ZKIZ Archives


logout唔識番主頁,會彈去空白頁面

1 : GS(14)@2010-08-29 22:31:19

如題
2 : abbychau(1)@2010-08-31 23:48:06

瀏覽器版本?
logout 唔識 識番 主頁 會彈 彈去 空白 頁面
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270542

飛毛腿(1399)專區

1 : GS(14)@2010-08-29 22:36:53

(blank)
2 : GS(14)@2010-08-29 22:37:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825616_C.pdf

福建股,信不信由你
3 : Atkinson(1514)@2011-03-20 00:18:29

http://news.cnyes.com/Content/20110315/KDVMGCZUNKAHI.shtml

飛毛腿關連交易

該等買賣協議

於二零一零年五月十四日、二零一零年六月二十一日及二零一零年七月十五日,本公司全資附屬公司飛毛腿深圳與本公司董事兼控股股東方先生之聯系人(定義見上市規則)福建網訊訂立該等買賣協議。

根據該等買賣協議,飛毛腿深圳同意出售而福建網訊同意購買各種型號之電池,總代價(含中國增值稅)為人民幣4,999,225元(相等於約5,799,101港元)。

上市規則之涵義

於該等買賣協議訂立日期及本公告日期,福建網訊由本公司董事兼控股股東方先生之同胞兄弟方東先生間接全資擁有。福建網訊為方先生之聯系人(定義見上市規則),故根據上市規則為本公司之關連人士。因此,該等買賣協議項下之交易構成本公司之關連交易。

由於有關交易(經合并計算)之適用百分比率(溢利比率除外)超過0.1%但少於5%,故交易僅須遵守上市規則第14A.45條至14A.47條之申報及公告之規定,惟無須經獨立股東批準。

已就該等買賣協議作出延遲披露,進一步詳情載列如下。

------------------------------------------------------------------------------------------

該等買賣協議

於二零一零年五月十四日、二零一零年六月二十一日及二零一零年七月十五日,本公司全資附屬公司飛毛腿深圳與本公司董事兼控股股東方先生之聯系人(定義見上市規則)福建網訊分別訂立第一份買賣協議、第二份買賣協議及第三份買賣協議。

根據該等買賣協議,飛毛腿深圳同意出售而福建網訊同意購買各種型號之電池,總代價(含中國增值稅)為人民幣4,999,225元(相等於約5,799,101港元)。
該等買賣協議之具體條款載列如下:

        第一份買賣協議   第二份買賣協議    第三份買賣協議
日期:     二零一零年五月十四日  二零一零年六月二十一日 二零一零年七月十五日
代價(含中國增值稅): 人民幣2,000,000元  人民幣2,000,000元   人民幣999,225元
     (相等於約2,320,000港元) (相等於約2,320,000港元) (相等於約1,159,101港元)

除上述條款外,該等買賣協議各自之主要條款乃相同,載列如下:

訂約方: (i) 飛毛腿深圳,作為賣方

(ii) 福建網訊,作為買方

產品: 電池

支付條款: 福建網訊於收到貨品後向飛毛腿深圳轉讓資金

代價乃經飛毛腿深圳與福建網訊參考同類產品之市價後以公平原則磋商厘定。

訂立該等買賣協議之原因及益處

透過訂立該等買賣協議,本集團可增加手機投影儀電池之銷量。董事(包括獨立非執行董事)認為,該等買賣協議乃(i)於本集團一般日常業務過程中及(ii)經訂約方以公平原則磋商後按一般商業條款訂立。董事認為,該等買賣協議之條款屬公平合理,且符合本公司及股東之整體利益。

於董事會批準、確認及追認該等買賣協議之董事會會議上,由於方先生為福建網訊之實益股東方東先生之同胞兄弟,故已就有關決議案放棄投票。概無其他董事於該等買賣協議中擁有重大權益。

上市規則之涵義

於該等買賣協議訂立日期及本公告日期,福建網訊由本公司董事兼控股股東方先生之同胞兄弟方東先生間接全資擁有。福建網訊為方先生之聯系人(定義見上市規則),故根據上市規則為本公司之關連人士。因此,該等買賣協議項下之交易構成本公司之關連交易。

由於有關交易(經合并計算)之適用百分比率(溢利比率除外)超過0.1%但少於5%,故交易僅須遵守上市規則第14A.45條至14A.47條之申報及公告之規定,惟無須經獨立股東批準。

延遲披露

於本公司之年終回顧時,本公司注意到,該等買賣協議項下之交易如按合并計算,須遵守上市規則之申報及公告之規定。本公司已於實際可行情況下盡快著手安排刊發本公告,以遵守上市規則之有關規定。董事會就延遲披露表示歉意。董事會確認,由於福建網訊目前向其他供應商購買其銷售及生產產品之電池,故飛毛腿深圳與福建網訊有關買賣電池之安排已告終止。

本集團及福建網訊之資料

本集團為於中國以其自有品牌「SCUD飛毛腿」銷售及營銷自產移動電話所用二次充電電池組之市場翹楚。進一步詳情請瀏覽本集團網站,網址為http://www.scudcn.com。於訂立該等買賣協議時,福建網訊之業務涉及研發、生產、銷售及營銷微型投影儀。

釋義

「聯系人」 指 具有上市規則賦予之涵義

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 飛毛腿集團有限公司,於開曼群島注冊成立之有限公司,其股份於聯交所主板上市

「關連人士」 指 具有上市規則賦予之涵義

「控股股東」 指 具有上市規則賦予之涵義

「董事」 指 本公司董事

「第一份買賣協議」 指 飛毛腿深圳(作為賣方)與福建網訊(作為買方)就買賣電池於二零一零年五月十四日訂立之買賣協議

「福建網訊」 指 福建網訊科技有限公司,於中國成立之外商獨資企業,并由於香港成立及由方先生之同胞兄弟方東先生全資擁有之有限公司網訊科技(集團)有限公司全資擁有

「本集團」 指 本公司及其附屬公司

「香港」 指 中國香港特別行政區

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「方先生」 指 方金先生,執行董事兼控股股東,目前持有本公司已發行股本約38.95%

「百分比率」 指 按上市規則第14.07條規定計算之百分比率

「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣

「該等買賣協議」 指 第一份買賣協議、第二份買賣協議及第三份買賣協議

「飛毛腿深圳」 指 飛毛腿電子(深圳)有限公司,於中國成立之外商獨資企業,為本公司間接全資附屬公司

「第二份買賣協議」 指 飛毛腿深圳(作為賣方)與福建網訊(作為買方)就買賣電池於二零一零年六月二十一日訂立之買賣協議

「股份」 指 本公司每股面值0.10港元之普通股

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「第三份買賣協議」 指 飛毛腿深圳(作為賣方)與福建網訊(作為買方)就買賣電池於二零一零年七月十五日訂立之買賣協議

就本公告而言,除另有注明外,於適當情況下已采用1港元兌人民幣0.86元之匯率,惟僅作說明用途,并不構成任何金額已經、可能已經或可以按該匯率或任何匯率兌換之聲明。
4 : Atkinson(1514)@2011-03-20 00:34:03

福建網訊
http://www.fjnetcom.net/cn/index.asp

有做IPHONE的電...
5 : GS(14)@2011-03-20 10:16:04

3樓提及
http://news.cnyes.com/Content/20110315/KDVMGCZUNKAHI.shtmlhttp://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110314665_C.pdf
去番港交所找啦
6 : Atkinson(1514)@2011-03-20 12:56:02

5樓提及
3樓提及
http://news.cnyes.com/Content/20110315/KDVMGCZUNKAHI.shtmlhttp://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110314665_C.pdf
去番港交所找啦


Sorry greatsoup,
不過佢地係福建公司黎....睇少隻算...
7 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-24 23:04:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110324829_C.pdf
二零一零年度業績公告
8 : GS(14)@2011-03-25 01:21:10

7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110324/LTN20110324829_C.pdf
二零一零年度業績公告


0增長
9 : pcp7838(1616)@2011-03-25 01:52:55

又中一隻伏....
10 : GS(14)@2011-09-04 17:20:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110826616_C.pdf
前景展望
智能手機迅速興起成為手機市場未
來發展方向的重要指標,而手機配
件行業的發展方向亦將緊隨著手機
潮流而改變。本集團對手機配件行
業的發展前景充滿信心。本集團會
堅定朝以下目標繼續努力:
• 加大整合力度將資源集中利
用,提升整體營運效益及降低
生產成本;
• 順應智能手機興起的市場潮
流,加強研發力度,為日後研
製更多元化的高端電池產品作
充分準備;
• 加強品牌行銷能力,生產更高
端、高效、環保、節能的充電
電池產品,將手機電池業務的
重心轉移到利潤空間較大的高
端市場,在規模與利潤之間取
得平衡
• 深化與現有OEM客戶的合作關
係,爭取與更多知名手機製造
商合作,進一步提升飛毛腿在
手機電池代工行業的地位;
• 加強電池上游生產技術研發,
通過更換先進的設備來改進生
產工藝和完善產品品質,提升
核心競爭力。

盈利少15%,至2,400萬,福建股表面財務良好不能作準

銷售及分銷成本約人民幣21,500,000
元(二零一零年:人民幣39,600,000
元)佔本集團於二零一一年上半年
的 綜 合 營 業 額 約2.9%( 二 零 一 零
年:5.3%)。二零一一年上半年的
銷售及分銷成本中包括攤銷所有裝
修開支進行所產生的開支約人民幣
6,600,000元(二零一零年:人民幣
21,600,000元),廣告及宣傳開支
約 人 民 幣3,300,000元( 二 零 一 零
年:人民幣9,000,000元)。以及員
工薪金及福利費約人民幣4,700,000
元(二零一零年:人民幣2,600,000
元)。
行政開支約人民幣79,000,000元(二
零 一 零 年: 人 民 幣65,300,000元 )
佔本集團於二零一一年上半年的綜
合營業額約10.5%(二零一零年:
8.8%)。行政開支主要包括研究及
開 發 開 支 約 人 民 幣20,400,000元
(二零一零年:人民幣14,000,000
元)、員工薪金及福利費約人民幣
13,000,000元( 二 零 一 零 年: 人 民
幣10,500,000元 )、 折 舊 約 人 民 幣
8,000,000元( 二 零 一 零 年: 人 民
幣4,500,000元 )及 無 形 資 產 攤 銷
約 人 民 幣5,300,000元( 二 零 一 零
年:人民幣5,000,000元)。此外,
「Chaolitong超力通」品牌的減值虧
損約人民幣12,400,000元在二零一
一年上半年已於綜合收益表內扣除
(二零一零年:人民幣18,200,000
元)。
11 : GS(14)@2011-11-25 11:23:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111123276_C.pdf
買埋合作夥伴股權
12 : GS(14)@2012-03-27 01:04:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203261038_C.pdf
1399

展望
二零一二年將是充滿挑戰和機遇的一年。手機配件
行業的發展方向將緊隨著智能手機迅速興起的潮流
而改變,本集團已作好充分準備,調整發展戰略,
投入更多資源研發及生產高性價比的電池產品,並
由過往主要發展自有品牌,調整為自有品牌、OEM
及電芯業務三個板塊並頭齊進,力求在市場變化中
爭取最大的盈利,並進一步鞏固和提升本集團的市
場地位,增強本集團的品牌影響力。
行業前景
二零一一年是中國「十二五」規劃的開局之年,展望
未來,中國政府「十二五」發展規劃對「新能源」、「新
材料」產業板塊的重點扶植政策,生產更高端、高
效、環保、節能的充電電池產品將成為市場焦點。
同時,無線寬帶網絡近年突破性發展的趨勢,也將
為外部電源及相關各類移動數碼產品的市場提供巨
大的增長空間。
未來,物聯網、三網融合、電子商務等新一代資訊
技術領域都將迎來快速增長。根據國內電子商務協
力廠商研究機構中國電子商務研究中心的《二零一一
年中國電子商務市場數據監測報告》,截至二零一
一年十二月,中國電子商務市場交易額超過2.95萬
億,同比增長31%,巨大的使用者基數孕育著移動
電子商務發展的無限商機。同時,隨著內地手機市
場的持續發展壯大,3G市場的快速增長,移動互聯
網的快速崛起,消費者對手機電池及充電器的要求
也越來越高,傳統電池需求相應下降,高效節能的
鋰電池已成為市場主流,較高的技術門檻及生產成
本凸顯了集團的自身優勢。本集團會把握好市場脈
膊,發揮技術和營銷等各方面的固有優勢,力求在
瞬息萬變的市場中持續擴大市場份額,進一步鞏固
行業中的領導地位。
13 : GS(14)@2012-03-27 01:05:34

