ZKIZ Archives


凱華集團(0275,前錦興磁訊、錦興控股)又用新方法供股

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0904/LTN201809041757_C.pdf

狗改不了吃屎。凱華集團(0275,前錦興磁訊、錦興控股)宣佈20合1,又1供3,每股68.8仙(合股前3.44仙),又經歷一次又合又供之旅。

供股價較市價溢價,但較資產價值折讓,肯定不多人供股,變成大股東可以特定價格認購新股,變相增加控股權。小股東供了就虧本,不供又給人攤薄,大股東供了就持股增加,如果多人供就吸了生錢,再多來幾次又合又供,小股東損手爛腳就沒有人供,最後又變成大股東完全著數。雖然加了投票機制,但沒有少數股權反對觸發,其實都是無掩雞籠,更易讓大股東上下其手。改和不改都沒有大分別。

我是大股東都用這個方法,注入資產加上供股的關連交易,或者有些層次,先供後買也可,真是「公你贏,字我輸」啦。


凱華 集團 0275 錦興 磁訊 訊、 控股 又用 用新 方法 供股
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=268071

凱華集團(0275,前錦興磁訊、錦興控股)專區

1 : GS(14)@2010-06-29 22:05:23

新聞區:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6043
2 : GS(14)@2010-06-30 08:01:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100628367_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100629636_C.pdf
3 : GS(14)@2010-07-04 21:41:13

http://webcache.googleuserconten ... zh-TW&ct=clnk&gl=hk


http://webcache.googleuserconten ... zh-TW&ct=clnk&gl=hk

http://webcache.googleuserconten ... zh-TW&ct=clnk&gl=hk
請協助整理留言,謝謝!
4 : GS(14)@2010-07-05 23:30:16

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201007051299_C.pdf
5 : GS(14)@2010-07-14 22:57:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100714452_C.pdf
6 : GS(14)@2010-07-15 20:56:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100715289_C.pdf
7 : GS(14)@2010-07-17 08:09:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100716536_C.pdf
8 : 自動波人(1313)@2010-07-17 10:04:50

7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100716/LTN20100716536_C.pdf


篇野好長

債券
於二零零六年六月,錦興以發行債券作為一項自願證券交換建議之代價,收購群
龍投資有限公司之權益。債券按年利率2厘計息,
可按初步兌換價每股錦興股份9.0
港元(可予調整)兌換為新錦興股份,
並由債券發行日期起計第五週年到期。根據
債券之條件,債券持有人有權在到期日足14日前(包括該日),隨時將債券全部或
部份本金額兌換為錦興股份。除先前已兌換或由錦興贖回者外,錦興須於到期日
按贖回金額(為尚未兌換之債券本金額之100%)贖回債券。該項自願證券交換建
議已於二零零六年六月十六日結束,本金總額約770,000,000港元之債券並已發行。
債券之詳情載於錦興日期為二零零五年四月十九日之公佈、二零零五年九月十四
日之通函及二零零六年五月二十六日之綜合收購建議文件內。

購回建議之條款
錦興將會提出建議,按債券之面值購回債券,惟須待若干先決條件獲達成後方可
作實。購買價將透過按每股錦興股份0.5港元發行入賬列為繳足之建議代價股份清
償。
債券持有人亦可部分接納(以30,000港元或其完整倍數)購回建議。

**原本是$9,家陣是$0.5....?
9 : GS(14)@2010-07-17 11:53:06

8樓提及
7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100716/LTN20100716536_C.pdf


篇野好長

債券
於二零零六年六月,錦興以發行債券作為一項自願證券交換建議之代價,收購群
龍投資有限公司之權益。債券按年利率2厘計息,
可按初步兌換價每股錦興股份9.0
港元(可予調整)兌換為新錦興股份,
並由債券發行日期起計第五週年到期。根據
債券之條件,債券持有人有權在到期日足14日前(包括該日),隨時將債券全部或
部份本金額兌換為錦興股份。除先前已兌換或由錦興贖回者外,錦興須於到期日
按贖回金額(為尚未兌換之債券本金額之100%)贖回債券。該項自願證券交換建
議已於二零零六年六月十六日結束,本金總額約770,000,000港元之債券並已發行。
債券之詳情載於錦興日期為二零零五年四月十九日之公佈、二零零五年九月十四
日之通函及二零零六年五月二十六日之綜合收購建議文件內。

購回建議之條款
錦興將會提出建議,按債券之面值購回債券,惟須待若干先決條件獲達成後方可
作實。購買價將透過按每股錦興股份0.5港元發行入賬列為繳足之建議代價股份清
償。
債券持有人亦可部分接納(以30,000港元或其完整倍數)購回建議。

**原本是$9,家陣是$0.5....?

對,因為錦興前一陣合股又供,所以就這樣
10 : 自動波人(1313)@2010-07-17 12:21:20

9樓提及
8樓提及
7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20100716/LTN20100716536_C.pdf


篇野好長

債券
於二零零六年六月,錦興以發行債券作為一項自願證券交換建議之代價,收購群
龍投資有限公司之權益。債券按年利率2厘計息,
可按初步兌換價每股錦興股份9.0
港元(可予調整)兌換為新錦興股份,
並由債券發行日期起計第五週年到期。根據
債券之條件,債券持有人有權在到期日足14日前(包括該日),隨時將債券全部或
部份本金額兌換為錦興股份。除先前已兌換或由錦興贖回者外,錦興須於到期日
按贖回金額(為尚未兌換之債券本金額之100%)贖回債券。該項自願證券交換建
議已於二零零六年六月十六日結束,本金總額約770,000,000港元之債券並已發行。
債券之詳情載於錦興日期為二零零五年四月十九日之公佈、二零零五年九月十四
日之通函及二零零六年五月二十六日之綜合收購建議文件內。

購回建議之條款
錦興將會提出建議,按債券之面值購回債券,惟須待若干先決條件獲達成後方可
作實。購買價將透過按每股錦興股份0.5港元發行入賬列為繳足之建議代價股份清
償。
債券持有人亦可部分接納(以30,000港元或其完整倍數)購回建議。

**原本是$9,家陣是$0.5....?

對,因為錦興前一陣合股又供,所以就這樣


不過反正是CB.....如何也是賺吧!
看看這台戲幾時上映!
11 : GS(14)@2010-07-17 14:03:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100716530_C.pdf
577

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100716542_C.pdf
498
12 : 自動波人(1313)@2010-07-17 16:04:48

唉....原來Paul Y也是同系...
除了大財團外,它也算行內有份量
13 : 自動波人(1313)@2010-07-19 21:17:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100719542_C.pdf
14 : GS(14)@2010-07-22 23:09:52

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100722569_C.pdf

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723018_C.pdf
199
15 : GS(14)@2010-07-22 23:43:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100722467_C.pdf
16 : GS(14)@2010-07-23 22:36:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723678_C.pdf
17 : GS(14)@2010-07-23 23:15:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100723682_C.pdf
18 : GS(14)@2010-08-05 23:51:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100805780_C.pdf
19 : GS(14)@2010-08-17 00:09:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100816776_C.pdf
20 : GS(14)@2010-08-19 08:09:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100818621_C.pdf
21 : GS(14)@2010-08-29 20:31:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100829016_C.pdf
22 : GS(14)@2010-09-27 23:05:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927712_C.pdf
23 : GS(14)@2010-09-29 23:01:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927716_C.pdf
24 : GS(14)@2010-10-01 19:24:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100930064_C.PDF
25 : GS(14)@2010-10-07 00:08:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101006954_C.pdf
199想賣殼?
26 : GS(14)@2010-10-14 00:10:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101013514_C.pdf
17 buy 1189 hotel

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101013506_C.pdf
372 buy 199
27 : 645530(1220)@2010-10-14 17:37:04

明天372除權有戲睇?
28 : GS(14)@2010-10-14 23:13:33

27樓提及
明天372除權有戲睇?


我就唔信啦..
29 : GS(14)@2010-11-19 21:45:27

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101119378_C.pdf

1189

須予披露交易涉及
收購APEX QUALITY GROUP LIMITED之
7.2%股本權益
於二零一零年十一月十九日,買方與賣方訂立該協議,據此,賣方同意出售而買方(本
公司之間接全資附屬公司)同意購買待售股份,代價為70,000,000港元。

待售股份相當於Apex Quality於本公佈日期之已發行股本之7.2%。於完成時,本公司於
Apex Quality之股本權益將由75.9%增加至83.1%,而Apex Quality將繼續為本公司之間接非全資附屬公司。
30 : GS(14)@2010-11-26 11:11:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101125608_C.pdf
199 H1 result, loss
31 : GS(14)@2010-11-27 14:40:11

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126682_C.pdf

明虧實賺,依賴聯營公司業績

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126658_C.pdf

依賴重估,實際蝕錢

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126656_C.pdf

不過不失
32 : GS(14)@2010-11-27 15:50:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101126588_C.pdf
又虧蝕
33 : GS(14)@2010-12-07 22:38:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101207429_C.pdf
275執平貨?
34 : GS(14)@2010-12-24 07:40:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101222235_C.pdf

pccw:
你認為還有甚麼可分析?之前他把372把手上的275全派給股東,在系內的變化已不重大,其實今次轉讓實際是此次派股的延續。

我認為陳先生可能已經不想處理這堆爛攤子了,索性把它賤價賣給能幹的副手,希望他能起死回生吧,又或是想把部分關連交易非關連化。

但是從他上半年那些交易來看,殼王系的公司還有和275有一定的合作,所以可能有機會是想把關連交易非關連化。那些CB雖然只會導致股權不斷攤薄,可能就是這個伏筆。
35 : SYSTEM(-101)@2011-01-14 12:08:40

已被glassfund 刪除(原因)
36 : SYSTEM(-101)@2011-01-14 12:11:24

已被glassfund 刪除(wrong place)
37 : SYSTEM(-101)@2011-01-14 12:13:52

已被glassfund 刪除(wrong place)
38 : hopingu(1296)@2011-01-28 11:06:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110128046_C.PDF

發出有關建議股本重組、供股及配售可換股債券??

用黎收購tvb?????
39 : i3640(1387)@2011-01-29 14:11:47

湯財兄,塵生同大劉飯數相同嗎?!
講到做刁,塵生同全盛時期大劉比,算系同班馬,定系低幾班呀?!
40 : GS(14)@2011-01-29 16:21:26

39樓提及
湯財兄,塵生同大劉飯數相同嗎?!
講到做刁,塵生同全盛時期大劉比,算系同班馬,定系低幾班呀?!


低好多班,至少陳生無買到正野
41 : i3640(1387)@2011-01-29 16:37:25

40樓提及
39樓提及
湯財兄,塵生同大劉飯數相同嗎?!
講到做刁,塵生同全盛時期大劉比,算系同班馬,定系低幾班呀?!


低好多班,至少陳生無買到正野


哈哈,系呀,低好多班,佢仲有可能系Bike腳馬添,哈哈!
42 : greatsouptest(4320)@2011-02-01 01:41:30

錦興供股集資逾2.99億元 明復牌
【23:17】2011年01月31日

【on.cc 東方互動 專訊】 錦興(00275) 公布,建議將該公司已發行股本中每10股每股面值0.01元之股份合併為該公司已發行股本中1股每股面值0.10元之已發行合併股份之股份合併,另建議按 1股供8股進行供股,涉發9.96億至10.15億股,每股供股價為0.30元或較停牌前作價0.305元(10合1後為3.05元)折讓約 90.16%,集資約為2.99至3.045億元,集團擬將供股所得款項淨額用於償環2011年可換股債券,並應付現有物業項目之發展項目。該股明復牌
43 : GS(14)@2011-02-01 21:01:33

都痴線的,CB的行使價70仙,供股30仙,好似無甚道理
44 : idsdown(1658)@2011-02-01 21:41:58

43樓提及
都痴線的,CB的行使價70仙,供股30仙,好似無甚道理


唔係咩叫財技
45 : GS(14)@2011-02-01 21:45:06

44樓提及
43樓提及
都痴線的,CB的行使價70仙,供股30仙,好似無甚道理


唔係咩叫財技


殺死人的財技
46 : GS(14)@2011-02-01 21:45:06

44樓提及
43樓提及
都痴線的,CB的行使價70仙,供股30仙,好似無甚道理


唔係咩叫財技


殺死人的財技
47 : greatsouptest(4320)@2011-02-01 21:49:10

又係度騙小朋友.(周x文中0的小朋友)
48 : GS(14)@2011-02-01 21:52:32

47樓提及
又係度騙小朋友.(周x文中0的小朋友)


小朋友是唔講得..人地叫我唔好講
49 : idsdown(1658)@2011-02-01 21:54:08

46樓提及
44樓提及
43樓提及
都痴線的,CB的行使價70仙,供股30仙,好似無甚道理


唔係咩叫財技


殺死人的財技


呢D係港交所給大戶的權利, 向下炒
50 : GS(14)@2011-02-01 21:57:10

所以點都要有間上市公司,也證明叻哥講野好好
51 : idsdown(1658)@2011-02-01 22:00:23

有遠見呢... 哈
52 : CHAUCHAU(1254)@2011-02-01 22:00:51

罕有地今朝有線各講股佬唱衰跌榜笫一位
數歷來點供點合叫散戶不要買或撈貨
53 : greatsouptest(4320)@2011-02-01 22:02:17

48樓提及
47樓提及
又係度騙小朋友.(周x文中0的小朋友)


小朋友是唔講得..人地叫我唔好講


睇唔明.
54 : GS(14)@2011-02-01 22:03:10

正中下懷ar,我估呢隻股一定有大事做,但是由他們玩手指算....點都唔益人又何必玩?
55 : GS(14)@2011-02-04 13:06:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201102011689_C.pdf
498賣洋口港
56 : GS(14)@2011-02-04 13:12:58

42樓提及
錦興供股集資逾2.99億元 明復牌
【23:17】2011年01月31日

【on.cc 東方互動 專訊】 錦興(00275) 公布,建議將該公司已發行股本中每10股每股面值0.01元之股份合併為該公司已發行股本中1股每股面值0.10元之已發行合併股份之股份合併,另建議按 1股供8股進行供股,涉發9.96億至10.15億股,每股供股價為0.30元或較停牌前作價0.305元(10合1後為3.05元)折讓約 90.16%,集資約為2.99至3.045億元,集團擬將供股所得款項淨額用於償環2011年可換股債券,並應付現有物業項目之發展項目。該股明復牌


http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110131752_C.pdf
補番張公告
57 : GS(14)@2011-02-22 07:17:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110221425_C.pdf
199 use new notes to exchange old notes...
58 : hehehaha(4466)@2011-03-09 17:15:29

498仲有咩未賣?
59 : GS(14)@2011-03-09 21:15:51

58樓提及
498仲有咩未賣?


殼算唔算?仲有手上隻571
60 : hehehaha(4466)@2011-03-09 23:19:03

請問如何(那些途徑)才可知道(了解)上市公司的資產架構???
61 : GS(14)@2011-03-09 23:21:45

60樓提及
請問如何(那些途徑)才可知道(了解)上市公司的資產架構???


睇得多
62 : New comer(7338)@2011-03-14 00:14:48

錦興集團(275) 3月11日 的升 75.51% 至 0.086 ...

嘩 ... 真係勁 ...
63 : 全職炒股王(7740)@2011-03-14 12:05:16

幾時會再爆?
64 : Hierro(1191)@2011-03-14 14:00:58

63樓提及
幾時會再爆?


