行之交易構成本公司之關連交易。
由於根據認購期權擬進行之交易之相關適用百分比率(誠如上市規則第14.07
條所載)低於5%,而總代價少於1,000,000港元,故認購期權構成本公司之小額
關連交易,根據上市規則第14A.31(2)(c)條,其獲豁免申報、公佈及獲獨立股
東批准之規定。

持續關連交易
(i) 特許協議
於二零一二年五月十八日,徐先生與北京國傳訂立特許協議,據此,徐先生
同意授權北京國傳及其聯屬人士使用技術及與第三方訂立分特許協議,自特
許協議日期起,為期三年。特許協議之詳情載列如下:
詳情
日期 : 二零一二年五月十八日
主題事項 : 根據特許協議,北京國傳及其聯屬人士有權:
(i) 使用技術;及
(ii) 分特許技術予第三方
年期 : 二零一二年五月十八日至二零一五年五月十七日(須
受文內訂明之提早終止(包括行使認購期權)所規限)
北京國傳就使用 : 每年人民幣800,000元,乃經公平磋商後釐定
技術須支付之
特許費用
支付條款 : 須於每十二個月結束時支付
北京國傳就分 : 北京國傳及徐先生將於與第三方訂立分特許協議後
特許技術予 就北京國傳須支付之分特許費用之詳情條款進行磋商,
第三方須支付 並進一步訂立協議
之特許費用
上市規則之含義
於本公佈日期,徐先生為本公司執行董事及主要股東。因此,根據上市規則
第14A章,緊隨收購事項完成後,根據特許協議擬進行之交易將構成本公司之
持續關連交易。

...
訂立收購協議、認講期權協議及特許協議之理由
百業控股為在英屬處女群島註冊成立之投資控股公司。於收購事項完成時,
本公司將事宜擁有百業控股之全部已發行股本,相對地會擁有從事褐煤提質
業務之百業投資、北京國傳、長春國傳能源及霍林郭勒國傳(包括(但不限於)
長春國傳能源)之權益。於二零一一年十二月三十一日,百業投資及其附屬公
司之資產淨值約為397,304港元。
長春國傳能源主要從事能源科技研發、能源合約管理及就節能科技提供顧問
服務。其現時在中國長春營運一間褐煤提質廠房,年產量為500,000噸已提質
褐煤。運自中國內蒙古不同煤礦之低值褐煤之各種測試已顯示於升級後按低
位熱值收到基平均增加60%(由平均3,000千卡╱千克增加至5,000千卡╱千克)。
根據中國科技部於二零一一年十二月三十一日發表之公佈,長春國傳能源所
承擔之褐煤提質項目已獲選定為二零一二年863項目之環保項目之一。因此,
預期收購事項將進一步推動本集團之煤炭銷售業務,並為股東帶來最大回報。
除麥先生及徐先生(彼等將於董事會會議上放棄就批准收購協議、認講期權協
議及特許協議進行投票)外,董事(包括經審閱本公司委任之獨立財務顧問之
意見後達致彼等觀點之獨立非執行董事)認為,收購協議、認講期權協議及特
許協議之條款為一般商業條款、屬公平合理且符合股東及本公司之整體利益。


呢D條文的價格就合理啦,之前那些甚麼人話千幾兩千萬的,都是痴線
24 : SYSTEM(-101)@2012-05-20 18:44:29

自動波人(zid:1313)所發的貼子已被Clark0713(管理組:1) 刪除了。(原因:repeat!)
25 : GS(14)@2012-05-20 19:48:49

希望有啦,但我心不安,配埋股就要走
26 : GS(14)@2012-09-01 00:08:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120831654_C.pdf
半年度摘要
 本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之營業額約265,595,000港元,較截至二零一一年同期減少1%。
 截至二零一二年六月三十日止六個月,本集團錄得之權益持有人應佔權益虧損約 7,854,000港元。
 董事局建議不派付截至二零一二年六月三十日止六個月之中期股息。