Proposed Final Dividend 擬派每股末期股息(港仙)
Per Share (HKD cents) 2.0 – –
14 : greatsoup38(830)@2012-07-23 19:10:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120723261_C.pdf
飛毛腿集團有限公司(「本公司」及連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)
謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據管理層按本集團目前可得之未經審核管理
賬目作出之初步評估,本集團預期截至二零一二年六月三十日止六個月(「本期間」)
之未經審核綜合溢利將較截至二零一一年六月三十日止六個月之未經審核綜合溢利
大幅減少。本集團正在確定其未經審核綜合溢利金額,因此有關金額可能產生變
動。其中,本集團正對其無形資產減值進行審閱,並可能根據審閱結果進一步調整
未經審核綜合溢利金額。
二零一二年,受全球經濟不景氣以及傳統功能手機市場銷量急劇下降等因素所影
15 : Atkinson(1514)@2012-07-24 23:01:21

2012年應該賣得唔錯先係= =
16 : GS(14)@2012-07-25 09:28:48

15樓提及
2012年應該賣得唔錯先係= =


條數流?
17 : Atkinson(1514)@2012-07-25 13:43:42

16樓提及
15樓提及
2012年應該賣得唔錯先係= =

條數流?


唔知條數...不過今年同上年既人換電話好似特別多.....
18 : greatsoup38(830)@2012-07-25 13:45:19

17樓提及
16樓提及
15樓提及
2012年應該賣得唔錯先係= =

條數流?

唔知條數...不過今年同上年既人換電話好似特別多.....


他D電山寨機用
19 : Atkinson(1514)@2012-07-25 13:56:59

18樓提及
17樓提及
16樓提及
15樓提及
2012年應該賣得唔錯先係= =

條數流?

唔知條數...不過今年同上年既人換電話好似特別多.....

他D電山寨機用


山寨就不得而知了.....佢UP乜都得XD
20 : GS(14)@2012-08-31 13:17:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120830290_C.pdf
Six months ended 30 June
截至六月三十日止六個月
2012 2011
二零一二年 二零一一年
RMB’000 RMB’000
人民幣千元 人民幣千元
(Unaudited) (Unaudited)
(未經審核) (未經審核)
Turnover 營業額 863,906 752,492
Profit from operations 經營溢利 27,131 36,697
Profit attributable to equity 本公司權益持有
holders of the Company 人應佔溢利 12,036 32,444
Earnings per share 每股盈利
Basic (RMB cents) 基本(人民幣分) 1.17 3.14
Diluted (RMB cents) 攤薄(人民幣分) 1.17 3.14
Current ratio (times) 流動比率(倍) 2.3 2.6
Cash position 現金狀況 418,592 507,364
Net cash (outflow)/inflow 經營現金(流出)╱流入
from operations 淨額 (105,355 ) 82,346

前景展望
展望將來,智能手機的發展將繼續
引領手機配件行業的未來發展方
向,本集團會因應市場變化來調整
發展戰略,將會投入更多資源研發
及生產高性價比的電池產品,並由
過往主要發展自有品牌,調整為自
有品牌、OEM及電芯業務三個板塊
並行發展,力求在市場變化中爭取
最大的盈利,並進一步鞏固和提升
本集團的市場地位,增強本集團的
品牌影響力。本集團會朝以下目標
繼續努力:
• 加大整合力度將資源集中利
用,提升整體營運效益及降低
生產成本;
• 加強研發力度,為日後研製更
多元化的高端電池產品作充分
準備;
• 將手機電池業務的重心轉移到
利潤空間較大的高端市場,在
規模與利潤之間取得平衡;
• 深化與現有OEM客戶的合作
關係,爭取與更多國際知名手
機製造商合作,進一步提升飛
毛腿在手機電池代工行業的地
位;
• 加強電池上游生產技術研發,
通過更換先進的設備來改進生
產工藝和完善產品品質,提升
核心競爭力。
21 : GS(14)@2012-08-31 13:19:33

盈利跌85%,至400萬,1.5億現金,高現金高負債
22 : idsdown(1658)@2012-09-02 10:23:11

18樓提及
17樓提及
16樓提及
15樓提及
2012年應該賣得唔錯先係= =

條數流?

唔知條數...不過今年同上年既人換電話好似特別多.....

他D電山寨機用


原來小米有搵佢代工 (LG電芯)

http://www.mobile01.com/newsdetail.php?id=12295


23 : GS(14)@2012-11-20 00:07:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121113583_C.pdf
1399
飛毛腿集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據管理層按本集團目前可得之未經審核管理賬目作出之初步評估,較諸截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合溢利,本集團預期於截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得綜合虧損。錄得虧損主要因本集團自有品牌業
務之銷售收入大幅下滑所致。
近年來隨著智能手機以及各式流動設備日益普及,手機行業結構出現了革命性的變化,令整個手機行業對傳統手機及其配件(如傳統可替換式手機備用電池(下稱「手機備用電池」))的需求大幅下降。儘管智能手機功能不斷增強使得該等設備的耗電量大增,但縱觀業界趨勢,部份流行品牌的智能手機卻採用內嵌式電池的設計,故使用者普遍依賴外置式充電電池(下稱「移動電源」)。此外,移動電源與手機備用電池相比下更能突顯移動電源的多用性及高容量等優點,因此,手機備用電池已無可避免逐漸被各式移動電源產品所取代。該趨勢已持續一段時間,故市場對本集團產品之需求,尤其是對其自有品牌手機備用電池之需求,較預期急劇下降。於此背景下,較諸截至二零一一年十二月三十一日止年度之綜合溢利,本集團預期截至二零一二年十二月三十一日止年度錄得綜合虧損。
在過去,透過垂直整合擴大規模追求成本優勢是集團品牌業務主要的競爭策略,如今面臨手機行業結構變化,本集團會因應市場變化來調整發展戰略,包括下列四個要點:
重整產品線
本集團會繼續調整銷售產品組合以配合手機行業結構出現的變化,將會推出更多適用於智能手機的電池產品及周邊配件,藉品牌優勢擴大產品線,推出更多元化手機配件,如移動電源、高階充電器等配件類產品,務求促進未來銷售和盈利增長,以穩固品牌市場地位。
重整銷售網絡
本集團計劃重整飛毛腿品牌及超力通品牌在內地的銷售網絡,逐步收縮傳統渠道的規模。集團會積極拓展其他銷售渠道,尋求渠道多樣化,希望以傳統分銷渠道以及現代渠道互補不足。管理層相信網上商店擁有獨特行銷魅力和市場潛力,將會取代部份傳統終端店銷售。集團在未來會積極推廣網絡行銷,務求以最快捷有效的方式將產品送到消費者手中。
積極拓展原廠專業代工(「OEM」)業務
本集團會在經營策略上重新定位,積極拓展OEM新客戶以穩定集團收入來源,再逐步為品牌業務尋找更多具發展潛力的投資方向。管理層相信憑藉飛毛腿品牌在業內的商譽和優良品質,定能為集團爭取更多與國際知名手機製造商合作的機會,令OEM業務繼續增長成為集團的增長動力。
積極拓展上游業務集團近年來不斷投放資源發展上游鋰電芯產業,掌握了手機電池生產核心技術,一方面有助鞏固集團現有手機電池生產業務,另一方面,通過不斷加強研發,至今已積累了多項對鋰電池組應用的技術成果,有利於集團為未來尋找更多具發展潛力的投資方向。長遠而言,如能將電池生產核心技術應用到手機以外的範疇,對集團可持續性發展具有積
極的意義。
24 : GS(14)@2012-12-18 00:15:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121217659_C.pdf
董事會獲告知,方先生於二零一二年十二月十七日向林先生收購Right Grand全部已發行
股本。於本公告日期,Right Grand直接擁有102,240,000股股份,佔本公司於本公告日期
全部已發行股本約9.91%。緊接收購完成前,董事會主席兼執行董事方先生透過Swift Joy
持有402,000,000股股份,即本公司約38.95%的權益,而Right Grand由林先生全資擁有。
林先生與方先生為本集團創立人。
緊隨本公告所述收購完成後,方先生仍為本公司主要股東,持有本公司約48.86%權益,
而林先生將繼續持有本公司約4.07%權益。
25 : qt(2571)@2013-03-01 22:42:36

盈利警告
26 : greatsoup38(830)@2013-03-02 12:09:06

隻野咁都預左
27 : greatsoup38(830)@2013-04-04 21:24:40

1399
28 : greatsoup38(830)@2013-04-04 21:29:24

轉盈為虧蝕5,000萬,輕債
29 : qt(2571)@2013-04-25 20:27:33

呢隻褔建左未?
30 : greatsoup38(830)@2013-04-25 23:19:20

29樓提及
呢隻褔建左未?


福建左好多年
31 : GS(14)@2013-09-16 00:14:28

1399

盈利增1.5倍,至1,500萬,輕債
32 : qt(2571)@2013-09-16 12:24:05

歸功國産機, MTK啦
33 : GS(14)@2013-09-16 21:36:19

又可能是
34 : MrYeung(15476)@2013-10-07 20:34:04

1399
35 : jj1984(29252)@2013-10-22 13:22:41

睇圖好有機會


36 : felixpau(42733)@2013-10-22 14:09:55

0.61 smiley
37 : chayip(40456)@2014-03-06 10:17:45

飛毛腿 起飛?
38 : iniesta(1400)@2014-03-06 14:19:45

去炒賣區啦
39 : greatsoup38(830)@2014-03-28 12:32:52

1399

轉賺1,000萬,1.8億人民幣現金
40 : GS(14)@2014-06-14 23:07:02

大股東買回部分業務
41 : GS(14)@2014-08-04 12:56:18

盈喜
42 : greatsoup38(830)@2014-08-18 18:09:14

1399

盈利增27%,至5,300萬,2.5億現金
43 : pcp7838(1616)@2014-08-18 20:32:34

是否虛假陳述?