研究一下歷史吧
65 : GS(14)@2011-03-14 22:22:36

呢班人你都夠膽玩,我祝你好運
66 : 拔刺者(4132)@2011-03-29 00:01:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110328442_C.pdf

賣東西,賣完後多過市值,明天抽爆!恭喜
67 : GS(14)@2011-04-03 18:53:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201104011681_C.pdf
199贖回票據
68 : GS(14)@2011-04-04 08:16:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110327048_C.pdf
1189實際蝕兩億幾
69 : New comer(7338)@2011-04-12 13:41:18

錦興(00275)供股獲2.9倍超購挫逾一成

2011年4月12日 11:44  焦點股

  錦興(00275)供股獲2.9倍超額認購。今早股價急跌,低位0.34元,跌11.69%。現價0.345元,跌10.39%,暫成交471萬元。

錦興宣布,於4月6日下午四時正最後時限,接獲8.22億股有效接納及30.68億股額外有效申請,合共38.9億股,相當於供股總數390.27%。供股獲超額認購,而包銷商責任已悉數解除。

錦興早前宣布,建議股本重組,10合1後,1供8,每股供0.3元。
70 : GS(14)@2011-04-16 12:41:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110415908_C.pdf
199發行最多7.0455億CB,換股價2.2元。
71 : GS(14)@2011-05-16 22:27:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110516448_C.pdf
199仲賣緊
72 : GS(14)@2011-05-19 22:53:44

又想賣殼?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110519485_C.pdf
保華之董事謹此通知股東保華正進行初步洽商,該洽商可能成為一項交易,如同意進行交易可能對保華構成為一項非常重大收購。此交易將以配售股份所得支付,該洽商目前為初步階段,並沒有簽定任何交易協議,而交易的詳情亦未有最終定案。如洽商成功及正式簽定協議,保華將進一步公佈。據此,股東及投資者買賣保華之股份需謹慎進行 股東及投資者買賣保華之股份需謹慎進行。
73 : Atkinson(1514)@2011-06-01 23:42:28

好似好多CASH...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106011170_C.pdf

出售洋口港公司之50.1%權益已於2011年5月26日完成,而代價的50%合共人民
幣7.535億元亦已支付。在扣減中國稅款及徵費合共人民幣1.065億元後,在香
港收到淨額現金人民幣6.47億元。
74 : GS(14)@2011-06-02 08:04:22

73樓提及
好似好多CASH...
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201106011170_C.pdf

出售洋口港公司之50.1%權益已於2011年5月26日完成,而代價的50%合共人民
幣7.535億元亦已支付。在扣減中國稅款及徵費合共人民幣1.065億元後,在香
港收到淨額現金人民幣6.47億元。


派息畀強哥
75 : GS(14)@2011-06-14 22:35:20

275
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110610259_C.pdf
本 集 團 於 截 至 二 零 一 零 年 九 月 三 十 日 止 六 個 月 錄 得 約56,600,000港 元 之 未 經 審 核 虧損。

本 集 團 於 截 至 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 下 半 年 之 財 政 表 現 已 顯 著改 善,目 前 預 期 本 集 團 於 截 至 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 將 錄 得 溢 利。

然 而,該 溢 利 預 期 將 較 截 至 二 零 一 零 年 三 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 大 幅 減 少,主 要
乃 由 於
(i)本 集 團 採 砂 業 務 之 收 入 下 跌;
(ii)其 他 經 營 收 入 下 跌;
(iii)行 政 開 支 增 加;
(iv)並無出售聯營公司權益之收益;
(v)應佔聯營公司之業績下跌;
(vi)購回本公司之 可 換 股 貸 款 票 據 帶 來 虧 損 所 致。
76 : Hierro(1191)@2011-06-18 00:39:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110617692_C.pdf

可換股債券配售時間延長
77 : GS(14)@2011-06-25 16:09:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110624669_C.pdf
498

由蝕億七變蝕七千萬

罕有地派息1仙,賣埋洋口港出去,間公司現金水平會變得持平
78 : GS(14)@2011-06-25 16:11:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110624675_C.pdf
577

生意做大,盈利減少,負債又重,再減派息

財 務 摘 要
• 營 業 額 43.34億 港 元 +19%
• 毛 利 1.92億 港 元 -2%
• 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 3,000萬 港 元 -33%
• 每 股 盈 利
-基本 5.0港 仙 -32%
• 每 股 股 息
-末期 1.0港 仙 -38%
• 派 息 比 率 20% -2%
• 每 股 資 產 淨 值 1.00港 元 +5%
• 現 金 淨 額 1.53億 港 元 –
79 : GS(14)@2011-06-25 16:15:12

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110624713_C.pdf
199

又是蝕錢
80 : GS(14)@2011-06-25 16:21:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110624723_C.pdf

275,間公司唔夠現金都派1仙...但是只靠聯營公司幫手,派息的錢會來自賣Burcon所得,可能賣埋Burcon,剛剛才夠填晒D債
末 期 股 息
儘 管 本 集 團 於 截 至 二 零 一 一 年 三 月 三 十 一 日 年 度 虧 損593,000,000港 元,董 事 會 仍 議 決 建
議 派 付 末 期 股 息 每 股 普 通 股1.0港 仙(二 零 一 零 年:1.0港 仙),因 為 董 事 會 認 為 虧 損 主 要 來
自 本 年 度 內 分 派 錦 興 股 份 予 本 公 司 股 東(詳 情 載 於「業務回顧」一 節)所 產 生 之 非 現 金 虧 損
830,000,000港 元。不 計 此 非 現 金 虧 損,本 集 團 於 本 年 度 內 已 達 到 溢 利237,000,000港 元。


有 關 策 略 性 投 資 之 溢 利(虧損):
錦 興 (19) (21)
德 祥 地 產 140 8
保 華 54 40
珀 麗 101 (84)
Burcon (10) 11
266 (46)
其 他 投 資 及 經 營 業 務 之(虧損)收 益 淨 額 (29) 40
分 派 前 溢 利(虧損) 237 (6)
...


批 准 授 權 出 售Burcon股 份
為取得靈活性以於日後市況有利時能迅速出售Burcon股份,董事會於二零一一年三月建議就 可 能 於 批 准 當 日 起 計 十 二 個 月 內 按 最 低 出 售 價9.0加 元(可因Burcon股 份 合 併 或 股 份 分 拆而 調 整)出 售 本 集 團 所 持 最 多 全 部6,300,000股Burcon股 份 預 先 尋 求 股 東 批 准。該 建 議 已 於二 零 一 一 年 五 月 獲 本 公 司 股 東 批 准,而 本 集 團 自 獲 批 准 以 來 從 未 出 售 任 何Burcon股 份
81 : GS(14)@2011-07-01 18:48:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110627469_C.pdf
7億幾,賣塊地大約29.7%股權...

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810357_C.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20090924667_C.pdf
當初買這塊地的56.1%實益權益的作價大約都是這數字

又向其同系公司買埋附近的地
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101006954_C.pdf
82 : GS(14)@2011-07-09 12:03:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110708010_C.pdf
199賣一半銅鑼灣物業給497
83 : greatsoup38(830)@2011-07-10 18:06:54

http://www.idt.gov.hk/english/doc/HannyHoldingsFullReport.pdf
275早期內幕交易
84 : GS(14)@2011-08-02 07:49:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201108011398_C.pdf
本公司之董事局(「董事局」)注意到一份傳訊令狀於二零一一年七月二十八日送達本公司、其兩間附屬公司及劉高原先生(本公司副主席兼非執行董事)索償(其中包括)約人民幣780,000,000 元之損失,該傳訊令狀指稱本公司及其兩間附屬公司違反一份所聲稱之口頭協議內的某些條款(此被否定),以及指稱劉高原先生(其中包括)誤導(此被否定)。
相關之事宜已於本公司之截至二零一一年三月三十一日止年度之年報內綜合財務報表附註22 披露,傳訊令狀內之指稱索償基本上是源自該事宜。

本公司已尋求法律意見,認為本公司及其他被告有充份理據抗辯,將對該指稱索償作出強烈抗辯。此外,根據該法律意見,本公司認為該指稱索償不會對本集團之財務狀況造成任何重大不利影響。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110721298_C.pdf
計入貿易及其他應收款項、訂金及預付款項乃包括另一筆約為16,394,000港元(二零一零年:16,394,000港元)之款項,乃指於往年在香港給予該獨立第三方之關連公司之墊款(連同有關利息)。本 金 額 約10,000,000港 元(二 零 一 零 年:10,000,000港 元)按 最 優 惠 放 款 利 率 加 年 息8%計 算,並 已 於 二 零 零 六 年 二 月 二 十 五 日 期滿。

本公司一間附屬公司已於香港採取法律行動追討16,394,000港元金額。然而,於同一法律程序下,本公司及PYI就一項第三方索賠被指違反所聲稱之一項口頭主協議而被索取損害索賠總額合共人民幣402,000,000元。考慮到法律意見,本公 司 認 為,該第三 方 索 賠 並 無 根 據,故 不會對本集團之財務狀況造成任何重大不利影響。

本集 團 正 與 於 上 述 物 業 項 目 中 擁 有 若 干 權益之一間中國資產管理公司商討,旨在變現持有之抵 押 品,致 使 全 數收回 於 二 零 一 一 年 三月三十 一 日 尚 未收回 之 金 額253,211,000港 元 及16,394,000港 元。基 於 所 持 抵 押 品 之 公 平 值 約為 人 民 幣653,000,000元(根 據 獨 立 物 業 估 值師發出之估值報告)高於墊款及應計利息,董事認為該等金額將可全數收回,故並無對此確認減值虧損。預計自報告期末起十二個月後有望收回部 分 之 金 額 約 為153,211,000港 元(二 零 一零年:129,486,000港 元),並 已 被 分 類 為 非 流 動資產。
85 : CHAUCHAU(1254)@2011-08-19 19:12:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819503_C.pdf
1189盈警
86 : Clark0713(1453)@2011-08-21 20:20:37

保華建業之非常重大收購包括可能進行之股份交易保華集團之視作非常重大出售及可能進行之須予披露交易

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110821044_C.pdf

保華建業建議配售新股份

及構成保華集團之視作非常重大出售

保華建業、LEGENDARY及華誼建議成立電影合營企業

保華建業建議資本削減及保華建業建議實物分派其現有業務49%
權益,連同保華集團提出之現金替代構成保華集團可能進行之
須予披露交易

保華建業擬派特別現金股息每股0.25港元


#577 special dividend $0.25??????
87 : GS(14)@2011-08-22 22:20:30

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20010214021_C.doc
魯連城買下蕭氏一家股東,成為大股東

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 514/1062/F103_c.pdf
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20020219011_C.doc
原來1062也曾是432可換股債券持有人

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20020610015_C.pdf
235認購432股份,變成由殼王持有432,再持有577

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20030507011_C.PDF
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 20010720151322W.htm
曾引入李永生,但失敗,天行國際曾是天網股東,亦是創博數碼股東

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040406082_C.pdf
電訊盈科把資產打入432,577變相成為電訊盈科旗下公司

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040607026_C.pdf
4億打入未來會消失的建築業務,並把股票10合1,2供5集資,每股4仙。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20040906032_C.pdf
最後改為250合1,供股價變相改為1元,建築業務全以新股支付。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20050125016_C.pdf
大碌幫手減持498所持股份。
88 : GS(14)@2011-08-22 22:34:29

建築業務當年賣價4億,現在賣掉49%,498購回價30仙,以現時股本606,954,322股計算,這項目價值3.57億,幾年間公司差不多計埋特殊項目都賺錢,現在價格更低,真是無野講
89 : GS(14)@2011-08-22 22:38:08

今次殼王交易取回的資金大約2,462萬,預料未來殼王會減持股份,購回建築業務

其實今次個財技技巧同紅發差唔多,不賣晒建築業務只是為了避免現金公司
90 : GS(14)@2011-09-02 07:55:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110831730_C.pdf
蝕7,000幾萬,蝕多一兩年又來集資過

展 望
儘 管 觀 察 員 普 遍 預 期 美 國 經 濟 可 能 陷 入 衰 退,而 歐 洲 短 期 內 將 依 然 疲 弱,惟 本 集 團 對 業
務 之 前 景 仍 保 持 審 慎 樂 觀,將 繼 續 集 中 發 展 蓬 勃 之 中 國 市 場。
四 星 級 之 珀 麗 連 鎖 酒 店 包 括 四 間 於 中 國 自 置 之 酒 店 以 及 於 香 港 租 賃 運 營 之 珀 麗 酒 店。大
角 咀 之 酒 店 預 計 將 於 二 零 一 一 年 底 前 落 成。屆 時,珀 麗 旗 下 之 客 房 總 數 將 超 越2,000間,
進 一 步 增 強 本 集 團 之 四 星 級 酒 店 網 絡 以 及 於 中 國 及 本 地 市 場 之 地 位。
方 圓 四 季 經 濟 型 連 鎖 酒 店 於 二 零 一 零 年 迅 速 擴 張 後,本 集 團 將 集 中 於 中 國 發 掘 及 經 營 優
質 之 租 賃 運 營 酒 店。本 集 團 現 時 旗 下 經 營 約60間 以「方 圓 四 季」為 品 牌 之 酒 店,大 部 分 位
於 國 內 主 要 城 市 如 廣 州 及 北 京,以 及 觀 光 勝 地 如 武 夷 山 等。
展 望 將 來,本 集 團 將 不 斷 投 放 資 源 強 化 其 品 牌 及 市 場 地 位,並 物 色 更 多 優 質 投 資 機 會 以
提 升 股 東 財 富。
91 : GS(14)@2011-09-10 14:11:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110909569_C.pdf
372把物業高價賣給199
92 : GS(14)@2011-09-26 22:20:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110926633_C.pdf
茲提述有關保華集團有限公司(「本公司」)日期為2011年9月16日的公告,內容有關(其中
包括)本公司前董事局(「董事局」)主席周明權博士之退任。
本公司董事局謹此宣佈自2011年9月26日起,本公司副主席兼總裁劉高原先生(「劉先生」)
之角色已轉為本公司主席兼總裁。
93 : GS(14)@2011-09-26 22:22:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110926624_C.pdf
1189買陽江酒店

於二零一一年九月二十六日,賣方與買方就出售事項訂立出售協議,以出售金富利全
部已發行股本(即待售股份)。代價為人民幣45,000,000元(相等於約55,059,000港元),
其中人民幣5,000,000元須由買方於出售協議簽訂時支付予賣方作為部分代價,而餘額
人民幣40,000,000元則須於完成日期支付予賣方。
金富利為投資控股公司,直接擁有外商獨資企業全部股本權益。於本公佈日期,外商獨
資企業為該物業之持有人。

賣方: Sino Express Travel Limited,為本公司之附屬公司,本公司實益擁有其
66.42%已發行股本
..
買方: 戴觀強,為中國居民

代價
代價為人民幣45,000,000元(相等於約55,059,000港元),其中人民幣5,000,000元須由買方
於出售協議簽訂時支付予賣方作為部分代價,而餘額人民幣40,000,000元則須於完成日
期支付予賣方。

...

金富利之資料
金富利於二零零七年二月十二日在香港註冊成立,為投資控股公司,其主要投資為持有
外商獨資企業全部股本權益。外商獨資企業於二零零四年四月二十日在中國成立,直接
擁有該物業。該物業由一個度假酒店發展項目組成,包括於中國廣東省陽江市海陵島閘
坡鎮總地盤面積約50,901平方米之兩幅土地上建成之三座一至兩層高建築物。

金富利集團之財務資料
下表載列金富利集團於截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度各年以及截至二零
一一年六月三十日止六個月按香港財務報告準則編製之綜合財務資料:
截至
二零零九年
截至
二零一零年
截至
二零一一年
十二月
三十一日止
十二月
三十一日止
六月
三十日止
年度年度六個月
(千港元) (千港元) (千港元)
未經審核未經審核未經審核
資產淨值(負債淨額) 4,207 (4,309) (5,180)
除稅前虧損2,884 9,841 601
除稅後虧損2,884 9,841 601
於出售協議日期,金富利結欠賣方未償還股東貸款約48,000,000港元,將由賣方於完成前
豁免。

...

進行出售事項之財務影響
根據(i)代價人民幣45,000,000元;(ii)上述金富利集團於二零一一年六月三十日之未經審
核綜合負債淨額5,180,000港元;(iii)獲豁免之股東貸款約48,000,000港元;及(iv)出售事項
之估計開支約1,500,000港元計算,出售事項之估計收益約為10,700,000港元。本公司擬將
出售所得款項用作本集團之一般營運資金,以及用於其酒店及休閒業務營運。

...

