📖 ZKIZ Archives


大中華地產(0021,前寶福、滙通天下)專區 (關係:趙渡、九倉、0848、黃茂如、黃世再、8003 )

1 : GS(14)@2010-08-06 00:00:40

趙渡:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5795

九倉:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5943
2 : GS(14)@2010-08-06 00:00:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100805635_C.pdf
3 : GS(14)@2010-08-11 00:25:24

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100810625_C.pdf
4 : GS(14)@2010-09-29 23:03:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100927648_C.pdf
5 : GS(14)@2010-12-25 12:24:32

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101224178_C.pdf
滙通天下集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)已知悉最近本公司的股份價格上升,茲聲明除本公司與獨立第三方磋商建議出售本公司的附屬公司,以及初步討論有關收購若干擁有項目及空置土地的中國公司外,董事會並不知悉導致價格上升的任何原因。
6 : GS(14)@2010-12-29 22:01:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101229491_C.pdf
賣晒D Hennabun
7 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-25 23:30:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110325742_C.pdf
截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績公佈
8 : GS(14)@2011-03-26 15:21:28

7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110325/LTN20110325742_C.pdf
截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績公佈


業務展望
於截至二零一零年十二月三十一日止年度,透過經營金麗灣項目及收購唐海項目,本集團已逐步由物業投資者轉型為物業投資者及╱ 或物業發展商。

本公司可能於出現商機時考慮投資新業務。
9 : greatsoup38(830)@2011-05-02 19:12:24

http://funds.hexun.com/2009-12-18/122074177.html
 據公開資料顯示,出生於1965年的黃茂如祖籍為廣東揭陽市惠來縣,除了黃茂如之外,黃的同胞兄弟還有大中華國際投資集團董事局主席黃世再,他還是香港上市公司匯通天下(H K .0021)董事局主席,國都集團董事長黃茂展,信和地產掌門人黃振華。深圳眾多CBD心臟物業為黃氏兄弟所擁有。
10 : heihei8983(4624)@2011-05-27 20:52:53

似唔似想供亁
11 : GS(14)@2011-05-27 21:53:45

10樓提及
似唔似想供亁

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110527115_C.pdf
seems not...
12 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-16 12:00:16

公告及通告 - [供股 / 配發結果]
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110715513_C.pdf
13 : jacky(6320)@2011-07-20 12:07:47

開邊飯?日日跌。。。買左個殼兩年都原地踏步,真有耐性
14 : GS(14)@2011-09-04 17:24:38

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110826574_C.pdf
殼,大股東墊錢,無特別

業務展望
於截至二零一一年六月三十日止六個月,透過經營金麗灣項目及收購唐海項目,本集團已逐步由
物業投資者轉型為物業投資者及╱或物業發展商。
本公司可能於出現商機時考慮投資新業務。
15 : GS(14)@2011-09-13 20:39:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110912217_C.pdf
老闆把酒店打入?

意 向 書
於 二 零 一 一 年 九 月 十 二 日 , 本 公 司 與 賣 方 訂 立 意 向 書 。 根 據 意 向 書 , 本 公 司 擬
向 賣 方 收 購 , 而 賣 方 擬 出 售 及 /或 促 使 出 售 目 標 公 司 全 部 已 發 行 股 本 。 目 標 公 司
之 主 要 業 務為 於 中 國 (i)提 供 酒 店 業 務 之 管 理 服 務 及 營 運 酒 店 ; 及(ii)物 業 發 展 及
投 資 。
16 : GS(14)@2011-11-04 23:30:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111104767_C.pdf

如該公佈所載,本公司擬向賣方收購,而賣方擬出售及/或促使出售目標公司全部已發行股本。目標公司之主要業務為於中國(i)提供酒店業務之管理服務及營運酒店;及(ii)物業發展及投資。
根據本公司目前為止所取得的資料,目標公司由(i)一家為位於中國深圳的著名國際酒店提供管理服務及營運酒店業務的公司;及(ii)擁有兩組位於中國廣東省惠州市的住宅/商業物業的公司組成。
根據意向書,盡職審查期間將於二零一一年十二月十一日完結。本公司有意於完成對目標公司之財務、法律及其他事務進行盡職審查後盡早簽訂正式協議。本公司將就其是否信納目標公司之盡職審查結果以書面通知賣方,並會就本公司之建議收購事項向股東及本公司潛在投資者提供最新信息。
意向書不具法律約束力,而建議收購事項須待盡職審查、磋商及正式協議完成後,方可作實。由於建議收購事項不一定達成,股東及投資者於買賣股份時務須審慎行事。
17 : 游浪潮(3792)@2012-01-18 22:43:56

估估邊個夠膽接手?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120118393_C.pdf

謹此宣佈,京都天華(香港)會計師事務所(「京都天華」)已辭任本集團核數師,自二零一二年一月十七日起生效,原因為本公司與京都天華在截至二零一一年十二月三十一日止年度之審核費用上無法取得共識
18 : GS(14)@2012-01-18 22:44:08

...肯定好大件事
19 : jacky(6320)@2012-02-02 18:02:22

8樓提及
7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110325/LTN20110325742_C.pdf
截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績公佈


業務展望
於截至二零一零年十二月三十一日止年度,透過經營金麗灣項目及收購唐海項目,本集團已逐步由物業投資者轉型為物業投資者及╱ 或物業發展商。

本公司可能於出現商機時考慮投資新業務。


唐海項目好奇怪,買一個地產項目;不過有幾大都唔知(無公告),確實地址又唔知(2,3號島側邊?側邊一邊?),重系買使用權,使用權又無講幾多年。價錢PB 10倍。唔怪得年年換Audit. 証監真系形同虛設。。。唉!
供股用左1億幾,呢單deal有1億2...
20 : GS(14)@2012-02-02 21:45:59

19樓提及
8樓提及
7樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20110325/LTN20110325742_C.pdf
截至二零一零年十二月三十一日止年度全年業績公佈


業務展望
於截至二零一零年十二月三十一日止年度,透過經營金麗灣項目及收購唐海項目,本集團已逐步由物業投資者轉型為物業投資者及╱ 或物業發展商。

本公司可能於出現商機時考慮投資新業務。


唐海項目好奇怪,買一個地產項目;不過有幾大都唔知(無公告),確實地址又唔知(2,3號島側邊?側邊一邊?),重系買使用權,使用權又無講幾多年。價錢PB 10倍。唔怪得年年換Audit. 証監真系形同虛設。。。唉!
供股用左1億幾,呢單deal有1億2...


大陸買地一般都是使用權,香港都一樣,人地8003都咁玩埋同一樣野...
21 : greatsoup38(830)@2012-04-06 17:22:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203306907_C.pdf
都是蝕幾百萬的殼

業務展望
於截至二零一一年十二月三十一日止年度,透過經營金麗灣項目及收購唐海
項目,本集團已逐步由物業投資者轉型為物業投資者及╱或物業發展商。
本公司可能於出現商機時考慮投資新業務。
22 : GS(14)@2012-06-15 01:06:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120614446_C.pdf
股本削減方案
董事會建議向股東提呈股本削減方案, 據此(i) 本公司已發行股本將由
463,826,880 港元,分為1,159,567,200 股每股面值0.40 港元之現有股份,削減至
11,595,672 港元,分為1,159,567,200 股每股面值0.01 港元之新股份,(假設由本
公佈日期起直至股本削減方案生效當日(包括該日),本公司之已發行股本
並無其他變動),削減方式為註銷每股已發行現有股份0.39 港元之已繳足股
本;及(ii) 本公司之法定但未發行股本將由536,173,120 港元,分為1,340,432,800
股每股面值0.40 港元之現有股份,削減至13,404,328 港元,分為1,340,432,800 股
每股面值0.01 港元之新股份,(假設由本公佈日期起直至股本削減方案生效
當日(包括該日),本公司之法定但未發行股本並無其他變動),削減方式為
削減每股法定但未發行之現有股份0.39 港元之面值。

建議收購事項
於二零一二年六月八日(交易時段後),賣方與買方訂立買賣協議,據此買
方同意有條件收購而賣方同意有條件出售銷售股份, 代價為人民幣
230,000,000元(可予下調,如有)(相當於約282,900,000港元,並可予相應下調)。
代價將以下列方式支付:(i)5,000,000 港元,以現金支付,作為簽訂買賣協議
後須即時支付予賣方的可退還按金; (ii) 80,640,701 港元,由買方藉促使本公
司發行及配發403,203,504 股代價股份支付(假如股本削減方案於截止日期或
之前完成),發行價為每股0.20 港元;及(iii) 197,259,299 港元,由買方發行甲
項承兌票據予賣方支付,而發行日期由買方酌情決定,須為完成交易之後,
但不可超過週年日期。倘股本削減方案並未於截止日期或之前完成,買方
須發行乙項承兌票據予賣方,藉以履行支付277,900,000 港元(即上述(ii) 和(iii)
項之總和)之付款責任,發行日期由買方酌情決定,須為完成交易之後,但
不可超過週年日期。倘於完成交易後發行代價股份,則該等股份將與已發
行現有股份及將予發行之新股份在所有方面享有同等地位。代價股份的其
後銷售並不設限制。待股東於股東特別大會上批准,以及在買賣協議條款
的規限下,本公司將根據特別授權向賣方發行及配發代價股份。
由於賣方為非執行董事,亦為執行董事黃女士的父親,因此根據上市規則
第14A章,賣方為本公司的關連人士。因此,建議收購事項構成本公司於上
市規則下之關連交易。由於建議收購事項之若干相關適用百分比率(如上
市規則第14 章所述)超過100%,因此根據上市規則第14 章,建議收購事項亦
構成本公司一項非常重大收購事項。因此,據買賣協議而進行之交易須遵
守上市規則所載的申報、公佈及獨立股東批准的規定。
根據上市規則,黃女士、黃先生及彼等各自的聯繫人須放棄於股東特別大
會就建議收購事項及特別授權投票。於本公佈日期,黃女士擁有635,801,409
股現有股份的權益,佔本公司已發行股本約54.83%,而黃先生則沒有持有
本公司任何股份。

目標公司
目標公司為於二零一一年五月二十六日於英屬處女群島註冊成立之有限公司,
由賣方全資擁有。目標公司之主要業務活動為投資控股。於本公佈日期,除
持有大中華地產之100%股權外(大中華地產則持有大中華(惠州)之100%股本
權益),目標公司並無任何業務營運。
目標公司截至二零一一年五月二十六日(註冊成立日期)至二零一二年四月
三十日(除稅及非經常性項目前後)之未經審核虧損淨額為2,006.80 港元。.
大中華地產
大中華地產為於二零一一年七月二十九日於香港註冊成立之有限公司,由目
標公司全資擁有。大中華地產之主要業務活動為投資控股。於本公佈日期,
除持有大中華(惠州)之100%股權外,大中華地產並無任何業務營運。
大中華地產截至二零一一年七月二十九日(註冊成立日期)至二零一二年四月
三十日(除稅及非經常性項目前後)之未經審核虧損淨額為389,001 港元。

大中華(惠州)為於二零零六年三月二十九日於中國註冊成立之外商獨資企業,
亦為有限責任公司,由大中華地產全資擁有。大中華(惠州)之註冊資本為人民
幣45,000,000 元,主要業務是開發建設位於中國廣東省惠州大亞灣澳頭大溫壩
地段之房地產,並提供物業管理服務及營運。大中華(惠州)之核心資產是該物
業。
下表列載大中華(惠州)截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月
三十一日止三個年度之經審核財務資料概要,乃根據中國公認會計原則編製:
截至十二月三十一日止年度
二零一一年二零一零年二零零九年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
(經審核) (經審核) (經審核)
業績
營業額9,793 98,677 —
除稅及非經常性項目前溢利╱(虧損) (2,644) 13,699 (3,983)
除稅及非經常性項目後溢利╱(虧損) (3,899) 13,699 (3,983)
於十二月三十一日
二零一一年二零一零年二零零九年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
(經審核) (經審核) (經審核)
財務狀況
總資產194,461 177,125 131,856
總負債153,283 132,048 100,479
淨資產41,178 45,077 31,377
一座之建築及開發已於二零一零年完成,大部分有關住宅單位於年內已售出,
推動截至二零一零年十二月三十一日止年度之收益及溢利增加。由於一座只
餘下少量待售住宅單位,加上二座之建築及開發尚未完成,故此截至二零
一一年十二月三十一日止年度之收益及溢利減少。
該物業
東方新天地大廈為一項綜合開發項目,包括一座樓高二十六層的住宅大廈(「一
座」)及一座樓高二十八層的住宅大廈(「二座」),均建於一座樓高三層的商場
及一個地下停車場上,總建築面積約69,171.7 平方米,位於中國廣東省惠州市
大亞灣澳頭中興中路一號。開發項目的建築工程於二零一一年竣工。一座有
468 個住宅單位,二座則有392 個住宅單位及9 個商業單位。於本公佈日期,一
座已售出370 個住宅單位,而二座所有住宅單位尚未售出。三層高商場目前正
進行裝修,而地下樓層的零售店舖單位已租出。
倘分別剔除開發項目中一座及二座的已售住宅單位,該物業合共包括一座的
98 個未售住宅單位、二座的392 個未售住宅單位、開發項目的零售部分及地庫
樓層。二座、三層高商場及停車場的區分間隔、電機工程及室內裝修工程預
期於二零一二年年底竣工。根據本公佈日期買方可取得之資料,上述工程將
產生之費用估計約為人民幣18,610,000 元,將悉數由賣方承擔。
根據預售許可證,該物業之二座有392 個住宅單位及9 個商業單位(總建築面積
分別為20,440.76 平方米及4,069.72 平方米)之預售已獲批,有效期由二零一一年
六月十三日至二零一二年六月十二日。於本公佈日期,賣方正申請預售許可
證續期。是項申請的所有相關成本將由賣方承擔,而未確定預售許可證獲得
續期,本公司將不會落實完成交易。
賣方向買方承諾,於完成交易前,其將自費促成各目標公司、大中華地產及
大中華(惠州)分別取得對該物業的擁有權及使用權屬必須的所有必備的牌照
及批文,不論是否由政府機關出具,連同任何其他相關批文及許可證。此外,
賣方承諾於完成日期或之前委聘買方信納之合資格物業經理(該為獨立於賣
方(及其聯繫人))管理該物業。
開發項目原本由黃先生於二零零六年以約人民幣40,680,000 元購入。其時開發
項目為未完工項目,由黃先生收購起直至二零一二年四月三十日,已產生新
增建築及開發成本約人民幣146,630,000 元。

...
建議收購事項之因由及禆益
本公司為投資控股公司。本集團之主要業務活動為物業發展及投資及投資控股。
近年,本集團主力投入中國之物業發展及投資業務。根據本公司二零一一年
年報所述,本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之收益約15,700,000
港元,全部來自物業發展及投資分部。本集團手頭上有兩個項目,即金麗灣
度假村及唐海縣項目。金麗灣度假村及唐海縣項目均為中國旅遊物業開發項目。
根據本公司二零一一年年報披露,按金麗灣度假村物業的目前市場價值,根
據持續基準計算,本集團預期將可產生17.5%的租金回報。於報告期末,對唐
海縣項目的收購仍在進行中,於期內並無產生收入。於本公佈日期,唐海縣
項目有若干條件尚未達成,該項目預期於二零一二年年底竣工。
該物業包括兩座住宅物業、一座商場及一個地庫停車場。董事認為建議收購
事項誠屬良機,本集團可藉此鞏固在中國物業市場之據點,擴大在華南區域
的市場佔有率。本公司目前的意向是將該物業之商業部分出租,為本集團產
生持續而穩定之現金流。於本公佈日期,本公司尚未有具體計劃,是否出租
或銷售該物業之住宅部分。本公司將根據中國物業市場的通行市況制定計劃。
董事將不時審視及監察本公司之財務狀況及該物業之進展及狀況(包括出租
商業部分及銷售及╱或出租住宅部分所產生之收益),以就該物業制定適當的
策略,將股東回報增至最高。董事會認為建議收購事項將為本集團帶來穩定
收益流,以及董事相信該物業很可能有增值潛力。
經考慮建議收購事項之禆益及計及代價較獨立估值師之初步指示性估值有約
10.16%之折讓,董事(不包括獨立非執行董事,彼等將於取得獨立財務顧問之
建議後提出意見)認為買賣協議及建議收購事項之條款(包括代價基準)乃經公
平磋商後釐定,誠屬公平合理,符合本公司及股東之整體利益。
23 : jacky(6320)@2012-06-15 12:20:46

