ZKIZ Archives


中國智能集團(0395,前中國鋯業、中國龍新能源)專區

1 : GS(14)@2011-04-09 16:20:09

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=11162
新聞專區
2 : GS(14)@2011-04-09 16:22:05

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110330918_C.pdf
仲有錢蝕
3 : GS(14)@2011-05-07 17:48:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110506186_C.pdf
有關潛在收購的意向書
中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈,於二零一一年五月六日,本公司與山東省的一家公司(「山東公司」)訂立了一項無約束力的意向書(「意向書」)。根據意向書,本公司擬收購由山東公司擁有的成品油倉儲資產的70%股權(「潛在收購項目」),據了解有關的成品油倉儲資產位於山東省內大型深水港碼頭區。
4 : GS(14)@2011-07-21 08:16:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110720585_C.pdf
買垃圾
5 : GS(14)@2011-08-24 19:19:39

2011-8-17 EW
...

能在退役後成功嘅運動員更加係寥寥可數,李寧可以話係異數,能創立一盤生意,成為億萬富豪。不過,一言最近喺朋友介紹下,認識咗中國龍新能源(0395)位副主席,覺得佢好熟面口,再睇睇名片,叫做汪嘉偉,再諗諗,嘩!原來大有來頭。

年輕一輩可能唔知汪嘉偉係乜水,但有番三張幾嘅朋友,好有機會記得佢係邊位,特別係女性,事關汪先生就係曾經瘋魔無數日本妹嘅「排球王子」。汪嘉偉喺八十年代係中國男排主將,身高一米九三,生得俊朗非凡,球技又了得,女球迷對佢如癡如醉。「王子」外出比賽時,每次扣球後例牌要撥撥秀髮,呢個動作教萬千少女亢奮不已,啲㗎妹更加視「王子」為偶像。

「王子」退役後,曾執教中國男排,二千年未能帶領球隊進軍悉尼奧運,於是退出運動界,轉而投身商海。「王子」跟朋友搞咗檔石油儲存生意,後尾愈搞愈掂,最近畀中國龍新能源收購,作價三億五千萬,龍新支付一億五千萬現金,再發新股畀「王子」,於是乎汪嘉偉成為龍新第二大股東,仲被委任為副主席兼非執董。
6 : 鱷不群(1248)@2011-08-29 22:31:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110829682_C.pdf
超高的預付款和應付票據,但你有多少營業額?
7 : GS(14)@2011-08-29 22:35:05

間野都唔駛理,咁好的客同供應商,邊個會去搵佢笨?

應收賬款 84,344 24,541
減:呆賬撥備 (599) (599)
83,745 23,942
向供應商預付款項 339,711 16,024

11. 應付票據
於二零一一年六月三十日尚未支付之應付票據為寧波博琨開具予石化產品供應商之應付票據,並皆於180天內到期。
應付票據之賬面值與其公允值相若。
於二零一一年六月三十日之應付票據結餘以銀行質押存款人民幣100,000,000元(附註9)及上海博琨投資有限公司(一間於中國成立並由本公司主要股東及董事汪嘉偉先生控制之公司)提供之擔保作為抵押品。

..
展望
二零一一年上半年度鋯化學品市場有較快的復甦,引致其原料鋯英砂需求急升且供應緊缺,因而價格大幅上漲。鋯英砂價格由去年第四季
度平均每噸960美元上漲至本期的每噸2,500美元,而且無現貨供應。雖然日本發生核電事故,對全球核電行業帶來負面影響,但中國發展
核電的信心並無改變,只是變得更為慎重,因中國核電在整個電力市場的比率還遠遠低於發達國家,所以核電及核電鋯的需求以後幾年仍
會有所增加。加上鋯是生產其他新材料、新能源、綠色環保產品的重要原料,所以我們樂觀地估計鋯這一行業在今後幾年中發展前景是可
喜的。
位於濱海的新工廠試產進展順利,第一期將至少年產能15,000噸,新工廠的利潤率均會比宜興原工廠有所提高,再加上宜興工廠根據當地
政府的要求對環保整治於本期內已完成,以後將主要用以生產深加工鋯產品。儘管中國政府對環保的要求和政策日趨嚴格,本公司的工廠
均已完全符合中國政府的環保要求和法規,這將成為本集團較中國其他鋯化學品生產商有利的競爭優勢。
在成功完成收購Muntari集團後,該集團於期內已開始為本集團業績及財務表現帶來可觀的貢獻。本集團將繼續拓展成品油及其他油品的倉
儲及批發業務。本公司於二零一一年七月二十日之公告中披露,本公司就收購Haney Holdings Limited(「Haney」)訂立了股份轉讓協
議。Haney主要通過其全資附屬公司及若干合約安排從事其燃料油倉儲及批發業務。本公司目前正就Haney及其附屬公司完成審慎調查工
作,於有關程序完成後,本公司將寄發通函以提供建議收購的進一步資料予股東。由於中國市場內成品油及石油產品之需求不斷增加,董
事對成品油及油品倉儲及批發業務之前景充滿信心,本公司將積極尋求在此領域內的潛在投資機會