進行出售事項之理由
本集團主要從事酒店及休閒服務以及證券買賣。
鑑於金富利集團持續錄得虧損,以及海陵島旅遊業不景氣,董事會相信出售該物業以變
現收益對本公司有利。董事會亦相信,出售事項將讓本集團提升其營運資金狀況,以及
進一步改善其流動性。董事認為出售協議之條款及條件屬公平合理,且出售事項符合本
公司及其股東之整體最佳利益。

...

「外商獨資企業」指陽江市東方銀灘歡樂廣場服務有限公司,一家於中國成立
之外商獨資企業,金富利擁有其全部股本權益
94 : GS(14)@2011-10-01 15:02:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110930940_C.pdf
賣採砂船
95 : GS(14)@2011-10-18 22:52:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111018464_C.pdf
1189 售後租回酒店,作價1,314,625,000港元,大部分以現金,小部分以新加坡REIT單位支付...

Ascendas於諒解備忘錄中披露,按其現時意向,該信託將就其合訂證券進行首次公開發
售,並於新加坡證券交易所有限公司上市。如下文「先決條件」一段進一步披露,建議出
售事項須待(其中包括)該信託之合訂證券之首次公開發售完成後,方告完成。總代價將
於該信託上市日期支付予本公司(透過其相關關連公司),惟於灝申獲發該酒店之酒店
牌照前,有關購買價現金部分之5%將予保留,並以託管賬戶持有。

MORE STAR之背景資料
More Star為一家於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司,為本公司之間接全資附屬公司。
More Star之唯一資產為其於灝申全部已發行股本之投資,而灝申之唯一資產則為在建中
之該酒店之擁有權。該酒店位於九龍大角咀大角咀道86號,地盤面積為845.5平方米,而
完工後之總樓面面積約為10,300.08平方米。

「該酒店」指九龍珀麗酒店,為一項位於九龍大角咀大角咀道86號之在
建物業,地盤面積為845.5平方米,而完工後之總樓面面積
約為10,300.08平方米
96 : 清風詩人(3217)@2011-10-19 09:50:26

《經濟通通訊社19日專訊》珀麗酒店(01189)公布,公司與買方Ascendas
簽訂協議,以總代價約13﹒15億元,出售九龍珀麗酒店的權益,及償還所有股東貸款;及建
議於出售後,由集團租回該酒店,以供集團經營及管理,初步為期六年,可按相互協定之條款續
期六年,年度租金為總代價的4﹒4%。
  Ascendas於諒解備忘錄中披露,有意成立信託(主要投資酒店業務),將就其合訂
證券進行首次公開發售,並於新交所上市。
  Ascendas支付的收購代價之中,95%為現金,餘下以信託單位方式支付。 
  九龍珀麗酒店位於九龍大角咀,目前在建中,總樓面面積為10300平方米。
  珀麗酒店已申請於今早起復牌。(tt)

http://www.etnet.com.hk/www/tc/n ... ETN211019227&page=1
97 : GS(14)@2011-10-19 20:55:43

真是較街邊講的8-9億多,賺到笑,5億成本賣呢個數
98 : greatsoup38(830)@2011-10-21 00:58:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111020469_C.pdf


於二零一一年十月二十日,買方(本公司之間接全資附屬公司)在公開市場上購買
8,840,000股珀麗股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站所披露之已發
行珀麗股份總數約1.34%,總代價約為現金4,000,000港元(相當於平均價每股所購買
股份約0.45港元)。於二零一一年九月一日至二零一一年十月十九日期間內,買方曾
在公開市場上購買合共17,130,000股珀麗股份,總代價約為現金7,300,000港元(相當於
平均價每股珀麗股份約0.43港元)。由於購買事項及先前購買事項,買方已購買合共
25,970,000股珀麗股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站所披露之已發行
珀麗股份總數約3.95%。買方購買25,970,000股珀麗股份之總代價約為現金11,300,000港
元(相當於平均價每股珀麗股份約0.43港元)。
99 : GS(14)@2011-10-23 22:51:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111023012_C.pdf
(股份代號:577)
建議配售發行新股份所須之特別授權、
建議成立電影合營企業
構成非常重大收購、
建議資本削減、建議實物分派本公司現有業務49%權益連同現金替代、
擬派現金股息每股0.25港元連同以股代息選擇

股東特別大會通告
100 : GS(14)@2011-10-23 22:52:17

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111023020_C.pdf
保華建業董事會謹此知會保華股東、保華建業股東及潛在投資者,保華建業與UBS
AG,香港分行於二零一一年八月二十一日訂立之有條件配售協議,已經保華建業、
UBS AG,香港分行及里昂證券有限公司所訂立日期為二零一一年十月二十一日之
修訂協議所修訂,據此,里昂證券有限公司同意獲委任為新增配售代理,連同UBS
AG,香港分行擔任配售代理,UBS AG,香港分行亦獲委任為獨家全球協調人,根
據配售協議個別行事,既非共同,亦非共同及彼此各自行事。除委任新增配售代理
及委任UBS AG,香港分行為獨家全球協調人外,獨立配售協議之所有條款在各重
大方面維持不變。保華建業董事認為,委任新增配售代理反映現時市況,符合保華
建業股東整體之最佳利益。據保華建業董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及
確信,各配售代理及其最終實益擁有人均為獨立於保華建業及其關連人士之第三
方,且與彼等並無關連。
由於配售尚未開展,而配售須待達成多項先決條件後方告完成,故配售可能會或
可能不會進行。股東及潛在投資者於買賣保華建業股份時務請謹慎行事。
此外,保華建業、Legendary East、Legendary與華誼於二零一一年八月二十一日簽
訂之具法律約束力總協議已以於二零一一年十月二十一日簽訂之Legendary East認購
協議所終止,當中亦附上Legendary East股東協議之樣式。由始至終(總協議亦已列
明)之設想為,總協議將以更詳盡之合營企業協議取代。據保華建業董事所深知、
全悉及確信,合營企業協議中所有集體性術語在各重大方面均與總協議之條款一
致,亦無總協議內之重大條款被刪除。
101 : Clark0713(1453)@2011-10-25 17:13:45

主要及關連交易涉及收購TOP PRECISE集團全部權益

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111025112_C.pdf
102 : GS(14)@2011-10-25 23:34:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111025314_C.pdf
董事宣佈,買方(本公司之間接全資附屬公司)於有關期間在公開市場上進一步
購買合共30,660,000股珀麗股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站
所披露之已發行珀麗股份總數約4.66%,總代價約為現金13,800,000港元(相當於
平均價每股所購買股份約0.45港元)。由於先前購買事項及購買事項,買方已持
有合共160,706,000股珀麗股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站所
披露之已發行珀麗股份總數約24.44%。
103 : GS(14)@2011-11-01 22:58:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201111011372_C.pdf
竟然唔夠錢
104 : GS(14)@2011-11-01 22:59:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201111011362_C.pdf
372

謹此提述本公司於二零一一年十月二十日及二零一一年十月二十五日就先前購買事項
發表之公佈。
董事宣佈,買方(本公司之間接全資附屬公司)於有關期間在公開市場上進一步購買合
共28,000,000股珀麗股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站所披露之已發
行珀麗股份總數約4.26%,總代價約為現金12,600,000港元(相當於平均價每股所購買
股份約0.45港元)。由於先前購買事項及購買事項,買方已持有合共188,706,000股珀麗
股份,佔於二零一一年九月三十日在聯交所官方網站所披露之已發行珀麗股份總數約
28.69%。
105 : CHAUCHAU(1254)@2011-11-04 20:27:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111104501_C.pdf
199 盈警
106 : GS(14)@2011-11-04 21:30:16

咁不如唔好出啦
107 : GS(14)@2011-11-21 23:47:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111121149_C.PDF
372停牌
108 : GS(14)@2011-11-21 23:48:23

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111121030_C.PDF
372稱為回購股票公佈
109 : GS(14)@2011-11-25 09:42:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111123579_C.pdf
陳老細個仔入去做

董事局亦宣佈陳耀麟先生(「陳先生」)自2011年11月23日起獲委任為本公司執行董事。
陳先生,28歲,畢業於美國杜克大學(Duke University,USA),持有政治學國際關係文學學
士學位。彼曾任職於高盛集團(The Goldman Sachs Group,Inc. )之投資銀行部。彼現時為
德祥企業集團有限公司(股份代號:372)(此間公司為本公司之主要股東)及德祥地產集團
有限公司(股份代號:199)(兩間公司的已發行股份於聯交所主板上市)之執行董事、
Burcon NutraScience Corporation (「Burcon」)(其已發行股份於多倫多交易所(股份代號:
BU.TSX)、納斯達克全球市場(股份代號:BUR)及法蘭克福交易所(股份代號:WKN
157793-FWB)上市)之董事、安生態有限公司(BEE Inc.)之顧問及本公司非執行董事陳博士
之替任董事。彼曾出任周美華女士於Burcon之替任董事直至2010年4月。
110 : Hierro(1191)@2011-11-29 01:06:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111128569_C.pdf

199回購自己股票
111 : GS(14)@2011-11-29 22:06:58

110樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2011/1128/LTN20111128569_C.pdf

199回購自己股票


留意那些CB持有人
112 : GS(14)@2011-11-29 22:07:59

姓名╱名稱港元
Selective Choice 70,400,000
伍女士297,000,000
周女士11,000,000
其他八名獨立於Selective Choice且並非
與其一致行動人士之二零一三年可換股債券持有人 240,650,000
總計 619,050,000

「周女士」指周美華女士,德祥副主席、董事總經理兼執行董事
「伍女士」指伍婉蘭女士,為陳國強博士之配偶

那個周女士是咪陳先生那些紅顏知己,點解分配多咁多,真是偏心
113 : GS(14)@2011-12-02 13:02:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111130144_C.pdf
577可能賣唔成...

根據上市規則第13.09條,本公司之董事局(「董事局」) 謹此通知本公司股東及潛在投資者,
保華建業已公佈就保華建業於2011年10月24日刊發有關交易之保華建業通函之日期,保華建
業的目標為於2011年11月30日之前完成配售及於其後盡快使合營企業完成生效。保華建業亦
擬於2011年12月初前刊發另一份通函,載有(i)完成實物分派(或現金替代付款)的安排及(ii)
現金股息付款(或收取以股代息選擇的權利)的詳情。儘管未來投資者對建議電影合營企業的
反應正面,並得到保華建業股東的明確支援及支持,惟保華建業認為需要就配售之市場推廣延
長時限,保華建業將繼續與配售代理(即里昂證券有限公司及UBS AG,香港分行)合作與多
名有意潛在投資者進行事先磋商,因此,根據保華建業,顯然需要較原訂預期更多時間以完成
配售。此外,保華建業亦宣佈其董事認為,為完成配售,合營企業協議的訂約方可能需要容許
電影合營企業的交易架構作出若干變動,為保華建業帶來更多利益。
直至目前為止,合營企業協議或配售並無商討、達致或議定任何變動。保華建業未能保證配售
(不論交易架構有否變動)將於2011年12月31日最後截止日期前完成。此外,保華建業董事
確認,配售及╱或電影合營企業的任何重大變動可能需取得保華建業股東的進一步批准。如保
華建業於適當時候就交易(特別是配售的情況)另行發表公告(惟於任何情況下將不遲於
2011年12月底前),本公司董事局將通知本公司股東。
儘管本公司及保華建業方面已經通過一切所需股東批准,然而不能保證交易將會完成,或倘完
成,亦不能保證交易(就配售及電影合營企業而言)將以現時的形式完成。本公司股東及潛在
投資者請留意,根據配售協議條款,配售完成的最後截止日期為2011年12月31日。若因市況
不穩或任何其他理由,以固定配售價每股配售股份0.65港元配售31億股配售股份一事未能達
成,則實物分派(連同現金替代)及現金股息(連同以股代息選擇)將不會作出。在此情況
下,保華建業將維持現狀,並繼續為本公司之附屬公司,而(在其他條件相同的情況下)有可
能會按與交易公告前的相同基準進行買賣。
114 : GS(14)@2012-02-14 00:17:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120213570_C.pdf
有關出售MORE STAR LIMITED全部股本權益
及應付股東貸款之非常重大出售事項,
涉及有關發行將於新加坡證券交易所上市之
合訂集團之代價基金單位之
須予披露交易及
有關授出與MORE STAR LIMITED之股本權益
及股東貸款相關之認沽期權之
非常重大收購事項;

恢復買賣

...
所得款項擬定用途
根據總代價約1,317,710,000港元(假設代價並無作出調整)及出售事項相關估計直接成本
約21,200,000港元計算,出售事項之估計所得款項淨額約為1,296,500,000港元。經扣除將發
行之代價基金單位約65,900,000港元,償還香港上海滙豐銀行有限公司向該物業公司提供
之貸款本金額405,000,000港元後,本集團可獲得之現金所得款項淨額估計約為825,600,000
港元。本集團擬將現金所得款項淨額中約200,000,000港元用於償還銀行及其他借貸以及
結清進一步之建築及裝修成本;約80,300,000港元用作保證金及託管金;約300,000,000港
元用於拓展其珀麗品牌酒店及經濟型酒店業務;以及約245,300,000港元用作本集團之一
般營運資金用途。於本公佈日期,本公司尚未物色到任何收購目標。鑑於如「該協議」一
節「認沽期權」一段所述授予買方認沽期權,於期權截止日期前,倘進行收購將影響本公
司履行於認沽期權下之付款義務之能力,則本公司不擬訂立任何正式收購協議。
...
訂立該協議之理由
本公司為一家投資控股公司,其附屬公司主要從事酒店及休閒服務以及買賣證券業務。
於本公佈日期,本集團之四星級珀麗連鎖酒店包括四家於中國自置之酒店、一家於香港
租用之酒店以及在建中之該物業。此外,本集團現時在國內管理以「方圓四季」為品牌之
租賃經營連鎖經濟型酒店,大部分位於主要城市及觀光勝地,包括廣州、武夷山及北京。
如本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期報告所披露,本集團擬集中於中國
物色及經營優質租賃經營酒店,且將不斷投放資源強化其品牌及於酒店及休閒市場之地
位,並物色更多優質投資機會以提升股東財富。
董事認為,出售事項可讓本集團從其於該物業之投資中獲得理想回報,而來自出售事項
之應收所得款項將為本集團提供必要財務資源,以償還到期借貸、把握具規模之投資機
會及實行於酒店及休閒業務之拓展策略,以及供其業務營運使用。與此同時,透過於該
協議及主租賃項下之售後租回安排,本集團將可按有利條款將其投資變現,而不會干擾
其目前之酒店業務組合,並保留該物業作為本集團珀麗連鎖酒店之一部分,藉以維持其
於香港酒店業之地位。董事亦認為,租賃安排與其位於香港銅鑼灣之珀麗酒店以及位於
中國之方圓四季經濟型連鎖酒店之營運模式一致。
115 : greatsoup38(830)@2012-03-09 00:30:08

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120308005_C.pdf
1189蝕爆,財務不錯

本集團在中國旅遊業經歷多個成功年頭後,已於這個蓬勃之市場中佔一席位。本集團四
星級之珀麗連鎖酒店包括四間於中國自置之酒店以及於香港租賃運營之珀麗酒店,現時
經營之客房總數逾1,600間。待二零一二年六月出售九龍珀麗酒店完成後,本集團之財政
實力將進一步增強,有利擴大於中國之商務酒店組合。方圓四季經濟型連鎖酒店於二零
一零年及二零一一年迅速擴張後,本集團將集中於中國發掘及經營優質之租賃運營酒
店。本集團現時旗下經營約50間以「方圓四季」為品牌之酒店,大部分位於國內主要城市
如廣州及北京,以及觀光勝地如武夷山等。
展望將來,本集團將不斷投放資源強化其品牌及市場地位,並物色更多優質投資機會以
提升股東財富。
116 : GS(14)@2012-06-05 22:43:57

