📖 ZKIZ Archives


百富環球(0327)專區(關係:0818)

1 : GS(14)@2010-12-01 07:10:53

http://www.hkexnews.hk/reports/p ... 0101129-index_c.htm
初步招股書

招股書
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101208022_C.pdf

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=10432
2 : GS(14)@2010-12-08 23:47:26百富環球主席聶國明昨於記者會上稱,內地銀行卡交易量迅速增長,是公司未來的增長動力。(張智超攝)
3 : GS(14)@2010-12-08 23:47:45


4 : Monger(842)@2010-12-09 11:12:13

郭妮霞,27歲,為本公司的集團財務總監。彼負責監察本集團的業務發展及財務事宜。
彼於二零一零年十月加入本集團擔任集團財務總監。郭小姐於二零一零年一月至二零一零
年九月擔任高陽集團業務發展及交易經理。彼於二零零五年畢業於香港中文大學,獲工商管
理學士學位,並於二零零九年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為執業會計師及香
港會計師公會會員。彼於加入本集團前,為一間國際公眾會計公司的助理經理。於最後實際
可行日期前三年,郭小姐並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

smiley
5 : Monger(842)@2010-12-09 11:31:52

陳耀光,46歲,為本公司的公司秘書。於二零零四年六月至二零零六年七月,陳先生
擔任聯交所上市公司北控水務集團有限公司(前稱「上華集團有限公司」)的獨立非執行董
事。陳先生於二零零一年三月至二零零七年十二月擔任高陽的執行董事。陳先生目前則擔
任高陽的公司秘書及聯交所上市的A8電媒音樂控股有限公司及中生北控生物科技股份有限
公司(兩間公司)的獨立非執行董事。陳先生於審核、業務諮詢及企業管理方面擁有逾20年
經驗。陳先生於一九八八年畢業於香港大學,獲社會科學學士學位。彼分別於一九九九年
成為特許公認會計師公會資深會員及於二零零五年成為香港會計師公會資深會員。彼首先
加入本公司,其後於二零一零年三月二十九日獲委任為本公司的公司秘書
6 : GS(14)@2010-12-09 22:07:13

4樓提及
郭妮霞,27歲,為本公司的集團財務總監。彼負責監察本集團的業務發展及財務事宜。
彼於二零一零年十月加入本集團擔任集團財務總監。郭小姐於二零一零年一月至二零一零
年九月擔任高陽集團業務發展及交易經理。彼於二零零五年畢業於香港中文大學,獲工商管
理學士學位,並於二零零九年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為執業會計師及香
港會計師公會會員。彼於加入本集團前,為一間國際公眾會計公司的助理經理。於最後實際
可行日期前三年,郭小姐並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

smiley


這個姐姐簡直是我的偶像,唔知是點樣呢?
7 : GS(14)@2010-12-09 22:07:26

5樓提及
陳耀光,46歲,為本公司的公司秘書。於二零零四年六月至二零零六年七月,陳先生
擔任聯交所上市公司北控水務集團有限公司(前稱「上華集團有限公司」)的獨立非執行董
事。陳先生於二零零一年三月至二零零七年十二月擔任高陽的執行董事。陳先生目前則擔
任高陽的公司秘書及聯交所上市的A8電媒音樂控股有限公司及中生北控生物科技股份有限
公司(兩間公司)的獨立非執行董事。陳先生於審核、業務諮詢及企業管理方面擁有逾20年
經驗。陳先生於一九八八年畢業於香港大學,獲社會科學學士學位。彼分別於一九九九年
成為特許公認會計師公會資深會員及於二零零五年成為香港會計師公會資深會員。彼首先
加入本公司,其後於二零一零年三月二十九日獲委任為本公司的公司秘書


來頭很猛
8 : GS(14)@2010-12-09 22:29:04


9 : GS(14)@2010-12-10 13:00:52

至於昨次日招股的百富環球科技(0327),儘管集資規模較小,但4券商累計僅為其借出100萬元孖展額,公開認購暫未足額。
10 : Monger(842)@2010-12-10 13:58:18

6樓提及
4樓提及
郭妮霞,27歲,為本公司的集團財務總監。彼負責監察本集團的業務發展及財務事宜。
彼於二零一零年十月加入本集團擔任集團財務總監。郭小姐於二零一零年一月至二零一零
年九月擔任高陽集團業務發展及交易經理。彼於二零零五年畢業於香港中文大學,獲工商管
理學士學位,並於二零零九年獲香港理工大學頒授專業會計碩士學位。彼為執業會計師及香
港會計師公會會員。彼於加入本集團前,為一間國際公眾會計公司的助理經理。於最後實際
可行日期前三年,郭小姐並無在任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

smiley


這個姐姐簡直是我的偶像,唔知是點樣呢?


我都好想知,可惜這裡不是高登...smiley
11 : GS(14)@2010-12-10 13:59:49

睇個名應該是新移民第二代
12 : GS(14)@2010-12-10 14:08:34

http://oozexude.blogspot.com/2010/12/00327.html

星期四, 十二月 09, 2010
香港新股上市分析:百富環球科技有限公司(00327)

利好
— 國內信用卡的滲透率低,預期未來增長空間碩大;
— 根據易觀國際的資料,公司開發的電子支付(EFT-POS)終端機的2009年中國市佔率居首,達到32.5%;
— 公司現已具備成為國際級品牌的競爭能力;
— 客戶包括但不限於UMS、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行及中國移動等多家中國著名大型機構,現時大部分銷售額乃是通過上述客戶選定公司為合資格供應商的方式而取得,此外,其EFT-POS產品已銷往海外50多個國家及地區,包括美國、新加坡、台灣、日本、南韓、新西蘭、法國、芬蘭、沙特阿拉伯、南非及俄羅斯,足見其產品的質量已然達到國際認可的高水平;
— 目前海外市佔率不足1%,拓展海外業務的空間廣闊;
— 現時沒有負債,截至今年10月底為止持有流動現金1.8億港元左右;
— 2009年總營業額4.92942億港元,毛利率39.12%,純利率17.15%,今年首6個月總營業額2.67698億港元,同比上升36.43%,期內毛利率相較去年同期上升5.42%至40.7%,純利率更加達到18.74%同比上升6.2%,而截至2010年12月底為止財年權益持有人應佔預測綜合溢利不少於1.427億港元,相較2009年同期的8,455.1萬港元猛增68.77%,可見其業務正在快速成長;
— 集資金額40%用來增大研發能力、35%用以併購上游企業及或競爭對手、15%拓展分銷網絡、餘額撥作一般營運資金,全數用到主營業務裡頭;

利淡
— 是次公售3.192億股股份當中5,920萬股是舊股;
— 公司從未跟客戶訂立長期銷售合同,而是通過個別訂單基準或直銷方式進行,因此銷售並不穩定,也沒法確保穩定;
— 台式EFT-POS終端機的平均售價從2007年的平均值1,972港元降至2009年的1,471港元,趨降,近年競爭非常激烈可想而知;
— 現時僅只廣州番禺旭東阪田電子有限公司(PKS)一家合約製造商替其加工及組裝所有產品,存在風險;
— 截至12月31日為止的2007-2009三個財年及截至2010年6月30日為止6個月,首五大客戶分別佔到期間總銷售收益的79.8%、85.4%、74.3%及62.5%,業務明顯高度依賴少數客戶;
— 截至2010年12月底為止財年權益持有人應佔預測綜合溢利將不少於1.427億港元(折合每股預測溢利不少於0.1427港元),相當於2010年招股區間預測市盈率介於17.73-22.63倍,作價不吸引。就算大膽假設2011年溢利能夠猛增1倍(這個可能性頗低),即市盈率介於 8.87-11.32倍,是次公售股份作價仍不十分吸引;


財務比率(12/2007→12/2008→12/2009)

流動比率:2.60→3.18→3.90
速動比率:2.19→2.50→3.12

長期債項/股東權益:-.--%→-.--%→-.--%
總債項/股東權益:8.52%→4.49%→-.--%
總債項/資本運用:8.52%→4.49%→-.--%

股東權益回報率:28.77%→31.33%→19.99%
資本運用回報率:28.77%→31.33%→19.99%
總資產回報率:17.96%→21.64%→14.95%

經營利潤率:21.84%→23.83%→20.39%
稅前利潤率:21.36%→23.66%→20.30%
邊際利潤率:19.87%→21.49%→17.15%

存貨週轉率:5.81→4.83→4.46


附註:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與「貝沁才」交流室、編者及作者無涉。

標籤: 香港新股上市分析
13 : 鱷不群(1248)@2010-12-11 01:08:46

7樓提及
5樓提及
陳耀光,46歲,為本公司的公司秘書。於二零零四年六月至二零零六年七月,陳先生
擔任聯交所上市公司北控水務集團有限公司(前稱「上華集團有限公司」)的獨立非執行董
事。陳先生於二零零一年三月至二零零七年十二月擔任高陽的執行董事。陳先生目前則擔
任高陽的公司秘書及聯交所上市的A8電媒音樂控股有限公司及中生北控生物科技股份有限
公司(兩間公司)的獨立非執行董事。陳先生於審核、業務諮詢及企業管理方面擁有逾20年
經驗。陳先生於一九八八年畢業於香港大學,獲社會科學學士學位。彼分別於一九九九年
成為特許公認會計師公會資深會員及於二零零五年成為香港會計師公會資深會員。彼首先
加入本公司,其後於二零一零年三月二十九日獲委任為本公司的公司秘書


來頭很猛

應該改改,無做中生北控了
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20101210052_C.pdf
14 : 鱷不群(1248)@2010-12-11 02:58:46

12樓提及
http://oozexude.blogspot.com/2010/12/00327.html

星期四, 十二月 09, 2010
香港新股上市分析:百富環球科技有限公司(00327)

利好
— 國內信用卡的滲透率低,預期未來增長空間碩大;
— 根據易觀國際的資料,公司開發的電子支付(EFT-POS)終端機的2009年中國市佔率居首,達到32.5%;
— 公司現已具備成為國際級品牌的競爭能力;從何見得?
— 客戶包括但不限於UMS、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行及中國移動等多家中國著名大型機構,現時大部分銷售額乃是通過上述客戶選定公司為合資格供應商的方式而取得,此外,其EFT-POS產品已銷往海外50多個國家及地區,包括美國、新加坡、台灣、日本、南韓、新西蘭、法國、芬蘭、沙特阿拉伯、南非及俄羅斯,足見其產品的質量已然達到國際認可的高水平;點解產品銷往海外全數計入香港?難道所謂的海外分銷商,都是在香港?
— 目前海外市佔率不足1%,拓展海外業務的空間廣闊;無人買的國際級品牌的競爭能力?
— 現時沒有負債,截至今年10月底為止持有流動現金1.8億港元左右;死火,羔羊科技手上現金有12.7億,但一直只有抽水,不見派息
— 2009年總營業額4.92942億港元,毛利率39.12%,純利率17.15%,今年首6個月總營業額2.67698億港元,同比上升36.43%,期內毛利率相較去年同期上升5.42%至40.7%,純利率更加達到18.74%同比上升6.2%,而截至2010年12月底為止財年權益持有人應佔預測綜合溢利不少於1.427億港元,相較2009年同期的8,455.1萬港元猛增68.77%,可見其業務正在快速成長;
— 集資金額40%用來增大研發能力、35%用以併購上游企業及或競爭對手、15%拓展分銷網絡、餘額撥作一般營運資金,全數用到主營業務裡頭;你不計出售舊股,當然是全數用到主營業務裡頭,難道說放入銀行收息?恕我愚昧,上游企業是.................?

利淡
— 是次公售3.192億股股份當中5,920萬股是舊股;
— 公司從未跟客戶訂立長期銷售合同,而是通過個別訂單基準或直銷方式進行,因此銷售並不穩定,也沒法確保穩定;
— 台式EFT-POS終端機的平均售價從2007年的平均值1,972港元降至2009年的1,471港元,趨降,近年競爭非常激烈可想而知;哇,平均售價大跌,毛利率竟然大升
— 現時僅只廣州番禺旭東阪田電子有限公司(PKS)一家合約製造商替其加工及組裝所有產品,存在風險;還不調查它?(p.98)「我們先前亦委託PKS採購我們生產EFT-POS產品所用的部分原材料。然而,為更有效地控制原材料的整體質量,近年來我們負責全部原材料的採購。我們製造EFT-POS終端機的所有材料、零部件均由百富科技(深圳)訂購,並由供應商運送至我們在中國番禺的倉庫進行質量保證檢驗(如由質量保證人員進行檢查及抽樣測試),再運往PKS潮田工廠組裝及加工。PKS與本集團之間訂立一項安排,據此我們提供PKS組裝及加工EFT-POS產品所需的一切原材料。」
— 截至12月31日為止的2007-2009三個財年及截至2010年6月30日為止6個月,首五大客戶分別佔到期間總銷售收益的79.8%、85.4%、74.3%及62.5%,業務明顯高度依賴少數客戶;
— 截至2010年12月底為止財年權益持有人應佔預測綜合溢利將不少於1.427億港元(折合每股預測溢利不少於0.1427港元),相當於2010年招股區間預測市盈率介於17.73-22.63倍,作價不吸引。就算大膽假設2011年溢利能夠猛增1倍(這個可能性頗低),即市盈率介於 8.87-11.32倍,是次公售股份作價仍不十分吸引;作價不吸引就不要買了!


財務比率(12/2007→12/2008→12/2009)

流動比率:2.60→3.18→3.90
速動比率:2.19→2.50→3.12

長期債項/股東權益:-.--%→-.--%→-.--%
總債項/股東權益:8.52%→4.49%→-.--%
總債項/資本運用:8.52%→4.49%→-.--%

股東權益回報率:28.77%→31.33%→19.99%
資本運用回報率:28.77%→31.33%→19.99%
總資產回報率:17.96%→21.64%→14.95%

經營利潤率:21.84%→23.83%→20.39%
稅前利潤率:21.36%→23.66%→20.30%
邊際利潤率:19.87%→21.49%→17.15%

存貨週轉率:5.81→4.83→4.46


附註:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與「貝沁才」交流室、編者及作者無涉。

標籤: 香港新股上市分析

15 : GS(14)@2010-12-11 13:39:59

隻股一向給我怪的感覺,但是說不出哪兒怪

你一講,即是賣方已給他們控制了,要多低成本就多低成本,香港的公司提高報價才賣,然後過間貿易公司就得
16 : GS(14)@2010-12-11 15:32:03

至於正在進行招股、由高陽集團(0818)分拆上市的電子支付終端機解決方案供應商百富環球(0327),星期五截止孖展認購前,仍然有投資者抽飛,綜合6間接受查詢的證券行中,只有耀才及時富證券分別為百富承做300萬元及100萬元孖展,僅佔公司公開發售規模的3.8%,恐怕最終百富的公開認購反應都會出現危機。
17 : mimer(1366)@2010-12-13 09:53:18


左邊第一個
我唔係高登架smiley
18 : Monger(842)@2010-12-13 13:41:49

19樓提及

左邊第一個
我唔係高登架smiley


俾個 like 你 HAHA, 不過有D失望tim...完全不能動搖蔡小姐係我心目中的地位smiley
19 : GS(14)@2010-12-13 21:43:06

20樓提及
19樓提及

左邊第一個
我唔係高登架smiley


俾個 like 你 HAHA, 不過有D失望tim...完全不能動搖蔡小姐係我心目中的地位smiley


畀5個GJ你啦...
我覺得是她不太懂化妝,如果識化都幾靚的....又可能是太遠見唔到有問題...