-------------------------------------------------------------------------------------------------
盈利預喜》飛毛腿(01399.HK)料上半年盈利按年至少增三倍
2014/08/04 12:25
分享   列印  
關閉文字大小  顯示股票資訊  
飛毛腿(01399.HK) +0.080 (+6.061%)  發盈喜,預期截至今年首六個月盈利,將至少為去年同期之四倍。綜合收入金額預期將增加約30%至35%,其中原廠設計及配套業務分部應佔收入金額,預期將顯著增加約45%至50%,是因為受集團原廠設計及配套產品銷售之快速增長,以及國內品牌智能手機及平板電腦產品之快速擴張所推動。
__________________________________________________________________________________________

飛毛腿(01399.HK) +0.080 (+6.061%)  公布截至今年6月底止半年業績,營業額按年升31.6%至13.36億元人民幣(下同),純利按年升161.6%至3,021.4萬元,每股盈利2.93分。不派息。

期內毛利率按年跌1.6個百分點至14.3%。其中ODM業務毛利率下降0.9個百分點至12.9%,自有品牌業務毛利率按年跌2個百分點至18.9%。

以分部計算營業額,ODM業務按年升47.11%至10.05億元,自有品牌業務按年升0.22%至3.26億元。(bi/u)(報價延遲最少十五分鐘。)
44 : GS(14)@2014-08-18 23:57:02

好彩他寫,有待最終釐定
45 : GS(14)@2014-09-07 13:33:25

2014-09-01 MT
飛毛腿 嚴選名牌客迎4G   

 飛毛腿集團(01399)兩年前轉型,為國內智能手機生產電池,今年中期業績驕人,主席方金指,未來會慎選名牌客迎戰4G時代的來臨。

 擁18年電池業經驗的飛毛腿集團由原本生產傳統手機電池,轉型為現在的原廠設計及配套業務(ODM業務),以及自有的「SCUD飛毛腿」品牌業務,ODM的主要客戶針對國內智能手機品牌,在智能手機及平板電腦的需求帶動下表現強勁,盈利增逾1.62倍,而且銷售比重達到75%,未來佔比會繼續提高。方金自豪地說:「行業競爭激烈,隨着公司的規模加大,競爭對手變得愈來愈少,我們已走到山頂上方。」

客戶只選優秀手機品牌

 財務總監楊滿泰表示,飛毛腿今年上半年的主要客戶包括華為、中興(00763)、松下、小米、TCL(02618)及步步高等,下半年新增的包括聯想(00992)、Meizu(魅族)及HTC。他續指:「去年,這些國產品牌已佔全球market share 20%,今年第二季,小米帶動熱潮,令其他國產品牌的關注度提高不少。」對於智能手機競爭激烈,部分品牌可能會被淘汰,方金認為ODM業務不會因此受影響,因為公司只選約十個最優秀的品牌合作。「華為、小米及聯想,在手機行業中有快速的增長,我們有信心他們會走得更遠。」

 隨着4G的來臨,方金認為手機更換潮將會出現,這是業務增長的催化劑之一。他指未來五年,全球的智能手機銷售量仍會繼續增長:「優秀的手機品牌開始走出國外,不能只看中國,要看全球的行業成長性。」

 另外,愈來愈多手機品牌開始推出平板電腦,飛毛腿亦會積極拓展這方面的電池業務,除了小米外,公司還有為聯想、華為及TCL開發平板電腦的電池。目前平板電腦電池的毛利率較手機高3%至4%,但因為是新的業務,料全年只佔ODM約5%至10%,盈利預測亦相對較保守。

自有品牌朝多元化發展

 至於「SCUD飛毛腿」的品牌業務方面,今年上半年雖已轉虧為盈,但方金指,業務仍在調整階段,希望把產品綫拉長,由原本賣備份電池,現已轉賣充電寶,然後加入充電器及藍牙耳機等。方金說:「只要是便攜式的數碼產品都離不開電池,會繼續探索電池的其他應用,尋找新的增長點。」

 方金有信心今年全年的手機電池銷售量會超過1億顆,為應付如此龐大的銷售量,集團已不斷投入資金增加人手及增添自動化設備,令產能逐年提升(見圖一)。可是,方金表示,即使產能提升至每月1,000萬顆,但仍有顧慮,因為他說:「我們跑得很快,但供應鏈又是否跟得上呢?」而且,未來亦要觀望國家對4G開放政策的進程,這些風險均為飛毛腿的未來發展帶來挑戰。

46 : iniesta(1400)@2014-09-07 22:08:05

睇黎仲有
不過次次都係小米概念, 小米概念, 小米概念, 悶唔悶D
47 : greatsoup38(830)@2014-09-08 00:03:52

唔想博呢隻
48 : GS(14)@2014-10-30 00:32:48

賣出超力通
49 : qt(2571)@2014-10-30 06:52:33

可能係好事
50 : greatsoup38(830)@2014-10-30 22:27:59

今次做番好咪得囉
51 : GS(14)@2014-12-03 01:16:44

1.06配售5,800萬股,惠理入股
52 : ninomiyau(41302)@2015-01-12 00:45:08

嘩..大股東增持...咁誠實用自己名買??
53 : GS(14)@2015-01-12 01:26:42

福建野...想想先
54 : ninomiyau(41302)@2015-01-12 02:27:59

冇興趣買佢,呢個市況咁多靚股,無謂冒險。
55 : GS(14)@2015-01-13 01:47:28

炒到呢個水位都是算
56 : greatsoup38(830)@2015-02-10 23:13:37

盈喜
57 : greatsoup38(830)@2015-03-31 23:56:26

放器手機電池業務
58 : greatsoup38(830)@2015-03-31 23:56:50

核數師唔會認數
59 : GS(14)@2015-04-26 01:07:06

核數師辭任
60 : GS(14)@2015-06-01 02:05:15


61 : GS(14)@2015-06-30 00:55:43

生意還可
62 : GS(14)@2015-07-24 18:07:06

no sell
63 : greatsoup38(830)@2015-07-30 01:48:03

銷售不錯
64 : greatsoup38(830)@2015-09-03 12:27:56

強勁
65 : pcp7838(1616)@2015-09-04 10:47:09

但真確性.....
66 : greatsoup38(830)@2015-09-04 11:44:34

無人知
67 : GS(14)@2015-10-01 22:00:19

仲堅持
68 : greatsoup38(830)@2016-02-01 02:18:45

normal
69 : waisinglau(3738)@2016-02-01 12:40:44

ipo上市後火燒存倉廠房,証明董事局有橋非善男信女,股價太低殘時,買輕注看看,狼不甘寂寞必會捲土重來玩野,幾時?我不知道。
70 : greatsoup38(830)@2016-02-01 15:13:58

waisinglau68樓提及
ipo上市後火燒存倉廠房,証明董事局有橋非善男信女,股價太低殘時,買輕注看看,狼不甘寂寞必會捲土重來玩野,幾時?我不知道。


股民兄,到現在真不知何時復牌,到復牌時如果少於一千蚊一手就買
71 : GS(14)@2016-04-01 01:40:47

好似無現金
72 : greatsoup38(830)@2016-05-01 01:38:30

還搞緊
73 : greatsoup38(830)@2016-06-14 23:37:37

縮小退貨程度,誇大現金,減少存貨
74 : greatsoup38(830)@2016-06-14 23:37:37

縮小退貨程度,誇大現金,減少存貨
75 : GS(14)@2016-10-31 18:52:02

AP...
76 : GS(14)@2016-11-30 17:41:59

HUGE
77 : greatsoup38(830)@2016-12-10 03:47:37

售虧損業務
78 : GS(14)@2017-01-01 16:57:25


79 : GS(14)@2017-06-01 11:13:19

二零一七年四月之最新經營資料
以下載列本集團於二零一七年四月之最新業務經營資料。以下載列之資料乃根據本公司
之主要附屬公司於截至二零一七年四月三十日止首四個月份之未經審核管理賬目作出。
本集團於截至二零一七年四月三十日止首四個月之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣
1,400,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣1,300,000,000元,相當於本集團於截至二零一七年四月三
十日止首四個月之有關總銷售收入約90%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
於二零一七年四月三十日,本集團之銀行結餘約為人民幣518,000,000元,其中約人民
幣486,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣32,000,000元為無限
制現金。截至二零一七年四月三十日止四個月期間本集團應收賬款之回款總額約為人民
幣1,900,000,000元,而截至二零一七年四月三十日止四個月期間本集團應付賬款之付款
總額約為人民幣1,800,000,000元。於二零一七年四月三十日之銀行貸款金額約為人民幣
354,000,000元。
80 : GS(14)@2017-07-02 10:41:44

二零一七年五月之最新經營資料
以下載列本集團於二零一七年五月之最新業務經營資料。以下載列之資料乃根據本公司之主要附屬公司於截至二零一七年五月三十一日止首五個月份之未經審核管理賬目作出。
本集團於截至二零一七年五月三十一日止首五個月之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣1,900,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣1,700,000,000元,相當於本集團於截至二零一七年五月三十一日止首五個月之有關總銷售收入約88%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
於二零一七年五月三十一日,本集團之銀行結餘約為人民幣577,000,000元,其中約人民幣493,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣84,000,000元為無限制現金。截至二零一七年五月三十一日止五個月期間本集團應收賬款之回款總額約為人民幣2,300,000,000元,而截至二零一七年五月三十一日止五個月期間本集團應付賬款之付款
總額約為人民幣2,100,000,000元。於二零一七年五月三十一日之銀行貸款金額約為人民幣374,000,000元。

審計狀況
二零一四年至二零一五年各財政年度之審計工作已大致執行。至於二零一六年財政年度相關的審計工作仍在進行中,且需要更多時間才能得出最終審計結果。核數師已知會本公司,鑒於三個年度之財務報表之間在若干方面彼此相關,且若干審計測試須同時進行,因此二零一四年及二零一五年財務報表之審計將連同二零一六年財務報表之審計一併完成。核數師預料將有審計保留意見或非無保留意見,包括但不限於其在確定二零一四年及二零一五年十二月三十一日止存貨的存在性時受到的限制。此乃由於(其中包括)管理層及核數師於二零一六年進行實際存貨盤點的日期距離上述年結日期已經過一段長時間,因而對其執行庫存回滾程序構成影響。
目前預計,截至二零一六年十二月三十一日止三個年度之審計報告將於二零一七年第四季度刊發,本公司將會盡力於此同時或前後刊發二零一七年中期報告。
本集團擁有其他資產及負債,此有關其業務及現金狀況之最新資料不應被視為本集團之財務表現指標。此最新資料之提供旨在於刊發本公司截至二零一四年十二月三十一日、二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司截至二零一五年六月三十日及二零一六年六月三十日止六個月之未經審核財務報表前,為股東及潛在投資者提供一些經營數據。
81 : GS(14)@2017-08-02 17:17:39

NOT BAD
82 : GS(14)@2017-09-02 08:03:50

二零一七年七月之最新經營資料及
復牌條件達成進展之最新情況
83 : GS(14)@2017-10-01 14:46:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20170929716_C.PDF
1399 一般
84 : GS(14)@2017-10-31 22:45:39

錢慢慢搞走了
85 : GS(14)@2017-11-30 23:17:37

本集團於截至二零一七年十月三十一日止十個月之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣
4,700,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣4,300,000,000元,相當於本集團於截至二零一七年十月三
十一日止十個月之總銷售收入約91%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
截至二零一七年十月三十一日,本集團之銀行結餘約為人民幣793,000,000元,其中約人
民幣664,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣129,000,000元為無
限制現金。截至二零一七年十月三十一日止十個月期間本集團應收賬款之回款總額約為
人民幣4,900,000,000元,而截至二零一七年十月三十一日止十個月期間本集團應付賬款之
付款總額約為人民幣4,900,000,000元。於二零一七年十月三十一日之銀行貸款金額約為人
民幣381,000,000元。
86 : GS(14)@2018-02-01 00:40:53


87 : GS(14)@2018-03-06 00:03:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201802281286_C.PDF
1399
二零一八年一月之最新經營資料
以下載列飛毛腿集團有限公司(「本公司」,連同其附屬公司為「本集團」)於二零一八年一
月之最新業務經營資料。以下載列之資料乃根據本公司之主要附屬公司於截至二零一八
年一月三十一日止月份之未經審核管理賬目作出。
本集團於截至二零一八年一月三十一日止月份之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣
571,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣536,000,000元,相當於本集團於截至二零一八年一月三
十一日止月份之總銷售收入約94%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
截至二零一八年一月三十一日,本集團之銀行結餘約為人民幣700,000,000元,其中約人
民幣637,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣63,000,000元為無限
制現金。截至二零一八年一月三十一日止月份期間本集團應收賬款之回款總額約為人民
幣498,000,000元,而截至二零一八年一月三十一日止月份期間本集團應付賬款之付款總
額約為人民幣507,000,000元。於二零一八年一月三十一日之銀行貸款金額約為人民幣
422,000,000元。
88 : GS(14)@2018-05-02 00:40:00