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201206051045_C.pdf
退出

勤+緣媒體服務有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)於二零一二年六月五
日獲知會,Dynamic Master Developments Limited(「Dynamic Master」)、Goodhold
Limited(「Goodhold」)及Hunterland City Limited(「Hunterland」,連同Dynamic
Master、Goodhold、黃宜弘博士GBS(「黃博士」)及梁鳳儀博士(「梁博士」)統稱
「Dynamic Master集團」)於同日透過場外交易向Loyal Concept Limited(「Loyal
Concept」)出售合共500,000,000股本公司股本中每股面值0.01美元之股份(「股份」),相
當於本公司已發行股本約10.68%(「出售事項」)

Loyal Concept為錦興集團有限公司(「錦興」)之間接全資附屬公司。錦興為於百慕達註
冊成立之公司,其股份於聯交所主板上市。根據錦興發佈之資料,錦興為投資控股公
司,其附屬公司主要從事證券交易、工業用水供應業務、物業發展及買賣以及其他策略
性投資項目。

又變殼王系...唉
發表於:22:40:21
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120605995_C.pdf
錦興方公告

購股事項
於二零一二年六月五日(聯交所交易時段後),買方(為本公司之間接全資附屬公
司)於場外向賣方購入合共500,000,000股勤+緣股份,所涉及之總代價為50,000,000
港元(即每股勤+緣股份0.10港元)。代價乃參照勤+緣股份之近期市價按公平磋商後
釐定。就董事所深知,該500,000,000股勤+緣股份相當於勤+緣於本公佈日期之全部
已發行股本約10.68%。本公司將成為勤+緣之主要股東(按上市規則所界定)。
就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,(i)賣方乃由勤+緣之主席、行政總
裁兼執行董事梁鳳儀博士實益擁有及╱或控制;及(ii)賣方及彼等各自之聯繫人士
均為獨立第三方。
就董事所知,勤+緣及其附屬公司主要從事提供媒體服務,包括在中國提供電視節
目相關服務、電視廣告服務、戶外廣告服務與其他公關服務。
進行購股事項之理由
本公司為一間投資控股公司,而本集團主要從事證券買賣、工業供水業務、物業發
展及銷售及其他策略性投資。因此,購股事項屬於收益性質,並乃於本集團一般及
日常業務中進行。
購股事項
於二零一二年六月五日(聯交所交易時段後),買方(為本公司之間接全資附屬公
司)於場外向賣方購入合共500,000,000股勤+緣股份,所涉及之總代價為50,000,000
港元(即每股勤+緣股份0.10港元)。代價乃參照勤+緣股份之近期市價按公平磋商後
釐定。就董事所深知,該500,000,000股勤+緣股份相當於勤+緣於本公佈日期之全部
已發行股本約10.68%。本公司將成為勤+緣之主要股東(按上市規則所界定)。
就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,(i)賣方乃由勤+緣之主席、行政總
裁兼執行董事梁鳳儀博士實益擁有及╱或控制;及(ii)賣方及彼等各自之聯繫人士
均為獨立第三方。
就董事所知,勤+緣及其附屬公司主要從事提供媒體服務,包括在中國提供電視節
目相關服務、電視廣告服務、戶外廣告服務與其他公關服務。
進行購股事項之理由
本公司為一間投資控股公司,而本集團主要從事證券買賣、工業供水業務、物業發
展及銷售及其他策略性投資。因此,購股事項屬於收益性質,並乃於本集團一般及
日常業務中進行。
117 : sunshine(3090)@2012-06-05 22:49:47

why 275 and not 577?
118 : GS(14)@2012-06-05 22:50:19

117樓提及
why 275 and not 577?


持股太細
119 : GS(14)@2012-06-06 23:44:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120606866_C.pdf
8.5 億買個唔值錢的物業,打通關節?

該等物業包括一幢建於該土地之16層高樓宇,以該酒店作經營。該幢16層高樓宇之
建築面積約為34,221.48平方米,其包括餐廳、商業中心、多用途房間及合共276間
客房。除12樓至16樓之最後裝修工程外,酒店主樓之興建工程已經完成,而該酒店
已自二零一零年起分階段試營及開展業務。其後,項目公司之營業額一直錄得增
長,而其虧損亦有顯著改善。
該等物業亦包括另一幢已經建成但目前仍在進行內部設計及裝修工程之樓宇,將
開發為該會所(其建築面積約為22,412平方米),其設施包括(但不限於)大型宴會
廳、水療、夜總會及桑拿中心。預期酒店主樓之12樓至16樓以及該會所之裝修工程
將於二零一二年十二月底完成。由於該酒店及該會所須待上述裝修工程完成後才能
全面投入營運,因此目前的營運須╱將承擔固定的行政經常費用(如折舊支出)。
因此,預期項目公司錄得虧損之情況將於短期內持續,直至該等物業全面投入營
運為止。

於本公佈日期,該土地位於中國廣東省肇慶市大旺高新區工業大街北面、肇慶宏
通置業有限公司東面之餘下地塊(面積約38,219.89平方米)為空置。根據本公司之
中國法律顧問,於本公佈日期已經取得《土地使用權證》。待於該空置土地開始建
設工程前取得相關《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》 及《建築工程
施工許可證》後,該空置土地可發展為商業物業。本公司之中國法律顧問亦確認,
預期於取得上述權證及許可證方面並無面對法律上的障礙。此外,除若干行政費
外,毋須就該空置土地之未來發展再向中國政府繳付任何費用。於完成時,本公司
將根據本集團當時之業務策略及市況制訂相關興建及開發規劃。

進行收購事項之理由
本公司為一間投資控股公司,而本集團主要從事證券買賣、工業供水業務、物業發
展及銷售及其他策略性投資。
為改善本公司整體之財務表現,董事一直檢討其現有業務,並努力積極物色能分
散其現有業務組合與擴闊其收入來源之潛在投資機遇,從而改善本公司之業務營
運及財務狀況,提升股東之價值。
中國廣東省肇慶市大旺高新區正在打造一個國家級的工商業區,在大旺高新區政
府的規劃下,分為六個專門產業區域。該等資產位於大旺高新區六個區域的中心
地帶,毗鄰交通樞紐、政府大樓以及置地廣場,其為一個一站式購物娛樂中心,面
積約達36,000平方米。此外,該等資產位處鄰近著名旅遊勝地七星巖及鼎湖山。鑑
於大旺高新區之經濟前景及發展潛力,以及該酒店毗鄰區內其他主要設施,預期
大旺高新區內高級酒店之本地需求於日後定有所增加。
基於上文所述,且考慮到項目公司正在改善的財務表現以及該會所之未來發展,
董事認為,儘管項目公司於過去兩個財政年度均錄得虧損,惟收購事項為本公司
的一個良好投資機遇,可為本集團帶來穩定之經常性多元化收入。此外,本公司亦
具備可因應本集團當時之業務策略及市況,將現時空置的該土地發展為商業物業
之彈性。這亦與本集團之核心業務,即物業發展及銷售業務一致。

120 : greatsoup38(830)@2012-06-21 00:33:47

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120620463_C.pdf
199

蝕2.8億,虧損擴大,財務唔錯...

末期股息
董事會已決議建議向於二零一二年八月三十日(星期四)營業時間結束時名列
本公司股東名冊之股東宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息
每股普通股10 港仙(二零一一年:無)。獲應屆股東週年大會批准後,建議末期
股息預計於二零一二年九月十九日(星期三)或前後以郵寄方式派付予本公司
股東。建議末期股息須待本公司應屆股東週年大會通過有關批准末期股息之
普通決議案後,方可作實。
...
展望
鑑於美國及歐洲自「金融大危機」中之復甦步伐減慢,全球經濟仍然疲弱。特
別是歐元區主權債務危機之蔓延及惡化,令全球經濟下行風險增加。普遍共
識認為,該等發達國家於未來幾年將繼續處於低增時期。由於美國及歐洲對
商品之需求減少,加上實施多種措施控制資產價格後,中國經濟勢頭大有可
能遜於早前。總體而言,現時全球經濟將繼續放緩,而且非常波動。
澳門繼續為區內經濟增長最迅速之地區,在博彩業及旅遊業帶動下,二零
一一年之國內生產總值增長20.7%。失業率維持於2.1%之低水平。透過聯生,
本集團仍對澳門物業市場感到樂觀,並計劃抓緊預期家庭收入上升及對優質
住房需求殷切所帶來之機遇,以於適當時候預售金峰南岸餘下各期之住宅大廈。
額外印花稅對香港之影響已逐漸消化,物業成交回升,樓價繼續高企。全球
經濟困境及香港領導人換班對市場帶來之不明朗因素仍然未消散,或會令到
物業成交降溫。鑑於利率處於歷史新低,加上新供應短缺以及中國旅客推動
零售業務強勁增長,本集團對本地物業市場保持樂觀態度,並預期住宅項目、
酒店項目及彌敦道項目落成後將帶來可觀回報。
在並無不可預見之情況下,本集團對把握其投資組合之未來增值充滿信心,
並以現有資源,積極開拓香港、中國內地及澳門之物業投資機會。
121 : GS(14)@2012-06-24 12:30:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120622622_C.pdf
498

財務摘要
2012 變動
營業額5,208 百萬元 -3%
毛利439 百萬元―
股東應佔溢利334 百萬元+67%
每股盈利7.4 仙+68%
每股末期股息0.5 仙-50%
每股特別股息(已於2011 年10 月支付) 2 仙不適用
股東資金4,610 百萬元+2%
每股資產淨值1.01 元+2%

虧損擴大2倍,至1.8億,主因為聯營業績減少,債幾重

展望
全球經濟繼續受到不明朗因素籠罩,市場動盪不穩。美國復甦步伐仍然緩慢,市場對歐洲主權債務危機失控的憂
慮加深,令全球經濟環境不安。縱使全球經濟環境不明朗,中國再於2011 年度保持穩定增長。中央政府已推出
一系列緊縮措施,希望能有效壓抑通脹,確保經濟得到平衡及可持續的增長。
展現未來,全球經濟前景仍然充滿挑戰。中央政府下調國內生產總值目標,顯示中國於2012 年的經濟增長將經
歷放緩趨勢。
儘管全球環境滿佈挑戰,保華對長江流域的中長線前景仍然充滿信心。於中國的「十二五」規劃中,通過港口整
合達致具效率之綜合運輸體系,以及加快發展長江流域及內陸河道成為國家的策略重點。集團將繼續優化長江策
略,透過推動長遠持續增長為股東帶來最大回報,同時繼續保持小心審慎的態度,以應對瞬息萬變的市場所帶來
的挑戰。
122 : GS(14)@2012-06-24 12:33:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120622632_C.pdf
372

盈利增60%,至8,000萬,好靠聯營,不計聯營債重

末期股息
董事會已議決建議向於二零一二年八月二十九日(星期三)營業時間結束時名列於本公司
股東名冊之本公司股東派付截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股
3.0港仙(二零一一年:1.0港仙)。預期擬派末期股息在應屆本公司股東週年大會上獲批准
後約於二零一二年九月二十六日(星期三)以郵寄方式派付予本公司股東。擬派之末期股
息須待本公司應屆股東週年大會通過有關批准末期股息之普通決議案後,方可作實。董
事會並建議透過現金方式派付末期股息,惟股東可選擇收取普通股以代替部份或全部有
關股息。根據以股代息方案將予發行之普通股之市值,將參考本公司普通股於截至二零
一二年八月二十九日止連續三個交易日之平均收市價減該平均價5%之折讓或普通股面值
(以較高者為準)計算。以股代息建議須待香港聯交所批准將予發行之新普通股上市及買
賣及在本公司應屆股東週年大會上通過有關批准末期股息之普通決議案後方可作實。載
有以股代息方案全部詳情之通函,將連同選擇表格一併寄予本公司各股東。
...
展望
現時圍繞歐元區之不明朗因素,使全球經濟轉差之風險增加。本集團已準備就緒,在此充
滿挑戰性之環境下力求成功。本集團策略性投資項目多元化之業務活動,可減低其對特
定行業之依賴。在回顧年度,本集團已增加在德祥地產及珀麗之權益,而兩者所經營之業
務亦處於不同行業,分別為物業及酒店。兩間聯營公司現時均有項目在發展階段,並預
期於項目完成後帶來可觀回報。珀麗現籌備一家位於香港旺角區之新酒店於二零一二年
第三季度開幕,此將為珀麗品牌首次於九龍區為商務及休閒旅客提供服務。另Burcon在納
斯達克股票市場上市,期望可提高其於食品及農產食品科技行業之知名度,並增加美國
投資者之可參與程度。於二零一二年六月,Burcon公佈其合作伙伴Archer-Daniels-Midland
Company(同於美國上市)已開設首個具商業規模、並為生產Burcon之CLARISOYTM作商業
銷售之廠房。
展望未來,董事會對本集團之長遠前景審慎樂觀。本集團一方面致力提高其策略性投資項
目之價值,另一方面將繼續爭取具增長潛力之投資機會,藉此為本集團及其股東帶來長期
價值。本集團將繼續貫徹其積極而審慎之態度爭取新機遇,及支援其策略性投資項目,以
符合股東之利益。

123 : GS(14)@2012-06-24 12:35:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120622630_C.pdf
財務摘要
➢ 營業額
本公司及其附屬公司 43.04億港元 -1%
攤佔聯營公司及共同控制機構 4.10億港元 +220%
47.14億港元 +6%
➢ 毛利
本公司及其附屬公司 1.87億港元 -3%
攤佔聯營公司及共同控制機構 0.20億港元 +390%
2.07億港元 +5%
➢ 本公司擁有人應佔溢利 3千萬港元 –
➢ 每股基本盈利 5.0港仙 –
➢ 每股股息-末期 1.0港仙 –
➢ 派息比率 20% –
➢ 每股資產淨值 1.054港元 +6%

賺大約2,000萬,重債

展望
環球經濟前景仍未明朗。雖然國際貨幣基金組織上調主要經濟體的增長預測,但
全球經濟仍然疲弱。普遍認為歐洲債務危機帶來的影響還未完全浮現。中國內地
方面,受制於緊縮措施及外圍環境惡化影響所及,亦有跡象顯示經濟正在放緩。
香港方面,雖然在低失業率及訪港旅遊業蓬勃發展帶動下,私人消費市道持續暢
旺,但是本地出口業難免受疲弱的外圍經濟環境所拖累。然而,香港特區政府仍致
力增加基本建設工程方面的投資以配合香港的長遠發展,並承諾增加土地及公共
房屋供應。此外,香港政府亦公佈了重新開發九龍東的計劃,及醫院擴建與重建計
劃。在2012-13年度的財政預算中,政府已建議維持未來數年每年基本建設工程開
支超過700億港元,為本地建築業在可見的將來帶來強勁動力。
澳門方面,鑑於有更多新酒店、娛樂綜合設施及住宅發展項目陸續推出,對建築服
務的需求將持續上升。
另一方面,儘管工程數量激增,由於業內競爭劇烈及建築成本上升,預期邊際利潤
的增長空間仍然受限。
面對多變的經濟環境,本集團將繼續致力強化業務。除了本地市場,本集團將更着
眼於澳門的優質項目。並將繼續通過與其他承建商合營之合作方式以分散風險。
憑藉穩固根基及專業經驗,本集團將致力擴展業務,並拓展多元化的業務,以平衡
風險與股東回報。
124 : GS(14)@2012-07-01 00:31:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120629968_C.pdf
1189

謹此提述珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年二月十三日之公佈及本
公司日期為二零一二年三月二十一日之通函(「該通函」),內容有關(其中包括)涉及出
售More Star Limited全部股本權益及應付股東貸款之非常重大收購事項。除文義另有所
指外,本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。
根據該協議之條款,倘若完成先決條件於二零一二年六月三十日(或該協議訂約各方可
能協定之有關其他日期)或之前尚未達成或獲買方豁免(該通函所載之不得豁免之條件
(j)除外),則該協議將告失效且再無任何效力。於二零一二年六月二十九日,買方已知會
本公司,有關合訂集團基金單位之首次公開發售之完成先決條件將不會於二零一二年六
月三十日或之前達成。因此,該協議將於二零一二年六月三十日失效且再無任何效力,
且概無訂約方可據此向其他訂約方提出任何索償
125 : GS(14)@2012-07-01 00:53:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120629996_C.pdf
虧損擴大250%,至1.77億,36仙現金