轉盈為虧蝕900萬,重債

前景長春益成仍是本集團之主要盈利來源,本集團將繼續嚴格控制成本及人力資源,從而增加利潤。長春益成將繼續尋求更多的商業機會,為公司帶來更大利潤。
二零一二年上半年中國經濟的緩慢增長和增加從海外進口煤炭,煤炭價格已經下降了超過20%。但隨著二零一二年下半年冬季的臨近,我們預計煤炭價格將趨於穩定,需求將會回升。金源里井工礦第十層煤層的地下煤礦將被開挖,相比第八層將提供更優質和定價較高的煤炭。本集團預計在二零一二年下半年,金源里井工礦的貢獻將會增加。
於二零一二年五月收購的提質煤業務將會是本集團將來一個重點業務,本集團已於長春建立了一個年產量五十萬噸的提質煤廠廠房,巳於二零一二年七月份正式投產。另外於二零一二年七月本集團跟錫林浩特政府簽署合作協議,並於錫林浩特進行動土及建設工作。
本集團預期由於中國對優質煤炭有強大需求,因此對提質煤業務有無比的前景及未來數年為集團帶來貢獻。
27 : GS(14)@2012-11-19 00:48:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121118008_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於二零一二年十一月十六日,本公司獲知會,
中華人民共和國國土資源部已於二零一二年十一月八日頒發煤礦之採礦許可證,
年產量為1,200,000噸,總礦面面積為2.524平方千米。該採礦許可證自二零一二年
十一月八日起生效,為期五年。
在採礦許可證獲頒發後,將向中華人民共和國相關部門申請安全生產許可證及煤
炭生產許可證。所有與申請有關之證明文件經已準備就緒以便呈交。
本公司將根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)之
規定向其股東及準投資者進一步更新上述事項之任何進展。
28 : greatsoup38(830)@2012-12-21 01:09:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121220551_C.pdf
茲提述本公司發表日期為二零一二年七月十一日之公佈,內容有關設立生產設
施。董事會欣然宣佈,於二零一二年十二月二十日,北京國傳(本公司之間接全
資附屬公司)與大連船舶簽立合作備忘錄。據此,北京國傳同意委任大連船舶負
責該項目管理承包之事務。
根據合作備忘錄,大連船舶將會針對設立管理承包而制定有關方案,並會組成一
個聯席工作小組以監督及管理設立管理承包之過程。根據合作備忘錄之條款,大
連船舶將負責該項目管理承包之事務,包括但不限於該項目的建設費用。
合作備忘錄對訂約雙方並無任何法律約束力,須待簽署正式的項目管理協議之後,
方可作實。倘若北京國傳與大連船舶在合作備忘錄簽立日期起計兩個月之內未能
簽署任何最終的項目管理協議,則合作備忘錄將會逾期作廢。
訂約雙方之資料及簽立合作備忘錄之理由
本集團主要從事生產及銷售塑料編織袋、生產及買賣煤炭及提質煤之業務。
北京國傳為本公司之間接全資附屬公司,主要在中國從事技術發展及提供技術諮
詢及推廣服務之業務。根據日期為二零一二年五月十八日之特許協議,北京國傳
及其聯屬公司有權使用及分特許已取得專利之褐煤提質技術,至二零一五年五月
十七日止為期三年。根據中國科技部於二零一一年發表之公佈,褐煤提質技術已
獲選定為二零一二年863項目之環保項目之一。
據董事所深知,大連船舶為中國船舶重工集團公司(隸屬由中國中央政府直接管轄
之企業)之間接附屬公司。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及相信,大
連船舶及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士。
董事會認為,與大連船舶合作將有助設立生產設施,以及進一步促進本公司之褐
煤提質業務,且符合本公司及股東之整體利益。
29 : greatsoup38(830)@2013-01-02 22:19:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130102/news/ec_ech1.htm


【明報專訊】2012年全球新造船舶創下1999年以來新低,船廠空有產能及資金而無訂單,結果帶給本港礦商擴產機會。參與改建中國第一隻航空母艦「遼寧號」的大連船舶,日前與弘海(0065)簽訂合作備忘錄,承包提升第三方煤廠的褐煤生產設施,為剩餘生產力尋求出路。大連船舶的融資及資金調度能力,為礦商融資另闢蹊徑。


根據英國Clarkson Research的資料顯示,截至2012年11月底止11個月,全球新船訂單為999艘,只有3990萬載重噸,比2011年同期大降47%。曾經為全球第四大船廠,及年銷售收入逾200億元人民幣的大連船舶,已經進入電力設備、橋樑鋼結構領域,開拓非船業務。

比直接引進參股 成本難度較低

因應中國中鐵(0390)旗下中鐵資源及國電集團等,均有意將內蒙古的低卡數褐煤產品提升至價值更高的產品,弘海主席麥兆中眼見機會來臨,加上有見大連船舶曾經協助參建長春提升褐煤鍋爐設施,因此擬借助大連船舶的生產力及融資能力尋求發展。