89 : GS(14)@2018-05-02 00:41:59

虧,8,000萬現金,撇掉好多貨導致虧
90 : GS(14)@2018-06-02 03:04:38

本集團於截至二零一八年四月三十日止四個月之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣
1,900,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣1,800,000,000元,相當於本集團於截至二零一八年四月三
十日止四個月之總銷售收入約93%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
截至二零一八年四月三十日,本集團之銀行結餘約為人民幣947,000,000元,其中約人民
幣833,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣114,000,000元為無限
制現金。截至二零一八年四月三十日止四個月期間本集團應收賬款之回款總額約為人民
幣2,000,000,000元,而截至二零一八年四月三十日止四個月期間本集團應付賬款之付款總
額約為人民幣1,900,000,000元。於二零一八年四月三十日之銀行貸款金額約為人民幣
303,000,000元。
91 : GS(14)@2018-07-01 03:16:20

not bad
92 : GS(14)@2018-08-04 09:15:32

虧,1.1億現金
93 : GS(14)@2018-09-06 01:26:30

本集團於截至二零一八年七月三十一日止七個月之總銷售收入(不含增值稅)約為人民幣
3,500,000,000元。
原廠設計及配套業務佔約人民幣3,300,000,000元,相當於本集團於截至二零一八年七月三
十一日止七個月之總銷售收入約94%。自有品牌業務及其他業務佔餘下百分比。
截至二零一八年七月三十一日,本集團之銀行結餘約為人民幣1,100,000,000元,其中約人
民幣854,000,000元已於其日常業務過程中用作抵押存款,而約人民幣246,000,000元為無
限制現金。截至二零一八年七月三十一日止七個月期間本集團應收賬款之回款總額約為
人民幣3,900,000,000元,而截至二零一八年七月三十一日止七個月期間本集團應付賬款之
付款總額約為人民幣3,500,000,000元。於二零一八年七月三十一日之銀行貸款金額約為人
民幣367,000,000元。
94 : GS(14)@2018-09-28 14:15:06

復牌
飛毛腿 飛毛 1399 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270543

世界華文媒體(0685,前明報)(關係:于品海、0426)

1 : GS(14)@2010-08-29 22:40:33

(留空)
2 : GS(14)@2010-11-26 10:23:14

世華半年純利茘87% 派息增
  2010年11月26 日


【明報專訊】《明報》母公司世界華文媒體(0685)公布,受惠廣告收入及旅遊業務增長,截至今年9月底止中期盈利勁升87%,至2733萬美元(約2.13億港元),中期息增78%,每股派0.8美仙(折合約6.207港仙)。集團預期,下半年收入將持續改善,本財政年度可取得令人滿意的業績。
期內世界華文稅前溢利達3781萬美元,創歷史新高。各業務板塊均顯著增長,其中香港及中國內地的出版及印刷業務稅前溢利達190萬美元(約1482萬港元),按年升3.2倍;旅遊及旅遊相關服務稅前溢利較去年同期升近6倍,至192萬美元。馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務的稅前溢利,則按年增長54%至3248萬美元。

截至今年9月底止上半年,世界華文總收入按年升22%至2.22億美元,除了經濟穩步增長,亦受惠於期內馬幣兌美元匯率升值,為集團帶來310萬美元稅前匯兌收益。數碼媒體方面,集團去年開始投資的流動電話電子書閱讀平台軟件開發商ByRead Inc.,期內業績表現理想,登記用戶數目增長強勁,至目前共有2,900萬名登記用戶。
3 : cqb(1533)@2011-05-30 22:43:40

426:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530614_C.pdf
截至二零一一年三月三十一日止年度之全年業績
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530610_C.pdf
截至二零一一年三月三十一日止三個月之第四季業績

踩中盈利爆發點,下年純利增長應該都會比營業額增長呈以倍計方式上升.盈業額只要升10%,就可能有30~50%o既盈利增長.
4 : cqb(1533)@2011-05-30 22:51:13

685:
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530616_C.pdf
截至二零一一年三月三十一日止年度之全年業績
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110530606_C.pdf
截至二零一一年三月三十一日止季度及年度財務報告

業績ok,成本上升令第4季業績有倒退,下年增長應該會進一步減慢.
5 : GS(14)@2011-05-30 22:52:04

426:
董 事 建 議 派 付 末 期 股 息 每 股2港 仙, 合 共8,000,000港 元。 有 關 股 息 將 於 二 零 一 一 年 八 月二 十 三 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會 提 呈 股 東 批 准。

685:
於二零一一年五月三十日,董事宣布就截至二零一一年三月三十一日止第四季度派發第二次中期股息每股普通股 1.153 ( 美以 二零一零年: 0.771 ) 美仙 ,以代替截至二零一一年三月三十一日止年度之末期股息。
6 : pars(2406)@2011-05-31 11:50:30

426派息令人失望。
7 : GS(14)@2011-05-31 22:19:59

6樓提及
426派息令人失望。


都成四厘幾
8 : GS(14)@2011-08-26 19:12:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110824502_C.pdf

平穩,小心開支
B3. 本年度之前景
鑑於集團主要業務所在的市場狀況波動及不明朗,董事會對餘下季度的前景持審慎態度。
預期收入增長將逐步緩和,同時集團將繼續面對由白報紙價格及員工成本上漲所帶來的成本
攀升的挑戰。
然而管理層將繼續持審慎樂觀的態度管理集團的業務,確保各業務分部保持成本效益及溢利
能力。
9 : GS(14)@2012-02-29 01:07:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120228375_C.pdf
40仙現金,賺12仙,1.3至1.6吧
10 : GS(14)@2012-05-31 00:13:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120530601_C.pdf
靠壓縮成本,4仙現金

(c) 於2012 年5 月30 日,董事會宣布派發第二次中期股息每股普通股1.448 美仙以取代截至
2012 年3 月31 日止年度之末期股息。上述股息將於2012 年6 月27 日以馬幣或港元現金
並參考馬來西亞國家銀行於2012 年5 月30 日中午12 時正所報美元適用之匯率中位數
釐定之匯率向於2012 年6 月14 日營業時間結束時名列本公司股東名冊之普通股股東
支付。馬來西亞股東毋須就收取本公司宣派之股息繳稅,原因為根據1967 年馬來西
亞所得稅法附表6 第28 段,有關股息屬於來自外地之收入。

...
前景
2012年為時局動盪之年,局勢不明朗但潛藏着機遇。最近的香港行政長官選舉、
即將舉行之馬來西亞大選、倫敦奧運會、中國黨軍高層領導於中國共產黨第
18 次全國代表大會上大換班、美國總統大選及有待解決的歐洲債務危機,不
單左右個別地區經濟之發展路向,亦足以影響全球經濟環境。鑑於此等不明
朗因素,本集團預期本地業務及消費者開支將趨於保守審慎,並可能影響集
團之廣告收益。
若無不可預見之情況,董事會對本集團2012/2013財政年度之表現保持審慎樂觀。
本集團將繼續提升其成本效益,並透過優化內容及發展多樣化分銷平台加強
其媒體業務。除加強其現有業務外,本集團亦將物色可配合其現有業務及互
相發揮協同效益之合適收購項目,務求達至持續發展。

11 : GS(14)@2012-07-17 00:15:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120716361_C.pdf
老細好等錢駛...

公告
建議資本削減及
建議股息
董事會欣然宣 布,本公司建議 本公司建議 透過 削減 其資本並建議以特別股息的名義派發給東 大 約 219 .78 百萬 美元 (相等於大約 相等於大約 700 .00 百萬馬幣或 百萬馬幣或 1,704.41 百萬港元 百萬港元 )或每股 0.13 美 元(相等於 0.41 馬幣或 1.01 港元 )之股息。
12 : Fatttpiggg(3730)@2012-07-17 12:23:35

專登向借12億去派息, 搞咩
13 : GS(14)@2012-07-17 22:18:53

12樓提及
專登向借12億去派息, 搞咩


有人話賣盤,但是唔似,唔會咁搞壞間公司去賣個平價吧...

http://www.headlinefinance.hk/in ... ntent.php?nid=63582
 經營《明報》等中文報章及刊物的世界華文媒體(00685) 股價及相關新聞 ,突然宣布擬借貸及動用內部資源,大派總額17億元特別股息,每股派1.01元,大股東兼主席張曉卿名下持有的52.4%股份將獲派8.93億元「落袋」,成最大得益者;市場人士更揣測,該公司此舉是部署日後私有化或賣盤。

 世界華文媒體目前是坐擁淨現金的公司,資料顯示,該公司去年9月底手持現金約9.5億元。該公司昨天傍晚公布,建議資本削減及派總額約17億元的特別股息,即每股特別股息約1.01元,相等於該股上周五中午停牌前收市價2.91元的34.7%。資本削減是今次派特別息的先決條件,需等待股東特別大會通過,該股今將復牌。

 由於該公司手持現金未足以應付今次派息,故將透過借貸加內部資源撥付派息。該公司表示,將派發的17億元特別股息,當中4.87億元以內部資金撥付,餘額約12.17億元以新銀行借款支付。

 該公司行政總裁張裘昌解釋,在考慮公司現金水平、業務前景及資本投向後,決定透過今次派特別股息回饋股東,此舉同時可提升投資價值及改善股東長期回報。世界華文媒體又指出,借貸派息可增強資金架構與組合,且不會令公司現金流及盈利能力負上不合理負擔;公司過往有強勁的EBITDA,料能支付新借貸帶來的9.68億元淨額債務(即新借貸減手頭現金後數額)。

 根據該公司在通告提供的備考財務資料,假設早在截至2011年3月底止年度一開始便派特別股息,該公司2011年度稅後溢利將由4.25億元降至3.56億元,減少逾16%,去年3月底時更由坐擁淨現金變為淨負債比率達71%,但權益回報可由13.9%升至26.3%。

 每股派發1.01元特別現金股息,一眾股東能即時有現金「落袋」,已是最直接的好處,市場人士更揣測該公司仍有後續,尚乘集團證券業務部總經理鄧聲興估計,世界華文媒體大派巨額特別股息將降低每股資產淨值,再加上該股向來成交細,不排除今次派息是部署日後私有化或賣盤。

14 : GS(14)@2012-07-17 22:21:37

http://biz.sinchew-i.com/node/62845


(吉隆坡16日訊)世界華文媒體集團執行主席丹斯里張曉卿爵士說,世華媒體集團準備接納資本結構重組獻議的同時,將確保轄下報業的經營、管理狀況及市場上的競爭力繼續強化,並擁有足夠的資源和條件來掌握任何有利於媒體集團拓展新契機,保持多年來業績躍進的優勢。

他在一項聲明中說,世華媒體集團將一如既往地貫徹它的文化、企業理念,堅持它的集團化策略,致力做強做大,在國際平台上誠摯服務各地民族同胞。

“作為世界華文媒體集團的領導人,我和董事部同仁矢言毫不保留地力爭落實這個崇高信念。”

他說,世華媒體集團將充份利用現有資源,實現資源優化配置,在現有業務基礎上,闊步擴大到多元媒體的新版圖。

“世華媒體集團對民族同胞,對文化願景,對讀者群眾和所有同事的承諾保持不變,情義相隨,盡力回饋。”(星洲日報/財經)
15 : GS(14)@2012-07-17 22:24:59

http://www.nx.xinhuanet.com/newscenter/2012-07/17/c_112453973.htm
寧夏回族自治區主席王正偉,中國僑聯黨組書記、主席林軍7月16日在銀川會見了出席世界僑商(寧夏)經貿推介洽談會的僑商代表。