公司得8千5萬現金,唔打算留種,一次過take 8千萬。這個老板都系信唔過,財技又唔得。
最後都系自己同自己玩,引唔到其它人。22樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0614/LTN20120614446_C.pdf
股本削減方案
董事會建議向股東提呈股本削減方案, 據此(i) 本公司已發行股本將由
463,826,880 港元,分為1,159,567,200 股每股面值0.40 港元之現有股份,削減至
11,595,672 港元,分為1,159,567,200 股每股面值0.01 港元之新股份,(假設由本
公佈日期起直至股本削減方案生效當日(包括該日),本公司之已發行股本
並無其他變動),削減方式為註銷每股已發行現有股份0.39 港元之已繳足股
本;及(ii) 本公司之法定但未發行股本將由536,173,120 港元,分為1,340,432,800
股每股面值0.40 港元之現有股份,削減至13,404,328 港元,分為1,340,432,800 股
每股面值0.01 港元之新股份,(假設由本公佈日期起直至股本削減方案生效
當日(包括該日),本公司之法定但未發行股本並無其他變動),削減方式為
削減每股法定但未發行之現有股份0.39 港元之面值。
建議收購事項
於二零一二年六月八日(交易時段後),賣方與買方訂立買賣協議,據此買
方同意有條件收購而賣方同意有條件出售銷售股份, 代價為人民幣
230,000,000元(可予下調,如有)(相當於約282,900,000港元,並可予相應下調)。
代價將以下列方式支付:(i)5,000,000 港元,以現金支付,作為簽訂買賣協議
後須即時支付予賣方的可退還按金; (ii) 80,640,701 港元,由買方藉促使本公
司發行及配發403,203,504 股代價股份支付(假如股本削減方案於截止日期或
之前完成),發行價為每股0.20 港元;及(iii) 197,259,299 港元,由買方發行甲
項承兌票據予賣方支付,而發行日期由買方酌情決定,須為完成交易之後,
但不可超過週年日期。倘股本削減方案並未於截止日期或之前完成,買方
須發行乙項承兌票據予賣方,藉以履行支付277,900,000 港元(即上述(ii) 和(iii)
項之總和)之付款責任,發行日期由買方酌情決定,須為完成交易之後,但
不可超過週年日期。倘於完成交易後發行代價股份,則該等股份將與已發
行現有股份及將予發行之新股份在所有方面享有同等地位。代價股份的其
後銷售並不設限制。待股東於股東特別大會上批准,以及在買賣協議條款
的規限下,本公司將根據特別授權向賣方發行及配發代價股份。
由於賣方為非執行董事,亦為執行董事黃女士的父親,因此根據上市規則
第14A章,賣方為本公司的關連人士。因此,建議收購事項構成本公司於上
市規則下之關連交易。由於建議收購事項之若干相關適用百分比率(如上
市規則第14 章所述)超過100%,因此根據上市規則第14 章,建議收購事項亦
構成本公司一項非常重大收購事項。因此,據買賣協議而進行之交易須遵
守上市規則所載的申報、公佈及獨立股東批准的規定。
根據上市規則,黃女士、黃先生及彼等各自的聯繫人須放棄於股東特別大
會就建議收購事項及特別授權投票。於本公佈日期,黃女士擁有635,801,409
股現有股份的權益,佔本公司已發行股本約54.83%,而黃先生則沒有持有
本公司任何股份。
目標公司
目標公司為於二零一一年五月二十六日於英屬處女群島註冊成立之有限公司,
由賣方全資擁有。目標公司之主要業務活動為投資控股。於本公佈日期,除
持有大中華地產之100%股權外(大中華地產則持有大中華(惠州)之100%股本
權益),目標公司並無任何業務營運。
目標公司截至二零一一年五月二十六日(註冊成立日期)至二零一二年四月
三十日(除稅及非經常性項目前後)之未經審核虧損淨額為2,006.80 港元。.
大中華地產
大中華地產為於二零一一年七月二十九日於香港註冊成立之有限公司,由目
標公司全資擁有。大中華地產之主要業務活動為投資控股。於本公佈日期,
除持有大中華(惠州)之100%股權外,大中華地產並無任何業務營運。
大中華地產截至二零一一年七月二十九日(註冊成立日期)至二零一二年四月
三十日(除稅及非經常性項目前後)之未經審核虧損淨額為389,001 港元。
大中華(惠州)為於二零零六年三月二十九日於中國註冊成立之外商獨資企業,
亦為有限責任公司,由大中華地產全資擁有。大中華(惠州)之註冊資本為人民
幣45,000,000 元,主要業務是開發建設位於中國廣東省惠州大亞灣澳頭大溫壩
地段之房地產,並提供物業管理服務及營運。大中華(惠州)之核心資產是該物
業。
下表列載大中華(惠州)截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月
三十一日止三個年度之經審核財務資料概要,乃根據中國公認會計原則編製:
截至十二月三十一日止年度
二零一一年二零一零年二零零九年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
(經審核) (經審核) (經審核)
業績
營業額9,793 98,677 —
除稅及非經常性項目前溢利╱(虧損) (2,644) 13,699 (3,983)
除稅及非經常性項目後溢利╱(虧損) (3,899) 13,699 (3,983)
於十二月三十一日
二零一一年二零一零年二零零九年
人民幣千元人民幣千元人民幣千元
(經審核) (經審核) (經審核)
財務狀況
總資產194,461 177,125 131,856
總負債153,283 132,048 100,479
淨資產41,178 45,077 31,377
一座之建築及開發已於二零一零年完成,大部分有關住宅單位於年內已售出,
推動截至二零一零年十二月三十一日止年度之收益及溢利增加。由於一座只
餘下少量待售住宅單位,加上二座之建築及開發尚未完成,故此截至二零
一一年十二月三十一日止年度之收益及溢利減少。
該物業
東方新天地大廈為一項綜合開發項目,包括一座樓高二十六層的住宅大廈(「一
座」)及一座樓高二十八層的住宅大廈(「二座」),均建於一座樓高三層的商場
及一個地下停車場上,總建築面積約69,171.7 平方米,位於中國廣東省惠州市
大亞灣澳頭中興中路一號。開發項目的建築工程於二零一一年竣工。一座有
468 個住宅單位,二座則有392 個住宅單位及9 個商業單位。於本公佈日期,一
座已售出370 個住宅單位,而二座所有住宅單位尚未售出。三層高商場目前正
進行裝修,而地下樓層的零售店舖單位已租出。
倘分別剔除開發項目中一座及二座的已售住宅單位,該物業合共包括一座的
98 個未售住宅單位、二座的392 個未售住宅單位、開發項目的零售部分及地庫
樓層。二座、三層高商場及停車場的區分間隔、電機工程及室內裝修工程預
期於二零一二年年底竣工。根據本公佈日期買方可取得之資料,上述工程將
產生之費用估計約為人民幣18,610,000 元,將悉數由賣方承擔。
根據預售許可證,該物業之二座有392 個住宅單位及9 個商業單位(總建築面積
分別為20,440.76 平方米及4,069.72 平方米)之預售已獲批,有效期由二零一一年
六月十三日至二零一二年六月十二日。於本公佈日期,賣方正申請預售許可
證續期。是項申請的所有相關成本將由賣方承擔,而未確定預售許可證獲得
續期,本公司將不會落實完成交易。
賣方向買方承諾,於完成交易前,其將自費促成各目標公司、大中華地產及
大中華(惠州)分別取得對該物業的擁有權及使用權屬必須的所有必備的牌照
及批文,不論是否由政府機關出具,連同任何其他相關批文及許可證。此外,
賣方承諾於完成日期或之前委聘買方信納之合資格物業經理(該為獨立於賣
方(及其聯繫人))管理該物業。
開發項目原本由黃先生於二零零六年以約人民幣40,680,000 元購入。其時開發
項目為未完工項目,由黃先生收購起直至二零一二年四月三十日,已產生新
增建築及開發成本約人民幣146,630,000 元。

...
建議收購事項之因由及禆益
本公司為投資控股公司。本集團之主要業務活動為物業發展及投資及投資控股。
近年,本集團主力投入中國之物業發展及投資業務。根據本公司二零一一年
年報所述,本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之收益約15,700,000
港元,全部來自物業發展及投資分部。本集團手頭上有兩個項目,即金麗灣
度假村及唐海縣項目。金麗灣度假村及唐海縣項目均為中國旅遊物業開發項目。
根據本公司二零一一年年報披露,按金麗灣度假村物業的目前市場價值,根
據持續基準計算,本集團預期將可產生17.5%的租金回報。於報告期末,對唐
海縣項目的收購仍在進行中,於期內並無產生收入。於本公佈日期,唐海縣
項目有若干條件尚未達成,該項目預期於二零一二年年底竣工。
該物業包括兩座住宅物業、一座商場及一個地庫停車場。董事認為建議收購
事項誠屬良機,本集團可藉此鞏固在中國物業市場之據點,擴大在華南區域
的市場佔有率。本公司目前的意向是將該物業之商業部分出租,為本集團產
生持續而穩定之現金流。於本公佈日期,本公司尚未有具體計劃,是否出租
或銷售該物業之住宅部分。本公司將根據中國物業市場的通行市況制定計劃。
董事將不時審視及監察本公司之財務狀況及該物業之進展及狀況(包括出租
商業部分及銷售及╱或出租住宅部分所產生之收益),以就該物業制定適當的
策略,將股東回報增至最高。董事會認為建議收購事項將為本集團帶來穩定
收益流,以及董事相信該物業很可能有增值潛力。
經考慮建議收購事項之禆益及計及代價較獨立估值師之初步指示性估值有約
10.16%之折讓,董事(不包括獨立非執行董事,彼等將於取得獨立財務顧問之
建議後提出意見)認為買賣協議及建議收購事項之條款(包括代價基準)乃經公
平磋商後釐定,誠屬公平合理,符合本公司及股東之整體利益。

24 : GS(14)@2012-06-16 10:32:34

這麼喜歡向下炒又縮骨都是算
25 : GS(14)@2012-08-22 18:34:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120821411_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者,根據對本集團截至二零一二年六月三十日止六個月之管理賬目進行之初步審閱,本集團預期(i)由於本公司中國附屬公司錄得投資物業之公平價值減少,截至二零一二年六月三十日止六個月的虧損將較截至二零一一年六月三十日止六個月的虧損有所增加及(ii)由於換算本公司中國附屬公司的財務業績產生不利之匯兌差額,與截至二零一一年六月三十日止六個月錄得全面收入相比,截至二零一二年六月三十日止六個月錄得全面虧損。
26 : GS(14)@2013-01-15 01:17:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130114437_C.pdf
又改名
27 : qt(2571)@2013-03-29 23:49:32

21

全年業績
28 : greatsoup38(830)@2013-03-30 22:50:02

盈利降20%,至550萬,重債殼
29 : ant2012(35387)@2013-04-05 08:58:46

呢隻有冇機會賣盤?
30 : jacky(6320)@2013-04-05 11:39:59

無,老板買翻黎都未炒過又縮骨。。應該會供股,有排搞。
31 : ant2012(35387)@2013-04-05 21:28:18

王世再造番主席
32 : jacky(6320)@2013-04-05 22:30:53

但係股權唔係大股東
33 : greatsoup38(830)@2013-04-06 00:18:33

30樓提及
無,老板買翻黎都未炒過又縮骨。。應該會供股,有排搞。


可能有人不停跟供,他又不停供
34 : GS(14)@2013-04-22 23:09:06

仲未趕走他們
35 : greatsoup38(830)@2013-04-27 14:19:39


36 : rounder(27036)@2013-06-11 12:57:50

1樓提及
趙渡:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5795

九倉:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=5943

37 : GS(14)@2013-06-11 23:30:22

http://www.thestandard.com.hk/ne ... _type=3&d_str=&fc=1
Monday, June 10, 2013Great China Properties Holdings (0021) chief executive Huang Wenxi worked her way up through the ranks despite starting with the advantage of having a father who was listed in 2012 as the 10th richest property developer in China.

At just 28 years of age, the slightly built Huang looks more mature than her years and carries herself with all the confidence of someone who has been in charge of the property business for six years already.

She was appointed executive director of Great China Properties in 2007 at the age of 23, while her father, Huang Shih Tsai, was a non-executive director.

But the position did not just fall into her lap. She first had to convince her father that she was capable and overcome the Chiu Chow tendency to prefer sons rather than daughters when it comes to matters of succession.

Huang Shih Tsai is an entrepreneur active in various businesses including property development, financial consultancy, trust management, trading, department stores, ports and logistics under Great China International Group.

As early as 1994, he introduced residential property projects to rural areas of Shenzhen.

At that time, homes were still considered as an element of social welfare instead of as a commodity.

In 2012, Huang was ranked as the 10th richest real estate tycoon in the mainland, with a fortune of 17 billion yuan (HK$21.5 billion), according to the Hurun Rich List of the real estate industry.

After completing her BBA degree at the University of
Wisconsin-Madison in 2004, Huang Wenxi returned home to Shenzhen to work on her father's Shenzhen Sheraton hotel project at the age of 20, beginning as a humble purchasing officer.

And it was through her efforts there that she proved herself.

The first five-star hotel project in Futian district of Shenzhen had its beginnings back in 1997 though work could not be started until 2005 due to some complex political issues.

"The first project I was in charge of was to purchase toilets for the hotel," Huang said. "After lots of market research over various brands, I decided to choose between US's Kohler and Japan's TOTO."

Buying toilets may not sound appealing to many but she still had to make an effort.

In order to learn more about the two brands, she flew to Shanghai for an exhibition and visited their mainland factories.

She had met members of the Kohler family while she was studying in Wisconsin where the US firm was based and she used her connections to secure a discounted contract.

"My dad is the hardest person to please. So I showcased all the toilet samples in a warehouse and let him choose," she said.

She was promoted to be the deputy general manager of the hotel a year later.

Mainland developers have increasingly been seeking to list in the SAR acquiring Hong Kong listed firms as shell companies and Great China was at the forefront as early as 2007.

Huang, with the financial backing of her father, acquired a substantial stake in a 40-year-old listed company formerly known as Beauforte Investors Corp which was once a subsidiary of Wharf Holdings (0004).

Wharf's chairman Peter Woo Kwong-ching offloaded his stake in 2000 and the company got into financial difficulties and was suspended from trading until Huang's family stepped up in 2007. It resumed trading in 2009 and changed its name to Waytung Global.

The firm kept a low profile until March this year when it changed to its current name, Great China Properties, to better reflect the core business.

Huang Wenxi holds 40 percent of the company while her father has a stake of just over 26 percent.

In addition to managing the Sheraton hotel, Huang also took part in the acquisition of the stake in Beauforte.

The Sheraton project was too big to be injected to, Great China Properties, instead, the company holds three smaller projects, including Eastern New World Square, a serviced apartment development in Daya Bay near Shenzhen, the Jinliwan Resort in Shanwei in Guangdong, and a commercial- residential complex, Caofeidian in Tianjin which is still in the planning stages.

To ensure sales of the debut project, Eastern New World Square, went smoothly, Huang was present at the sales office when it commenced sales on June 1.

The 400 one-room and two-room units were sold between 220,000 yuan and 500,000 yuan, one quarter were sold in a week. The serviced apartment project is expected to fetch 130 million yuan altogether.