這比直接引進中鐵及國電參股公司,難度較低,在扣除弘海應佔融資成本,以此方式運作,估計提升褐煤設施約需時3年回本兼有利可圖。

若弘海要將提升褐煤產能,由當前每年50萬噸,在3年內提升至3000萬噸,麥兆中估計投資動輒60億元(人民幣‧下同)。因此他們聯同大連船舶,先在內蒙古錫林浩特建設200萬噸提升褐煤設備,涉投資約4億元,在以廠房作擔保及由大連船舶承建下,預計最快於2013年9月投產,之後再分階段擴產。在配合大連船舶背後逾600億元融資額度運作,這減少弘海應付龐大資本開支壓力,其尚可以手頭現金及股票融資應付,支付訂金亦控制在約2億元範圍。

30 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-02 22:52:44

依隻好似好千X_X
31 : greatsoup38(830)@2013-01-02 22:56:17

30樓提及
依隻好似好千X_X


老細做生意是真,不過手段太過江湖朗中,仲用舊橋
32 : hkgbamboopanda(35337)@2013-01-02 22:57:39

31樓提及
30樓提及
依隻好似好千X_X


老細做生意是真,不過手段太過江湖朗中,仲用舊橋

記得早2年CAPITAL WEEKLY 同其他報紙雜誌勁多依隻打手
33 : greatsoup38(830)@2013-01-02 22:58:05

32樓提及
31樓提及
30樓提及
依隻好似好千X_X


老細做生意是真,不過手段太過江湖朗中,仲用舊橋

記得早2年CAPITAL WEEKLY 同其他報紙雜誌勁多依隻打手


現在那條廢魚仲推
34 : greatsoup38(830)@2013-01-15 00:57:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130114120_C.pdf
本公司主力生產及銷售塑料編織袋、開採及買賣煤炭及低品位煤炭提質業務。於
二零一三年一月十一日,本公司接獲霍林郭勒市煤炭企業兼併重組工作委員會發
出日期為二零一三年一月八日的通知(「該通知」),內容關於位於中華人民共和國
(「中國」)內蒙古霍林郭勒的煤礦企業建議兼併重組。
根據該通知,為加速開發及生產霍林郭勒的煤炭,由內蒙古金源里井工礦業有限
責任公司(「合營公司」,本公司間接非全資附屬公司,分別由本公司及內蒙古源源
能源有限責任公司(「源源能源」)擁有56.2%及43.8%)經營的地下煤礦(「地下煤礦」)
將與由源源能源及╱或其附屬公司經營的兩個露天煤礦(「露天煤礦」)進行整合。
根據該通知,將於中國成立一家新的股份有限公司以經營地下煤礦及露天煤礦。按
該通知所訂,於完成重組後,預計地下煤礦及露天煤礦的總年產能將為300萬噸。
於本公佈日期,地下煤礦及露天煤礦的年產能分別達120萬噸及150萬噸。由於地下
煤礦的設計年產能為180萬噸,本公司將增加生產能力以符合該通知所訂的生產規
定。
透過被選參與重組,地下煤礦可得以進一步開發,以配合霍林郭勒政府對開發及
生產煤炭已審批的計劃。
地下煤礦將如常繼續現時營運。本公司將與霍林郭勒有關當局及源源能源密切合
作,以落實重組細節。本公司將就與重組有關的任何重大發展通知股東及有意投
資者。
35 : greatsoup38(830)@2013-02-08 00:14:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130207577_C.pdf
謹此提述本公司日期為二零一二年十二月二十日的公佈,內容有關(其中包括)設
立生產設施。本公佈乃有關設立生產設施的最新進度。
於二零一三年二月五日,北京國傳與大連船舶簽立保密協議,據此,若干設計資
料、圖則、設備規格已傳送予大連船舶,以便設立生產設施。生產設施預計於二零
一三年第四季度開始試產。
此外,由於合作備忘錄將於二零一三年二月二十日到期,預計北京國傳將與大連船
舶延長合作備忘錄之期限,同時訂約雙方正積極磋商以訂立最終的項目管理協議。
本公司將知會股東及準投資者有關設立生產設施之任何重要發展情況。股東及準
投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。
36 : ng caddy(36072)@2013-02-08 00:16:04