8 : GS(14)@2011-09-10 12:58:42

2011-8-31 EW
排球王子「下海」頭五年,完全一事無成,更曾經被人騙走一百萬,過去汪嘉偉曾經分享這段經歷,「從商初
期,自己好天真,人家有項目可做,沒有查清楚,亦無了解過當中可行性,項目能否賺錢,最終被人欺騙了。」事
隔多年,對於當年的慘痛教訓,汪嘉偉已不願多提。
....
這個機緣同樣基於昔日在排球場上的「名氣」,過去當男排主教練,有一定的人脈網絡,昔日跟中石油的老總相當稔熟,「最終一拍即合,開始搞石油生意。」
睇準石油倉儲
「當時中石油有興趣在寧波搵石油倉庫,我自己於上海出生,在寧波一帶滿有名氣,由我出面去洽商,在寧波
搵地起石油儲存庫,進展起來事半功倍,事業終有起色。」○六、○七年開始起石油倉儲,不過○八年建好倉庫後
,汪嘉偉再遇挫折,正當油庫建好,萬事俱備,本可一展拳腳,卻碰上百年一遇的金融海嘯,「當時倉庫起好,可
惜金融海嘯席捲而至,有倉庫都無用,所有工作被迫放低;幸好國家推出四萬億措施,這場海嘯很快過去,中國經
濟急速反彈,成品油需求再次大增。」想起那時的困境,汪嘉偉也抹一把汗,想到可能是自己有不肯認輸的脾性
,落得場就要贏,不到最後一分鐘也不放棄,最終讓他扭轉頹勢,轉危為安:「我慶幸自己的堅持及執着,全球政
府放水,經濟很快就轉活,今天我的石油生意總算幹得有聲有色。」
....
去年底汪嘉偉的石油生意被香港上市公司「睇中」,本身從事生產、開發、銷售鋯化合物的中國龍新能源控股
,以三點五億元收購汪嘉偉的石油公司,其中一點二億以現金支付,其餘給予公司股份及可換股債券,汪嘉偉一躍
成為億萬富翁。
「兩年前在朋友介紹下認識楊總(楊新民,中國龍新能源主席),大家一拍即合,雖然中國龍新原先是做鋯
,跟石油未必有協同效應,不過未來鋯同石油可以雙軌發展。」
9 : andy(858)@2011-10-28 21:15:10

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111028234_C.pdf

於二零一一年十月二十八日(上午交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協議,據此,本公司有條件同意經配售代理按竭誠基準以每股配售價0.40港元配售不超過125,000,000股配售股份予不少於六名獨立承配人。
10 : Hierro(1191)@2011-10-29 13:00:24

睇都廢事
11 : GS(14)@2012-03-07 00:06:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203061015_C.pdf
本公告由中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條之規定刊發。除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 本公司 日期為二零一年 八月三十一日之通函 所定義者具有相同涵。
謹此提述本公司日期為二零一二年一月十三日之公告。於二零一二年三月六日,本公司(作為第一原告) 及加威投資有限公司(作為第二原告) (「加威」) 於香港特別行政區高等法院原訟法庭向王曉平先生(「王曉平先生」) 提出民事申索。本公司及加威作出申索宣言,要求因股份轉讓協議中若干先決條件未獲履行導致股份轉讓協議對本公司及加威無約束力及不可強制執行,並且按照股份轉讓協議已向王曉平先生發行之第一批代價股份(共129,606,099股本公司股份) 應被視為按歸復及推定信託代本公司及加威持有。本公司及加威亦尋求法院指令撤回股份轉讓協議。
同時,本公司及加威已向原訟法庭申請發出傳票,指令王曉平先生被限制出售、轉讓、處置、抵押、按揭、質押或以其他方式抵押或處理第一批代價股份。法院已排期於二零一二年三月九日審理並裁決是否應授出禁制令。
本公司將於上述法律 行動有進一步發展及在適當時 另行 發出公告通知 各股東。
12 : GS(14)@2012-03-13 22:43:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120313612_C.pdf
本公告由中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)條之規定刊發。除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 除另有定義者外,本公告所用之詞彙與 本公司 日期為二零一年 八月三十一日之通函 所定義者具有相同涵。
謹此提述本公司日期為二零一二年三月六日之公告,內容有關申請法院頒令王曉平先生被限制出售、轉讓、處置、抵押、按揭、質押或以其他方式抵押或處理第一批代價股份。法院已於二零一二年三月九日舉行聆訊以決定是否應授出禁制令。
於二零一二年三月十三日,本公司收到由香港特別行政區高等法院原訟法庭發出日期為二零一二年三月九日之法庭頒令蓋印副本(「頒令」) ,頒令直至二零一二年三月十六日或有進一步頒令止,王曉平先生(不論是由其本人或通過其僱員、代理、員工或其他方式) 被限制出售、轉讓、處置、抵押、按揭、質押或以其他方式抵押或處理任何於二零一一年十一月十一日發行予他的129,606,099股股份(即第一批代價股份)。頒令將有效至二零一二年三月十六日(包括當日) ,如在此日期前該頒令被更改或被進一步頒令解除則除外。
13 : greatsoup38(830)@2012-04-01 01:10:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203307335_C.pdf
小蝕幾百萬,4仙現金

