ZKIZ Archives


教育局:青年激進因不熟中史

1 : GS(14)@2017-01-06 02:05:08

【本報訊】教育局在立法會關於中史獨立成科討論的文件中,引述「社會意見」指青年日趨激進、不理解一國兩制源於不熟中史,故此所有中小學生需有系統學習中史科。有中史科教師及中學生組織斥以中史科作包裝,圖推國民教育,達致洗腦的政治目的。


教師憂課程僅歌頌中共

教育局昨向立法會教育事務委員會提交文件,匯報初中中史科課程修訂進度。文件引述社會意見,稱「近日香港社會出現青年日趨激進的政治行為、不理解『一國兩制』,與他們不熟識中國歷史有關」。局方重申中小學基礎教育必須學習中史及中華文化,指現時以中、西史連結及綜合課程模式教中史的學校長遠需「循序漸進地制訂以中史為主軸」的中史課程。中史科課程第一期諮詢完結,共收293份問卷及23份意見書。資深中史科教師陳仁啟批局方說法本末倒置,反指越熟讀中史的人,越會對專制獨裁政權反感,民怨源於管治。他又指政府要求青年所熟讀的歷史,「都係佢搞出嚟想洗腦、為統治者歌功頌德嘅歷史」,形容中史科淪政治宣傳工具。中學生議會成員、中四學生鄺澔儀指,「政府咁講係以為讀咗中史就唔會激進?青年激進其實係因為喺建制內無渠道表達意見」。鄺擔憂政府騎劫中史科,暗推國民教育,指政府的說法是要提升學生對國家及中國人身份的優越感,憂港人身份認同終將被抹煞。■記者葉偉東
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170105/19887011
教育局 教育 青年 激進 因不 不熟 熟中 中史
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=321431


ZKIZ Archives @ 2019