仲用舊橋,好易被人看穿..
37 : qt(2571)@2013-03-08 21:27:17

盈利警告
38 : qt(2571)@2013-03-30 00:12:56

年度業績
39 : greatsoup38(830)@2013-03-30 08:20:55

轉賺400萬,主要是稅,重債
40 : GS(14)@2013-08-06 18:05:51

盈喜
41 : GS(14)@2013-09-08 18:32:49

65

轉盈500萬,重債
42 : ffazlmy(38385)@2014-03-23 18:39:50

身邊有炒友tip呢只,佢過往tip開華匯。。。估唔到湯兄都有掂過
43 : GS(14)@2014-03-31 01:18:04

65

轉虧3,700萬,重債
44 : morpheo(3452)@2014-03-31 01:20:39

湯兄麻煩check下PM
45 : GS(14)@2014-08-05 01:01:59

盈警
46 : Clark0713(1453)@2014-08-09 14:20:54

(A) 建議股份合併; (B) 建議公開發售 基準為於記錄日期 每持有一(1)股合併股份獲發一(1)股發售股份; (C) 申請清洗豁免; (D) 委任獨立財務顧問;及 (E) 恢復買賣


5合1, 1供1,供股價每股0.5元
47 : 承天(1379)@2014-08-09 14:27:55

呢隻..都要供...喔=.=
48 : greatsoup38(830)@2014-08-09 14:47:00

供來換人
49 : GS(14)@2014-09-18 14:28:40

轉虧360萬,重債
50 : jj1984(29252)@2014-10-09 16:09:03

咁供法,成本幾高
51 : greatsoup38(830)@2014-10-09 22:30:27

唔算,食左成隻殼
52 : nhizlee(26265)@2014-12-03 23:31:20

出結果 徐斌包銷57.49% 易手了?
53 : nhizlee(26265)@2014-12-03 23:36:59

弘海有限公司(00065.HK)宣布,與主要股東兼聯席主席徐斌訂立貸款協議,公司獲授予一筆本金總額最多2億元之無抵押貸款,年息5厘。公司擬運用該筆貸款作為一般營運資金

2014年5月9日週五香港時間上午12:42

應該一早種左債入去?
54 : greatsoup38(830)@2014-12-03 23:42:24

nhizlee52樓提及
出結果 徐斌包銷57.49% 易手了?


無錯,已易手
55 : greatsoup38(830)@2014-12-03 23:42:38

nhizlee53樓提及
弘海有限公司(00065.HK)宣布,與主要股東兼聯席主席徐斌訂立貸款協議,公司獲授予一筆本金總額最多2億元之無抵押貸款,年息5厘。公司擬運用該筆貸款作為一般營運資金

2014年5月9日週五香港時間上午12:42

應該一早種左債入去?


都可以咁講的
56 : fatlone168(20094)@2014-12-04 17:28:38

greatsoup3855樓提及
nhizlee53樓提及
弘海有限公司(00065.HK)宣布,與主要股東兼聯席主席徐斌訂立貸款協議,公司獲授予一筆本金總額最多2億元之無抵押貸款,年息5厘。公司擬運用該筆貸款作為一般營運資金

2014年5月9日週五香港時間上午12:42

應該一早種左債入去?


都可以咁講的


可以請教一下, 點樣種咗尐債入去?
57 : greatsoup38(830)@2014-12-04 23:08:56

大股東墊錢入公司,供股收番
58 : iniesta(1400)@2014-12-04 23:56:07

greatsoup3848樓提及
供來換人


湯SIR真勁
59 : jj1984(29252)@2014-12-05 02:10:38

用血肉買股,如果有人搞事佢會好傷,咁重本
60 : nhizlee(26265)@2014-12-05 12:07:05

應該傾好晒

得19份跟供
61 : iniesta(1400)@2014-12-05 14:32:17

但股價唔多好
62 : nhizlee(26265)@2014-12-05 14:59:05

暫時都ok呀 琴日抽完 今日回下
63 : fatlone168(20094)@2014-12-05 15:52:55

jj198459樓提及
用血肉買股,如果有人搞事佢會好傷,咁重本


可唔可以講解一下點解好傷?smiley
64 : tonyyu2008(34302)@2014-12-06 22:50:28

供股令呢隻貨變得乾曬~
賣點:
1. 貨乾
2. 結構簡單, 會否賣殼?
3. 轉型? 深化潔淨煤業務?
4. 與大連船舶合作計劃快完成建設工作
5. 神華亦有意潔淨煤業務?
6. 股價極低
7. NAV折讓
8. 徐生資金雄厚, 手上資產注入?
65 : greatsoup38(830)@2014-12-07 13:51:21