  王正偉對廣大僑商到寧夏考察指導工作表示歡迎。王正偉說,寧夏地處祖國西北內陸,地小物博山河壯美,回漢共處風情迥異。寧夏農業基礎良好,能源資源豐富,旅遊文化資源獨特,尤其在承接外來投資方面,寧夏的人文環境、發展的組合要素和政策條件都十分優越。近年來,寧夏在可持續發展方面迎來了一系列難得的機遇。當前我們正在緊抓這些歷史性機遇,全力實施沿黃經濟區發展和百萬貧困人口扶貧攻堅「兩大戰略」,加快建設和諧富裕新寧夏,努力實現與全國同步進入全面小康社會,這既是寧夏今後經濟社會發展的重點,也是廣大僑商投資寧夏的機遇。寧夏已成為中阿經貿論壇的永久舉辦地,我區正在借助這一優勢,順應國家向西開放戰略,全力創建內陸開放型經濟試驗區,這為廣大僑商和全國開拓伊斯蘭國際市場搭建了「寧夏平台」,提供了難得機遇。希望大家能夠更加深入地認識寧夏,投資寧夏,實現雙贏。

  常青集團執行主席、中國僑聯榮譽會長張曉卿代表參會僑商表示,此次經貿推介洽談會的舉辦,搭建起了僑商和海外朋友瞭解寧夏、關注寧夏的橋樑。廣大僑商將進一步加強與寧夏的交流合作,在更廣闊的領域尋求新的機遇,實現新的發展。


  自治區領導馬三剛、李銳參加會見。中國僑聯副主席王永樂,中國僑聯副主席、廣東省僑聯主席王榮寶,中國僑聯副主席、寧夏僑聯主席朱奕龍會見時在座。(記者 張曉芳)

  來源:寧夏日報
16 : GS(14)@2012-07-17 22:25:43

http://www.rhgchina.com/index.html

呢次PK囉

  貴州(中馬常青)昌明經濟開發區授牌、基礎設施建設開工
  暨築聯LED首條生產線投產儀式在貴定昌明舉行
  ——常青集團主席張曉卿爵士:把希望的種子種進這片孕育希望的土地
  

  
2011年8月19日上午,貴州(中馬常青)昌明經濟開發區授牌、基礎設施建設開工儀式在貴定縣舉行。常青集團執行主席張曉卿爵士在開工儀式上發表講話
指出,「中國的發展之路,始終是中華民族共同的尋找、盼望與夢想。過去,歷史的顛簸與挫折,既承載了民族的血淚與苦難,也蘊蓄了國家建設的能量和信心。今
天我們來到了西南,來到了貴州美麗的貴定,我們把希望的種子種進這片孕育希望的土地,讓我們用智慧,用勤奮,用創造,用信心來灌溉和培育她,讓她在貴定的
青山綠水間生根發芽、開花結果。」
  
貴州省省長趙克志代表省委、省政府發來賀信,對貴州昌明經濟開發區開工建設表示熱烈祝賀。他在賀信中說,貴州昌明經濟開發區是貴州與馬來西亞常青集團戰略
合作的成果,是全省重點打造的千億元省級經濟開發區。他在賀信中希望開發區以科學發展觀為指導,堅持量力而行、集約節約、規模適度的原則,加快完善園區配
套設施,大力引進一批大項目、好項目,提高土地投資強度,努力將貴州昌明經濟開發區打造成為貴州示範園區、中國一流園區、亞洲知名園區。
  

   張曉卿爵士(左三)、龍超云常委(左一)、蒙啟良副省長(左五)、肖武男副主席(右一)為開工儀式剪綵
  
貴州(中馬常青)昌明經濟開發區位於黔南州貴定縣昌明鎮,已列入全省重點打造的5個「千億元」省級經濟開發區之一,實行貴州省省級經濟開發區政策,其首期
開發面積為10平方公里,起步期面積3平方公里。根據貴州省政府與馬來西亞常青集團簽署的《投資合作框架協議書》,共同對開發區進行統一規劃、開發、推
介、經營和管理,開發區以生物科技為基礎,以高新科技及電子產品研發為重點,逐步拓展到新材料、新能源、新技術等高新技術產業,建設成為集保稅服務、物流
倉儲等功能為一體的新型經濟開發區。
  

  常青集團主席張曉卿爵士發表講話祝賀產業園開工
  亞太交流與合作基金會執行副主席肖武男,美國商務部前副部長黃建南,美國蘭德公司董事查爾斯•沃爾夫博士,國際關愛社(ICCC)主席戴妮•戴維斯,原美國白宮人事局副局長杜尼雅•溫妮莎•韋弗,馬來西亞首相前政治秘書胡逸山,馬來西亞常青集團董事張聰,財務總監吳長友,丹斯里拿督張曉卿爵士特別助理蔡天祐、世華媒體集團企業法律總經理陳志云等國內外嘉賓50多人應邀出席了開工儀式。
  
中共貴州省委常委、省委統戰部部長龍超云,貴州省副省長蒙啟良,貴州省政協副主席陳敏,中共黔南州州委書記黃家培,中共黔南州州委副書記、黔南州州長李月
成,黔南州人大常委會主任吳秀全,黔南州政協主席劉朝容,中共貴定縣委書記劉建民,貴定縣縣長廖小明等省、州、縣各級領導及相關部門負責人出席開工儀式。
國內外嘉賓、當地民眾共2000多人見證了當天的儀式盛況。
  

      開工儀式現場出席儀式的嘉賓和群眾
17 : GS(14)@2012-08-09 14:36:13

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120809/News/ec_ccc1.htm【明報專訊】位於廣西北部灣的中馬欽州產業園區昨日在北京人民大會堂舉行介紹會,全國人大副委員長桑國衛、全國政協副主席白立忱、廣西自治區黨委書記郭聲琨等800多人出席。欽州產業園是繼蘇州中新工業園、天津中新生態城之後,內地第三個由中外兩國政府合作的工業園區,現已對外招商。

欽州產業園區和馬來西亞關丹產業園區是總理溫家寶和馬來西亞首相納吉布共同制訂的合作項目。今年4月1日,兩人曾親臨欽州現場為其開園奠基。據了解,欽州產業園園區規劃為裝備製造、電子資訊、視頻加工、材料及新材料、生物技術、現代服務業六大產業。

常青集團為馬方牽頭公司

欽州市委書記張曉欽表示,園區投資將可以享受國家級技術開發區、中國西部大開發、北部灣經濟區等諸多重疊優惠政策,如開通欽州港至東盟國家港口的班輪航線給予補貼;企業自建標準廠房每平方米補助80至100元人民幣等優惠。

常青集團(中國)作為欽州工業園的馬方牽頭公司,常青集團30年前已進軍內地投資,近幾年間內地投資迅猛,除欽州工業園外,還投資貴州中馬(常青)昌明經濟開發區等多個項目。

18 : greatsoup38(830)@2012-08-15 23:39:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815408_C.pdf
老細好無水,又搞分拆...

董事會建議分拆本集團旅遊及與旅遊有關業務並於香港創業板獨立上市。
本公司將根據上市規則第15 項應用指引,於可行情況下盡快就建議分拆
向聯交所呈交計劃書以供審批。
建議分拆倘得以落實,將根據上市規則第14.29 條構成視為出售本公司於
旅遊集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06 條計算之各項適用百分
比率少於5%,建議分拆倘獲進行,並不構成上市規則第14 章項下本公司
之須予披露交易,故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。
現時建議,於建議分拆完成後,本公司將繼續為持有旅遊集團當時已發行
股本約75%之控股股東。

...
2. 建議分拆及集團重組詳情
2.1 緒言
於本公布日期,本集團旅遊及與旅遊有關業務由本公司間接全資附屬
公司翠明香港及翠明北美(連同其各自附屬公司)營運,該兩家公司分
別於一九八七年及一九九三年在香港註冊成立。
...
此外,翠明假期亦建議於旅遊集團上市後,為(其中包括)翠明假期之
合資格董事及僱員以及董事認為合適之承授人,設立建議購股權計劃。
採納建議購股權計劃須待翠明假期股東通過決議案批准建議購股權
計劃。建議購股權計劃以及(如有)根據建議購股權計劃授予董事及與
彼等有關連人士之購股權,須待本公司股東於股東大會批准。
2.2 資產淨值
於二零一二年三月三十一日,旅遊集團之資產淨值約為15,500,000港元(約
相當於2,000,000 美元)。
...
2.4 旅遊集團之資料
於本公布日期,旅遊集團從事旅遊及與旅遊有關服務,包括主要在香
港及北美提供出入境旅遊服務、銷售旅遊套票及提供與旅遊有關服務。
3. 所得款項用途
建議分拆籌集之所得款項淨額建議用於擴大旅遊集團現有業務及發展其
他與旅遊有關產品。
4. 建議分拆之原因
基於以下原因,建議分拆對本集團有利:
(i) 由於旅遊集團之旅遊及與旅遊有關業務與本集團之業務性質截然不同,
建議分拆可令投資者、融資機構及市場評級機構能獨立評定及評估本
集團之業務潛力及表現,並與旅遊集團之業務明確區分;
(ii) 有助本集團及旅遊集團擴闊彼等之股東基礎,並允許彼等以各自之股
東基礎為目標及令資本分配更有效率;
(iii) 令本集團開啟其對旅遊集團之投資價值;
(iv) 根據建議分拆,於建議分拆完成後,本公司將仍然為旅遊集團之控股
股東,並將能享有發展旅遊集團所帶來之利益;及
(v) 令本集團及旅遊集團有更清晰之營運及管理焦點。
旅遊集團業務已發展至足以獨立上市之規模,而建議分拆預期對旅遊集
團有以下好處:
(i) 令旅遊集團獲得認可及企業地位以及更大財務彈性,在不依賴本公司
之情況下,從資本市場籌集資金,為其業務及擴展計劃撥付資金;
(ii) 加強旅遊集團之企業管治、營運及財務透明度,並吸引正尋求對旅遊
及與旅遊有關業務公司投資之新投資者;及
(iii) 促進管理層專注於發展旅遊及與旅遊有關業務帶來之特定機遇,並令
旅遊集團能獨立於本集團,授出以股份為基礎之獎勵計劃(例如購股
權計劃或股份獎勵計劃),以鼓勵其僱員取得更好表現,緊密配合為股
東創造價值之目標。
5. 完成風險
建議分拆現處於初步階段,受限於(其中包括)聯交所及本公司股東批准建
議分拆。此外,視乎(其中包括)當時市況,本公司可能決定不進行建議分拆。
因此,不保證建議分拆將進行,本公司股東及有意投資者於買賣本公司證
券時,務請審慎行事。建議分拆之任何重大進展詳情,將於適當時候公布。
6. 建議分拆之影響
6.1 已發行實繳股本
由於建議分拆不涉及本公司發行任何新股份,故將不會對本公司已發
行實繳股本及股權結構產生任何影響。
6.2 主要股東股權
建議分拆將不會對本公司主要股東股權產生任何影響。
6.3 每股資產淨值及資產負債比率
建議分拆完成後,本集團資產淨值將按建議分拆之集資額增加,當中
假設負債總額維持不變。因此資產負債比率將隨資產淨值增加而有所
改善。緊隨建議分拆後,旅遊集團繼續為本公司之附屬公司,故其資
產總值、負債總額及資產淨值,將依舊分別綜合計入本公司之資產總值、
負債總額及資產淨值。
6.4 盈利及每股盈利
建議分拆完成後,旅遊集團將繼續為本公司之附屬公司,而本公司將
擁有旅遊集團控股權益。旅遊集團財務資料將依舊綜合計入本公司財
務報表。本公司權益持有人應佔溢利將按非控股權益所佔旅遊集團溢
利之百分比率減少。
7. 建議分拆之條件
建議分拆以取得以下各方批准為條件:
(i) 聯交所批准建議分拆;
(ii) 本公司股東於根據上市規定要求召開之股東特別大會批准;及
(iii) 任何其他相關機構╱人士(如需要)批准。
8. 建議分拆完成之預計時限
受限於取得所需批准及同意以及當時資本市場狀況,董事會預期建議分
拆將於二零一二年年底完成。
9. 董事及大股東權益
董事及╱或大股東及╱或其各自關連人士概無於建議分拆中直接或間接持
有任何權益。
於此時刻,尚未決定根據建議購股權計劃向旅遊集團之合資格董事及僱
員分派購股權。
10. 董事會聲明
除發售定價、規模及結構等有待稍後研討及確定之事項外,董事會經考慮
建議分拆之所有方面及上文提及建議分拆之原因後,認為建議分拆符合
本公司及其股東整體利益。
11. 顧問
新源資本有限公司已獲委任為建議分拆於香港之唯一保薦人。
12. 根據上市規定第10.02(G) 段適用於建議分拆及根據上市規則第14.29
條適用於視為出售之最高百分比率
根據上市規定第10.02(g) 段適用於建議分拆之最高百分比率約為1.47%,即
就建議分拆收取之代價總值相對本公司資產淨值之百分比率。
建議分拆倘得以落實,將根據上市規則第14.29 條構成視為出售本公司於
旅遊集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06 條計算之各項適用百分
比率少於5%,建議分拆並不構成上市規則第14 章項下本公司之須予披露
交易,故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。現時建議,
於建議分拆完成後,本公司將繼續為旅遊集團當時已發行股本之控股股東。
13. 已公布尚待完成企業計劃
於二零一二年七月十六日,董事會宣布,本公司建議透過向本公司股東分
派股息約219,780,000 美元(約相當於700,000,000 馬幣或1,704,410,000 港元)進行
股本分派。
於本公布日期,除建議分拆及上文已公布計劃外,本公司並無已公布惟尚
待完成之未完成企業計劃。
19 : pars(2406)@2012-08-15 23:57:27