應收賬款、其他應收款及預付款
9
461,986
53,481

應付賬款及其他應付款
10
612,693

向供應商預付款項
— 成品油供應商
328,545

有關已發行代價股份應收賣方
之款項(附註14)
82,658

應付票據
551,450

14 未經調整報告期後事項
於二零一一年七月二十日,本公司、加威投資有限公司(「加威」)及王曉平先生(「賣方」)訂立股份轉讓協議(「威海股份轉讓協議」),據此,本公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售Haney Holdings Limited(「Haney Holdings」)全部已發行股本,其中無產權負擔,但股份上附隨或累積的一切權利則有效,代價為4.1億港元(可予若干代價調整)。Haney Holdings為一間投資控股公司,其主要資產為匯泰管理諮詢(威海)有限公司(「匯泰管理諮詢」)的100%股權。透過若干服務協議及其他合同安排,匯泰管理諮詢有權享有威海富海華液體化工有限公司(「威海富海華」)的100%經濟利益。威海富海華及匯泰管理諮詢主要在中國境內提供燃油批發及倉儲服務。訂約方同意以約1.3億港元現金加上由本公司配發及發行三批(第一批、第二批及第三批)作價約2.8億港元的代價股份的方式支付代價。
於二零一一年十一月十一日,本公司根據威海股份轉讓協議所載條款向賣方發行129,606,099股第一批代價股份,同時本公司授予Haney Holdings 5,000,000港元暫借款用以支持其日常運作。
於二零一一年十一月十四日,本公司接獲威海港集團有限公司(「威海港」)通知,威海富海華當中49%股權或有問題,原因為一名中國人士(「原告人」)原為持有70%威海富海華股權的前股東之一,並已於二零零八年三月將其所有威海富海華股份權益出售予威海深港投資諮詢有限公司(「威海深港」),該人士向威海深港(現為持有49%威海富海華股權的股東)提出錢債民事索償(「法律索償I」)
原告人於二零一一年六月八日向山東省威海市中級人民法院(「威海市中級法院」)提出法律索償I,並於二零一一年六月十日向威海市中級法院進一步申請凍結威海深港的資產。於二零一一年六月十三日,威海市中級法院頒令凍結威海深港所持有的威海富海華49%股權(「凍結股權」)。未經威海市中級法院批准,凍結股權不能被轉讓、登記擁有權變更或出售。法院頒令中未有注明凍結令之期限。
根據威海股份轉讓協議,收購Haney Holdings之其中一項先決條件,是威海富海華須完成全部股權質押予匯泰管理諮詢之登記。威海富海華51%股權質押之登記已於二零一一年十月完成,而49%股權質押之登記則尚待完成。由於賣方未能於二零一一年十二月十一日前完成威海富海華之49%股權之質押登記,該項先決條件未能達成。根據威海股份轉讓協議,若任何先決條件未能達成或獲本公司豁免,本公司不能被強制繼續進行收購且該協議將失效。本公司董事並無意繼續進行收購且不會豁免上述條件。
此外,威海港亦通知本公司,其於二零一一年十一月十四日向威海仲裁委員會提出仲裁申請,提出威海富海華嚴重違反合作框架協議書及土地使用權轉讓協議中的若干條款(「法律索償II」)。該兩份協議皆於二零零五年八月二十五日由威海市港務管理局(「港務局」,威海港之前身)及威海富海華簽訂。
威海港向威海市中級法院申請凍結威海富海華根據土地使用權轉讓協議取得的三塊總面積約213畝的土地(「凍結土地」)。於二零一一年十一月二十八日,威海市中級法院頒令凍結該凍結土地。未經法院批准,凍結土地不能被轉讓、登記擁有權變更或出售。
除法律索償I及法律索償II之外,亦有一項有關持有威海富海華51%股權之兩位個人股東之投訴,指彼等涉嫌不當處理威海富海華之資本金,並指彼等正接受威海市公安局調查。亦有宣稱威海富海華若干高級管理人員涉嫌干犯嚴重經濟罪行。
在凍結股權方面,由於其被頒令凍結,其質押予匯泰管理諮詢的49%股權於中國政府機關之登記手續現時不能辦理。據本公司中國律師告知,該49%股權之質押在成功於中國政府機關登記以前不能生效。
關於凍結土地,據本公司之中國律師告知,雖然凍結土地被頒令凍結,但威海富海華可繼續其業務及日常運作。然而,假若威海富海華於本仲裁案件中敗訴,合作框架協議書及土地使用權轉讓協議將可能被終止,凍結土地亦必須歸還予威海港,且威海富海華將可能不被批准經營成品油批發及倉儲業務(其主營業務)
鑒於上述法律索償案件,本公司認為賣方在交易完成前並無向本公司以書面形式披露有關威海富海華有重大不利因素之改變,已構成嚴重違反賣方於威海股份轉讓協議項下之擔保。考慮到賣方不能完成其承諾辦理威海富海華49%股權質押之登記、其違反擔保及法律索償II之潛在影響,於二零一一年十二月,本公司決定行使威海股份轉讓協議項下之權利以終止收購。本公司董事認為取消收購以保障本公司及其股東的整體利益是恰當的。於報告期末,本公司已就取消收購手續展開了法律程序,並將會要求退還已支付予Haney Holdings之5,000,000港元暫借款及退回於二零一一年十一月十一日發行予賣方之129,606,099股代價股份。
於二零一二年三月六日,本公司及加威於香港特別行政區高等法院原訟法庭向賣方提出民事申索。本公司及加威作出申索宣言,要求因威海股份轉讓協議中若干先決條件未獲履行導致威海股份轉讓協議對本公司及加威無約束力及不可強制執行,並且按照威海股份轉讓協議已向賣方發行之129,606,099代價股份應被視為按歸復及推定信託代本公司及加威持有。本公司及加威亦尋求法院指令解除威海股份轉讓協議。聆訊已於二零一二年三月九日舉行,本公司收到香港特別行政區高等法院原訟法庭發出之法庭頒令蓋印副本(「香港法庭頒令」),頒令直至二零一二年三月十六日或有進一步香港法庭頒令止,賣方(不論是由其本人或通過其僱員、代理、員工或其他方式)被限制出售、轉讓、處置、抵押、按揭、質押或以其他方式抵押或處理任何於二零一一年十一月十一日發行予他的129,606,099股代價股份。頒令將有效至二零一二年三月十六日(包括當日),如在此日期前該香港法庭頒令被更改或被進一步頒令解除則除外。
於二零一二年三月十六日,進一步聆訊已舉行。法院頒令該申請延期至二零一二年五月十一日,及對出售方之頒令將繼續直至申請有判決或香港特別行政區高等法院有進一步頒令。
截至本集團之財務報表獲批准出具之日期,本公司已收到共五張股票證書,合共代表於二零一一年十一月十一日發行予出售方的24,606,099股代價股份。賣方亦同意於稍後退還餘下105,000,000股代價股份的股票證書。本公司法律顧問目前正就取消交易草擬法律文件及準備相關法律程序。
14 : greatsoup38(830)@2012-04-01 01:10:59

