ZKIZ Archives


食山埃杜老虎-東方娛樂(9)

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080704475_C.pdf

該公司宣佈,以0.1元,10供19,每股0.1元,發行不少於14億股,集資超過1.4億元,大股東承諾認購其部分,並由東方匯財作為包銷商,若無人參與供股,東方匯財將成為該公司大股東。

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080619/LTN20080619428_C.pdf
東方匯財將會參與威利國際(273)供股,成為其中之一包銷商。

該公司經是已經是一年內第二次供股,上一次供股為1供2,每股0.5元,今次供股價格是上一次的20%,另外,在2007年亦進行2次配股,配股價分別是0.57及1.33元,較供股價低84%及92%,令上年供股、及配股接貨的小股東權益嚴重受損。

此供股事件相信是有預謀的,兩個多月前,公司建議擴大股本,由一億元,擴至十億股,分為一百億股,為大發新股留下空間。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080429933_C.pdf

公司供股共集資1.38億元,其中約7,000萬支付未完成收購成都地皮的代價,剩餘約6,800萬暫用作公司流動資金,相信都是準備贖回為收購發行的可 換股債券之用,以備該等人士轉讓其所得的可換股債予「獨三第三方」,或亦不想他們把可換股債轉成股票,成為威脅大股東的潛在因素。
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20080205337_C.pdf

我希望大股東只是受到包銷商的壓力,因近日市況不佳,降低供股價及提高供股比例,以集資應付收購,避免引狼入室,但是這樣是一項「食山埃杜老虎」的行為,若有三成股東不供股,實際上包銷商已成為大股東,到時反咬一口,可能會令自己喪失十多年的心血。

若是有能力改變的話,能不能改做低比例的供股,提高每股供股價,如2供1,每股0.30元-0.35元,或是3供1,每股0.40-0.45,又或是5供 2,每股0.35元或以上,這樣亦能集資到同樣數目,又讓小股東有喘息的空間,發的股票亦相對少得多,不致令他們傷害這樣重,就算要0.1元供股,可以將 供股比例提升至1供3或1供4,最多大股東之後以物業注入拿回款項,以降低供股成本,亦可使小股東的權益的損害減到最少。

但若果是有預謀的話,況且大股東已圍晒飛的話,這種做法簡直是一種可恥的行為,使他們變成千股。由於這隻股不宜久留,所以我建議股東立刻售出股票,由他們自生自滅。雖然他們的資金壓力很大,必須集資,但是該公司正在大大傷害小股東的權益,更損失小股東對他們信任。

我仍然希望這次供股是大股東是不懂財技之下被人半誘半迫的對策。

若小股東仍然想陪他們玩的話,建議出席股東特別大會,反對是次供股。

elmondland 的補充:

看了一些9號仔的資料,有以下發現:

1. 9號仔在成都收購商場物業,今年四月完成收購,五月發生四川大地震,極度黑仔

2. 被收購的商場牽涉多宗民事訴訟,如果敗訴,賠償額預計高達$1.3億。今次供股款項用途就有寫明『當中(i)不多於約138,000,000港元將用於抵銷本集團之未償還債務,包括但不限於源自收購事項的潛在法律風險(須待最終判決而定)』

3. 交易中聲稱本公司通過冼國林先生(本公司之主席兼執行董事黃聣鳴先生之顧問Wise King Consultants Ltd.之董事總經理)認識賣方。冼國林即是早前漢普頓酒店趕客事件中,表示會購入酒店,但被東亞質疑有關交易的真實性的第一信用財務的行政總裁冼國林。

4. 9號仔三月時委任李智聰為公司秘書,9號仔的法律顧問正是李智聰律師事務所。做公司秘書好過做老闆?

5. 今次供股的財務顧問是大唐域高,今年在創業版上市,法律顧問也是李智聰律師事務所

greatsoup:

1. 他近十年都幾黑仔。
2. 可換股債券有3,000萬是為這個法律問題而設,所以最多為此負擔一億元。
3. 變醜D昨天公告以2,000餘萬出售該公司20%股權,可能Next 講的東西有部份是真。
4. 可能都是熟人,他們又懶得請
5. 域高融資上市前派息派了1,900萬,上市集資約4,000萬,你可以猜他們在幹甚麼。我想委任李都是用人唯親,因為他們好熟吧。

gherc:

greatsoup之前葛文章系懷疑公司賣殼,玩埋呢次,就真的大股東位置可能無左

如果純粹爲還債,供股方案可以好似greatsoup講葛甘改下,現方案明顯大益包銷商

另一關鍵人物鄭生應該上次收左公司7000万,今次如果供就要用3000万左右

供股引緻股權變化果個表我覺得好似寫少左d野甘

greatsoup:

鄭生照睇應該有錢供,亦會供。

黃生前一陣委任自己個仔入董事局,殼地位應咬住不放,但是今次供股又這樣,難以解釋,我教他們一招,自己包銷埋,可以食D佣之餘,並降低成本,之後擺自置物業入公司,拿番幾千萬都好,這樣可以令別人有信心供股,又可賺點錢

因為有上次收購的部分股東會計入公眾持股入面,所以你看不見
食山 埃杜 老虎 東方 娛樂
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4020


ZKIZ Archives @ 2019