ZKIZ Archives


白紙草案諮詢23條 盼京袋住先

1 : GS(14)@2017-02-07 05:07:59

【拆 局】曾俊華公佈的政綱中,除了提出累進利得稅、負入息稅等有爭議措施外,亦提到以白紙草案方式為《基本法》23條立法,以及重啟政改亦相當重要,因為這兩個議題將直接影響民主派選委會否給他提名票。其中曾提出白紙草案方式為《基本法》23條立法,其實是來自2002年大律師公會建議,相信曾想北京接受「袋住先」,用先易後難方式逐步立法,亦可減少市民反彈。有民主派中人指,當年就《基本法》23條立法時,大律師公會曾要求政府先以白紙草案諮詢,但當年律政司司長梁愛詩及保安局局長葉劉淑儀反對,堅持要在2003年7月通過,時任大律師公會主席梁家傑表明最少要以白紙草案諮詢3個月,收集市民對23條意見。


隻字不提等同棄選

該民主派中人稱,民主派及市民明白,香港有就23條立法的憲制責任,「關鍵係點樣立同幾時立」。有民主派選委亦指,明白及理解曾俊華在政綱中,不可能不提23條立法問題,「如果佢隻字不提,即係等同放棄參選,因為北京一定無法接受」。他認為曾俊華現時對《基本法》23條立法的想法,其實是一個爭取各方妥協的建議,一方面滿足中央對23條立法要求,另一方面先以白紙草案諮詢,希望爭取民主派和市民認同,為立法行第一步。該民主派選委相信,一日沒有真普選,民主派不可能接受23條全面立法,最終以白紙草案諮詢,極其量只會對一些沒有爭議立法內容有共識,「到時北京就要考慮,係咪接受袋住先,先就23條部份要求立法,其他有爭議部份,就留到有全面普選再做埋」。■記者莫劍弦
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170207/19920603
白紙 草案 諮詢 23 盼京 京袋 袋住 住先
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=325754


ZKIZ Archives @ 2019