展望
由於受到歐洲持續之債務危機、對美國經濟之憂慮及日本在二零一一年三月地震後經濟復甦緩慢等因素影響,環球市場仍可能持續不穩,董事會預期全球經濟環境在二零一二年將仍是充滿挑戰。本集團將繼續以保守審慎的態度實行商業計劃。董事會將會定期檢討本集團策略及於各分部之風險管理制度,以求在行業內保持高效能及具有競爭力。展望未來,董事會將開拓新的投資機會進一步拓展成品油業務,擴大本集團資產及擴濶收入來源。我們對本集團的長遠發展前景樂觀,並會作好準備以迎接新的挑戰和良機,為本公司股東爭取最佳的回報。
15 : GS(14)@2012-05-08 21:53:03

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120508435_C.pdf
謹此提述 本公司 日期為 二零一二年五月七日之公告 。本公司董事會 (「董事會 」) 知悉於二零一二年五月七日上午交易時段本公司的股份價格上升。董事會 確認本公司現正與 王曉平先生就有關取消 股份轉讓協議 之和解 協議 條款進行磋商 。於本公告日期, 。於本公告日期, 。於本公告日期, 尚未簽訂 任何書面 協議 或和解 協議 。除以上披露 者外, 者外, 董事會並不知悉任何有關擬收購或變賣的商談或協議根據上市規則第13.23條而須予披露,董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。
16 : GS(14)@2012-07-31 12:29:36

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120731/16561713
龍新能源(395)主席楊新民指,旗下附屬公司於江蘇省濱海建設的鋯生產廠有待政府審批,惟由於日前江蘇啟東市市民抗議日資興建排污項目,項目增變數。另公司今年能否扭虧轉盈仍難以判斷。
17 : GS(14)@2012-08-17 00:22:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120816585_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司之股東(「股東」)及潛在投資者,與二零一一年同期錄得綜合純利相比,本集團預期截至二零一二年六月三十日止六個月將會錄得綜合淨虧損。
本公司董事會謹此知會本公司之股東及潛在投資者,本集團面對之艱難經營環境令到本集團於二零一二年上半年之業務表現未如理想,故與二零一一年同期錄得綜合純利相比,本集團預期截至二零一二年六月三十日止六個月將會錄得綜合淨虧損。
18 : GS(14)@2012-08-25 15:00:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120824724_C.pdf
蝕1,800萬,重債