董事建議就截至二零一二年三月三十一日止年度派付末期股息每股2港仙(二零一一年:每股2
港仙),惟須待股東於應屆股東週年大會上批准。

展望
由於歐債危機蔓延全歐洲,全球經濟持續不明朗。中國政府繼續對經濟政策作出調
整,以引導中國物業市場,邁向健康持續發展。此等不利因素短期內無疑會減少物業
需求。然而,本集團對於中國前景仍然樂觀,中國乃全球經濟的主要動力來源,可望
於不久後復甦。儘管受到應佔聯營公司一次性虧損的嚴重影響,本集團對現有發展項
目能夠貢獻盈利和現金流,充滿信心。董事會相信現為回饋股東長期支持的適當時
間。
概括而言,本集團會密切留意市場情況,並對業務策略作出改良,做足裝備,以抓緊
市場上任何機會。本集團將審慎物色利潤豐厚之物業發展項目投資機會,冀能盡量提
升股東價值。

126 : GS(14)@2012-09-03 11:21:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120828918_C.pdf
1189
虧損減33%,至6,000萬,債一般

展望
於出售More Star 全部股本權益及應付股東貸款之協議失效後,本公司新落成之九龍珀麗
酒店於二零一二年七月開始試業。隨着此全新四星級酒店開幕,本公司預期本集團於未
來數年將可提升經營業績及擴大市場份額。
中國之經濟型酒店市場競爭激烈。本集團將不斷調整策略,專門經營位處廣東省黃金地
段及福建省武夷山等熱門旅遊景點之優質租賃運營經濟型酒店。
於未來數年,本集團將不斷投放資源強化其品牌及市場地位,並物色更多優質投資機會
以提升股東財富。

127 : GS(14)@2012-09-12 22:12:32

http://www.etnet.com.hk/www/tc/s ... newsid=ETN220910502
 《經濟通通訊社10日專訊》保華(00498)主席兼董事劉高原於記者會上表示,集團
出售江蘇洋口港業務,主要為減低集團負債,現時集團總債務近24億元,扣除近14億現金,
淨債務近6億元,估計項目套現現金能抵銷現時債務。
  他表示,由於出售項目後,相關資產仍然作為抵押品抵押於集團,故此除了出售資產收益後
,未來亦有相關的利息會陸續收取,現時集團已經於該項目收取近7﹒5億人民幣,今年年底及
明年各收取3億元人民幣。
  他說,未來集團計劃出售湖北民生石油港口業務,出售原因基於當地政府補貼天然氣價格導
致行業出現競爭,令該項目出現虧損,冀今年年底能夠出售價格會跟隨帳面值出售,但沒有透露
實際帳面值。
  至於業務走勢,劉氏預計,今年集團業務會緊隨行業趨勢,他指出,集裝箱業務會跟隨行業
趨勢上升,預計業務有至少10%的升幅,而散貨方面,預計行業及集團均會出現升幅放緩狀況
,另外,集團港口服務費方面,預計大部分費用會持平,部分港口服務費會有2%至3%升幅。
(dl)
128 : GS(14)@2012-09-29 22:52:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120928457_C.pdf
本公司董事局(「董事局」)謹此通知本公司股東及準投資者,預期本集團截至2012
年9月30日止六個月之淨溢利相較2011年同期之淨溢利將大幅下降。根據現時所得資
料,該大幅下降乃主要由於
(a) 與2011年同期就出售洋口港公司50.1%權益而產生之非經常性重大收益相比,截至2012年9月30日止六個月,並無出售投資項目而產生任
何重大收益;
(b) 截至2012年9月30日止六個月,以人民幣為單位之貨幣資產可能產生未變現匯兌虧損,相比2011年同期,該等資產產生巨額未變現匯兌收益;
及(c)與2011年同期相比,截至2012年9月30日止六個月,物業存貨之銷售可能大幅下降。
129 : GS(14)@2012-10-09 00:24:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121008832_C.pdf
董事局謹此通知股東本公司正進行初步洽商,該洽商可能成為一項交易,如同意進行交易,
可能對本公司構成為一項非常重大收購。此交易將主要以配售及,或,認購本公司之股份
形式支付。該洽商目前為初步階段,並沒有簽訂或獲董事局批准的任何交易協議,而交易
的詳情亦未有最終定案。如洽商成功及正式簽訂協議,本公司將進一步公佈。據此,股東
及投資者買賣本公司之股份需謹慎進行。
除該初步洽商外,董事局確認目前概無任何涉及
擬議收購或變現之洽商或協議為根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.23 條屬須予
披露,就董事局所知,亦無任何足以或可能影響股價之事項為根據上市規則第13.09 條所規
定之一般責任屬須予披露。
130 : greatsoup38(830)@2012-10-25 00:39:37

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121024631_C.pdf
可能出售事項
珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,於二零一二年十
月二十四日(交易時段後),Enjoy Media Holdings Limited(「賣方」,本公司之附屬公司)
與江華(「買方」)就可能出售方圓四季酒店管理有限公司(「目標公司」,於澳門註冊成立
之有限公司)全部已發行股本(「可能出售事項」)訂立諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。
諒解備忘錄之主要條款載列如下:
日期: 二零一二年十月二十四日(交易時段後)
訂約方
賣方: Enjoy Media Holdings Limited,本公司之附屬公司
買方: 江華。就董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信,彼為獨立於本
公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

將予收購之資產
目標公司全部已發行股本。目標公司之主要業務為持有租賃合約以經營一間位於澳門之
三星級酒店(「該酒店」)。該酒店尚未開業,有待相關政府部門發出酒店牌照。
代價金額
可能出售事項之代價(「代價」)為52,000,000港元,將按下列方式支付:
...
訂立諒解備忘錄之理由
本集團於數年前購入目標公司,藉此讓本集團得以進軍澳門經濟型酒店市場。於本公佈
日期,相關政府部門仍未發出有關酒店牌照(有關事宜由該酒店之業主負責)。本集團無
法控制酒店牌照之發出時間,因此,可能出售事項可讓本集團有機會退出有關投資,從
而集中資源發展其他核心業務。
131 : GS(14)@2012-11-17 17:28:35

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121116596_C.pdf
498
財務摘要
9/2012 變動
營業額3,703 百萬元 +42%
毛利190 百萬元-11%
股東應佔溢利81 百萬元-75%
每股盈利1.8 仙-75%
每股中期股息1 仙不適用
股東資金4,670 百萬元+1%
每股資產淨值1.02 元+1%

虧損,維持在1.5億,靠稅,重債

中期股息
董事局已議決向於2012年12月19日(星期三)營業時間結束時名列保華股東名冊之股東,派發截至2012年9月
30日止六個月之中期現金股息每股1港仙(2011:無)。中期現金股息預期將於2013年1月7日(星期一)或左
右以郵寄方式支付予股東。
...
展望
在全球經濟復甦停滯不前的情況下,2012 年是充滿挑戰的一年。歐洲主權債務危機蔓延及美國復甦進程緩慢,
繼續對整個全球經濟造成考驗。全球經濟岌岌可危,導致出口下滑,中國因此亦受到影響。
針對當前經濟衰退的風險,美國聯儲局推出第三輪量化寬鬆政策,並計劃將低息期維持至2015 年年中。面對經
濟增長放緩的壓力,預期中央政府會進一步放寬其貨幣政策,但由於全球經濟不景氣持續,前景仍是荊棘滿途。
縱使全球經濟環境不明朗,但由於通過港口整合達至高效綜合運輸體系及加快長江流域及內陸河道之發展乃國家
重點策略之一,故保華對長江流域的中長線前景仍抱持審慎樂觀。保華將透過完善其長江策略,致力維持業務長
期增長,以及為股東創造可持續回報,迎接未來不同的挑戰。
132 : GS(14)@2012-11-17 17:30:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121116594_C.pdf
577
財務摘要
➢ 營業額
本公司及其附屬公司 34.39億港元 + 66%
攤佔聯營公司及共同控制機構 3.44億港元 + 28%
37.83億港元 + 62%
➢ 毛利
本公司及其附屬公司 1.12億港元 + 51%
攤佔聯營公司及共同控制機構 0.14億港元 + 29%
1.26億港元 + 48%
➢ 本公司擁有人應佔溢利 2,100萬港元 + 43%
➢ 每股基本盈利 3.5港仙 + 46%
➢ 每股資產淨值 1.078港元 + 2%


盈利增1倍,至1,900萬,超重債

展望
展望將來,全球經濟於短期內仍未明朗。歐洲主權債務危機及美國「財政懸崖」等
風險構成陰霾。本集團相信,西方經濟體系政府將繼續使用量化寬鬆政策作為工
具振興經濟。然而,量化寬鬆政策亦可能為其他發展中經濟體系如中國內地帶來
不良後果,例如惡性通貨膨脹及資產泡沫。另一方面,中國內地可能實施更嚴謹之
緊縮措施,以消除西方經濟體系之量化寬鬆政策所產生之不利影響。香港位處於
中國內地及全球其他國家之中,現時實在難以預測短期至中期經濟發展趨勢。
本集團致力透過增加海外業務以分散地域性風險。澳門是本集團近年主要開拓之
市場之一。澳門之經濟幾乎並未受到近年全球金融風暴之影響,而且對建築行業
之需求持續強勁。本集團之策略為於短期內取得更多澳門之建築合約。
本集團預計合約量將快速增長。然而,由於西方國家實施量化寬鬆政策及本地市
場競爭激烈,員工、材料及機器等資源成本亦隨之上漲。本集團將密切留意市況,
並致力在風險與回報之間取得平衡。憑藉本集團之穩固根基、於過去六十年所累
積之深厚專業知識及所建立之業務網絡、本集團之專業團隊及手頭合約,本集團
深信定必可繼續為股東締造更佳價值。
133 : greatsoup38(830)@2012-12-01 16:03:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121129616_C.pdf
275

虧損增70%,至3,100萬,2.9億現金

展望
鑑於經濟復甦仍然脆弱,加上美國將於二零一二年年底及二零一三年年初面臨增加
聯邦稅項及削減開支等重要期限,造成財政懸崖危機,許多經濟學家均警告二零一三
年可能出現雙底衰退及失業率攀升之情況。倘美國政府未能及時干預,則美國很可能
於上半年再次陷入衰退。國際貨幣基金組織於二零一二年十月發表報告,指出美國於
二零一三年年初大幅削赤將對全球經濟穩定性帶來重大風險。
歐元區主權債務危機蔓延全歐洲,以及美國之「財政懸崖」問題均導致全球經濟持續
不明朗。中國繼續推行嚴厲措施,引導物業市場邁向健康持續發展,令市況仍然充滿
挑戰。本集團對於物業市場長遠發展仍然審慎樂觀,並預期該市場將受惠於中國經濟
長期持續增長、需求保持旺盛以及龐大之發展潛力。本集團極有信心,其現有發展項
目定能為業績及現金流帶來貢獻。
本集團不斷密切留意市況變化,並積極地對業務策略作出改良,做足裝備,以抓緊市
場上任何機會。此外,本集團將繼續審慎物色利潤豐厚之中國優質物業投資機會,致
力盡量提升股東之財富。

134 : greatsoup38(830)@2012-12-02 11:00:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121127552_C.pdf
372
盈利增幅為5.5倍,至1.55億,主要為聯營大增。扣除聯營債重。

中期股息
董事會已議決派付中期股息每股1.0港仙(截至二零一一年九月三十日止六個月:每股1.0港仙)。中期股息將向於二零一二年十二月十九日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊之股東派付,並預期將於二零一三年一月二十九日(星期二)或前後以郵寄方式派付予股東。

展望
由於歐元區主權債務危機及美國財政懸崖,全球經濟環境於來年仍充滿挑戰及不確定因素。與此同時,美國聯儲局推出新一輪量化寬鬆政策,連同其他主要中央銀行進一步放寬貨幣政策措施,應有助減輕下滑之風險。儘管中國內地經濟增長放緩,但在全球經濟疲軟之情況下仍然較其他國家優越。
本集團已做好準備迎接未來種種挑戰。本集團之策略性投資業務活動多元化,而其與中國內地、香港及澳門之緊密聯繫,將有助降低本集團所面對之風險。
展望未來,董事會對本集團之長遠前景審慎樂觀,並將致力提升其策略性投資項目之價值。本集團將貫徹其積極審慎之投資策略,爭取具增長潛力之投資機會,藉此為其股東帶來長期價值。
135 : greatsoup38(830)@2012-12-02 11:00:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121128014_C.pdf
199
虧損增20%,至1.5億,債重
中期股息
董事會已決議向於二零一三年一月四日(星期五)營業時間結束時名列本公司
股東名冊之本公司股東(「股東」)派發截至二零一二年九月三十日止六個月之
中期股息每股普通股5.0 港仙(截至二零一一年九月三十日止六個月:無),中
期股息預計於二零一三年一月二十二日(星期二)或前後以郵寄方式派付予股東。
展望
鑑於美國及歐洲之復甦步伐緩慢,全球經濟仍然疲弱,此情況可從各國進一
步推出量化寬鬆政策之情況中反映。特別是歐元區主權債務危機之蔓延及惡化,
令全球經濟下行風險增加。普遍共識認為,該等發達國家於未來幾年將繼續
處於低增時期。惟中國經濟有望見底並作出反彈。總體而言,儘管貨幣供應
及利率反常,全球經濟將繼續放緩,而且非常波動。
澳門繼續為區內經濟增長最迅速之地區之一,在博彩業及旅遊業帶動下,二
零一二年上半年之本地生產總值增長12.6%。失業率維持於2.0%之低水平。於
二零一二年十月,澳門政府進一步推出緊縮措施,包括向非永久居民徵收買
方印花稅(「買方印花稅」),目的為穩定物業價格,此舉無疑可於短時間內為物
業市場降溫。透過聯生,本集團仍對澳門中期至長遠物業市場感到樂觀,並
計劃抓緊預期家庭收入上升及對優質住房需求殷切所帶來之機遇,以於適當
時候預售金峰南岸餘下各期之住宅大廈。
香港政府向非永久居民及企業買家徵收買方印花稅、提高特別印花稅(「特別
印花稅」)之稅率及延長評稅相關持有物業時間,已收即時冷卻住宅物業交易
之效。特別是買方印花稅之細節尚未公佈,增添不明朗因素,投資者將會更
為審慎,對物業市場採取靜觀其變的態度。儘管買方印花稅及特別印花稅可
有效壓止短期外來需求而房屋供應增長緩慢,加上未來數年之低息環境及穩
定之本地需求,本集團對本地物業市場仍感樂觀,預期住宅項目、酒店項目
及彌敦道項目於落成後將帶來令人鼓舞的回報。
在無不可預見之情況下,本集團對把握其投資組合之未來增值充滿信心。
136 : greatsoup38(830)@2012-12-20 00:10:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121219320_C.pdf
199為黃金中心地庫按持股比例做擔保
137 : 自動波人(1313)@2013-01-02 19:16:29

賣野了

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201301021527_C.pdf

出售事項
於二零一二年十二月二十八日(聯交所交易時段後),賣方與買方訂立臨時
協議,據此,買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售該物業,購買價
為830,000,000 港元。
上市規則之涵義
根據上市規則第14 章,出售事項構成本公司之一項非常重大出售事項,須
獲股東以投票表決方式批准後方可作實。本公司將召開及舉行股東特別大
會,以供股東考慮並酌情批准臨時協議及(如適用)正式協議以及其項下擬
進行之交易。於本公佈日期,資本策略持有544,600 股股份(佔本公司已發行
股本約0.14%)及本公司所發行價值26,400,000 港元之二零一三年到期可換股
票據。資本策略及其聯繫人士須於股東特別大會放棄表決。
由於需要更多時間編製及落實本集團之財務資料,以載入通函,故載有(其
中包括)臨時協議及(如適用)正式協議詳情、該物業估值報告、本集團財務
資料、股東特別大會通告連同代表委任表格及上市規則所規定其他資料之
通函,預期將於二零一三年二月八日或之前寄發予股東。
恢復買賣
應本公司要求,股份自二零一二年十二月三十一日上午九時正起於聯交所
暫停買賣,以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請股份自二零一三年一
月三日上午九時正起恢復買賣。
138 : greatsoup38(830)@2013-01-02 21:59:25

主體事項:
根據臨時協議,買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售該物業。該物業位於香港九龍旺角彌敦道703及705號,佔地約2,432平方呎,目前由賣方所擁有,上址現正發展為一幢建築面積約為30,000 平方呎之20 層高零售綜合大樓,相關上蓋建築工程現正施工,預期於二零一三年四月前後落成。於本公佈日期,該物業並無附帶任何租賃協議。該物業於截至二零一二年及二零一一年三月三十一日止兩個年度各年未有產生任何租金收入,惟分別錄得發展中投資物業公平值增加約57,400,000 港元及109,800,000 港元。據賣方之管理賬目所記錄,該物業於二零一二年九月三十日之賬面值為498,000,000 港元。
https://maps.google.com.hk/maps? ... e=UTF-8&sa=N&tab=il

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20051124123_C.pdf
http://financenews.sina.com/sina ... -13/2042330055.html
資本策略以近13億元售保華企業中心   
2007-03-13 20:42:43
  

  市場消息指出,資本策略(資訊 行情 論壇)以接近13億元售出保華企業中心。

  資本策略(資訊 行情 論壇)在2005年11月與雷曼兄弟聯手,斥資7.8億元向保華集團(資訊 行情 論壇)(0498-HK)購入觀塘保華企業中心,成交價創出當年全年工商物業買賣交易金額的新高。
139 : sunshine(3090)@2013-01-06 12:46:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201301041174_C.pdf

陳先生今次賣577,都唔會再失手咁瘀掛!
140 : greatsoup38(830)@2013-01-06 13:22:10

139樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0104/LTN201301041174_C.pdf

陳先生今次賣577,都唔會再失手咁瘀掛!


