📖 ZKIZ Archives


金融人語:奧思一年得兩次董事會

1 : GS(14)@2012-02-01 23:19:39

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16031767
奧思( 1161)公佈失去中台「~H2O+」品牌銷售權前夕,行政總裁余麗絲與獨立非執行董事齊齊散貨,引起內幕交易的質疑。小股東難免要問公司有冇足夠的企業
管治呢?原來奧思去年實際上只召開兩次董事會,有份在壞消息公佈前散貨的獨立非執行董事黃鎮南,更只係出席過其中一次。
奧思喺年報中披露, 2010/11年度,奧思一共召開了兩次全體董事會及 4次執行董事會議(只有執行董事參加)。但根據港交所的董事會守則條文,董事會會議全年最少舉行 4次,要邀請全體董事會成員參加。如果偏離守則,就應該喺年報提出理由。
                
                自稱開 6次會 混淆視聽
不過,奧思未有解釋原因,反而指公司全年召開 6次董事會,將所謂的「執行董事會」也計算在內,有混淆視聽之嫌。
奧思執行董事全部係大股東兼行政總裁余麗絲親戚,執行董事與大股東關係密切,顯得獨立非執董的角色更加重要,正好為小股東發聲。但係奧思的獨立董事竟然接納公司每年兩次董事會的安排。
出席董事會次數少,是否就表示獨立董事一直不知悉公司就快失去「~H2O+」代理權?奧思 2002年上市以來,最主要業務就係於中港台代理「~H2O+」品牌,與美國公司 H2O Plus的合作條件肯定係重大事項,好難想像董事會冇傾過,獨立董事冇聽過。沽貨獨董獲利數十萬
奧思近年明顯有計劃透過收購等等分散風險,與 H2O Plus的合作關係定必要攞到董事會上討論,
2009及 2010年向 H2O
Plus採購的貨量都未能達標,管理層有冇在董事會交代過?獨立董事一直唔知又冇問?抑或早已心中有數?及至奧思在去年 12月
16日召開全體董事會,當時管理層無理由唔知奧思大有可能連續 3年不達購買目標,佢哋有冇在董事會中討論過事件?
3位獨立董事中其中兩位後來沽貨,點解咁巧合?
奧思在 1月 20日公佈喪失「~H2O+」的中台代理權,獨立非執行董事黃龍德與黃鎮南分別在
13至 18日,將年前憑購股權買入的股份沽出,獲利數以十萬計。兩人分別係會計師及律師。黃龍德也算是獨董王,足迹遍佈 9家上市公司,大至銀娛(
0027)、中渝置地( 1224),細至幾億市值的奧思、盈利時( 6838)等,都有佢份,加加埋埋單做獨立非執董的年薪就過百萬港元。

2 : GS(14)@2012-02-01 23:23:57

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=5505&hide=N
王龍德

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=6350&hide=N
王鎮南
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277538

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019