財務回顧
於截至二零一二年六月三十日止六個月期間,本集團錄得綜合營業額人民幣85,860,000元,比去年同期下跌人民幣50,825,000元或37.2%,部份原因是因為宜興鋯業及Muntari集團的營業額分別下跌人民幣13,261,000元及人民幣9,843,000。而於截至二零一一年六月三十日止期間,本集團之香港附屬公司錄得收入人民幣27,468,000元,該收入來自與若干日本客戶之貿易。然而,該等貿易並非循環性質,本期內沒有進行類似的交易,是造成本期內的綜合營業額下跌之主要原因。
在回顧期內,本集團錄得毛利人民幣1,266,000元,較二零一一年同期下跌95.8%。毛利大幅度下降主要是由於鋯化學品及電池業務皆出現負毛利的情況,並為原材料成本及工資成本上漲所導致。加上成品油業務於本期內的毛利率亦下跌,因在若干油罐進行保修期間並無產生租金收入,但折舊費用仍需計提並列作銷售成本而引致毛利減少。
可換股債券及衍生金融工具之公允價值變動代表尚未行使之可換股債券及其衍生部份之公允價值增加淨額。該公允價值調整乃根據獨立評估師就期末公允價值所作出之評估而決定。
儘管本集團於期內錄得之營業額降低,但分銷成本仍較去年同期上升人民幣209,000元或9.3%,主要由於在本期內的運輸成本提高。
行政開支由去年同期之人民幣20,433,000元下降至本期之人民幣12,610,000元,減少人民幣7,823,000元或38.3%。於二零一一年之同期,行政開支中包括了一項以股權支付之股份交易費用人民幣8,125,000元,代表當期已授出購股權之公允值被確認為行政開支。由於本公司在截至二零一二年六月三十日止期間內並無授出購股權,因此並無產生該項費用。撇除此項目之影響,本期間的行政開支與去年同期比較並沒有重大變動。
財務費用淨額於本期間內上升人民幣1,182,000元,主要是由於短期銀行貸款及應付票據之結餘增加。
於截至二零一二年六月三十日止六個月期間,本公司並無作出所得稅撥備,因本集團之附屬公司在期內皆錄得虧損或沒有產生應課稅溢利。
展望
儘管本集團在二零一二年上半年的綜合經營業績表現未如理想,本公司管理層有信心本集團之表現在二零一二年下半年將會改善。就鋯化學品及二次充電電池業務而言,本集團將繼續改善產品組合、重點生產較高利潤之產品以提升業務表現。在成品油倉儲及批發業務方面,管理層將繼續尋求合適機會通過包括併購在內的方式以拓展該分部業務。同時,本集團亦會堅持審慎理財的原則,努力控制成本,加強管理效率,以備在充滿挑戰的經營環境中保持發展。
19 : greatsoup38(830)@2012-12-21 01:10:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121220405_C.pdf
董事會宣佈,畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師,自二零一二年十二月二十日起生效。
董事會亦宣佈中瑞岳華 (香港 )會計師事務所 已獲委任為本公司核數師,以填補畢馬威會計師事務所辭任後的臨時空缺,任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。
中國龍新能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,由於本公司與畢馬威會計師事務所未能就截至二零一二年十二月三十一日止年度的核數費用達成共識,故畢馬威會計師事務所已辭任本公司核數師,自二零一二年十二月二十日起生效。畢馬威會計師事務所已在其辭任通知書中確認,概無與其辭任相關的事宜或情況須敦請本公司股東(「股東」)垂注。
20 : GS(14)@2013-04-01 00:59:52

395

虧損增590%,至6,500萬,2.85億現金,高現金高負債
21 : greatsoup38(830)@2013-09-01 17:55:16

395
虧損降4成,至1,100萬,重債,高現金高負債
22 : greatsoup38(830)@2013-09-07 15:55:28

批1億股@21.5仙,中投證券
23 : GS(14)@2013-10-21 23:09:58

以9,817.5萬買垃圾51%科網野,以1,500萬現金及新股支付,發行價每股23仙
24 : newtonau(41980)@2013-11-07 12:07:48

真係唔知收返唻有咩用,同主營業務布冇關係,只係為左收野炒高個價。
25 : greatsoup38(830)@2013-11-07 22:06:24

newtonau24樓提及
真係唔知收返唻有咩用,同主營業務布冇關係,只係為左收野炒高個價。


因為根本業務就唔好
26 : greatsoup38(830)@2013-12-12 01:36:06

395
27 : amazingrick(36737)@2014-02-27 21:55:29

有得炒?
28 : fishlove2001(20176)@2014-02-28 00:02:54

又有得炒股了, 前幾年跟玩新能源, 今年跟玩O2O, 一定又炒到上天
29 : newtonau(41980)@2014-02-28 09:25:28

又轉營做科網股....
30 : iniesta(1400)@2014-02-28 12:42:58

O2O
正, 牛市需要有概念
31 : greatsoup38(830)@2014-03-01 10:03:04

成日都是概念唉
32 : LHC(34894)@2014-03-09 21:52:11

隻隻都話有手遊… 吹漲
33 : GS(14)@2014-03-10 22:06:43

唔用呢d好似炒唔到
34 : newtonau(41980)@2014-03-14 13:11:48

未有生意都升成咁....
35 : newtonau(41980)@2014-03-14 13:45:24

停牌~
36 : greatsoup38(830)@2014-03-15 12:14:53

newtonau35樓提及
停牌~


下次貼張公告
37 : 白狐(42588)@2014-03-15 15:13:53

greatsoup3836樓提及
newtonau35樓提及
停牌~


下次貼張公告


https://docs.google.com/viewer?u ... TN20140314415_C.PDF
38 : greatsoup38(830)@2014-03-16 18:54:14

395
39 : 自動波人(1313)@2014-03-16 21:06:05

裝幾個ROUTER就是新PROJECT!
40 : 自動波人(1313)@2014-03-30 20:08:56

改名

中國至撚集團
41 : greatsoup38(830)@2014-03-30 21:05:59

虧損增4成,至1億,1.5億現金
42 : greatsoup38(830)@2014-04-06 21:57:19

395
43 : GS(14)@2014-04-14 09:49:07

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140414/news/eb_ebe1.htm

【明報專訊】傳統商場面對電子商貿極大的挑戰,而要積極轉型。中國龍新能源(0395)旗下的盈聯智能,主力為商場提供大數據服務,令商場變成不止是提供舖位的地方,加入流動互聯網的功能。集團執行董事兼盈聯創辦人關志恒,接受訪問時表示,由於傳統商場受到阿里巴巴、京東商城等電子商貿平台的很大威脅,內地多個商場亦變得幾乎一模一樣,故目前替包括商場在內60至70個客戶服務。