如果公司想在創業板掛牌,怎樣解決公眾持股量至少達3,000萬元及25%那部份? 又不見創業板的公司公開認購smiley
20 : greatsoup38(830)@2012-08-16 00:01:52

19樓提及
如果公司想在創業板掛牌,怎樣解決公眾持股量至少達3,000萬元及25%那部份? 又不見創業板的公司公開認購smiley


分派給現有股東即可
21 : GS(14)@2012-09-02 17:13:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120829530_C.pdf
第2季盈利增3%,至1,100萬,上半年盈利增2%,3,530萬,1億美元現金,派息後負1億

B3. 本年度展望
馬來西亞的經濟於2012年第1季錄得4.7%穩健升幅,未來需倚重內需的增長。香港及中國內地市場於本年第2季已明顯放緩,且未能確定這些地區的經濟會否於第3季度出現改善。許多經濟學者已預測下半年經濟將較去年同期稍遜,集團預期將面對嚴峻及具挑戰性的營商環境。然而,本集團將繼續加強其營運成效。
22 : 與神對話(19302)@2012-10-03 15:33:41

我不是想討論世界華文媒體的業務
只係想問下湯兄點計佢個2012/03股份數目1,687,241,241

我的計法=股本*單位/股票面值*兌換比率

21,715*1000/0.1*7.765=1,686,169,750

同官方的計法多左1,071,491,到底我邊到計錯.

但照條公式去計大快活同I.T Ltd.就冇問題,如下


124,500*1000/1=124,500,000(官方124,500,280)大快活


122,067*1000/0.1=1,220,670,000(官方1,220,665,808)I.T Ltd.
23 : GS(14)@2012-10-03 22:54:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120917370_C.pdf
我都唔知你點解想到咁複雜,翌日披露報表咪有囉...

於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存
(註 8)
17 /09/20/20 12
1,687,240,241
24 : 與神對話(19302)@2012-10-03 23:17:47

23樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/0917/LTN20120917370_C.pdf
我都唔知你點解想到咁複雜,翌日披露報表咪有囉...
於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存
(註 8)
17 /09/20/20 12
1,687,240,241


先多謝湯兄回覆,要去知佢個股份數目睇年報就有,但一直都好唔明佢地點計出黎,所以想自己去計下,純好奇佢個組成計法...

其實有冇方式去計(官方1,687,241,241),我條公式21,715*1000/0.1*7.765會唔會係錯?我覺得問題出在7.765,如改用7.77去計,個數值會較近佢年報個數
25 : GS(14)@2012-10-03 23:22:20

24樓提及
23樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2012/0917/LTN20120917370_C.pdf
我都唔知你點解想到咁複雜,翌日披露報表咪有囉...
於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存 於下列日期結束時的存
(註 8)
17 /09/20/20 12
1,687,240,241

先多謝湯兄回覆,要去知佢個股份數目睇年報就有,但一直都好唔明佢地點計出黎,所以想自己去計下,純好奇佢個組成計法...
其實有冇方式去計(官方1,687,241,241),我條公式21,715*1000/0.1*7.765會唔會係錯?我覺得問題出在7.765,如改用7.77去計,個數值會較近佢年報個數


睇年報唔準的
26 : GS(14)@2012-10-03 23:22:34

何況我覺得年報個數根本無意義
27 : GS(14)@2012-10-03 23:28:26

你只可以用股本推算匯率,無可能反過來做,我搜過根本無講過個匯率

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204031017_C.pdf
上月底結存
1,687,241,241


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120720161_C.pdf
於2012年3月31日 21,715

= 1,687,241,241 * 0.1 / 21,715,000
= 7.7699
28 : 與神對話(19302)@2012-10-04 00:18:57

27樓提及
你只可以用股本推算匯率,無可能反過來做,我搜過根本無講過個匯率
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201204031017_C.pdf
上月底結存
1,687,241,241
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120720161_C.pdf
於2012年3月31日 21,715
= 1,687,241,241 * 0.1 / 21,715,000
= 7.7699


thanks湯兄幫我做以上分析

照看分析後,2012/03(官方1,687,241,241)的股份數目其實同匯率無關,但如用21,715*1000/0.1= 217,150,000 同官方1,687,241,241差值更大,【或者係用7.7699去計?】(湯兄或可不作回覆),
我計極都計唔到,我想過或去計條公式意義不大


年報135頁
法定普通股股份數目為2,500,000,000股(2011年:2,500,000,000股)每股面值0.10港元。所有已發行股份均已繳足股款。
29 : greatsoup38(830)@2012-10-04 00:26:18

同匯率一定有關,問題是報表上無講過匯率是幾多,只可反推,不能硬加

21,715*1000/0.1= 217,150,000
呢個21,715是美金金額要乘匯率呀...乘埋美金咪差唔多囉,我真是給你激暈


年報135頁
法定普通股股份數目為2,500,000,000股(2011年:2,500,000,000股)每股面值0.10港元。所有已發行股份均已繳足股款。
= 呢段野同發行股本無關,解釋的是註冊股本
30 : greatsoup38(830)@2012-10-04 00:28:53

個報表匯率年年變,好難話真是計到咁真確,另外大快活同IT是用港紙,所以無匯率問題,計出來無可能會變
31 : greatsoup38(830)@2012-10-04 00:30:26

你個concept錯左,無可能咁計的
32 : 與神對話(19302)@2012-10-04 01:18:41

31樓提及
你個concept錯左,無可能咁計的


無言感激同指點錯處,有時間我自己再去計下thanks湯兄
33 : GS(14)@2012-10-04 22:29:37

32樓提及
31樓提及
你個concept錯左,無可能咁計的

無言感激同指點錯處,有時間我自己再去計下thanks湯兄


我想問你點解要計?
34 : 與神對話(19302)@2012-10-05 01:40:01

33樓提及
32樓提及
31樓提及
你個concept錯左,無可能咁計的

無言感激同指點錯處,有時間我自己再去計下thanks湯兄

我想問你點解要計?


有D時候去做分析,如可用股本就計到股份數目,可加快分析時間,不用再重複去睇各年同半年股份數目,
2008年金融海嘯之前我在一間公司做打雜,有一日同上司講開股票,佢係做會計(財務總監),佢講如果股票,最好去睇3-5年以上年報,無奈個時能力有限,唔明講乜...金融海嘯之後對證券分析產生興趣,買股票,記得第1隻股票999 I.T個時只有0.4-0.6左右,在0.56買,無奈在0.6走左(之後最高8蚊),個時好多野唔識,錯過了QE1 2009年個大牛市...,投資只好下苦工分析,之後去學分析
35 : greatsoup38(830)@2012-10-06 11:54:22

咁呢樣野咪去港交所睇月報表咪有囉,橫掂都睇左年報,睇多幾頁野唔會花好多時間...

仲有各年同半年股份數目參考價值好低,用最新股本和全攤薄計會好少少,這就更需要睇月報表
36 : 與神對話(19302)@2012-10-07 17:37:15

35樓提及
咁呢樣野咪去港交所睇月報表咪有囉,橫掂都睇左年報,睇多幾頁野唔會花好多時間...
仲有各年同半年股份數目參考價值好低,用最新股本和全攤薄計會好少少,這就更需要睇月報表


thank you,去睇月報表真係快加準同又方便.解決了問題,但又衍生左另外一個新問題,想同你討論下

問題1
你會點睇天能動力的前景?(現在冇貨,但之前買過),覺得公司長期以來都冇產生正自由現金流,一味要將盈利再去燒錢開發再收購,對股東不利.
問題2
但國家12.5/13.5都極力主張綠色能源,中央加大投資,對天能動力為正面利好嗎?
問題3
如同是綠色能源版塊,用天能動力同中集安瑞科(現在冇貨,但之前買過)做比較,我會喜歡後者較多,你會點睇?
http://www.hkinvestorblog.com/ho ... 24&do=blog&id=12087
問題4
你現在較看好什麼版塊?(可不作回覆)
問題5
我最近睇一套日劇Rich Man Poor Woman,為何第2大股東(一直同社長係老死),為何最後會變質用鬼計食社長個位,我覺得社長一走等同間公司冇左靈魂,長期對所有人都冇好處,為何第2大股東會做出咁傻行為?(可不作回覆)
Rich Man Poor Woman link
http://www.d8.cm/playlist/6923/190386.html
37 : GS(14)@2012-10-07 17:51:21

問題1
你會點睇天能動力的前景?(現在冇貨,但之前買過),覺得公司長期以來都冇產生正自由現金流,一味要將盈利再去燒錢開發再收購,對股東不利.
你自己睇番819 個topic 啦,真是解釋晒

問題2
但國家12.5/13.5都極力主張綠色能源,中央加大投資,對天能動力為正面利好嗎?
乜是關國策事,唔是人地適合就得咩,點解唔買超威?

