ZKIZ Archives


呂晶晶同唐詩詠前緋聞男友共賦同居

1 : GS(14)@2016-10-21 05:28:10

年屆33歲嘅04年亞姐冠軍呂晶晶,當選後喺亞視工作唔多,令人印象最深嘅相信係曾經同林韋辰、盛品儒拍過拖,之後就返內地發展,直到最近先回流返港。賺咗唔少人仔嘅呂晶晶,係圈中出名嘅小富婆,昨日就有周刊指佢同無綫嘅藝人黃嘉樂喺大埔同居。講到黃嘉樂,入行十五年拍過唔少大台劇,好似《鐵馬尋橋》、《巾幗梟雄》、《點解阿Sir係阿Sir》等等。不過最令人記得係--唐詩詠嘅前緋聞男友。報道中嘅知情人士話,大台最近安排咗幾套劇俾嘉樂,而晶晶就簽咗俾諸葛紫岐,所以佢哋都為咗前途唔會公開戀情。之但係佢哋都好有計劃,聯名開咗間公司,晶晶雖然冇車牌,但都買咗架價值50萬嘅四驅車俾男友代步,日常開支大部份都由女方負責。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161021/19807380
呂晶 晶晶 晶同 唐詩 詠前 緋聞 男友 共賦 同居
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=313037


ZKIZ Archives @ 2019