他稱集團提供的服務,其中一種是協助商場收集客戶光顧店舖及購物資料等。商場將資料提供給場內商戶,透過這些增值服務,去提高租金,而盈聯則從中與商場對分租金收入。「我們有與一些造家俬的廠商合作,通過統計顧客購物資料,去預計家俬市場的需求。」將來希望做到一個大的數據平台,讓全國各地商場及商戶,在平台上分享數據,令做生意及推廣更精準。

商場要轉型,去年虧蝕擴大的龍新能源,亦要透過收購盈聯去轉型。集團去年宣布以逾9800萬元,收購盈聯去發展流動互聯網業務。關志恒表示,龍新的傳統出售化學品業務,與盈聯的IT業務,各自獨立經營,但龍新正朝IT業務積極轉型。集團早前亦公布,將會改名為中國智能集團,去為品牌重新定位。
44 : greatsoup38(830)@2014-06-14 21:15:39

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140614/news/ec_ecd1.htm
中智投資車站WiFi
  2014年6月14日

【明報專訊】中國智能集團(0395)執董關志恆昨日表示,已取得廣州及北京鐵路局325個車站WiFi系統的安裝、營運以及管理權,需投入約5000萬元(人民幣,下同),爭取7月前在廣州南站試運。

關志恆指將來乘客用其應用程式查看火車信息,亦可下載影視娛樂內容,廣告收入只佔約20%至25%的收入,其餘為集團向內容供應商或者網站收取的分成。他又指,現時已有電商接觸,盼未來可做到精準營銷,亦有機會與大型互聯網公司合作。

關志恆指在325個車站建WiFi系統涉及約5000萬元資本開資,期望今年底前可以取得合共至少500個火車站WiFi營運協議,目標明年可覆蓋超過1億名火車旅客。
45 : GS(14)@2014-07-11 15:08:03

placing 260m@0.31
46 : GS(14)@2014-08-30 00:15:57

虧損增3%,至1,600萬,債重爛殼
47 : GS(14)@2014-10-26 20:29:44

簽垃圾文件
48 : GS(14)@2014-10-27 22:49:39

亂作
49 : GS(14)@2014-10-29 14:35:19

new partner
50 : greatsoup38(830)@2014-12-09 23:45:06

rubbish
51 : GS(14)@2014-12-16 00:05:20

配售3億股@31仙
52 : greatsoup38(830)@2015-01-22 02:00:43

買垃圾
53 : macleehk(7275)@2015-03-03 09:20:59

greatsoup3850樓提及
rubbish


呢樣應該係玩真GEI
而且睇黎佢政商關係好好
同RUCKUS一PARTNETSHIP就介紹廣州,上海南站俾佢
54 : GS(14)@2015-03-03 23:48:12

次次都話真,無次搞得成
55 : GS(14)@2015-04-02 02:26:47

虧損降4成,至1.3億,重債
56 : GS(14)@2015-04-20 01:24:02

廣九wifi
57 : GS(14)@2015-04-23 15:15:48

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150423/news/ec_ecj1.htm
中國智能提供火車站Wi-Fi
2015年4月23日

【明報專訊】原為稀有金屬鎬生產及銷售商中國智能(0395),正在轉型為科網公司,且計劃為內地400個火車站乘客提供免費Wi-Fi。中國智能執行董事關志恒表示,目前已有100個火車站建成發射站,今年擬再在100個火車站增設發射站,預計相關開支最多3000萬元。該股股價昨日尾段抽高,急升13%至0.48元。

  股價急升13%

關志恒解釋,公司計劃Wi-Fi是先由乘客下載公司的手機應用程式,或者採用微信,然後可在指定火車站免費享用,暫時以北京、廣州、蘭州鐵路局地區為主,至於公司則可在程式中介紹商戶及賣廣告,從中收取佣金,預料年底將有數以千萬乘客經公司程式免費上網,但該程式要到7月1日才正式啟用,微信合作方面則仍與騰訊(0700)商談中。

中國智能財務總監黃志偉又提及,公司暫不發展舊有業務,但舊業務仍會存在,惟其中部分廠房亦已停產,反之公司會主力發展科網業務,去年為發展期,今年處於執行期,但現時論收成則言之尚早。關志恒亦坦言,公司正考慮將舊有業務剝離。


58 : GS(14)@2015-06-10 19:23:55

rubbish
59 : GS(14)@2015-07-24 01:32:56

O2O
60 : GS(14)@2015-08-02 13:50:54

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150801/news/ww_ww1.htm
中國智能轉攻旅遊業
  2015年8月1日

【明報專訊】中國智能集團(0395)執行董事關志恒表示,希望公司能於今年底前剝離所有傳統業務如儲油庫業務等,轉型主攻O2O大數據業務,主要覆蓋汽車、房地產及旅遊等範圍。他透露,希望公司能在今年內開通港、澳、日、韓四站的「智慧旅遊雲」,讓中國旅客能免費在當地使用WiFi服務,以及讓當地零售品牌接觸到目標客戶。現時中國智能正與和記電訊接洽,短期內將會落實香港部分的相關細節。