tonyyu200864樓提及
供股令呢隻貨變得乾曬~
賣點:
1. 貨乾
2. 結構簡單, 會否賣殼?
3. 轉型? 深化潔淨煤業務?
4. 與大連船舶合作計劃快完成建設工作
5. 神華亦有意潔淨煤業務?
6. 股價極低
7. NAV折讓
8. 徐生資金雄厚, 手上資產注入?


全部都是假,我想最後都是賣盤
66 : tonyyu2008(34302)@2014-12-07 15:20:38

greatsoup3865樓提及
tonyyu200864樓提及
供股令呢隻貨變得乾曬~
賣點:
1. 貨乾
2. 結構簡單, 會否賣殼?
3. 轉型? 深化潔淨煤業務?
4. 與大連船舶合作計劃快完成建設工作
5. 神華亦有意潔淨煤業務?
6. 股價極低
7. NAV折讓
8. 徐生資金雄厚, 手上資產注入?


全部都是假,我想最後都是賣盤


即係第[2]點。你估佢會賣俾咩人呢? 雖然好難估,哈哈~
67 : greatsoup38(830)@2014-12-07 15:55:41

賣左一次啦
68 : GS(14)@2014-12-31 17:24:46

delay project
69 : ninomiyau(41302)@2015-01-03 19:19:52

tonyyu200866樓提及
greatsoup3865樓提及
tonyyu200864樓提及
供股令呢隻貨變得乾曬~
賣點:
1. 貨乾
2. 結構簡單, 會否賣殼?
3. 轉型? 深化潔淨煤業務?
4. 與大連船舶合作計劃快完成建設工作
5. 神華亦有意潔淨煤業務?
6. 股價極低
7. NAV折讓
8. 徐生資金雄厚, 手上資產注入?


全部都是假,我想最後都是賣盤


即係第[2]點。你估佢會賣俾咩人呢? 雖然好難估,哈哈~


唔係已經易咗主咩? 仲賣乜鬼。
70 : greatsoup38(830)@2015-01-03 23:43:41

已經賣左啦
71 : greatsoup38(830)@2015-03-09 02:33:04

盈警
72 : GS(14)@2015-04-01 17:01:14

虧損降6%,至3,000萬,債一般
73 : iniesta(1400)@2015-04-03 22:58:04

策略王吹了, 等下一round吧
74 : greatsoup38(830)@2015-04-04 00:16:53

無咩用,呃人的玩意
75 : GS(14)@2015-04-09 01:47:38

改弘海高新
76 : Winston(53949)@2015-05-18 22:04:39

五合一,一供一,換老細,集資後取消黑煤、碼頭計劃,換公司秘書,發盈警,改公司名,批option....
一大堆古零精怪。

新民企老闆徐斌,背景神秘,資金來源成謎...

徐斌先生,現年43 歲,擁有超過十年財務管理經驗。彼就讀於吉林大學財務系,曾擔任海南東原實業有限公司及深圳市北大昌改性淀粉有限公司總經理。自二零零五年,徐先生現為深圳市北大昌經貿有限公司董事長。除上文所述外, 徐先生並無在本公司或本集團之成員中擔任其他職務,徐先生在過往三年內並無在任何於聯交所上市之公司內擔任董事職務亦無獲其他重要任命及資格。


企业名称:深圳市北大昌经贸有限公司
主营行业: 其他未列明的批发
成立日期: 2005年1月31日
註冊资本:100 (万人民币)
地址:
深圳市福田区深南大道南侧车公庙6033号金运世纪大厦18层G、H(仅限办公)
联系人: 张超良
电话: 83271258
网址: http://www.hysz.net/plus/view-165733-1.html
主营产品:
国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
深圳市北大昌经贸有限公司简介:
深圳市北大昌经贸有限公司坐落深圳市福田区深南大道南侧车公庙6033号金运世纪大厦18层G、H(仅限办公),2005年1月31日成立以来主营于其他未列明的批发行业,深圳市北大昌经贸有限公司主要产品有国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。等...