蔡小姐都不是我等人可以的了...

講番間公司
1. 好基金賣晒舊股已取回大部分成本
2. 盤數好似是把上年的賺錢補到今年,變成高增長
3. 完全無現金需要的集資,也沒有派息,現金可能有水份
20 : mimer(1366)@2010-12-14 00:25:04

呢隻睇下算smiley
21 : GS(14)@2010-12-14 21:44:05

如果好似美即咁,我唔包gar
22 : GS(14)@2010-12-17 12:14:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217016_C.HTM

3手以內全中
23 : GS(14)@2011-03-18 08:14:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110318014_C.pdf
業績第一年算是咁...最值錢是現金
24 : GS(14)@2011-08-24 07:22:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110823010_C.pdf
截 至 六 月 三 十 日 止 六 個 月
二 零 一 一 年 二 零 一 零 年
千 港 元 千 港 元 +/(-)
業 績
營 業 額 451,441 267,698 69%
毛 利 154,946 108,950 42%
EBITDA 77,988 59,892 30%
經 營 溢 利 76,426 58,662 30%
純 利 67,239 50,173 34%
每 股 數 據
本 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 溢 利 之 每 股 盈 利
-基 本(港 元) 0.065 0.068
-攤 薄(港 元) 0.065 0.068
財 務 比 率
毛 利 率 34.3% 40.7%
EBITDA利 潤 率 17.3% 22.4%
經 營 溢 利 率 16.9% 21.9%
純 利 率 14.9% 18.7%

業績實際增25%,達6,000萬,現金1元
25 : GS(14)@2011-08-24 07:23:59

展 望 未 來,百 富 將 專 注 於 若 干 個 主 要 領 域,包 括
(i)透 過 持 續 開 發 滿 足 客 戶 需 求的 創 新 產 品 維 持 及 提 升 於 中 國 的 領 先 地 位;
(ii)進 一 步 提 升 研 發 能 力;
(iii)擴 大及 優 化 我 們 的 銷 售 及 售 後 服 務 網 絡 以 及 在 主 要 國 際 市 場 擴 大 業 務 範 圍 及 增 加
我 們 之 市 場 份 額;
及(iv)物 色 潛 在 合 併 和 收 購 機 遇。

我 們 相 信,憑 藉 我 們 於 中 國POS終 端 機 解 決 方 案 市 場 的 領 先 地 位,我 們 將 可 抓
緊 該 市 場 的 急 速 發 展,加 上 全 球 市 場 出 現 的 極 大 機 遇,這 將 為 我 們 的 日 後 發 展
打 下 堅 實 的 基 礎,引 領 我 們 向 目 標—「成 為 全 球 市 場 的 領 軍 者 之 一」進 一 步 邁
進。
26 : greatsoup38(830)@2012-03-17 17:37:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120316017_C.pdf
財務摘要
二零一一年二零一零年
業績千港元千港元+/(–)
收入1,103,180 723,610 +52%
毛利391,702 291,870 +34%
EBITDA 210,596 175,121 +20%
經營溢利207,463 172,508 +20%
年內溢利181,795 145,423 +25%
二零一一年二零一零年+/(–)
每股盈利
-基本(港元) 0.175 0.194 -10%
-攤薄(港元) 0.175 0.194 -10%
二零一一年二零一零年
主要資產負債表項目千港元千港元+/(–)
資產總額2,006,038 1,505,360 +33%
負債總額404,884 218,249 +86%
權益總額1,601,154 1,287,111 +24%


前景
自百富環球成立以來,已售出超過2百萬台POS終端機至超過60個國家及地區,
並與超過30個遍佈世界各地的分銷商和夥伴建立緊密合作關係。根據The Nilson
Report於二零一一年九月發出的報告,百富環球於二零一零年的POS終端機出
貨量名列全球第7 名。
中國市場
百富環球為中國POS終端機解決方案市場的領先供應商之一,最大的客戶包括
中國主要的商戶服務供應商、商業銀行及持牌的第三方支付服務供應商等。中
國為全球增長最迅速經濟體之一,其蘊含的巨大商機仍有待發展。隨中國過往
數年個人消費的急速增加,以及公眾尋求更安全可靠支付方式的需求日增,為
POS終端機解決方案行業的興起奠下穩固基礎。調查顯示,於二零一零年在中
國已安裝POS終端機的數目為每1,000人少於3台,而若干成熟市場,則平均為每
1,000人已安裝23台POS終端機。國內POS終端機的滲透率仍相對較低,而使用銀
行卡付款的交易日漸普及、消費者輕易獲發信用卡及中國政府支持發展國家
電子支付設施等因素,預期能持續推動中國境內對POS終端機的需求。
商業銀行等POS終端機買家預期繼續積極在商戶安裝終端機,以發展信用卡收
單業務,在這全球其中一個增長最迅速的支付市場分一杯羹。於二零一二年,
預期部份持牌第三方支付服務供應商將會為商戶安裝終端機。這會令POS終端
機的滲透率得到進一步改善。就中國市場而言,本集團將繼續專注研發、技術
支援及服務,同時加強客戶關係及銷售網絡,以鞏固我們在中國市場的領導地
位。

海外市場
海外市場(包括香港、澳門和台灣)佔全球市場份額超過80%,對百富環球而言
絕對是一個龐大市場。海外市場提供額外業務增長並同時分散我們的業務風
險。自二零零零年以來,百富環球大幅投資研發,以確保我們的主流產品符合
或超越大部份國際行業標準及獲得國際行業認證。過去十年,我們投入大量資
源建立銷售網絡,並努力不懈地與國際夥伴緊密合作,組成專責小組負責各個
市場,包括EMEA、LACIS、APAC以及美國及加拿大(「USCA」)。近年來海外市場
銷售大幅增長就是對我們努力的肯定。
USCA為全球最大的市場之一。根據二零一一年九月份發行的The Nilson Report,
USCA於二零一零年安裝超過2.3萬台POS終端機,佔全球POS終端機出貨量約
16%。此外,有序的EMV遷移推行預期會成為刺激市場增長的其中一個催化劑。
USCA作為本集團的其中一個策略性重點市場,我們正擴充當地團隊規模以獲
取更大市場份額。另外,本集團亦正物色有利於技術層面或銷售渠道的併購或
合作機會,從而更有效地進入若干市場。我們亦將加大力度開拓其他金磚四國
(巴西、俄羅斯、印度及南非)的市場。管理層相信,海外市場在可見將來將維持
高速增長。

海外市場
海外市場(包括香港、澳門和台灣)佔全球市場份額超過80%,對百富環球而言
絕對是一個龐大市場。海外市場提供額外業務增長並同時分散我們的業務風
險。自二零零零年以來,百富環球大幅投資研發,以確保我們的主流產品符合
或超越大部份國際行業標準及獲得國際行業認證。過去十年,我們投入大量資
源建立銷售網絡,並努力不懈地與國際夥伴緊密合作,組成專責小組負責各個
市場,包括EMEA、LACIS、APAC以及美國及加拿大(「USCA」)。近年來海外市場
銷售大幅增長就是對我們努力的肯定。
USCA為全球最大的市場之一。根據二零一一年九月份發行的The Nilson Report,
USCA於二零一零年安裝超過2.3萬台POS終端機,佔全球POS終端機出貨量約
16%。此外,有序的EMV遷移推行預期會成為刺激市場增長的其中一個催化劑。
USCA作為本集團的其中一個策略性重點市場,我們正擴充當地團隊規模以獲
取更大市場份額。另外,本集團亦正物色有利於技術層面或銷售渠道的併購或
合作機會,從而更有效地進入若干市場。我們亦將加大力度開拓其他金磚四國
(巴西、俄羅斯、印度及南非)的市場。管理層相信,海外市場在可見將來將維持
高速增長。

賺14仙,1元現金都唔派息...好難信
27 : gundamlotte(13580)@2012-03-17 18:57:39

21樓提及
20樓提及
19樓提及

左邊第一個
我唔係高登架smiley


俾個 like 你 HAHA, 不過有D失望tim...完全不能動搖蔡小姐係我心目中的地位smiley


畀5個GJ你啦...
我覺得是她不太懂化妝,如果識化都幾靚的....又可能是太遠見唔到有問題...

蔡小姐都不是我等人可以的了...

邊位蔡小姐?我都想見識下smiley
28 : greatsoup38(830)@2012-03-17 19:04:22

29樓提及
21樓提及
20樓提及
19樓提及

左邊第一個
我唔係高登架smiley


俾個 like 你 HAHA, 不過有D失望tim...完全不能動搖蔡小姐係我心目中的地位smiley


畀5個GJ你啦...
我覺得是她不太懂化妝,如果識化都幾靚的....又可能是太遠見唔到有問題...

蔡小姐都不是我等人可以的了...

邊位蔡小姐?我都想見識下smiley


玩具大王女
29 : gundamlotte(13580)@2012-03-17 19:06:48

30樓提及

玩具大王女

蔡加怡小姐?一般般啵......
30 : greatsoup38(830)@2012-03-17 19:08:00

31樓提及
30樓提及

玩具大王女

蔡加怡小姐?一般般啵......


人地有錢嘛
31 : gundamlotte(13580)@2012-03-17 19:14:03

32樓提及
31樓提及
30樓提及

玩具大王女

蔡加怡小姐?一般般啵......


人地有錢嘛

嗯.....明晒,錢作怪
32 : GS(14)@2012-08-21 14:08:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120821007_C.pdf
截至六月三十日止六個月
二零一二年二零一一年
千港元千港元+/(-)
業績
營業額529,827 451,441 +17%
毛利208,786 154,946 +35%
EBITDA 105,167 77,988 +35%
經營溢利103,508 76,426 +35%
純利(不包括購股權計劃費用) 93,844 67,239 +40%
純利83,376 67,239 +24%
研發開支(包括在行政費內) 31,057 18,467 +68%
每股數據
本公司權益持有人應佔溢利之每股盈利
-基本(港元) 0.080 0.065
-攤薄(港元) 0.080 0.065
財務比率
毛利率39.4% 34.3%
EBITDA 利潤率19.8% 17.3%
經營溢利率19.5% 16.9%
淨利潤率15.7% 14.9%

二零一二年
六月三十日

二零一一年
十二月三十一日
千港元千港元+/(-)
主要資產負債表項目
流動資產總額1,915,266 1,994,994 -4%
資產總額1,925,270 2,006,038 -4%
流動資產淨值1,675,893 1,590,110 +5%
權益總額1,685,89 7 1,601,15 4 +5%

盈利增10%,至6,600萬,9億現金

存貨361,300 305,666
應收賬款及應收票據11 568,117 503,715

前景
時至今日,百富環球科技有限公司(「百富環球」或「本集團」)已售出超過2百萬
台POS終端機至超過60個國家及地區,並與超過30個遍佈世界各地的分銷商和
夥伴建立緊密合作關係。根據The Nilson Report於二零一一年九月發出的報告,
百富環球於二零一零年的POS終端機出貨量名列全球第七名。
中國市場
作為全球第二大經濟體系的中國,近年來經濟增長迅速,但整體POS終端機的
滲透率仍遠低於其它發達的成熟市場如美國。随着銀行卡受理環境不斷改善,
更多消費者已養成用卡消費習慣。其他因素包括日益普遍的行業應用如商戶
的會員卡及預付卡等以及中國政府支持發展國家電子支付設施,都推動了整
個行業的發展並帶給POS終端機解決方案供應商巨大的商機。
截至二零一二年六月三十日止,中國人民銀行已向超過150家第三方發出支付
牌照,該等部分持牌第三方支付營運商已開展為商戶安裝POS終端機;部分行
業人士估計此新增市場板塊的需求增長將會遠遠高於其他市場板塊。最終預
期第三方支付營運商將迅速壯大,同時改善客戶的集中度,並為行業帶來更多
增長。
金融機構等POS終端機買家預期繼續積極為商戶安裝終端機,以發展信用卡收
費業務,在這個全球其中一個增長最快的支付市場分一杯羹。以區域而言,第
二、三線城市和縣級農村的POS終端機滲透率遠低於一線城市,中國人民銀行
也多次發出指引鼓勵商業銀行向農村地區推廣非現金支付,把POS終端支付系
統帶到中西部廣大市場,在此等區域擁有完善分行網點的金融機構預計將會
加大力度,採購及配置POS終端機。
由於大部分此類金融機構正是百富環球的現有客戶,我們也預期從中分享到
這市場板塊的快速增長。
本集團將繼續針對個別市場板塊,開發切合客戶需要的產品、技術支援及服
務,同時,本集團將加強客戶關係管理及提升銷售網絡,以鞏固我們現有的市
場領導地位。
總體而言,作為中國市場一家居領導地位的機構,本集團將繼續在祖國市場快
速增長的勢頭中得益。
海外市場
巨大的海外市場(包括香港、澳門和台灣),從行業整體而言(特別是新興市場如
非洲、中東和拉丁美洲等),尚未因當前經濟不景氣而受到太大的影響。不少新
興市場是由政府機構推動或統籌電子支付系統的建設,所以規模遠較純粹由
非政府機構主導的項目為大,此情況為百富環球帶來無限機遇。
近距離無線通訊(「NFC」)技術在支付領域之廣泛應用與Europay、Mastercard 及
Visa(「EMV」)遣移等催化劑帶動多個成熟市場之強勁需求。百富環球的主流產
品均兼容NFC。經歷十一年來不斷開拓海外市場的經驗,百富環球累積豐富寶
貴的海外銷售經驗和建立具規模的銷售渠道,並於EMEA、拉丁美洲及獨聯體
(「LACIS」)、亞太區(「APAC」)和USCA市場分部成立業務單位及國際銷售團隊。
我們已基本完成「全球佈局」,覆蓋全球各主要市場。
事實證明我們的全球策略是正確的,於二零一二年上半年,我們在尼日利亞取
得重大突破,並在USCA取得令人鼓舞的成績。
百富環球的品牌、產品技術和質量、良好的聲譽再次得到國際市場的肯定。
百富環球現為中國少數擁有PCI、EMV Level 1 和Level 2認證的POS終端機解決方
案供應商。此外,百富環球取得TQM、PayPass 和payWave認證。這些資質使我們
具有實力抓緊龐大海外市場的機遇。
於二零一二年下半年,本集團將繼續開拓其他金磚四國(俄羅斯、南非、印度及
巴西)、其他新興市場和海外重要的成熟市場,為來年廣播銷售的種子。USCA
作為百富環球的其中一個策略性市場,我們會繼續擴充當地優秀的團隊,以取
得更大的市場份額。管理層相信,海外市場在可見的將來會維持高速增長。
整體管理策略
放眼未來,百富環球將繼續專注於鞏固並提升我們在中國大本營的強勢地位,
主要透過(i)持續發展革新產品以迎合客戶需求及捕捉新市場商機;(ii)增強我
們的研發能力;(iii)擴充及優化我們的銷售及售後服務網絡,致力擴展在主要
國際市場的業務範圍及市場份額;(iv)物色有利於本集團技術層面或市場份額
的潛在併購或合作機會。
透過我們在中國POS終端機解決方案市場的強勢地位及綜合國際市場經驗,我
們定能把握中國及新興市場以及其他重要國際市場迅速發展所帶來的商機。
我們相信,我們正沿著成為全球其中一家POS終端機解決方案領跑者之一的軌
道前進。
33 : 鉛筆小生(8153)@2012-11-02 09:36:41

