ZKIZ Archives


新聞雜評(一百三十三)

謝擬動議譴責鄭松泰倒轉擺國旗 更新:2016/11/23 19:07

立法會議員謝偉俊計劃動議譴責熱血公民議員鄭松泰在會議上將國旗倒轉擺。如果得到三分之二議員支持,可取消鄭松泰議員資格。立法會內務委員會最快後日討論。
上月十九日的立法會大會,建制派集體離場。在點人數期間,鄭松泰將建制派議員桌上插著的國旗及區旗倒轉擺放。謝偉俊去信內務委員會主席李慧琼,指鄭松泰當日行為不檢,可能違反《基本法》104 條對誓言的規定,他將會在下月十四日大會上動議譴責鄭松泰。
根據《基本法》第 79 條,議員如果因為行為不檢或違反誓言,而又獲得出席會議的三分之二議員通過譴責,立法會主席要宣告他喪失議員資格。
立法會目前有六十八名議員,如果全部在席,要四十六人贊成才能通過譴責動議。建制派不計主席梁君彥有三十九票,要爭取多七票支持。
民主黨林卓廷稱很有保留。中間派的陳沛然則表示不支持。
魔術師又唔係咁同意謝超人向鄭蟲蟲窮追猛打:一來並無無勝算;二來就算可以通過譴責,卻只會給人一種恃住自己拎住把尚方寶劍就可以濫權亂咁斬人的感覺;三來,鄭蟲蟲的所謂「全民制憲」,根本就無人理,受樁秧注視的程度,同笨土派的巷蜀議題完全無得比。睇下以下呢張「笨土關係圖」,熱狗和鄭蟲蟲完全就是不入流!
(網上圖片)
閱讀更多 »
新聞 雜評 一百 百三 三十 十三
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=229425


ZKIZ Archives @ 2019