問題3
如同是綠色能源版塊,用天能動力同中集安瑞科(現在冇貨,但之前買過)做比較,我會喜歡後者較多,你會點睇?
http://www.hkinvestorblog.com/ho ... 24&do=blog&id=12087
其實我兩隻都唔太鍾意,要買我會買隻正經的,我唔覺得天能是綠色能源,你知唔知造的時候會點的,一是你問下好憎819那個先生講的野

問題4
你現在較看好什麼版塊?(可不作回覆)
= 我無版塊喜歡,我只是喜歡生產到現金的公司

問題5
我最近睇一套日劇Rich Man Poor Woman,為何第2大股東(一直同社長係老死),為何最後會變質用鬼計食社長個位,我覺得社長一走等同間公司冇左靈魂,長期對所有人都冇好處,為何第2大股東會做出咁傻行為?(可不作回覆)
Rich Man Poor Woman link
= 人地覺得取代到就得啦,你睇下吳長江單野先啦,事實仲好睇過戲
http://www.d8.cm/playlist/6923/190386.html
38 : 與神對話(19302)@2012-10-07 21:12:28

37樓提及
問題1
你會點睇天能動力的前景?(現在冇貨,但之前買過),覺得公司長期以來都冇產生正自由現金流,一味要將盈利再去燒錢開發再收購,對股東不利.
你自己睇番819 個topic 啦,真是解釋晒
問題2
但國家12.5/13.5都極力主張綠色能源,中央加大投資,對天能動力為正面利好嗎?
乜是關國策事,唔是人地適合就得咩,點解唔買超威?
問題3
如同是綠色能源版塊,用天能動力同中集安瑞科(現在冇貨,但之前買過)做比較,我會喜歡後者較多,你會點睇?
http://www.hkinvestorblog.com/ho ... 24&do=blog&id=12087
其實我兩隻都唔太鍾意,要買我會買隻正經的,我唔覺得天能是綠色能源,你知唔知造的時候會點的,一是你問下好憎819那個先生講的野
問題4
你現在較看好什麼版塊?(可不作回覆)
= 我無版塊喜歡,我只是喜歡生產到現金的公司
問題5
我最近睇一套日劇Rich Man Poor Woman,為何第2大股東(一直同社長係老死),為何最後會變質用鬼計食社長個位,我覺得社長一走等同間公司冇左靈魂,長期對所有人都冇好處,為何第2大股東會做出咁傻行為?(可不作回覆)
Rich Man Poor Woman link
= 人地覺得取代到就得啦,你睇下吳長江單野先啦,事實仲好睇過戲
http://www.d8.cm/playlist/6923/190386.html


感謝回覆教路.
39 : GS(14)@2012-10-07 23:35:40

你試下用熟個網的tag功能,我地累積緊新聞同公告,會學到好多的
40 : GS(14)@2012-10-10 01:09:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121009296_C.pdf
董事會欣然宣布,於二零一二年十月九日,翠明假期國際就批准翠明假期國
際已發行及根據建議分拆將予發行之股份於創業板上市及買賣遞交申請。翠
明假期國際之建議新上市申請須遵守上市規則第15 項應用指引之規定、上市
規則、創業板上市規則及上市規定之相關條文,並須待聯交所上市委員會批准。
建議分拆倘得以落實,將根據上市規則第14.29 條構成視為出售本公司於旅遊
集團之股本權益。由於根據上市規則第14.06條計算之各項適用百分比率少於5%,
建議分拆倘獲進行,不會構成上市規則第14 章項下本公司之須予公布交易,
故毋須受限於上市規則項下申報、公布及股東批准規定。現時建議,於建議
分拆完成後,本公司將繼續為持有翠明假期國際當時已發行股本約75%之控
股股東。
41 : greatsoup38(830)@2012-12-02 11:16:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121129434_C.pdf
685
盈利降15%,至2,000萬,8,400萬現金
前景
環球經濟放緩對消費者開支帶來影響,繼而影響市場推廣及廣告開支。就此,
本集團之廣告收入或會因而受到影響。然而,由於白報紙價格可望於未來數
季維持穩定,將有助減輕本集團經營成本承受之壓力。
本集團對2012/2013 年下半年之經濟環境持審慎態度。然而,本集團將繼續強
化企業管理策略,致力提高收入及加強成本控制,務求於本財政年度下半年
爭取理想業績。
42 : GS(14)@2013-05-30 12:44:54

是之前派息借多左錢導致盈利下降
43 : GS(14)@2013-05-30 12:45:48

盈利降20%,至4,400萬...輕債....
44 : GS(14)@2013-07-15 23:49:10

https://www.facebook.com/permali ... &id=469660456442456
84
(此Post刪除了一些人身攻擊的字眼)
//(銀河唯一的秘密) 星球報主管,每日安居平五路,指揮臣子上山下海挖料/駁料,甚有主帥台型。佢行走江湖十九幾年,無論生存以及生財之道,都係行家無可替代、只能望門興歎嘅(仲要笑口噬噬),留下幾許傳奇。

要數最令人津津樂道的,莫過於指佢每日收同事料之後,隨即(涉嫌)轉售俾頗有公信力的港台、被指是是旦旦的cctvb(我睇開有線新聞,唔信有買料!),所以解釋到兩台縱使冇人到現場,都可以有不錯報導,仲唔會有人質疑可信性,真係好勁囉!

不過最勁都係佢每月所謂出賣公司利益,穩收五位數字外快(濕濕碎啫),而一直無人敢質疑。可能佢真係得到公司默許啦(都咁多年),不過就算佢瞞住公司又點呢? 搵食啫,犯法呀? 唔通舉報佢咩!(你有證據咩? ) 不過我都係聽返嚟,人人咁講個個都知,我個人唔係幾信星球報都會出敗類,咁做好無恥啫。//
45 : GS(14)@2013-07-16 00:04:39

https://www.facebook.com/permali ... &id=469660456442456

  25
  //係港島工廠區的某報,出名唔肯比多D錢留人
  有次有採主想加人工留一個辭職的記者,坐房的老細答:「出呢個價,佢係咪真係做到咁多嘢先。加多左錢,佢就要做返咁多嘢,佢受唔受到呢個壓力?」//
  讚 · 留言
    Snow Chan 、 Edith Autszyan 、 Gordon Nowitzki Marion Yau 以及其他 13 人都說讚。
    Wah Fung 唔想加人工大把EXCUSE啦, 騎牛搵馬啦
    6月16日 13:11
46 : GS(14)@2013-08-29 17:54:46

685

6個月盈利降1.5%,至3,280萬,3個月盈利降2%,至1,040萬,輕債
47 : GS(14)@2013-11-28 16:21:21

685
盈利為1,900萬,降5%,重債
48 : greatsoup38(830)@2014-02-07 00:58:44

分拆翠明失敗
49 : GS(14)@2014-03-02 13:54:26

685

3個月盈利降13%,至1,040萬,9個月盈利降10%,至2,940萬,輕債
50 : GS(14)@2014-05-30 01:39:45

盈利降12.5%,至3,500萬,債一般
51 : GS(14)@2014-11-27 01:50:37

盈利降3成,至1,300萬,輕債
52 : GS(14)@2015-05-29 03:54:45

盈利降22%,至2,600萬,輕債
53 : greatsoup38(830)@2015-05-31 01:31:11

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150529/news/ec_ecc1.htm


【明報專訊】世界華文媒體(0685)昨日公布截至3月底的年度業績,期內純利3143萬美元(約2.45億港元),較去年同期錄得跌幅,主要因為零售市道放緩影響廣告收入。然而旗下《明報》持續錄得讀者人數增長,並且迅速擴展數碼媒體業務。

《明報》網站讀者急增

去年世華少賺35%,營業額按年減少8.4%至4.29億美元,擬派第二次中期股息每股0.5美仙。集團之出版及印刷分部營業額為3.43億美元,按年跌9.7%。不過,由於白報紙成本下降及集團控制成本見效,令純利下跌得以緩和。

馬來西亞的廣告業面對艱難的經營環境,主要因當地政府推行津貼合理化措施以及實行商品及服務稅,導致當地商界及消費者抱持審慎消費態度。

集團又表示,現時大眾可以透過數碼及流動裝置輕易獲取資訊,令整個行業充滿變化,但是根據尼爾森媒體指數報告,《明報》於2014至2015年度下半年期間錄得8%讀者人數增長。

根據ComScore之資料,《明報》主要網站mingpao.com在去年第4季的訪客人數達71萬人,按年上升39%,頁面瀏覽量亦錄得54%增長。

此外,萬華媒體(0426)同日公布截至今年3月底止年度業績,期內錄得1107.2萬元淨虧損,集團表示,錄得虧損主要由於去年度本港經濟增長放緩,影響廣告商收緊廣告及宣傳開支所致。

54 : greatsoup38(830)@2015-08-13 16:51:29

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150812/news/ww_ww1.htm
世界華文成立世華數碼 專營多媒體業務
  2015年8月12日

【明報專訊】近年媒體業務愈趨數碼化,《明報》母企世界華文(0685)昨日公布,透過旗下主要附屬公司明報於上周五(7日),成立世華數碼有限公司(MCIL Digital),專門負責營運數碼及多媒體業務營運。

55 : greatsoup38(830)@2015-08-28 11:23:17

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150827/news/ec_ecn1.htm
世界華文首季賺6895萬
  2015年8月27日

【明報專訊】世界華文(0685)截至6月底止第一季純利為884萬美元(約6895萬港元),按年增長6.6%,每股盈利0.52美仙。業績增長主要因旅遊分部溢利大增89%及經營支出減少,抵消出版及印刷業務收入下跌。

旅遊業務溢利增九成

季內營業額為9997.4萬美元,按年減少13.4%。其中出版及印刷分部營業額為7334.8萬美元,除稅前溢利為1190.6萬美元,分別下跌18.2%及8.5%;旅遊分部營業額為2662.6萬美元,溢利為239.5萬美元,分別增長3%及89%。

出版及印刷業務中,馬來西亞分部營業額為5249.6萬美元,溢利為1172.1萬美元,下跌21.3%和2.6%,主要由於當地生活成本上升,馬幣兌美元貶值,以及商品、服務稅等因素,令消費者及商戶消費意欲持續疲弱。撇除匯兌影響,分部溢利上升10.1%。

至於萬華媒體(0426),截至今年6月底止3個月錄得純利173萬元,其中主要由香港業務貢獻,期內分部溢利約459.7萬元,至於內地業務虧損則大幅收窄,分部虧損由去年同期約258.3萬元,收窄至17.2萬元。

集團表示,香港及中國內地零售市場疲弱,廣告商削減廣告及推廣開支,影響收入下降18%。

世華指出,鑑於消費者及廣告商消費意欲預期持續疲弱,尤其在馬來西亞實施商品及服務稅後,對今個財年餘下季度繼續抱持審慎態度;但白報紙價格維持疲弱將有望為艱難的經營環境提供緩衝。

56 : greatsoup38(830)@2015-11-26 01:19:41

盈利降6%,至1,500萬,無現金
57 : greatsoup38(830)@2015-11-27 00:32:15

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20151126/news/ec_ecc1.htm
世界華文 半年賺1.28億
  2015年11月26日

【明報專訊】世界華文(0685)及旗下萬華媒體(0426)昨日公布截至9月中期業績,其中擁有《明報》的世華錄得純利1645.3萬美元(折合約1.28億港元),按年少賺10%,營業額1.97億美元,派中期息0.5美仙,比去年同期的0.43美仙增加16.2%。

中期息0.5美仙 增16%

集團表示,展望下半年財年,受惠於美國經濟改善,集團於北美的經營環境預期可得到改善;不過全球經濟仍存在不確定因素,貨幣市場或持續波動,下半年將繼續充滿挑戰。由於廣告商對廣告支出持審慎態度,加上來自其他媒體的競爭日益激烈,集團出版及印刷業務的廣告收入將面臨壓力,但集團將繼續嚴格控制成本,提高營運效率及整體盈利能力。

另外,世華持有73.01%股權的萬華,中期錄得虧損183.3萬元(港元‧下同),去年同期為盈利417.2萬元,營業額由去年8771.1萬元減少22%至6873.1萬元,不派中期息。萬華表示,香港經濟放緩無可避免對零售及廣告市場構成影響,零售市道,尤其奢侈品及名牌銷情大幅下滑,令客戶收緊廣告開支,給萬華整體業績帶來影響。儘管如此,公司仍將以資訊供應商身分,繼續善用萬華良好信譽及競爭優勢,透過各個渠道為讀者發放優質內容,亦會繼續與策略伙伴合作,發展多元業務,並把握新市場機遇,進一步提升營運及財務效率。

