ZKIZ Archives


中環在線:做百麗小股東要長命 李華華

2008-11-14  AppleDaily

深 圳市南山區後海金融投資說明會噚日喺金鐘某酒店舉行嘅一個活動,請咗唔少金融界名人,包括恒生(011)一姐薛關燕萍、羅兵咸永道合夥人雷添良,由 TOM(2383)過檔美國德太增長基金做合夥人嘅王兟等。不過大家似乎都怕咗傳媒,鬼咩,呢輪嘅大熱問題,一係關於雷曼迷債苦主,一係講股市跌,再唔係 就問「有冇玩Accumulator呀?」冇樣好嘢,就連賓架同啲主席之間嘅問候,都好易出事!

好似百麗(1880)主席鄧耀同東亞(023)中國副主席 陳棋昌交換卡片之際,陳棋昌口快快話:「我係百麗小股東」,鄧耀似乎有啲尷尬。咁好易理解,舊年5月上市嘅百麗,噚日股價跌剩招股價一半,得3.19蚊, 鄧主席真係唔易面對小股東。至於陳棋昌係喺百麗上市時認購嘅,揸住幾多就唔講嘞,但會長揸唔止蝕,佢話:「個市梗會起番,夠長命就得。」
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3239

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019