ZKIZ Archives


咁樣派錢膠唔膠?

1 : GS(14)@2011-06-16 21:58:09

http://inews.mingpao.com/htm/INews/20110616/gb41922c.htm
2 : GS(14)@2011-06-16 21:58:58

http://www.inv168.com/phpBB3/vie ... 6fa2e9a95c4a2cc93e8
政府甘樣派錢法,市民有派受
71大遊行抗議其派錢方式

人人去銀行登記
d人去銀行存款,入數
一定成日派長龍
甘多人登記,有派煩
正一糖衣毒藥, 極之擾民

1) 甘多人交稅有曬資料,Mail 支票給佢地吾得
2) 生果金,令錝緩既又係有晒Account & 資料
Mail 支票給佢地吾得
3) 登記左做選民又係有晒資料,Mail 支票給佢地吾得
4) 大學又係登記曬資料,Mail 支票給佢地吾得

以上4樣都吾係先要登記
人數多極有限

政府做都吾做,正一大食賴,少少野都吾做!!
3 : GS(14)@2011-06-16 22:00:37

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=19476
派6,000元相關討論
4 : 傻杰仔仔(11437)@2011-06-16 22:01:55

香港真係廢到................唉
咁樣 樣派 派錢 錢膠 膠唔 唔膠
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=274850


ZKIZ Archives @ 2019