百富環球現為中國少數擁有PCI、EMV Level 1 和Level 2認證的POS終端機解決方
案供應商。此外,百富環球取得TQM、PayPass 和payWave認證。這些資質使我們
具有實力抓緊龐大海外市場的機遇。
於二零一二年下半年,本集團將繼續開拓其他金磚四國(俄羅斯、南非、印度及
巴西)、其他新興市場和海外重要的成熟市場,為來年廣播銷售的種子。USCA
作為百富環球的其中一個策略性市場,我們會繼續擴充當地優秀的團隊,以取
得更大的市場份額。管理層相信,海外市場在可見的將來會維持高速增長。
---------------------------------
香港應該食到一定份額

http://finance.qq.com/a/20121030/005596.htm
POS机行业具有严格的认证标准和技术壁垒。虽然POS机在软件研发、硬件生产、系统集成等方面并不属于高精尖科技,但涉及到银行体系的金融支付,因此仍需具有较高的安全标准、兼容性和可靠性。产品需要经历数年的国际国内安全认证、测试,才能进入金融机构的招标范围。因此就要求企业必须有足够的经营历史、业绩规模和综合实力,对潜在进入者形成了较高的门槛。目前国内以百富环球为首的五大POS机厂商合计已稳定占有了80%以上的市场份额。

技術不難但拎認證都不易, 有BARRIER,
尤其係鬼佬PAYPASS PAYWAVE 個D
加埋中國廠, 更加難
---------------------------------
34 : GS(14)@2012-11-03 09:12:25

我唔信得過他們的現金,其他還可
35 : 鉛筆小生(8153)@2012-11-08 14:45:47

36樓提及
我唔信得過他們的現金,其他還可


我就信得過,

同埋相信佢地會拎到HSBB POS既定單

smileysmiley
36 : greatsoup38(830)@2012-11-08 22:25:31

37樓提及
36樓提及
我唔信得過他們的現金,其他還可

我就信得過,
同埋相信佢地會拎到HSBB POS既定單
smileysmiley


我覺得他有能力派唔派就已經是問題
37 : 鉛筆小生(8153)@2012-11-08 22:31:59

38樓提及
37樓提及
36樓提及
我唔信得過他們的現金,其他還可

我就信得過,
同埋相信佢地會拎到HSBB POS既定單
smileysmiley


我覺得他有能力派唔派就已經是問題


我從不喜歡派的股
38 : greatsoup38(830)@2012-11-08 22:33:35

你大把流動現金,我無呀
39 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 22:54:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121219614_C.pdf
真係母憑子貴, 阿媽也要濕濕腳
40 : greatsoup38(830)@2012-12-19 22:55:18

真是想食一舊wor
41 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 22:56:23

42樓提及
真是想食一舊wor


其實係訂單做唔晒
42 : greatsoup38(830)@2012-12-19 22:58:02

43樓提及
42樓提及
真是想食一舊wor


其實係訂單做唔晒


應該唔是,如果想直接做服務,咪叫分銷商同他賣,然後叫分銷商賣埋高陽個package 就得,唔使經母公司
43 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 22:59:15

44樓提及
43樓提及
42樓提及
真是想食一舊wor


其實係訂單做唔晒


應該唔是,如果想直接做服務,咪叫分銷商同他賣,然後叫分銷商賣埋高陽個package 就得,唔使經母公司


母子公司就係咁, 一定要濕下腳, 做靚埋818盤數
44 : greatsoup38(830)@2012-12-19 22:59:48

45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
真是想食一舊wor


其實係訂單做唔晒


應該唔是,如果想直接做服務,咪叫分銷商同他賣,然後叫分銷商賣埋高陽個package 就得,唔使經母公司


母子公司就係咁, 一定要濕下腳, 做靚埋818盤數可能都是見子公司大把錢想拿點駛下
45 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:00:51

46樓提及
45樓提及
44樓提及
43樓提及
42樓提及
真是想食一舊wor


其實係訂單做唔晒


應該唔是,如果想直接做服務,咪叫分銷商同他賣,然後叫分銷商賣埋高陽個package 就得,唔使經母公司


母子公司就係咁, 一定要濕下腳, 做靚埋818盤數可能都是見子公司大把錢想拿點駛下


應該係母公司股價不振, 今次子公司食正條水, 無理由唔一定共富貴
46 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:01:20

我覺得咁來好傷個觀感
47 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:02:25

48樓提及
我覺得咁來好傷個觀感


少少, 不過不傷大雅

只係搞到我要買埋818
48 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:03:02

49樓提及
48樓提及
我覺得咁來好傷個觀感


少少, 不過不傷大雅

只係搞到我要買埋818兩隻打孖上咁... 我覺得818 最多扭虧
49 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:04:13

50樓提及
49樓提及
48樓提及
我覺得咁來好傷個觀感


少少, 不過不傷大雅

只係搞到我要買埋818兩隻打孖上咁... 我覺得818 最多扭虧


不過是好事

看550 同1127

平均D 也不錯
50 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:04:37

事實上,我兩隻都有
51 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:06:19

52樓提及
事實上,我兩隻都有


呢單DEAL 焗要買埋818

但327 毛利都應KEEP 得到, 同埋合埋增長, 2-3倍股走不甩

若冇呢單DEAL, 應該可以5-6倍
52 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:07:36

53樓提及
52樓提及
事實上,我兩隻都有


呢單DEAL 焗要買埋818

但327 毛利都應KEEP 得到, 同埋合埋增長, 2-3倍股走不甩

若冇呢單DEAL, 應該可以5-6倍


我覺得不如加注買327好d,現在818 蝕緊錢,市值又唔細...
53 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:09:44

54樓提及
53樓提及
52樓提及
事實上,我兩隻都有


呢單DEAL 焗要買埋818

但327 毛利都應KEEP 得到, 同埋合埋增長, 2-3倍股走不甩

若冇呢單DEAL, 應該可以5-6倍


我覺得不如加注買327好d,現在818 蝕緊錢,市值又唔細...


但我驚818 勁炒上

西京現在有錢, 佢地一掃就升到你唔信


54 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:17:50

西京呢排黑黑地
55 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:25:05

56樓提及
西京呢排黑黑地


2013 我覺得佢大翻身
56 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:25:28

57樓提及
56樓提及
西京呢排黑黑地


2013 我覺得佢大翻身


希望啦叫做乜鬼回歸平均值
57 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:26:19

58樓提及
57樓提及
56樓提及
西京呢排黑黑地


2013 我覺得佢大翻身


希望啦叫做乜鬼回歸平均值


醜股總有修補股值既時候
58 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:27:52

咁我寧願買番年初那隻
59 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:29:32

60樓提及
咁我寧願買番年初那隻


818 我今晚諗諗計, 沽咩貨先可以入
60 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:30:40

61樓提及
60樓提及
咁我寧願買番年初那隻


818 我今晚諗諗計, 沽咩貨先可以入


唔使咁急吧
61 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:31:40

62樓提及
61樓提及
60樓提及
咁我寧願買番年初那隻


818 我今晚諗諗計, 沽咩貨先可以入


唔使咁急吧


要, 趁報紙未吹起
呢度CDR 極多
62 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:32:22

現價0.690
去返$1 都唔叫過分

但回報極可觀
63 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:32:48

咁先買d囉,我就唔跟,因為我前幾日睇到盤數,覺得某d股仲未去
64 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:33:09

64樓提及
現價0.690
去返$1 都唔叫過分

但回報極可觀


但他蝕錢..不過3339件事都叫無絕對
65 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-19 23:34:30

66樓提及
64樓提及
現價0.690
去返$1 都唔叫過分

但回報極可觀


但他蝕錢..不過3339件事都叫無絕對


CYCLE 轉勢, 追唔切, 明嗎


1/10 股, 升返一倍, 都係跌左8成
66 : greatsoup38(830)@2012-12-19 23:35:10

我想都要等多陣
67 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-20 07:43:55翻身在望
68 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-20 15:18:09

百富入围建设银行POS设备采购项目
http://news.yktchina.com/2012-12 ... c38d8fba80a88d.html
 全球电子支付终端及解决方案提供商百富计算机技术(深圳)有限公司,成功入围中国建设银行POS设备采购项目。百富近期将与建行协商办理有关合同签署事宜。

 本次入围的机型包括有线一体针打、有线一体热敏、有线分体和MIS键盘。百富坚持长期的研发投入,在不断开发新产品的同时,改进百富的成熟产品,保证了产品卓越的生产品质,高标准的PCI, EMV等国际认证,先进的软件技术平台和长远的产品规划。

 百富与中国建设银行的合作由来已久,百富的终端产品早在2006年便已经成为建设银行的入围产品。百富专注为全球客户提供高性价比,品质卓越的产品和更优质的服务!

 关于百富

 百富计算机技术(深圳)有限公司 — 成立于2001年7月,是香港上市公司百富环球科技有限公司(PAX GLOBAL TECHNOLOGY LIMITED,股票代码327)在深圳注册的全资子公司。是一家专门从事电子支付相关产品的研发、生产、销售和服务,以及提供全方位电子支付解决方案的国家级高新技术企业。
69 : qt(2571)@2012-12-20 21:57:37

留意下先
70 : greatsoup38(830)@2012-12-20 22:28:14

我成日形住隻野盤數是假
71 : qt(2571)@2012-12-20 22:48:02

睇盤生意唔差, 同eps咁.
盤數就唔識嚕
72 : greatsoup38(830)@2012-12-20 22:58:53

73樓提及
睇盤生意唔差, 同eps咁.
盤數就唔識嚕


現金太多唔派息...
73 : qt(2571)@2012-12-20 23:00:56

74樓提及
73樓提及
睇盤生意唔差, 同eps咁.
盤數就唔識嚕


現金太多唔派息...


如果發cb, 咁就諗都唔洗諗
74 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:01:24

不過隻野表面計基本因素又...
75 : qt(2571)@2012-12-20 23:05:10

鉛筆兄提到的業務發展到真係可以好強, 甚至乎係攏斷行業. 真係要查班管理層係咪有心搞.
76 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:05:49

77樓提及
鉛筆兄提到的業務發展到真係可以好強, 甚至乎係攏斷行業. 真係要查班管理層係咪有心搞.


但是他今次搞個關連交易實在太輸送利益
77 : qt(2571)@2012-12-20 23:12:06

78樓提及
77樓提及
鉛筆兄提到的業務發展到真係可以好強, 甚至乎係攏斷行業. 真係要查班管理層係咪有心搞.


但是他今次搞個關連交易實在太輸送利益


有D肥水不流別人田.
另外, 佢賣野俾母公司, 唔賣俾別人, 會唔會有技術的東西不相放出去? 只係奇怪問下.
78 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:14:06

79樓提及
78樓提及
77樓提及
鉛筆兄提到的業務發展到真係可以好強, 甚至乎係攏斷行業. 真係要查班管理層係咪有心搞.


但是他今次搞個關連交易實在太輸送利益


有D肥水不流別人田.
另外, 佢賣野俾母公司, 唔賣俾別人, 會唔會有技術的東西不相放出去? 只係奇怪問下.


咁你賣得呢部機,技術肯定用番他那套,邊個都阻唔到... 我認為畀邊個賣無分別
79 : qt(2571)@2012-12-20 23:15:44

80樓提及
79樓提及
78樓提及
77樓提及
鉛筆兄提到的業務發展到真係可以好強, 甚至乎係攏斷行業. 真係要查班管理層係咪有心搞.


但是他今次搞個關連交易實在太輸送利益


有D肥水不流別人田.
另外, 佢賣野俾母公司, 唔賣俾別人, 會唔會有技術的東西不相放出去? 只係奇怪問下.


咁你賣得呢部機,技術肯定用番他那套,邊個都阻唔到... 我認為畀邊個賣無分別


咁簡單D諗, 肥水不流別人田 算.

主要都係睇財務方面啦
80 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:16:40

但是如果唔簽的話其實結果都一樣
81 : qt(2571)@2012-12-20 23:18:27

82樓提及
但是如果唔簽的話其實結果都一樣


如果筆數佔得唔大都算.
間間公司都會有呢攏嘢
82 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:18:46

83樓提及
82樓提及
但是如果唔簽的話其實結果都一樣


如果筆數佔得唔大都算.
間間公司都會有呢攏嘢


我覺得都是削肉救母
83 : qt(2571)@2012-12-20 23:21:49

84樓提及
83樓提及
82樓提及
但是如果唔簽的話其實結果都一樣


如果筆數佔得唔大都算.
間間公司都會有呢攏嘢


我覺得都是削肉救母


咁講, 鉛筆兄搏阿媽反彈又有道理喎
84 : greatsoup38(830)@2012-12-20 23:22:20

老母蝕緊錢,今次補番最多賺錢囉...
85 : carl_li(1524)@2012-12-24 12:58:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121224098_C.pdf

24/12/2012 12:07 00327 百富环球 通函 - [持续关连交易
86 : GS(14)@2012-12-24 22:15:10

又升一成唉
87 : frankiekie(34555)@2012-12-24 22:42:16

3 % today ,
88 : GS(14)@2012-12-24 22:43:40

89樓提及
3 % today ,


縮番好彩
89 : qt(2571)@2012-12-25 12:29:14

90樓提及
89樓提及
3 % today ,


縮番好彩


阿媽被炒起
90 : frankiekie(34555)@2012-12-27 21:17:40

好似阿仔穩陣過阿媽
91 : GS(14)@2012-12-27 22:09:19

不過子母都唔派息
92 : qt(2571)@2012-12-27 22:10:43

hit and run 啦
93 : GS(14)@2012-12-27 22:37:22

94樓提及
hit and run 啦


買過第2隻,寧願買壹仔
94 : qt(2571)@2012-12-27 22:42:38

95樓提及
94樓提及
hit and run 啦


買過第2隻,寧願買壹仔


台灣賣盤分分鐘拖好耐
95 : GS(14)@2012-12-27 22:43:13

96樓提及
95樓提及
94樓提及
hit and run 啦


買過第2隻,寧願買壹仔


台灣賣盤分分鐘拖好耐


不過呢個價賭得過...下個月點點彈藥先
96 : stockwinner(6666)@2013-01-16 23:14:05

今日成交急增,升左十幾巴仙!
97 : greatsoup38(830)@2013-01-16 23:15:27

98樓提及
今日成交急增,升左十幾巴仙!


一頂就差唔多到阻力


98 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-16 23:16:55

99樓提及
98樓提及
今日成交急增,升左十幾巴仙!