個市咁好點會賣唔出?
141 : sunshine(3090)@2013-01-06 17:42:51

140樓提及
139樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0104/LTN201301041174_C.pdf

陳先生今次賣577,都唔會再失手咁瘀掛!


個市咁好點會賣唔出?


yes, 收埋櫃底速度等變身
142 : GS(14)@2013-01-06 17:43:26

是個計劃進取d
143 : sunshine(3090)@2013-01-06 18:19:38

extract from the circular:配售代理已表示,於該等交易公告日期,有若干潛在投資者表明有興趣認
購價值約2,400,000,000港元之配售股份及╱或配售可換股債券
144 : GS(14)@2013-01-06 18:36:53

143樓提及
extract from the circular:配售代理已表示,於該等交易公告日期,有若干潛在投資者表明有興趣認
購價值約2,400,000,000港元之配售股份及╱或配售可換股債券呢度都未夠
145 : ezone2k(22605)@2013-01-24 23:47:22

抽水潮」湧現四公司籌逾77億 保華建業籌48億卡姆丹克折讓7.45%配股  

大市氣氛好轉,上市公司「抽水潮」湧現。昨天公司至少4 間公司齊齊出手,集資合共逾77 億元,其中計劃進軍澳門博彩業的保華建業(577),日前特別股東大會通過以配股方式集資收購澳門土地興建酒店及賭場,為趕3 月1 日前完成交易的「死線」,昨天即時向市場集資,分別透過配售新股及出售零息可換股債券,「抽水」最多48億元。

保建及母公司保華集團(498)昨早雙雙停牌。

根據銷售文件顯示,保建最少配售共8 億元的新股,配股價為每股0.68 元;另外發行最多36 億元的12 年期零息可換股債券,換股價同樣為0.68 元。不過,公司至今未有透露明確的集資方式。

文件指出,集資的金額將用作收購一間擁有澳門路環石排灣路一塊土地的公司,並提供資金用作興建一間5 星級酒店,發展娛樂及博彩設施。

保建進軍澳門博彩業

保建股東日前通過收購Falloncroft全部權益及土地,用作興建設有66 張賭桌的娛樂場及超豪華酒店。公司預計,落成後每間房租每晚至少1 萬元,不過未有披露收購作價;而公司目前仍未向澳門政府入紙申請賭桌經營牌照。
146 : ezone2k(22605)@2013-01-24 23:47:46

殼王又來了...
147 : greatsoup38(830)@2013-01-25 00:17:44

146樓提及
殼王又來了...


之前講左
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=43194
148 : greatsoup38(830)@2013-02-07 01:27:42

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130206948_C.pdf
199買577
有關收購保華建業集團有限公司股份之
須予披露交易
董事會宣佈,買方(本公司之一間間接全資附屬公司)於有關期間在公開市
場上收購合共152,996,000股保華建業股份,總現金代價約為99,600,000港元(相
當於每股收購股份平均價約0.651 港元)。
由於就收購事項而言,根據上市規則第14.07 條計算之適用百分比率超過5%
但少於25%,根據上市規則第14 章,收購事項構成本公司之須予披露交易,
因此須遵守上市規則項下之申報及公佈規定。
收購事項
董事會宣佈,買方(本公司之一間間接全資附屬公司)於有關期間在公開市場
上收購合共152,996,000 股保華建業股份,相當於保華建業日期為二零一三年
二月五日之公佈所披露於二零一三年二月五日之全部已發行保華建業股份約
4.32%,總現金代價約為99,600,000港元(相當於每股收購股份平均價約0.651港元)。
經計及於有關期間前持有之保華建業股份及於有關期間內就短期買賣而出售
之保華建業股份,本集團於本公佈日期於合共145,700,000 股保華建業股份中
擁有權益,相當於二零一三年二月五日之保華建業已發行股本約4.11%。
收購股份之收購價乃根據於有關期間在聯交所所報保華建業股份之買入價及
沽盤價釐定。收購事項項下收購股份之收購成本總額乃以本集團內部資源撥付。

每股收購股份平均收購價約0.651 港元較:
(i) 保華建業股份於二零一三年二月六日在聯交所所報收市價每股0.540 港元
有溢價約20.56%;
(ii) 保華建業股份於截至二零一三年二月六日止最後連續五個交易日(包括該
日)在聯交所所報平均收市價每股約0.718 港元折讓約9.33%;及
(iii) 保華建業股份於截至二零一三年二月六日止最後連續十個交易日(包括該
日)在聯交所所報平均收市價每股約0.917 港元折讓約29.01%。
據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信,收購股份之賣方及其各
自之最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。
有關保華建業之資料
保華建業為一間投資控股公司,其附屬公司主要從事工程服務,包括承建管理、
物業發展管理及物業投資。誠如日期為二零一三年二月五日之保華建業公佈
所披露,完成一連串建議交易(包括配發及發行股份、發行可換股債券以及於
二零一三年二月收購一幅澳門土地之權益)後,保華建業及其附屬公司亦將涉
足酒店及博彩業(須待澳門政府批准)。
根據保華建業之二零一二年年報,保華建業於截至二零一一年及二零一二年
三月三十一日止兩個年度之經審核綜合除稅及非經常項目前純利分別約為
41,700,000 港元及34,500,000 港元;而保華建業於截至二零一一年及二零一二年
三月三十一日止兩個年度之經審核綜合除稅及非經常項目後純利分別約為
33,800,000 港元及33,000,000 港元。於二零一二年九月三十日,根據保華建業截
至二零一二年九月三十日止六個月之中期報告,保華建業擁有人應佔未經審
核權益約為654,400,000 港元。
進行收購事項之理由
本公司為一間投資控股公司,其附屬公司主要於澳門、中國及香港從事物業
發展及投資業務。本集團亦於中國經營高爾夫球度假村及消閒業務、證券投
資及提供貸款融資服務。
本集團已於澳門從事物業發展及投資業務超過六年,並對澳門之物業發展、
酒店及博彩業前景及發展抱持樂觀態度。本集團亦就短期買賣而投資於保華
建業股份等上市證券。鑑於上述保華建業近期發展,董事認為收購事項可令
本集團透過保華建業於澳門酒店及博彩業作出策略投資,並擬將收購股份當
作本集團長期投資。倘出現合適機遇,本集團或會考慮就短期買賣或長期投
資目的收購更多保華建業股份。董事會認為,收購事項之條款屬公平合理,
而收購事項亦符合本公司及股東整體利益。
149 : GS(14)@2013-03-01 01:11:04

殼王及相關人士兌換CN,使股權增至60%,並申請清洗豁免,並把每手由3,000股改為1,000股

殼王老婆叫伍婉蘭
150 : greatsoup38(830)@2013-03-06 01:00:00

199買577股權
151 : greatsoup38(830)@2013-03-09 17:19:57

498 被人收地
152 : GS(14)@2013-03-13 01:07:08

199一路買577
153 : greatsoup38(830)@2013-03-24 18:58:01

1189

虧損減一半,至7,000萬,輕債
154 : GS(14)@2013-04-14 23:22:00

372 增持199
155 : greatsoup38(830)@2013-04-20 12:25:02

372買199票據
156 : ezone2k(22605)@2013-04-25 16:27:14

路易十三(00577)收挫8% 擬10合1

路易十三集團(00577)公布,建議股份合併,每10股合併為1股。該公司收市挫8.14%,報0.79元。

至於買賣單位規模維持為2000股。

該公司指,股份合併將增加股份之面值,預期股份合併將帶來合併股份於聯交所之成交價之相應上調,故可剔除金融機構投資於成交價低於每股1元之公司之約束及限制。

另外,該公司持有51%權益之附屬公司PYE,與主要股東德祥地產(00199)全資附屬ITC Properties Holdings訂業務服務協議,PYE將向ITC及其聯繫人士提供服務,涵蓋建築、保養、物業發展管理等服務。
157 : GS(14)@2013-05-31 11:23:33

1189
158 : greatsoup38(830)@2013-06-05 23:50:27

1189 賣酒店
159 : GS(14)@2013-06-23 20:01:25

498

虧損降2成,至1.5億,輕債
160 : GS(14)@2013-06-25 22:33:16

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/06/blog-post_24.html

Hi VC,1189自己以往都沒有買過,這次買入此股主要是參考2010年其在出售業務獲巨利後,曾派發特別息,故直覺覺得這次可能都會派發特別息。
161 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:39:33

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130625927_C.pdf
199
虧損降4成,至1.6億,輕債,勁派息
162 : greatsoup38(830)@2013-06-27 00:39:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130625931_C.pdf
372
盈利增3倍,至2億,主要靠聯營,輕債
163 : GS(14)@2013-06-30 15:38:33

275

虧損減6成,至7,000萬,輕債
164 : greatsoup38(830)@2013-07-25 23:56:16

1189 賣酒店
165 : greatsoup38(830)@2013-07-28 15:47:32

永安廣告
166 : GS(14)@2013-08-30 01:53:18

1189
虧損增60%,至8,000萬,債一般
167 : greatsoup38(830)@2013-11-05 23:28:22

199
168 : GS(14)@2013-11-10 19:00:54

1189
賣九龍珀麗酒店
169 : GS(14)@2013-11-12 00:21:30

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20131111/news/ww_ww1.htm
邵逸夫信託7.89億買九龍珀麗股權
  2013年11月11日

【明報專訊】珀麗酒店(1189)落實向邵逸夫指定信託旗下之企業Shaw Holdings Inc.,以總代價逾7.89億元,出售大角嘴四星級九龍珀麗酒店之控股公司60%股權兼債務,並且授予Shaw Holdings Inc.認沽權及認購九龍珀麗酒店餘下權益的認購權。並與珀麗酒店的間接全資附屬公司,將訂立6年期租約,繼續經營該酒店,6年合計租金為4.32億元。完成交易後,珀麗酒店預計確認收益約4.56億元,淨套回所得的7.79億元,其中約6.3億元用於償還銀行貸款,餘額1.49億元用於償還其他借貸及一般營運資金。
170 : greatsoup38(830)@2013-11-23 14:22:42

498

虧損維持在9,000萬,輕債
171 : greatsoup38(830)@2013-11-24 21:23:09

372 盈警
172 : greatsoup38(830)@2013-11-27 01:30:54

199增持577
173 : greatsoup38(830)@2013-12-01 16:40:47

372
轉虧800萬,輕債,控股公司
174 : greatsoup38(830)@2013-12-01 16:43:21

199

虧損增2成,至1.8億,輕債
175 : greatsoup38(830)@2013-12-01 19:36:11

275
虧損降1成,至2,700萬,輕債
176 : 香港自由人(32603)@2013-12-02 00:08:22

玩大富翁...向跑跑Sir買完TVB,又賣返間酒店比佢...大角咀我就唔多睇好,近九龍大酒店,地盤細。
177 : GS(14)@2013-12-02 00:10:19

根本搵笨啦
178 : GS(14)@2013-12-02 23:57:44

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/12/1189.html


  Helen tang2013年12月2日 下午9:15

  偉哥1189合理估值,應該幾多錢?
  回覆
  回覆
    偉哥2013年12月2日 下午10:37

    如果我是財演的話,我一定會將目標價設為1.9元,相當於資產淨值的一半,然後呼籲股民一注獨羸買進.............講笑,不要當真。

    我的理想目標價是一元左右,相當於現金淨值打個8折而已。
    回覆
  匿名2013年12月2日 下午9:40

  唔駛估,1189聽日又升十個八個。
  回覆
  回覆
    偉哥2013年12月2日 下午10:39

    哈哈,我這個小地盤比不上報章專欄,沒有那麼大的威力,也無法點石成金的。

    不過今日此股升幅不俗,而且成交是接近兩年來最多,難保明日有報章專欄推介的。
    回覆
  匿名2013年12月2日 下午9:57

  點解只是出售6成股權益俾邵氏,而唔係更多?所以難以是賣殼的先兆,套現派息機會最大。另外,我估這與邵氏的交易是一種綑綁性的後續交易,是TVB賣盤的延續,因為當年四叔對TVB都甚有興趣,其出價怎會低得殼王。如果唔係有背後的一道力場發功,怎會賣俾佢?
  回覆
  回覆
    偉哥2013年12月2日 下午10:44

    你咁講,忽然間我有個很大膽、很大膽的想法......