61 : greatsoup38(830)@2015-08-14 22:37:54

2015-08-08 iM
專攻大數據收集 中國智能「互聯網+」發圍   

由2013年開始轉型的中國智能(00395),是內地唯一收集大數據的互聯網公司。集團執行董事關志恒指,公司的定位是為中國消費市場的大數據收集及分析的中間人,透過收集得來的數據,幫助各種行業進行數據交換,從而進行針對性的銷售策略。他有信心,集團的數據分析業務,能幫助合作夥伴增加30%或以上的客戶。

中國智能自2013年開始業務轉型,由新能源及儲油庫業務等傳統業務,轉型為互聯網網絡服務公司,並主攻大數據收集及O2O解決方案服務。集團去年營業額為1.1億元(人民幣,下同),其中2013年底完成收購的O2O解決方案新業務,收入貢獻為4,668.4萬元,約佔總營業額的42%,而傳統業務收入的佔比則減少至58%。關志恒表示﹕「集團會於今年底前把傳統業務完全剝離,目標成為內地大型WiFi系統及分析大數據的營運商。」他亦相信,集團下半年的業績將能反映轉型後的收益價值,並料下半年的營業額將會顯著提升。

集團去年已成為內地400個鐵路車站的免費WiFi網絡獨家營運商,今年4月更為廣九直通車車廂提供免費WiFi網絡。他直言,「互聯網+鐵路」為業務布局的第一步,借助提供免費WiFi服務,從而得到中國消費者的大數據。「鐵路站的免費WiFi服務,暫時仍未開始宣傳,只是試營運階段,不過單是廣州的100個鐵路站,現時每日已有5萬人透過集團的免費WiFi上網。」

鐵路WiFi採集數據

他續指,集團將會與微信合作推出自動上網服務,估計推出後的每日使用量會達到10萬至15萬人。「選擇與微信合作的原因,首先是此平台費用全免,其次是用戶人數眾多。而微信為內地主要的通訊工具,當人們使用微信時,會『彈』出『banner』顯示有免費WiFi,按下後便可免費上網,而微信亦會傳送資料予我們,日後便會推送消息及廣告予用家。」

取得數據後,集團再透過分析各項數據,以幫助客戶了解消費者,從而進行適當的銷售策略,提高客戶的業務收益及效率。「當人們使用集團的免費WiFi網絡時,系統便會收集到5個基本的數據:姓名、年齡、性別、電話及地址,及透過人們瀏覽的網站,得知他們的喜好,如品牌等,再去猜測是甚麼類型的人,進行數據分析。」

商場夥伴銷售狂升

集團自轉型業務後動作多多,除「互聯網+鐵路」外,今年亦有一連串合作計劃。他透露,集團會研究中國家庭的3類消費數據,包括投資性消費、生活性消費及旅遊消費的數據,最終把「互聯網+」業務逐步滲透各傳統行業。

「投資性消費方面,主要集中分析車及住宅的消費數據。最近集團與Spark44 Shanghai合作,共同管理捷豹路虎(Jaguar Land Rover)在中國的大數據收集和分析,協助品牌掌握客戶的喜好及需求。」他透露,下半年亦會與內地大型房地產公司合作推廣豪宅。

生活性消費方面,集團亦先後與廣州專業市場商會合作「互聯網+批發」智慧數據平台,及成為德國零售商麥德龍(Metro Group)在中國的合作夥伴,協助開拓「互聯網+零售」業務。「最近集團亦與蘇州鄰瑞廣場合作,舉辦大型O2O活動,3天內已帶動商場銷售額增加41%,目標在年底前可為100個內地商場提供O2O服務。」

重點發展旅遊消費

另外,他強調旅遊消費將會是集團下半年重點發展的業務,「希望於年內把業務『走出去』,進軍海外市場。」集團已與和記電訊(00215)簽署合作備忘錄,開通「互聯網+旅遊」業務。他表示,預期於下半年推出「智慧旅遊雲-香港站」WiFi服務,一方面為旅客提供免費WiFi,另一方面向旅客提供旅遊及購物資訊,以收集大數據,短期內將會落實相關細節。

他續指,除了香港,亦希望在年底前與澳門、日本及南韓的電訊營運商,落實合作建立「智慧旅遊雲」計劃。「讓中國旅客能在當地免費使用WiFi,以及讓當地零售品牌接觸目標客戶,而集團收入包括最基本的廣告收益,以及來自合作商户的佣金,即是在旅客消費過程中抽佣。」

另外,集團亦正開發自家的旅遊應用程式,並預期於8月底推出。「現時有關旅遊的應用程式(App)很多,因此要確保集團的App可針對某種需求,而且是市面上的App沒有的功能,例如可通過實時定位功能,讓用家在旅遊時,隨時得知其他朋友的位置,以免走散。另外,亦會不停更新當地的最新資訊、旅遊攻略,甚至可以幫用家訂位食飯等,以解決於當地言語不通所帶來的不便。」
62 : GS(14)@2015-09-22 01:57:44

