ZKIZ Archives


戀裕美事業即插水黃子恆拍片道歉

1 : GS(14)@2017-07-07 02:42:22

黃子恆一直喺大台拍劇,不過做咗咁多年都係做一啲配角,而數到佢最為人熟悉嘅事亦唔係關於電視劇,而係上年牽涉入裕美同前夫林恩浩(Jason)嘅關係之中,事件中Jason仲曾經拍片叫黃子恆出嚟承認鍾意裕美,而黃子恆喺風波之中亦有拍片回應交代呢件事。黃子恆喺片中劈頭第一句就對關心佢嘅人道歉,並清楚交代認識裕美時嘅情況:「大半年前喺公司認識裕美,認識佢之後,從佢口中得知佢同佢老公分開咗,喺朋友嗰度住,而當中嘅原因係因為牽涉一啲家暴問題,但當時佢唔敢同其他人傾訴,我再慢慢了解佢嘅情況,了解到佢嘅處境後,我好想保護佢,支持佢。事情發展到呢步,我知道已經影響咗公司,影響到其他人。若然公司就呢件事對我任何處分,我甘願承擔,一人做事一人當,而外界對我嘅任何批評,我都甘願接受。喺整件事件入面,我確實有錯失嘅地方,就係冇清楚了解,佢同佢先生嘅關係清楚咗未。裕美係一個好善良嘅女仔,我唔希望他日再見到佢嘅時候,仲係好似之前咁活喺陰霾之下,而係可以開心、愉快、安穩咁生活嘅一個女仔。」




來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170705/20079316
戀裕 美事 業即 即插 插水 水黃 黃子 子恆 拍片 道歉
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=338329


ZKIZ Archives @ 2019