ZKIZ Archives


魚樂無窮:新股喪爆騎呢事

1 : GS(14)@2017-07-05 03:41:02

新股市場近期接連爆出騎呢事件,提供吃不完的花生。最誇張嘅當然要數運興泰(8362),公司指由於公開發售超購20倍,屬「非常大幅超購」,竟將配售部份全數撥予散戶,原本一股難求,變成一褲都係,結果上市一如預期喪跌,以為熱炒頂張頭槌飛,以昨日收市價0.145元計,賬面埋單唔見六十幾萬,頂頭槌頂到頭破血流。由北海集團(701)分拆出來嘅中漆集團(1932),原於上月底掛牌,但臨門一腳被母公司第二股東莊士中國(298)阻撓,後者以估值及人事問題為由,直指分拆並不公平。北海早前舉行股東會,其中配售及回購股份決議案竟有28%股東反對,莊士中國被指嫌疑最大,雙方牙齒印似乎越來越深。另一由路勁(1098)分拆上市的勁投國際(3682),則因未能與聯席全球協調人訂立定價協議。路勁未能釋放價值,包銷商冇咗單生意,散戶冇咗個投資機會,是為三輸。近期新股多籮籮,當中恒誠(994)值得望多兩眼,一來屬少有環保概念嘅建築股,進攻力強,二來市值僅5億銀,主板殼股有價下,防守力高。唐牛
http://www.fb.com/tongcow88本欄逢周二、四刊出
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170704/20077788
魚樂 無窮 新股 喪爆 爆騎 騎呢 呢事
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=337855


ZKIZ Archives @ 2019