公司名称  深圳市北大昌改性淀粉有限公司
企业类型  其他企业
经营模式  其他类型
所在地区  广东省深圳市
主营产品  改性淀粉
员工人数  11-50人
质量控制  内部
联系人姓名  徐斌 先生
传真  --28122848-
邮编  518109
企业地址   广东省    深圳市    广东省深圳市宝安区龙华镇清湖管理区
深圳市北大昌改性淀粉有限公司简介:
深圳市北大昌改性淀粉有限公司坐落深圳市宝安区龙华镇清湖管理区一号厂房(办公场所),1999年9月24日成立以来主营于其他未列明的批发行业,深圳市北大昌改性淀粉有限公司主要产品有改性淀粉的技术开发(不含生产、加工),国内商业、物资供销业(以上均不含国家规定需前置审批项目及禁止项目)。等...

註: 遗失声明(2009年1月10日)

深圳市北大昌改性淀粉有限公司遗失《房地产证》:深房地字第5000138814号,土地位置:宝安区龙华镇龙观路东侧,声明遗失。
77 : GS(14)@2015-05-19 00:27:54

賣盤睇點玩
78 : GS(14)@2015-06-07 10:55:09

82仙配售4,500萬股
79 : greatsoup38(830)@2015-07-19 02:21:38

改名弘海高新資源
80 : GS(14)@2015-07-20 10:20:24

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150720/news/eb_ebf1.htm
弘海高新資源 重拓煤礦業務
2015年7月20日

【明報專訊】弘海高新資源(0065)尋求與負責興建中國首隻航空母艦「遼寧號」大連船舶合作,在錫林浩特興建生產設施的交易宣告失效後,其以原有在內蒙古的煤礦業務作基礎,重新發展採礦、提質及相關貿易業務。執行董事吳映吉稱,當地有煤礦公司尋求集團借調技術人員支持發展,目標生產量達1000萬噸,甚至謀求開拓其他礦石品類資源的開發空間。

正重組編織袋業務

他說,弘海原有編織袋業務正進行重組,包括更換管理人員、尋求新客戶及改良產品,相信多需時3個月,可以有具體眉目。現時編織袋業務的廠房帳面價值約2億元人民幣。

編織袋業務在重組同時,弘海過往亦在內蒙古煤礦業務已投資逾4億元人民幣。經過一輪資源業低迷周期後,吳映吉稱,近期業內龍頭神華(1088)將產品提價,集團更在去年出產175萬噸褐煤的基礎上,擬將今年的產量稍為提升。待生產設備從長春遷址到內蒙後,提質廠房則有望在今年投產,估計仍需投資5000萬到7000萬元人民幣。提質廠房初期產能可達50萬噸,最終到明年底提高至200萬噸,經提質後煤產品的熱值可提高至逾4500卡,亦可幫助附近的同業提質。

他預期,以已供股及配售集資所得約1.5億元,連同煤礦業務現金流,足夠營運所需。在開發貿易業務方面,會透過已有的煤礦資源發展,甚至參股公司建立業務平台去開拓。


81 : greatsoup38(830)@2015-08-30 23:16:22

虧損增180%,至2,000萬,重債
82 : greatsoup38(830)@2015-12-02 02:48:06

又買專利
83 : fatlone168(20094)@2015-12-10 12:28:38

呢次買專利算唔算偷錢?
84 : greatsoup38(830)@2015-12-11 22:35:35

個人認為是
85 : GS(14)@2016-03-15 18:50:12

盈警
86 : jj1984(29252)@2016-03-30 00:27:23

greatsoup3883樓提及
個人認為是


除左益自己,睇唔到仲有咩益
87 : greatsoup38(830)@2016-03-30 02:27:04

jj198485樓提及
greatsoup3883樓提及
個人認為是


除左益自己,睇唔到仲有咩益


益自己
88 : greatsoup38(830)@2016-04-03 05:02:44

虧損增4成,至4,200萬,重債
89 : GS(14)@2016-08-08 01:31:26

盈警
90 : greatsoup38(830)@2016-08-28 18:22:33

負資產重債,虧損增43%,至4,300萬
91 : GS(14)@2016-10-28 14:09:35

SELL OLD BUSINESS
92 : GS(14)@2017-01-01 16:20:46

(1) 業務發展更新;
(2) 有關可能收購專利技術的備忘錄失效;

(3) 有關授權專利技術的獲豁免持續關連交易
的屆滿日期之延長
93 : GS(14)@2017-03-02 09:36:24

(1)盈利預警;