As for Jinliwan Resort, developed in the area where the Huang family has its roots, pre-sale of the residential part will take place at end of this year. The sales could bring another 200 million yuan this financial year.

The project, comprising villas, hotels, and a retail complex, is expected to be completed by 2016.

"More projects will be gradually injected to the company," said Huang. The parent company, Great China International Group, holds 30 projects totaling seven million square meters of gross floor area, mainly along the eastern coast of Shenzhen.

The firm is also interested in undertaking a project in Hong Kong as well.

Aiming at a sustainable business model, the firm is more interested in investment properties.

"The build-to-sell model could increase cash flow. But what we really want to do and are good at is build-to- hold which could bring rental income and have capital gain in a long run," Huang said, adding the model could help avoid government's curbs on the residential market. This explains why the firm seldom has purely residential projects.

Instead of being pressured by her father's achievements, she sees him as a role model. While she takes care of the the property business, her brother handles the media one under the parent company.

"Nobody will believe this, but he is a gentle father and never punished the children for mistakes," she said.

Her independent personality is derived from her democratic father who encourages her to live her own life. She always had a strong desire to study overseas and was able to fulfill her wish.

"My mum shows preference to my brother. But my father never does," Huang said. `I have always been the apple of his eye."

Family matters aside, the young chief executive has ambitions to turn the company into a world famous firm that specializes in commercial property lease management.

She stressed the importance of hiring professional talent and cost efficiency.

"My father tells us never to be content with the present. Keep going and be humble," Huang said.
38 : ernest0730(37089)@2013-06-13 12:21:17

就快注資?
39 : GS(14)@2013-06-13 23:04:10

38樓提及
就快注資?


我都唔知
40 : GS(14)@2013-07-04 18:37:59

又注入資產,又賤價印股
41 : greatsoup38(830)@2013-09-10 23:48:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130910701_C.pdf
cheap 爆,37仙減持
42 : jacky(6320)@2013-09-10 23:52:27

41樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/0910/LTN20130910701_C.pdf
cheap 爆,37仙減持


37仙真系賺好少。第一次供股都0.4,第二次又0.4,系最后買大亞灣先用0.2換股。
43 : GS(14)@2013-09-18 01:25:29

21
虧損增7倍,至1,600萬,債重
44 : a86858228(42565)@2013-10-25 20:16:47

內房殼股近期仍屬主角,大中華地產(021)剛宣佈大股東減持以保法定流通量的消息,但股價在逆市下不跌反升,一來代表貨源根本沒變,二來代表其注資憧憬依然實在,有小注敲入價值,目標1元以上。
大中華前身為寶福集團,內地房產界名人黃世再於三年前已取得其控股權,其後透過一輪資本化運作,將股權增至超逾75%水平,故有必要透過配售將公眾流通量保持在25%水平,而上周三已初定配售動作,透過將最多3.55億股配售予第三者,但這批股份須在收購協議完成後才會交收,故沒有即時流出市場;而再從批股後盤路表現推算,有心人仍繼續密密耐心收集,似有所圖。
黃氏家族入股成本保守估計為每股0.4元,現價相對溢值不多,而最值憧憬者則是黃家的背景,其控制的大中華國際集團(中國)業務覆蓋房產、商業、酒店及金融等行業,資產值超過500億元人民幣,而大中華完成收購協議後的發行股數最多亦只33.1億股,即市值僅18億多元,相對槓桿比率高達34倍,可塑性無容置疑。

古飛鷹


??????
45 : greatsoup38(830)@2013-10-26 23:14:29

a8685822844樓提及
內房殼股近期仍屬主角,大中華地產(021)剛宣佈大股東減持以保法定流通量的消息,但股價在逆市下不跌反升,一來代表貨源根本沒變,二來代表其注資憧憬依然實在,有小注敲入價值,目標1元以上。
大中華前身為寶福集團,內地房產界名人黃世再於三年前已取得其控股權,其後透過一輪資本化運作,將股權增至超逾75%水平,故有必要透過配售將公眾流通量保持在25%水平,而上周三已初定配售動作,透過將最多3.55億股配售予第三者,但這批股份須在收購協議完成後才會交收,故沒有即時流出市場;而再從批股後盤路表現推算,有心人仍繼續密密耐心收集,似有所圖。
黃氏家族入股成本保守估計為每股0.4元,現價相對溢值不多,而最值憧憬者則是黃家的背景,其控制的大中華國際集團(中國)業務覆蓋房產、商業、酒店及金融等行業,資產值超過500億元人民幣,而大中華完成收購協議後的發行股數最多亦只33.1億股,即市值僅18億多元,相對槓桿比率高達34倍,可塑性無容置疑。

古飛鷹


??????


垃圾鱔稿唔理
46 : greatsoup38(830)@2013-12-07 21:54:21

換祕書
47 : jacky(6320)@2013-12-16 21:47:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20131216652_C.pdf
蛇吞象
48 : greatsoup38(830)@2013-12-16 22:47:58

jacky47樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2013/1216/LTN20131216652_C.pdf
蛇吞象


玩夠未
49 : greatsoup38(830)@2014-03-30 21:43:49

21

虧損增316%,至2,500萬,輕債
50 : greatsoup38(830)@2014-08-31 13:52:37

虧損增45%,至2,300萬,輕債
51 : GS(14)@2014-10-16 00:03:24

核數師唔做
52 : GS(14)@2015-04-02 02:28:40

虧損增4成,至3,500萬,重債
53 : greatsoup38(830)@2015-07-15 00:32:46

黃世再再向下炒
54 : greatsoup38(830)@2015-09-03 23:26:43

虧損降44%,至1,180萬,重債
55 : GS(14)@2016-03-01 01:21:58

盈警
56 : greatsoup38(830)@2016-04-04 00:32:48

虧損降3%,至2,830萬,重債
57 : greatsoup38(830)@2016-08-23 06:58:53

虧損增5成,至1,600萬,重債
58 : GS(14)@2017-04-08 00:37:54

虧損增25%,至3,400萬、重債
59 : GS(14)@2017-10-27 09:45:45

profit warning
60 : GS(14)@2018-08-12 16:01:29

虧,重債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270217

[基金股]茂業國際(0848)專區(關係:黃世再、黃茂如、0021)

1 : GS(14)@2010-08-29 21:28:22

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7192
新聞專區
2 : GS(14)@2010-08-29 21:28:40

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825407_C.pdf
3 : GS(14)@2010-09-14 23:10:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100913028_C.pdf
4 : 自動波人(1313)@2010-10-20 23:00:15

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101020662_C.pdf

換CEO
5 : GS(14)@2010-10-26 21:50:44

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101026518_C.pdf
本公司欣然宣佈,茂業商廈(本公司的全資附屬公司)已與賣方及擔保人(獨立第三方)簽訂預售(買賣)協議,據此,茂業商廈同意以人民幣311,154,400元的代價向賣方購買目標物業。

...

目標物業位於山東省臨沂市蘭山區解放路中段以南,屬於臨沂商業區的核心地帶,周邊地區具有繁華的商業氣息,地理位置優越。目標物業是一幢總建築面積約為45,758平方米的六層商業樓。茂業商廈計劃在目標物業以「茂業」品牌經營百貨店。目標物業是賣方在竣工前預售的物業,賣方尚未取得目標物業的商品房預售許可證。
6 : GS(14)@2010-12-17 12:13:46

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101217020_C.pdf

又買塊地
7 : GS(14)@2011-03-02 08:10:49

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... ATETIME_SEVEN_C.HTM
業績有增,但不派息
8 : cyrusho629(1036)@2011-04-11 20:15:39

截至2011 年3 月31 日止第一季度未經審計之最新營運數據
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110411516_C.pdf

雖然幾年來848的特許專櫃銷售佣金佔特許專櫃銷售總額百分比大致相同︰這次特許專櫃銷售總額增幅達66%,特許專櫃銷售佣金我相信也會有最少60%增幅。Bloomberg best estimate 預測2011市盈雖然都有22x,淨借貸比率又高,生意增長的模式全靠新建商場,百貨股氣氛來臨,炒唔炒一轉則見仁見智。

(期望聽日AO開升3%好喇.......哇嘿嘿)smiley
9 : GS(14)@2011-04-11 21:10:52

幾時配股發債呢?
10 : cyrusho629(1036)@2011-04-11 22:42:42

如果聽日買到....我會不斷同自己講...唔會既...唔會既....唔會禁好彩既...........smiley
11 : greatsoup38(830)@2011-05-02 19:12:07

http://funds.hexun.com/2009-12-18/122074177.html
 據公開資料顯示,出生於1965年的黃茂如祖籍為廣東揭陽市惠來縣,除了黃茂如之外,黃的同胞兄弟還有大中華國際投資集團董事局主席黃世再,他還是香港上市公司匯通天下(H K .0021)董事局主席,國都集團董事長黃茂展,信和地產掌門人黃振華。深圳眾多CBD心臟物業為黃氏兄弟所擁有。
12 : GS(14)@2011-05-22 18:16:25

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110522004_C.pdf
批2.73億新股@3.8
13 : cyrusho629(1036)@2011-05-22 21:06:16

你贏了~smiley
14 : monster7(4561)@2011-05-23 18:09:41

湯太醒了smiley
15 : GS(14)@2011-05-23 21:49:01

好野當然快快講野你聽,他地一出來,或者有特別好消息出來,當然是想要錢啦
16 : greatsoup38(830)@2011-06-12 15:18:07

戴兆's view: 9-6-2011

大戶護航股價反彈

百貨公司是較特殊行業,甚少開業首年便有利潤,因此百貨業的發展是憂喜並存,憂的是短期業績受到壓抑,喜的是長遠前景。對茂業的財務而言,發展更是負擔沉重,並非投資開店如此簡單,而是投資於物業的積壓資金。

茂業對物業頗為熱中,過去發展所得的寫字樓及住宅仍待銷售套現,但計劃中的若干發展還包括酒店在內,與經營百貨的宗旨不符。

去年底的淨借貸比率已是60%以上,雖則今年配售集資10.19 億元,淨借貸比率已降至34.5%;未來兩年的資本支出各為20 億元,相信借貸比率將再度上升,繼續集資的次數相對頻密。

茂業配售後一度急跌9%,但隨即反彈,護航行動頗為明顯,而且可以拾級而上,並接近高位,但現價O高達31 倍,僅次於金鷹(3308),應是護航之功。
17 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-26 20:45:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110726006_C.pdf
茂業國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司之子公司成
商集團按中國會計準則編製之截至2011年6月30日止六個月(「本報告期」)未經審
核之業績預告。
根據成商集團財務部初步測算,預計成商集團於本報告期實現歸屬於成商集團所
有者的淨利潤與去年同期相比增長50%以上,而有關成商集團所有者的淨利潤之
具體資料將在成商集團2011年中期報告中予以詳細披露。
18 : GS(14)@2011-08-16 08:04:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110816010_C.pdf
摘 要
‧ 銷 售 所 得 款 項 總 額1
增 長 至 人 民 幣5,133.3百 萬 元 , 增 幅68.1%, 特 許 專 櫃 銷 售
所 得 款 項 同 店2
增 長 至 人 民 幣3,436.3百 萬 元 , 增 幅27.4%
‧ 經 營 收 入 總 額 達 到 人 民 幣2,092.8百 萬 元 , 增 幅81.8%
‧ 經 營 利 潤 增 長 至 人 民 幣610.3百 萬 元 , 增 幅45.9%
本 集 團 之 業 績
‧ 母 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 利 潤 增 長 至 人 民 幣300.6百 萬 元 , 增 幅5.2%, 剔 除 上
年 同 期 非 持 續 經 營 業 務 的 影 響3
, 增 幅9.4%
‧ 剔 除 期 權 費 用 的 影 響 , 母 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 利 潤 增 長 至 人 民 幣325.7百 萬
元 , 增 幅12.5%, 同 時 剔 除 上 年 同 期 非 持 續 經 營 業 務 的 影 響 , 增 幅16.9%
19 : GS(14)@2011-08-16 22:42:56

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110816010_C.pdf
好清楚的報表


摘 要
‧ 銷 售 所 得 款 項 總 額1
增 長 至 人 民 幣5,133.3百 萬 元 , 增 幅68.1%, 特 許 專 櫃 銷 售
所 得 款 項 同 店2
增 長 至 人 民 幣3,436.3百 萬 元 , 增 幅27.4%
‧ 經 營 收 入 總 額 達 到 人 民 幣2,092.8百 萬 元 , 增 幅81.8%
‧ 經 營 利 潤 增 長 至 人 民 幣610.3百 萬 元 , 增 幅45.9%
本 集 團 之 業 績
‧ 母 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 利 潤 增 長 至 人 民 幣300.6百 萬 元 , 增 幅5.2%, 剔 除 上
年 同 期 非 持 續 經 營 業 務 的 影 響3
, 增 幅9.4%
‧ 剔 除 期 權 費 用 的 影 響 , 母 公 司 權 益 持 有 人 應 佔 利 潤 增 長 至 人 民 幣325.7百 萬
元 , 增 幅12.5%, 同 時 剔 除 上 年 同 期 非 持 續 經 營 業 務 的 影 響 , 增 幅16.9

債好重
20 : greatsoup38(830)@2011-10-11 22:49:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111011179_C.pdf
本集團董事會(下稱「董事會」)欣然宣佈,截至二零一一年九月三十日止九個月,
較去年同期,本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總額增長為49.45%,其中,同店
增長為23%。本集團認為,通脹持續攀升影響消費,深圳華強北店、重慶江北店
等多家門店進行品牌升級裝修調整,深圳區域八月舉辦世界大學生運動會放長假
分流了當地的客源,西南地區八月異常持續高溫,均對第三季度經營造成一定影
響。
為更好地提升百貨持續經營能力,本集團自第三季度開始有效控制了促銷頻率及
力度,有利於提高服務質量及營造良好購物體驗,增強「茂業百貨」品牌影響力。
同時,本集團會繼續加強內部經營管理,提升商品組合,培養和加強顧客忠誠度,
發揮實時銷售監測系統的跟進功能,進一步加強整體營運及管理效率,並逐步提
升新門店的經營能力。
十一黃金周本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總額較去年同期增長為37.79%,其
中,同店增長為27.78%。
21 : 游浪潮(3792)@2012-02-06 21:38:53

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120206021_C.pdf

茲提述本公司附屬公司渤海物流在深圳證券交易所網站刊登的日期為2012年2月6日的公告(「2月6日公告」)。茲提述本公司刊發的在聯交所網站刊登的日期為2012年1月30日、2012年1月16日以及2012年1月9日的公告(「過往公告」)。除另有所指外,本公告所用詞彙與過往公告所界定者具有相同涵義。

根據2月6日公告,渤海物流及中兆投資(本集團全資附屬公司及渤海物流控股股東)正在籌劃資產重組。由於資產重組存在不確定性,為了維護渤海物流投資者的利益,以及避免對渤海物流的股價造成重大影響,根據深圳證券交易所的相關規定,經渤海物流向深圳證券交易所作出申請及發出公告後,其證券自2012年1月9日起於深圳證券交易所暫停買賣
22 : GS(14)@2012-02-18 10:40:32

收購南京市目標土地
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120217015_C.pdf
23 : GS(14)@2012-02-25 00:09:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120223441_C.pdf
摘要
‧ 銷售所得款項總額1增長至人民幣10,429.9百萬元,增幅43.5%,而特許專櫃
銷售所得款項同店2增長至人民幣6,996.2百萬元,增幅19.7%。
‧ 經營收入總額達到人民幣4,123.3百萬元,增幅50.0%。
‧ 經營利潤增長至人民幣1,206.1百萬元,增幅31.5%。
‧ 擬派末期股息為每股5.9港仙。
本集團之業績
‧ 母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣640.3百萬元,增幅11.1%,剔除上
年同期非持續經營業務的影響3,增幅13.2%。
‧ 剔除期權費用及非經營性損益的影響,母公司權益持有人應佔利潤增長至人
民幣636.2百萬元,增幅為8.7%,同時剔除上年同期非持續經營業務的影響,
增幅10.8%。
‧ 年內每股基本盈利為人民幣0.12元。