清垃圾
63 : tks(1905)@2015-10-23 23:02:27

咁多野賣又賣得咁密,想搞乜東東smileysmileysmiley
64 : GS(14)@2015-10-25 02:27:28

清左d舊垃圾
65 : GS(14)@2015-10-25 02:27:36

清左d舊垃圾
66 : greatsoup38(830)@2015-12-03 02:26:05


67 : GS(14)@2016-02-29 12:30:06

智能業務
68 : greatsoup38(830)@2016-04-08 17:49:03

虧損增70%,至9,000萬,5,300萬現金
69 : greatsoup38(830)@2016-05-11 02:59:51


70 : greatsoup38(830)@2016-09-11 06:25:30

虧損降12.5%,至2,100萬,無現金
71 : greatsoup38(830)@2016-11-18 19:32:24

賣業務
72 : greatsoup38(830)@2016-12-02 00:51:43

避免折讓多於20%
73 : greatsoup38(830)@2016-12-02 01:58:54

原配售計劃
74 : greatsoup38(830)@2017-01-06 03:03:04

賣網絡平台51%
75 : GS(14)@2017-04-02 17:34:43

虧損降15%,至7,800萬,輕債
76 : GS(14)@2017-06-12 00:20:00

買垃圾
77 : GS(14)@2017-06-12 07:37:11

買垃圾
78 : 舊會員(60465)@2017-07-24 10:55:56

其實呢隻野之前供股之後,轉眼間又蝕晒,會唔會又再供股?
不過股價咁低,供唔到幾錢
79 : greatsoup38(830)@2017-07-26 04:33:14

舊會員77樓提及
其實呢隻野之前供股之後,轉眼間又蝕晒,會唔會又再供股?
不過股價咁低,供唔到幾錢


作多d垃圾出來供股
80 : GS(14)@2017-09-20 14:50:22

虧損增15%,至3,000萬,600萬現金
81 : 舊會員(60465)@2017-09-20 16:11:34

greatsoup79樓提及
虧損增15%,至3,000萬,600萬現金


年年蝕錢等供股
82 : GS(14)@2017-09-22 01:13:55

快d除他牌啦
83 : 舊會員(60465)@2017-10-11 21:17:27

今日又買野喇~
84 : GS(14)@2017-10-12 01:19:28

幾時除牌
85 : GS(14)@2017-10-12 01:44:05

本公司注意到,該公告之中文版及英文版出現文書錯誤,本公司謹此澄清,內地附屬公司的名字
應為上海朔泓信息技術有限公司而非上海朔泓資訊技術有限公司。

86 : GS(14)@2017-10-12 01:52:44

仍然貴價買垃圾
87 : GS(14)@2018-03-19 00:53:25

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及潛在投資者,
根據本集團截至二零一七年十二月三十一日止年度之目前所得未經審核綜合管
理賬目情況之初步評估及分析,本集團預期截至二零一七年十二月三十一日止年
度將錄得淨虧損(儘管截至二零一七年六月三十日止六個月,本集團錄得未經審
核綜合淨溢利), 相比截至二零一六年十二月三十一日止年度本集團則錄得淨虧
損淨約人民幣 157.9 百萬元。除截至二零一七年十二月三十一日止年度所產生的
經營虧損外,本集團的淨虧損淨主要原因是由於以下各項的綜合影響:
1)本集團O2O解決方案分部內之無形資產公允值減值虧損約人民幣23.8百萬元
及商譽減值虧損約人民幣 5.7 百萬元; 及
2)因收購 LCE Group Limited 所產生的中國企業所得稅約為人民幣 5.6 百萬元的
撥備。
此外,本公司目前正評估是否需要就本集團之可供出售金融資產及於一間聯營公
司投資作出進一步減值(據此可能會進一步增加截至二零一七年十二月三十一日
止年度之淨虧損),此等評估於本公告日期尚未得出結論。在達成結論後,本公
司將在有需要時作出進一步公告。
88 : GS(14)@2018-06-09 11:03:33

賣垃圾
89 : GS(14)@2018-12-05 14:39:36

根據一般授權配售新股份
於二零一八年十一月二十六日(交易時段後),本公司與配售代理訂立配售協
議,據此,本公司已有條件同意透過配售代理在盡力基準上代表本公司以每股配
售股份售價0.32港元配售不超過812,500,000股配售股份予不少於六名機構、專業
或其他投資者之承配人(就配售代理所知,彼等及彼等的最終實益擁有人均為獨
立第三方) 。
配售價乃由本公司與配售代理經公平磋商並參考股份現行市價釐定。董事認為
(其中包括)配售價、配售協議之條款及據此擬進行之交易乃屬公平合理,且符
合本公司及股東之整體利益。
配股價為每股配售股份0.32港元較 (i)在二零一八年十一月二十六日(即配售協議
日期)股份於聯交所所報之收市價每股0.395港元折讓18.99%;及 (ii) 緊接配售協
議日期前最後五個連續交易日,即由二零一八年十一月十九日至二零一八年十一
月二十三日(包括首尾兩日),股份於聯交所所報之平均收市價每股0.33港元折讓約3.03%。
假設本公司之已發行股本將不會於本公告日期及配售完成期間出現變動,最多
812,500,000股配售股份將 (i) 佔本公司於本公告日期之已發行股本共4,823,470,924
股股份約16.84%;及(ii)本公司於配發及發行812,500,000配售股份後經擴大的已發
行股本共5,635,970,924股股份約14.42%。
中國 智能 集團 0395 鋯業 龍新 能源 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=273818

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019