ZKIZ Archives


中海外:乜價先唔進取?

1 : GS(14)@2017-01-07 00:25:14

■中國海外地產董事總經理游偉光。【本報訊】啟德1號發展商中國海外地產董事總經理游偉光昨在記者會上直接開火轟傳媒,連番反問「咁幾多價(錢)先唔進取呀?」、「點解要擔心(購買力)?」;更以「鼓勵業主自行將垃圾分類」包裝項目部份單位將垃圾房納入實用面積並出售予業主。賣垃圾房為鼓勵分類


啟德1號2期4個多月賣貴兩成,加價幅度遠超樓價升勢,定價高出同區二手屋苑如譽˙港灣、翔龍灣等超過一成,完全視港府辣招如無物。昨日多家傳媒接連向游偉光發問樓盤定價進取的原因,但游至少兩度反問傳媒發問的理據,如「呢個價,你哋點解覺得係高、定係承接力不足呢?你哋個理據係乜嘢呢?」、「點解一定要講開(價)高咗、而唔係開低咗呢?」樓盤被質疑沙中綫啟德站開通遙遙無期、周遭工地處處欠配套,游偉光卻似教訓記者說:「好多年前賣貝沙灣嘅時候,嗰時配套都係唔齊,我記得樓價4,000幾蚊呎。咁你哋訪問吓當日買咗嘅人,今日嘅感受點樣!」至於垃圾房納入部份低座單位的實用面積內,游確認垃圾房是屬業主擁有的私人空間,建議準買家參考圖則後自行作出客觀判斷,設計的理由是「鼓勵業主自行將垃圾分類……至於大家同意不同意,接受不接受,就見仁見智」。■記者陳東陽
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170106/19888321
中海 乜價 價先 先唔 進取
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=321559

俄禁比特幣交易 幣價先跌後彈

1 : GS(14)@2017-10-15 14:12:44

【明報專訊】俄羅斯央行官員昨表示,將封鎖提供比特幣等虛擬貨幣交易的網站,「不能任由投資者如此容易接觸到這些令人疑慮的工具。我們認為,這些虛擬貨幣投資工具存在巨大風險」。比特幣價格應聲急挫600美元,跌至4200美元水平,但由於俄羅斯在全球比特幣交易市場份額不大,比特幣瞬即止跌反彈,完全收復失地,重上4800美元以上,距離5000美元歷史高位不遠。

重上4800美元 逼近歷史新高

俄羅斯最初對所有非國家發行貨幣都持反對態度,恐被用作洗錢工具,之後態度曾有所軟化。不過,相較於比特幣等虛擬貨幣,俄羅斯較有意建立自己的虛擬貨幣。俄羅斯第一副總理舒瓦洛夫曾稱,俄羅斯需藉着「虛擬盧布」提振經濟。

中國和韓國上月相繼禁止首次代幣發行(ICO),中國更關閉了內地的比特幣交易平台,令比特幣上月一度跌穿3000美元。不過比特幣價格迄今已反彈六成,市場似乎已將中國的禁令拋諸腦後。隨着日本當局向虛擬貨幣交易平台陸續發牌,日本已取代中國,成為比特幣最大交易市場。

(綜合報道)

[國際金融]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 3367&issue=20171011
俄禁 比特 交易 幣價 價先 先跌 跌後 後彈
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=342520


ZKIZ Archives @ 2019