📖 ZKIZ Archives


教育 (1) – 三三四 港股博弈

http://clcheung.wordpress.com/2013/03/16/%E6%95%99%E8%82%B2-1-%E4%B8%89%E4%B8%89%E5%9B%9B/

昨晚兒子就讀的學校舉辦了家長會討論高中如何選科,畢竟三三四是新東西,所以都勉強參加了。唉,真係…..。香港學生高分低能,高官就是高薪低能。

 

因為兒子就讀的是一般普通津校,資源十分有限,校長擘頭一句便是:我們的教學安排主要是為提升學生入大學的機率:非常正確。比哪些將自己子女放洋的高官說什麼愉快學習求學不是求分數等等廢話好得多。

 

去年是大學收新學制的學生第一年,學校開始了解大學如何看新學制了。首先,什麼希望學生能夠「文中有理、理中有文」都是廢話。文還是文,理還是理。你要修讀理科,就是要選理科的科目。你要修讀文科,當然要選文科的科目。

 

通識科又如何?似乎不是重要的科目。今年學校會將英文成績較低的學生編入中文通識科班,原因是大學一般沒有指定要英文通識科,似是說明合格就可以了。

 

選修科目方面,絕大部分學院只要求2個選修,只有律師醫生精算等等的要求較高,需要3個選修。

 

中文科要小心了,有不少名校生死在中文科上。

 

理科仍然是首選

 

首先,現時中學生跟以前的沒有很大不同,理科依然是普遍學生在中學時的首選科目。當然,大學裡理學院科學工程等等已降至不受歡迎級別,但是一般中學生還是喜歡修讀理科。

 

昨晚有家長問,既然本校理科是傳統上較強,為何依然是兩班文科兩班理科一班商科,為何不增加理科班別?校長坦言,理科生用資源較文科生多,政府沒有增加相對資源,所以沒有辦法。

 

即是說只有真正喜讀文科的同學,又或是中學成績較低或是遲起步而又沒有錢入讀直資學校的同學,才會選讀文科。而大學亦要爭奪好學生,所以收生模式其實沒有太大改變。

 

套餐A B C D … Z

 

普通津校資源十分有限,所以新學制下,一般學校是提供特定教學套餐,「幸好」理科還是主流,理科一向是較為簡單:有數學1,數學2(較深的數學理論如Calculus);物理,化學,生物,經濟。合起來大概4個套餐便足夠了。如果你的子女較為喜歡理科而成績可以的話,選科較為容易,跟以前分別很少。可以的話,修讀較深的數學也不錯,將來修讀高深學問很有幫助。〔不過我觀察所得,時下學生的數學能力似乎下降中。〕

 

文科的話,昨日校長列出三十多個套餐,學生可以跟自己喜好去排優先次序,然後學校根據資源及學生成績去分派。不幸的是,如果你的子女不喜歡文科而又成績不太好的話,又沒有錢放洋或入直資,幾拾個餐,真係好慘。資源不足下,有很多選擇的後果最後可能是等於沒有選擇。

 

選錯了,怎麼辦?

 

有家長問,如果中四時,發現選擇的科目不對勁,完全不合學生的性格,可以怎麼辦?校長坦言,學校一般不會讓學生轉科。如果開出先例,幾拾個套餐下的學生都轉來轉去,學校沒有資源去配合。

 

 

咁,即係點呀

 

-有錢人,繼續沒有問題

-成績好的學生 (~20%),沒有問題,教育生態沒有太大改變

-成績好差的學生,可以選擇一些較為實用的課程

-無咩錢,遲發力,成績一般,又想讀大學的話,新學制似乎沒有特別照顧

 

都係咁諗:算把啦,唔好搞咁多嘢喇。將d錢,直接增加中學資源,增加大學學位,好過搞埋呢d無謂嘢喇。可惜頭已濕了,大家只有適應適應。

 

 

〔還有,分數制度 **級別,點解咁煩?又是要自欺欺人嗎?還是有特別原因?記得以前中學5Band制度,後來變成3個,從此沒有Band 4  Band 5 學生了,真是自欺欺人。〕

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=53753

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019