ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】寶珠姐響鑼鼓 天經撐場

1 : GS(14)@2016-08-16 06:28:13

陳寶珠、梅雪詩(阿嗲)噚晚喺尖沙嘴文化中心演出粵劇《牡丹亭驚夢》,有馮寶寶同寶珠姐嘅囝囝楊天經(右)捧場,現場亦有牡丹亭同埋兩位主角嘅紙板公仔佈置,好多粉絲趁入場前影合照。天經話:「上次媽咪做咗二十場,場場我都有幫手,不過今次幫唔到,因為我要幫舞台劇《七十二家房客》排戲。」到時演出會唔會叫媽咪客串?天經話:「如果佢覺得好玩,臨時上台都唔定。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160816/19737477
馮仁 仁昭 四圍 寶珠 姐響 鑼鼓 天經 經撐 撐場
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306111


ZKIZ Archives @ 2019