百貨分部之業績
‧ 百貨分部的母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣735.1百萬元,上年同
期為人民幣600.3百萬元,增幅22.5%。
‧ 剔除期權費用及非經營性損益的影響,百貨分部的母公司權益持有人應佔利
潤增長至人民幣733.5百萬元,上年同期為人民幣612.5百萬元,增幅19.7%。
註:
1 銷售所得款項總額是指特許專櫃銷售總額及本集團百貨店直銷收入的總和。
2 同店是指在上一個財政年度初已經開業或已收購的門店。
3 因為本集團於2010年處置了汽車業務,所以本集團將汽車業務從持續經營業務中分開,作為
非持續經營業務核算。
24 : GS(14)@2012-02-25 17:47:48

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120223441_C.pdf
摘要
‧ 銷售所得款項總額1增長至人民幣10,429.9百萬元,增幅43.5%,而特許專櫃
銷售所得款項同店2增長至人民幣6,996.2百萬元,增幅19.7%。
‧ 經營收入總額達到人民幣4,123.3百萬元,增幅50.0%。
‧ 經營利潤增長至人民幣1,206.1百萬元,增幅31.5%。
‧ 擬派末期股息為每股5.9港仙。
本集團之業績
‧ 母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣640.3百萬元,增幅11.1%,剔除上
年同期非持續經營業務的影響3,增幅13.2%。
‧ 剔除期權費用及非經營性損益的影響,母公司權益持有人應佔利潤增長至人
民幣636.2百萬元,增幅為8.7%,同時剔除上年同期非持續經營業務的影響,
增幅10.8%。
‧ 年內每股基本盈利為人民幣0.12元。
百貨分部之業績
‧ 百貨分部的母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣735.1百萬元,上年同
期為人民幣600.3百萬元,增幅22.5%。
‧ 剔除期權費用及非經營性損益的影響,百貨分部的母公司權益持有人應佔利
潤增長至人民幣733.5百萬元,上年同期為人民幣612.5百萬元,增幅19.7%。
25 : GS(14)@2012-02-25 17:56:16

業績微增10%,負債重

前景
隨著中國經濟的轉型,消費已經成為經濟發展的主要推動力。根據國家「十二五」規劃和商務部文件,2015年中國社會商品零售總額將達到32萬億元,比2010年增加一倍;2020年零售總額將超過60萬億元。另外,社會結構的變化也將進一步刺激剛性需求的增長。首先,中國人均國內生產總值突破4000美元,已經進入向高收入國家轉型的關鍵時期;其次,長起來的80後和90後比前輩有著更強烈的消費意願,他們逐漸成為百貨業隨意性消費的重大動力。

我們認為,政策鼓勵和消費升級將共同推動商業零售行業的快速增長,消費零售業將迎來黃金十年。

展望未來,本集團首要任務是鞏固成熟門店的增長並提高新店的盈利能力;強化經營性指標的監控與分析;大力加強費用控制,有效節約經營成本;加強精細化管理工作;積極引進高知名度、高銷售業績的優質獨有品牌;強化人力資源管理,逐步完善績效管理制度;積極培養中高層管理人才,擴大視野及加強專業素養。

...
其他收益(不含非持續經營業務之其他收益)
截至2011年12月31日,本集團的其他收益為人民幣107.9百萬元,較2010年同期的人民幣34.3百萬元增長了214.9%,主要由於(i)根據瀋陽茂業百貨有限公司(本集團
之全資子公司)與瀋陽茂業置業有限公司(「茂業置業」,本公司之關聯人士)於2011年7月15日簽訂的有關金廊店合作經營協議(詳情載列於本公司於2011年7月15日之公告),茂業置業承擔瀋陽金廊店80%虧損惟上限每年不超過人民幣38.0百萬元,
(ii)本年度新錄得項目合作收益人民幣21.0百萬元,(iii)期內處置資產等原因增加其他收益人民幣14.6百萬元綜合所致。
26 : GS(14)@2012-02-28 21:59:04

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120227546_C.pdf
董事會欣然宣佈,買方已於2012年2月27日訂立土地使用權出讓合同,據此買方
已同意向賣方收購總地塊面積約13,452.5平方米的目標土地。收購事項的總代價
為人民幣650,000,000元。
目標土地現為淨地塊,而本公司計劃在目標土地上運作商業項目,即興建及運
營百貨門店。
27 : greatsoup38(830)@2012-03-18 14:28:09

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6bdb8fda0102dxi0.html
ldex2012-03-14 09:22:23 [舉報]

說到商貿廣東這邊的有幾個也不錯,a股的廣百股份比較低估,發展也算不錯,天虹擴張很激進,但估值不低,跟天虹相比,港股的茂業發展也快,估值也更低。

博主回覆:2012-03-14 09:59:50

茂業我也覺得太「貴」,哈哈
28 : greatsoup38(830)@2012-03-18 14:28:27

[轉載]金鷹商貿:新消費時代的變革與機會
[此博文包含圖片] (2012-03-14 06:42:10)
轉載▼
標籤:
轉載
  分類: 偷文章不算偷
金鷹商貿(03308)零六年3.15元招股價,連自己的百貨商場物業也只有四個。幾年間漲了七倍,百貨業的成功生意模式比較容易自我複製,難道金鷹才是中國人的另類Wal-mart?轉載過來好好研究一下。
29 : david395(4434)@2012-04-07 09:44:18

茂業(848)的主營收入增長更強勁,按年升53%,但仍是不敵毛利下降。毛利率按年跌5.8 個百分點至60.2%。即使SG&A佔營業額比例輕微下降0.6個百分點至50.3%,但當中工資成本升勢依然強勁,達52.9%,其他經營開支及利息開支,更按年急升58%及66%,結果導致全年盈利,只是按年微升11%。
30 : jacky852(28807)@2012-07-12 06:38:17

$1.5 看似幾吸引.
31 : wilyty(1376)@2012-07-12 08:35:38

strange buying pattern previous afternoons
32 : GS(14)@2012-07-12 22:07:19

圖ok
33 : jacky852(28807)@2012-07-17 10:47:59

一講即死.
34 : 承天(1379)@2012-07-17 16:01:52

我好煩惱 我有一千股一直冇放
35 : jacky852(28807)@2012-07-17 18:26:12

發生咩事? 這兩天跌那麼多.
36 : GS(14)@2012-07-17 22:16:20

33樓提及
一講即死.


可能配股?
37 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:10:50

零售股呢排弱,連仙貝都似頂唔住
38 : GS(14)@2012-07-17 23:11:27

仙貝極貴啦
39 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:17:31

5蚊果時已經覺得好貴

家陣係好L7貴
40 : GS(14)@2012-07-17 23:21:33

39樓提及
5蚊果時已經覺得好貴
家陣係好L7貴


寫野我成日覺得古古惑惑
41 : 自動波人(1313)@2012-07-17 23:36:26

寫乜野?
42 : GS(14)@2012-07-17 23:39:53

隻股
43 : GS(14)@2012-07-20 13:57:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120718100_C.pdf
然而,董事會謹此表示,儘管市況出現變化,本集團截至2012年6月30日止六個月
期間的盈利能力仍然健康。按初步未經審核管理層財務資料,本公司估計,與截
至2011年6月30日止六個月期間比較,本集團將在其綜合經營收入總額錄得輕微增
長及在其母公司權益持有人應佔合併利潤錄得輕微至中度增長。本公司亦估計,
其截至2012年6月30日止六個月期間來自經營百貨店的經營利潤將與截至2011年6
月30日止六個月期間的相近。
44 : jacky852(28807)@2012-07-25 11:36:30

隻野平嗎? $1.2
45 : GS(14)@2012-07-25 11:36:55

睇多陣先
46 : jacky852(28807)@2012-07-25 11:41:18

等平些? 還是等下期業績?
47 : GS(14)@2012-07-25 11:43:17

46樓提及
等平些? 還是等下期業績?


睇埋今期業績先,唔爭在等多個月
48 : GS(14)@2012-07-27 14:24:20

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120727089_C.pdf
本公司欣然宣佈,本公司於2012年6月5日至2012年7月25日期間,在上海證券交
易所通過場內購買購入了合共13,325,022股大商(一家在上海證券交易所上市的
公司(股份代號:600694))的股份,佔大商截至2011年12月31日的已發行股本約
4.5%。購入事項的總成本約為人民幣450,105,110元。
49 : greatsoup38(830)@2012-08-16 08:48:43

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120815672_C.pdf
摘要
‧ 銷售所得款項總額1 增長至人民幣5,397.8 百萬元,增幅5.2%,特許專櫃銷售
所得款項同店2 增長至人民幣4,352.7 百萬元,增幅2.4%
‧ 經營收入總額達到人民幣2,132.9 百萬元,增幅1.9%
‧ 經營利潤增長至人民幣832.2 百萬元,增幅36.4%
‧ 中期股息為每股3.2 港仙
本集團之業績
‧ 母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣467.9 百萬元,增幅55.7%
‧ 剔除非經營性損益的影響,母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣309.2 百
萬元,增幅為5.7%
‧ 期內每股基本盈利為人民幣8.7 分
百貨分部之業績
‧ 百貨分部的母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣523.3 百萬元,上年同期
為人民幣359.3 百萬元,增幅45.7%
‧ 剔除非經營性損益的影響,百貨分部的母公司權益持有人應佔利潤增長至人
民幣365.2 百萬元,上年同期為人民幣351.2 百萬元,增幅4.0%

盈利跌20%,至2.9億,重債,資金壓在物業上

僱員開支
截至二零一二年六月三十日止六個月,本集團的僱員開支為人民幣156.2 百萬元,
與二零一一年同期發生的僱員開支人民幣197.0 百萬元相比下降了20.7%,主要是由
二零一二年上半年回撥已經計提的期權費用人民幣25.5 百萬所致。僱員開支佔銷售
所得款項總額的比例由二零一一年上半年的3.8% 下降到二零一二年上半年的2.9%。

...
母公司權益持有人應佔利潤
基於上述原因,截至二零一二年六月三十日止六個月:
- 母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣467.9 百萬元,增幅55.7%。
- 剔除非經營性損益的影響,母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣309.2 百萬
元,增幅為5.7%。
其中,百貨分部之業績為:母公司權益持有人應佔利潤增長至人民幣523.3 百萬
元,上年同期為人民幣359.3 百萬元,增幅45.7%;剔除非經營性損益的影響,母公
司權益持有人應佔利潤增長至365.2 百萬元,增幅4.0%。
具體分析如下:
截至六月三十日止六個月
二零一二年二零一一年增長率
(人民幣千元)(人民幣千元)
母公司權益持有人應佔利潤467,874 300,583 55.7%
調整項目:
剔除非經營性損益* (158,661) (8,166)
調整後母公司權益持有人應佔利潤309,213 292,417 5.7%
百貨分部之業績:
母公司權益持有人應佔利潤523,328 359,258 45.7%
調整項目:
剔除非經營性損益* (158,132) (8,102)
調整後母公司權益持有人應佔利潤365,196 351,156 4.0%
* 非經營性損益指與按公允值計入損益的權益投資、可供出售權益投資、對子公司和聯營公司投
資以及處置物業、廠房及設備項目、投資物業和土地租賃預付款項等的收益及損失。
50 : GS(14)@2012-08-17 10:52:37

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120817/News/ec_ecb1.htm
減慢開店步伐 下半年僅開一店

茂業首席財務官王斌指出,7月以來同店銷售錄得按年低單位數字增長。他認為相較金融海嘯時,今年零售市道恢復的較為緩慢。有見及此,茂業減慢開店步伐,除了已在7月開幕的瀋陽鐵西店外,下半年僅再開一間新店,相較年初新店目標為4間。
51 : 0o4(31752)@2012-08-21 19:31:12

《大行報告》高盛升茂業<00848.HK>目標價至2.1元 仍為同業首選
2012-08-20 10:37:46
*匯豐升茂業<00848.HK>評級至「增持」 目標價降至1.6元
2012-08-17 10:35:48

相差咁遠,,,哈
52 : GS(14)@2012-08-22 12:50:41

51樓提及
《大行報告》高盛升茂業<00848.HK>目標價至2.1元 仍為同業首選
2012-08-20 10:37:46
*匯豐升茂業<00848.HK>評級至「增持」 目標價降至1.6元
2012-08-17 10:35:48

相差咁遠,,,哈
都是看他有無貨
53 : lifengjjj(25972)@2012-08-22 13:20:57

其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?
54 : GS(14)@2012-08-22 13:22:50

53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?


這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有
55 : wilyty(1376)@2012-08-22 13:26:54

54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有


"cheung fa kiu" likes it
he also likes 1988, 2355, 152....
56 : GS(14)@2012-08-22 13:28:06

55樓提及
54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有

"cheung fa kiu" likes it
he also likes 1988, 2355, 152....


我想買2355,不過無錢
57 : wilyty(1376)@2012-08-22 13:29:32

56樓提及
55樓提及
54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有

"cheung fa kiu" likes it
he also likes 1988, 2355, 152....

我想買2355,不過無錢


since the fat lady owns a lot, we have the chance to buy later at cheaper price smiley
58 : GS(14)@2012-08-22 13:30:51

57樓提及
56樓提及
55樓提及
54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有

"cheung fa kiu" likes it
he also likes 1988, 2355, 152....

我想買2355,不過無錢

since the fat lady owns a lot, we have the chance to buy later at cheaper price smiley


多謝你呢個寶貴資訊,等條大山婆頂不住先
59 : lifengjjj(25972)@2012-08-22 13:49:04

54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有


好重债喔,会唔会破产啊?老细算唔算老实啊?
60 : GS(14)@2012-08-22 13:52:32

59樓提及
54樓提及
53樓提及
其实汤兄觉得848几多钱买得过?是唔是可以长揸的股票?

這價錢是合理的,但不算超值,長線應該算值得持有

好重债喔,会唔会破产啊?老细算唔算老实啊?


應該不會,因為他們身自置物業價值會未反映...老實就見仁見智
61 : wilyty(1376)@2012-08-22 14:12:57

his comment

(7)茂业国际(848 HK)
*2008年5月香港上市,价格3.1港元(也许略高)。今年七月的股价跌到了1.2港元。
*业务发展速度快,而且稳健。
*大股东持有股份78%左右,有利于避免大股东对小股东的剥削(即利益冲突)。
*不同于大多数百货公司,茂业自有物业比重高。物业开发利润沉淀在茂业。不同于大多数地产商,茂业的物业开发量体裁衣,非常适用。每个项目的规模不大,容易消化。茂业的项目至少可以自用,不愁用家。在全国商业物业整体过剩的新情况下,这一条很重要。
*今年利润增长放缓,但是依然有增长(上半年的预报有增长)。

*茂业百货自有物业比重大的好处在于,近几年当租金上升的时候,茂业的成本可以得到较好的控制。
*茂业持有的若干少数股权,增值潜力巨大。
*这样的公司在10倍市盈率左右,绝对吸引。在国内A股市场,这不敢想象。

*茂业百货避免了两个错误。一是大手笔花钱在电子商务,二是从去年起,茂业开新店的速度放慢了。这有利于短期成本的节省。
*城市综合体特别不容易管理,因为太大,需要很长的时间才能达到运营的最佳状态。而茂业的项目见效快。
62 : lifengjjj(25972)@2012-09-03 21:42:14

请问汤哥,百货业股里面848算唔算首选,帐目信唔信得过?

848现价有没值博率,汤哥你觉得几钱先值博啊?


848有没长揸的价值?值唔值得长期投资?