    轉頭補充內文。
    偉哥2013年12月2日 下午10:53

    其實交易本身有些很複雜的安排,令珀麗酒店可以買回6成股權或沽清餘下4成股權,而且邵氏本身也可以終止珀麗酒店餘下租約年期的。
    Kin2013年12月2日 下午11:13

    收購TVB之後跟手最後賣卑王維基。難怪最近TVB連香港電視個商標都註冊埋。哈哈!!
    偉哥2013年12月2日 下午11:19

    賣TVB股份給王維基的機會近乎零。

    但李公子是很喜愛傳媒業務的.......
    Kin2013年12月2日 下午11:31

    講笑者。不過李家想操縱曬全港主要媒體都好有可能,等共產黨沒咁容易郁他們!
179 : fishlove2001(20176)@2013-12-03 00:34:14

greatsoup168樓提及
1189
賣九龍珀麗酒店


賣九龍珀麗酒店後會是NET CASH 公司, 現PB 0.22X太低估, 條路走返859, 上PB 0.5X, 已經1倍升幅。 抵到爛。
180 : greatsoup38(830)@2013-12-03 01:01:47

fishlove2001179樓提及
greatsoup168樓提及
1189
賣九龍珀麗酒店


賣九龍珀麗酒店後會是NET CASH 公司, 現PB 0.22X太低估, 條路走返859, 上PB 0.5X, 已經1倍升幅。 抵到爛。


你同殼王玩? 九成折讓都唔好搞
181 : fin_freedom(6594)@2013-12-03 23:20:40


182 : fishlove2001(20176)@2013-12-03 23:58:02

當左佢859咁以為做REVALUATION 故事, 今日9衝左入去。 竟然賣殼,希望跌,要再買。
183 : greatsoup38(830)@2013-12-04 00:02:13

fishlove2001182樓提及
當左佢859咁以為做REVALUATION 故事, 今日9衝左入去。 竟然賣殼,希望跌,要再買。


真是估唔到會是賣盤
184 : fishlove2001(20176)@2013-12-04 00:27:51

http://www.hket.com/eti/article/ ... 8a3ce1606d41-595238

殼股順風車 上落要留神
撰文:尹滿華 傲揚集團投資總監
欄名:神州華評

股價飛升,總有大概的天花板,如何估算天花板在哪兒?關鍵在於買殼方的實力和待注入資產規模。投資者不應以升幅來限定股價天花板,而應看殼股市值,這正是市場的投資思維。一般而言,以空殼為例,大型國企買殼的東力和僑福,市值曾被炒高至20多億元,民企如勒泰控股(00112)及西王置業等市值則可炒至12億、13億元。相對於要注入上100億元資產規模的買殼方來說,殼股市值很有機會被炒高至20億元左右,所以若此時的殼股市值仍低於10億元,乃至在5億元左右,很可能是良機。


咁最終目標20億市值,$3,其時只是PB 1.33X,1189呢隻起步SIZE細,夠空間大炒特炒。
185 : fishlove2001(20176)@2013-12-04 07:51:16

跟據偉哥計算,1189的每股資產淨值高達3.7元左右。(完成出售北京及九龍酒店後)

咁TP 先看$3,比起其他內房殼或垃圾殻(如120)依然非常低估。
186 : nhizlee(26265)@2013-12-04 10:00:43

fishlove2001185樓提及
跟據偉哥計算,1189的每股資產淨值高達3.7元左右。(完成出售北京及九龍酒店後)

咁TP 先看$3,比起其他內房殼或垃圾殻(如120)依然非常低估。

TP係目標價?
187 : nhizlee(26265)@2013-12-04 10:02:00

呢期偉哥好爆 開口中
188 : fishlove2001(20176)@2013-12-04 10:04:22

nhizlee187樓提及
呢期偉哥好爆 開口中


偉哥有大智慧,亦順勢
189 : tss(35399)@2013-12-04 15:43:19

2013/12/04 09:15
DJ 市場快訊﹕珀麗酒店(1189.HK)或偏佳;大股東擬售近30%股權


香港時間0913(道瓊斯)--珀麗酒店(1189.HK)的大股東擬出售該公司近30%股權,可能支撐該股走勢,再探52週高位(0.7港元)。珀麗公佈,獲持股29.76%的主要股東德祥企業(0372.HK)通知,後者就出售珀麗持股之可能性獲第三方接觸;有關可能出售事項磋商處於初步階段,可能會或可能不會落實最終協議。珀麗經營酒店業務及從事證券買賣。該股昨天上升17.6%至0.6港元,盤中創一年新高(0.7港元)。 ﹝kitty.chu@dowjones.com
190 : ezone2k(22605)@2013-12-04 16:40:39

珀麗酒店 01189.HK
現價 0.640  升跌 +0.040(+6.667%)
191 : ezone2k(22605)@2013-12-04 16:45:18

殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%
192 : jalin(42085)@2013-12-04 17:15:13

http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is 周顯?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N
193 : jalin(42085)@2013-12-04 18:00:49

jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師
194 : hoyin86(39556)@2013-12-04 18:15:48

jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


花生花生 smileysmiley 問下湯財求證下先知
195 : derek777(35201)@2013-12-04 18:41:58

ezone2k191樓提及
殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%


最有印象係阿叻間StarEast
196 : jalin(42085)@2013-12-04 18:45:44

jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


之後杜老師考左個財務碩士學位,入埋ACCA同HKICPA
於2005年4月18日做變靚D董事助理

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060807021_C.pdf


ACCA不容易入, 要考試, 條友點入呢? 會唔會係我點錯相
197 : jalin(42085)@2013-12-04 19:00:53

jalin196樓提及
jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


之後杜老師考左個碩士財務碩士學位,入埋ACCA同HKICPA
於2005年4月18日做變靚D董事助理

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060807021_C.pdf


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=48595

我和它的主要競爭對手之一,更是好朋友中的好朋友,他還想叫我去當它的財務總監,我的回答是: 「收很少人工,不用上班,只吹水的那一種,就沒所謂,如果有人工,就有壓力,這就不好了。」
198 : qt(2571)@2013-12-04 20:20:18

有人洽購372附屬持有的珀麗酒店股份.
199 : LHC(34894)@2013-12-05 12:23:06

二供一
200 : jalin(42085)@2013-12-06 00:36:48

hoyin86194樓提及
jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


花生花生 smileysmiley 問下湯財求證下先知


湯財幫手看看, 好想知
201 : greatsoup38(830)@2013-12-06 01:03:27

jalin196樓提及
jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


之後杜老師考左個財務碩士學位,入埋ACCA同HKICPA
於2005年4月18日做變靚D董事助理

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20060807021_C.pdf


ACCA不容易入, 要考試, 條友點入呢? 會唔會係我點錯相


他話他無上過大學
202 : greatsoup38(830)@2013-12-06 01:04:15

jalin200樓提及
hoyin86194樓提及
jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


花生花生 smileysmiley 問下湯財求證下先知


湯財幫手看看, 好想知


應該唔是,因為中間一段時間他可能去左加拿大
203 : jalin(42085)@2013-12-06 09:40:45

greatsoup38202樓提及
jalin200樓提及
hoyin86194樓提及
jalin193樓提及
jalin192樓提及
http://www.am730.com.hk/column-184578

說起當日的我,是蕭若元的科網公司「天網」(577)的執行董事兼第一名員工,手下有幾百人,還有3%的認股權


Who is "周顯"?

http://webb-site.com/dbpub/positions.asp?p=10171&hide=N有機會係呢個

杜志,36歲,於一九九一年加入CBMI集團出任財務總監,並於一九九七年獲委任為本公司之執行董事。彼在財務及會計方面擁有逾10年經驗。

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... 0809/577/F104_c.pdf

1991年加入CBMI集團 <-- 呢個係吹出來

以上公告係2001年出的, 杜志1991年26歲就做CFO?

以後改叫杜老師


花生花生 smileysmiley 問下湯財求證下先知


湯財幫手看看, 好想知


應該唔是,因為中間一段時間他可能去左加拿大


最似是杜生, 他當這個CFO是吹水那種, 不用上班

另一個似是梁子安, 不過他是蕭若慈個仔, 應該唔是
204 : greatsoup38(830)@2013-12-07 13:51:55

但是仲未有資料證明
205 : greatsoup38(830)@2013-12-07 21:40:03

199買地
206 : jalin(42085)@2013-12-09 15:04:04

greatsoup38204樓提及
但是仲未有資料證明


577 執董得幾個
其他幾個真係唔似
207 : s136022(15869)@2013-12-09 18:36:21

...
208 : GS(14)@2013-12-09 21:55:21

jalin206樓提及
greatsoup38204樓提及
但是仲未有資料證明


577 執董得幾個
其他幾個真係唔似


可能他是做附屬的董事
209 : jj1984(29252)@2013-12-09 22:27:32

偉哥新推介,入黎放低一蚊,殼王系一向好有娛樂性.
睇下會唔會賣殼,湯財又趺眼鏡
210 : GS(14)@2013-12-09 22:29:37

jj1984209樓提及
偉哥新推介,入黎放低一蚊,殼王系一向好有娛樂性.
睇下會唔會賣殼,湯財又趺眼鏡


1189 都出左公告,睇下有乜新concept
211 : danehill999(35475)@2013-12-10 01:13:36

greatsoup210樓提及
jj1984209樓提及
偉哥新推介,入黎放低一蚊,殼王系一向好有娛樂性.
睇下會唔會賣殼,湯財又趺眼鏡


1189 都出左公告,睇下有乜新concept


那份公告?
212 : greatsoup38(830)@2013-12-10 01:18:31

danehill999211樓提及
greatsoup210樓提及
jj1984209樓提及
偉哥新推介,入黎放低一蚊,殼王系一向好有娛樂性.
睇下會唔會賣殼,湯財又趺眼鏡


1189 都出左公告,睇下有乜新concept


那份公告?


剛才賣殼呢份
213 : danehill999(35475)@2013-12-10 01:21:57

哦!真係賣到先算!!
214 : fatlone168(20094)@2013-12-24 13:28:52

fishlove2001182樓提及
當左佢859咁以為做REVALUATION 故事, 今日9衝左入去。 竟然賣殼,希望跌,要再買。


我希望市場唔炒殼CONCEPT都炒咗 REVALUATION先

偉哥已經唔講BOOK VALUE, 齋講淨現金, 都8.65億 (假如九龍珀麗賣得成)

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/12/1189.html
"如果第二單交易 - 出售"九龍珀麗酒店"六成權益予邵氏 也落實的話,該單交易將為珀麗酒店帶來7.8億元的現金收入,而且公司將因此獲利約4.55億元,亦即是說,假設其它情況不變,珀麗酒店將持有淨現金8.65億元,而資產淨值將增至約25億元。"

以呢個做TP, 我都已經好滿意

同埋單刁係同邵氏做, 我覺得邵氏都算正派, 唔會玩嘢吧... 成功率都大的...

(利申: 1189有貨)
215 : greatsoup38(830)@2013-12-24 13:53:19

fatlone168214樓提及
fishlove2001182樓提及
當左佢859咁以為做REVALUATION 故事, 今日9衝左入去。 竟然賣殼,希望跌,要再買。


我希望市場唔炒殼CONCEPT都炒咗 REVALUATION先

偉哥已經唔講BOOK VALUE, 齋講淨現金, 都8.65億 (假如九龍珀麗賣得成)

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/12/1189.html
"如果第二單交易 - 出售"九龍珀麗酒店"六成權益予邵氏 也落實的話,該單交易將為珀麗酒店帶來7.8億元的現金收入,而且公司將因此獲利約4.55億元,亦即是說,假設其它情況不變,珀麗酒店將持有淨現金8.65億元,而資產淨值將增至約25億元。"

以呢個做TP, 我都已經好滿意

同埋單刁係同邵氏做, 我覺得邵氏都算正派, 唔會玩嘢吧... 成功率都大的...

(利申: 1189有貨)


邵氏是他好朋友的,所以可能都是偷錢偷出來
216 : fatlone168(20094)@2013-12-24 13:59:58

greatsoup38215樓提及
fatlone168214樓提及
fishlove2001182樓提及
當左佢859咁以為做REVALUATION 故事, 今日9衝左入去。 竟然賣殼,希望跌,要再買。


我希望市場唔炒殼CONCEPT都炒咗 REVALUATION先

偉哥已經唔講BOOK VALUE, 齋講淨現金, 都8.65億 (假如九龍珀麗賣得成)

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/12/1189.html
"如果第二單交易 - 出售"九龍珀麗酒店"六成權益予邵氏 也落實的話,該單交易將為珀麗酒店帶來7.8億元的現金收入,而且公司將因此獲利約4.55億元,亦即是說,假設其它情況不變,珀麗酒店將持有淨現金8.65億元,而資產淨值將增至約25億元。"

以呢個做TP, 我都已經好滿意

同埋單刁係同邵氏做, 我覺得邵氏都算正派, 唔會玩嘢吧... 成功率都大的...

(利申: 1189有貨)


邵氏是他好朋友的,所以可能都是偷錢偷出來


即是, 假設是偷錢, 係佢呢一大輪既動作中, 有無餅碎可以分到畀老散?
217 : greatsoup38(830)@2013-12-24 14:01:21

可以買件更大的玩具使走晒d錢,賭場有公司,咁搞內房囉
218 : hoyin86(39556)@2013-12-24 14:09:47

偉哥都高位走左唔少,成本低,坐得過。

Revaluation? 管理層reputation 都打晒折扣。而且同邵氏是夾埋的,所以。。。
219 : fatlone168(20094)@2013-12-24 16:06:27

1189要爆, 一定是EVENT-DRIVEN

DEAL一成, 應該會爆

AT LEAST 有一日貨仔

至於reputation既discount, 現價已經PRICE IN

買一間有已知缺陷既公司, 好過買著一間披著羊皮既狼既公司吧?

殼王, 快尐做下世界吧

(BTW, 銅鑼灣間珀麗既中菜廳, 夜晚長期7折, 仲送免費泊車, 我覺得間嘢性價比OK)
220 : greatsoup38(830)@2013-12-24 16:17:51

fatlone168219樓提及
1189要爆, 一定是EVENT-DRIVEN

DEAL一成, 應該會爆

AT LEAST 有一日貨仔

至於reputation既discount, 現價已經PRICE IN

買一間有已知缺陷既公司, 好過買著一間披著羊皮既狼既公司吧?

殼王, 快尐做下世界吧

(BTW, 銅鑼灣間珀麗既中菜廳, 夜晚長期7折, 仲送免費泊車, 我覺得間嘢性價比OK)


咁我寧願買間平常d
221 : hoyin86(39556)@2013-12-24 22:33:03

炒高難度低難度嘅股票,賺到錢就無分別嘅。我無貨可能有偏見啦,與虎謀皮,危險啲囉。
222 : fatlone168(20094)@2013-12-25 02:28:12

hoyin86221樓提及
炒高難度低難度嘅股票,賺到錢就無分別嘅。我無貨可能有偏見啦,與虎謀皮,危險啲囉。


其實都係

且戰且走。

如果劇本跟偉哥所講嘅,credit歸佢,錢歸我

折讓大可以折讓更大,但是,既然公司有動作,我搏市場唔會坐視不理。
223 : greatsoup38(830)@2013-12-25 13:31:32

fatlone168222樓提及
hoyin86221樓提及
炒高難度低難度嘅股票,賺到錢就無分別嘅。我無貨可能有偏見啦,與虎謀皮,危險啲囉。


其實都係

且戰且走。

如果劇本跟偉哥所講嘅,credit歸佢,錢歸我

折讓大可以折讓更大,但是,既然公司有動作,我搏市場唔會坐視不理。


他有道理,但他個倉好大,可以容忍虧損,我唔得
224 : kuli(33989)@2014-01-01 10:24:56

ezone2k191樓提及
殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%


照你計算也是30%smiley
225 : greatsoup38(830)@2014-01-01 21:19:36

kuli224樓提及
ezone2k191樓提及
殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%


照你計算也是30%smiley


呢d股都是驚
226 : kuli(33989)@2014-01-02 15:27:51

greatsoup38225樓提及
kuli224樓提及
ezone2k191樓提及
殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%


照你計算也是30%smiley


呢d股都是驚


驚, 正是买点.
227 : greatsoup38(830)@2014-01-02 21:50:07

kuli226樓提及
greatsoup38225樓提及
kuli224樓提及
ezone2k191樓提及
殼王: 打8折
阿叻: 打多8折
財技: 再打5折

smileysmiley

只值 NAV 10-20%


照你計算也是30%smiley


呢d股都是驚


驚, 正是买点.


唔知他幾時有驚嚇
228 : fishlove2001(20176)@2014-01-31 22:58:50

通函之寄發日期將進一步延遲至二零一四年二月十四日或之前之日期.

等到大跌市都未出,唉,死得啦。 沽左佢先。
229 : fishlove2001(20176)@2014-02-15 21:26:29

http://hkstockinvestment.blogspot.hk/2013/12/1189.html

潛在現金牛 - 珀麗酒店 (1189)
早於6月底時,自己曾介紹過珀麗酒店,因該股當時宣佈將出售北京珀麗酒店,並將套現一筆資金及為公司帶來厚利。今日再寫珀麗酒店,只因不只該交易已完成,並且公司再於上月初宣佈出售"九龍珀麗酒店"六成權益予邵氏,如果交易落實的話,珀麗酒店將不只是一隻資產大折讓股,更是一隻現金牛,其所持現金淨值將遠超目前市值!