一頂就差唔多到阻力其實冇阻力smileysmiley

再上, 2.8-3蚊冇難度

反正現金多, 行業好, 毛利高, 又有基金
99 : stockwinner(6666)@2013-01-16 23:17:09

破到就
100 : greatsoup38(830)@2013-01-16 23:21:07

100樓提及
99樓提及
98樓提及
今日成交急增,升左十幾巴仙!


一頂就差唔多到阻力其實冇阻力smileysmiley

再上, 2.8-3蚊冇難度

反正現金多, 行業好, 毛利高, 又有基金


最緊要派息,基金都是低價入股...富達...
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&
101 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-16 23:22:57

102樓提及
100樓提及
99樓提及
98樓提及
今日成交急增,升左十幾巴仙!


一頂就差唔多到阻力其實冇阻力smileysmiley

再上, 2.8-3蚊冇難度

反正現金多, 行業好, 毛利高, 又有基金


最緊要派息,基金都是低價入股...富達...
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&富達手貨平均都唔平
102 : greatsoup38(830)@2013-01-16 23:23:21

都唔關事的,他沽左我仲開心
103 : frankiekie(34555)@2013-01-16 23:41:18

唔知係咪何車今日篇野, 等住爆升
104 : greatsoup38(830)@2013-01-16 23:41:58

105樓提及
唔知係咪何車今日篇野, 等住爆升


根本就是
http://www.sharpdaily.hk/article/fin/20130116/168692
人和商業(1387)近期倍升,在高陽科技(818)翻版上演,高陽上月中至今急升85%。
百富預期PE 7倍

劉央旗下西京基金部是人和與高陽的大股東。劉央2010年4月接受財經雜誌訪問,大薦高陽(當時5.5元),「睇」10元,理由是高陽旗下百富環球會上市。
三年下來,高陽科技大瀉,昨收1.2元(低位回升167%),而百富環球(327)上市亦成事,只是潛水深深。高陽升得清脆玲瓏,百富更值一敲。
①百富環球是電子支付終端機解決方案供應商,中移動、中銀、農行、交銀等皆是股東。2010年12月以2.88元招股,現價1.66元,破底42%。
②2012年(12月年結)上半年,百富環球盈利8338萬元(高陽同期見紅1.36億元),按年上升24%。
現價往績PE為9.5倍,彭博綜合預測,2012年8.4倍,2013年7倍,2014年只有5.9倍。
③百富環球2013年預期PB 0.83倍,當年招股PB 2.5倍,現時折讓吸引。高陽PB為1.22倍。
上升空間近七成

④去年6月底,百富持現金9.73億元,無借貸,每股淨現金0.94元,佔股價57%。
⑤百富環球市值17.2億元,高陽科技持42.79%,三個基金持31.84%,其餘街貨所值有數得計。
★百富環球重見招股價2.88元機會存在。浮水價折合2014年PE 10倍而已,上升空間69%。

何車
105 : greatsoup38(830)@2013-01-20 10:41:58

327報告
106 : qt(2571)@2013-01-20 15:12:28

到左價喎
107 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-20 15:13:48

108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley
108 : GS(14)@2013-01-20 15:14:25

109樓提及
108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley


計埋現金差唔多的,不過他不派息
109 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-20 15:17:47

110樓提及
109樓提及
108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley


計埋現金差唔多的,不過他不派息


我買股, 不要派息, 只要價升
110 : GS(14)@2013-01-20 15:25:03

111樓提及
110樓提及
109樓提及
108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley


計埋現金差唔多的,不過他不派息


我買股, 不要派息, 只要價升


但如果不派值我就不覺可以計入現金作估值
111 : 鉛筆小生(8153)@2013-01-20 15:37:44

112樓提及
111樓提及
110樓提及
109樓提及
108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley


計埋現金差唔多的,不過他不派息


我買股, 不要派息, 只要價升


但如果不派值我就不覺可以計入現金作估值


錢用來搵錢, 好過派俾股東

增長股, 要錢來沒意思


當佢增長減慢, 才變高息股才有收息意思

現金牛, 係要穩定收入, 息口高
112 : qt(2571)@2013-01-20 17:40:55

103樓提及
102樓提及
100樓提及
99樓提及
98樓提及
今日成交急增,升左十幾巴仙!


一頂就差唔多到阻力其實冇阻力smileysmiley

再上, 2.8-3蚊冇難度

反正現金多, 行業好, 毛利高, 又有基金


最緊要派息,基金都是低價入股...富達...
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/ ... 7&src=MAIN&lang=ZH&富達手貨平均都唔平


富達坐得起, 更何況坐左成年, 唔爭在
113 : ant2012(35387)@2013-01-27 07:08:17

舊聞一則


http://blog.sina.com.cn/s/blog_a29bbbe30106f1r3.htmlPOS机招标结果出炉 新国都成大赢家


去年10月启动的中国银联2012年度POS机招标,在2011年结束前敲定了结果。入围企业和产品日前在网上公示,A股两家上市公司新国都()(,收盘价19.47元)和新大陆(000997)(000997,收盘价10.31元)都顺利中标。
 尽管并未列示中标金额,不过7个分包产品中新国都拿到6个,中标包数最多,而往年份额第一的百富环球本次则意外未入围;此外新大陆以前并未在银联举行的这种规模的集中采购上中标,因此业内认为A股两家公司本次都有不小突破。《每日经济新闻》从新国都方面了解到,对银联销售大致能占到公司营收的3~4成,关于本次中标的具体情况公司则会在收到正式的中标通知书后进行公告。
 POS机招标 两公司中标
 中国银联控股的银联商务有限公司,在去年10月启动了下一年度POS机具集中采购的招标,这一结果日前进行了对外公示。来自本次招标中介机构的信息显示,新国都和新大陆两家A股公司顺利入围。
 就公示结果看,新国都无疑成为最大的赢家。本次招标共放出7个产品包,由新国都、新大陆、惠尔丰以及福建联迪4家公司分享。虽然并未出现单一一家公司独得某个产品包的结果,不过7个包里新国都一家中了6包,以包数看最多;新大陆等其余三家公司,分别都只中到3个产品包。
 5日,《每日经济新闻》记者就具体细节与上市公司联系,新大陆方面联系电话一直无人接听;新国都方面董秘赵辉则证实银联招标结果确实已出炉,但涉及到具体金额和数量,赵辉就表示还需要等待公司收到正式的中标通知书后才能确定。
 新国都拔得头筹
 尽管具体的中标金额和数量目前还不清楚,不过就现阶段已披露结果看,业内研究员认为两家A股公司都有明显突破。“新大陆以前在银联这边的份额很小,这次能中3包还比较少见。”湘财证券研究员姜国平说。
 记者早前从业内了解到的信息是,我国POS机市场根据下游客户情况分为银联和各大商业银行两大块,不同POS机生产厂商各有侧重。如在中国银联市场上,2008年~2010年三年的招标入围供应商都是新国都、百富环球、福建联迪、惠尔丰四个厂家,还没有新大陆。
 新国都公司客户结构中,中国银联占据了绝大部分比重;至今年年中的数据是,公司大约有46%的POS机是向银联销售。而我国POS机市场虽然集中度向来较高,前面提到的5家厂商合计包揽了8成以上份额。
 银联市场以往也是由新国都、百富环球(00327,HK)、福建联迪
 (全球第一大POS机厂商法国Ingenico在国内设立的控股子公司)和全球第二大POS机厂商美国惠尔丰瓜分,但以往都是百富环球中标份额最多;“新国都以前份额不是最高的,落后于百富,去年两家才基本持平。”姜国平说。
 姜国平告诉记者,去年银联招标中,百富环球拿到了36%,新国都是33%;今年百富环球意外未入围,新国都现在看来成了最大赢家。业内认为,虽然现在还无法量化本次事件对公司2012年业绩的具体影响,但对现在正积极拓展商业银行客户的新国都来说,银联市场的巩固令公司业绩基础进一步坚实
114 : ant2012(35387)@2013-01-27 08:47:10

收購失敗, 舊聞二則,因此晤派息?

http://nfctimes.com/news/vivotec ... ess-reader-businessVivotech announced today it has sold its reader business to U.S.-based ID Tech, a maker of contactless, magnetic-stripe, bar code and other readers and PIN entry devices.

Vivotech, which said July 27 it had cut its workforce following delays in finding a buyer for its reader business, said that with the sale to ID Tech, it would continue with its plan to focus on its NFC software business. This business includes trusted service management, a mobile wallet and a platform to deliver loyalty rewards. 

“Now that the sale of the reader business is complete, we are focusing 100% of our energy on the continued support of our customers, contracts and partners, and on growth of this (software) business,” the company said in a statement.

Vivotech did not disclose the sale price of its reader business, which the company has said in the past has shipped nearly 1 million readers globally, including many of the readers installed at U.S. merchant locations over the past seven or eight years.

The vendor had also been in talks to sell the reader business to the parent of China-based point-of-sale terminal supplier PAX Technology, a source earlier told NFC Times.

Vivotech has not responded to questions from NFC Times on how many employees would remain after its cutbacks.

NFC Times reported late last month, citing sources, that Vivotech executives told employees June 27 that the company planned to cease operations, but would continue to fulfill some contracts–as it seeks to reach deals to sell its reader and possibly the software businesses.

A source attributed the move to cash-flow problems, despite nearly $100 million in venture capital funding Vivotech has raised since 2001.

But Vivotech in a statement posted on its Web site later in the day insisted that its “business fundamentals are strong and orders and contracts are building in both its reader and software businesses.”

It denied it was ceasing operations, but instead said it was in the “process of restructuring operations” because the efforts to sell the reader business had moved “slower than anticipated.”  

It said it had, therefore, “reduced its team to a smaller group, with the goals of maintaining customer relationship and core contract work and to address our supplier relationships and commitments."
115 : greatsoup38(830)@2013-01-27 10:42:38

http://www.landicorp.com/Website ... px?bulletinSid=2390
折桂銀商POS機招標 聯迪商用產品全線入圍
2013-1-5 11:40:48

在銀聯商務有限公司2013年度POS終端設備集中採購項目中,電子支付產品及系統解決方案供應商聯迪商用成功折桂,以7包全中的記錄成為此次招標中唯一全線入圍的POS廠商。從銀聯商務公佈的結果看,本次招標共放出7個產品包,由聯迪商用、百富、惠爾豐、新國都4家公司分享。其中,聯迪商用獨中7包,百富、惠爾豐、新國都分別是6包、3包、1包。去年剛剛入圍銀商POS機招標的新大陸則全部出局。聯迪商用此次入圍的機型除了傳統熱敏、針打、分體、無線POS等之外,全新高端無線POS E570也取得入圍。該產品是聯迪商用新推出的高端無線POS,它順應電子商務的迅猛發展,可集成客戶ERP管理功能的增值應用,滿足物流、百貨、交警等行業的功能需求。「儘管銀行卡消費滲透率已達到42.7%,但銀行卡受理市場仍有待提高。」聯迪商用副總裁程翔表示,「我們將始終致力於銀行卡受理市場環境的持續改善,通過自主創新,為客戶提供優質、便捷、安全的POS終端產品和高品質的服務。」
116 : ant2012(35387)@2013-01-27 10:49:47

117樓提及
http://www.landicorp.com/Website/News/BNewsContent.aspx?bulletinSid=2390
折桂銀商POS機招標 聯迪商用產品全線入圍
2013-1-5 11:40:48

在銀聯商務有限公司2013年度POS終端設備集中採購項目中,電子支付產品及系統解決方案供應商聯迪商用成功折桂,以7包全中的記錄成為此次招標中唯一全線入圍的POS廠商。從銀聯商務公佈的結果看,本次招標共放出7個產品包,由聯迪商用、百富、惠爾豐、新國都4家公司分享。其中,聯迪商用獨中7包,百富、惠爾豐、新國都分別是6包、3包、1包。去年剛剛入圍銀商POS機招標的新大陸則全部出局。聯迪商用此次入圍的機型除了傳統熱敏、針打、分體、無線POS等之外,全新高端無線POS E570也取得入圍。該產品是聯迪商用新推出的高端無線POS,它順應電子商務的迅猛發展,可集成客戶ERP管理功能的增值應用,滿足物流、百貨、交警等行業的功能需求。「儘管銀行卡消費滲透率已達到42.7%,但銀行卡受理市場仍有待提高。」聯迪商用副總裁程翔表示,「我們將始終致力於銀行卡受理市場環境的持續改善,通過自主創新,為客戶提供優質、便捷、安全的POS終端產品和高品質的服務。」


似乎大陸pos 機係純價低者得
117 : greatsoup38(830)@2013-01-27 10:51:17

我覺得有d關係囉,同電錶之類差呃多
118 : ant2012(35387)@2013-01-27 11:16:36

119樓提及
我覺得有d關係囉,同電錶之類差呃多


都係睇海外多啲,海外係咪都係咁?
119 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:17:58

120樓提及
119樓提及
我覺得有d關係囉,同電錶之類差呃多


都係睇海外多啲,海外係咪都係咁?


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... XGT-20101126-13.pdf
用分銷商賣
120 : ant2012(35387)@2013-01-27 11:24:04

121樓提及
120樓提及
119樓提及
我覺得有d關係囉,同電錶之類差呃多


都係睇海外多啲,海外係咪都係咁?


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... XGT-20101126-13.pdf
用分銷商賣


好似冇乜優勢咁,純粹襯內地同行未進軍海外就先進軍,可能有2-3年增長
121 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:25:39

都是睇價錢同埋賭入股
122 : ant2012(35387)@2013-01-27 11:33:39

123樓提及
都是睇價錢同埋賭入股


奇怪咁多人入股
123 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:35:18

124樓提及
123樓提及
都是睇價錢同埋賭入股


奇怪咁多人入股


王小姐上個禮拜講呢間
124 : ant2012(35387)@2013-01-27 11:40:49

125樓提及
124樓提及
123樓提及
都是睇價錢同埋賭入股


奇怪咁多人入股


王小姐上個禮拜講呢間


我覺得佢講a股啲小公司多啲,這間晤似被收購
125 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:42:32

咁入股或者會吧?
126 : ant2012(35387)@2013-01-27 11:50:38

127樓提及
咁入股或者會吧?


佢lost 緊market share, 我覺得新國都機會大啲
127 : greatsoup38(830)@2013-01-27 11:51:29

128樓提及
127樓提及
咁入股或者會吧?


佢lost 緊market share, 我覺得新國都機會大啲


咁你又正確,不過新國都跌得仲快
128 : fung1125(4182)@2013-01-27 12:00:31

內地市場仍然好大潛力
129 : greatsoup38(830)@2013-01-27 12:00:51

130樓提及
內地市場仍然好大潛力


不過個餅他食得到至有用
130 : ant2012(35387)@2013-01-27 12:02:59

129樓提及
128樓提及
127樓提及
咁入股或者會吧?


佢lost 緊market share, 我覺得新國都機會大啲


咁你又正確,不過新國都跌得仲快


價低者得,新國都2012開始做海外,看他們搶到幾多龍頭share,其實搶到都okay,有2-3倍增長,所以我覺得海外龍頭會入股a股小公司抗衡
131 : greatsoup38(830)@2013-01-27 12:05:17

132樓提及
129樓提及
128樓提及
127樓提及
咁入股或者會吧?


