ZKIZ Archives


利字當頭:現金勝黃金 利世民2010-5-25  AD

 

「除非怕天下大 亂,走佬時要有嘢揸手傍下身,先至會買些少金條。否則,好難想像有人會買黃金做保本投資。畢竟,黃金買賣交易成本大,又無利息收。」獅子山學會的王弼,是 我們這些30世代中,少數明白舊日情懷的一個。

黃金交易成本大又無息

世民:「歐元又唔得,美國經濟又開始出事,你真係唔揸多 些少黃金?我見呢排多咗人講金。好似Tigris Financial個Thomas Kaplan,手上有成廿億美金等值嘅黃金position,真係講到好得人驚。」

王弼:「如果個世界咁灰,我諗你揸幾多金都死。以前,元 朝蒙古統治者為咗逼人用朝延發行嘅鈔票,私藏黃金係死罪。就算美國喺1933年都試過禁止私藏黃金。如果世界真係無咗自由,唔尊重私產,你識乜嘢投資策略 其實都係假。」

世民:「咁又唔使去到世界末日咁遙遠。可以捱過呢一浪,再諗之後點啦。

上個星期,商品價錢都掟散晒,歐元又反 彈,走勢好飄忽。4月,標普500成份股,大多數喺50日平均線以上,到咗5月,情況相反。似乎美股都有好大壓力。」

王弼:「又一次應驗咗 Sell in May嘅傳統智慧。揸現金又唔會咬人,呢啲環境唔蝕就已經當賺。況且,全世界都唔似有通脹,真係見到有通脹,先至去買金都未遲啦!

不 過,講到尾,長遠我都係睇好美國。始終佢個底厚,成百年嘅基業,唔係一個金融海嘯冲得走。所以,港元掛美金,始終都係保持香港存戶資產最大保證。」

利 世民利字 當頭 金勝 黃金 利世 世民
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15779


ZKIZ Archives @ 2019