谢谢。
63 : GS(14)@2012-09-04 09:57:05

62樓提及
请问汤哥,百货业股里面848算唔算首选,帐目信唔信得过?
848现价有没值博率,汤哥你觉得几钱先值博啊?
848有没长揸的价值?值唔值得长期投资?
谢谢。


1. 盤數一般般啦...我覺得有點可信
2. 這價錢其實值博來看,還是可以的,它有很多隱藏資產...不過我認為還是可以等便宜一些
3. 長線持有的話,如果他以專櫃為主的生存方法,其實我覺得可以長線的
64 : lifengjjj(25972)@2012-09-04 13:53:43

63樓提及
62樓提及
请问汤哥,百货业股里面848算唔算首选,帐目信唔信得过?
848现价有没值博率,汤哥你觉得几钱先值博啊?
848有没长揸的价值?值唔值得长期投资?
谢谢。

1. 盤數一般般啦...我覺得有點可信
2. 這價錢其實值博來看,還是可以的,它有很多隱藏資產...不過我認為還是可以等便宜一些
3. 長線持有的話,如果他以專櫃為主的生存方法,其實我覺得可以長線的


甘汤大觉得几钱买得过?
65 : greatsoup38(830)@2012-09-04 13:54:15

大約1塊錢可以考慮
66 : lifengjjj(25972)@2012-09-04 13:55:23

thx
67 : lifengjjj(25972)@2012-09-19 18:08:21

今日朋友请我去珠海香洲茂业里面间餐厅吃野,坐左个几钟,都是小猫3,4只,人流极少,好多专卖都是无人问,真是死得,果度仲是珠海最旺的地方之一。本身以为茂业值1.2,如果间间都是甘真是死得?茂业最多值0.8。
68 : lifengjjj(25972)@2012-09-19 18:25:01

今日唔记得影像,今个星期5或星期6仲要去多次,到时影像给大家看。
69 : jacky(6320)@2012-09-19 21:14:41

67樓提及
今日朋友请我去珠海香洲茂业里面间餐厅吃野,坐左个几钟,都是小猫3,4只,人流极少,好多专卖都是无人问,真是死得,果度仲是珠海最旺的地方之一。本身以为茂业值1.2,如果间间都是甘真是死得?茂业最多值0.8。


厲害,食餐飯就完成左估值。
70 : lifengjjj(25972)@2012-09-19 21:30:20

69樓提及
67樓提及
今日朋友请我去珠海香洲茂业里面间餐厅吃野,坐左个几钟,都是小猫3,4只,人流极少,好多专卖都是无人问,真是死得,果度仲是珠海最旺的地方之一。本身以为茂业值1.2,如果间间都是甘真是死得?茂业最多值0.8。

厲害,食餐飯就完成左估值。


只是报告下情况姐?踩到你条尾?
71 : GS(14)@2012-09-19 21:57:56

67樓提及
今日朋友请我去珠海香洲茂业里面间餐厅吃野,坐左个几钟,都是小猫3,4只,人流极少,好多专卖都是无人问,真是死得,果度仲是珠海最旺的地方之一。本身以为茂业值1.2,如果间间都是甘真是死得?茂业最多值0.8。


如果有機會不如影下相都好
72 : GS(14)@2012-09-19 21:58:07

69樓提及
67樓提及
今日朋友请我去珠海香洲茂业里面间餐厅吃野,坐左个几钟,都是小猫3,4只,人流极少,好多专卖都是无人问,真是死得,果度仲是珠海最旺的地方之一。本身以为茂业值1.2,如果间间都是甘真是死得?茂业最多值0.8。

厲害,食餐飯就完成左估值。


咁到你講
73 : jacky(6320)@2012-09-19 22:06:20

哈,我無估值呀,無買。不過有留意華強北茂業仍然好多人買野。無特別減價,不過,系星期五晚,唔敢講算好定差。
74 : GS(14)@2012-09-19 22:07:16

73樓提及
哈,我無估值呀,無買。不過有留意華強北茂業仍然好多人買野。無特別減價,不過,系星期五晚,唔敢講算好定差。


影張相先
75 : lifengjjj(25972)@2012-09-19 22:50:22

珠海果个真是差,最旺的地段,一楼都没人,2-5楼就更难讲了,等星期5最黄金时段我再去一次,有机会我就拍啲相翻来大家分享。
76 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:23:35

今日晚上7:40分最旺的时段拍下的珠海香洲茂业百货。
77 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:27:22


78 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:28:48

上图是一楼门口的金自尊,一个人都没,等左好久,只有一个人门口瞄左下
79 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:36:05

80 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:37:56

楼上是1,2楼的各处,等左一段时间,真是没乜人,小猫3,4只,营业员比客人多。
81 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:46:28
82 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:54:13


83 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 20:56:24

上面同下面是3,4楼各处,基本没人,偶有一两个人,sales都聚埋一齐吹水,看左几分钟,真是淡到没朋友。
84 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 21:03:38
85 : lifengjjj(25972)@2012-09-20 21:07:57

就是甘多,希望对大家有帮助,珠海是甘,其他地方就唔知啦,不过。。。。。。。。个人对848真是几悲观,不过只是我个人看法姐。。。。。。
本来都觉得848几吸引,但是尼两日看过后就打消左想法啦。上次是昨天下午比较旺的时段没人,今日晚上7点40最黄金时段都是甘。。。。
86 : GS(14)@2012-09-20 22:18:12

可能星期六日下午睇會好d,但香港IFC真是日日都有人
87 : greatsoup38(830)@2012-09-23 10:58:23

http://cn.reuters.com/article/cnMktNews/idCNSB178796020120920
路透香港9月20日電---湯森路透旗下基點援引消息人士報導,茂業百貨正尋求1.5億美元三年期貸款.

據消息人士稱,款項將用於為可轉債進行再融資,以及用作一般運營資本.

之前報導稱,德意志銀行擔任協調工作.消息人士表示,正試邀台資銀行以最高水平加入此案.

對茂業深圳商場的實地考察計劃已被推遲到10月.

消息人士表示,10月也只是暫定.實地考察原定於8月24-26日進行,但因颱風席捲台灣而被推遲.

此次交易目標鎖定台灣的銀行.

茂業百貨經營中國18個省內的39家商場.

根據茂業百貨網站,截至2011年5月31日,這家香港上市企業擁有216億港元的市場資本(27.8億美元).(完)

--編譯 梁睿雪;審校 程琳
88 : lifengjjj(25972)@2012-09-23 13:17:55

87樓提及
http://cn.reuters.com/article/cnMktNews/idCNSB178796020120920
路透香港9月20日電---湯森路透旗下基點援引消息人士報導,茂業百貨正尋求1.5億美元三年期貸款.
據消息人士稱,款項將用於為可轉債進行再融資,以及用作一般運營資本.
之前報導稱,德意志銀行擔任協調工作.消息人士表示,正試邀台資銀行以最高水平加入此案.
對茂業深圳商場的實地考察計劃已被推遲到10月.
消息人士表示,10月也只是暫定.實地考察原定於8月24-26日進行,但因颱風席捲台灣而被推遲.
此次交易目標鎖定台灣的銀行.
茂業百貨經營中國18個省內的39家商場.
根據茂業百貨網站,截至2011年5月31日,這家香港上市企業擁有216億港元的市場資本(27.8億美元).(完)
--編譯 梁睿雪;審校 程琳


甘缺水?好唔掂喔!利率会唔会8%以上呢?
89 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:19:57

專搵台灣銀行老襯,可能台灣銀行新政策可以畀他們借畀中國d咁的民企
90 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:20:18

利率應該至少5厘幾,我想
91 : lifengjjj(25972)@2012-09-23 13:25:11

90樓提及
利率應該至少5厘幾,我想


其实茂业是唔是好唔掂,借成十亿港币,是市值的1/7都好厉害喔。
92 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:31:07

91樓提及
90樓提及
利率應該至少5厘幾,我想

其实茂业是唔是好唔掂,借成十亿港币,是市值的1/7都好厉害喔。

他要買地擴張鋪頭,十億其實都只能開幾間鋪
93 : lifengjjj(25972)@2012-09-23 13:48:57

92樓提及
91樓提及
90樓提及
利率應該至少5厘幾,我想

其实茂业是唔是好唔掂,借成十亿港币,是市值的1/7都好厉害喔。

他要買地擴張鋪頭,十億其實都只能開幾間鋪


甘咯时势都仲甘博。会唔会死得快。
94 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:49:53

93樓提及
92樓提及
91樓提及
90樓提及
利率應該至少5厘幾,我想

其实茂业是唔是好唔掂,借成十亿港币,是市值的1/7都好厉害喔。

他要買地擴張鋪頭,十億其實都只能開幾間鋪

甘咯时势都仲甘博。会唔会死得快。


他可能覺得唔會... 因為塊地值錢?
95 : lifengjjj(25972)@2012-09-23 13:55:20

黄国英大侠上次e线先讲百货股长远会给网购搞死,我觉得英哥的观点都几正路喔。毕竟在家买野真是funny得多喔。
96 : greatsoup38(830)@2012-09-23 13:56:02

95樓提及
黄国英大侠上次e线先讲百货股长远会给网购搞死,我觉得英哥的观点都几正路喔。毕竟在家买野真是funny得多喔。


我覺得平野網購無所謂,貴的話開間實體好少少....
97 : GS(14)@2012-10-11 23:49:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121011393_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至2012年9月30日止九個月,較2011年同期,
本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總額增長為5.86%,其中,同店增長為5.21%。
十一黃金周(2012年9月30日至2012年10月7日)本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總
額較去年同期增長為4.03%,其中,同店增長為3.03%。
董事會謹此提醒投資者,上述截至2012年9月30日止九個月及十一黃金周之營運資料
乃根據本集團未經審核管理賬目作出及並未有經過本公司核數師的審閱或審核。
98 : lifengjjj(25972)@2012-10-12 08:25:14

97樓提及
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/1011/LTN20121011393_C.pdf
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,截至2012年9月30日止九個月,較2011年同期,
本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總額增長為5.86%,其中,同店增長為5.21%。
十一黃金周(2012年9月30日至2012年10月7日)本集團錄得特許專櫃銷售所得款項總
額較去年同期增長為4.03%,其中,同店增長為3.03%。
董事會謹此提醒投資者,上述截至2012年9月30日止九個月及十一黃金周之營運資料
乃根據本集團未經審核管理賬目作出及並未有經過本公司核數師的審閱或審核。


基本等于没增长,茂业甘都敢讲出来。。。。。。。
99 : greatsoup38(830)@2012-10-13 11:19:58

可能講左畀投資界聽
100 : greatsoup38(830)@2012-10-31 22:56:34

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=69192
848掃街茂
101 : jj1984(29252)@2012-11-20 21:57:26

個邊玩大時代或推盤?
102 : GS(14)@2012-11-20 23:08:31

可能是的
103 : jj1984(29252)@2012-11-20 23:12:32

個個係度大叫GOGOGO...
104 : qt(2571)@2012-11-20 23:14:59

一路發兄弟繼續睇好喎
105 : GS(14)@2012-11-20 23:25:45

他們大把錢一人買十萬乜都起
106 : greatsoup38(830)@2012-11-25 18:45:00

http://cn.reuters.com/article/industryNews/idCNSB211177320121122
路透香港11月21日電---據湯森路透旗下基點報導,消息人士稱,連鎖百貨商店經營商--茂業百貨在銀團貸款市場尋求1.2億美元三年期定期貸款.市場此前預期的貸款規模為1.5億美元.

該筆一次還本貸款(bullet loan)提供的費用較三個月期倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼359個基點,由德意志銀行擔任協調行.

銀行受邀按以下層級參貸:承貸2,000萬美元或以上的銀行,獲得135個基點綜合收益;承貸1,500萬-1,900萬美元的銀行,獲得113個基點的綜合收益;承貸1,000萬-1,400萬美元的銀行,獲得100個基點的綜合收益.

財務約定事項包括:

集團金融負債總額與有形資產淨值之比不超過1.3倍;

2013年6月30日之前,集團金融負債總額與未計利息、稅項、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)之比,不超過五倍,2013年12月31日之後不超過四倍;

2013年6月30日之前,總EBITDA與利息費用之比至少為五倍,2013年12月31日之後至少為六倍;

集團有形資產淨值至少為60億元人民幣(9.63億美元);

2013年6月30日之前,有抵押的金融債(不包括本次貸款)與集團有形資產淨值之比不超過85%,2013年12月31日之後不超過70%.

貸款人10月曾安排過實地考察.

消息人士曾表示,貸款將用於為可轉換債再融資,以及用作運營資本.

茂業百貨在中國18個省經營有39家百貨商店.

茂業百貨在香港上市.根據其網站信息,截止2011年5月31日,其市值為216億港元(28億美元).(完)  待續
107 : VA(33206)@2012-11-25 19:37:54

是平的。另類商業地產。
108 : GS(14)@2012-12-31 23:10:13

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121231018_C.pdf
董事會欣然宣佈,經向協會註冊建議發行後,本集團全資附屬公司茂業商廈擬於
二零一三年一月八日在中國銀行間市場發行第一期票據。第一期票據的本金總額
為人民幣8億元。就發行第一期票據而言,茂業商廈將於二零一二年十二月三十一
日在中國刊發(其中包括)募集說明書,向投資者提供有關票據條款及條件的若干
資料、信用評級報告、法律意見書以及茂業商廈截至二零零九年、二零一零年及
二零一一年十二月三十一日止年度和截至二零一二年九月三十日止九個月的財務
資料。
...
董事會欣然宣佈,經向協會註冊建議發行後,茂業商廈擬於二零一三年一月八日在
中國銀行間市場發行第一期票據。第一期票據的本金總額為人民幣8億元。將發行的
第一期票據的主要條款如下:
發行人: 茂業商廈
已向協會註冊的人民幣22億元
 票據最高本金總額:
第一期票據的本金額: 人民幣8億元
發行地點: 中國
第一期票據的期限: 3年(自二零一三年一月九日起至二零一六年一月九
日止)
利率: 採用固定利率形式。利率將由薄記建檔結果釐定,
於票據年期內,利率將會固定。
第一期票據的二零一三年一月八日
 建議發行日期:
信貸評級: 經中誠信國際信用評級有限責任公司評定,第一期
票據的信用級別為AA級,而票據發行人的信用評級
為AA級,評級展望為「穩定」。
所得款項用途: 本集團擬將發行第一期票據的所得款項用作一般營
運資金。

茂業商廈已與中國銀行及工商銀行訂立一份有條件承銷協議。根據承銷協議,茂業
商廈已就建議發行票據委聘中國銀行擔任主承銷商及簿記管理人,以及委聘工商銀
行擔任聯席主承銷商。中國銀行及工商銀行已同意在承銷協議條款的規限下認購及
/或促使他人認購票據。
就發行第一期票據而言,茂業商廈將於二零一二年十二月三十一日在中國刊發(其中
包括)募集說明書,向投資者提供有關票據條款及條件的若干資料、信用評級報告、
法律意見書以及茂業商廈截至二零零九年、二零一零年及二零一一年十二月三十一
日止年度和截至二零一二年九月三十日止九個月的財務資料。茂業商廈將刊發的公
告以及票據的相關文件將刊登於www.chinamoney.com.cnwww.shclearing.com
以下為募集說明書所載茂業商廈及其附屬公司於二零一二年一月一日至九月三十日
期間的主要未經審核財務資料。
人民幣
流動資產5,092,805,530.13
非流動資產10,639,768,143.95
總資產15,732,573,674.08
流動負債7,345,448,308.47
非流動負債2,724,122,106.98
總負債10,069,570,415.46
歸屬於茂業商廈的所有者權益總額4,353,684,554.86
所有者權益(或股東權益) 5,663,003,258.62
總負債及所有者權益(或股東權益) 15,732,573,674.08
營業收入2,936,058,670.85
營業利潤839,483,357.97
利潤總額887,568,713.89
淨利潤666,821,677.89
歸屬於茂業商廈的淨利潤592,656,165.47
經營活動現金流入9,955,448,464.24
經營活動現金流出9,862,849,736.41
投資活動現金流入353,731,118.97
投資活動現金流出1,979,271,624.91
籌資活動現金流入3,144,234,859.67
籌資活動現金流出1,728,877,749.45
於二零一二年一月一日的現金及現金等價物1,167,626,745.12
於二零一二年九月三十日的現金及現金等價物1,050,042,077.23
總資產約140.8億
所有者權益約46.0億
營業收入約24.9億
淨利潤約6.0億
以上財務資料僅以茂業商廈及茂業百貨(中國)的未經審核帳目為基準,該等帳目乃
根據中國現時公認會計準則編製,且並未經茂業商廈、茂業百貨(中國)或本公司的
核數師確認或審閱。
誠如茂業商廈在中國發行的募集說明書內所載,茂業商廈計劃於未來三至五年內在
其經營所在的每個地區成立兩家或以上的旗艦店,目標是每家旗艦店的年銷售額及
淨利潤分別達人民幣10億元及人民幣1億元以上。務請注意,上文所述僅代表茂業商
廈的業務計劃,並不構成且不應被視為茂業商廈對未來盈利能力的預測。茂業商廈
及本公司概不就茂業商廈的盈利能力作任何聲明或保證。
109 : GS(14)@2013-02-26 01:22:27