先說說落實第一單交易 - 出售北京珀麗酒店後,根據其中期業績及相關通告所披露的數據,珀麗酒店的總現金值將增至約9.75億元,同時銀行總負債是8.9億元,即公司將持有淨現金約0.85億元;而資產淨值是20.4億元左右。

如果第二單交易 - 出售"九龍珀麗酒店"六成權益予邵氏 也落實的話,該單交易將為珀麗酒店帶來7.8億元的現金收入,而且公司將因此獲利約4.55億元,亦即是說,假設其它情況不變,珀麗酒店將持有淨現金8.65億元,而資產淨值將增至約25億元。

今日珀麗酒店已大升12%,即使如此,珀麗酒店目前的市值也只是3.35億元,比其將可能持有的淨現金值8.65億元折讓61%,更比其可能的資產淨值25億元大幅折讓86.7%!

我自己買珀麗酒店有兩大原因:1. 派高息的憧憬;2. 可能賣殼。

先說說派高息的憧憬,珀麗酒店其實早於2010年度曾因出售資產而令該年度錄得盈利4.68億元,並派息0.1元;這次連環出售資產,套現大筆現金及可能獲利高達10億元,再度派特別息的機會甚高。大家如果再看看殼王同系股份,包括德祥地產(00199)、德祥企業 (00372) 及保華集團 (00498),近兩年都大派股息,令人懷疑該系是否想"洗底",還是因為殼王於2011年斥巨資買入TVB (00511)後,已是財政拮据,故需要靠旗下上市公司派息來接濟?如勿論是基於何種原因,持有大量現金的珀麗酒店派高息機會是甚高的,當然我們不能排除另一可能性:通過購買大股東資產而將公司的現金輸送予殼王,如果很不幸出現這情況的話,大家一定要投票反對,因為關連交易的關係,大股東是不能投票的,故小股東絕對有機會去否決任何不合理的關連交易。

至於網友們提到殼王於珀麗酒店的持股不超過30%,會否令其沒有太大意欲派高息?大家可以查看德祥地產(00199)、德祥企業 (00372)及珀麗酒店的中央結算系統持股紀錄,看看有否察覺到一些異樣。由於純屬懷疑,並沒有確實証據,因此我也不明言,大家心照不宣。不過殼王在入主珀麗酒店後,曾經不斷在市場增持的,但當持股增加至29.72%後,就停止再增持,是否想迴避一旦持股超過30%將需要按例向其餘小股東提出全面收購建議?會不會有其他友好人士其實仍繼續於市場買貨?如果殼王持股真的只得29.72%的話,如此資產大折讓,會否引來大鱷狙擊?長期以來都沒有大鱷狙擊此股,而殼王又完全不擔心其此股量低的問題,看來是我們過份憂慮了。

最後,大股東有殼王的稱號,當知其擅長於買殼、賣殼。 珀麗酒店不斷套現資產後,會否成為現金牛之餘,也變身靚殼?這個憧憬比較長遠,但希望有機會在珀麗酒店重見殼王聞名已久的絕招。


註:以上所有論點純屬個人猜測,請網友們閱後自行思考、分析及評估箇中風險。

資產淨值25億元, 折讓50%, 值12.5 億元, 即 $1.9!
只計淨現金,亦值8.65億元, 即 $1.31!

230 : GS(14)@2014-02-18 18:09:59

1189
231 : GS(14)@2014-02-19 01:15:04

賣出哥爾夫公司股權
232 : pcp7838(1616)@2014-03-07 19:33:15

預料之內的盈喜.
233 : GS(14)@2014-03-08 23:27:55

盈喜
234 : greatsoup38(830)@2014-03-20 01:44:15

系內重組
235 : narak_lol(44666)@2014-04-14 09:21:55

275 372 1189 今早齊齊停

275
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140414090_C.PDF

372
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140414094_C.PDF

1189
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140414112_C.PDF
236 : chankei28(47394)@2014-04-14 14:47:50

搞邊科? 372 $0.54, 498 (avg$0.21)重貨,已持貨1~2年,有冇大大分析下,比D意見,謝
237 : GS(14)@2014-04-14 22:41:07

chankei28236樓提及
搞邊科? 372 $0.54, 498 (avg$0.21)重貨,已持貨1~2年,有冇大大分析下,比D意見,謝


1189賣殼
238 : beer(32037)@2014-04-23 22:27:18

賣 1189 
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140423914_C.pdf
239 : fishlove2001(20176)@2014-04-23 23:42:31

1189小股東輸曬~只施捨$0.1特別股息
240 : greatsoup38(830)@2014-04-23 23:58:13

fishlove2001239樓提及
1189小股東輸曬~只施捨$0.1特別股息


1. 賣北京及大角嘴酒店畀德祥地產,以票據支付
2. 股權由德祥轉移至錦興
241 : greatsoup38(830)@2014-04-24 00:44:29

372
242 : greatsoup38(830)@2014-04-24 01:55:51

372重覆,捐股畀慈善機構
243 : greatsoup38(830)@2014-04-24 12:45:31

1189
244 : GS(14)@2014-06-01 19:25:36

終止協議
245 : GS(14)@2014-06-01 19:25:46

終止協議
246 : GS(14)@2014-06-22 13:55:03

498
轉虧1.4億,增30%,輕債
247 : GS(14)@2014-06-26 01:51:59

372
維持賺2.2億,增10%,輕債,狂派息
248 : GS(14)@2014-06-26 01:58:12

199

虧損增130%,至3.7億,輕債,狂派息
249 : GS(14)@2014-07-01 15:04:41

275

虧損增3成,至7,400萬,債一般
250 : GS(14)@2014-08-05 01:02:51

1189 盈喜
251 : GS(14)@2014-09-07 02:13:29

配售2.24億股@0.36
252 : GS(14)@2014-11-29 11:41:25

虧損降20%,至2,500萬,輕債
253 : greatsoup38(830)@2015-01-23 00:25:09

狗改不了吃屎
254 : greatsoup38(830)@2015-04-10 02:26:47

2合1,再1供6,每股16仙
255 : GS(14)@2015-06-01 01:30:08

buy building from boss
256 : jj1984(29252)@2015-06-15 16:21:02

2合1,再1供6@0.16,10000一手英皇包銷
257 : jj1984(29252)@2015-06-15 16:24:01

依家新例唔係唔比重組後每手不低於$2500咩?
258 : greatsoup38(830)@2015-06-15 23:33:54

又不是法例
259 : GS(14)@2015-06-30 01:43:18

虧損增9%,至8,700萬,輕債
260 : qt(2571)@2015-06-30 23:12:06

jj1984254樓提及
2合1,再1供6@0.16,10000一手英皇包銷


1供3, 邊個陪佢玩?!
261 : jj1984(29252)@2015-06-30 23:55:41

qt258樓提及
jj1984254樓提及
2合1,再1供6@0.16,10000一手英皇包銷


1供3, 邊個陪佢玩?!


供到咁乾,殼王系重組呢隻應該最敏感
262 : greatsoup38(830)@2015-07-07 01:41:46

殼王不要玩
263 : greatsoup38(830)@2015-12-03 01:48:30

增購廣州兩物業
264 : greatsoup38(830)@2015-12-06 20:59:03

虧損增1倍,至4,900萬,輕債
265 : greatsoup38(830)@2016-01-26 20:15:41

10合1,又1供8@25仙,老細頭馬包銷
266 : greatsoup38(830)@2016-06-30 07:21:37

虧損增7成,至1.6億,重債派3仙息
267 : greatsoup38(830)@2016-07-03 09:28:54

虧損增8成,至1.6億,重債
268 : greatsoup38(830)@2016-07-21 00:50:50

改名凱華集團
269 : GS(14)@2016-11-10 10:26:55

轉盈2,000萬,沒債,持有275、8178、8215、1499、1591
270 : greatsoup38(830)@2016-11-26 02:02:11

199認275票據
271 : greatsoup38(830)@2016-11-26 02:02:12

199認275票據
272 : GS(14)@2016-11-30 11:45:12

虧損增14倍,至8.2億,重債
273 : greatsoup38(830)@2016-12-13 17:29:59

1 送 1 紅股
274 : greatsoup38(830)@2016-12-14 08:03:13

1送1紅股
275 : GS(14)@2017-03-20 01:00:30

3億票據
276 : GS(14)@2017-05-12 15:30:32

董事會欣然宣佈,於二零一七年五月十一日(聯交所交易時段後),買方(本公司之
間接全資附屬公司)已與賣方訂立收購協議,據此,買方已有條件同意收購,而賣方
已有條件同意出售目標公司之51%股本及投票權,代價為15,300,000港元。
目標公司為一間於日本以股份公司(株式会社)形式註冊成立之公司,並主要從事
採購及向日本之商戶提供支持微信支付之銷售點電子資金轉賬(EFT-POS)終端機及
周邊設備,以及提供相關EFT-POS之安裝及系統支持服務
277 : GS(14)@2017-07-02 19:56:20

虧11億,增6倍,輕債
278 : greatsoup38(830)@2017-11-25 11:14:05

2277買275 notes
279 : GS(14)@2017-11-28 15:13:51

於相關期間,本集團錄得多項非經常性收益及虧損,包括(i)物業公平值收益(扣除
遞延稅項開支)約20億港元。於相關期間,本集團已出租位於廣州旗艦項目捷登
都會大廈(亦稱為A-Mall)之部份地方,有關項目於過往在本集團之財務報表中分
類為待售發展中物業,並按成本列賬。由於A-Mall之有關部份地方現時根據經營
租賃持有以收取租金,彼等已於本集團之財務報表中由待售發展中物業重新分類
為投資物業,及按公平值計量。重新分類資產產生上述公平值收益;(ii)商譽之減
值虧損約97,400,000港元;及(iii)持作銷售物業之減值虧損約213,900,000港元。該
等非經常性收益及虧損並無於有關期間再次產生。此外,(i)本集團於相關期間錄
得匯兌虧損約54,800,000港元,預期於有關期間將錄得匯兌收益超過100,000,000港元;及(ii)由於借貸增加,因此於有關期間之財務費用增加約130,000,000港元。經
計及上述因素,預期本集團將由相關期間錄得溢利約1,456,800,000港元轉為於有
關期間錄得綜合虧損不超過150,000,000港元。

280 : GS(14)@2017-12-02 01:01:34

買輸電公司
281 : GS(14)@2017-12-03 17:06:26

虧損增6成,至2.4億,重債
282 : GS(14)@2018-02-15 00:42:18

買不成
283 : GS(14)@2018-03-15 16:54:59

於二零一八年三月十四日(聯交所交易時段後),賣方(本公司之全資附屬公司)、
本公司(作為賣方之擔保人)及買方就出售事項訂立臨時買賣協議,現金代價為
196,000,000港元。目標公司之主要資產為該等物業。
由於上市規則第14.07條所載一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%,故出
售事項構成本公司之須予披露交易,並須遵守上市規則第14章項下通告及公告
之規定。

...
有關目標公司之資料
目標公司為本公司之間接全資附屬公司,其主要業務為物業投資。其為該等物業(即
目標公司之主要資產)之登記實益擁有人。
該等物業包括:(i) 香港九龍創業街15號萬泰利廣場41樓全層(包括洗手間及電梯
大堂);及(ii)5樓P3、P4、P5、P6、P7及P8號停車位。
該等物業由本集團於二零一五年九月收購,總代價為179,400,000港元,並已出租
及分類為本集團之投資物業。現有租賃協議將於二零一八年六月屆滿。下列為目
標公司根據私營企業香港財務報告準則編製之經審核財務資料
284 : GS(14)@2018-06-01 08:30:45

198 buy 275 building for 6b
285 : GS(14)@2018-06-01 08:37:53

275 出售東西給198
286 : greatsoup38(830)@2018-06-27 00:41:58

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者,根據本集
團管理層對未經審核管理賬目之初步審閱,本集團預期於截至二零一八年三月
三十一日止年度(「有關年度」)與截至二零一七年三月三十一日止年度同期(「相關
年度」)相比將錄得轉盈為虧。
於相關年度,本集團錄得多項非經常性收益及虧損,包括(i)物業公平值收益(扣除
遞延稅項開支)約20億港元。於相關年度,本集團已出租位於廣州旗艦項目捷登
都會大廈(亦稱為A-Mall)之部份地方,有關項目於過往在本集團之財務報表中分
類為待售發展中物業,並按成本列賬。由於A-Mall之有關部份地方現時根據經營
租賃持有以收取租金,彼等已於本集團之財務報表中由待售發展中物業重新分類
為投資物業,及按公平值計量。重新分類資產產生上述公平值收益;(ii)商譽之減
值虧損約115,600,000港元;及(iii)持作銷售物業之減值虧損約265,100,000港元。該等非經常性收益及虧損並無於有關年度再次產生。此外,由於借貸增加,本集團
於有關年度之財務費用錄得增加約177,000,000港元。經計及上述因素,預期本集
團將由相關年度錄得溢利約1,222,200,000港元轉為於有關年度錄得綜合虧損不少
於490,000,000港元。
287 : GS(14)@2018-07-01 03:22:04

虧,重債
288 : GS(14)@2018-09-05 11:48:49

20合1,1供3@0.688, 大股東認購3億供股股份
289 : GS(14)@2018-09-29 10:26:16

本公告為Master Glory Group Limited凱華集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合
交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證
券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文(定義見上市規則)之規定而刊發。
茲提述本公司日期為二零一八年五月三十一日及二零一八年七月三十一日之公告
(「該等公告」),內容為有關建議出售事項之諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)及將諒解
備忘錄之屆滿日期延長至二零一八年九月二十八日。除文義另有所指外,本公告
所用詞彙與該等公告所用者具有相同涵義。
董事會謹此宣佈,由於本公司與買方並無於二零一八年九月二十八日或之前訂立
正式協議,諒解備忘錄已告失效及不再具有任何效力。
董事認為諒解備忘錄失效將不會對本集團之業務營運及財務狀況造成重大不利影響。

290 : GS(14)@2018-10-29 16:54:02

應 Master Glory Group Limited 凱華集團有限公司(「本公司」)的要求,本公司的股份
買賣將於二零一八年十月二十九日(星期一)上午九時正起在香港聯合交易所有限公
司(「聯交所」)短暫停止買賣,待本公司就一項建議出售(根據聯交所證券上市規
則可能構成本公司之一項主要交易及內幕消息)而刊發之公告。

291 : GS(14)@2018-10-31 13:57:14

低價售資產
292 : GS(14)@2018-12-02 21:05:50

虧,重債
293 : auditiontrading(59973)@2019-04-24 01:20:04

跟住來有線果招不包銷供股?
294 : GS(14)@2019-04-25 08:02:18

auditiontrading293樓提及
跟住來有線果招不包銷供股?


呢招好賤,同認新股無分別
凱華 集團 0275 錦興 磁訊 訊、 控股 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=269924

股票掌故 | 香港股票資訊 | 神州股票資訊 | 台股資訊 | 博客好文 | 文庫舊文 | 香港股票資訊 | 第一財經 | 微信公眾號 | Webb哥點將錄 | 港股專區 | 股海挪亞方舟 | 動漫遊戲音樂 | 好歌 | 動漫綜合 | RealBlog | 測試 | 強國 | 潮流潮物 [Fashion board] | 龍鳳大茶樓 | 文章保管庫 | 財經人物 | 智慧 | 世界之大,無奇不有 | 創業 | 股壇維基研發區 | 英文 | 財經書籍 | 期權期指輪天地 | 郊遊遠足 | 站務 | 飲食 | 國際經濟 | 上市公司新聞 | 美股專區 | 書藉及文章分享區 | 娛樂廣場 | 波馬風雲 | 政治民生區 | 財經專業機構 | 識飲色食 | 即市討論區 | 股票專業討論區 | 全球政治經濟社會區 | 建築 | I.T. | 馬後砲膠區之圖表 | 打工仔 | 蘋果專欄 | 雨傘革命 | Louis 先生投資時事分享區 | 地產 |
ZKIZ Archives @ 2019