佢lost 緊market share, 我覺得新國都機會大啲


咁你又正確,不過新國都跌得仲快


價低者得,新國都2012開始做海外,看他們搶到幾多龍頭share,其實搶到都okay,有2-3倍增長,所以我覺得海外龍頭會入股a股小公司抗衡


好似美敦力入股8122,貪他易控制

最好是無外銷
132 : ant2012(35387)@2013-01-27 12:08:33

133樓提及
132樓提及
129樓提及
128樓提及
127樓提及
咁入股或者會吧?


佢lost 緊market share, 我覺得新國都機會大啲


咁你又正確,不過新國都跌得仲快


價低者得,新國都2012開始做海外,看他們搶到幾多龍頭share,其實搶到都okay,有2-3倍增長,所以我覺得海外龍頭會入股a股小公司抗衡


好似美敦力入股8122,貪他易控制

最好是無外銷


唉,又要再看看,估值10倍pe, 晤算平
133 : greatsoup38(830)@2013-01-27 12:09:27

好似325就用20幾倍來買...8043都超貴,買唔買真是好難抉擇
134 : ant2012(35387)@2013-01-27 12:26:31

135樓提及
好似325就用20幾倍來買...8043都超貴,買唔買真是好難抉擇


如果爲入大陸,我覺得晤會入股327,所以奇怪甘多人入股,唯有博佢派高息,又要找個另一隻股研究
135 : greatsoup38(830)@2013-01-27 12:30:51

136樓提及
135樓提及
好似325就用20幾倍來買...8043都超貴,買唔買真是好難抉擇


如果爲入大陸,我覺得晤會入股327,所以奇怪甘多人入股,唯有博佢派高息,又要找個另一隻股研究


他母公司都唔派啦
136 : ant2012(35387)@2013-01-27 12:34:53

137樓提及
136樓提及
135樓提及
好似325就用20幾倍來買...8043都超貴,買唔買真是好難抉擇


如果爲入大陸,我覺得晤會入股327,所以奇怪甘多人入股,唯有博佢派高息,又要找個另一隻股研究


他母公司都唔派啦


收購失敗,晤知會唔會呢?
137 : greatsoup38(830)@2013-02-12 12:46:43

327報告
http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 8&dl=0&t=1360641225
138 : ng caddy(36072)@2013-03-11 20:49:37

327都幾似325
139 : ng caddy(36072)@2013-03-11 20:55:05

其實8043/3928之類,被人收的公司,好多都有問題,食完要消失D骨,都幾慘..
140 : fung1125(4182)@2013-03-11 21:44:37

140樓提及
327都幾似325


邊方面?
141 : GS(14)@2013-03-11 22:53:20

141樓提及
其實8043/3928之類,被人收的公司,好多都有問題,食完要消失D骨,都幾慘..


鄭州特點
142 : greatsoup38(830)@2013-03-15 01:28:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130314957_C.pdf
818 虧損增15%,至1.62億,6億現金
143 : greatsoup38(830)@2013-03-15 01:30:24

327
盈利增8%,至1.51億,12億現金
144 : kenchoi(1222)@2013-03-15 10:19:02

業蹟唔差,但係行政費大增...
搞到今日大跌...
145 : greatsoup38(830)@2013-03-16 11:22:23

146樓提及
業蹟唔差,但係行政費大增...
搞到今日大跌...


睇唔到個購股權開支幾多
146 : qt(2571)@2013-03-16 14:18:44

147樓提及
146樓提及
業蹟唔差,但係行政費大增...
搞到今日大跌...


睇唔到個購股權開支幾多


唔明,咩購股權? 有冇得講下
147 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:23:06

148樓提及
147樓提及
146樓提及
業蹟唔差,但係行政費大增...
搞到今日大跌...


睇唔到個購股權開支幾多


唔明,咩購股權? 有冇得講下


個開支部分是由於購股權增加,我找唔到那個數
148 : roadman(34674)@2013-03-16 14:39:38

中期有說10,468千元
149 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:44:45

全年無左
150 : greatsoup38(830)@2013-03-23 21:26:42

327
151 : ng caddy(36072)@2013-03-23 21:53:49

151樓提及
全年無左
.無左D咩
152 : ak47(37204)@2013-03-23 21:58:14

現在價位抵入好多。但缺乏消息炒作一下。
153 : greatsoup38(830)@2013-03-23 22:03:24

153樓提及
151樓提及
全年無左
.無左D咩


購股權費用
154 : greatsoup38(830)@2013-03-31 17:33:27

327 report
155 : 番鼠仔(35730)@2013-05-02 12:36:16

現價好似幾抵入...
諗緊入唔入小小試下
156 : greatsoup38(830)@2013-05-02 21:52:48

157樓提及
現價好似幾抵入...
諗緊入唔入小小試下


唔知幾時的
157 : hellohk(32085)@2013-05-23 23:40:43

老細換位

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130523838_C.pdf
158 : MrYeung(15476)@2013-07-16 20:27:01

327
http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 0&dl=0&t=1373977435
159 : MrYeung(15476)@2013-07-16 20:29:30

327
160 : GS(14)@2013-07-16 22:33:59

無股息都唔談
161 : GS(14)@2013-08-02 12:21:22

327

盈利增20%,至7,900萬,靠稅,11.2億現金
162 : MrYeung(15476)@2013-08-05 20:30:35

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 6&dl=0&t=1375705676
327
163 : frankiekie(34555)@2013-08-05 22:40:39

163樓提及
327

盈利增20%,至7,900萬,靠稅,11.2億現金


高現金流,高NAV,增長ok
唔派息,搞到冇哂興趣
164 : GS(14)@2013-08-05 22:42:35

他現在部分盈利移左去818,否則更靚
165 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-05 22:44:15

166樓提及
他現在部分盈利移左去818,否則更靚


救母, 冇計
166 : qt(2571)@2013-08-05 22:45:21

點解唔係派息俾阿媽?
167 : GS(14)@2013-08-05 22:47:00

168樓提及
點解唔係派息俾阿媽?


派息無盈利可計,又要使部分現金流出畀街外股東
168 : qt(2571)@2013-08-05 22:47:58

169樓提及
168樓提及
點解唔係派息俾阿媽?


派息無盈利可計,又要使部分現金流出畀街外股東


抵佢無得升.
169 : GS(14)@2013-08-05 22:51:51

隻股唔掂有原因的
170 : qt(2571)@2013-08-05 22:55:06

之前二代小生話獨市生意.
171 : frankiekie(34555)@2013-08-05 23:01:32

唔為股東著想
真係買唔落
172 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-05 23:43:41

173樓提及
唔為股東著想
真係買唔落


何謂為股東著想?
173 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 07:10:35

113樓提及
112樓提及
111樓提及
110樓提及
109樓提及
108樓提及
到左價喎


份REPORT 太差, 我既價3-4smiley


計埋現金差唔多的,不過他不派息


我買股, 不要派息, 只要價升


但如果不派值我就不覺可以計入現金作估值


錢用來搵錢, 好過派俾股東

增長股, 要錢來沒意思


當佢增長減慢, 才變高息股才有收息意思

現金牛, 係要穩定收入, 息口高管理層話唔定看到呢到
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130808/18369260
留彈藥併購 續不派息
隨着中國居民消費力增強,使用信用卡和網上購物的人將越來越多,蘆相信「第三方支付商」的業務將日益廣泛,他形容該業務上半年增長迅速,相信未來有更多有關客戶購買終端機,現時公司的主要客戶有信用卡發行者、網絡結算商和第三方支付商。
百富擁有超過12億元現金,仍打算不派息。蘆杰坦言要將現金留作未來兩、三年的併購活動。
174 : GS(14)@2013-08-08 09:31:40

呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...
175 : GS(14)@2013-08-08 09:32:10

本身咁賺錢,借錢來買也不行嗎?
176 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 09:43:09

176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


呢個更老千
但益散戶
177 : qt(2571)@2013-08-08 10:24:35

176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的
178 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 10:32:40

179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


看你喜歡不喜歡靠併購增長既玩法
179 : qt(2571)@2013-08-08 10:38:41

180樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


看你喜歡不喜歡靠併購增長既玩法


我想睇下佢以前的故仔先
180 : GS(14)@2013-08-08 12:10:02

179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....
181 : GS(14)@2013-08-08 12:10:28

180樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


看你喜歡不喜歡靠併購增長既玩法


要併購增長也不用保留高現金
182 : qt(2571)@2013-08-08 12:27:56

182樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....


頂, 我仲以為係呢間野以前玩過好多收購故仔添.
咁可以買少少當測試管理層的忠誠, 若果係故仔, 以後唔洗睇.
183 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 13:54:40

183樓提及
180樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


看你喜歡不喜歡靠併購增長既玩法


要併購增長也不用保留高現金


冇錢去做, 成本貴好多
184 : GS(14)@2013-08-08 14:34:27

185樓提及
183樓提及
180樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


看你喜歡不喜歡靠併購增長既玩法


要併購增長也不用保留高現金


冇錢去做, 成本貴好多


成本最多咪4%
185 : GS(14)@2013-08-08 14:35:20

184樓提及
182樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....


頂, 我仲以為係呢間野以前玩過好多收購故仔添.
咁可以買少少當測試管理層的忠誠, 若果係故仔, 以後唔洗睇.


不是,我指現金保留收購呢個point是廢的,好多公司都是咁講...

有錢賺就派息啦,母公司同他一樣都是咁....我懷疑現金是假的
186 : qt(2571)@2013-08-08 14:37:06

187樓提及
184樓提及
182樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....


頂, 我仲以為係呢間野以前玩過好多收購故仔添.
咁可以買少少當測試管理層的忠誠, 若果係故仔, 以後唔洗睇.


不是,我指現金保留收購呢個point是廢的,好多公司都是咁講...

有錢賺就派息啦,母公司同他一樣都是咁....我懷疑現金是假的


咁又係
187 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 14:52:55

187樓提及
184樓提及
182樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....


頂, 我仲以為係呢間野以前玩過好多收購故仔添.
咁可以買少少當測試管理層的忠誠, 若果係故仔, 以後唔洗睇.


不是,我指現金保留收購呢個point是廢的,好多公司都是咁講...

有錢賺就派息啦,母公司同他一樣都是咁....我懷疑現金是假的


如果係我, 我有錢寧買QQ 股票都唔派
188 : GS(14)@2013-08-08 15:04:00

189樓提及
187樓提及
184樓提及
182樓提及
179樓提及
176樓提及
呢隻留待收購的古仔我真是聽過不少次....

其實如果真是以他的模式來講,錢用不到,不如派息提高股價,用配股解決問題仲實用...


列出黎嘛
其實想買的


1121、67、682....


頂, 我仲以為係呢間野以前玩過好多收購故仔添.
咁可以買少少當測試管理層的忠誠, 若果係故仔, 以後唔洗睇.


不是,我指現金保留收購呢個point是廢的,好多公司都是咁講...

有錢賺就派息啦,母公司同他一樣都是咁....我懷疑現金是假的


如果係我, 我有錢寧買QQ 股票都唔派


你買QQ,賺的錢是你的,他買QQ,以他們作風,賺的錢他不會同你分,講完
189 : GS(14)@2013-08-08 15:10:22

我成日同你講,股息是給股東先有用,是股東的自由
190 : 鉛筆小生(8153)@2013-08-08 15:26:42

191樓提及
我成日同你講,股息是給股東先有用,是股東的自由


大家觀點角度不同


你不喜歡, 咪唔好做唔派息既股東
191 : frankiekie(34555)@2013-08-08 16:37:52

我諗又未必是假,最怕d錢唔知點去左母公司
192 : greatsoup38(830)@2013-08-08 22:22:39

193樓提及
我諗又未必是假,最怕d錢唔知點去左母公司


我怕用用左第二個唔知的用途,例如抵押左做地產
193 : MrYeung(15476)@2013-08-13 21:13:49

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 9&dl=0&t=1376398485
327
194 : greatsoup38(830)@2013-08-13 22:26:44

升破目標價又調高
195 : MrYeung(15476)@2013-08-26 20:31:47

327
196 : GS(14)@2013-08-26 22:46:50

原來又是公關大人的功勞
197 : MrYeung(15476)@2013-09-12 20:14:50

327
http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 4&dl=0&t=1378987984
198 : qt(2571)@2013-09-12 20:48:04

嘩, 越推越高
199 : GS(14)@2013-09-12 22:18:46

股票就大跌
200 : MrYeung(15476)@2013-11-01 22:22:12

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 8&dl=0&t=1383315666
327
201 : fatlone168(20094)@2013-11-02 00:52:26

純粹9up 加有啲feel

呢隻嘢會畀人收購,母公司賺一大筆就走人。

真係9up...
202 : greatsoup38(830)@2013-11-02 12:52:48

d野愈寫愈誇張
203 : greatsoup38(830)@2013-11-19 00:50:43

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131118/news/ec_eci1.htm

【明報專訊】全球三大電子支付銷售點終端機(ETF-POS)供應商之一的百富環球(0327),因應內地市場面對更大競爭,該集團財務總監李書沸指出,擬加大發展新興市場的力度,更已經在印度市場取得訂單,亦完成進入巴西市場所需認證。若其成功開發印度市場,將令目前佔整體生意10%的亞太區業務,增長50%。

現時百富的生意以內地市場為主,海外生意佔比32%。最近其透過印度伙伴,投得1萬台可供電子售票用途的移動設備合約。李書沸指出,相對美國只有3億人口便擁有1200萬至1500萬台EFT-POS,人口比美國更多的中國及印度卻只有900萬及100萬台,發展空間仍大。

毛利率高逾5% 競爭較內地小

為配合印度市場所需,百富亞太區總裁潘勝賢稱,他們會提供租賃及售後服務,藉此增大接單能力,亦毋須面對應收帳風險,將來冀洽商規模更大的政府合約。在起步時,他們先在新德里、孟買、班加羅爾及青奈等地發展,並且銷售GPRS制式的終端機為主,這比內地的桌上終端機毛利率高出5%至8%,競爭亦較內地市場小。李書沸估計,將來印度市場的年均增長率逾20%至30%。

百富將來擬打開印尼的大城市市場,潘勝賢指出,長遠會物色幫助爭取市場份額及具技術的購併對象。為配合業務發展,李書沸指出,集團在2012至2013年度的科研支出佔銷售額達6%,比2008年低於1%大幅增加。
204 : MrYeung(15476)@2013-11-26 22:05:43

327
205 : MrYeung(15476)@2013-12-23 20:36:50

327
206 : kennyice(39871)@2013-12-24 11:11:53

百富環球(327)食正全球非現金交易及電子支付消費潮流,嚟緊日子肥過肥仔水,先博佢創year high。
百富環球主打非現金消費支付銷售(EFT-POS)終端機,其中D200及D210兩個型號,除咗獲得蘋果認證,可以喺iPhone或iPad等流動產品上運行支付應用程式,產品亦都成功註冊為萬事達卡(MasterCard)MPOS解決方案。
而喺10月,百富環球獲得海信智能商用訂購10萬台D200終端機。技術架勢堂之餘,百富環球亦都接到相當唔錯嘅定單。

新興市場潛力大
祖國上年合共發出咗35億張銀行卡,而祖國中產群逐漸成形,消費支付嘅習慣,好似透過電子支付或者信用卡收費等等模式開始改變。不過,祖國第三方支付系統或產品,滲透率而家仍然比發達國家低,呢一點亦都令到未來非現金支付產品或系統有好大需求。百富環球單係食住祖國條水,已經不得了。
而報載百富環球呢期亦進軍印度同巴西呢類潛力勁大嘅新興市場,中線嚟自海外定單,亦係百富環球嘅亮點。
市場專業評估,百富環球明年EPS0.27元,PE由家陣18倍,跌到明年嘅11.5倍。祖國行家新大陸,今、明年嘅PE,高達42倍及29倍。
又百富環球上下家,好似大孖沙萬事達卡(市值高達7,680億港銀),明年度PE26倍,另一間巨無霸Visa,明年度PE亦講緊20倍,百富環球平咁一大截。又百富環球家陣淨現金高達12.4億銀,銀彈勁多,方便拓展拼購。
呢轉先博百富環球破10月高位3.65元,上望4蚊樓上,升幅約莫27%,預測PE得14倍幾,未有耐追到行家。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二、五刊出
207 : kennyice(39871)@2013-12-24 11:12:11

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131224/18564317
208 : fatlone168(20094)@2013-12-24 11:21:05

kennyice209樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20131224/18564317


呢篇佢寫得好悶, 炒冷飯既

係咁倚都畀個圖襯托下嘛~
209 : 鉛筆小生(8153)@2013-12-24 11:22:14

都勁
210 : amazingrick(36737)@2014-01-04 01:07:55

頂,唔出公告!
211 : 143597839(45088)@2014-01-24 19:21:04

http://hk.stock.hexun.com/2014-01-21/161628177.html

和讯网:各位和讯网友大家好!欢迎大家收看本期的《上市公司高管访谈》节目,本期节目我们非常荣幸地邀请到百富环球财务总监李书沸,李总你好!