無增長,賺5.2億,重債
110 : qt(2571)@2013-02-26 23:29:05

個股價己打回原形, 168兄弟今鋪壓錯注了smiley

按盤價即時
跌 1.640
-0.010 (-0.606%)
111 : greatsoup38(830)@2013-02-28 00:45:31

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20130227/news/ec_ecf1.htm


【明報專訊】內地百貨連鎖集團茂業(0848)前日公布全年業績,去年純利上升25%至8億人民幣。茂業董事長兼首席執行官黃茂如昨表示,今年全年同店銷售增長目標為12至15%,其中1、2月同店銷售增長已接近10%。

2012年全年茂業同店銷售增長3.9%。黃茂如認為,內地零售業從來沒壞過,「消費者購買力一直在上升,只是多了競爭者,就是電子商務,令消費群體發生變化。」對於百貨轉型,黃茂如說,消費者對虛擬經濟有依賴,但相信還是需要實體購物體驗,茂業目前的工作重點是先做好服務,從管理者轉為服務者。

黃茂如還說,今年會將一些非核心資產變現,其主要為集團在太原和泰州的兩個樓盤,早前已分別錄得預售3億和4億人民幣。另外,集團還會加推保定的一個樓盤,可銷售面積約7萬平方米。
112 : greatsoup38(830)@2013-03-02 18:44:15

848 report
113 : greatsoup38(830)@2013-03-02 19:02:17

848 report
114 : qt(2571)@2013-03-06 23:52:00

唔怪得上啦
115 : 自動波人(1313)@2013-03-26 02:11:37

http://money.163.com/13/0325/02/8QPGHPG600253B0H.html

茂业百亿豪宅捂盘三年升值 静候限购结束
2013-03-25 02:56:52 来源: 证券时报网(深圳) 有152人参与
快速发贴

在深圳罗湖的核心地带,茂业系一个名为“德弘天下”的豪宅项目已经屹立多年。令人不解的是,从2010年项目封顶达到预售标准后,却迟迟未见开售。时至今日,这一价值近百亿项目何时开售仍处于迷雾之中。

“工地大门紧闭”、“没有任何施工的迹象”、“楼盘已达到现楼标准”,这是茂业旗下豪宅项目“德弘天下”的现实写照。事实上,据证券时报记者此前观察,“德弘天下”项目早在1年多前就已经处于这样的状态,静静等待开售。

“茂业显然错过了豪宅销售的好时机。”一位熟悉深圳地产圈的业内人士感叹。的确,价值近百亿的项目茂业系竟然死捂三年不开盘,看上去颇耐人寻味。

然而,证券时报记者经过多方调查了解到,茂业系其实在玩双重“赌局”,其中一场“捂盘升值”的赌局已经结束,而另一场围绕深圳“限购令”何时结束的新赌局刚刚开场。

开盘日期一推再推

“德弘天下”这个位于深圳罗湖核心地段的项目,总建筑面积达到26.5万平方米。如果按照周边楼盘目前3.5万元/平方米的均价计算,“德弘天下”可为茂业系贡献92.75亿元的销售收入。

但茂业至今也没有打算让这一豪宅项目立刻销售——如果公司想这样做,在更早的2010年11月,便可实现预售。从2010年至今,“德弘天下”周边的一个个新盘拔地而起,甚至包括2010年才开始拆迁的旧改项目,去年都已实现销售。相比较而言,“德弘天下”仍一直处于“沉睡”状态。

据公开资料显示,“德弘天下”项目是由深圳茂业(集团)股份有限公司(下称“深圳茂业”)所开发。而深圳茂业与在香港上市的茂业国际(00848.HK)同属于茂业集团旗下子公司,深圳茂业是茂业集团的地产开发平台,公司董事长张静为茂业集团董事长黄茂如之妻。

据悉,该项目早在2009年2月就已经动工。根据深圳茂业方面计划,项目竣工时间为2012年2月。事实上,深圳茂业对施工时间表把握还算准确,该项目在2010年11月就已经封顶。按照惯例,封顶后,深圳茂业便可以为“德弘天下”申请预售许可证——彼时,深圳“限购令”尚未实施。

不过,延期销售近3年的“德弘天下”项目,目前仍无预售迹象。证券时报记者多日连续走访发现,“德弘天下”项目工地一直处于紧闭状态,而且项目内也并无任何施工迹象。记者以购房者身份拨打高挂楼盘之上的联系电话发现,电话那头根本不是销售部,而是该项目的物业管理部。

“现在公司销售部门还没进驻,除了户型之外,其他所有的楼盘信息都还没有出来,具体什么时候开盘,我们也不清楚。”电话中一位工作人员向记者如是表述。据该工作人员透露,目前“德弘天下”只有两种户型,一种是220平方米的大户型,另一种是230平方米的复式户型,二者皆为双拼户型。

所谓“双拼户型”,与约7年前深圳出台的一项政策有关:2006年深圳出台“90/70”政策,规定凡新审批、新开工的商品住房建设,套型建筑面积90平方米以下住房面积所占比重必须达到开发建设总面积的70%以上。正是这项规定,使一些开发商推出了双拼、多拼房(将两间或多间90平方米以下的房子合为一间)来规避限制,其中就包括“德弘天下”。

记者随后联系到深圳茂业负责深圳区域地产业务的人士,该人士告诉记者,“德弘天下”是现楼销售,所以之前并没有申请预售证。他坦言,公司负责“德弘天下”项目销售的部门尚未成立,具体开盘时间其实仍未确定。至于深圳茂业方面为何选择现售而非预售,该人士并未直接回应。

据公开资料显示,“德弘天下”项目近期计划的开盘时间一推再推。深圳茂业最初计划去年12月开盘,随后推迟至今年3月。至今该项目仍无任何开盘迹象,深圳茂业方面近日又将开盘时间推至今年6月。

对于一个计划在2个月后开盘的楼盘,项目销售部门仍未成立,这并不常见。不过据悉,深圳茂业此前已经委托中原地产作为楼盘销售的代理商,记者辗转联系到中原地产一位内部人士。

该人士透露,“德弘天下”主打双拼房,一个房有两个甚至三个房产证。“为规避限购政策,茂业方面正在积极运作,看能不能将两三个房产证合成一个房产证,但现在尚不知道进展是否顺利。如果不顺利,开盘拖到明年也有可能,总之这个楼盘非常麻烦。”该人士语气中略带一丝担忧。

“如果深圳茂业将项目定位为豪宅,可能已经错过了最佳销售时期。因为近年来对于豪宅的最好销售时间就是2009年至2011年4月前。”深圳旅游地产综合研究院主任宋丁告诉记者。

在他看来,“德弘天下”在2010年底便可申请预售许可证,一般急于回笼资金的开发商都会加紧出货。“其实,深圳限购政策实施之前,大型开发商多少会收到风声,但是深圳茂业反而没有加紧出售,这确实很反常。”宋丁感到疑惑。

土地年限守口如瓶

事实上,谈及深圳茂业的这个豪宅项目,也不得不提这个项目所处的地块。令人感到蹊跷的不仅仅是深圳茂业错过销售最佳时期,以及目前开盘时间一推再推,更让人感到不解的是,深圳茂业方面对于项目的土地年限避而不谈。

“对于项目的土地年限怎么算,我不太清楚。”前述“德弘天下”物业工作人员对于记者的提问选择了回避。而前述负责深圳区域地产业务的人士在回答同一个问题时,亦表示不清楚。对于一个“即将”出售的项目,深圳茂业从上至下似乎在刻意隐瞒项目土地年限。尽管这个数字终将会公之于众。

记者通过多方调查发现,其实“德弘天下”所处地块背后有着冗长的故事,故事甚至要追溯到上世纪90年代。

据悉,“德弘天下”项目所在的地块宗地号为H307-38,是深圳一家上市公司深深宝A(000019)在2009年转让至深圳茂业手中。早在上世纪90年代,该地块地址就是深深宝的注册地址,深深宝厂房当时就坐落于此。这块土地在从工业土地转化为商住用地时,经过了在国土部门重新备案。准确地说,目前“德弘天下”项目的土地年限应该从重新备案的这个日期算起。

“德弘天下”项目的“前世”当时被称为“深宝商业城”。起初,深深宝计划与深圳基泰投资有限公司合作开发这块土地,不过由于双方产生分歧,深圳基泰在1999年时退出了合作。正是基于这个机会茂业系介入,正式与这块土地“结缘”。

随后,深圳茂业取代深圳基泰,与深深宝合作开发“深宝商业城”。为此,深圳茂业方面支付了深深宝1.46亿元的资金。

根据当时合作协议,深深宝方面协助深圳茂业办理建房售房手续,而有关建房成本以及实际售房收入与深深宝无关,由深圳茂业方面承担。这时开始,这块土地已经成为茂业系的“舞台”。

不过,“深宝商业城”项目计划当时似乎也走得并不顺利。记者查阅资料发现,深圳茂业方面直到2003年才动工拆除深深宝的工厂,用以建设“深宝商业城”。当年,深深宝管理费用较上年增加1222万元,增长45.96%。资料显示,这笔费用的增加,是深深宝拆除这块地之上的厂房以及搬迁生产线,所发生的停产费用计入管理费所致。

最终“深宝商业城”项目悄然流产。记者查阅深圳规土委资料发现,2008年10月6日,深圳规土委曾向深圳茂业以及深深宝下发“德弘天下”的项目建设工程规划许可证。这意味着,“德弘天下”项目当时已经登上台面。

一位不愿具名的知情人士告诉记者,其实早在深深宝与深圳基泰准备合作建设项目时,也就是上世纪90年代,该地块在国土部门重新备案,性质从工业用地转变为商住用地。那么,仅从1999年至今已有约14年之久,如果按照70年产权推算,项目可用年限可能只有56年左右。显然,“德弘天下”项目已经“先天性短寿”。

捂盘坐享项目升值

在随后的2009年,这块宗地号为H307-38的地块正式易主。深圳规土委资料显示,深深宝当时将土地使用权转让,而受让方就是深圳茂业。前述知情人士也透露,2009年初,深圳茂业与深深宝只是办理了相关转让手续,实际上早在双方签订《合作建房合同》时,土地“开发权”就已经落入深圳茂业手中。

值得一提的是,如果“德弘天下”项目在2010年初就开售,以当时深圳罗湖接近1.7万元/平方米的新房均价来算,茂业方面所获得的销售额恐怕只有现在的一半不到。深圳茂业并不急于销售,即便是捂盘若干年,也可以坐享项目升值。这是已经结束的一场“赌局”,这一局,茂业系赌的是“捂盘升值”。

“对于资金链较为充足的开发商而言,项目转为现售甚至捂盘的风险目前来看并不大,而且对于豪宅现售政府乐见其成,对于捂盘政府也会睁一只眼闭一只眼。”宋丁坦言。

正如宋丁所言,豪宅入市会拉高区域均价,在楼市调控时期,这是政府不愿意看到的情况。深圳房地产信息网研究部研究员吴上锦告诉记者,目前深圳规土委统计范围仅限于领取预售许可证的项目。“那么,那些直接申请得到销售许可证的项目,实际上就绕开了国土局的新房成交统计系统。”他表示。

事实上,近年来深圳不少豪宅项目采取了现售的做法。如此一来,豪宅不会计入预售系统影响全市住房均价。

然而,限购政策出台,显然让茂业方面的算盘落空。一方面,“德弘天下”项目一房两证、一房三证问题,让购房者掣肘于“房票”;另一方面,政府方面也在限制“德弘天下”的开售。

如今,尽管楼盘升值的预期达到了,但茂业系却不得不面对房价调控的种种制约。在“捂盘升值”的这场赌局中,茂业系虽然押对了方向,但没法顺利实现销售,不能算赢。

按照规定,开发商要对楼盘进行销售,需要拥有“五证”,即《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程规划验收合格证》和《房屋销售(预售)许可证》。开发商在取得《房屋销售(预售)许可证》之前必须先获取前“四证”。

记者调查发现,“德弘天下”项目目前只有前三个证,《建设工程规划验收合格证》并未到手。“一般有的开发商会打擦边球,在项目预售后才拿建设工程规划验收合格证,而现楼销售的项目则应该提前拿到这个证,很少有项目落成后两三年了还没拿到。就常理而言,政府方面可能刻意在压。”深圳一龙头房企项目运营负责人告诉记者。

调控时期,豪宅入市向来较为敏感。如果按照前述中原地产人士所言,深圳茂业正在试图将房产证合二为一。那么,不难看出,在错过最佳销售时期后,深圳茂业也开始急于出货了,但目前的限购政策阻碍了项目销售进程。

“像 德弘天下 项目这样的双拼户型,未来销售可能愈发困难,茂业方面最大的希望可能就是:赌深圳 限购令 的结束。当然也不排除通过其他途径绕过政策。”上述房企项目负责人分析称。

可以说,茂业系刚开始的这场新“赌局”,在对赌“限购令”的结束,同时也在赌自身“绕政策”的能力。但不管结局如何,茂业系欲坐享这近百亿销售收入,不确定因素太多。
116 : 11PO11(34071)@2013-03-31 22:03:23

3月不斷回購股份,想點?托價?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281627_C.pdf

黃茂如  4,250,000,000(L)
79.03(L)
18/01/2012

大股東好倉佔79%

會唔會有咩好事發生?
117 : qt(2571)@2013-03-31 22:51:10

一路發都有唔少兄弟
118 : greatsoup38(830)@2013-03-31 23:15:31

116樓提及
3月不斷回購股份,想點?托價?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281627_C.pdf

黃茂如  4,250,000,000(L)
79.03(L)
18/01/2012

大股東好倉佔79%

會唔會有咩好事發生?


可能真是想托價
119 : qt(2571)@2013-03-31 23:16:17

118樓提及
116樓提及
3月不斷回購股份,想點?托價?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281627_C.pdf

黃茂如  4,250,000,000(L)
79.03(L)
18/01/2012

大股東好倉佔79%

會唔會有咩好事發生?


可能真是想托價


托價俾邊個散水? 佢都咁重貨啦
120 : greatsoup38(830)@2013-03-31 23:17:13

119樓提及
118樓提及
116樓提及
3月不斷回購股份,想點?托價?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281627_C.pdf

黃茂如  4,250,000,000(L)
79.03(L)
18/01/2012

大股東好倉佔79%

會唔會有咩好事發生?


