ZKIZ Archives


政府強收何東大宅 後人何勉君: 70億對我冇用

1 : GS(14)@2012-01-21 17:39:55

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16005066


大廳樓底甚高,盡顯豪門巨宅風範。何勉君指巨柱原為白色,近年改髹其他色調;打開落地大窗可一覽無敵海景。

她說何東非長居大宅,戰時大宅部份曾遭炸毀要重建,已非原貌,「何東冇咩喺到住過,戰後仲改建為六個單位,嗰啲圓形大柱唔係咁特色,只係用來承托結構;柱本身喺白色,但租畀人時已油咗第二隻顏色。原本木製窗框都爛哂,換哂做鋁窗。」現場所見,單位內新增冷氣及升降機,廚房及洗手間更裝修成現代化設備。
政府早前曾提出以地換地保育何東花園,但何勉君反對,「我喺呢度出世,呢塊地好有感情,係祖父傳落嚟嘅遺產、祖屋,唔想換塊無感情嘅地畀我。」她又憶述當年何東與家人的關係,「佢過身時我只有 18歲,佢從來唔會鬧人,個個都錫。我細個嗰時,佢仲同我遊車河。」據悉,何勉君獨居的單位內仍放有何東畫像。
何勉君堅拒換地建議,「塊地(換地)有好多樹,我好鍾意個啲樹,要斬哂佢好可惜」。若政府要保留大宅,她考慮與政府合作,參考保育赤柱美利樓做法,捐出主樓大屋上蓋原件,由政府覓地重裝,「如果佢(政府)認為有價值要保留,可以搬去另一個地方」。另因何東花園地契共分兩部份,她願意在重建後對外開放花園部份空間。
2 : GS(14)@2012-01-21 17:40:06

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 104&art_id=16005067
【本報訊】在現時保育政策下,本港具歷史價值的建築物,可被評級為一、二或三共三個等級的歷史建築。若已評級的歷史建築面臨被拆危機,政府有權引用《古物及古蹟條例》,宣佈為法定古蹟加以保護,任何人不能隨便拆卸或改建,否則可判監一年與罰款 10萬元。
法定古蹟的保護門檻甚高,即使是古蹟業主也不能豁免,且除了建築物受保護,古蹟範圍也不能隨便種植或砍伐樹木、堆積泥土與垃圾,否則一律違法。業主如有確切需要施工,需每次向發展局申請,得古物諮詢委員會同意,再獲行政長官批准才能豁免。
難預計最終勝負

立法會議員陳淑莊指出,何東花園一旦被列為法定古蹟,業主如要反對,只能提出司法覆核,「到時要睇佢有乜論點、賠償方案又點計都係未知」。
陳淑莊說只要政府依法辦事,外間難以批評,市民申請司法覆核亦是其權利,一切爭拗循法律途徑處理,難預計最終誰勝誰負。
中西區關注組成員羅雅寧表示,何東花園業主未能與政府達成共識有點可惜,她指有被列為一級或二級歷史建築的業主,曾嘗試要求當局將其降低至三級或取消評級以便改建、拆卸,日後再有業主要求降級不足為奇。
發展局表示,何東花園業主早前已向行政長官提出反對呈請,行政長官正處理,政府將續與業主磋商保育方案。
3 : GS(14)@2012-05-07 23:27:59

http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120507/16313407
何勉君一直反對將本身是一級歷史建築的何東花園列為古蹟,包括指何東花園是私人物業,公眾對它沒有集體回憶;大宅戰後曾重建,沒有保育價值;何東很少在何東花園居住,他是歐亞混血兒,不是純種中國人,在上世紀初能在山頂居住並非創造歷史等等。
據悉,何東兒子何世禮將軍去世後,將何東花園留給何鴻毅及何勉君,二人各佔一半,直至年前妹妹從兄長手中全數買入業權。
何鴻毅是何猷忠的父親,他早前曾公開反駁妹妹何勉君指何東很少在何東花園留宿的講法。而何猷忠是發表報告的保育組織之名譽贊助人。
政府 強收 收何 何東 大宅 後人 何勉 勉君 70 億對 對我 我冇 冇用
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=277388


ZKIZ Archives @ 2019