58 : greatsoup38(830)@2016-01-12 12:35:07

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160112/news/ec_ecd1.htm


【明報專訊】萬華媒體(0426)及控股股東世界華文(0685)昨日下午突然停牌,集團昨晚發公告稱,將刊載有關控股股東可能出售萬華股份內幕消息,暫未復牌。目前萬華主要持有《明周》,以及持有擁有媒體《100毛》及《毛記電視》的出版公司黑紙10%股權。

萬華停牌前急升27%

萬華昨日股價急升,停牌前報1.22元,升27.1%,母公司世華股價亦受帶動,逆市升2.6%至1.2元,截至昨日收市,萬華市值約4.88億元,按聯交所資料顯示,世華目前持有萬華約73.01%股權,相當於市值約3.56億元。

翻查資料,2005年由世華分拆上市的萬華,目前主要擁有多份雜誌,包括《明周》、《Top Gear極速誌》、《Popular Science科技新時代》等,以及持有出版公司黑紙10%股權,黑紙目前主要業務包括出版刊物《100毛》及擁有多媒體項目《毛記電視》。

截至去年9月底止上半年,萬華錄得約183萬元淨虧損,2014年度同期則賺約417萬元。根據萬華年報資料顯示,黑紙截至去年3月底止年度錄得稅後盈利約797.7萬元。

59 : greatsoup38(830)@2016-01-14 01:34:57

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20160113/news/eb_ebc.htm
世華獲洽悉售萬華股權
  2016年1月13日

【明報專訊】雙雙停牌的世界華文(0685)及萬華媒體(0426),昨日再發公告,世華確認正與一名潛在投資者進行初步討論,可能出售所持萬華全部約73.01%股權,兩間上市公司將於今日復牌買賣。

兩公司今復牌買賣

繼前日稱可能出售萬華股份後,世華昨日再發公告,明確指出目前正洽商出讓萬華控股權,惟並未透露買家身分,集團稱暫無簽署具法律約束力協議,交易不一定會進行。按萬華停牌前市值約4.88億元計,世華所持73.01%股權,市值約3.56億元。

暫無簽法律協議 交易不一定進行

萬華於2005年由世華分拆上市,主要業務為雜誌出版及投資,旗下刊物包括《明周》、汽車雜誌《Top Gear極速誌》等,另持有出版公司黑紙10%股權,黑紙目前出版刊物包括《黑紙》、《100毛》,並擁有多媒體項目《毛記電視》。

截至去年9月底止上半年,萬華錄得約183萬元淨虧損,2014年度同期則賺約417萬元。

60 : greatsoup38(830)@2016-07-01 23:15:33

盈利降3成,至2,300萬,輕債
61 : greatsoup38(830)@2016-07-26 07:57:30

賣426
62 : GS(14)@2016-08-02 18:02:51

685 賣 426
63 : GS(14)@2016-08-02 18:03:19

685 賣 426
64 : 太平天下(1234)@2016-08-02 18:16:46

greatsoup63樓提及
685 賣 426


大把cash啦, 拿督分唔分先?
65 : GS(14)@2016-12-01 14:23:21

盈利降48%,至570萬,輕債
66 : GS(14)@2017-03-02 09:34:34

4 cents dividend
67 : GS(14)@2017-03-02 09:46:19

SELL SHELL
68 : GS(14)@2017-04-27 16:26:44

本公布由世界華文媒體有限公司之董事會(「董事會」)自願作出。
就有關集團執行主席丹斯里拿督張曉卿爵士(「丹斯里拿督張爵士」)之健康情況之
媒體報導,董事會謹此澄清,丹斯里拿督張爵士正在新加坡接受專科醫藥治療。
丹斯里拿督張爵士現病情穩定,主診醫生對其情況表示滿意。主診醫生並勸告,丹
斯里拿督張爵士現階段需要不受打擾的空間,以利康復進度。

69 : greatsoup38(830)@2017-05-30 23:10:21

盈利降55%,至1,000萬,輕債
70 : GS(14)@2017-06-07 18:45:54

huge loss on 426 asset
71 : GS(14)@2017-09-01 10:23:09

SELL 426 FAILED
72 : GS(14)@2017-11-30 07:35:20

盈利降67%,至200萬,輕債
73 : Louis(1212)@2018-05-16 16:03:23

《明報》母企世界華文預警業績轉虧

http://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20180516/00202_012.html

《明報》母公司世界華文媒體(00685)昨預警公司去年度的業績由盈轉虧。世界華文於公告指,基於現時可獲得資料及待進一步審閱,預期公司截至一八年三月底止財政年度將錄得虧損,而相比一七年三月底止的年度則錄得溢利,虧損主要由於該集團一業務單位之商標減值撥備所致。

公告指,上述資料可能會根據更新的資料以及於該公司獨立核數師完成審核後再作調整,預期有關該公司的詳細財務資料及表現將於一八年五月底刊發的年度業績中公布。

事實上,基於今年初世界華文及其附屬公司萬華媒體(00426)所披露的第三季季度業績欠佳,全年業績表現低迷早已有迹可尋。

出版及印刷業務明顯惡化

世界華文早前季度業績公告,其截至去年十二月底止第三季股東應佔溢利275萬美元(約2,145萬港元),按年大跌33.8%。首九個月股東應佔溢利按年大跌40.85%至847.4萬美元(約6,609萬港元)。其中,中港台和北美之出版及印刷分部業務第三季度明顯惡化,前者稅前由盈轉虧,後者出現稅前虧損擴大。

世界華文當時在業績展望中預期,於財政年度餘下季度仍然嚴峻及充滿挑戰。在出版及印刷業務方面,集團核心市場的廣告開支預計將仍然疲弱,而媒體消費將繼續向數碼平台轉移。此外,白報紙價格預計將在未來幾個季度上漲,這將進一步削弱該分部的利潤率。

萬華媒體連續三年錄虧損

同時,萬華媒體於第三季股東應佔盈利按年亦大幅倒退92.9%至僅7.6萬港元。期內,內地媒體業務由盈轉虧,錄得除稅前虧損152.1萬港元。

其實,世界華文及其附屬近年業績亦持續不振。翻查資料,世界華文截至一七年三月底止年度錄得溢利1,515.6萬美元(約1.18億港元),惟較對上一年度大跌43.1%,而中港台之出版及印刷業務的虧損更擴大1倍至379.8萬美元(約2,962萬港元)。

而萬華媒體期內業績表現更差。該公司一五年三月底至一七年三月底止的3個財政年度,業績均錄得全年虧損,虧損更由一五年全年的1,107.2萬港元,擴大至一七年全年的6,201.9萬港元。

74 : GS(14)@2018-05-16 17:39:21

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及有意投資者,基於現時可獲得資
料及待進一步審閱,本集團預期截至二零一八年三月三十一日止財政年度將錄得虧
損,而相比截至二零一七年三月三十一日止年度則錄得溢利,主要由於本集團一業
務單位之商標減值撥備所致。
本公布所載資料僅基於董事會根據現時可獲得資料而作出的初步評估。上述資料可
能會根據進一步更新的資料以及於本公司獨立核數師完成審核後作進一步調整。有
關本集團詳細財務資料及表現將披露於截至二零一八年三月三十一日止年度的全年
業績公布,預期該業績公布將於二零一八年五月底刊發。
75 : Louis(1212)@2018-05-16 22:22:54

從1994年起每年交易的數據來看, 今天從69至74仙買685,全都算便宜。
https://webb-site.com/dbpub/hpw.asp?f=y&i=415&s=datedn
76 : GS(14)@2018-05-18 00:50:16

我不會成日買咁多隻
77 : greatsoup38(830)@2018-06-01 18:44:28

虧,盈利降4成,至800萬,2,300萬現金
78 : GS(14)@2018-11-30 14:01:57

5. 進行建議收購事項之理據及前景
該 物 業 總 建 築 面 積 約 為 40,010 平 方 呎 , 位 置 毗 鄰 買 方 目 前 所 擁 有 本 集 團 若 干
營運所在之土地,毗連商業、工業及住宅近郊,設施一應俱全。本集團計劃
自用該物業,將本集團於馬來西亞之多個辦事處整合於同一地點。
董事會認為,預期建議收購事項可透過將本集團多個辦事處整合於同一地點
提 升 經 營 效 益 ; 及 建 議 收 購 事 項 將 為 本 集 團 日 後 擴 展 或 發 展 提 供 更 優 越 位
置。
79 : GS(14)@2018-12-07 03:25:24

盈利增10%,至220萬,700萬現金
80 : Louis(1212)@2019-02-26 10:42:25

《明報》母企少賺38% 張曉卿辭任非執董
https://orientaldaily.on.cc/cnt/finance/20190226/00202_018.html

《明報》母公司世界華文媒體(00685)公布截至去年十二月底止第三季度業績,盈利按年倒退38%至170.5萬美元(約1,329.9萬港元)。業績報告雖沒有詳列《明報》的表現,但顯示公司出版及印刷分部業務全面倒退。

香港台灣出版虧損擴14倍
當中,該公司香港及台灣的出版及印刷業務稅前虧損按年擴大13.96倍,虧損43.4萬美元(約338.5萬港元)。

此外,世界華文與旗下萬華媒體(00426)昨日分別公布,非執行董事張曉卿提出因健康原因,同時辭任該兩公司非執行董事,自四月一日起生效。

資料顯示,上述兩公司一七年四月曾披露,當時任該兩公司主席的張曉卿在新加坡接受專科醫藥治療,主診醫生並勸告張氏需要不受打擾的空間。

其後於一八年三月,張氏辭去主席職務,僅在該兩公司留任非執行董事之職。

世界華文在業績報告內解釋,香港及台灣分部表現不濟,主要由於香港地產市場疲軟和零售環境放慢,導致廣告收入下跌,同時亦受到白報紙成本飆升的負面影響。

該公司的馬來西亞及其他東南亞國家出版及印刷業務方面,稅前溢利亦按年大減20.17%至443.5萬美元,主因是馬來西亞經濟受對外貿易和內部需求放緩所拖累,儘管季內當地有傳統節日,但市場的廣告支出仍然疲弱。其北美的出版及印刷業務,更續錄得稅前虧損52.9萬美元(約412.62萬港元)。

至於截至二○一八年十二月底止的九個月,公司盈利按年減少8.62%至774.3萬美元。期內EBITDA(除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)亦按年減少10.7%至1,817.6萬美元。

預警今季業績仍存挑戰

世界華文預期,公司今年一至三月的第四財政季度業務仍存在挑戰性及不確定性。中美貿易動盪,以及公司旗下經營市場廣告支出持續疲弱,預計對營業額產生不利影響。此外,第四財季通常是廣告和旅遊業務的淡季。
81 : GS(14)@2019-02-26 18:59:39

世界華文媒體有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)
謹此公布,丹斯里拿督張曉卿爵士「丹斯里拿督張爵士」提出因健康原因辭任本公司非
執行董事,自二零一九年四月一日起生效。
為表彰丹斯里拿督張爵士在任期內對本集團作出的寶貴貢獻及付出,董事局欣然於丹斯
里拿督張爵士辭任後向其頒授本公司「榮譽主席」之職銜,自二零一九年四月一日起生
效。丹斯里拿督張爵士將不會擔任本公司的董事或高級職員,亦將不會就榮譽主席職銜
獲取任何報酬。
丹斯里拿督張爵士已確認彼與董事局並無意見分歧,亦無任何有關其辭任事宜而須知會
本公司股東。
董事會謹此感謝丹斯里拿督張爵士在任職期間為本公司作出寶貴貢獻。

世界 華文 媒體 0685 前明 關係 於品 品海 海、 0426
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270544

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019