可能真是想托價


可能他有D股票用來借錢?
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=4959
托價俾邊個散水? 佢都咁重貨啦

121 : qt(2571)@2013-03-31 23:25:59

120樓提及
119樓提及
118樓提及
116樓提及
3月不斷回購股份,想點?托價?
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201303281627_C.pdf

黃茂如  4,250,000,000(L)
79.03(L)
18/01/2012

大股東好倉佔79%

會唔會有咩好事發生?


可能真是想托價


可能他有D股票用來借錢?
http://webb-site.com/ccass/choldings.asp?issue=4959
托價俾邊個散水? 佢都咁重貨啦


咁講法係咪遲D會批出黎俾人炒作下?
122 : greatsoup38(830)@2013-03-31 23:27:17

有這個可能性
123 : 鎌首(32179)@2013-05-28 15:13:12

內地百貨業報告
124 : greatsoup38(830)@2013-06-09 13:24:28

http://xueqiu.com/2835560998/24091064
茂業系反擊大商股份

http://www.chinatimes.cc/pages/129003/moreInfo.htm

面對「舉牌狂人」黃茂如,大商股份(600694)董事長牛鋼拿出了「殺手鐧」。不過,大商股份近日推出的重組方案遭到了投資者的質疑,茂業系也順勢反擊,開始覬覦董事會席位。

茂業系意圖董事會席位,是在謀求公司控制權嗎?茂業國際某中層在接受本報記者採訪時表示,大商的重組方案嚴重損害了茂業的利益,現在提出進入董事會也算是「正當防衛」。

茂業系的再度動作,牛鋼系頗為緊張,大商股份也再度停牌。大商股份最具懸念的重組大戲正在上演,公司控制權會落入誰手?

注入資產受質疑

近日,停牌3個多月的大商股份終於祭出重大重組方案——注入部分資產、提高股權比例,擬擊退茂業系的增持。

5月28日,大商股份發佈公告稱,公司擬以48.85億元向大商集團和大商管理收購其下屬的商業零售業務及有關資產,另將以不低於37元/股的價格,非公開發行3200萬股,擬向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集配套資金總額不超過12億元。

對於大商股份的重組方案,廣發證券分析師歐亞菲認為,方案低於預期,注入資產體量較小,質量一般。本次資產注入部分解決公司同業競爭問題,同時提高了大股東持股比例,管理層利益有望逐步在上市公司層面體現,但公司治理結構原有瑕疵尚不能完全消除,且本次資產注入對上市公司業績有所攤薄,存在被否的可能。

如果重組方案獲得通過,大商集團以及大商國際、牛鋼、薛麗華的持股比例迅速上升至34.46%。此前,大商國際、大商管理持股比例各為8.80%、8.53%,毫無疑問的是,重組方案如獲通過將直接改變大商股份股權結構分散的局面。

不過,這一方案並未得到中小投資者的認可。本報記者採訪的多名中小股東均表示要在股東大會上投反對票以示抗議,方案中涉及的擬注入資產估值過高,嚴重侵佔了中小股東的利益。

重組方案中注入的資產估值是否偏高?「方案中購買的資產是有一定溢價的,這是因為零售業是按照未來估值計算出來的,體現了商業的價值。」大商股份證券部相關工作人員對本報記者表示,領導都在努力做進一步的論證,是忙碌的時間。這個方案是必要可行的,重組對公司發展是有好處的。

「除大連商場北樓外,大商集團與大商管理尚未注入的資產要比本次注入的資產優很多;更大的瑕疵在於本次注入的資產有些物業沒有產權證也能順利完成評估,而這些優質的已確權的資產卻不願注入上市公司。」一位從事百貨零售行業的市場人士在研究過大商股份重組方案後的得出了上述結論。

本報記者查閱資料發現,大商管理注入資產的淨資產賬面值僅有1.41億元,評估值卻高達26.6億元,增值高達17.8倍。仔細翻看公司的歷史,2009年10月成立的大商管理只有短短不到4年的歷史,已在大商股份擁有門店的遼寧、黑龍江等地方擁有多家百貨和超市門店。此外,大商集團2011年淨利潤還是-440萬元,2012年淨利潤劇增至8398萬元,而其注入的部分資產2011年淨利潤竟然高達4704萬元。

「注入的資產明顯偏高,攤薄了機構和中小股東權益。牛總有能力,但忽視了基金和中小股東的利益,必然受到譴責。也希望這次停牌期間公司能拿出更好的方案。」一位深圳地區的中小股東非常氣憤,正在相關網站號召其他股東投反對票。

茂業系劍指董事會

針對大商股份推出的重組方案,茂業系堅決反對的態度也非常明確,並進行了有力的回擊。大商股份的一紙公告表明茂業系正在試圖進入董事會。

6月5日晚,大商股份發佈公告稱,公司董事會6月3日接到公司股東深圳茂業商廈有限公司發來的增加臨時提案的函,提議將《關於修改公司章程的臨時提案》提交至公司2013年第1次臨時股東大會審議,資料顯示該臨時提案擬將公司章程中事關公司董事以及監事的產生及構成比例等內容進行修改。

茂業系,是在意圖進入大商股份董事會爭奪公司控制權嗎?「舉牌大商股份初衷是財務投資,相比同行業,公司質地非常好。在投資之前,我們做了很詳細的盡職調查,也想到了各種可能性,包括注入資產,沒什麼好擔心的,後來事情發展超出了我們想像。」上述茂業國際中層對本報記者表示,花高價錢買個爛東西就說不過去,茂業此時進入董事會能更好維護中小股東利益,

茂業系和大商股份的故事還要從一年前說起。2012年7月,茂業系從二級市場購入大商股份1300餘萬股,佔比後者總股本的4.56%。2012年12月至2013年2月,茂業系多次增持大商股份,直到觸及5%的紅線。茂業系的頻頻舉牌體現了其收購的意向和可能,這也逼得牛鋼系祭出了重組方案。

面對「茂業系」直指董事會席位的臨時股東大會提案,大商股份選擇了再次停牌。上海地區的一位中小股東對本報記者分析,現在對牛鋼來說,否決茂業的提案比自己的提案獲通過還要重要。茂業的提案如果通過,那董事會的組成就完全不是牛鋼所能把控了,不但茂業可派董事,基金也能派董事,中小股東如果組織得好,也能推派董事,而且董事席位數可以超過牛鋼系。

大商股份牛鋼系、茂業系和機構、中小股東之間的關係也變得很微妙。從大商股份目前的股權結構來看,第一大股東大商國際持股比例8.80%,第二大股東大商管理持股8.53%,而茂業系持股比例5%。截至2013年第一季度,大商股份各大機構持倉比例高達50.45%,其中,富國天惠基金、博時精選基金持股分別為4.77%、4.63%。剩餘的掌握在中小投資者手裡。也就是說,機構和中小股東在股東大會上的投票顯得非常重要,他們的選擇將直接影響公司的未來發展。

然而,想要否決茂業的提案,大商股份拉攏基金也是非常有必要。不過,本報記者得知,上述基金不少基金經理有和茂業系的高層通電話溝通重組方案一事。

本報記者致電一些重倉基金的基金經理,試圖瞭解目前對重組方案的態度,均未得到明確答案。「主要是大商股份便宜,商業零售的龍頭,估值相對核心資產是較低的。」某重倉基金經理對本報記者表示,至於其他的還不好說。不過,一位和上述某個基金的基金經理有深度交流的中小股東對本報記者表示,該基金準備否決重組方案,支持茂業進入董事會。
125 : greatsoup38(830)@2013-06-09 13:24:58

http://static.sse.com.cn/disclos ... 0694_20130528_2.pdf
http://static.sse.com.cn/disclos ... 694_20130528_12.pdf
http://static.sse.com.cn/disclos ... 694_20130528_15.pdf
info
126 : tks(1905)@2013-06-13 20:44:26

之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley
127 : GS(14)@2013-06-13 23:04:58

126樓提及
之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley


現在被人食左應份
128 : tks(1905)@2013-06-14 10:51:20

127樓提及
126樓提及
之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley


現在被人食左應份


唔明湯sir意思smiley
129 : greatsoup38(830)@2013-06-15 13:22:26

128樓提及
127樓提及
126樓提及
之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley


現在被人食左應份


唔明湯sir意思smiley


上面個post
130 : simonwor(34306)@2013-06-17 22:34:32

129樓提及
128樓提及
127樓提及
126樓提及
之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley


現在被人食左應份


唔明湯sir意思smiley


上面個post


同期其他百貨股都肚ALL, 未必關單一事件事既...
131 : 鎌首(32179)@2013-07-04 16:13:21

130樓提及
129樓提及
128樓提及
127樓提及
126樓提及
之前回購口甘多, 現在跌到反哂肚 smiley


現在被人食左應份


唔明湯sir意思smiley


上面個post


同期其他百貨股都肚ALL, 未必關單一事件事既...

啱啱投完票, 848入唔到BOARD, 但計落最後尾848 應該可賺住咁賣出大商.
132 : greatsoup38(830)@2013-07-05 00:31:25

最後單野都取消左
133 : greatsoup38(830)@2013-08-04 19:47:47

租多3個月
134 : ckcy2k(19663)@2013-08-04 22:42:27

http://data.tsci.com.cn/News/HTM/20130804/252737.htm

茂业(00848)与太平洋中国就成都商厦租金达和解

茂业国际(00848)公布,旗下成商集团与太平洋中国及成都商厦太平洋订立和解协议。根据协议,成都商厦太平洋就2011年1月1日起至2013年11月3日期间应付成商集团的租金以及利润分配,按照每年7,850万元人民币计算,惟2013年7月15日至8月2日成都商业大厦内的百货公司停止营业期间除外。

和解协议亦规定成都商厦太平洋将于今年11月4日无条件向成商集团移交成都商业大厦,成商集团将在收回物业后的同一天开设茂业百货春熙店。
135 : GS(14)@2013-08-16 18:27:31

848
盈利增15%,至3.1億,重債
136 : MrYeung(15476)@2013-08-20 20:21:54

http://www.eif.com.hk/EssenceWeb ... 2&dl=0&t=1377001063
848
137 : simonwor(34306)@2013-08-21 18:57:21

http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2013/262380.shtml

茂業國際擬轉型購物中心或以收購拓展二三線城市
2013-8-21 8:56:44

近日,茂業國際發布了2013年的中期業績報告。報告顯示,公司經營收入總額達22.88億元,同比增長7.3%,但股東應占利潤為3.98億元,同比減少14.9%

  網購帶來較大衝擊
  國內購物中心已過剩
據了解,在2013年下半年,茂業國際將把門店定位為購物中心、百貨、奧特萊斯、社區之家四種類型。從而快速調整門店商品結構,促進百貨購物中心進程加快。
“百貨公司購物中心化,已經作為轉型的必然。在現有的基礎上,讓百貨公司多一些休閒的空間,讓消費者進入以後達到一種愉悅的體驗消費,而我們百貨公司購物中心化就是做這樣一個事情。而做這個並不是需要有多大的投資,只是對現有的門店做一些精準的定位。以產品結構來做調整,未來會是80%是產品,20%是休閒產品。”茂業國際董事長黃茂如表示。
其實,從目前國內的情況來看,每個城市,特別是一、二線城市都有各種各樣的購物中心與百貨公司,行業競爭的環境可謂是異常激烈,而且似乎已經存在了過剩的情況。

茂業百貨本身也從2008年在港股上市到現在五年的時間,從13家門店增到39家門店。而且未來5年還會增開14個門店,每年以2到4家的速度新增。
當被問道國內目前的購物中心已經過剩,今後如何進行持續的經營的問題,黃茂如認為,“在中國購物中心已經是過剩了。特別是有一些房地產公司進入這些行業裡,很可能沒想清楚就做了。但我們擁有供應商的資源,未來要去發展購物中心的話也一定會慎重”。
“同時,網購對公司的經營衝擊也是不可忽略的數據。國外的電商做的是一個增值的服務,國內的電商那就是一個價格戰。我認為我們國家對電商的管理還存在空白,電商與零售商都是商,但唯一有不同的是,電商不用交稅。“黃茂如表示。
此外,黃茂如還透露,“我們建立了信息系統,主要我們想如何把實體店與虛擬店做到有機的結合。希望能讓消費者保留對茂業的忠誠度,通過網絡來增強消費者對我們企業體驗消費的感覺,不同的渠道去了解茂業,更好的增加忠誠度。有很多同行已經在做電商了,目前電商的經營都存在一定的問題,所以茂業一直都在關注這個事情,在未來會成為我們體驗消費的模塊。”

  百貨業務表現平平
  物業租賃收入同比激增
茂業國際的董事長黃茂如除擁有茂業國際的股權外,還擁有三家A股上市公司的股權,分別佔有成商集團68.05%股權,佔有茂業物流46.71%的股權,佔有大商股份5%的股權。
“在接下來的日子,我們會積極調整營銷策略,進行產品線的定位,打造成一個購物中心的業態。同時茂業是一個重資產的企業,我們會充分利用資源,所以我們在蓋門店的過程當中都配套的發展一些地產、公寓等,截止到8月,地產的銷售超過10個億。”黃茂如對記者表示。
同時,記者註意到的是,在茂業國際半年報7種業務類型業務收入裡面,其中以投資性物業租賃收入同比增幅最高,約達402%,比主營業務的特許專櫃銷售佣金收入(同比增長只約為4%)與直銷收入(同比下跌約2%)的同比增幅高出了一大截。
“在零售業較為疲軟的情況下,茂業這種重資產的企業,沒有租金增長的壓力,會相對而言好很多。減少這方面的壓力。會有更為穩健的發展策略。”黃茂如表示。

  或以收購方式拓展二、三線城市
根據茂業國際半年報顯示,在四個銷售地區中以華南地區對公司的銷售貢獻最大,達34.5%,但茂業國際卻表示在接下來的時間會主推北方市場。
“茂業在華南的片區成長起來,上市的時候華南地區的銷售收入佔比60%到70%的,現在占到30%幾。因為我們打造的是全國佈局概念,所以會多推動北方市場的發展“。黃茂如表示。
而華南地區的百貨行業競爭是異常的激烈,雖然茂業在華南還是有相對的優勢,但其實只要稍不留神就有可能流失市場份額。同時在華南地區,茂業百貨在廣東只在深圳、珠海等擁有門店,廣州與其它二、三線城市並沒有門店。
“華南是一個相對收入比較有優勢的地方,我們一直都有關注粵西、粵北、粵東的一些二、三線城市開店的發展機會,但僅限於關注。但我們都深知在這個片區會有較大的發展機會。很可能以收購的方式來拓展廣東二、三線城市的百貨市場。”黃茂如表示。
  (證券日報 記者 李雯珊)
138 : greatsoup38(830)@2013-09-07 20:01:48

http://cn.reuters.com/article/cnMktNews/idCNL4S0H12BV20130905


路透香港9月5日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士稱,德意志銀行已經啟動連鎖百貨運營商茂業國際的三年期2億美元定期貸款案。

這筆分期償還貸款的利率是三個月期Libor上浮310個基點。

銀行受邀以下列檔次參貸:承貸3,000萬美元或以上者,有150基點的前端費用。承貸2,000-2,900萬美元者有125個基點的費用。承貸1,000-1,900萬美元者有100個基點的費用。

本貸款案有兩年寬限期,將分三期每半年不等額償還,攤還比例為20%、25%和55%。

最後回覆期限為10月4日。

貸款取得資金將做為再融資和營運資金。

根據該公司網站,茂業國際在中國境內18個省分運營38家百貨公司。茂業國際在香港掛牌,市值約為74.2億港元。(完)

(編譯 李婷儀 審校 張明鈞)
139 : greatsoup38(830)@2013-09-28 19:23:08

http://cn.reuters.com/article/bondsNews/idCNL4S0HM1UY20130926


路透9月26日 - 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,兩家銀行已經加入了連鎖百貨運營商茂業國際的三年期2億美元定期貸款案。

