ZKIZ Archives


包裝唔同 配方差唔多王老吉加多寶飲出咩味道?

1 : GS(14)@2017-08-17 08:06:59

內地兩大罐裝涼茶龍頭王老吉及加多寶,多年來糾紛不斷。本港亦有多間王老吉涼茶店,店內出售的王老吉罐裝涼茶,原來屬加多寶集團出品,並非中國版王老吉的母公司廣州醫藥集團(簡稱廣藥)所製。本港售賣的王老吉與加多寶使用相近配方,但產地不同,港版王老吉在馬來西亞製造,零售價為7元,而中國製造的加多寶則賣6.5元。大致相同的配方,兩款涼茶理應味道及色澤相近,王老吉顏色清澈,不過加多寶明顯較多氣泡。《蘋果》找來十名受訪者接受測試,有六人認為兩款涼茶味道相同,喝不出任何差別;另外四人則認為兩者味道明顯不同,盧小姐認為王老吉較有涼茶味,「加多寶純粹係加咗糖嘅水」;但陳小姐就覺得加多寶的甜度較平衡,「王老吉好似飲緊糖漿咁」。記者 鄭悅童林保益
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/international/art/20170817/20124209
包裝 唔同 方差 唔多 王老 吉加 多寶 飲出 出咩 味道
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=340007


ZKIZ Archives @ 2019