(2)業務發展更新
94 : greatsoup38(830)@2017-03-18 12:45:14

轉盈2,400萬,重債
95 : GS(14)@2017-05-14 11:14:38

賤價配10億股@0.11
96 : GS(14)@2017-11-02 03:10:09

煤炭開採業務更新
茲提述本公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期報告(「二零一七年中期報告」),
內容有關本集團煤炭開採業務中有關煤炭之現有安全生產許可證及採礦許可證(合稱「煤
炭開採許可證」)分別已於二零一七年九月屆滿及將於二零一七年十一月屆滿。除非文義
另有所指,否則本公告所用詞彙與二零一七年中期報告所界定者具有相同涵義。
本公司欣然宣佈,煤炭開採許可證重續三年之事宜已獲得內蒙古自治區煤礦安全監察局
及霍林郭勒市國土資源局批准。本集團煤炭開採業務重續後之安全生產許可證及煤炭開
採許可證將分別於二零二零年九月二十四日及二零二零年十月二十六日屆滿。
97 : GS(14)@2018-03-06 00:14:21

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20180228912_C.pdf
65
根據對本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目(「未經審核
管理賬目」)進行之初步評估,本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及
有意投資者,本集團預期所錄得本公司擁有人應佔綜合虧損將會增加。截至二零一七年
十二月三十一日止年度之該虧損乃主要由於(i)為遵守中華人民共和國煤炭行業之相關政
策而減少煤炭生產量,導致煤炭開採業務招致營運虧損;(ii)於年內為褐煤提質業務所進
行之小規模生產出現營運虧損及額外費用;及(iii)本集團若干物業、廠房及設備之減值虧
損。

98 : GS(14)@2018-03-26 04:39:49

轉虧4,000萬,重債
99 : GS(14)@2018-06-14 17:52:51

dead
100 : GS(14)@2018-07-05 10:21:19

於專利技術擁有人徐斌先生(「徐先生」)辭世後,褐煤提質廠房的高級管理層就延長將於
二零一八年十二月屆滿的特許協議已與徐先生的法律代表聯絡,以維持褐煤提質廠房的
營運及發展。於本公告日期,褐煤提質廠房尚未收到確實的回覆,在此情況下可能需要
更多時間以解決該事宜。
此外,東華工程科技股份有限公司(「東華科技」)就解決技術問題而向徐先生提供的現有
技術服務亦因徐先生辭世而暫停。褐煤提質廠房的高級管理層現正與東華科技進行磋
商,倘特許協議將於二零一八年十二月屆滿前獲延長,則可能尋求訂立新技術服務合
約。
鑒於上述不確定因素,董事會已決定臨時暫停褐煤提質業務之運作。褐煤提質廠房的高
級管理層將繼續尋求可能的方法以解決此情況。
董事會認為臨時暫停褐煤提質業務之運作將令本集團的財務資源維持於現有煤礦開採業
務,符合本公司及其股東的整體最佳利益。
101 : GS(14)@2018-09-15 11:42:14

虧,重債負資產
102 : GS(14)@2018-12-02 22:20:44

出售原上市業務
103 : auditiontrading(59973)@2019-03-01 08:10:06

本來想暗手賣殼炒,現在大股東死了,可能偷殼
104 : GS(14)@2019-03-01 23:40:37

auditiontrading103樓提及
本來想暗手賣殼炒,現在大股東死了,可能偷殼


現在所有主人都不在了
105 : auditiontrading(59973)@2019-03-02 23:06:32

greatsoup104樓提及
auditiontrading103樓提及
本來想暗手賣殼炒,現在大股東死了,可能偷殼


現在所有主人都不在了


新主入手了,已經賣了,之前找宏大配了66%新股.新主不用炒就偷殼,可以用財困而多發新股,舊主就錠埋一邊拉
106 : GS(14)@2019-03-02 23:47:27

auditiontrading105樓提及
greatsoup104樓提及
auditiontrading103樓提及
本來想暗手賣殼炒,現在大股東死了,可能偷殼


現在所有主人都不在了


新主入手了,已經賣了,之前找宏大配了66%新股.新主不用炒就偷殼,可以用財困而多發新股,舊主就錠埋一邊拉


財困真是好用
創業板 創業 弘海 0065 8112 前稱 稱英 英君 交通 系統 技術 、英 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=275893


ZKIZ Archives @ 2019