ZKIZ Archives


翠湖業主拒付維修費 官:政府亂使錢唔交稅得唔得?

1 : GS(14)@2016-02-08 03:21:10

【本報訊】沙田翠湖花園因圍標而需以2.6億元天價翻新屋苑,業主因不滿維修費太貴而拒絕支付,遭到業主立案法團入稟法院控告並且申請將單位「釘契」。案件昨日於區院再提訊,法官直言業主勝訴的機會甚微,即使業主認為法團亂花錢,亦不等於可以拒絕支付維修費,又以市民不滿高鐵超支而不交稅為例,「有啲似市民話政府亂使錢,所以唔交稅,你自己諗下咁樣得唔得」。法團申請將單位釘契

業主立案法團的代表律師透露,被告陳鏡茹現時仍拖欠67.8萬元,申請將被告的一個住宅單位以及兩個車位「釘契」。被告同意有責任支付屋苑的維修費,但是不滿金額過高。法官聞言遂解釋:「收錢同使錢係兩回事……圍標應唔應該使,初步嚟睇,同你應唔應該畀係兩回事,睇唔到點解有圍標你就唔使畀錢。」法官又指出,縱然被告沒有律師代表,但是若然敗訴,需要支付原告一方的律師費,動輒數十萬元,勸被告三思,並且與丈夫商量一下是否仍然繼續案件。被告最終仍然拒絕支付維修費,案件押後至圍標案維修商股東丘瑞田判刑後再處理。案件編號:DCMP3241/14■記者蘇曉欣

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160206/19482246
翠湖 業主 拒付 維修費 維修 政府 亂使 使錢 錢唔 交稅 得唔 唔得
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=295447


ZKIZ Archives @ 2019