ZKIZ Archives


黃玲銷售代理財技加強版


鑑於黃玲因為將就入門級的讀者,關於銷售代理的一文寫得較為單純,我和味皇兄又想到一個計謀,來賺股民的血汗錢,計劃如下:


http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=4518


味皇兄:loading  湯兄我同你的關係應該是獨立非關聯吧。
如果我有間上市公司,我事先送些認股權比你,你做我供貨商,年年減價賣比我,盈利升認股權升值,你行使左之後再年年加價賣比我,盈利跌股價跌,我再回購。
係唔係好筍呢?
greatsoup:
索性這樣,因為股價升後再行使會逐期計算盈利,影響盈利表現,不如這樣。
首先你是上市公司主席,我們開一檔生意,你佔70%,我佔30%,我做你主要供應商,你授予購股權給我,當作酬勞,行使價當然有一定溢價。然後你預 付可以認購認股權的金額的貨款給我,列作預付貨款,現金一出一入沒有變動,你帳上也可錄得利潤。
之後,我年年減價賣給你,量亦年年增加,之後你公司因這家附屬公司營業額大致上升,盈利上升得更快,因為當時可以併入報表,營業額及盈利亦持續上升。
過兩三年後,視乎你的資金需求程度,把這檔生意發行25%新股在創業板或主板上市,集資的資金也可以抹掉那些預付款。
在上市後,你的股權攤薄至52.5%,你可以在上市時減持至20%以下,並且佔有小股的我那方派多些董事,搞到你像無控制權。
這樣做的目的,上市後不用合併入報表,你可以以投資公司入數,因上市時盈利增長快,估值不很低,所以你能較分拆附屬公司費用多的盈利入帳,造成盈利暴增的 假象,之後你可以把減持股票後手上的現金派高息,股價就會大升,我就趁那時賣出股票,賺大錢,或明或暗地逐步購回這家新上市公司的股票。
這樣一來你我可以有多一間上市公司,日後賣殼賺大錢,二來你可以分享得到分拆公司後套現派發股息的利潤,況且集資的資金也可多用來做番真生意或者我們的買 些空氣吃掉,然後私下分帳,那我們真是發了。
黃玲 銷售 代理 財技 加強
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=14878


ZKIZ Archives @ 2019