ZKIZ Archives


中環在線:自身難保大笨象縮贊助 李華華


2009-03-11  AppleDaily

 

滙控(005)舊年業績大倒退,股價仲俾人質到殘。往時滙控贊助唔少體育運動,包括欖球、網球同F1賽車等,今後要佢科水睇怕冇咁容易。滙控贊助部主管基利斯摩根早幾日出席贊助活動時,話將會重新評估嚟緊呢年嘅贊助計劃。

滙 控贊助女子高球職業巡迴賽(LPGA)嘅合約今年就完,基利斯摩根好老實話:「o依家唔會討論延續贊助嘅問題,直至有證據顯示呢啲投資係成功,家陣仲言之 過早。我哋仲要分析一系列數字同資料,例如電視報道、觀眾數目等。不過可以肯定咁講,呢兩年嘅贊助令銀行喺新加坡同亞洲建立良好形象。」

果然係做銀行,贊助都好似投資咁,要睇數據分析,若然業務分析都係咁深入同仔細,可能隻大笨象就冇咁傷。中環 在線 自身 難保 大笨 笨象 象縮 贊助 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6548


ZKIZ Archives @ 2019