ZKIZ Archives


畢業生入大學 女拔即派4.2萬元 

1 : GS(14)@2013-04-13 17:09:40

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20130412/18225299

                有拔萃女書院家長向本報投訴,今年3月學校發出通告,向2012年畢業的中六及中七生派發4.2萬元獎學金,涉及龐大金額,又指校方在1月份的畢業禮中並無公佈有關詳情,懷疑校方去年盈餘太多,為趕及本年財政截數前交數,故任意揮霍。

涉款逾800萬元

                                    本報向校方查詢,校長劉靳麗娟證實,學校已向206名於2012年入讀本地八大院校的畢業生,每人發放4.2萬元的「百週年紀念獎學金」,人數佔整體畢業生87%,當中包括133名中六生,和73名中七畢業生,涉款8,652,000元。由於今年仍是百周年紀念,故2013年畢業生若成功入讀本地大學,也將受惠,即料兩年會派逾千萬獎學金。
她解釋,05年學校由津貼學校轉為直資學校,每年學費3.8萬元,而教育局也要求學校以學費收入的一成,用作獎助學金,故向畢業生「回饋」4.2萬元。學生由05年開始繳交每年3.8萬元學費,今次回饋變相打八折。有年年捐款給女拔的前女拔學生家長批評,將家長善款個別分派去年畢業學生,但無作任何解釋及公佈,是欠透明度的做法,期望校方可公開交代。
校方也補充,「百週年紀念獎學金」為一次性獎項,學校近年來有多項獎助學金涵蓋中一至中六的學生。而教育局亦敦促各校須將收入用於獎助學金,故該校按照指引,透過不同性質獎學金項目及助學金計劃,按年將該款項獎勵表現傑出的學生。
2 : Sunny^_^(11601)@2013-04-13 17:19:10

D錢比左學校...學校就可以任佢用嫁啦.

如果唔係邊有咁多機會比人過水濕腳?
畢業生 畢業 大學 女拔 拔即 即派 4.2 萬元
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=282530


ZKIZ Archives @ 2019