ZKIZ Archives


2211大健康國際洗倉回顧與發展1
13,金東濤持有1,038百萬股,已發行股數為2,000百萬股,因此金生持有51.9%權益。由於金生股份以家族信託形式持有,股份放左係ASIA HEALTH呢間公司入面(由金生全資擁有),再放係CREDIT SUISSE信託公司代為託管。

公司120日停牌,125127,宣佈引入中融
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0127/LTN20160127529_C.pdf
金生持有股數減少398百萬股,即是19.9%權益,成交價1.25港元,相比停牌前收市價$2.47折讓50%,如公告所示,但聯交所入面係放係短倉,而中融長倉就有1,440百萬股? 可能交易未完成所致。公告指3日內完成交易。

之後公司128日復牌都無大跌,收市跌4%,收市價$2.37,129日一開市就開始大跌,開市首15分鐘就,由$2.26元跌到落0.8元,下跌幅度62%,15分鐘,成交量只有431萬股,成交額估計唔多於1千萬,估計係觸發左斬倉盤出現,之後一直有人斬倉,而亦有人接受貨頂住,由最低$0.69頂到上$1.3,再落返$0.97收市,第2129日開市4分鐘就停牌。

因中融已經係市場上吸納左股份成第2大股東,持有242.6百萬股,佔12.13%。大股東金生減持左476百萬股,得返562百萬股,佔比由51.9%降至28.1%,減幅23.8%。公眾股東持股由48.1%(大約)增至57.27%。金生被平倉既股就流左去中融同埋公眾股東手裡。

疑問來了
1.點解金生及中融會因股價波動被強制平倉? 1個可能,買賣協議中可能有條款指明股價低於某個價,會沽出平倉? 2個可能,金生抵押股票借錢?

2.這就引伸另1個疑問,誰沽低個股價? 只用了不足1000萬元就質低左60%而觸發強制平倉,令中融有機會以平均價低於原協議價1.25買入股份,這場戰爭得益者明顯是中融,因為以0.691.3這個股價波幅計算,佢平均買入價可能只係1-1.1,2.4億股計算,至少慳左四至六千萬元。因此中融在這次大跌中最有嫌疑

3.
另一個問題,點解無人護盤令突擊成功? 金生其實現金應該幾足,佢係20159月只持有9.64億股,1月有10.38億股,多左7400萬股,平均價當佢2(其實係2.X),都用左1.5億元入市增持,突然缺水真係好有疑問,另外,金生如果無抵押股份,係唔會被強制平倉,因此可能佢資金鏈都有問題。但係聯交所指佢129日增持8百幾萬股,平均價2.3X,問題係果日呢個價位無咁多成交?

結論係公司初四復牌,入唔入得過? 強制平倉應該完,中融仲未增持到之前既目標,或者會繼續增持令股價有支持,另外之前指中融同大健康合作攪百億產業基金,係唔係真係攪得成?攪得成又有藉口再炒起,問題係街貨多左10%,上升止賺盤應該都有唔少,唔知兩大股東策略既時候,分注或較安全,超高風險股不建議大注碼


本人並沒有持有以上股票
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=184814

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019