消息人士稱,這兩家銀行在一般銀團組建階段承諾提供3,000萬美元貸款。與此同時,還有逾15家銀行正在等待額度批准。

獨一簿記行德意志銀行在本月稍早發起了該筆貸款的銀團組建。

這筆分期償還貸款的利率是較三個月期Libor加碼310個基點。承貸3,000萬美元或以上者享有最高收益,有150個基點的前端費用。

本貸款有兩年寬限期,將分三期每半年不等額償還,攤還比例為20%、25%和55%。

根據該公司網站,茂業國際在中國境內18個省份運營著38家百貨公司。茂業國際在香港掛牌,市值約為76.3億港元。(完)

(編譯 高琦 審校 孫茉莉)
140 : greatsoup38(830)@2013-10-14 20:03:07

848
141 : greatsoup38(830)@2013-10-19 22:06:11

http://cn.reuters.com/article/cnMoneyNews/idCNL3S0I72MS20131017


路透香港10月17日 - 湯森路透旗下基點援引一名知情人士報導稱,已有八家銀行參與百貨商店連鎖運營商茂業國際控股有限公司的2億美元三年期定期貸款案。

八家銀行在一般銀團組建階段承諾提供總計1.35億美元貸款。消息人士透露,另外五家銀行正在等待額度批准。

本案於9月初推出,料將在下周完成,並在截至10月28日當週簽約。

德意志銀行是這筆分期償還貸款的獨家簿記行,貸款利率是較三個月期倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼310個基點。承貸3,000萬美元或以上者,有150個基點的最高前端費用。

本貸款有兩年寬限期,將分三期每半年不等額償還,攤還比例為20%、25%和55%。

根據該公司網站,茂業國際在中國境內18個省份運營著38家百貨公司。(完) (編譯 王翔瓊;審校 高琦)
142 : greatsoup38(830)@2013-11-09 17:23:41

http://cn.reuters.com/article/bondsNews/idCNL3S0IQ2P120131105


路透香港11月5日 - 湯森路透旗下基點引述消息人士報導,百貨商店連鎖運營商茂業國際控股有限公司簽署2億美元三年期定期貸款。

據消息人士稱,包括牽頭行兼簿記行德意志銀行和中國銀行澳門分行在內的12家銀行參與,承貸總額為1.955億美元,剩餘額度將由仍在尋求信貸審批的幾家銀行提供。

德意志銀行和中國銀行澳門分行分別承貸4,000萬美元和3,200萬美元。中國光大銀行和工銀亞洲以主辦行頭銜參與,各自承貸2,000萬美元。

其他八家銀行以安排行頭銜參與,分別為:台灣銀行(1,500萬美元)、BDO Unibank(1,500萬美元)、奧地利奧合國際銀行(1,350萬美元)、意大利西雅那銀行(1,000萬美元)、台灣土地銀行(1,000萬美元)、台灣企銀(1,000萬美元)、板信商業銀行(500萬美元)、中租迪和(500萬美元)。

一如先前報導,貸款利率是較三個月期倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼310個基點。承貸3,000萬美元或以上者,有150個基點的最高前端費用。

貸款有兩年寬限期,將分三期每半年不等額償還,攤還比例為20%、25%和55%。

根據該公司網站,茂業國際在中國境內18個省份運營著38家百貨公司。(完)

(編譯 杜明霞;審校 隋芬)
143 : qt(2571)@2013-11-09 17:55:20

168師兄尐掃街茂真係有排坐
144 : qt(2571)@2013-12-04 22:37:45

買地
145 : GS(14)@2013-12-06 16:45:46

購地
146 : tks(1905)@2014-02-17 11:35:55

又買野

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140217146_C.PDF
147 : GS(14)@2014-02-17 23:53:19

tks146樓提及
又買野

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20140217146_C.PDF

148 : GS(14)@2014-02-18 01:05:27

購入瀋陽商業城股份
149 : tks(1905)@2014-02-21 11:52:18

買完野例大插smiley
150 : Clark0713(1453)@2014-02-25 22:57:15

截至2013年12月31日止年度全年業績公告
151 : GS(14)@2014-02-26 17:59:26

848

盈利增18%,至6.4億,重債
152 : GS(14)@2014-02-27 12:33:44

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140227/news/ec_eci1.htm

【明報專訊】去年整體經濟未見顯著復蘇,電子商貿的興起又衝擊實體零售,傳統百貨業增長步速仍緩慢。惟茂業(0848)去年收入和純利均錄得微升,管理層表示電商對其業務影響不大,預期今年銷售增幅將繼續擴大。


料今年同店銷售增5%

茂業在截至去年12月的全年錄得銷售額113.7億元(人民幣.下同),按年增2.8%,其中特許專櫃銷售收入為97.3億元,同店銷售錄得4.4%增長。純利則較去年微升0.03%,賺8.02億元,末期股息每股3港仙。

茂業董事長黃茂如表示,為迎合消費者的需求及應對電商的興起,茂業去年除了力改造深圳東門店等商城級,引進餐飲、休閒的購物中心業態元素,亦通過微信宣傳和營銷,目前華南區門店擁有近20萬為新會員。

黃茂如強調,電商現時對茂業的百貨業務影響不大,公司有能力應對,反而是百貨實體店出現更多競爭者分一杯羹,故要改善客戶體驗擴大茂業在百貨業的優勢。茂業副總經理甘玲表示,今年零售市道好轉,加上茂業對店舖的升級,預計總收入和同店銷售分別可錄得8%和5%的增長。
153 : KelvinY(1295)@2014-02-27 12:41:24

上年仲賺多啲,但網上銷售愈做愈大,今年係咪仲頂到?
154 : greatsoup38(830)@2014-02-27 23:27:20

KelvinY153樓提及
上年仲賺多啲,但網上銷售愈做愈大,今年係咪仲頂到?


他改做地產應該掂吧
155 : qt(2571)@2014-02-27 23:31:44

greatsoup38154樓提及
KelvinY153樓提及
上年仲賺多啲,但網上銷售愈做愈大,今年係咪仲頂到?


他改做地產應該掂吧


依家至玩地産?!
156 : greatsoup38(830)@2014-02-27 23:34:43

qt155樓提及
greatsoup38154樓提及
KelvinY153樓提及
上年仲賺多啲,但網上銷售愈做愈大,今年係咪仲頂到?


他改做地產應該掂吧


依家至玩地産?!


搞左好多年
157 : GS(14)@2014-03-11 01:18:12

848
158 : GS(14)@2014-03-15 15:04:05

848
159 : hoyin86(39556)@2014-04-04 00:51:59

瀋陽商業城股份有限公司
關於可能被實施退市風險警示的第三次提示性公告
160 : GS(14)@2014-05-14 01:55:04

848
161 : GS(14)@2014-07-25 17:04:27

associates acquired asset
162 : greatsoup38(830)@2014-08-21 23:46:24

http://xueqiu.com/3170655701/30984640
$茂業國際(00848)$
準備在近期再加倉茂業國際,成為主要持股之一,原因如下:
1/知名百貨品牌,有一定議價能力
2/百貨本業的營業額及現金流一直都十分穩定
3/超過7成自有物業,無雖擔心租金上漲,相比其它自置物業比率低的百貨同業,未來費用開支得到更好控制,茂業淨利潤的增長空間更高,會逐漸反映
4/管理層重視小股東權益,一直以內部資金來實現擴張,同時保持不低的分紅,回購,提早贖回債券,亦未有集資紀錄
5/茂業擁有自有物業大多位處優質地段
6/自有物業均以成本價入賬,近年己升值不少,相反股價一直探底
7/物業以市值計算,賬面值估計有5蚊或更高,現時在打三折或以下
8/嚴重低估的價格,但並不差的基本面,估值與基本因素有偏離
9/同業中市淨率最低,理論上越多自有物業(非老千),市淨率應該更高
10/茂業國際在港股通名單,對比A股同類的估值,滬港通開啟有助估值提升
較主要風險:重債,上市時間尚短,公司高速擴張沒有減慢跡象,現在買入要有預期市場對這類超額投資的公司估值會持續偏低,不過現時折讓己足夠大到抵消這個因素

最近有加倉衝動,主因感覺近期有一定質素,又低估的己買少見少,再加上10月滬港通,到時要找到這類投資標的可能就更難了。
163 : GS(14)@2014-09-15 02:22:51

盈利降3成,至2.3億,重債
164 : greatsoup38(830)@2015-02-04 00:37:55

盈喜
165 : GS(14)@2015-02-17 02:25:58

盈利降82%,至1.1億,重債
166 : GS(14)@2015-04-26 23:35:41

848買2318股票
167 : GS(14)@2015-06-15 00:41:02

1. 大股東購回部分物業股權
2. 公司出售業務予成商,以新股支付
168 : greatsoup38(830)@2015-08-13 02:18:01

盈警
169 : greatsoup38(830)@2015-08-20 23:36:04

盈利降36%,至1.6億,重債
170 : GS(14)@2015-09-20 02:07:41

買入關連公司物業
171 : greatsoup38(830)@2016-02-23 02:03:37

盈警
172 : GS(14)@2016-03-15 16:30:29

盈利增2成,至2.1億,重債
173 : greatsoup38(830)@2016-03-29 12:31:24

買同業
174 : greatsoup38(830)@2016-04-05 23:12:44

附屬買同業
175 : GS(14)@2016-06-08 03:31:01

注資附屬
176 : GS(14)@2016-07-05 11:30:20

“深圳最赚钱的百货”华强北茂业 转型SHOPPING MALL后如何蝶变重生?
——“三十载风云,深圳本土百货转型思考”系列报道二

177 : greatsoup38(830)@2016-08-15 05:03:52

盈警
178 : greatsoup38(830)@2016-09-18 01:33:19

虧損降4成,至9,600萬,重債
179 : greatsoup38(830)@2016-11-12 15:30:00

848買2066
180 : GS(14)@2017-03-02 17:13:45

延期舉行董事會會議
181 : greatsoup38(830)@2017-03-07 02:59:46

盈警
182 : GS(14)@2017-04-09 12:29:54

盈利降70%,至5,000萬,重債
183 : GS(14)@2017-06-12 23:18:14

848 SELL 2318
184 : GS(14)@2017-10-17 14:51:59

建 議 發 行 美 元 優 先 擔 保 票 據
185 : GS(14)@2017-12-13 02:04:08

bad
186 : GS(14)@2018-01-10 10:29:39

boss buy back land
187 : GS(14)@2018-02-01 00:34:18

根 據 茂 業 商 業 現 時 可 獲 得 的 財 務 資 料 , 預 計 歸 屬 於 其 股 東 的 淨 利 潤 增 加 人 民 幣
524,970,000元至人民幣634,970,000元,同比增長92%至112%,經扣除非經常損益後
歸屬於其股東的淨利潤增加人民幣395,680,000元至人民幣426,680,000元,同比增長
88%至95%。
上述茂業商業財務業績之初步評估須待茂業商業的核數師審核。
茂業商業淨利潤增加的主要因素如下:
1. 得益于茂業商業本年度門店的積極整合工作,華南區及內蒙古維多利商業(集
團)有限公司(「內蒙古維多利」)的收入及利潤較2016年同期顯著增長;
2. 因茂業商業持有作爲股權投資的重慶醫藥(集團)股份有限公司(「重慶醫藥」),
涉及於重慶建峰化工股份有限公司(「重慶建峰」)收購重慶醫藥96.59%的股
權(「重慶醫藥重組」)的重大資産重組而産生之凈收益。於重慶醫藥重組後,
茂業商業變爲持有重慶建峰的股份並錄得凈投資收益;及
3. 茂業商業的若干附屬公司,即成都仁和春天百貨有限公司、成都青羊區仁和春
天百貨有限公司(合稱「仁和春天百貨」)及內蒙古維多利乃茂業商業於2016
財政年度收購,因此茂業商業2016年度的財務業績並未將該等附屬公司完整財
政年度的淨利潤併入。然而,該等附屬公司2017年完整財政年度的淨利潤已併
入茂業商業業績。
董事會進一步宣佈,基於對本集團截至2017年12月31日之綜合管理帳目的初步審閱,
本集團預計截至2017年12月31日止之年度錄得綜合淨利潤約人民幣 1,100百萬元至
人民幣1,300百萬元,較2016年財政年度綜合淨利潤大幅度增加約人民幣988百萬元
到人民幣1,188百萬元。主要歸因於:
1. 華南區和內蒙古維多利收入及利潤的大幅度增長,及仁和春天百貨和內蒙古維
多利2017年的淨利潤全面併入本集團年度業績;
2. 重慶醫藥重組産生的凈投資收益;及
3. 本集團於2017年上半年出售茂業通信網絡股份有限公司錄得一次性淨投資收益
約人民幣460百萬元(經扣除稅費及交易成本後)。
上述關於本公司的財務信息僅爲董事會基於現時可獲得資料作出的初步評估,而該
資料未經核數師或本公司審核委員會的審核及審閱。公司目前正在編制截至 2017年
12月31日止的未審計的綜合業績。本集團截至2017年12月31日止之綜合業績,本公
司預計將於2018年3月份公告。
188 : GS(14)@2018-03-19 02:10:20

盈利增1.9倍,至1.45億,重債
189 : GS(14)@2018-06-19 16:03:06

BUY RUBBISH
190 : GS(14)@2018-08-21 07:02:41

轉盈3.6億,重債
191 : GS(14)@2018-09-08 01:05:39

注入業務
192 : GS(14)@2018-09-19 15:31:43

議 發 行 美 元 優 先 擔 保 票 據
本公告乃本公司根據上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第
XIVA部項下內幕消息條文的規定而作出。
本公司建議僅向專業投資者進行票據國際發售。票據預計由本公司發行並由附屬
公司擔保人擔保。

建議票據發行的完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。聯席全球協調人、聯席
牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為德意志銀行新加坡分行、國泰君安證券(香港)有
限公司及UBS AG香港分行,而聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為海通國際證
券有限公司、星展銀行有限公司、國信證券(香港)經紀有限公司及招銀國際融資
有限公司,負責管理建議票據發行。
倘發行票據,本公司擬將所得款項淨額主要用作補充其一般營運資金以及償還部
份現有債務。

193 : GS(14)@2018-09-23 17:42:42

賣股票
194 : GS(14)@2018-10-18 01:30:04

茲提述本公司日期為 2018 年 9 月 7 日之公告(「該公告」),內容有關(其中包
括)(1)中兆與茂業商業擬訂立秦皇島茂業協議,據此,中兆擬同意出售而茂業
商業擬同意收購秦皇島茂業股份,代價為人民幣 1,992.0 百萬元;及(2)茂業商廈
與茂業商業擬訂立泰州第一協議,據此,茂業商廈擬同意出售而茂業商業擬同意收
購泰州第一股份,代價為人民幣 565.6 百萬元。除本文另有界定外,本公告所用詞
彙與該公告所界定者具有相同涵義。
終止擬出售秦皇島茂業股份
董事會宣佈,于 2018 年 10 月 16 日,由于在擬出售秦皇島茂業股份之前,中兆需要
額外時間清理應付秦皇島款項,因此中兆與茂業商業同意不訂立秦皇島茂業協議。
而本公司擬向茂業商業出售秦皇島茂業股份事項將不會進行。
董事會認為終止擬出售秦皇島茂業股份將不會對本集團現有業務及財務狀況有重大
影響。
根據上市規則,由於擬訂立泰州第一協議(不與秦皇島茂業協議合併計算)的所有
適用比例均低於 5%,擬訂立泰州第一協議全面豁免遵守申報、公告及股東批准之
要求。
195 : GS(14)@2018-10-18 01:33:30

額外發行100,000,000美元13.25%於2020年到期的
優先擔保票據之交割
(將與於2018年9月27日發行之150,000,000美元於2020年
到期之13.25%優先擔保票據合併及組成單一系列)
196 : GS(14)@2019-03-18 00:55:35

盈利增2倍,至4.4億,重債
197 : GS(14)@2019-03-23 08:18:08

盈利增50%,至13億,重債
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270537

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019