 李书沸:你好。

 和讯网:首先想请李总简单给我们介绍一下我们的百富环球?

 李书沸:我们是在2001年在中国大陆成立的一个终端机刷卡机公司。我们12年的基础上,然后我们是成为全亚洲第一家的智能卡迁移的一个终端机制造商,全亚洲第一家。

 我们2003年就成为银联商务战略合作伙伴。到2006、2007年之后我们成为中国的第一。然后在海外的业务发展挺猛,这几年,我们在大中华市场,包括国内这些市场,我们所做的份额还是比较大的。海外,我们看前景还是好的。

 和讯网:现在百富环球在香港联交所上市,我们是哪一年登陆的?

 李书沸:我们是2010年12月份上市,现在已经三年了。

 和讯网:2014年,我们百富环球会有哪些计划来推动我们的业绩呢?

 李书沸:在国内来讲,我们已经是市场领头羊了,我们跟着市场的增长而增长。在国内我看第三方支付这个板块增长挺猛的,2011年的时候,我们看到的出货量差不多有20万台,2012年的时候,我们看到行业里大家共识的数据有超过60万台,2013年上半年已经超过这个数了,我们觉得第三方支付这个板块会增长挺猛,毕竟我们二、三线城市的终端机渗透率还很低,第四线更不用讲了。所以,我们很相信国内增长会很猛。

 我们在海外增长,我们是全中国唯一一家在海外具规模销售的终端机供应商。我们2013年11月份,我们终于进入巴西市场,巴西市场量非常大,每一年大概100万台传统终端机。我们尝试4年,终于进去了。乘着巴西就快举办了我们的世界杯,还有奥运会,我们觉得非常有机会,我们进入这个市场觉得很有信心做得好。另外,印度市场的装机量非常低,12亿5000万人口,装机量少于100万台。我们觉得这是第二个中国的故事,还有是第二个美国的故事,我们非常相信,我们进入了市场,我们尝试了3、4年才进去,我可以把握机会稳住市场,占市场大的比例,跟着市场一直往前冲。

 和讯网:刚才您也提到了我们经过了4年的努力才进入巴西市场,因为是去年11月刚刚进入,刚好2014年非常关键。在2014年会有哪些举措来稳定这个市场呢?

 李书沸:第一,我们就研究包括生产线方面,我们可能有一部分的组装步骤,可能移过去巴西那边。另外跟当地最好,我们找了当地第二大的一个合作公司Cielo它是第二大收单机构,我们成为它的客户。

 本身来讲,我们现在的销售团队,类似我们做直销一样的合作方式在当地。产品线方面,我们有新的产品推出迎合这个市场。这是巴西市场。

 美国市场我们也看得很好,美国市场每年量大约是200万台,这是小年量。但2014、2015年是个大年,因为它也是跟咱们中国大陆是一样的,有智能卡、IC卡迁移,我们觉得美国是大年,是差不多有可能会超过350万台以上。

 美国进去5年了,我们认证也做完了。去年我们很幸运的成为第一家中国公司拿到第五大美国收单机构叫做Heartland Payment甲级认证,说明我们给选择为主要的供应商,这是一个中国企业的荣幸,我们的IT品牌受到人家的认可和肯定。所以,我们很有信心在巴西、美国会做得很好。

 和讯网:李总,我们现在电子商务越来越发展,你认为在线支付以后越来越发展,会不会对我们的业务产生一定的影响?

 李书沸:我觉得两方面来看。在线支付,发达国家来讲,它的占比是整个支付市场2-12%的份额,这个是市场的例子就是眼见为实 seeing is believing。当然两方面都有增长,第一,我们经济是增长的,我们消费是增长的。其实政府来讲,国家政策支持是电子支付的。很多包括税收、还有电子支付推动了经济的流通性、流通的速度,这是政府支持的。还有终端机所配合很多不同的服务,包括我们推广的计划,Loyalty Program 我们中层服务的一些积分,分期付款等等,这些是终端机做得到,安全性需求比较高的。

 本身来讲,国家对税控来讲是鼓励的,另外扣率(音)来讲,在2012年下半年,咱们国家把这个扣率下滑了30%。事实上这个扣率也很低的。所以,大家无论在安全性、需求性和成本来讲,线下支付为主。

 线上会不会带给百富有任何机会呢?是有的。因为在线支付走的另外一条路叫做payment on delivery货到付款,这样来讲,很多快递员充当了商务角色,它注重客户的体验,他看到的货品,他喜欢,他接受了,才做支付。这个概念在美国是很兴起的,在美国买一个匹萨,匹萨薄饼的送货员,驾着摩托车、拿着一个POS 终端机,拿去以后付款。第一,扣率(音)比较低,因为它看到刷卡人本身那个人,还有它的签名,扣率会低很多。这是第一。第二,减少跟客户的一些纠纷,因为美国试过很多,他网上做了一个支付,买了个匹萨薄饼,后来他打电话说我没有吃过这个薄饼,这个例子屡见不鲜,所以在美国也发生这种事情你也看到一个趋势。我们从市场的趋势看到中国的未来,支付的未来,百富的未来。

 和讯网:百富环球在立足国内的基础上,刚才您也说到60%多是在国内市场,逐渐开拓了海外市场。我们未来三年是要实现什么样的目标?

 李书沸:我们管理层来讲,支付行业这个饼块,因为现在支付来讲中国只占15%,这是2012年的数据。85%的空间在海外。我们很相信,也很幸运。成为第一个中国的品牌在海外被认可和接受,我们的网点销往70多个国家和地区。我们直销类型的有北美、美国、香港、澳门、巴西、印度也差不多是这样的安排。我们在美国有分公司,2008年进去的,我们请了不少的美国公民。我们在英国有自己的办公室,我们现在正在考虑成立另外一个办公室。我们招聘了国际销售团队,我们现在的销售团队有爱尔兰人、俄罗斯人、尼日尼亚人、巴西人、墨西哥人,你看到百富国际化水平到了一定的阶段。我非常相信,3年以后百富的销售额里,我希望最起码一半一半,我们管理层希望国内和海外的销售一半一半,这是我们想要做的事情。我觉得这个可能性很大,因为空间也很大。

 我们预备了很多年,我们做海外,我们是海外起家的,第一家做智能卡迁,EMV迁移的一个中国企业、亚洲企业,是VISA、万事达把我们介绍给中国香港、中国台湾、新加坡和日本的企业,才会到咱国内。我们和国内的企业,一些商业银行实现我国电子支付电子化的工作,我们很荣幸,但我们觉得我们把这个经验带向国际。

 大家到海外看到刷卡机看一看是否是百富的刷卡机, 希望大家刷卡愉快。

 和讯网:通过我们的这些措施和已经取得的一些定位,您觉得3年后,我们的收入相对于现在来比大概会有什么样的水平?

 李书沸:我们希望做到未来三年每年增长达到20%,这是一个自然的增长。但如果本身我们有一些收购并购的话,增长会更厉害,这是我们的目标。

 和讯网:通过一些并购实现更多的增长。

 李书沸:对。

 和讯网:每个企业都离不开行业的推动,您认为在未来比较近期的一段时间,你觉得整个行业会有哪些变化?

 李书沸:这个行业来讲,这么多年的增长,每年都有增长,只有一年有下滑,是2009年国际金融大风暴。那去年全球的支付行业,我们讲终端机这个行业来讲,是39亿美金,比起2012年增长9%,这是一个第三方得来的数据。我还是很看好这个市场,第一,新增市场渗透率很低,中国大陆的渗透率也很低,我们更不用讲印度了,12亿多人口,100万台的终端机都不够。我非常有信心。本身这个行业定位,第一,你要看到非接的应用增多了,非接卡,包括我们把信用卡虚拟化,存在我们的智能手机里面的,这个趋势已经是这样,在香港已经走在前面了,汇丰银行、渣打银行已经这样做了。

 我们看美国EWallet (电子钱包),好像ISS已经把VISA、万事达的信用卡虚拟化,我们可以看到这是在中国的未来。另外我们看到NFC 非接的应用会多,以后来讲,包括线下的这些发展会越来越蓬勃,毕竟渗透率太低了。

 另外,将来如果有机会,线上和线下会有互补。这整个行业会蓬勃发展,包括线下支付、线上支付等等,我对这个行业很看好。

 和讯网:好的,非常感谢李总今天接受我们的访问。

 李书沸:谢谢
212 : 鉛筆小生(8153)@2014-01-24 21:14:42

所以我更看好536
213 : greatsoup38(830)@2014-01-25 12:20:06

好似吹到好大
214 : greatsoup38(830)@2014-01-25 16:55:06

327
215 : MrYeung(15476)@2014-01-28 21:09:49

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 8&dl=0&t=1390914517
327
216 : fishlove2001(20176)@2014-02-02 01:02:44

2014年是投資一籃子支付股票的年吧?
3315,8207,326,536
217 : fishlove2001(20176)@2014-02-18 07:24:48

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20140218/18629037

騰訊(700)與阿里巴巴日前再度出手收購,前者收購國產OpenRice網站,後者則聯同淡馬錫等投資者入股英文學習平台,反映兩大巨頭正加速發展業務,網上內容供應商、支付系統以至網遊商都可受益。


成六大發卡機構夥伴
支付系統股最近較多人熱炒環亞智富(1390),但忽略了一隻真正擁有全球支付系統網絡的股份百富環球(327),該公司是中國最大的電子支付銷售點(EFT-POS)終端機解決方案供應商,日前宣佈旗下百富計算機技術(深圳)成為六大發卡機構(美國運通、Discover、萬事達卡、JCB、銀聯及VISA)組成的全球技術機構EMVCo的技術合作夥伴,日後百富計算機將以其先進的軟件技術,幫助推進智能芯片卡支付技術的創新發展。這家百富計算機來頭不小,最近才獲國家發改委、工信部、財政部、商務部和國家稅務總局認定為本財年國家規劃佈局內重點軟件企業,並已申請所得稅率減免,是國家重點栽培軟件公司。
海外業務是公司增長亮點之一,公司上月才宣佈,歐洲最大銀行之一的意大利裕信銀行將通過百富POS終端在意大利的銀聯卡受理業務,以擴大中國銀聯卡在當地的使用範圍,是第一家取得認證的終端廠商。目前,意大利有超過10萬家商戶可受理中國銀聯卡支付業務。有六大發卡機構做策略性夥伴,加上中國人海外消費量大,其海外業務大有增長空間,預測PE僅15倍,有很大追落後空間。


錯錯錯!扣現金後2014 PE 只有8倍!超抵買支付龍頭!支付板塊2014大牛股
218 : kennyice(39871)@2014-02-19 14:07:19

其實佢同818有乜關係
219 : lemonteapls(8267)@2014-02-19 14:22:51

220樓提及
其實佢同818有乜關係

從818分拆出來, 我睇到的資料..
220 : greatsoup38(830)@2014-02-19 22:43:42

kennyice220樓提及
其實佢同818有乜關係


818是大股東
221 : lemonwongwong(33038)@2014-02-20 23:14:48

今天入左準備。。。
222 : narak_lol(44666)@2014-02-26 21:57:26

買中銀"人民幣「按期開放」"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140226501_C.pdf
223 : greatsoup38(830)@2014-02-26 23:04:48

narak_lol224樓提及
買中銀"人民幣「按期開放」"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140226501_C.pdf

224 : fatlone168(20094)@2014-02-27 10:57:51

greatsoup38225樓提及
narak_lol224樓提及
買中銀"人民幣「按期開放」"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140226501_C.pdf


一來無嘢好做, 二來證明現金是實?
225 : greatsoup38(830)@2014-02-27 22:54:26

fatlone168226樓提及
greatsoup38225樓提及
narak_lol224樓提及
買中銀"人民幣「按期開放」"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140226501_C.pdf


一來無嘢好做, 二來證明現金是實?


好過收定期息
226 : 鱷不群(1248)@2014-02-27 23:02:21

fatlone168226樓提及
greatsoup38225樓提及
narak_lol224樓提及
買中銀"人民幣「按期開放」"

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140226501_C.pdf


一來無嘢好做, 二來證明現金是實?

購入金額比帳面現金差很多,不能證明現金是實
227 : 143597839(45088)@2014-03-02 18:36:39

百富看好網購 料定單佳


■百富環球行政總裁蘆杰相信,隨着內地居民消費力增強,信用卡和網上購物日益普及。 程志遠攝

【記者馮健鏗報道】百富環球(327)行政總裁蘆杰上周接受訪問時表示,對中國「第三方支付商」業務有信心,形容該業務於上半年增長迅速,相信全年的售貨量能按年升40%,亦期望下半年的定單能錄得雙位數字的增長。
百富環球截止6月底的中期業績,營業額錄得19%增長,至6.31億元,中國業務佔約82%,純利僅升9%至9,078萬元。蘆杰解釋,由於競爭環境激烈,需調低售價來增加現時約30%的市佔率,所以上半年產品平均銷售價格下跌,但強調「價格再下降的空間不會再多」,料下半年環境一般比上半年好。

留彈藥併購 續不派息

隨着中國居民消費力增強,使用信用卡和網上購物的人將越來越多,蘆相信「第三方支付商」的業務將日益廣泛,他形容該業務上半年增長迅速,相信未來有更多有關客戶購買終端機,現時公司的主要客戶有信用卡發行者、網絡結算商和第三方支付商。
百富擁有超過12億元現金,仍打算不派息。蘆杰坦言要將現金留作未來兩、三年的併購活動。
228 : 143597839(45088)@2014-03-02 18:37:36

吾派息,仲諗住上得反去4蚊
229 : narak_lol(44666)@2014-03-06 23:10:32

2013 業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201403061111_C.pdf
230 : qt(2571)@2014-03-06 23:15:58

narak_lol231樓提及
2013 業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201403061111_C.pdf

231 : fishlove2001(20176)@2014-03-06 23:19:08

吹到好好既一隻野, 業績增長卻慢, 又唔派息, 無基金肯買, 估值難以修復
232 : narak_lol(44666)@2014-03-06 23:19:54

《公司業績》百富環球(00327.HK)全年純利2.3億 增24%
2014-03-06 23:01:49
     
百富環球(00327.HK) -0.090 (2.163%)  沽空 $48.92萬; 比率 0.513%  公布2013年止年度,收入14.72億元,按年增加12%。錄得純利增長24%至2.26億元,每股盈利21.8仙。不派息。(de/d)

阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
233 : GS(14)@2014-03-07 00:23:44

327

盈利增16%,至1.76億,14億現金
234 : lemonwongwong(33038)@2014-03-07 00:25:05

咁都叫增長慢?唔怪得迫到咁多公司做假數黎迎合咁多怪獸股民!!
235 : greatsoup38(830)@2014-03-07 00:25:36

lemonwongwong236樓提及
咁都叫增長慢?唔怪得迫到咁多公司做假數黎迎合咁多怪獸股民!!


唔派息至是問題
236 : lemonwongwong(33038)@2014-03-07 00:27:49

336年年派息都比人話做假數。
237 : GS(14)@2014-03-07 00:28:52

lemonwongwong238樓提及
336年年派息都比人話做假數。


他套現得多嘛
238 : 143597839(45088)@2014-03-10 22:16:08

http://www.oriental-patron.com.h ... onger%20-%20BUY.pdf
239 : GS(14)@2014-03-10 22:22:37

143597839240樓提及
http://www.oriental-patron.com.hk/upload/File/PAX%20Global%20(327%20HK)%20Getting%20bigger%20and%20stronger%20-%20BUY.pdf

240 : mannishmark(26310)@2014-03-14 20:37:20

327 report
241 : mannishmark(26310)@2014-03-14 20:40:23

327 report one week after
242 : mannishmark(26310)@2014-03-14 20:50:24

327 report
243 : greatsoup38(830)@2014-03-23 14:24:38

2014-03-15  iM
佈局海外市場見成果

目前百富環球來自中國市場的收入佔比71%,達10.46億元,年增長14%,而海外市場佔比約29%,達4.26億元,增長8%,整體毛利率為36.7%,較2012年上升1.4個百分點。主席聶國明預期,今年業務增長的動力將來自海外,而且增幅會相當漂亮。

「同一個產品在不同市場的價格是不同的,毛利水平也有差距。從市場來分,海外市場的毛利率明顯較內地高,相差幅度有10%以上。」

「前兩年,公司開拓多個海外市場,像巴西、印度,今年會見到成果。目前已經獲得明確的定單,所以說今年海外市場應該錄得較好的增長,樂觀預計,增長可能會有雙位數。」近日,公司宣佈與巴西互聯網服務提供商UOL公司合作,共同拓展巴西電子支付市場。

競爭激烈鍛鍊生存力

即使海外市場比內地市場能賺取較高的毛利,但聶國明強調同等重視兩個市場,因為中國市場有「量」和「可探索性」的優勢,而且高度競爭的環境可以鍛鍊出更強的生存能力。

他表示,中國市場人口及商戶眾多,成長空間非常大,尤其是三四線城市,儘管毛利不高,但也貢獻約70%收入,而且中國的支付市場很多方面走在世界的前面,「她的可探索性、活躍性令我們不能不重視。」

他坦言:「中國市場激烈的價格競爭、產品形態競爭,給公司毛利率帶來壓力,但競爭環境可幫助我們提升成本控制及毛利率的能力。實際上,這幾年公司受益內地激烈的競爭環境,我們在海外雖然價格上沒有提高,但毛利率卻有改善。我認為,只有競爭才會讓企業充滿活力,只有競爭才能令企業的生存能力變得更強。」

不會坐等行業變革

提到互聯網支付的行為模式正直捲全球,線下支付可能受到挑戰。聶國明認同線上支付愈來愈多,但目前對百富環球並不構成威脅。相反他認為「有很多機會在裡頭」,「我們不會坐等行業的變革,而會積極參與行業的變革。」

「線上支付也有多種情況,而在很多情況下也用得到我們的終端設備。在客戶端,不管是實體店,還是快遞員上門收款的『移動收銀員』形式,商戶端仍舊需要一個專用、可靠的設備,來確認這筆支付安全地完成。這是我們的機會﹗」

公司正從三大方向著手研發,迎戰新型支付形式,包括按用戶需求及體驗豐富產品形態;開發跟移動支付相關的商戶端應用設備、智能設備;研究新支付通訊方式,如二維碼掃瞄(QR-Code)、聲波確認(Sound Wave)、觸屏功能(Touch Screen)技術等。同時,亦有計劃把軟件工程師的人數由70%提升至80%。

儲足彈藥準備併購

截至去年底,百富環球銀行及手上現金約16.98億元,聶國明明言隨時準備好併購。

「不管國內國外、上游下游,或者我們的同行,都有機會成為我們的在生意上的夥伴,或者說收購的對象。這個想法我們一直有,我們也一直在看,而且都很接近完成了。」

「環顧全球,在我們行業裡的領先者這些年其實也做了很多併購。我們不管是出於要豐富我們的商業模型,豐富我們的業務範疇,還是加大我們的市場佔有率,加快我們的市場拓展步伐,都有必要通過併購來提升我們的行業地位。」公司決定不派息,希望有足夠彈藥在未來大展拳腳。
244 : 鱷不群(1248)@2014-03-24 00:05:20

公司決定不派息,希望有足夠彈藥在未來大展拳腳。
藉口smiley
245 : fishlove2001(20176)@2014-03-24 00:19:41

應該好快會配股
246 : 143597839(45088)@2014-03-24 22:49:42

fishlove2001247樓提及
應該好快會配股
有咩理據??
247 : greatsoup38(830)@2014-03-24 23:22:35

呢間流到嚇人
248 : lemonwongwong(33038)@2014-03-25 09:19:09

greatsoup38249樓提及
呢間流到嚇人


點流法?
249 : greatsoup38(830)@2014-03-25 22:51:00

現金多到咁都唔派息
250 : lemonwongwong(33038)@2014-03-25 22:53:46

可能佢想收購好野呢?
251 : greatsoup38(830)@2014-03-25 23:09:48

lemonwongwong252樓提及
可能佢想收購好野呢?


買到至算
252 : 鉛筆小生(8153)@2014-03-26 09:27:36

若看淡, 請出REPORT + 沽空, 一係出名發達, 一係破產
253 : Ghenea(42551)@2014-03-26 10:19:43

27都是現金多到咁都唔派息 或收購好嘢? 或有足夠彈藥在未來大展拳腳? 或好快會配股?? smiley
254 : greatsoup38(830)@2014-03-26 22:41:20

Ghenea255樓提及
27都是現金多到咁都唔派息 或收購好嘢? 或有足夠彈藥在未來大展拳腳? 或好快會配股?? smiley


又配股我以後都唔買呢隻
255 : 鉛筆小生(8153)@2014-03-26 22:46:18

greatsoup38256樓提及
Ghenea255樓提及
27都是現金多到咁都唔派息 或收購好嘢? 或有足夠彈藥在未來大展拳腳? 或好快會配股?? smiley


又配股我以後都唔買呢隻


Y NOT 配, MARKET 大把人俾錢要拎股份
256 : greatsoup38(830)@2014-03-26 22:50:22

咁多現金又唔做野為乜先
257 : hoyin86(39556)@2014-04-04 01:54:16

稅務將得回撥
258 : Ghenea(42551)@2014-05-16 19:11:10

百富環球(00327.HK)EFT-POS機項目獲國家專項補助金

電子支付銷售點(EFT-POS)終端機解決方案供應商百富環球(00327.HK) 宣布,百富申報的《高安全性金融POS終端產業化》項目,已納入發改委金融領域安全IC卡和密碼應用專項項目計劃,並獲得國家專項補助資金的支持。

通過該項目,百富將搭建出新一代金融POS終端、移動支付終端、S系列傳統支付終端等的開發測試環境,以適應金融行業對信息安全日益提高的要求。

「難怪近日走勢強」smiley
259 : lemonwongwong(33038)@2014-06-16 00:32:34

今日返大陸食飯,碌咭都見間酒樓用佢部機。
260 : GS(14)@2014-07-10 01:33:24

Profit increase
261 : GS(14)@2014-07-18 00:46:15

327 認購人民幣產品
262 : Clark0713(1453)@2014-08-04 21:18:05

2014上半年業績

非常強勁!
263 : GS(14)@2014-08-05 01:11:22

盈利增114%,至1.68億,12.3億現金
264 : 高貝利(41041)@2014-08-05 01:57:30

咁多隻網上支付是否e一隻最實?
p.s. 佢阿媽喺雪球好多人睇好,但是都係故事
265 : Ghenea(42551)@2014-08-05 09:53:07

高貝利264樓提及
咁多隻網上支付是否e一隻最實?
p.s. 佢阿媽喺雪球好多人睇好,但是都係故事

smart money can tell you.....
smileysmileysmiley
266 : greatsoup38(830)@2014-08-05 22:46:03

其實我好唔喜歡他派息
267 : 高貝利(41041)@2014-08-06 23:48:11

有錢寧願去買金融產品,真係想打佢
268 : greatsoup38(830)@2014-08-06 23:58:22

我成日形住間野做假數
269 : 高貝利(41041)@2014-08-07 01:43:32

請問湯財是否因為派息問題?
270 : 鉛筆小生(8153)@2014-08-07 17:38:59

高貝利267樓提及
有錢寧願去買金融產品,真係想打佢

有錢, why 要派出來
271 : greatsoup38(830)@2014-08-07 22:41:12

鉛筆小生270樓提及
高貝利267樓提及
有錢寧願去買金融產品,真係想打佢

有錢, why 要派出來


覺得他的錢是假了
272 : 鉛筆小生(8153)@2014-08-08 10:53:44

greatsoup38271樓提及
鉛筆小生270樓提及
高貝利267樓提及
有錢寧願去買金融產品,真係想打佢

有錢, why 要派出來

肯派有時更假
覺得他的錢是假了

273 : GS(14)@2014-08-08 11:20:00

至少有這個現金吧
274 : 鉛筆小生(8153)@2014-08-08 23:19:52

greatsoup273樓提及
至少有這個現金吧


要股價還是現金?

各有各好吧
275 : 高貝利(41041)@2014-08-09 02:14:09

鉛筆小生274樓提及
greatsoup273樓提及
至少有這個現金吧


要股價還是現金?

各有各好吧


佢吾係用錢投資番本業,而係去買金融產品,咁係咪派咗佢對股價更正面影響?
276 : greatsoup38(830)@2014-08-09 14:45:40

股價真是未必同間公司經營好有關係
277 : 高貝利(41041)@2014-08-09 16:19:52

這點贊成,股價升跌往往跟投資情緒及趨向有關,
327有d似两年前的2382, 都是timing上遇上了風口
278 : greatsoup38(830)@2014-08-09 22:49:34

2382 都還可以,現在真是327,真不知所謂
279 : 鉛筆小生(8153)@2014-08-11 00:45:11

高貝利275樓提及
鉛筆小生274樓提及
greatsoup273樓提及
至少有這個現金吧


要股價還是現金?

各有各好吧


佢吾係用錢投資番本業,而係去買金融產品,咁係咪派咗佢對股價更正面影響?

但可以PROVE 到俾你看, CASH IS REAL?
280 : greatsoup38(830)@2014-08-19 01:05:03

2014-07-17 MT

【專訪】百富環球 國內外機會並存   

 現代人愈來愈習慣在購物時用刷卡代替現金,刷卡所用的機器又叫POS機(電子支付終端)。百富環球(00327)剛晉身全球第三大POS機生產商,其海外拓展正進入收成期,主席聶國明看好公司前景。

 從今年年初開始,百富環球股價已節節上升,至今已升逾134%,業績遠勝預期(見表一)是支撐股價向上的重要因素。

海外市場比重大增

 公司目標3年內一半收入來自海外。據悉,同類產品在海外的毛利率較國內一般高出10個百分點。今年上半年海外市場收入大增124%至4.53億元,佔總收入比重達45%,較去年同期的32%大幅提升。

 聶國明表示,「主要是因為中東和巴西迎來了市場的爆發,每個市場出貨量至少達5萬至10萬台。」目前公司已在全球超過100個國家佈局,下半年將繼續開拓俄羅斯、南非、印度、巴西等市場。但他直言,「上半年是出乎預料地好,海外市場的起伏比國內要大,不能肯定地說下半年的銷售佔比能持續增加。」

 據尼爾森報告,百富環球2013年出貨約200萬台,超過深圳證通電子(深:002197)成為世界第三大POS機生產商,全球市場份額約10%;法國的Ingenico與美國的VeriFone分別以30%、19%的份額佔據市場前兩位。

國內用卡習慣催生需求

 目前公司內地市場佔有率約30%,國內市場的增長動力,他認為有兩點,「第一,國內消費者用卡習慣愈來愈好,更多地用非現金支付(見下圖)。」他續說,「第二,小微商戶意識到如果沒有受理卡的能力,很可能錯過生意機會,因此需求愈來愈強。」今年7月,第三方支付牌照已達269家,第三方運營商較金融機構更積極推銷,小微商戶正是其目標。

 據Wind,國內POS機從2008年的184.5萬台上升至2013年的928.8萬台,年複合增長50%,今年3月底已達1,200萬台;公司估計,未來3年內地POS機需求年均增長逾30%。

NFC加速推進

 公司的下遊客戶主要為銀聯商務、金融機構、第三方支付運營商。人行提出要「構建中國移動支付安全可信公共服務平台」,而銀聯的NFC支付得到「官方認證」,愈來愈多的金融IC卡上印有「閃付(單筆金額不超過1,000元人民幣,無需輸入密碼和簽名)」。

 至今年1季末,銀聯「閃付」終端POS機近300萬台,支持金融IC卡和NFC手機支付。目前支持「閃付」的POS機佔25%的市場份額,未來銀聯將加速推進傳統POS機的改造。據悉,目前一台POS機的升級改造成本約人民幣300元至500元,銀聯會給予補貼。

 對此,聶國明表示,「目前內地POS機沒有內置NFC的達一半以上,我們的產品基本都配備了NFC技術,銀聯推動NFC市場,對我們的影響肯定是正面的。」

新產品捕捉新機遇

 為保持行業領先,公司的產品總是推陳出新。聶國明介紹道,「新產品D800與O2O(線上線下一體化)有關,既有常規功能(受理傳統銀行卡、IC卡、內置NFC),還能閱讀、顯示二維碼及簽名。今年推出試點,短期內不大可能形成大規模銷售。」

 二維碼標準尚未出台,但該類支付直接打通線上線下,減少費用,對商戶具吸引力。他表示,「安全性是監管機構最擔心的問題,我們積累了很多解決方案和技術儲備,可以把銀行卡的高安全性優勢,借鑑到O2O裡來。」

 公司從上市以來便在尋找國內外的收購合併對象,截至今年6月底,手持現金14.4億元。聶國明表示,今年有很好的機會,會偏好下游第三方支付及提供增值服務的企業。
281 : GS(14)@2014-09-16 14:21:35

大股東減持8,000萬股@7.5
282 : greatsoup38(830)@2015-01-28 00:45:37

盈喜
283 : greatsoup38(830)@2015-03-06 02:26:42

盈利增90%,至3.2億,15.8億現金
284 : GS(14)@2015-05-21 01:10:15

買外國野
285 : hkgbamboopanda(35337)@2015-05-21 13:01:45

我見香港好多機都係用pax
唔知東南亞係咪好多都係acs
286 : greatsoup38(830)@2015-05-25 00:36:37

我還是不相信這家
287 : GS(14)@2015-06-15 15:13:54

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150615/news/ec_ecc1.htm百富環球藉Apple Pay產品力攻歐美
2015年6月15日

【明報專訊】位列全球第三大電子支付終端供應商的百富環球(0327),繼較早前提出收購意大利分銷商後,其首席財務官李書沸表示,會繼續在未來3至5年內收購分銷商及支付閘門相關企業,並且爭取在5年後將服務收入佔總收入的比例,提高至佔20%至30%比重。

購意分銷商 冀提高市佔率至40%

雖然百富環球的股價,一度因為傳聞股東高陽控股(0808)其中一名投資者車峰被查消息而拖跌,但是無礙擴展大計。李書沸指,Apple Pay日益流行,令百富支持Apple Pay相關的產品有機會在今年內達到逾100萬台銷售的目標。較早前集團更以467萬歐元購入意大利分銷商Pax Italia共70%權益,據此進軍德國、意大利、西班牙及英國等地,期望藉此將在當地的市場份額由目前的20%,提高至40%。

該集團更在美國直銷市場取得8%市場份額的基礎上,期望在今年內提高至15%。李書沸稱,有意將服務收入佔總收入的比重,從目前1%至2%,在五年內提高至20%至30%;海外業務佔總收入的比重則會從2014年度的42%,提高至今年度的50%,繼而在2至3年後增至逾70%。服務項目的毛利率一般超過60%,比現時百富的毛利率36.4%高。288 : GS(14)@2015-07-01 23:09:03

盈喜
289 : GS(14)@2015-08-07 02:23:37

盈利增60%,至2.6億,15.5億現金
290 : greatsoup38(830)@2015-09-07 00:55:21

2015-08-31 MT
百富環球力拓海外市場 爭做全球第二   

 隨着電子商務的發展及普及,用信用卡「刷一刷」、手機「掃一掃」,或是佩戴智能手錶「嘟一嘟」去完成支付動作,已逐步取代現金支付,成為電子時代的大趨勢。

 中國政府亦正積極推動內地二三綫城市及農村發展電子貨幣制度。電子支付(EFT-POS)終端機解決方案供應商百富環球(00327)主席聶國明表示,公司除依靠內地市場之餘,亦已向美國市場發展,並逐步從單一的硬件提供商,向軟件及服務提供商邁進,爭取在三年內,做全球第二。

移動支付藏金礦

 據安信國際,截至2014年底,中國每100家商戶EFT-POS裝機量僅為33台,相較於美國及韓國的90至100台,市場仍有很大的開拓空間。據央行於6月發布的支付體系數據顯示,今年一季度,支付系統共處理金額896萬億元人民幣,電子支付業務保持較快增長,其中移動支付業務13.8億筆,金額39.8萬億元人民幣,同比分別增長109%和922%,遠高於網絡及電話支付方式的增速。(見圖一)

 另據The Nilson Report行業預測報告顯示,2013年至2023年十年間,美國、歐洲及亞太地區的信用卡電子支付金額,有望分別達到1.9倍、2.3倍及4.1倍的增長速度,而2014年百富的電子支付終端出貨名列全球第三名。

美國市場成下一看點

 全球電子支付行業的領軍企業Ingenico於7月公布的上半年業績顯示,其美國地區業務收入同比增速達68%。瑞銀認為隨着美國市場的需求進入新一輪高增長期、Apple Pay模式、全方位支付終端等利好刺激下,美國市場將會是百富海外市場開拓的一大亮點。聶國明透露,美國市場無疑是未來業績的增長點之一,公司正在與美國一合作夥伴展開大型項目的試推廣,料該合作將為公司「爭全球第二」提供助推力,對日後公司業績亦有較大貢獻。

 公司今年上半年營業額增長10.1%至11.1億元(見圖二),淨利大增56%至3.1億元,毛利率達到41.5%水平,較去年同期升3.7個百分點。按地區分,海外市場貢獻了50.1%的銷售額,較去年同期再升5.1個百分點。聶國明表示,公司今年海外市場的目標也將維持在該水平,而公司的中長期目標,是將該比例推升至70%。

 里昂證券指出,內地高端產品出現結構性放緩,市場增長集中在小微企業對中低端產品的需求,競爭者多以低毛利低價搶佔市場,而百富傾向重新設計及將其產品成本下降而非犧牲毛利率,來滿足市場需求,重申「跑贏大市」評級。

併購及服務轉型

 今年5月,公司已對意大利一公司完成收購(認購PAX ITALIA S.R.L公司股本的70%)耗資467萬歐元,後者主要從事為位於意大利之銀行開發及定制軟件系統之業務。

 聶國明表示,上述收購將為公司帶來立竿見影的利益貢獻,預計使得公司在當地的市佔率,將從目前的5%水平大幅擴大至25%或以上水平。「該類對國外當地企業的收購、整合,平台運營服務型的收購,是公司未來的一大方向」。他強調,這將使得公司與客戶更為貼近,並逐步向軟件服務提供商做出轉變。
291 : Clark0713(1453)@2015-10-20 14:57:27

19/10/2015 18:44

百富環球:首九個月綜合收入升37%至20億元,海外大升52%

 《經濟通通訊社19日專訊》百富環球(00327)公布,今年首九個月,綜合收入按年
升37%至20﹒31億元。
 海外市場中,海外營業額由按年升52%至10﹒28億元。
 歐洲、中東及非洲地區持續成為強勁而重大之收入貢獻來源。除此之外,拉丁美洲及獨聯體
及美國與加拿大區分部的業務也錄得顯著增長,並將會成為未來業務之新增長點。海外市場營業
額佔總營業額約51%,去年同期則為46%。
 中國市場中,營業額增加24%至10﹒02億元。在第三季度,中國市場透過各個銷售渠
道重拾增長,特別是第三方支付服務供應商類客戶。中國市場營業額佔總營業額約49%,去年
同期則為54%。(wc)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... e=1&category=latest
292 : GS(14)@2015-10-21 01:14:33

感覺這隻是做假
293 : GS(14)@2016-01-19 22:12:20

盈喜
294 : greatsoup38(830)@2016-03-09 02:11:32

盈利增6成,至5.1億,18.7億現金。派2仙...
295 : GS(14)@2016-08-10 11:55:05

盈利增4%,至2.76億,17.7億現金
296 : GS(14)@2016-08-17 15:15:20

財務總監兼聯席公司秘書辭任
297 : GS(14)@2016-12-29 10:04:50

進行收購事項及認購事項之原因及裨益
現有公司為意大利電子支付終端及其他電子設備之安裝及維護之最大服務供
應 商 之 一,並 以 與 聯 營 公 司 及 透 過 已 獲 認 證 夥 伴 組 成 之 網 絡 營 運,而 本 集 團 為
一 間 全 球 電 子 支 付 終 端 解 決 方 案 供 應 商,從 事 開 發 及 銷 售 電 子 支 付 終 端 產 品
及 提 供 相 關 支 援 服 務。
本 集 團 旨 在 通 過 結 合 目 標 公 司 提 供 電 子 支 付 終 端 安 裝 及 維 護 服 務 之 實 力,通
過 進 一 步 推 行 電 子 支 付 價 值 鏈 的 垂 直 整 合,增 強 其 於 意 大 利 之 市 場 地 位,以
達 致 提 供 電 子 支 付 解 決 方 案 總 承 包 項 目 之 一 站 式 服 務,從 而 緊 貼 市 場 需 求 趨
勢,並 把 握 所 湧 現 之 潛 在 商 機。董 事 相 信,收 購 事 項 及 認 購 事 項 均 符 合 本 集 團
之 投 資 策 略,而 股 東 貸 款 將 提 供 更 多 資 金 以 擴 展 目 標 公 司 之 業 務 以 捕 捉 更 多
商 機,長 遠 而 言 將 有 利 於 本 集 團。
緊 隨 完 成 後,目 標 公 司 將 會 成 為 本 公 司 之 間 接 附 屬 公 司,而 目 標 公 司 之 賬 目 將
合 併 計 入 本 公 司 之 賬 目。因 此,目 標 公 司 所 產 生 之 持 續 性 服 務 收 入 亦 將 透 過 收
入 來 源 之 多 元 化 提 升 本 公 司 之 財 務 概 況。
298 : GS(14)@2017-03-09 10:17:52

盈利增2%,至5.3億,19.5億現金
299 : GS(14)@2017-07-04 12:30:09

收購事項
董事會欣然宣佈,於二零一七年七月三日(交易時段後),買方(本公司之間接全資
附屬公司)與目標公司及該等賣方訂立股份購買協議,據此,該等賣方已有條件地
同意出售,而買方已有條件地同意最多分四批收購目標公司最多176,000股股份,相
當於目標公司已發行股本之80%,代價總額最高為6,400,000美元。
待先決條件達成後,於第一批交割完成時,買方將向該等賣方收購目標公司已發行
股本合共51%,代價為4,080,000美元。緊隨第一批交割完成後,目標公司將成為本
公司之間接附屬公司,且目標公司之賬目將綜合入賬至本公司之賬目。
待股份購買協議所載之業績目標以及其他條款及條件達成後,買方將進一步與該等
賣方之一分別進行第二批交割、第三批交割及最後一批交割,分別收購目標公司已
發行股本之9%、10%及10%,代價分別為720,000美元、800,000美元及800,000美元。
...
有關目標集團之資料
目標公司為於一九九七年在大韓民國註冊成立之股份有限公司。目標附屬公司為目
標公司之全資附屬公司,並為於二零一一年在中華人民共和國註冊成立之有限公司。
目標集團主要從事開發、生產及銷售電子支付終端業務。
目標集團截至二零一五年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日止兩個年度
之未經審核綜合財務資料如下:
截至二零一五年
十二月三十一日止年度
截至二零一六年
十二月三十一日止年度
(未經審核) (未經審核)
除稅前純利 325,000,000韓元
(相當於約2,219,000港元)
450,000,000韓元
(相當於約3,011,000港元)
除稅後純利 325,000,000韓元
(相當於約2,219,000港元)
450,000,000韓元
(相當於約3,011,000港元)
目標集團於二零一六年十二月三十一日之未經審核綜合資產總值及資產淨值分別
約為8,667,000,000韓元(相當於約55,755,000港元)及2,193,000,000韓元(相當於約
14,108,000港元)。
進行收購事項之原因及裨益
本集團主要從事開發及銷售電子支付終端產品及提供支付解決方案服務及維護服務。
目標集團主要從事開發、生產及於韓國市場銷售電子支付終端的業務。
董事認為收購事項可提高本公司於韓國之市場地位。鑑於過往表現顯示本集團之毛
利率較目標集團為高,董事會相信,透過是次收購事項,本集團可善用其成本優勢,
將其利潤率相對較高之產品引入韓國市場,並開始大規模商業化。董事會認為,收購
事項將擴闊本集團之銷售渠道,繼而加強本集團之財務表現。
緊隨第一批交割完成後,目標公司將成為本公司之間接附屬公司,而目標公司之賬目
將綜合入賬至本公司之賬目。
代價由股份購買協議訂約方經公平磋商後釐定,董事認為股份購買協議中訂立之條
款乃按正常商業條款訂立,屬公平合理,且符合本公司及股東之整體利益。
「目標公司」 指 Kwang Woo Information & Communication Co., Ltd.,一
間根據大韓民國法律註冊成立之股份有限公司
「目標公司股份」 指 目標公司之已發行股本
「目標集團」 指 目標公司及其附屬公司
「目標附屬公司」 指 Weihai Kwang Woo Electronics Co., Ltd.,一間根據中華
人民共和國法律註冊成立之有限公司
300 : GS(14)@2017-10-27 17:12:55


301 : GS(14)@2017-11-17 07:51:42

盈警
302 : GS(14)@2017-11-17 18:22:27

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者,根據董事會對本集團之未經審核綜合
管理賬目及現時所得資料作出之初步評估,本集團預期於報告期錄得之純利將較
二零一六年同期減少約40%至50%。
303 : pcp7838(1616)@2017-11-17 23:25:58

咁即係上年分析員啱的中環吳X祖啱?
304 : GS(14)@2017-11-18 08:52:19

好明顯啦
305 : GS(14)@2018-03-08 03:34:20

盈利降6%,至5億,18.8億現金
306 : GS(14)@2018-04-27 11:43:39

截至二零一八年三月三十一日止三個月之營業額
本集團於期內錄得未經審核綜合收入約為809.5百萬港元,與二零一七年同期之約685.5
百萬港元相比,總收入增加約18.1%。
鑒於本集團之客戶群日益全球化,其營業額主要受世界不同地區的市場需求所影響,
且客戶訂單數量於年中不同時點會有所變動,因此季度營業額並不具有全年銷售表
現之代表性。
307 : GS(14)@2018-08-12 17:48:52

盈利降5%,至2.2億,19億現金
308 : GS(14)@2018-10-26 02:49:26

截至二零一八年九月三十日止九個月之營業額
本集團於期內錄得未經審核綜合收入約為3,333.8百萬港元,與二零一七年同期之約
2,524.1百萬港元相比,總收入增加約32.1%。
鑒於本集團之客戶群日益全球化,其營業額主要受世界不同地區的市場需求所影響,
且客戶訂單數量於年中不同時點會有所變動,因此季度營業額並不具有全年銷售表
現之代表性。

309 : GS(14)@2018-12-05 07:46:01

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者,根據董事會對本集團之未經審核綜合
管理賬目及現時所得資料作出之初步評估,本集團預期於報告期錄得之純利將較
二零一七年十二月三十一日止財政年度增長不少於50%。
310 : GS(14)@2019-03-07 02:46:21

盈利降7%,至4.4億,18.4億現金
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=271848

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019